Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 1. 12. 2016

Otázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Dobrý deň , mám problém s nevyplatením mzdy zamestnávateľom, kde som bola zamestnaná na riadnu zmluvu. Nakoľko táto práca bola pre mňa náročná s dôvodu 11-12 hodinových smien,rozhodla som sa pracovný pomer ukončiť v skúšobnej dobe, ktorá podľa zmluvy nebola dohodnutá. Na základe tejto zmluvy mi zamestnávateľ oznámil že mám absencie a nemám nárok na vyplatenie mzdy. Výpoveď mi odmietol podpísať . Po opakovanej výzve na zaplatenia mzdy doteraz nereagoval. Môžete mi prosím poradiť ,ako postupovať ďalej? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom senior

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Z takto formulovanej otázky nie je úplne zrejmé, aké je teraz Vaše postavenie v rámci pracovného vzťahu s Vašim zamestnávateľom. Pokiaľ ste nemali v pracovnej zmluve dohodnutú skúšobnú dobu, nemohli ste pracovný pomer ukončiť v skúšobnej dobe v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce. Nie je nám teda zrejmé, ako teda a či vôbec Váš pracovný pomer skončil. Nevieme teda ani posúdiť, aký je Váš prípadný nárok na mzdu. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, slovenský zamestnávateľ mi nevyplatil mzdu za december čo som odpracoval v Rakúsku no ešte v decembri zmenil firmu alebo ju predal to neviem s T.... na M..... , tento mesiac mal vyplatiť sumu 1270 € kde nám ústne vraveli, že mzda sa vypláca od 15 do 25 dna v nasledujúcom mesiaci no doteraz ich nevyplatil tvrdí raz, že ma peniaze na druhý deň sa ho pýtate, že kde sú peniaze tak zase tvrdí, že ich nemá proste klame niekedy ani nedvíha ani neodpovedá na sms. Podal som už aj predžalobnú výzvu emailom s dátumom vyplatenia do 29.1.2020, no doteraz nemám peniaze čo mám robiť v takomto prípade?
S pozdravom Jozef.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.01.2020)


Dobrý deň, 
úvodom poznamenávame, že obidve Vami uvedené spoločnosti právne existujú, čo si môžete overiť na stránke obchodného registra -  www.orsr.sk.
Pre splatnosť mzdy platí ust. § 129 ZP :
"(1) Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.
(2) Na žiadosť zamestnanca musí mu byť mzda splatná počas dovolenky vyplatená pred nastúpením dovolenky.
(3) Pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru."

Ak mzda nebude uhradená napriek Vašej výzve, vec budete zrejme musieť postúpiť na súd.  
Odporúčame pred podaním žaloby na súd upozorniť zamestnávateľa, že jeho konanie - nevyplatenie mzdy -  môžete nahlásiť na prísl. inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa a na možnosť podania trestného oznámenia - nevyplatenie mzdy podľa § 214 Trestného zákona :

"Nevyplatenie mzdy a odstupného

(1) Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) z osobitného motívu, alebo

c) voči viac ako desiatim zamestnancom."

Ak napriek výzve nebude mzda uhradená, môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu; vec bude na súde vybavená rýchlejšie, lebo so súdmi komunikujeme elektronicky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prosím o právnu radu, či mám nárok žiadať o doplatenie 13. Platu u zamestnávateľa, ktorý mi nebol vyplatený v plnej výške (iba 10/12 z priemernej mesačnej mzdy) z dôvodu, že pracovný pomer som začal 01/03/2019 a odpracoval som iba 10 mesiacov. V pracovnej zmluve mám však uvedené vyplatenie 13. Platu a to v tomto znení:
"13. Plat vo výške priemerného mesačného platu bude vyplatený spolu s platom za mesiac November. "
Môže mi zamestnávateľ takto skrátiť mzdu, aj keď v zmluve mám uvedené definíciu vyššie? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.12.2019)

Dobrý deň, 
ak vychádzame z textu ust. § 118 ods. 2 Zákonníka  práce, podľa ktorého platí, že "mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu",  potom platí, že keďže Váš pracovný pomer vznikol až dňom 1.3.2019, potom je postup zamestnávateľa správny. Dôvod je teda ten, že v 01/2019 a 02/2019 ste neboli zamestnancom a preto za uvedené obdobie ste nemohli dostávať ani mzdu a ani odmenu za celoročnú prácu vo forme 13. platu.

Aj keď sú v prac. zmluve uvedené podmienky vyplatenia 13. platu, zamestnávateľ  nemôže postihnúť v prac. zmluve všetky konkrétne situácie, ktoré mu v súvislosti so dojednávaním prac. pomeru v skutočnosti počas celého kalendárneho roka vzniknú. Bolo by nespravodlivé voči ostatným zamestnancom, ktorých prac. pomer trval od 1.1.2019, aby ste dostali 13. plat za celý kalendárny rok, teda za všetkým 12 mesiacov.

Postup zamestnávateľa považujeme za správny.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať ak mi je zamestnávateľ dlžný výplatu za dva mesiace a odmieta mi to vyplatiť, lebo som posledné dni nechodil do práce, je to v poriadku ? Čo môžem robiť ? Dopredu Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.12.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 119 Zákonníka práce platí :

"Splatnosť mzdy

(1) Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak."

Z uvedeného zákonného textu vyplýva dokedy je zamestnávateľ povinný  vyplatiť mzdu zamestnancovi. 

Neospravedlnená neprítomnosť na pracovisku  nie je dôvodom na nevyplatenie splatnej mzdy.

V otázke nepíšete z akého dôvodu ste neboli v práci a či ste o prípadnej prekážky v práci na Vašej strane ako zamestnanca (§ 141 Zákonníka práce) informovali zamestnávateľa v zmysle ust. § 144 Zákonníka práce, ak bol dôvodom neprítomnosti v práci tento dôvod (citujeme) :

"Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

(3) Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."

Odporúčame vyporiadať z Vašej strany neprítomnosť v práci a vyzvať zamestnávateľa k úhrade nevyplatenej mzdy.

Poznamenávame, že neospravedlnená neprítomnosť v práci je dôvodom na krátenie dovolenky podľa § 109 ods. 3 Zákonníka práce, kedy je oprávnením zamestnávateľa za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú.

 

Možnosťou z Vašej strany je aj okamžité skončenie prac. pomeru podľa ust. § 69 Zákonníka práce :

"(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,

c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov."

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s otázkou, nevyplatenia mzdy a odstupného. Ku 30. 6. 2016 som ukončil pracovný pomer dohodou z dôvodu zrušenia pracovného miesta s trojmesačným odstupným, čo je uvedené aj v dohode o skončení pracovného pomeru. Na toto mi bola spracovaná aj výplata a aj odvody. Z tohoto mi zamestnávateľ vyplatil len nepatrnú čiastku, s tým, že nemá peniaze, ale, že, keď budú tak mi to zaplatí. Asi pred pol rokom mi povedal, že mi nieje nič dlžný, že mi nič nezaplatí, dokonca mi poslal aj na podpis novú dohodu o ukončení pracovného pomeru, že ta pôvodná neplatí. Firma už nevyvíja žiadnu činnosť, ale stále je zapísaná v OR. Viem aj to, že počas tejto doby boli platby na účet firmy zo zádržného. Nakoľko sa blíži premlčacia doba, som sa rozhodol podať na bývalého zamestnávateľa, trestne oznámenie. Je môj postup správy? Ďakujem a zostávam s pozdravom.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.05.2019)

Dobrý deň prajem,

v tomto prípade by som odporúčal zvážiť aj možnosť podania žaloby na zaplatenie daného dlhu. Trestné oznámenie samozrejme môžete podať, pre podozrenie zo spáchania trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného, avšak bolo by vhodné, vzhľadom aj na premlčaciu lehotu podať aj žalobu. Predtým by som mu ešte zaslal krátku písomnú výzvu a dal mu krátku lehotu na zaplatenie dlhu. Ak výzvu odignoruje, potom je ďalší krok žaloba, prípadne trestné oznámenie. Novú dohodu o skončení pracovného pomeru nepodpisujte. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. K 28. 2 zamestnávateľ uzavrel obchodnú prevádzku s tým, že ukončuje svoju činnosť a k tomu dňu sme s ním podpísali dohodu o skončení PP, s nárokom na odstupné vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy. K dnešnému dňu (4. 4.2019) nám nebola vyplatená mzda za odpracovaný mesiac február ani odstupné. Výplatnú pásku nám poslal. Po kontaktovaní zamestnávateľ uviedol, že mzdu nám nevyplatí, pretože na účte nemá žiaden majetok a odporučil nás sa obrátiť na Soc. poisťovňu a garančné poistenie. Oficiálne vyjadrenie o vyhlásení insolventnosti sme nedostali. Chcem sa opýtať, či je možné, že z garančného poistenia by sme nedostali nič ak zamestnávateľ už nedisponuje žiadnym majetkom na účte. Prípadne vieme sa inak domôcť našich peňazí? Za odpoveď Vám ďakujem. Miroslava.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. zákona o sociálnom poistení je povinnosťou zamestnávateľa oznámiť vznik platobnej neschopnosti sociálnej poisťovni na predpísanom tlačive v lehote do 7 dní od vzniku platobnej neschopnosti a predložiť o tom doklady /návrh na vyhlásenie konkurzu/.

Ak Vám zamestnávateľ oznámil platobnú neschopnosť, hoci aj len ústne, Vašou možnosťou je požiadať o dávku podľa cit. zákona.

Podľa zákona nárok na dávku garanč. poistenia vznikne, ak zamestnanec je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý nemôže uspokojiť nároky zamestnanca z prac. právneho vzťahu a zamestnávateľ je platobne neschopný. 

 

Potrebné tlačivá na uplatnenie nároku nájdete na stránke soc. poisťovne /link :  https://www.socpoist.sk/481/1191s  - položky 1. a 2./, z ktorých formulárov vyplýva, že zamestnávateľ je povinný potvrdiť Vám tam uvedené údaje na príslušných formulároch.

Ak by situácia bola taká, že zamestnávateľ nie je platobne neschopný /nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu/odporúčame kontaktovať advokáta za účelom podania žaloby o vyplatenie mzdy formou platobného rozkazu. 

Poznámka na záver :

Otázku posielate z bratislavského kraja, príslušným súdom v konaní o konkurze a reštrukturalizácii je Okresný súd  Bratislava I., kde sa môžete informovať, či vo veci bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o právny výklad paragrafu 116 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. V zmysle uvedeného odseku policajtovi študujúcemu v kurze, ktorý bol na štúdium vyslaný, patrí namiesto náhrad poskytnutých pri služobnej ceste bezplatne ubytovanie a stravovanie. Chcem podotknúť, že nie som príslušník PZ SR, ale príslušník ZVJS, čiže sa na mňa nevzťahuje odsek 5 paragrafu 116 cit. Zákona. Zamestnávateľ mi v zmysle ods. 2 paragrafu 116 cit. Zákona poskytol bezplatne ubytovanie v služobnej ubytovní a, keďže nevie poskytnúť bezplatne stravovanie, toto rieši prostredníctvom náhrad poskytnutých ako pri služobnej ceste. Je tento postup zamestnávateľa správny?

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.03.2019)

Dobrý deň, 
podľa ust. § 1 ods. 1 zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície platí :

"(1) Tento zákon upravuje štátnu službu príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Slovenskej informačnej služby, príslušníkov Národného bezpečnostného úradu a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky (ďalej len „štátna služba“)."

T.j. : Predmetný zákon a teda aj ust. § 116 ods. 5 sa vzťahuje aj na Vás ako príslušníka ZVJS.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, ku dňu 08. 01. 2019 sme všetci zamestnanci firmy dostali výpovede z dôvodu zrušenia prevádzok na Slovensku. Zamestnávateľ nám tvrdil, že sa finančne vyrovnáme (dostaneme výplatu za december). V zmluve mame výplatný deň 28. Dna nasledujúceho mesiaca avšak výplaty sme dodnes nedostali všetky firemné čísla a e-maily sú zrušené už od začiatku mesiaca a nemáme sa na koho obrátiť. Firma stále funguje krach zatiaľ nevyhlásila ani nieje v konkurze aspoň podľa obchodného registra. Ako si mame nárokovať nevyplatenú mzdu a stravné lístky? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.01.2019)

Dobrý deň, pokiaľ je situácia taká, že Vám bola daná výpoveď pre zrušenie prevádzok zamestnávateľa na Slovensku, predpokladáme, že zamestnávateľ má sídlo v zahraničí, zrejme niektorá krajina EÚ.

Podľa ust. § 76  Zákonníka práce máte nárok na odstupné vo výške podľa trvania pracovného pomeru nasledovne - citujeme :

"Odstupné

(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."

 

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta za účelom podania predmetného návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu alebo riadneho platobného rozkazu v závislosti od sídla zamestnávateľa.

Advokát komunikuje so súdny elektronicky, takže vybavenie veci je značne zjednodušené, ako aj následné vymáhanie cestou exekútora v príslušnom štáte EÚ.

Môžete nás kontaktovať.

Prípadne v podotázke môžete uviesť meno zamestnávateľa, aby sme sa vedeli na vec už teraz pozrieť. Údaje nebudú zverejnené, je to len pre našu potrebu a následne aj Vaše informovanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o radu. Bývalý zamestnávateľ mi je dlžný peniaze. Mal eserocku, ktorú zrušil v roku 2017. Že vraj to bolo všetko podľa zákona a bol taký, že keď zruší do nejakého dátumu nemusí nikomu nič vyplatiť. Mal dlhy všade ako sa povie. 18. 7. 2017 som dostal výpoveď z eseročky a 19. 7. 2017 ma zamestnal v tej istej firme ale už na meno ING. 28. 7. 2017 som išiel maródiť. Bol som v skúšobnej dobe dal mi k 31. 7. 2017 výpoveď. Nedostal som dodnes peniaze ani za tých 13 dni v tej novej firme. Mal som tam nejaké odrobené hodiny, dovolenku, marodku. Mal by mi tam preplatiť aj zvyšnú dovolenku. Telefonicky mi sľúbil, ale len za tých 13 dni, že to z tej eseročky mi nemusí dať. Poraďte mi prosím ako mám postupovať. ĎAKUJEM.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.10.2018)

Dobrý deň,

pre obe situácie sa vychádza z toho, že zamestnanec má právo na odmenu za odpracovanú prácu. Pokiaľ zamestnávateľ zamestnancovi nevyplatí mzdu, potom sa jej môže zamestnanec domáhať aj na súde. Pri zániku spoločnosti, pokiaľ má nejaký majetok, sa ustanovuje likvidátor a ten vyporiadava finančné záväzky. Ak majetok nemá, potom zanikne a žiaľ nemusí Vám peniaze vyplatiť, avšak na to je zriadený garančný fond v sociálnej poisťovni. Odporúčam preto obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu so žiadosťou o postup. 

Pokiaľ ide o tých 13 dní, platí rovnako, že na peniaze máte nárok a tie môžete vymáhať aj súdne. 

V oboch prípadoch odporúčam písomne vyzvať zamestnávateľa, aby Vám peniaze do určitej lehoty vydal, pretože v opačnom prípade ich budete žiadať súdne.

Ak bude výzvu ignorovať, či odmietne, ostane Vám už len podať žalobu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať prečo mi nechce bývalý zamestnávateľ poslať výplatnú pásku na moju adresu trvalého bydliska. Neviem od nich dostať vyp. pásku z mesiaca júl, ktorú mi mali poslať do konca augusta. Vyzval som ich o to ako aj mailom tak aj tel. a to aj konateľa, ktorý ma oklamal už po x-ti raz, p. Na osobnom oddelení ako aj p. prokuristku ešte minulý týždeň a odvtedy prestali so mnou komunikovať. Tak neviem čo mám robiť a bojím sa, aby mi poslali aj poslednú výplatu s odstupným tento mesiac. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.09.2018)

Dobrý deň,

zamestnanec má právo na odmenu za vykonanú prácu, pričom pokiaľ skončil pracovný pomer, tak v takom prípade máte rovnako nárok na jej vyplatenie. V takomto prípade sa mzda vypláca pri najbližšom výplatnom termíne (dohodnutom v pracovnej zmluve), ak sa nedohodnete so zamestnávateľom inak. 

Ak by Vám mzdu nevyplatil, máte nárok ju vymáhať aj prostredníctvom súdu, pričom by ste mali aj právo na úroky z omeškania.

Nehovoriac o tom, že nevyplatením mzdy by sa mohol zamestnávateľ dopustiť aj trestného činu nevyplatenia mzdy.

Odporúčam ho písomne vyzvať na okamžité vyplatenie mzdy a zaslanie výplatnej pásky. Ak bude výzvu reagovať, jediným riešením tak ostane súdne vymáhanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Chcem Vás poprosiť o radu. Dostala som dohodou výpoveď od zamestnávateľa a ten mi dlží výplatu za 3 mesiace. Teraz sa chce dohodnúť, že mi to bude vyplácať po splátkach. Neviem čo robiť v takomto prípade, či s tým súhlasiť, alebo ako to mám riešiť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.09.2018)

Dobrý deň,

mzda za odpracovanú prácu je Vašim finančným nárokom. Ste v podstate v postavení veriteľa a zamestnávateľ v postavené dlžníka. Ako veriteľ máte právo na zaplatenie celého dlhu a rovnako tak žiadať aj úroky z omeškania. Môžete sa dohodnúť na aj na splátkovom kalendári. Odporúčam ale o tom spísať dohodu, resp. uznanie dlhu, v ktorom zamestnávateľ uzná svoj záväzok voči Vám (ako vznikol, čo je jeho podstatou, aká je výška), že uznáva aj dôvod aj výšku. Následne sa môžete dohodnúť na sumách a spôsobe splácania. Odporúčam uviesť aj dovetok, že v prípade, ak sa omešká s čo i len jednou splátkou, stane sa splatným celý dlh. 

Mimo tohto postupu máte už aj teraz právo ho žalovať na súde.

V prípade, ak sa rozhodnete pre uznanie dlhu môžete využiť napr. tento vzor https://uznanie-dlhu.sk/


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s otázkou ohľadom nevyplatenia mzdy z roku 1994 za odpracované mesiace september – október- november Pri prehľadávaní starých zmlúv som sa dopracovala k potvrdeniu! O nevyplatení miezd za obdobie troch mesiacov v roku 1994, od zamestnávateľa. Aj napriek dlhej dobe, ktorá prešla, som sa rozhodla obrátiť sa na Vás, keďže neviem ako postupovať ďalej, a či vôbec mám ešte nárok na vyplatenie miezd. Z dôvodu možnej námietky premlčania, aj keď neviem aká je doba premlčania v tomto prípade. Mzdy boli v hodnote 5031 SK, čo predstavuje 167 e. Keďže firma mala v tej dobe finančne problémy a neskôr firma skrachovala, ale pokračoval v inej podnikateľskej činnosti a aj v tejto dobe stále aktívne podniká a firma existuje.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.08.2018)

Dobrý deň,

keďže mzda je právom majetkovej povahy, zastávam právny názor, že sa premlčuje, ako každé iné majetkové právo. Zákonník práce premlčanie neupravuje, preto sa vychádza z Občianskeho zákonníka. Právo na vyplatenie mzdy sa premlčí po 3 rokoch od splatnosti. Vo Vašom prípade teda ide podľa môjho názoru o premlčané nároky, ktoré síce môžete uplatniť na súde, avšak ak dlžník (zamestnávateľ) uplatní námietku premlčania, súd konanie zastaví, Vy budete v spore neúspešná a budete povinná nahradiť druhej strany aj vzniknuté trovy konania (napr. odmenu jeho advokáta).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň, zamestnanec, ktorý u nás pracoval 9 mesiacov sa neodstavil do práce na smenu, min. 5 dni nedal o sebe vedieť. Skončili sme pracovný pomer z dôvodu hrubého porušenia pracovnej disciplíny, taktiež sme mu strhli 1 deň absencie = 2 dni dovolenky. Jeho neočakávaná neospravedlnená absencia nám spôsobila na prevádzke nemilé problémy. Aké ma zamestnávateľ možnosti pri sankciovaní? Aké zrážky zo mzdy mu môže vykonať? Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.05.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ V zmysle ust. Zákonníka práce zamestnávateľ môže vykonávať zrážky zo mzdy len podľa tam uvedeného ust. § 131 : 

" Zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

(2) Po vykonaní zrážok podľa odseku 1 môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len

a) preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy,

b) sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,

c) peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,

d) neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu,

e) nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,

f) náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo jej časť, na ktorú zamestnanec stratil nárok alebo mu nárok nevznikol,

g) náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol,

h) sumu odstupného alebo jeho časť, ktorú je zamestnanec povinný vrátiť podľa § 76 ods. 4.

(3) Ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v odsekoch 1 a 2, môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu."

 

2./ Z uvedeného vyplýva, že nateraz žiadne zrážky zo mzdy nemôžete vykonať , okrem iných aj z dôvodu, že došlo ku skončeniu prac. pomeru. Neviem, či už je Vám známy dôvod neprítomnosti zamestnanca, či nedošlo napr. k nejakému zdrav. problému na strane zamestnanca, ktorý mu ani nedovolil nahlásiť dôvod neprítomnosti v práci. Prípadnú náhradu škody, ktorá Vám vznikla nedostavením sa zamestnanca do práce, by ste v súdnom konaní museli vedieť preukázať, rovnako aj výšku predmetnej škody a zodpovednosť zamestnanca za vznik predmetnej škody. 

 

©


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom (Pracovné právo)

Dobrý deň potrebovala by som právnu radu vo veci nevyplatenia mzdy zamestnávateľom.Postupovali sme nasledovne:poslali sme na zamestnávateľa inšpektorát práce ktorý zistil nedostatky,podali sme trestné oznámenie na polícii,kde prebehlo vypočúvanie a dokazovanie (zistilo sa že v čase,ked nebola vyplatená mzda,mal zamestnávateľ prostriedky na účte) na základe čoho bol uznaný vinný na základe súdneho rozhodnutia bol povinný vyplatiť nám dlžnú sumu čo sa samozrejme do dnešného dňa nestalo. súdne rozhodnutie bolo vydané 25.02.2011,následne sme podali žiadosť exekútorovi o vymáhanie. Vyjadrenie pána exekútora bolo,že nemá z čoho vymáhať prostriedky. Pán podnikatel si medzi tým založil ďalšiu firmu zamestnáva ľudí ktorých tiež zabúda platiť za vykonanú prácu.Firma pre ktorú manžel pracoval samozrejme už neexistuje takže sa nedá vyhlásiť konkurz na firmu. Chcela by som sa teda opýtať,či sa dá nejakým spôsobom ešte podniknúť nejaké právne kroky, či by pomohlo obnovenie súdneho procesu nakoľko dostal aj podmienku 2 roky a dlžnú sumu 2666 eur neuhradil. Ako by bolo možne sa ešte dostať k peniazom, ktoré nám dlhuje, čo pre nás nie je malá suma.Za skorú odpoveď vám vopred ďakujem. 

Odpoveď: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.11.2013)

Dobrý deň, 

nevyplatenie mzdy zamestnávateľom je problém, ktorý sa okrem civilnej cesty (t.j. podania návrhu na súd na vydanie platobného rozkazu) dá riešiť aj trestnoprávne a konkurzom (vyplatením z garančného poistenia).

 

Vo svojej otázke píšete, že ste využili civilnú cestu ako aj trestno-právnu. Podanie návrhu na konkurz nie je skutočne možné, ak spoločnosť zanikla.

 

Píšete, že bola dotyčná osoba uznaná vinnou. Pokiaľ je to tak, v trestnom konaní ste si predpokladám uplatnili náhradu škody priamo voči tejto osobe a súd Vám v trestnom konaní vyhovel. Pokiaľ si založila obchodnú spoločnosť, obchodný podiel je exekuovateľný a exekútor naň môže siahnuť.

 

Samozrejme je rozdiel, ak bola založená SRO na niekoho iného a on v nej vykonáva činnosť. Vtedy exekútor na túto SRO siahnuť nemôže. Nakoľko ste vyčepali všetky právne možnosti, ako riešiť nevyplatenie mzdy zamestnávateľom, ďalšie možnosti už nie sú. Pokiaľ táto osoba pokračuje v nevyplácaní miezd, môže byť opakovane odsúdená, je však už vysoký predpoklad, že dostane nepodmienečný trest odňatia slobody. Obnova konania v tomto prípade nebude možná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk