Máte
otázku?

Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčín
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Dobrý deň , mám problém s nevyplatením mzdy zamestnávateľom, kde som bola zamestnaná na riadnu zmluvu. Nakoľko táto práca bola pre mňa náročná s dôvodu 11-12 hodinových smien,rozhodla som sa pracovný pomer ukončiť v skúšobnej dobe, ktorá podľa zmluvy nebola dohodnutá. Na základe tejto zmluvy mi zamestnávateľ oznámil že mám absencie a nemám nárok na vyplatenie mzdy. Výpoveď mi odmietol podpísať . Po opakovanej výzve na zaplatenia mzdy doteraz nereagoval. Môžete mi prosím poradiť ,ako postupovať ďalej? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom senior

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Z takto formulovanej otázky nie je úplne zrejmé, aké je teraz Vaše postavenie v rámci pracovného vzťahu s Vašim zamestnávateľom. Pokiaľ ste nemali v pracovnej zmluve dohodnutú skúšobnú dobu, nemohli ste pracovný pomer ukončiť v skúšobnej dobe v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce. Nie je nám teda zrejmé, ako teda a či vôbec Váš pracovný pomer skončil. Nevieme teda ani posúdiť, aký je Váš prípadný nárok na mzdu. 

4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň. Mám taký problém, že som pracoval v zahraničí a zamestnávateľ to neohlásil na sociálnu poisťovňu takže tým pádom som nevedomky pracoval na čierno a pritom nám neplatil ani diéty. Včera som dal výpoveď hneď ako som na to prišiel. Pracoval som vo Francúzsku a bol som tam takmer rok. Čo môžem stým spraviť, aby mi vyplatil spätne diéty, ktoré mi patria a vo francúzsku je to 45 e na deň. Pracovali sme na turnusy 6 týždňov v práci a dva týždne sme boli doma. Vopred Vám ďakujem za Vašu radu a pomoc.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.02.2020)

Dobrý deň, 
ak ste mali podpísanú riadnu pracovnú zmluvu, nejedná sa o prácu na čierno v zmysle ust. zákona  č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
Platenie odvodov na sociálne a zdravotné poistenie si môžete overiť na stránke soc. poisťovne /individ. účet poistenca/ a na stránke prísl. zdrav. poisťovne (epobočka/, prípadne skontrolovať zoznam dlžníkov prísl. poisťovne zamestnávateľa.

Vo veci odporúčame pokiaľ ide o úhradu mzdových nárokov za prácu nadčas, preplatenie nevyčerpanej dovolenky a stravného pri zahr. cestách, poslať zamestnávateľovi výzvu na doplatenie stravného a následne v prípade neuhradenia vec zrejme budete musieť vymáhať cestou súdu.

Podľa ust. § 116 Zákonníka práce platí :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


Odporúčame konanie zamestnávateľa nahlásiť aj príslušnému inšpektorátu práce podľa sídla zamestnávateľa.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, slovenský zamestnávateľ mi nevyplatil mzdu za december čo som odpracoval v Rakúsku no ešte v decembri zmenil firmu alebo ju predal to neviem s T.... na M..... , tento mesiac mal vyplatiť sumu 1270 € kde nám ústne vraveli, že mzda sa vypláca od 15 do 25 dna v nasledujúcom mesiaci no doteraz ich nevyplatil tvrdí raz, že ma peniaze na druhý deň sa ho pýtate, že kde sú peniaze tak zase tvrdí, že ich nemá proste klame niekedy ani nedvíha ani neodpovedá na sms. Podal som už aj predžalobnú výzvu emailom s dátumom vyplatenia do 29.1.2020, no doteraz nemám peniaze čo mám robiť v takomto prípade?
S pozdravom Jozef.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.01.2020)


Dobrý deň, 
úvodom poznamenávame, že obidve Vami uvedené spoločnosti právne existujú, čo si môžete overiť na stránke obchodného registra -  www.orsr.sk.
Pre splatnosť mzdy platí ust. § 129 ZP :
"(1) Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.
(2) Na žiadosť zamestnanca musí mu byť mzda splatná počas dovolenky vyplatená pred nastúpením dovolenky.
(3) Pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru."

Ak mzda nebude uhradená napriek Vašej výzve, vec budete zrejme musieť postúpiť na súd.  
Odporúčame pred podaním žaloby na súd upozorniť zamestnávateľa, že jeho konanie - nevyplatenie mzdy -  môžete nahlásiť na prísl. inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa a na možnosť podania trestného oznámenia - nevyplatenie mzdy podľa § 214 Trestného zákona :

"Nevyplatenie mzdy a odstupného

(1) Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) z osobitného motívu, alebo

c) voči viac ako desiatim zamestnancom."

Ak napriek výzve nebude mzda uhradená, môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu; vec bude na súde vybavená rýchlejšie, lebo so súdmi komunikujeme elektronicky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás zamestnávateľ mi nechce poslať peniaze, aj keď výplatné pásky mi poslali za október a november 2019. Ako pokračovať, aby som dostal peniaze. Ďakujem a prajem pekný deň T.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.01.2020)

Dobrý deň, odporúčame poslať zamestnávateľovi výzvu k úhrade splatnej mzdy s tým upozornením, že ak mzda nebude uhradená vo Vami uvedenej lehote vec postúpite na vymáhanie cestou súdu v zastúpení advokátom, čím mu vzniknú ďalšie zbytočné náklady spojené o súdnym konaním, ktoré bude musieť uhradiť, vrátane úroku z omeškania a trov konania. Môžete ho tiež upozorniť, že keďže je predpoklad, že mzdu nevyplatil aj iným zamestnancom, vo veci podáte trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu nevyplatenia mzdy a konanie zamestnávateľa oznámite aj prísl. inšpektorátu práce.

Ak mzda nebude  vyplatená, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu a vec vyriešime cestou súdu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prosím o právnu radu, či mám nárok žiadať o doplatenie 13. Platu u zamestnávateľa, ktorý mi nebol vyplatený v plnej výške (iba 10/12 z priemernej mesačnej mzdy) z dôvodu, že pracovný pomer som začal 01/03/2019 a odpracoval som iba 10 mesiacov. V pracovnej zmluve mám však uvedené vyplatenie 13. Platu a to v tomto znení:
"13. Plat vo výške priemerného mesačného platu bude vyplatený spolu s platom za mesiac November. "
Môže mi zamestnávateľ takto skrátiť mzdu, aj keď v zmluve mám uvedené definíciu vyššie? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.12.2019)

Dobrý deň, 
ak vychádzame z textu ust. § 118 ods. 2 Zákonníka  práce, podľa ktorého platí, že "mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu",  potom platí, že keďže Váš pracovný pomer vznikol až dňom 1.3.2019, potom je postup zamestnávateľa správny. Dôvod je teda ten, že v 01/2019 a 02/2019 ste neboli zamestnancom a preto za uvedené obdobie ste nemohli dostávať ani mzdu a ani odmenu za celoročnú prácu vo forme 13. platu.

Aj keď sú v prac. zmluve uvedené podmienky vyplatenia 13. platu, zamestnávateľ  nemôže postihnúť v prac. zmluve všetky konkrétne situácie, ktoré mu v súvislosti so dojednávaním prac. pomeru v skutočnosti počas celého kalendárneho roka vzniknú. Bolo by nespravodlivé voči ostatným zamestnancom, ktorých prac. pomer trval od 1.1.2019, aby ste dostali 13. plat za celý kalendárny rok, teda za všetkým 12 mesiacov.

Postup zamestnávateľa považujeme za správny.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať ak mi je zamestnávateľ dlžný výplatu za dva mesiace a odmieta mi to vyplatiť, lebo som posledné dni nechodil do práce, je to v poriadku ? Čo môžem robiť ? Dopredu Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.12.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 119 Zákonníka práce platí :

"Splatnosť mzdy

(1) Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak."

Z uvedeného zákonného textu vyplýva dokedy je zamestnávateľ povinný  vyplatiť mzdu zamestnancovi. 

Neospravedlnená neprítomnosť na pracovisku  nie je dôvodom na nevyplatenie splatnej mzdy.

V otázke nepíšete z akého dôvodu ste neboli v práci a či ste o prípadnej prekážky v práci na Vašej strane ako zamestnanca (§ 141 Zákonníka práce) informovali zamestnávateľa v zmysle ust. § 144 Zákonníka práce, ak bol dôvodom neprítomnosti v práci tento dôvod (citujeme) :

"Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

(3) Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."

Odporúčame vyporiadať z Vašej strany neprítomnosť v práci a vyzvať zamestnávateľa k úhrade nevyplatenej mzdy.

Poznamenávame, že neospravedlnená neprítomnosť v práci je dôvodom na krátenie dovolenky podľa § 109 ods. 3 Zákonníka práce, kedy je oprávnením zamestnávateľa za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú.

 

Možnosťou z Vašej strany je aj okamžité skončenie prac. pomeru podľa ust. § 69 Zákonníka práce :

"(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,

c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov."

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s otázkou, nevyplatenia mzdy a odstupného. Ku 30. 6. 2016 som ukončil pracovný pomer dohodou z dôvodu zrušenia pracovného miesta s trojmesačným odstupným, čo je uvedené aj v dohode o skončení pracovného pomeru. Na toto mi bola spracovaná aj výplata a aj odvody. Z tohoto mi zamestnávateľ vyplatil len nepatrnú čiastku, s tým, že nemá peniaze, ale, že, keď budú tak mi to zaplatí. Asi pred pol rokom mi povedal, že mi nieje nič dlžný, že mi nič nezaplatí, dokonca mi poslal aj na podpis novú dohodu o ukončení pracovného pomeru, že ta pôvodná neplatí. Firma už nevyvíja žiadnu činnosť, ale stále je zapísaná v OR. Viem aj to, že počas tejto doby boli platby na účet firmy zo zádržného. Nakoľko sa blíži premlčacia doba, som sa rozhodol podať na bývalého zamestnávateľa, trestne oznámenie. Je môj postup správy? Ďakujem a zostávam s pozdravom.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.05.2019)

Dobrý deň prajem,

v tomto prípade by som odporúčal zvážiť aj možnosť podania žaloby na zaplatenie daného dlhu. Trestné oznámenie samozrejme môžete podať, pre podozrenie zo spáchania trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného, avšak bolo by vhodné, vzhľadom aj na premlčaciu lehotu podať aj žalobu. Predtým by som mu ešte zaslal krátku písomnú výzvu a dal mu krátku lehotu na zaplatenie dlhu. Ak výzvu odignoruje, potom je ďalší krok žaloba, prípadne trestné oznámenie. Novú dohodu o skončení pracovného pomeru nepodpisujte. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. K 28. 2 zamestnávateľ uzavrel obchodnú prevádzku s tým, že ukončuje svoju činnosť a k tomu dňu sme s ním podpísali dohodu o skončení PP, s nárokom na odstupné vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy. K dnešnému dňu (4. 4.2019) nám nebola vyplatená mzda za odpracovaný mesiac február ani odstupné. Výplatnú pásku nám poslal. Po kontaktovaní zamestnávateľ uviedol, že mzdu nám nevyplatí, pretože na účte nemá žiaden majetok a odporučil nás sa obrátiť na Soc. poisťovňu a garančné poistenie. Oficiálne vyjadrenie o vyhlásení insolventnosti sme nedostali. Chcem sa opýtať, či je možné, že z garančného poistenia by sme nedostali nič ak zamestnávateľ už nedisponuje žiadnym majetkom na účte. Prípadne vieme sa inak domôcť našich peňazí? Za odpoveď Vám ďakujem. Miroslava.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. zákona o sociálnom poistení je povinnosťou zamestnávateľa oznámiť vznik platobnej neschopnosti sociálnej poisťovni na predpísanom tlačive v lehote do 7 dní od vzniku platobnej neschopnosti a predložiť o tom doklady /návrh na vyhlásenie konkurzu/.

Ak Vám zamestnávateľ oznámil platobnú neschopnosť, hoci aj len ústne, Vašou možnosťou je požiadať o dávku podľa cit. zákona.

Podľa zákona nárok na dávku garanč. poistenia vznikne, ak zamestnanec je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý nemôže uspokojiť nároky zamestnanca z prac. právneho vzťahu a zamestnávateľ je platobne neschopný. 

 

Potrebné tlačivá na uplatnenie nároku nájdete na stránke soc. poisťovne /link :  https://www.socpoist.sk/481/1191s  - položky 1. a 2./, z ktorých formulárov vyplýva, že zamestnávateľ je povinný potvrdiť Vám tam uvedené údaje na príslušných formulároch.

Ak by situácia bola taká, že zamestnávateľ nie je platobne neschopný /nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu/odporúčame kontaktovať advokáta za účelom podania žaloby o vyplatenie mzdy formou platobného rozkazu. 

Poznámka na záver :

Otázku posielate z bratislavského kraja, príslušným súdom v konaní o konkurze a reštrukturalizácii je Okresný súd  Bratislava I., kde sa môžete informovať, či vo veci bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o právny výklad paragrafu 116 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. V zmysle uvedeného odseku policajtovi študujúcemu v kurze, ktorý bol na štúdium vyslaný, patrí namiesto náhrad poskytnutých pri služobnej ceste bezplatne ubytovanie a stravovanie. Chcem podotknúť, že nie som príslušník PZ SR, ale príslušník ZVJS, čiže sa na mňa nevzťahuje odsek 5 paragrafu 116 cit. Zákona. Zamestnávateľ mi v zmysle ods. 2 paragrafu 116 cit. Zákona poskytol bezplatne ubytovanie v služobnej ubytovní a, keďže nevie poskytnúť bezplatne stravovanie, toto rieši prostredníctvom náhrad poskytnutých ako pri služobnej ceste. Je tento postup zamestnávateľa správny?

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.03.2019)

Dobrý deň, 
podľa ust. § 1 ods. 1 zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície platí :

"(1) Tento zákon upravuje štátnu službu príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Slovenskej informačnej služby, príslušníkov Národného bezpečnostného úradu a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky (ďalej len „štátna služba“)."

T.j. : Predmetný zákon a teda aj ust. § 116 ods. 5 sa vzťahuje aj na Vás ako príslušníka ZVJS.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, ku dňu 08. 01. 2019 sme všetci zamestnanci firmy dostali výpovede z dôvodu zrušenia prevádzok na Slovensku. Zamestnávateľ nám tvrdil, že sa finančne vyrovnáme (dostaneme výplatu za december). V zmluve mame výplatný deň 28. Dna nasledujúceho mesiaca avšak výplaty sme dodnes nedostali všetky firemné čísla a e-maily sú zrušené už od začiatku mesiaca a nemáme sa na koho obrátiť. Firma stále funguje krach zatiaľ nevyhlásila ani nieje v konkurze aspoň podľa obchodného registra. Ako si mame nárokovať nevyplatenú mzdu a stravné lístky? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.01.2019)

Dobrý deň, pokiaľ je situácia taká, že Vám bola daná výpoveď pre zrušenie prevádzok zamestnávateľa na Slovensku, predpokladáme, že zamestnávateľ má sídlo v zahraničí, zrejme niektorá krajina EÚ.

Podľa ust. § 76  Zákonníka práce máte nárok na odstupné vo výške podľa trvania pracovného pomeru nasledovne - citujeme :

"Odstupné

(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."

 

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta za účelom podania predmetného návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu alebo riadneho platobného rozkazu v závislosti od sídla zamestnávateľa.

Advokát komunikuje so súdny elektronicky, takže vybavenie veci je značne zjednodušené, ako aj následné vymáhanie cestou exekútora v príslušnom štáte EÚ.

Môžete nás kontaktovať.

Prípadne v podotázke môžete uviesť meno zamestnávateľa, aby sme sa vedeli na vec už teraz pozrieť. Údaje nebudú zverejnené, je to len pre našu potrebu a následne aj Vaše informovanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcel by som Vás požiadať o radu. Bývala zamestnávateľka mi nevyplatila mzdu za 3 mesiace (preto som ukončil pracovný pomer) a na moje výzvy nereaguje, odmieta zaplatiť. Ako mám postupovať ďalej? Poslal som jej doporučené už Výzvu na zaplatenie mzdy, Prežalobnú výzvu, snažil som sa s ňou skontaktovať, ale neúspešne. Je arogantná a nedá sa s ňou dohodnúť. Ako mám postupovať ďalej? Vopred ďakujem za pomoc. Pisarčík.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2019)

Dobrý deň, odporúčame kontaktovať advokáta, aby vo veci podal návrh na súd na vydanie platobného rozkazu.

Trovy konania /súdny poplatok a odmenu advokáta/ bude hradiť odporca - zamestnávateľ.

V prípade, že návrh bude spísaný v súlade s ust. zákona, platobný rozkaz bude vydaný v lehote do 10 pracovných dní.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o radu. Bývalý zamestnávateľ mi je dlžný peniaze. Mal eserocku, ktorú zrušil v roku 2017. Že vraj to bolo všetko podľa zákona a bol taký, že keď zruší do nejakého dátumu nemusí nikomu nič vyplatiť. Mal dlhy všade ako sa povie. 18. 7. 2017 som dostal výpoveď z eseročky a 19. 7. 2017 ma zamestnal v tej istej firme ale už na meno ING. 28. 7. 2017 som išiel maródiť. Bol som v skúšobnej dobe dal mi k 31. 7. 2017 výpoveď. Nedostal som dodnes peniaze ani za tých 13 dni v tej novej firme. Mal som tam nejaké odrobené hodiny, dovolenku, marodku. Mal by mi tam preplatiť aj zvyšnú dovolenku. Telefonicky mi sľúbil, ale len za tých 13 dni, že to z tej eseročky mi nemusí dať. Poraďte mi prosím ako mám postupovať. ĎAKUJEM.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.10.2018)

Dobrý deň,

pre obe situácie sa vychádza z toho, že zamestnanec má právo na odmenu za odpracovanú prácu. Pokiaľ zamestnávateľ zamestnancovi nevyplatí mzdu, potom sa jej môže zamestnanec domáhať aj na súde. Pri zániku spoločnosti, pokiaľ má nejaký majetok, sa ustanovuje likvidátor a ten vyporiadava finančné záväzky. Ak majetok nemá, potom zanikne a žiaľ nemusí Vám peniaze vyplatiť, avšak na to je zriadený garančný fond v sociálnej poisťovni. Odporúčam preto obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu so žiadosťou o postup. 

Pokiaľ ide o tých 13 dní, platí rovnako, že na peniaze máte nárok a tie môžete vymáhať aj súdne. 

V oboch prípadoch odporúčam písomne vyzvať zamestnávateľa, aby Vám peniaze do určitej lehoty vydal, pretože v opačnom prípade ich budete žiadať súdne.

Ak bude výzvu ignorovať, či odmietne, ostane Vám už len podať žalobu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať prečo mi nechce bývalý zamestnávateľ poslať výplatnú pásku na moju adresu trvalého bydliska. Neviem od nich dostať vyp. pásku z mesiaca júl, ktorú mi mali poslať do konca augusta. Vyzval som ich o to ako aj mailom tak aj tel. a to aj konateľa, ktorý ma oklamal už po x-ti raz, p. Na osobnom oddelení ako aj p. prokuristku ešte minulý týždeň a odvtedy prestali so mnou komunikovať. Tak neviem čo mám robiť a bojím sa, aby mi poslali aj poslednú výplatu s odstupným tento mesiac. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.09.2018)

Dobrý deň,

zamestnanec má právo na odmenu za vykonanú prácu, pričom pokiaľ skončil pracovný pomer, tak v takom prípade máte rovnako nárok na jej vyplatenie. V takomto prípade sa mzda vypláca pri najbližšom výplatnom termíne (dohodnutom v pracovnej zmluve), ak sa nedohodnete so zamestnávateľom inak. 

Ak by Vám mzdu nevyplatil, máte nárok ju vymáhať aj prostredníctvom súdu, pričom by ste mali aj právo na úroky z omeškania.

Nehovoriac o tom, že nevyplatením mzdy by sa mohol zamestnávateľ dopustiť aj trestného činu nevyplatenia mzdy.

Odporúčam ho písomne vyzvať na okamžité vyplatenie mzdy a zaslanie výplatnej pásky. Ak bude výzvu reagovať, jediným riešením tak ostane súdne vymáhanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Chcem Vás poprosiť o radu. Dostala som dohodou výpoveď od zamestnávateľa a ten mi dlží výplatu za 3 mesiace. Teraz sa chce dohodnúť, že mi to bude vyplácať po splátkach. Neviem čo robiť v takomto prípade, či s tým súhlasiť, alebo ako to mám riešiť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.09.2018)

Dobrý deň,

mzda za odpracovanú prácu je Vašim finančným nárokom. Ste v podstate v postavení veriteľa a zamestnávateľ v postavené dlžníka. Ako veriteľ máte právo na zaplatenie celého dlhu a rovnako tak žiadať aj úroky z omeškania. Môžete sa dohodnúť na aj na splátkovom kalendári. Odporúčam ale o tom spísať dohodu, resp. uznanie dlhu, v ktorom zamestnávateľ uzná svoj záväzok voči Vám (ako vznikol, čo je jeho podstatou, aká je výška), že uznáva aj dôvod aj výšku. Následne sa môžete dohodnúť na sumách a spôsobe splácania. Odporúčam uviesť aj dovetok, že v prípade, ak sa omešká s čo i len jednou splátkou, stane sa splatným celý dlh. 

Mimo tohto postupu máte už aj teraz právo ho žalovať na súde.

V prípade, ak sa rozhodnete pre uznanie dlhu môžete využiť napr. tento vzor https://uznanie-dlhu.sk/


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s otázkou ohľadom nevyplatenia mzdy z roku 1994 za odpracované mesiace september – október- november Pri prehľadávaní starých zmlúv som sa dopracovala k potvrdeniu! O nevyplatení miezd za obdobie troch mesiacov v roku 1994, od zamestnávateľa. Aj napriek dlhej dobe, ktorá prešla, som sa rozhodla obrátiť sa na Vás, keďže neviem ako postupovať ďalej, a či vôbec mám ešte nárok na vyplatenie miezd. Z dôvodu možnej námietky premlčania, aj keď neviem aká je doba premlčania v tomto prípade. Mzdy boli v hodnote 5031 SK, čo predstavuje 167 e. Keďže firma mala v tej dobe finančne problémy a neskôr firma skrachovala, ale pokračoval v inej podnikateľskej činnosti a aj v tejto dobe stále aktívne podniká a firma existuje.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.08.2018)

Dobrý deň,

keďže mzda je právom majetkovej povahy, zastávam právny názor, že sa premlčuje, ako každé iné majetkové právo. Zákonník práce premlčanie neupravuje, preto sa vychádza z Občianskeho zákonníka. Právo na vyplatenie mzdy sa premlčí po 3 rokoch od splatnosti. Vo Vašom prípade teda ide podľa môjho názoru o premlčané nároky, ktoré síce môžete uplatniť na súde, avšak ak dlžník (zamestnávateľ) uplatní námietku premlčania, súd konanie zastaví, Vy budete v spore neúspešná a budete povinná nahradiť druhej strany aj vzniknuté trovy konania (napr. odmenu jeho advokáta).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Som zamestnaný cca 4 roky na TPP vo výrobnej firme. Pri nástupe bol mojim nadriadeným manager, ktorý mal určitú pracovnú náplň. Približne po roku bol s ním ukončený pracovný pomer, a tak som jeho pracovnú náplň z väčšej časti začal vykonávať ja po dohode s riaditeľom. Žiadnu zmluvu na zmenu pracovnej náplne sme nepodpísali. Môžem od zamestnávateľa žiadať doplatenie rozdielu mzdy za vykonávanie pracovnej náplne managera? Miesto managera nebolo do dnešného dňa obsadené. Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.07.2018)

Dobrý deň,

ak medzi Vami nedošlo k uzavretiu dohody o zmene pracovných podmienok v písomnej forme, ešte to neznamená, že ide o neplatnú dohodu. Záleží však na tom, ako ste sa dohodli. Ak ste sa dohodli aj na tom, že za túto prácu navyše dostanete aj vyšší plat, potom naň máte nárok. Problémom však môže byť preukázanie toho, že takáto dohoda existuje. Odporúčam požiadať zamestnávateľa o uzavretie dohody o zmene pracovných podmienok v písomnej forme, v ktorej bude uvedená aj vyššia mzda. Takto budete môcť jednoducho preukázať, koľko Vám musí zamestnávateľ za prácu platiť. Doplatenie môžete žiadať, avšak záleží od zamestnávateľa, ako sa k tomu postaví a či Vám mzdu doplatí.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, zamestnanec, ktorý u nás pracoval 9 mesiacov sa neodstavil do práce na smenu, min. 5 dni nedal o sebe vedieť. Skončili sme pracovný pomer z dôvodu hrubého porušenia pracovnej disciplíny, taktiež sme mu strhli 1 deň absencie = 2 dni dovolenky. Jeho neočakávaná neospravedlnená absencia nám spôsobila na prevádzke nemilé problémy. Aké ma zamestnávateľ možnosti pri sankciovaní? Aké zrážky zo mzdy mu môže vykonať? Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.05.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ V zmysle ust. Zákonníka práce zamestnávateľ môže vykonávať zrážky zo mzdy len podľa tam uvedeného ust. § 131 : 

" Zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

(2) Po vykonaní zrážok podľa odseku 1 môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len

a) preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy,

b) sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,

c) peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,

d) neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu,

e) nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,

f) náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo jej časť, na ktorú zamestnanec stratil nárok alebo mu nárok nevznikol,

g) náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol,

h) sumu odstupného alebo jeho časť, ktorú je zamestnanec povinný vrátiť podľa § 76 ods. 4.

(3) Ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v odsekoch 1 a 2, môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu."

 

2./ Z uvedeného vyplýva, že nateraz žiadne zrážky zo mzdy nemôžete vykonať , okrem iných aj z dôvodu, že došlo ku skončeniu prac. pomeru. Neviem, či už je Vám známy dôvod neprítomnosti zamestnanca, či nedošlo napr. k nejakému zdrav. problému na strane zamestnanca, ktorý mu ani nedovolil nahlásiť dôvod neprítomnosti v práci. Prípadnú náhradu škody, ktorá Vám vznikla nedostavením sa zamestnanca do práce, by ste v súdnom konaní museli vedieť preukázať, rovnako aj výšku predmetnej škody a zodpovednosť zamestnanca za vznik predmetnej škody. 

 

©


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať ukončila som pracovný pomer podpísala som ukončenie s tým, že všetky povinnosti a záväzky sú vyrovnané. Peniaze som dostávala na ruku, výplatné pásky sme nedostávali. Bolo mi siahnuté na mzde. Žiadnu hmotnú zodpovednosť som nepodpisovala. Bolo by možné to nejak riešiť?

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.01.2018)

Dobrý deň,

podľa ustanovenia § 130 ods. 5 Zákonníka práce:

 

Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Doklad podľa prvej vety sa poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými prostriedkami. Celkovú cenu práce tvorí mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ. Na žiadosť zamestnanca mu zamestnávateľ predloží na nahliadnutie doklady, na ktorých základe bola mzda vypočítaná.

Ak zamestnávateľ nevydáva doklad o mzde, dopúšťa sa porušovania Zákonníka práce, za čo by mohol byť sankcionovaný zo strany inšpektorátu práce. 

To, či je možné vymáhať chýbajúcu časť mzdy záleží od toho, na akej mzde sa sa dohodli v pracovnej zmluve. Rovnako je dôležité to, či ste pri vyplácaní "na ruku" podpísali zamestnávateľovi nejaké potvrdenie o prevzatí sumy. Ak nie, zamestnávateľ by mohol namietať, že on Vám odovzdal sumu, na ktorej ste sa dohodli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý večer, k tým diétam a výživnému sa chcem opýtať ak robím na turnusy štyri týždne v práci a dva týždne doma a počas tých dvoch týždňov nemám žiadne diéty ako môže súd brat do úvahy diéty a počítať z toho výšku výživného. Diéty niesu stály príjem každý mesiac.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.05.2017)

 

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Podľa ust. ZP  § 118  /predpokladáme, že ste v  pracovnom pomere/  platí : Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu.  Za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť, peňažná náhrada podľa § 83a ods. 4 a iné plnenie poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním podľa tohto zákona, osobitných predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemá charakter mzdy. Za mzdu sa tiež nepovažuje ďalšie plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení.

2./ Podľa zákona o cest. náhradách,  zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí 

a)  náhrada preukázaných cestovných výdavkov,

b/ náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,

c) stravné,

d/ náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov, atď.

3./ Na podporu vyššie uvedeného, resp. na Vašu podporu  súčasne uvádzame, že podľa ust. zákona o dani z príjmov / § 5  odst. 5 / okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 3 ods. 2, nie je predmetom dane ani  cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok podľa osobitných predpisov,15) okrem vreckového poskytovaného pri zahraničnej pracovnej ceste, ako aj  hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa osobitného predpisu,  ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom.  Stravné vo forme peňažného  príspevku je predmetom dane z príjmov, ale nie mzda.

4./ Zákon o rodine hovorí o príjme, nie o mzde, čo je rozdiel.

5./ Treba argumentovať, že aj Vaša bývalá  manželka má v zamestnaní uvedenú výhodu stravovania, resp. stravné lístky  a možnosti Vášho stravovania v rámci 24 hodín, ktoré  Vám poskytuje zamestnávateľ  vo forme stravného,  počas  Vašich ciest,  stravovanie predstavuje podstatne vyššie náklady.  Náklady na stravovanie  v súdnom konaní operuje aj Vaša bývalá manželka.

6./ Súčasne poukazujeme na  ust. § 62  zákona o rodine : Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.   Výdavky na stravu  podľa nás nie je možné považovať za výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť podľa cit. § 62.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, minulého roku firma zrušila prevádzku a nás zamestnancov po vzájomnej dohode premiestnila na inú prevádzku s tým, že platové podmienky ostanú nezmenené. Dohodnutú mzdu som mala vyplatenú až do nástupu na PN. Po návrate z PN do práce už k naplneniu dohody nedošlo a trvá to až doteraz. Preto by chcela vedieť ako dosiahnuť od zamestnávateľa doplatenie dohodnutej mzdy. Alebo je možné spätne požiadať o výpoveď z dôvodu nadbytočnosiť?

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.04.2017)

Dobrý deň,

záleží na tom, či ste sa na takýchto podmienkach dohodli písomne v pracovnej zmluve. Ak, áno a nedošlo k doplateniu, môžete nedoplatky vymáhať na súde. Pokiaľ ide o výpoveď, tú samozrejme môžete podať kedykoľvek, pretože zamestnanec môže podať výpoveď kedykoľvek, aj bez udania dôvodu. Spätne však o výpoveď žiadať nemôžete.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, bývalá zamestnankyňa 3 mesiace po skončení pracovného pomeru podala trestné oznámenie na konateľa o nevyplatenie mzdy. Firma sa nachádza v zlej finančnej situácii, ale postupne spláca všetky svoje záväzky voči zamestnancom. V čase podania oznámenia, zostávalo doplatiť 103 Eur, ktoré už boli uhradené. Dotyčná zamestnankyňa ale žiada vyšší doplatok - za prácu cez víkendy, na čo nemá nárok, nakoľko bola prijatá na prácu, ktorá ma krátky a dlhy týždeň. Policajt, ktorý vedie konanie, vec prijal, vypočul obe strany a nakoľko ho tlačil čas, vec posunul na trestné stíhanie, v rámci, ktorého žiada doložiť celé účtovníctvo firmy, čo nerieši situáciu, len naťahuje čas. Moja otázka: Bol postup policajta adekvátny, mohol zastaviť trestné stíhanie, nakoľko uvedený nárok navrhovateľky je neopodstatnený a mzda bola v čase začatia trestného stíhania už niekoľko týždňov doplatená? Dá sa stíhanie zastaviť?

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.04.2017)

Dobrý deň, v prvom rade mal policajt zistiť, či vznikol alebo nevznikol nárok na mzdu zamestnankyni, ktorú požaduje.

To by zistil priamo z pracovnej zmluvy, prípadne dodatkov, ktoré sa so zamestnankyňou uzatvorili.

Nie je mi zrejmé, z akého dôvodu žiadal o účtovníctvo, pretože toto nepomôže k objasneniu tejto základnej obrázky.

Pokiaľ chcete, môžete podať podnet na postup policajta, nadriadenému prokurátorovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, bol som zamestnancom českej firmy v skúšobnej dobe. Táto firma pred dátumom vyplácania mzdy prestala komunikovať a samozrejme mzdu doposiaľ nezaplatila. Poslal som im výzvu k úhrade poštou aj emailom, načo mi začali odpisovať vyfabrikované informácie, že ma na druhý deň prepustili a podobne. Samozrejme sú to všetko nezmysly čo viem dokázať napr. stiahnutou emailovou komunikáciou. Otázka je, že ako mám postupovať. Kvôli nevyplatenej mzde nemám prostriedky na súdne spory, ani na cestovanie do Česká kvôli podávaniu podnetov a oznámení. Chcem sa opýtať, či to ma vôbec význam a pokiaľ ma, tak na čo všetko mám nárok? Aká je štatistická úspešnosť v mojom prípade? Zatiaľ som výpoveď neposielal. Ďakujem za rady.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.04.2017)

Dobrý deň, v prípade ak Váš zamestnávateľ nereaguje na vaše výzvy na dobrovoľné vyplatenie dlžnej mzdy, nemáte inú možnosť ako sa svojho práva domáhať na súde, prípadne kontaktovať orgány inšpekcie na úseku pracovnoprávnych vzťahov. Zodpovedať Vám otázku a uviesť všetky Vaše nároky zavisí od oboznámenia sa s obsahom práv a povinností uvedených vo Vašej pracovnej zmluve. Od získania vedomosti o okolnostiach Vášho prípadu závisí aj odpoveď ohľadne úspešnosti prípadného súdneho sporu a unesenia dôkazného bremena pri preukazovaní oprávnenosti nároku na výplatu dlžnej mzdy. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, ako by mal zamestnávateľ postupovať pri vyplácaní mzdy, ak som do práce neprišla 3 dni predtým ako mi začala platiť výpoveď zo strany zamestnávateľa. Čo sa týka zmluvy, tak mala som na nej uvedenú minimálnu mzdu. Mám nárok aspoň na nejakú mzdu? Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.04.2017)

Dobrý deň, mzdu vypláca zamestnávateľ v termíne dohodnutom v pracovnej zmluve alebo kolektívnej zmluve, inak vždy najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Ak ste dostali výpoveď, skončí Vám pracovný pomer uplynutím výpovednej doby. Podľa § 129 ods. 3 Zákonníka práce, pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dňa 04. 06. 2015 pri autonehode, ktorú som nezavinil, som bol vážne zranený a jeden mesiac hospitalizovaný. Všetky podklady na úhradu mojich nárokov som načas a riadne predložil poisťovni. Rozsudkom OS mi bolo priznané odškodné, ktoré mám už uhradené, taktiež mi bola uhradená suma za poškodenie motocykla a čiastočne náklady na liečenie. Problém je, že doteraz mi nebol uhradený rozdiel mzdy počas PN. Pracujem v zahranicni a poisťovňa podľa jej vyjadrenia ma problémy so získaním podkladov z Rakúska. Žiadal som poisťovňu, aby sa mi vyjadrila, či po uplynutí 2 rokov od úrazu neprídem o doplatok mzdy ak mi to dovtedy nevyplatia, ale na túto otázku mi neodpovedali, preto neviem, či mám čakať, alebo sa obrátiť na služby advokátskej kancelárie, aby som neprišiel o doplatenie mzdy, ďakujem za odpoveď,.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.03.2017)

Dobrý deň, premlčacia doba v prípade náhrady škody je dva roky od kedy je známy vinník a ustálená výška škody. V danom prípade máte ustálené obidva atribúty, preto ak je poisťovňa nečinná bezdôvodne, je lepšie si škodu uplatniť  v súdnom konaní. Doklady o príjme by ste mali mať k dispozícii, preto viete vyčísliť výšku straty na zárobku, ktorá Vám vznikla počas pracovnej neschopnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, Pracujem ako brigádnička v reštaurácií, v ktorej som podpísala zmuvu, v ktorej je uvedené, že na smenu musím nastúpiť 5 minút pred jej oficiálnym začiatkom. Keď som však prišla asi len minútu, pred začiatkom smeny moja nadriadená mi povedala, že za trest musím odpracovať 30 minút zadarmo. Je toto, prosím Vás, povolené? Za odpoveď vopred ďakujem, Spozdravom, Mária.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň, 5 minútové meškanie nemôže byť zo strany zamestnávateľa sankcionované tým, že budete pracovať 30 minút zadarmo. Nemá to oporu v zákone a preto je takýto postup zamestnávateľa nezákonný. Odmenu Vám musí vyplatiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý večer, náš zamestnávateľ nás vypláca k mesačnej mzde aj percentom z tržby. Chcem sa spýtať, ako je to po správnosti. Z celkovej mesačnej tržby odpočíta DPH a percento vypláca zo základu. Je to tak správne, alebo by mal vyplácať percento z celkovej tržby. Za odpoveď Vám vopred ďakujem a zostávam s pozdravom.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.01.2017)

Dobrý deň, v tomto prípade určite pôjde o odmeny (takto to predpokladám máte upravené aj v pracovnej zmluve alebo kolektívnej zmluve). Odmeny sú nenárokovateľná časť mzdy a preto Vám zamestnávateľ nemusí odmeny vyplácať. Neuspeli by ste ani na sude, preto nemá význam sa so zamestnávateľom sporiť o to z akej trzby Vám má odmenu vyplácať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobry den. Ma kazdy zamestnanec pravo na poobedny priplatok? Ked zaciname pracovnu zmenu od 13.45-koncime 22:00. Zamestnavatel nam tvrdi, ze nemame na to pravo, pretoze mame v zmluve jednozmennu prevadzku. Realita je, ze sa pracuje na dve.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.01.2017)

Dobrý deň. Zákonník práce nepozná inštitút mzdového zvýhodnenia za poobednú prácu. Mzdové zvýhodnenie sa poskytuje napríklad za nočnú prácu, pričom nočnou prácou je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Podľa ustanovenia § 123 ods. 1 Zákonníka práce: „Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.“


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Ked dam hodinovu vypoved, daju mi aj vyplatu za predchadzajuci mesiac?

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.10.2016)

Dobrý deň. Mzda sa platí zamestnancovi za vykonanú prácu, pričom je zvyčajne splatná mesačne pozadu. Ak aj zamestnávateľovi dáte výpoveď, podaná výpoveď by nemala mať žiadny vplyv na vyplatenie mzdy za predchádzajúci mesiac.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže byť v mesačných prémiach zahrnutý príplatok za nočnu smenu a doplatok k hodinovej mzde, ked mám na hodinu 2,40 € a zamestnávatel tvrdí že mám 3,12 € a ten rozdiel je v prémiach? Dakujem

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.09.2016)

Dobrý deň, mzdové podmienky zamestnávateľ dohodne so zamestnancom v pracovnej zmluve, pričom táto môže odkazovať na konkrétne ustanovenia o mzde v kolektívnej zmluve, ak existuje. Zásadné informácie o výške mzdy a podmienkach vyplácania prémii preto musí obsahovať vaša pracovná zmluva, inak je vyplácanie mzdy a ostatných jej zložiek vo výške, ktoré s ňou nesúhlasia, bez právneho dôvodu. Všeobecne možno povedať, že mzda sa delí na základnú zložku mzdy a pohyblivú zložku mzdy. Suma 2,40 € na hodinu zodpovedá výške minimálnej mzdy, čo je základná zložka. K hrubej mzde je nutné pripočítať mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a to najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Prémie tvoria pohyblivú zložku mzdy a poskytujú sa k základnej mzde podľa vopred stanovených ukazovateľov uvedených v mzdových podmienkach. Ak pracujete v noci, máte nárok na príplatok k vašej základnej mzde ako mzdové zvýhodnenie. Nemôže Vám ich zamestnávateľ vyplácať ako prémie. Podľa dosiahnutých výsledkov a podmienok vyplácania prémii Vám môžu byť popri základnej mzde zvýšenej o mzdové zvýhodnenie, vyplácané aj prémie. Prémie sú však často upravené ako dobrovoľné plnenie zamestnávateľa a preto nenárokovateľné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň. Máme predcasne narodené dieťatko, s ktorým musime často navštevovať lekárov. Sme z Popradu a častejšie budeme mať vyšetrenia v Bratislave. Ja som ešte na materskej dovolenke. Ma manžel narok na nahradu mzdy, ak pôjde s nami na vyšetrenie? Teda bude na vyšetrenie sprevádzať vlastne dieťa. Zamestnávateľ tvrdí, ze narok na nahradu mzdy nema, nakoľko ja som na materskej dovolenke. Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.06.2016)

Dobrý deň, podľa § 141 ods. 2 pís. c) Zákonníka práce, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z dôvodu sprevádzania rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času. To znamená, že jednou z podmienok poskytnutia náhrady mzdy z tohto dôvodu, je nevyhnutnosť osobnej účasti Vášho manžela na predmetnom vyšetrení. Vzhľadom na skutočnosť, že neuvádzate konkrétny dôvod, pre ktorý Vás chce manžel sprevádzať na ceste do nemocničného zariadenia, v tomto prípade zatiaľ nevidím dôvod na naplnenie podmienok citovaného ustanovenia zákona. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, rád by som Vás informoval o mojej situácii a požiadal Vás o bezplatnú právnu radu. Cez leto som brigádoval u zamestnávateľa na stavbe (zatepľovanie budov). Ako býva zvykom, po čase každý nástroj ako vŕtačka, zbíjačka a pod. vypovedá službu a je potrebné ju vymeniť alebo opraviť, keďže to je v podstate spotrebný tovar na náklady zamestnávateľa. Brigádu som ukončil z dôvodu, že zamestnávateľ zanedbával ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci, ktorú som mu narovinu vytkol a preto sme sa rozišli nie v dobrých vzťahoch. Za mesiac august mi mal zamestnávateľ vyplatiť výplatu do 15. ďna nasledujúceho mesiaca t.j. do 15.septembra. Dva dni som sa snažil kontakovať zamestnávateľa ale bezvýznamne, až sa mi nakoniec ozval s tým, že výplatu dostanem, až po oprave vŕtačky, ktorú som vraj ja osobne prácou pokazil, čo nieje pravda, a že po jej oprave alebo výmene mi bude čiastka za opravu alebo novú vŕtačku stiahnutá zo mzdy. Môže mi zamestnávateľ niečo také urobiť, aj keď nemá dôkaz, že som ja osobne vŕtačku pokazil? Ešte by som sa chcel spýtať, že keď som s ním konzultoval počet odpracovaných hodín, stiahol mi cca o 15hodín viac, plus mi chce ešte stiahnuť opravu za vŕtačku z výplaty. Tieto hodiny mi vraj stiahol za obed, za každý den 1 hodinu, i keď na obede sme nikdy neboli dlhšie ako polhodiny, niekedy aj úplne menej. Dá sa nejako brániť voči tomu počtu odpracovaných hodín? Za Vaše odpovede a rady Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.09.2015)

Dobrý deň, vzhľadom na Vami uvedené okolností prípadu, vychádzam z predpokladu, že ste uzatvorili dohodu o brigádnickej práci študenta. Podľa § 224 ods. 1 pís. d) Zákonníka práce (ZP) je zamestnanec povinný riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami a strážiť a ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím. Podľa § 225 ZP zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi, s ktorým uzatvoril dohodu, za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností pri výkone práce alebo priamej súvislosti s ním rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere. Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti nesmie presiahnuť tretinu skutočnej škody a nesmie byť vyššia ako tretina odmeny dohodnutej za vykonanie tejto práce. Zamestnávateľ je však povinný preukázať Vaše zavinenie, v opačnom prípade za škodu nezodpovedáte. K druhej časti Vašej otázky je nutné poznamenať, že v zmysle § 227 ods. ZP, na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere; priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená. Pokiaľ ste pracovali viac hodín, jedná sa o porušenie ustanovení Zákonníka práce. Patri Vám preto výška odmeny uvedená v dohode o brigádnickej práci študenta v závislosti od spôsobu jej výpočtu, ktorá je stanovená v dohode. Pokiaľ Vám ju zamestnávateľ neoprávnene krátil, máte právo obrátiť sa na súd, aby mu uložil povinnosť zaplatiť Vám celú sumu odmeny.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň. Bola som zamestnaná na neurčito 2 roky v nemenovanej firme. Tento pracovný pomer sme ukoncili dňa 1.9.2015 formou dohody podla paragrafu 60 Zakonnika prace. Nakolķo mi ostala nevyčerpana dovolenka, na personálnom mi bolo povedané, že táto dovolenka mi bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia prac. pomeru. To znamená, že už som mala tie peniažky dostať. Nakolko som zistila, že pani sekretárka zabudla moje papiere poslat v termine a odoslala ich neskoro, tým pádom mi ich chcú vyplatiť až na dalši mesiac, čiže v oktobri. Som slobodná mamička s tromi deťmi a tie peniažky mi fakt chýbaju. Prosím Vas, ako mám postupovať, ak som nepochybila a napriek tomu nato doplatím ja? Za odpoveď Vám srdečne dakujem

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.09.2015)

Dobrý deň, Váš bývalý zamestnávateľ je v omeškaní s uhradením mzdy, resp. s náhradami mzdy. Nič na tom nemení ani skutočnosť, že uvedené zavinili jeho zamestnanci nedopatrením pri vzájomnou zasielaní Vašich dokumentov. Trvajte preto na bezodkladnom vyplatení peňažných prostriedkov. V zmysle ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka máte právo požadovať taktiež úrok z omeškania a to vo výške 5,05 % ročne z dlžnej sumy odo dňa, ktorý nasleduje po výplatnom termíne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobry den,potrebovala by som poradit.Pracovala som v kozmetickom salone ale z dovodu zleho zaobchadzania mojej sefky som ukoncila pracovny pomer.Momentalne som na PN a uz mi plynie vypovedna lehota.Problem je v tom,ze sefka mi nechce vyplatit mzdu este za mesiac jul.Chce pritom robit inventuru, co vsetko som jej akoze pokradla.Pritom ako som nastupila do prace, sa ziadna inventura nerobila a aj tak uz mesiac som na PN a chce ju robit az teraz.Moj manzel jej oznamil,ze ocakavame vyplatu a ona nasledne na to mu zacala vypisovat vyhrazne smsky, ze ak neprestaneme, postara sa o to, aby aj jeho vyhodili z prace.Nemam ziadne stravne listky ani vyplatne pasky a musela som robit viac ako osem hodin denne a tak aj nadcasy som vobec nemala zaplatene.Nevieme ako sa mozme proti nej branit.Posime Vas o radu.Dakujem.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.09.2015)

Dobrý deň, v zmysle § 182 Zákonníka práce môže zamestnanec prevziať hmotnú zodpovednosť za zverené hodnoty len na základe písomnej dohody. Ak ste takú zmluvu neuzavreli, plánovaná inventarizácia Vášho zamestnávateľa je bez významu. Nárok na splatnú mzdu ste oprávnená žalovať na príslušnom súde a po vydaní rozsudku a jeho následnej vykonateľnosti, máte právo domáhať sa jeho splnenia v exekučnom konaní. Odpovede Vašej šéfky na výzvy Vášho manžela môžu zakladať trestnú zodpovednosť za spáchanie trestného činu Nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného zákona, obráťte sa preto s trestným oznámením na príslušnú okresnú prokuratúru. Bez oboznámenia sa s Vašou pracovnou zmluvou ako aj dochádzkou, nie je možné zodpovedať rozsah Vašich nárokov na stravné lístky resp. odmeny za práce nadčas. V prípade záujmu kontaktujte advokátsku kanceláriu, kde Vám poskytneme kompletné právne zastúpenie potrebné pre riadne uplatnenie všetkých Vašich nárokov. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, že či je reálne vyplácanie mzdy až po 6 mesiacov po ukončení pracovného pomeru, ak nieje vôbec žiadna pracovná zmluva, podpisoval sme len papier o školení. A bohužiaľ niesom jediný, ktory takto doplatil. Za odpoveď vopred ďakujem

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.08.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ide o vyplácanie mzdy resp. odmeny, tak najskôr je potrebné ustáliť o aký typ zmluvy by šlo. Do úvahy prichádza pracovná zmluva alebo aj zmluva o dielo, prípadne iná zmluva. Z Vášho mailu vyplýva, že nemáte žiadnu pracovnú zmluvu a predpokladám, že ani inú zmluvu. V tomto prípade by sa Vám ťažkou preukazovalo, ako ste sa dohodli (o odmene a iných podmienkach zmluvy) a zároveň by ste museli vedieť preukázať, že ste odpracovali to, čo požadujete. 

Zamestnávateľovi (ak by Vám nechcel vyplatiť mzdu) však môžete urobiť problémy s tým, že Vás nenahlásil na poisťovniach a neodvádzal za Vás odvody. Skúste sa s ním najskôr dohodnúť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň potrebovala by som právnu radu vo veci nevyplatenia mzdy zamestnávateľom.Postupovali sme nasledovne:poslali sme na zamestnávateľa inšpektorát práce ktorý zistil nedostatky,podali sme trestné oznámenie na polícii,kde prebehlo vypočúvanie a dokazovanie (zistilo sa že v čase,ked nebola vyplatená mzda,mal zamestnávateľ prostriedky na účte) na základe čoho bol uznaný vinný na základe súdneho rozhodnutia bol povinný vyplatiť nám dlžnú sumu čo sa samozrejme do dnešného dňa nestalo. súdne rozhodnutie bolo vydané 25.02.2011,následne sme podali žiadosť exekútorovi o vymáhanie. Vyjadrenie pána exekútora bolo,že nemá z čoho vymáhať prostriedky. Pán podnikatel si medzi tým založil ďalšiu firmu zamestnáva ľudí ktorých tiež zabúda platiť za vykonanú prácu.Firma pre ktorú manžel pracoval samozrejme už neexistuje takže sa nedá vyhlásiť konkurz na firmu. Chcela by som sa teda opýtať,či sa dá nejakým spôsobom ešte podniknúť nejaké právne kroky, či by pomohlo obnovenie súdneho procesu nakoľko dostal aj podmienku 2 roky a dlžnú sumu 2666 eur neuhradil. Ako by bolo možne sa ešte dostať k peniazom, ktoré nám dlhuje, čo pre nás nie je malá suma.Za skorú odpoveď vám vopred ďakujem. 

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.11.2013)

Dobrý deň, 

nevyplatenie mzdy zamestnávateľom je problém, ktorý sa okrem civilnej cesty (t.j. podania návrhu na súd na vydanie platobného rozkazu) dá riešiť aj trestnoprávne a konkurzom (vyplatením z garančného poistenia).

 

Vo svojej otázke píšete, že ste využili civilnú cestu ako aj trestno-právnu. Podanie návrhu na konkurz nie je skutočne možné, ak spoločnosť zanikla.

 

Píšete, že bola dotyčná osoba uznaná vinnou. Pokiaľ je to tak, v trestnom konaní ste si predpokladám uplatnili náhradu škody priamo voči tejto osobe a súd Vám v trestnom konaní vyhovel. Pokiaľ si založila obchodnú spoločnosť, obchodný podiel je exekuovateľný a exekútor naň môže siahnuť.

 

Samozrejme je rozdiel, ak bola založená SRO na niekoho iného a on v nej vykonáva činnosť. Vtedy exekútor na túto SRO siahnuť nemôže. Nakoľko ste vyčepali všetky právne možnosti, ako riešiť nevyplatenie mzdy zamestnávateľom, ďalšie možnosti už nie sú. Pokiaľ táto osoba pokračuje v nevyplácaní miezd, môže byť opakovane odsúdená, je však už vysoký predpoklad, že dostane nepodmienečný trest odňatia slobody. Obnova konania v tomto prípade nebude možná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku