Máte
otázku?

Splátkový kalendár ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Nezaradené, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Splátkový kalendár ?

Ďakujem za odpoveď. Vami uvedené informácie viem, nezodpovedali ste mi otázku aký dlhy je splátkový kalendár predtým to bolo 3 roky niekde som čítala, že teraz je to 5 rokov. Ďakujem.

Odpoveď: Splátkový kalendár ?

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

Vami požadovaná informácia sa nachádza v ust . § 168  zákona o konkurze :

Návrh na určenie splátkového kalendára podľa tejto časti zákona je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou.

Návrh na určenie splátkového kalendára sa podáva na predpísanom tlačive. Okrem všeobecných náležitostí návrhu podľa § 127 Civilného sporového poriadku a iných náležitostí ustanovených týmto zákonom návrh na určenie splátkového kalendára v prílohe obsahuje

a) dlžníkov životopis spolu s opisom jeho aktuálnej životnej situácie,

b) zoznam osôb spriaznených s dlžníkom,

c) zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý vlastnil v posledných troch rokoch,

d) zoznam záväzkov,

e) prehľad doterajších príjmov a výdavkov dlžníka za uplynulých päť rokov,

f) prehľad očakávaných výdavkov a príjmov dlžníka v nasledujúcich piatich rokoch a

g) posledných päť daňových priznaní25d) dlžníka, ak boli podané,

h) vyhlásenie dlžníka o platobnej neschopnosti,

i) doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci, že voči dlžníkovi sa vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie.

Odpoveď :  5 rokov. Termíny splátok následne závisia od výšky dlhu /§ 168f/ zákona/.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:




Podotázka: Splátkový kalendár ? (Nezaradené)

Dobrý deň, pán Ficek,
Mám na Vás otázku, budem vďačný, či už za stručnú, alebo dlhšiu odpoveď.
Ide o to, že mám dlh cca 300 e, ktorý bol postúpený exekútorovi. Dohodli sme sa na splátkovom kalendári v sume 30 e od 20. 03. 2021. Dnes mi prišla SMS s textom:
Nemáte uzavretý splat. kalendár a platby na Vás DLH 293. 96 sú nepostačujúce! Ak hneď nezačnete dlh uhrádzať, pristúpime k žalobe. 02/32111293

Splátkový kalendár mi bol doručený, akurát som ho nepodpísal - suma bola normálne podľa e-mailovej dohody 30e od 20. 03. 2021, ale potom mi napísali, že suma neni dostačujúca. Ako to môžu najprv schváliť a potom napísať toto? Podotýkam, že odpoveď z ich strany trvá priemerne 10 dni.

Otázky:
1. Prečo niektoré spoločnosti nemajú problém urobiť splátkový kalendár bez podpisov dokumentov? Je nevyhnutnosť ich mať podpísané?
2. Môžu po vypracovaní splátkového kalendára, po vzájomnej dohode na sume, sumu zmeniť? Lebo vraj im už nepostačuje. Neviem ako na to prišli po cca dvoch týždňoch od uzavretia dohody.
Pán Ficek, som veľmi vďačný za ľudí ako Vy, nie je mi príjemné Vás zadarmo otravovať, ale verím, že dobré skutky sa Vám vrátia. Aby sme sa vyhli zbytočnému dopisovaniu a zahlcovaniu Vás mailami, rád by som uvítal nejaký zákon, alebo zdroj informácií, ktoré môžu slúžiť na obranu pred takými spoločnosťami. Opakujem- dlh chcem platiť, aj zaplatím- len ma mrzí štýl komunikácie, x klamstiev, zavadzia atď.
V budúcnosti určite využijem Vaše služby!
Ďakujem za odpovede, s pozdravom A.

Odpoveď: Splátkový kalendár ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.03.2021)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že dlh v sume 300 eur vymáha súdny exekútor, avšak v ďalšom texte spomínate vymáhačské spoločnosti, ktorá Vám poslala SMS.

Uvádzame nasledovnú odpoveď : 

1.) Ak dlžnú sumu vymáha súdny exekútor, t.j. nie vymáhačská spoločnosť, vo veci musel byť vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, v zmysle ktorých ste boli zaviazaný k úhrade 300 eur a k úhrade trov súdneho konania, potom v zmysle ust  par. 61g/ exek. poriadku pri žiadosti o splátkový kalendár musí byť prvá splátka vo výške min. 50 eur, celkový dlh musí  byť uhradený v max. 10 splátkach. 

2.) Ak Vás kontaktovala vymáhačská spoločnosť a vo veci nebol vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, pričom od splatnosti zročnej splátky uplynuli viac ako 3 roky, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Jednoduchšie povedané, ak ste neuhradili splatnú sumu dlhu v lehote podľa zmluvy, a uplynuli viac ako tri roky, potom je nárok veriteľa premlčaný.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Splátkový kalendár ? (Nezaradené)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či existuje Vzor tlačiva pre potvrdenie prevzatia splátky, ak sa dve osoby dohodli na splácaní dlhu formou hotovosti. Ďakujem.

Odpoveď: Splátkový kalendár ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.07.2018)

Dobrý deň,

všeobecný vzor takéhoto potvrdenia neexistuje. V podstate sa bavíme o § 569 Občianskeho zákonníka

(1) Veriteľ je povinný vydať dlžníkovi na jeho požiadanie písomné potvrdenie o tom, že dlh bol úplne alebo čiastočne splnený.

(2) Dlžník je oprávnený plnenie odoprieť, ak mu veriteľ nevydá zároveň potvrdenie.

Dôležité je, aby takéto potvrdenie obsahovalo na základe akého titulu platí sumu, kedy ju zaplatil, kto v prospech koho ju platí a podpis dlžníka a veriteľa. Jedno vyhotovenie by malo ísť dlžníkovi a jedno veriteľovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Splátkový kalendár ? (Nezaradené)

Dobrý deň, prebieha u mňa súd ohľadne BSM po rozvode. Chcem sa opýtať, keď mi uložia vyplatiť sumu cca 20 000 eur ex manželovi za byt, ako rozvedená matka s dvoma malými deťmi s nulovým ziskom v podnikaní, môžem súd požiadať, aby som mu to splácala cca po 100 eur mesacne? Úver by som nedostala a byt založiť nechcem., taktiež do menšieho by som nerada isla s deťmi. Som navyše onkologický pacient, môžem to prípadne použiť? Aká by bola možnosť, keď nemám žiadne finančne prostiredky na vyplatenie. Ďakujem.

Odpoveď: Splátkový kalendár ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2017)

Dobrý deň, k Vašej otázke zastávam nasledovný právny názor:

Súd môže umožniť strane, ktorej je uložená povinnosť zaplatiť určitú sumu aj to, aby túto sumu splácala v pravidelných mesačných splátkach, ktorých výšku určí súd vo výrokovej časti rozhodnutia.

Podľa judikátu R 117/1967 hľadiskami pre úvahu súdu, či má strane, ktorej platobnú povinnosť určil, priznať výhodu splátok, bude najmä výška priznaného plnenia, platobná schopnosť strany, ako aj v konaní prejavená snaha o plnenie záväzku, možnosť druhej strany domáhať sa plnenia jednotlivých splátok v prípade ich nedodržania a skutočnosť, či by prípadné zdržanie v plnení súdom ustanovenej povinnosti nedodržaním jednotlivých splátok nebolo v riešenom prípade vzhľadom na osobné pomery žalobcu príliš ťaživé.

Rovnako je ale nutné uviesť, že ak súd povoľuje splácanie v splátkach, povoluje ho takým spôsobom, ale bola suma zaplatená do pár rokov od rozhodnutia súdu. Pri Vami uvádzanej výške splátok by však splatenie vyrovnacieho podielu trvalo viac ako 16 rokov. Súd preto v danom prípade za Vami uvádzaných podmienok pravdepodobne úhradu v splátkach nepovolí, resp. nie vo Vami uvádzanej výške.

Súčasne je nutné uviesť, že súd musí pri prikázaní jednotlivých práv a pohľadávok tomu ktorému z manželov prihliadať na to, aby bola povinnosť zaplatiť vyrovnací podiel čo najnižšia, resp. aby prípadná povinnosť zaplatiť vyrovnací podiel bola určená tomu z manželov, ktorý bude schopný tento podiel uhradiť.

Ak by tomu tak napr. vo Vašom prípade nebolo, prichádza do úvahy možnosť, že súd prikáže byt do podielového spoluvlastníctva Vás i Vášho manžela, a to rovným dielom, teda o veľkosti 1/2. Následne by žiaľ prichádzala v takom prípade do úvahy možnosť vyporiadať Vaše podielové spoluvlastníctvo predajom veci a rozdelením výťažku medzi Vás.

Vami uvádzané skutočnosti teda v konaní môžete uviesť, je ale potrebné počítať aj s uvedenými inými spôsobmi vyporiadania Vášho bezpodielového spoluvlastníctva, ku ktorým môže súd za daných okolností pristúpiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Splátkový kalendár ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Splátkový kalendár ? (Nezaradené)

Po smrti brata ostala nezaplatená pôžička v banke, nemal majetok tak ani nik nededil. Po dvoch rokoch zomrel nás otec a bratove deti sú tiež dediči. Sme povinní toto nahlásiť banke, aby sa dlh splatil alebo nie. Ďakujem.

Odpoveď: Splátkový kalendár ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2017)

Dobrý deň. 

Nie ste povinní nahlásiť banke, že zomrel Váš otec, pretože pôžičku by ste museli splatiť len vtedy, ak by ste na základe dedičského konania po Vašom bratovi niečo zdedili. Keďže dedičom sa v tomto dedičskom konaní nestal nikto, ani bratove deti, právo na vymáhanie tejto pôžičky zo strany banky zaniklo právoplatnosťou rozhodnutia v dedičskom konaní. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Splátkový kalendár ? (Nezaradené)

Na internete som sa snažila nájsť odpoveď na otázku, či sa musím postarať o svojich rodičov, napríklad o svoju matku v prípade, že by prišla o bývanie alebo bola imobilná, a teda odkázaná na moju pomoc. Pravdepodobne znie moja otázka neľudsky, ale s mojou matkou nemám dobrý vzťah a nepáči sa mi myšlienka starostlivosti o ňu. Taktiež by som rada vedela, či dlhy mojich rodičov po ich smrti automaticky prechádzajú na mňa ako na ich jediné dieťa, alebo nemám povinnosť ich splácať.

Odpoveď: Splátkový kalendár ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.06.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Najprv trocha právnej teórie. Podľa zákona o rodine § 66 platí, že deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú. Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí.

2./ Poskytnutie bývania resp. ubytovania v prípade, že túto nechcete realizovať sama je možné na základe ust. zákona o sociálnych službách č.  448/2008 Z. z., kde sú uvedené viaceré možnosti, ktorých poskytovanie je závislé od soc. situácie, maj. pomerov, zdrav. stavu a posúdením celkového stavu veci. Jedná sa napr. o nízkoprahové denné centrum, integračné centrum, komunitné centrum, nocľaháreň, útulok, domov na polceste,  zariadenie núdzového bývania.  Pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov,  zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie,  denný stacionár. Bližšie informácie  Vám bude vedieť poskytnúť obec alebo VÚC, v  niektorých zariadeniach sú poradovníky. Súkromné zariadenie  sú pokiaľ sa jedná o cenu drahšie /neverný poskytovateľ/.

3./ Aj pri dlhoch rodičov je riešenie :  V prípade dedičského konania môžete odmietnuť dedičstvo avšak len ako celkom a bez podmienok. Tu však platí, že pokiaľ by v budúcnosti vyšiel najavo  nejaký  ďalší majetok, tento už nebudete môcť dediť, nakoľko  ste už odmietla dedičstvo.  V prípade, že dedičstvo odmietnete, nebudete platiť dlhy rodičov resp. rodiča.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Splátkový kalendár ? (Nezaradené)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ak som si zobral "spotrebný úver na čokoľvek" v hodnote 15 000 € a zaplatil som 2 splátky a už ho ďalej nedokážem splácať, tak by som chcel vedieť, že čo my asi hrozí? Ide o podvod? Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Splátkový kalendár ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.05.2017)

Dobrý deň. Samotná skutočnosť, že nie ste schopný splácať úver, ešte nezakladá Vašu trestnú zodpovednosť za podvod. O podvod by mohlo ísť vtedy, ak by ste si predmetný úver zobrali s úmyslom ho nikdy nesplatiť. Ak ste sa však úver pokúšali uhrádzať, avšak na jeho splatenie nemáte dostatok prostriedkov, takéto konanie nemožno považovať za podvod.
V každom prípade však nesplatenie úveru bude s najvyššou pravdepodobnosťou znamenať to, že Vás veriteľ zažaluje na civilnom súde a následne voči Vám zrejme začne exekúciu.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Splátkový kalendár ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Splátkový kalendár ? (Nezaradené)

Dobrý deň, veľmi pekne Vás prosím o posúdenie našej situácie, lebo si myslím, že to ma už znaky úžery. Stručný opis nášho problému. V roku 2008 sme si s partnerom zobrali úver z banky vo výške 5150, 86 e. Potom sme sa dostali do finančných ťažkosti a úver sme pravidelne nesplácali. Banka postúpila nás dlh inej spoločnosti a potom dalsej spoločnosti. V roku 2013 nás kontaktovali, dlžná suma bola okolo 8600 e, v tej dobe už bola naša finančná situácia lepšia, tak sme začali splácať najprv po 100 e, potom 150 e a aktuálne platíme 200 e mesačne. Spolu sme im zaplatili 7540 e a ešte požadujú 4835 e. Od roku 2015 riešime s nimi problém, že si úročia neúmerne sumy, stále nás tlačia do podpisu splátkového kalendára a notárskej zápisnice. Konali voči nám účelovo za získaním väčších úrokov, lebo, keď nám ponúkli v roku 2015 písomný splátkový kalendár (dlžná suma sa držala stále okolo 8300 e), povedali, že suma sa zafixuje a už sa nebude úročiť. Na moju otázku, keby nám poskytli písomný splátkový kalendár v roku 2013, či by sa vtedy suma zafixovala, bola odpoveď "ÁNO". Ale oni nemajú nám čo ponúkať, oni nie sú obchod. My chceme zaplatiť aj istinu, aj úroky, ale nie 13000 e za 5150 e pôžičku. Prosím poraďte nám, na koho sa mame obrátiť, a či mame šancu bojovať? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Splátkový kalendár ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.03.2017)

Dobrý deň, pre zodpovedanie Vašej otázky je nevyhnutné oboznámiť sa so zmluvou o úvere a všeobecnými zmluvnými podmienkami, na ktoré zmluva odkazuje. Až potom možno určiť, či sumy úrokov, prípadne ďalších sankcií, sú voči Vám uplatňované zo strany veriteľa dôvodne, resp. či sa na Váš úkor bezdôvodne neobohacuje. Vzhľadom na dátum uzavretia úverového vzťahu a okolnosť nesplácania v určitom období, je potrebné preskúmať aj možnosť premlčania nároku veriteľa. Dovoľujem si Vás upozorniť, že je vecou dohody veriteľa a dlžníka meniť obsah peňažného záväzku, teda či sa dlžná suma zafixuje bez povinnosti ďalej splácať jej úroky alebo či je možné záväzok splácať v určitých splátkach. Tak ako dlžník, aj veriteľ môže druhej zmluvnej strane navrhovať a ponúkať zmenu v podmienkach splácania úveru.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Splátkový kalendár ? (Nezaradené)

Pekný deň. Našla som Vašu adresu na nete a skúšam Vás osloviť. Som klientkou jednej (zatiaľ nemenovanej banky), kde čerpám úver a splácam mesačne 300 eur. Stalo sa mi teraz to, že som ostala tehotná a som druhý mesiac na rizikovom tehotenstve. Zamestnaná som v Žiline, ale moje rizikové pracovisko mi nedovoľuje pokračovať v práci. Po celú dobu úveru z bankou komunikujem, akúkoľvek zmenu ihneď hlásim a aj v tomto prípade som banku ihneď informovala, že nedokážem 300 eur mesačne splácať, no nie sú moc ústretový. Chcem prosím vedieť ako mám postupovať, keď mi banka nechce vyhovieť k zníženiu splátok a nechcem sa dostať do problému, ktoré som pred 2. rokmi mala, pretože na pol roka som úver nehradila z dôvodu denného štúdia, k čomu došlo mojej nezamestnanosti. Ďakujem za Vás čas a radu. S pozdravom.

Odpoveď: Splátkový kalendár ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.03.2017)

Dobrý deň,

žiaľ žiadny právny predpis v súčasnosti neupravuje nárok dlžníka na zníženie mesačných splátok, hoci je aktívny, komunikuje s bankou a snaží sa danú situáciu vyriešiť.

Z tohto dôvodu Vám žiaľ možno odporúčiť len pokračovať v rokovaní s bankou, zaslať im písomný list, v ktorom uvediete svoju situáciu - dôvody, pre ktoré nedokážete v súčasnosti splácať splátky v plnej výške, v ktorom zároveň uvediete, splátky v akej výške dokážete splácať, a v ktorom opätovne požiadate banku o zníženie týchto splátok. Písomná forma je v tomto smere dôležitá z dôvodu, aby ste vedeli následne preukázať Váš záujem riešiť danú situáciu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Splátkový kalendár ? (Nezaradené)

Dobrý deň, po 6tich rokoch konečné padol verdikt vo veci ublíženia na zdraví. Obvinený sme boli dvaja a máme zaplatiť poškodenému 1700 e rovným dielom. Keďže som ešte študent a nemám prácu môžem požiadať o splátkový kalendár? A čo ma byť napísané v žiadosti? Akú sumu môžem najmenej zasielať. Ďakujem vopred.

Odpoveď: Splátkový kalendár ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.03.2017)

Dobrý deň, ak bolo vydané rozhodnutie v trestnom konaní o tom, že máte zaplatiť poškodenému škodu, potom bolo rozhodnuté aj o termíne splatnosti.

Súd nebude dodatočne rozhodovať o tom, že máte splatiť dlhy splátkach. Pokiaľ dlh nezaplatíte naraz, poškodený ho bude môcť vymáhať exekučne.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Splátkový kalendár ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Splátkový kalendár ? (Nezaradené)

Dobrý deň, mám otázku. Pred časom som sa rozviedol a v návrhu bývalá si nechala napísať, že jej budem splácať peniaze, ale v rozsudku to nie je napísané. Tak potom čo je právoplatné? Môžu ma dať k súdu za to, že neplatím? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Splátkový kalendár ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.02.2017)

Dobrý deň, v rozvodom konaní, s ktorým je zároveň spojené rozhodovanie o rodičovských právach a povinnostiach k maloletým deťom súd nie je viazaný návrhom. Tzn. že súd môže rozhodnúť aj inak než Vaša bývalá manželka navrhla. Pre Vás a Vašu manželku a tiež z pohľadu práva je smerodajné rozhodnutie súdu. Vzhľadom na to, že Vám súd dlžnú sumu neumožnil splácať v splátkach je výsledkom dokazovania súdu. V priebehu súdneho konania a vykonaním potrebného dokazovania mal súd pravdepodobne za to, že Vaše majetkové pomery neodôvodňujú splácanie dlžnej sumy v splátkach. Z toho dôvodu súd nerozhodol o tom, že môžete dlžnú sumu splácať v splátkach. Ak ste sa proti rozhodnutiu neodvolali a je právoplatné a vykonateľné musíte ho rešpektovať, inak Vám hrozia možnosti postihu z nesplnenia povinnosti vyplývajúceho z  rozhodnutia súdu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Splátkový kalendár ? (Nezaradené)

Dobry den prajem, chcel by som poprosit o radu. Mam auto od A. Splacam to vzdy na cas. Minuly rok v oktobri som sa dostal do zlej financnej situacii, zdravotne, nevedel som vyplatit mesacnu splatku. Volal som do Q. aby o tom vedeli, ze si to doplatim. No novembri mi ochorel syncek downovym syndronom, akutna strata krvi. To boli dva mesiace co som bol v omeskani. V decembri som vyplatil vsetky zavazky, ale Q. mi nadelil pokutu 290 eur. Je to velka pokuta, chcel som sa dohodnut na splatkach, aspon na dvakrat, ale ten pan nesuhlasi. A medzitym som uz vyplatil aj za januar 2017. Chcu mi odobrat auto. Co mam robit poradte mi. Mozu mi odobrat auto? Bez auta bude moj syn strateny byva dost casto chory, potrebujeme to auto. Dakujem.

Odpoveď: Splátkový kalendár ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2017)

Dobrý deň, pre detailné zodpovedanie Vašej otázky by bolo potrebné právne analyzovať Vaše zmluvy s oboma spoločnosťami. Až potom by sa dalo posúdiť, či majú nárok na to, aby Vám za omeškanie (ktoré ste už vyplatili) majú právo vziať Vám motorové vozidlá. Rovnako je potrebné vedieť, že v tomto vzťahu vystupujete ako spotrebiteľ. Ak bola zmluvná pokuta dohodnutá v rámci všeobecných obchodných podmienok je možné, že Váš veriteľ nemá právo od Vás požadovať ani vyplatenie zmluvnej pokuty. Existujú totiž súdne rozhodnutia, ktoré hovoria o tom, že ak bola zmluvná pokuta uvedená iba vo všeobecných obchodných podmienkach veriteľ nemá nárok ich požadovať od spotrebiteľa. Zmluvná pokuta musí byť totiž so spotrebiteľom dohodnutá individuálne a zmluvná pokuta uvedená vo všeobecných obchodných podmienkach nie je dojednaná individuálne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Splátkový kalendár ? (Nezaradené)

Dobrý deň. Poprosím o radu, resp. čo sa stane v deň dovŕšenia dôchodku, keď svokra žijúca a pracujúca dlhodobo v ČR má nabrané pôžičky od nebankoviek cca za 285000 Kč a stále narastajú na úrokoch a spláca len minimum. Jedná sa o zhruba 3 nebankové subjekty, pričom pri jednej má podpísanú tuším nejaku rozhodcovskú zmluvu. Na Slovensku ma exekúciu v O., ktorú nespláca. Žije a pracuje v riadnom pracovnom pomere v ČR. Občianstvo má Slovenské, pošta jej chodí na Slovensku na obecný úrad, lebo je rozvedená a aj odhlásená z trvalého bydliska. Majetok nemá žiadny, má 2 dospelé deti. Prosím, čo sa stane keď dovŕši dôchodkový vek, čo to bude znamenať pre ňu a pre mňa ako zaťa resp. pre jej dcéru a syna. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Splátkový kalendár ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.01.2017)

Dobrý deň, dovŕšenie dôchodkového veku a aj prípadný odchod do dôchodku a vyplácanie starobného dôchodku nemá žiadny vplyv na jej zmluvné povinnosti splácať veriteľom svoje dlhy. Rovnako dovŕšenie dôchodkového veku neovplyvní ani jej povinnosť splácať svoj dlh v spomenutom exekučnom konaní. V prípade, že jej bude vyplácaný starobný dôchodok na Slovensku, bude môcť exekútor siahnuť na tento dôchodok a zrážať jej určitú výšku na splatenie dlhu v exekúcii. Pre Vás to však neznamená nič. Je však potrebné poznamenať, že v prípade jej úmrtia budú Vaša manželka dediť nielen jej majetok, ale aj jej dlhy. V prípade, že jej dlhy budú oveľa vyššie než hodnota jej majetku, bude možno vhodnejšie odmietnuť po nej dedičstvo, aby ste nemuseli splácať jej dlhy. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Splátkový kalendár ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Splátkový kalendár ? (Nezaradené)

Dobrý deň. Bohuzial pre kamaráta som išiel ako ručiteľ a vybral som 100 000 korún zo stavebného sporenia.To bolo v roku 2006 a odvtedy mám problémy. Uz je aj exekučné konanie a ja nič nemôžem robiť, lebo mám invalidný dôchodok. Neviem kde sa kamarat nachadza a ja nemám z coho platiť. Poradte mi, čo môžem robiť. Mam syna 3 mesačneho a byvame prenájme. Mne už úver na byt nikdy nedajú lebo som označení ako neplatic. Poradte mi prosím vás.

Odpoveď: Splátkový kalendár ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.11.2016)

Dobrý deň, Vašu situáciu môžete riešiť prostredníctvom inštitútu tzv. osobného bankrotu upraveného v zákone o konkurze a reštrukturalizácii v ustanoveniach o malom konkurze v § 106 a nasl. Jedná sa však o niekoľkoročný proces, ktorého výsledkom je nevymáhateľnosť pohľadávok voči Vašej osobe. Nevýhodou je vyšší súdny poplatok za návrh na jeho nariadenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Splátkový kalendár ? (Nezaradené)

Dobrý deň. Rozviedli nas 8. juna 2016, mame dve pozicky, ktore boli nadobudnute pocas manzelstva. Jedna je mesacne vo vyske 128,- eur a druha vo vyske 152,- eur. Aj ked figurujem na oboch ja nakolko ex manzel nie je slovak, on mi do týchto nemusi prispievat? To vsetko ostane na mojom krku? Ja uz zacinam byt zufala a bezradna jednoducho som mamou malej dcery a som samozivitelka. Dohodnut sa s nim neda co mam robit? Dakujem

Odpoveď: Splátkový kalendár ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.09.2016)

Dobrý deň, ak ste na zmluvách o pôžičke alebo na zmluve o úvere uvedená Vy ako jediný dlžník, ide o Váš výlučný dlh. Z tohto záväzkového vzťahu ste zaviazaná iba Vy a nie aj Váš bývalý manžel. V prípade, že by ste nezvládali splácať tieto dlhy, tak môže veriteľ svoju pohľadávku vymáhať aj z vecí patriacich do BSM (ak záväzkové vzťahy vznikli počas trvania manželstva). V rámci vyporiadania BSM však bude potrebné zohľadniť, na aký účel ste použili prostriedky nadobudnuté z týchto pôžičiek. V prípade, že ste prostriedky použili na nadobudnutie spoločnej veci, resp. na investíciu do spoločnej veci (ustanovenie § 150 Občianskeho zákonníka) vzniklo by Vám oprávnenie požadovať od Vášho bývalého manžela nahradiť to, čo ste z svojho výlučného majetku investovali do spoločného majetku. Takéto investície by ste však museli v rámci vyporiadania BSM preukázať, ak by ich Váš bývalý manžel namietal. Je však potrebné skonštatovať, že ak Váš bývalý manžel nie je na zmluvách o pôžičke uvedený ako spoludlžník, nevzniká mu povinnosť podieľať sa na 1/2 každej splátky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Splátkový kalendár ? (Nezaradené)

Dobry den. Možem Vas poprosit o radu? S priatelom ideme kupit byt na hypouver v 1/2 a rucime kupovanou nehutelnostou. Pri hypoteke priatel vystupuje ako Hlavny dlznik a ja ako Spoludlznik. Je nase postavenie pri splacani hypouveru a aj pri nesplacani uveru rovnake pred sudom, bankou a pripadnou exekuciou? Existuje nejaka zmluva, kde sa kazdy zaviaze splacat vlastnu cast hypouveru? Zatial nase vztahy su uplne v poriadku a planujeme svatbu, ale hypoteka je velmi vysoka. Keby nakoniec ostala len na jedneho z nas pri pripadnom rozchode

Odpoveď: Splátkový kalendár ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.07.2016)

Dobrý deň, už samotnú hypotekárnu zmluvu uzatvárate spolu ako spoludlžníci. Ak v nej nie je uvedené inak, podiely Vás oboch na tomto dlhu sú vo výške 1/2. Tzn. že každý z Vás je povinní splatiť 1/2 tejto hypotéky. To však neznamená, že každý z Vás má platiť iba 1/2 každej splátky. Ak by ste sa rozišli a niektorý z Vás by prestal prispievať na 1/2 splátky, druhý by musel zaplatiť celú splátku hypotéky. Ide totiž o tzv. solidárny dlh (ste povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť veriteľovi dlh). Veriteľ (banka) je oprávnený požadovať splatenie celého dlhu (resp. jednotlivých splátok) od ktoréhokoľvek spoludlžníka. Následne, v prípade ak by niektorý zo spoludlžníkov uhradil viac (väčšiu časť) než mal podľa podielov uhradiť (t.j. vo Vašom prípade 1/2), vzniká tomuto spoludlžníkovi regresný nárok voči druhému spoludlžníkovi. Ak by ste sa v budúcnosti rozišli a Vy by ste sama platila splátky hypotéky, vzniklo by Vám právo od Vášho priateľa požadovať náhradu vo výške 1/2 za každú uhradenú splátku. Nie je možné žiadnou zmluvou upraviť to, aby ste Vy bola povinná veriteľovi uhradiť iba 1/2 hypotéky.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Splátkový kalendár ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Splátkový kalendár ? (Nezaradené)

Po smrti manzela sme sa stali ja, ako manzelka, a 3 synovia z predosleho manzalstva po nebohom, dedicmi pasiv aj aktiv. Jedna sa o byt, ktory sme si kupili s nebohym na hypoteku, v roku 2001 a manzel zomrel v roku 2003 do dnesneho dna splacam hypoteku sama. Jeho synovia sa na splacani nepodielaju len by chceli byt predat a dostat peniaze. Ja v byte byvam a aj sama platim hypoteku. Podla dedicskeho rozhodnutia ja som zdedila 5/8 a jeho synovia 1/8. Som uz zufala a neviem si rady. Dakujem s pozdravom 

Odpoveď: Splátkový kalendár ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.06.2016)

Dobrý deň, vo Vašom prípade ide o podielové spoluvlastníctvo. V takýchto prípadoch zákon dáva prednosť dohode spoluvlastníkov o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Vzhľadom na to, že chcete v byte i naďalej bývať bude z Vášho pohľadu najlepšie, ak od Vašich synov odkúpite ich podiel. Tým nadobudnete nehnuteľnosť do svojho výlučného vlastníctva. Cena ich podielu by sa určila podľa trhovej hodnoty nehnuteľnosti, prípadne na základe Vašej dohody, ak by ste sa s nimi vedeli dohodnúť. Vo vzťahu k hypotéke si Vám dovoľujem uviesť, že tak ako ste uviedli Vy, všetky aktíva a pasíva ste nadobudli v rovnakom pomere ako máte spoluvlastnícke podiely na predmetnej nehnuteľnosti. Tzn. že všetci traja jeho synovia sú povinní podieľať sa úhrade jednotlivých splátok sumou vo výške 1/8 každej splátky. Ak Vám v tejto výške neprispievajú na úhradu splátok je možné od nich z titulu bezdôvodného obohatenia tieto sumy vymáhať. Je však potrebné uviesť, že ide o bezdôvodné obohatenie a premlčacia doba v takýchto prípadoch plynie odo dňa úhrady každej jednej splátky, pričom premlčacia doba sú dva roky. Tzn. od jeho synov je možné vymáhať 1/8 zo zaplatených splátok za uplynulé dva roky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Splátkový kalendár ? (Nezaradené)

Dobrý deň, s exekútorom som sa dohodol na pravidelných mesačných splátkach. Som ZŤP a tak uvedené splátky realizujem prostredníctvom poštovej poukážky na účet ex. úradu. Po čase som sa zamestnal, exekútor ale vydal exekučný príkaz na zrážky zo mzdy. Chcem vedieť, či na to má právo a keď áno, či aj naďalej mám uhrádzať dohodnuté splátky formou poštovej poukážky? Ďakujem.

Odpoveď: Splátkový kalendár ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.02.2016)

Dobrý deň, podľa § 56 ods. 10 Exekučného poriadku, exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť písomnú dohodu s povinným o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Počas plnenia písomnej dohody o postupnom splácaní vymáhanej pohľadávky exekútor v exekúcii iným spôsobom nepokračuje. V zásade preto, ak exekútorovi splácate dlh v súlade s podpísanou dohodou, nemôže exekútor realizovať iné úkony pre vymáhanie pohľadávky. Rozhodujúci je však obsah predmetnej písomnej dohody. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Splátkový kalendár ? (Nezaradené)

Dobrý deň,chcela by som vás požiadať o radu. Pred 5 rokmi som si vzala pozicku v nebankovej spoločnosti no nesplacala som ju. Minuleho roku som bola na okresnom sude na pojednavani a tam sud rozhodol o vyske mesačných splatku a o dobe, za ktorú mam spoločnosti svoj dlh splácať. Prislo mi aj právoplatne rozhodnutie súdu. Dnes som sa bola v tejto spoločnosti informovať, na ake číslo úctu mam tieto splatky posielať. Tam mi však povedali, že splatky mozem začať splácať až po zaplateni istiny. Chcela by som sa opýtať, či je to možné, ze to moze byt takto, ze musim zaplatiť istinu a až potom mi vystavia splatkovy kalendar? Ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Splátkový kalendár ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.02.2016)

Dobrý deň, všetci účastníci konania, teda Vy a nebanková spoločnosť, musia rešpektovať právoplatné a vykonateľné súdne rozhodnutie. V uvedenom rozhodnutí pravdepodobne došlo k spojeniu istiny pohľadávky spoločne s jej príslušenstvom do jednej sumy, ktorú Vám súd povolil splácať v pravidelných splátkach. V prvom rade sa riaďte vykonateľným rozhodnutím a uhrádzajte splátky v súlade s povinnosťou tam uvedenou, keďže splátkový kalendár Vám určil súd. V prípade, že nemáte k dispozícii číslo bankového účtu veriteľa, plaťte prostredníctvom poštového peňažného poukazu na adresu nebankovej spoločnosti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Splátkový kalendár ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Splátkový kalendár ? (Nezaradené)

Dobrý deň ,pred časom sme boli nuteni zobrať úver od súkromného investora. Najprv sme platili riadne, ale nastali problémy a platíme koľko sa dá. Zobrali sme 5000eur a splátka je 350eur, čo momentálne nedokážeme platiť. Prosím o radu ako ďalej. Ďakujem

Odpoveď: Splátkový kalendár ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.02.2016)

Dobrý deň

v prvom rade je potrebné kontaktovať danú spoločnosť s tým, že nie ste schopní platiť predmetnú pôžičku. Je možné, že sa s Vami dohodnú na iných splátkach. Pokiaľ ste ručili nehnuteľnosťou, resp. ste ju založili, samozrejme Vám na ňu exekútor môže sadnúť. Nenechajte to dospieť do štádia exekúcie, pretože v tom prípade to bude komplikovanejšie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Splátkový kalendár ? (Nezaradené)

Ide o dlh vo výške 4000 eur. Existuje podpísaná overená zmluva, podľa ktorej sa dlžník zaväzuje dlh splácať mesačnými splátkami vo výške 200 eur. Po splatení 2100 eur prestal už minulý rok s platbami. V prípade omeškania platby sú v zmluve dohodnuté úroky. Otázne je však, že dlžník kvôli nesplácaniu iných dlžôb nedisponuje žiadnym účtom. Peniaze boli odoslané na účet jeho matky. Zmluvu však podpísal on. Otázka je, kto je za dlh zodpovedný? Osoba, ktorá zmluvu podpísala alebo osoba, na ktorej účet boli peniaze zaslané? Otázka je tiež, či by Vaša kancelária mohla prevziať tento dlh, prípadne za akých podmienok? Ďakujem za radu

Odpoveď: Splátkový kalendár ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.01.2016)

Dobrý deň, Vašim dlžníkom v tomto prípade je osoba, ktorá zmluvu (pravdepodobne o pôžičke) podpísala. To že peniaze boli zaslané na účet jeho matky neznamená, že by sa Vašim dlžníkom stala ona. Súd nebude skúmať na koho účet boli zaslané peniaze, ak Vám číslo účtu na zaslania peňazí zadal (určil) dlžník. Ďalšou vecou je skutočnosť, či bola v zmluve dohodnutá tzv. strata výhody splátok v prípade, že sa dlžník omešká čo i len s jednou platbou. V prípade, ak takáto strata dohodnutá nebola je možné súdne vymáhať len tie splátky, ktoré sú po splatnosti a ktoré Vám neuhradil. V prípade straty výhody splátok je sa stáva splatným celý zvyšok dlhu omeškaním čo i len s jednou splátkou. Pre posúdenie celej Vašej veci by však bolo potrebné vidieť presné znenie zmluvy, najmä aby bolo možné určiť či sú súdne vymáhateľné aj zmluvné úroky. V prípade, že máte záujem o pomoc s vymáhaním Vašej pohľadávky môžete nás kontaktovať e-mailom na adresu uvedenú na našej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Splátkový kalendár ? (Nezaradené)

Dobrý večer, v banke som mal debet 800 € a prišiel mi papier, že to musím všetko naraz splatiť. Problém je v tom, že zo svojho platu si to nemôžem dovoliť. Chcem sa preto opýtať, ako môžem túto sutiáciu riešiť. Ďakujem.

Odpoveď: Splátkový kalendár ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2015)

Dobrý deň. V takomto prípade Vám odporúčam čo najskôr navštíviť najbližšiu pobočku banky a požiadať o splátkový kalendár. Hoci banka (ako veriteľ) nemusí súhlasiť so splatením dlhu v splátkach, určite je vhodné to vyskúšať. Predpokladám, že vzhľadom na výšku dlhu by s tým nemal byť problém. Dôležité je, aby banka videla, že máte záujem o splnenie Vášho dlhu. Pri splátkovom kalendári je najdôležitejšie to, aby boli výška splátky a termín splatnosti dohodnuté tak, aby ste nemali problém so splácaním (predovšetkým vzhľadom na Váš príjem a dátum splatnosti Vašej mzdy).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Splátkový kalendár ?" a chcete pomôcť?



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:



najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku