Máte
otázku?

Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčín

Otázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Dobrý deň, mám problém s nevyplatením mzdy zo strany zamestnávateľa, u ktorého som bola zamestnaná na základe riadnej zmluvy. Táto práca bola pre mňa náročná vzhľadom na 11-12 hodinové smeny, preto som sa rozhodla ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, ktorá nebola podľa zmluvy dohodnutá. Zamestnávateľ mi na základe zmluvy oznámil, že mám absencie a nemám nárok na vyplatenie mzdy. Odmietol podpísať moju výpoveď. Napriek opakovaným výzvam o vyplatenie mzdy zatiaľ nereagoval. Môžete mi, prosím, poradiť, ako postupovať ďalej? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, senior.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Z takto formulovanej otázky nie je úplne zrejmé, aké je teraz Vaše postavenie v rámci pracovného vzťahu s Vašim zamestnávateľom. Pokiaľ ste nemali v pracovnej zmluve dohodnutú skúšobnú dobu, nemohli ste pracovný pomer ukončiť v skúšobnej dobe v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce. Nie je nám teda zrejmé, ako teda a či vôbec Váš pracovný pomer skončil. Nevieme teda ani posúdiť, aký je Váš prípadný nárok na mzdu. 

Trápi vás "Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, od 30. januára som na práceneschopnosti (PN). Môj šéf mi hrozí, že ma dá na súd pre moju PN a odmieta mi vyplatiť poslednú januárovú výplatu z dôvodu, že som na PN. Je niečo také legálne? Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

(odpoveď odoslaná: 16.02.2024)

Dobrý deň, ak ste chorá, ste práceneschopná a preto ste doma. Je to Vaša dôležitá osobná prekážka v práci. Máte na to nárok zo zákona a zamestnávateľ s tým nič nespraví. Ani Vás nemôže dať k súdu, ani Vám nemôže siahnúť na Váš plat. 

Podľa § 141 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, materskej dovolenky, otcovskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, karantény, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu, osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu a počas obdobia, kedy sa osoba, ktorá sa inak stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku dieťaťa alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku dieťaťa, ak ide o dieťa s dlhodobým nepriaznivým zdravotným stavom, podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

Ak by Vám zamestnávateľ neoprávnene nevyplatil čo i len časť Vašej mzdy, môžete okamžite skončiť Váš pracovný pomer. 

Podľa § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, "Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti."    Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom zamestnancovi je zároveň trestným činom.    Podľa § 214 ods. 1 Tresného zákona, "Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky."
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako postupovať v situácii, keď mi môj zamestnávateľ nezaplatil výplatu od septembra. Táto situácia ma dostala do vážnych problémov a zamestnávateľ nie je ochotný dlžnú sumu uhradiť. Mám ísť na políciu a podať trestné oznámenie? Nie som jediný zamestnanec v tejto situácii, sú nás viacerí, preto by som chcel vedieť, ako správne postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

(odpoveď odoslaná: 02.12.2023)

Dobrý deň
z dôvodu nevyplatenia mzdy, ste mali možnosť Váš pracovný pomer skončiť okamžite, avšak uplynula Vám už lehota jedného mesiaca, podľa § 69 ods. 3 Zákonníka práce. 

Podľa § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, "Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti."   Podľa § 69 ods. 3 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel."   Môžete podať výpoveď bez uvedenia dôvodu podľa § 67 Zákonníka práce. Výpoveď je však spojená s plynutím výpovednej doby, ktorá začína plynúť vždy k 1. dňu v mesiaci a skončí uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca. Ak nemáte vo Vašej pracovnej zmluve napísané, že musíte počas výpovednej doby u zamestnávateľa zotrvať, pod sankciou peňažnej náhrady, tak môžete dať výpoveď a odísť hneď. Výpoveď musí byť písomná a doručená zamestnávateľovi, inak je neplatná.     Podľa § 67 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Podľa § 62 ods. 8 Zákonníka práce, "Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."   Určite nepracujete niekde zadarmo. Skončite pracovný pomer, a hľadajte si novú prácu.

 

Môžete podať aj trestné oznámenie podľa § 214 Trestného zákona na príslušnú okresnú prokuratúru, podľa sídla zamestnávateľa. 

Podľa § 214 Trestného zákona, "Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky."

Nevyplatenú mzdu si môžete vymáhať súdnou cestou, pričom v súdnom konaní budete oslobodený od súdnych poplatkov.


Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň,
som momentálne na nemocenskej a som onkologický pacient. Už rok som chorý a chcem sa spýtať, či mám nárok na koncoročné odmeny. Chcem sa tiež informovať, či mám nárok na poukážku na nákup tovaru v nešpecifikovanom obchodnom reťazci, ktorú firma obvykle poskytuje.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

(odpoveď odoslaná: 19.12.2022)

Dobrý deň, na Vami uvedenú otázku uvádzame, že zamestnávateľ má určite stanovené podmienky, ktoré je potrebné splniť, aby ste mali nárok na vyplatenie koncoročnej odmeny, vrátane poukážky.  Ak tieto podmienky nespĺňate, nárok na koncoročnú odmenu Vám vzniknúť nemôže. Predpokladáme, že podmienkou vyplatenia koncoročnej odmeny ako aj nároku na poukážku je pracovať v priebehu celého kalendárneho roka, čo Vy zrejme nespĺňate /ste PN/.

Odporúčam preštudovať mzdový poriadok u zamestnávateľa, kde budú stanovené podmienky pre splnenie predpokladov na vyplatenie odmien.


Trápi vás "Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, rado by som sa opýtal, ako mám postupovať, keď mi zamestnávateľ strháva z výplaty zrážky, o ktorých som nebol dopredu upozornený. Neprevyplatil mi ani minimálnu mzdu. Každý mesiac si nájde dôvod, prečo nám nevyplatiť plnú sumu - napríklad neumyté autá alebo autá v zlom technickom stave. Preto som sa rozhodol ukončiť pracovný pomer výpoveďou, ktorú mi zamestnávateľ podpísal. V pracovnej zmluve bola výpovedná doba 3 mesiace, avšak zamestnávateľ mi ústne oznámil, že nebude mať problém s okamžitým ukončením. Teraz mi prišla na účet výplata vo výške 380 eur. Výplatnú pásku ešte nemám k dispozícii. Môže teda zamestnávateľ bez udania dôvodu uplatňovať zrážky zo mzdy a nevyplatiť minimálnu mzdu? Mohli by ste mi taktiež poradiť, ako ďalej postupovať?

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

(odpoveď odoslaná: 16.11.2022)

Dobrý deň,
nie, nemôže. Ak máte dojednanú fixnú mzdu v pracovnej zmluve, tá Vám prináleží po odpracovaní potrebného počtu hodín. Takéto veci sa stávajú najmä v prípadoch, kedy ľudia pracujú ako živnostníci pre niekoho. Vtedy sa nejedná o pracovnú zmluvu a pracovný vzťah podľa Zákonníka práce, ale o obchodnoprávny vzťah podľa Obchodného zákonníka. V takom prípade sa stáva, že sú upravené rôzne zmluvné pokuty, ktoré sa odrátavajú od dojednanej odmeny.

Ak ste mali pracovnú zmluvu ako fyzická osoba, odporúčam Vám podať podnet na inšpektorát práce.


Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, je zamestnávateľ povinný vyplatiť mi aspoň minimálnu mzdu? Lebo mi poslal len 60% z minimálnej mzdy.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

(odpoveď odoslaná: 13.10.2022)

Dobrý deň,
potreboval by som konkrétnejšie informácie, avšak zamestnávateľ je Vám povinný vyplatiť dohodnutú mzdu za odpracovanú prácu. Nižšiu mzdu môže vyplatiť, len ak to ustanovuje zákon, alebo sa dohodnete. Napr. podľa § 141a Zákonníka práce Ak je zamestnanec dôvodne podozrivý zo závažného porušenia pracovnej disciplíny a jeho ďalší výkon práce by ohrozoval dôležitý záujem zamestnávateľa, môže zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov zamestnancovi dočasne, najdlhšie na jeden mesiac, prerušiť jeho výkon práce. Zamestnancovi po dobu dočasného prerušenia výkonu práce patrí náhrada mzdy najmenej v sume 60 % jeho priemerného zárobku; ak sa závažné porušenie pracovnej disciplíny nepreukázalo, zamestnancovi patrí doplatok do výšky jeho priemerného zárobku. alebo  § 142 ods. 4  Ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. Dohodu podľa prvej vety nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa. Ak nejde o dohodu, alebo zákonný dôvod, napíšte mu výzvu na doplatenie mzdy inak že podáte žalobu, prípadne trestné oznámenie. 

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Zamestnávateľ mi nezaplatil poslednú mzdu vo výpovednej dobe. Chcem mu poslať výzvu na zaplatenie dlžnej sumy. Medzitým však zmenil názov firmy, IČO, ako aj adresu a konateľ zostal rovnaký. Na ktorú firmu mám poslať výzvu? Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

(odpoveď odoslaná: 12.10.2022)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že váš zamestnávateľ zmenil obchodné meno, IČO a ostatné údaje zostali nezmenené, zamestnávateľ pod pôvodným obchodným menom neexistuje a preto výzvu k úhrade mzdy treba poslať na súčasné obchodné meno zamestnávateľa. Aktuálne obchodné meno zamestnávateľa nájdete na stránke obchodného registra /orsr.sk/ alebo na stránke živnostenského registra /zrsr.sk/. Výzvu k úhrade nevyplatenej mzdy pošlite doporučeným listom, kde môžete uviesť aj nové a aj pôvodné pôvodné obchodné meno.
V prípade potreby resp. záujmu nás následne kontaktujte..
Trápi vás "Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadom situácie, v ktorej som sa ocitla. My, desať ľudí, sme dostali výpoveď v skúšobnej dobe. Čakali sme na výplaty, všetci máme riadne zmluvy. Plus, dostali sme výplatnú pásku na email, avšak boli nám poslané len čiastky z výplaty. Zamestnávateľ nekomunikuje a nevieme, ako ďalej postupovať. Dnešný deň sme všetci podali podnet na Inšpektorát práce. Napriek tomu je všade napísané, že tým sa k peniazom nedostaneme. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

(odpoveď odoslaná: 02.09.2022)

Dobrý deň, nevieme kde všade ste čítali, že k peniazom sa neodstanete.
Je správne, že ste sa s problémom obrátili na inšpektorát práce. Je pravdou, že inšpektorát práce nevyplatenú mzdu nevymôže, ale prešetrí stav veci na základe vašich podnetov a zamestnávateľovi v prípade zistenia nedostatkov uloží opatrenie prípadne v súlade s ust. zákona o inšpekcii práce.

Nevieme kto je vašim zamestnávateľom, ale odporúčam kontaktovať advokáta, aby tento vyzval zamestnávateľa k doplateniu splatnej mzdy s tým, že ak k úhrade nedôjde, advokát vo vašom zastúpení podá potrebnú žalobu na súd. Inšpektorát práce za vás ako zamestnancov nebude vymáhať dlžnú sumu nevyplatenej mzdy, lebo to nie je v jeho právomoci.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj zamestnávateľ mi mal vyplatiť odchodné, teda odstupné podľa Zákonníka práce k dňu skončenia dohody o pracovnej pomer k 30.6.2022. Mal to urobiť v najbližšom výplatnom termíne, ktorý bol 10.7.2022. Dňa 12.7.2022 som ho emailom upozornil, že sa tak nestalo. K 19.7.2022 som od neho neobdržal žiadnu reakciu. Chcel by som sa opýtať, či mám podať písomne upozornenie formou predžalobnej výzvy. Ak by zamestnávateľ bol naďalej nečinný, domnievam sa, že úspešnosť žaloby prostredníctvom Vás by bola vysoká. Rád by som sa tiež uistil, či neprekračujem nejaké termíny. Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

(odpoveď odoslaná: 19.07.2022)

Dobrý deň, na vami uvedneú otázku uvádzam, že váš postup je správny.
Napíšete zamestnávateľovi email, že žiaate o splnenie jehopovinnosti k vyplateniu odstupného - odchodného a určite termín na ich uhradenie s tm upozornením, že ak dlžná suma nebude vyplatená, obrátite sa na advokáta a vec budete vymáhať cestou súdu, čím mu vzniknú zbytočné náklady spojené so súdnym konaním.

Odporúčam výzvu poslať ešte raz a to aj z dôvodu dovoleniek a podobne, čo nie je ospravedlenie na nevyplatneie mzdy.

V prípade, že odstupné - odchodné nebude vyplatené, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu aj s dokladmi, aby s


Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na možnosť ukončenia pracovnej zmluvy okamžitou výpoveďou. Môj zamestnávateľ mi vyplatil iba časť mzdy, nie plnú sumu, v stanovenom termíne. Mzda mi teda nebola vyplatená v plnej výške, ale len čiastočne. Ak mi zvyšok mzdy nebude vyplatený v priebehu 15 dní od výplatného termínu, môžem podať okamžitú výpoveď pre nevyplatenie mzdy, rovnako ako v prípade, keby mi nebola vôbec vyplatená? Existuje pre čiastočne vyplatenú mzdu nejaká výnimka? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

(odpoveď odoslaná: 13.04.2022)

Dobrý deň, skončenie pracovného pomeru okamžitou výpoveďou neexistuje. Zákonník práce rozlišuje medzi skončením pracovného pomeru výpoveďou a okamžitým skončením pracovného pomeru. Ide o dve rôzne formy skončenia pracovného pomeru. V zmysle ust. § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce v prípade, ak Vám zamestnávateľ nevyplatí zvyšnú časť mzdy do 15 dní odo dňa jej splatnosti, môžete skončiť Váš pracovný pomer okamžite. Zákon výslovne hovorí aj len o časti nevyplatenej mzdy, z dôvodu nevyplatenia ktorej môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer so svojím zamestnávateľom. To znamená, že sa na ňu nevťahuje žiadna výnimka. Súčasne platí, že okamžite skončiť pracovný pomer môžete iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď ste sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedeli. Nesmiete to ale nazvať "výpoveď".

Pokiaľ ide o skončenie pracovného pomeru výpoveďou, v tomto prípade končí pracovný pomer až uplynutím výpovednej doby. 


Trápi vás "Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, manželov bývalý zamestnávateľ mu dlhuje výplatu za dva mesiace. Táto situácia sa ťahá už viac ako rok. Keď manžel volal zamestnávateľovi, ten mu povedal, že zaplatí budúci mesiac. Avšak stále si nájde nejakú výhovorku a až dodnes nezaplatil. Poslali sme mu aj predžalobnú výzvu, no bez efektu. Chcela by som poprosiť o radu, ako mám ďalej postupovať. Ďakujem. Zdenka

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

(odpoveď odoslaná: 01.03.2022)

Dobrý deň, ak je situácia taká ako uvádzate v otázke, k tejto uvádzam, že telefonické výzvy nemajú význam.
Odporúčam kontaktovať advokáta, ktorého výzva bude väčším prostriedkom na to, aby došlo k úhrade a to s tým upozornením pre zamestnávateľa, že ak splatná mzda nebude uhradená v stanovenej lehote, vec postúpi na súd, čím zamestnávateľovi vzniknú ďalšie náklady spojené so súdnym konaním, vrátane následného vymáhania cestou súdneho exekútora.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.