POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu

Dobrý deň, vážený pán advokát. Obraciam sa na Vás s problematikou odmietnutia vyplatenia mzdy. Pracoval som u zamestnávateľa na dohodu približne mesiac, pričom som odpracoval iba jeden deň. Potom som bol na PN a keď som mal už nastúpiť na prácu, od zamestnávateľa nám prišlo oznámenie, že už pre nás nemá prácu. Na vlastné náklady som si zaplatil lekárske vyšetrenie potrebné pre danú prácu. Toto ošetrenie mi mal zamestnávateľ preplatiť, no odmieta mi to uhradiť, rovnako ako aj mzdu za odpracovaný deň. Ako dôvod uvádza, že mi poskytol obuv. Túto obuv som mal na nohách len raz a som ochotný mu ju vrátiť. Jedná sa o špeciálnu obuv s ochrannou špičkou. Rád by som sa opýtal ako mám v tejto situácii postupovať. Zaujímalo by ma, či zamestnávateľ podľa zákona nie je povinný poskytnúť takúto špeciálnu obuv bezplatne. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu

Dobrý deň,

ak Vám zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu, môžete ho žalovať na súde, pretože máte zákonný nárok na vyplatenie odmeny za vykonanú prácu a rovnako aj nárok na vyplatenie náhrady mzdy. Tvrdenia zamestnávateľa o tom, že Vám poskytol obuv, sú právne bezvýznamné, keďže, ako uvádzate, je povinný poskytnúť Vám obuv bezplatne. Táto povinnosť mu vyplýva zo zákona 124/2006 o o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Trápi vás "Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu (Pracovné právo)

Dobrý deň, po ukončení pracovného pomeru z dôvodu odchodu do dôchodku mi zamestnávateľ vyplatil na účet iba časť vyúčtovaného platu, podľa výplatnej páske. Na moje telefonické výzvy odpovedá, že mi mzda bude síce doplatená, ale tvrdí, že ako zamestnanec som mu dlžný za škody, ktoré som spôsobil zamestnávateľovi. O jednej škode viem, ale tá nebola riešená okamžite na mieste a zápis o nej nebol spísaný. O žiadnych ďalších škodách nemám informácie. Zamestnávateľ momentálne so mnou nekomunikuje a odkladá vyplatenie zostatku mzdy už viac ako dva mesiace. Ako mám situáciu riešiť a ako si mám nárokovať vyplatenie dlžnej sumy? Ďakujem.

Odpoveď: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu

(odpoveď odoslaná: 24.03.2024)

Dobrý deň,
nároky vyplývajúce z Vášho pracovného pomeru, si môžete po jeho skončení od zamestnávateľa uplatňovať súdnou cestou. Pred začatím súdneho konania, je dobré ešte zamestnávateľa písomne vyzvať na vyplatenie dlžnej sumy.

Súd Vám môže priznať len to, čo máte na výplatnej páske, písomne dohodnuté v pracovnej zmluve, resp. to, čo môžete dostatočne preukázať. 

Súdne konanie začnete návrhom na vydanie platobného rozkazu, ktorý sa podáva na súd príslušný podľa sídla zamestnávateľa. K návrhu je potrebné priložiť pracovnú zmluvu, výplatnú pásku a písomnú výzvu doručovanú zamestnávateľovi na vyplatenie dlžnej sumy. Všetko upravuje zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len "CSP").

Súdne konanie je zároveň spoplatnené súdnym poplatkom, ktorý je 6% z dlžnej sumy. Je však možné požiadať o oslobodenie od súdnych poplatkov. Toto sa robí rovnako na tlačive zverejnenom na stránke Ministerstva spravodlivosti SR, pričom v tlačive sa uvádza majetok, ktorý vlastníte, Vaše príjmy a výdavky.

Podľa § 13 CSP, "Na konanie v prvej inštancii je miestne príslušný všeobecný súd žalovaného, ak nie je ustanovené inak."

Podľa § 254 ods. 1 CSP, "Súd na návrh prizná oslobodenie od súdneho poplatku, ak to odôvodňujú pomery strany."

Podľa § 265 ods. 1 CSP, "Ak je možné vo veci samej alebo o jej časti rozhodnúť na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých súd nemá pochybnosti, najmä ak tieto skutočnosti vyplývajú z listinných dôkazov, možno o žalobe rozhodnúť bez vyjadrenia žalovaného a bez nariadenia pojednávania aj platobným rozkazom, v ktorom sa žalovanému uloží, aby do 15 dní od doručenia zaplatil uplatnenú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a nahradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor. Výrok o trovách konania sa na účely konania o platobnom rozkaze považuje za uznesenie."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracovala som na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a zároveň som podnikala na živnosť. Môj zamestnávateľ sa mi odmieta vyplatiť mzdu s odvolaním sa na nejaký interný pokyn, podľa ktorého som neodpracovala celý kalendárny mesiac. Bola som u nich zaregistrovaná od 1. novembra do 27. novembra 2023. Dňa 23. novembra 2023 som nastúpila na pracovnú neschopnosť a tá trvá až do dnešného dňa. Majú právo mi nevyplatiť mzdu za celý mesiac, prípadne vôbec nevyplatiť mzdu na základe ich interných predpisov? Ďakujem.

Odpoveď: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu

(odpoveď odoslaná: 12.12.2023)

Dobrý deň,
v zmysle ust. § 118 Zákonníka práce je mzda peňažné plnenie za vykonanú prácu. Ak ste teda pracovali nie celý mesiac, potom vám patrí mzda za odpracované dni resp. hodiny.

Splatnosť mzdy je stanovená v zmysle ust. § 129 Zákonníka práce :

"Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak."

Pokiaľ ide o odmenu na základe zmluvy ako živnostníka /DIČ/, potom sa splatnosť odmeny riadi predmetnou zmluvou.

Požiadajte zamestnávateľa písomne o výplatu mzdy vo vami stanovenej lehote a ak k úhrade splatnej mzdy nedôjde, budete musieť podať žalobu na súd s tým, že náklady spojené so súdnym konaním bude musieť znášať zamestnávateľ, na čo ho môžete upozorniť.

V prípade potreby následne kontaktujte našu adovkátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj zamestnávateľ mi nevyplatil mzdu za mesiac október 2023, pričom splatnosť mzdových prostriedkov bola 15. novembra 2023. Na začiatku pracovného pomeru som podpísal dokument o hmotnej zodpovednosti. Počas vykonávania práce sa mi stala nehoda: z odcudzeného firemného vozidla boli ukradnuté doklady a firemná finančná hotovosť vo výške 800 €. Zlodeja ešte nechytili, avšak prípad je vyšetrovaný políciou. Zamestnávateľ mi oznámil, že moja mzda by sa mala rovnať približne 800 €, a zdá sa, že z tohto dôvodu mi nechce vyplatiť žiadne peniaze. Otázka znie, či má právo nevyplatiť mi celú výplatu. Nie je povinný mi zaplatiť aspoň určitú čiastku? Môže si odpočítať celú sumu dlhu z mojej výplaty? Nemal by som mu v tejto situácii podpísať nejaké uznanie dlhu s tým, že som si vedomý výšky dlhu a zaväzujem sa ho splácať? V dôsledku tejto situácie som podal okamžitú výpoveď, pretože v podstate som odpracoval celý mesiac bez odmeny. Teraz by ma zaujímalo, či je zamestnávateľ povinný mi vyplatiť mzdu a či si môže svoj nárok na dlh uplatniť súdnou cestou, alebo či má právo si počkať na celú sumu mojej výplaty. Tento postup by bol neprijateľný, keďže ukradnutá finančná hotovosť bola súčasťou firmy a prípad sa riešil políciou. Zvážte, či mám právo podať trestné oznámenie alebo platobný príkaz na vyplatenie mzdy v danej situácii. Ďakujem za riešenie mojej otázky.

Odpoveď: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu

(odpoveď odoslaná: 17.11.2023)

Dobrý deň,
zamestnávateľ Vám nevyplatil Vašu mzdu, ktorej výška zodpovedala schodku na zverených hodnotách, ktoré Vám boli zverené na základe Vami podpísanej dohody o hmotnej zodpovednosti. Pri tejto zodpovednosti, nie je stanovený limit na náhradu škody, ako pri inak spôsobenej škody zamestnávateľovi z nedbanlivosti. 

Je potrebné rozlišovať konanie skutočného páchateľa trestného činu, ktorý odcudzil hotovosť z firemného auta a zároveň, je potrebné odlíšiť Vaše zanedbanie pracovných povinností vyplývajúcich Vám z Vašej hmotnej zodpovednosti. Zrejme ste nevynaložili dostatočnú starostlivosť a nezabezpečili dostatočnú ochranu finančných prostriedkov, Vám zverených. A preto si zamestnávateľ nahradil škodu tým, že Vám nevyplatil Vašu mzdu, postupoval v súlade s § 189 ods. 1 Zákonníka práce. 

Podľa § 189 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnanec, ktorý zodpovedá za schodok alebo za stratu predmetov, je povinný nahradiť schodok alebo stratu v plnej sume."

Podľa § 182 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť)."

Podľa § 182 ods. 1 Zákonníka práce, "Inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru."


Trápi vás "Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu (Pracovné právo)

Dobrý deň, 31.07.2023 mi skončil pracovný pomer u zamestnávateľa, kde som pracovala takmer 5 rokov a v minulosti tiež niekoľko rokov. Mal som dvojmesačnú výpovednú lehotu. Naša mzda nám bola vždy vyplácaná v hotovosti a včas. Avšak teraz sa vyskytol problém, včera bol deň výplaty a nikto sa mi neozval. Poslala som správu šéfovi, no ostala som bez odpovede. Pokúsila som sa kontaktovať aj jeho syna, ktorý je taktiež súčasťou firmy a zvykol nám vyplácať mzdu, no ani od neho som nedostala odpoveď. Teraz neviem ako postupovať ďalej. Nikdy som nevidela výplatnú pásu a tiež som nikdy nepodpísala prijatie mzdy. Problémom je, že v pracovnej zmluve mám uvedenú minimálnu mzdu, ale mala by mi byť vyplatená oveľa väčšia suma, plus nevyčerpaná dovolenka. Mám podať trestné oznámenie na najbližšej policajnej stanici? A ako by malo byť znenie tohto oznámenia? Chcem získať svoje odpracované peniaze, ktoré mi patria, a nie len minimum. Ako dôkaz mám mesačné výpisy z môjho účtu, na ktorý som si roky vkladala mzdu od zamestnávateľa v rovnaký deň každý mesiac. Dnes odlieta na dovolenku na 10 dní a ani mi neodpovedal. Ďakujem.

Odpoveď: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu

(odpoveď odoslaná: 19.08.2023)

Dobrý deň, 

v prípade, ak časť mzdy, ktorá Vám bola vyplácána v hotovosti, nemáte v pracovnej zmluve, ani žiadny doklad o prijatí hotovosti ako mzdy od zamestnávateľa, tak vymoženie tejto Vašej poslednej výplaty bude veľmi ťažké. 

Na úspech v trestnom oznámení o trestnom čine nezaplatenia mzdy, by ste potrebovali doklad o tom, že Vám dal zamestnávateľ výplatu v hotovosti. Tie peniaze, čo ste si vkladali na svoj vlastný účet, mohli byť od kohokoľvek. Zamestnávateľ nespáchal trestný čin nevyplatenia mzdy, keďže túto Vám vyplatil v takej výške aj v termíne ako mal, podľa pracovnej zmluvy. 

Zamestnávateľ sa mohol dopustiť trestného činu nezaplatenia dane poistného podľa § 278 Trestného zákona.

Podľa § 278 ods. 1 Trestného zákona, "Kto vo väčšom rozsahu nezaplatí splatnú daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky."

Zamestnávateľ bol povinný Vám poskytnúť výplatnú pásku podľa § 130 ods. 5 Zákonníka práce. 

Podľa § 130 ods. 5 Zákonníka práce, "Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Doklad podľa prvej vety sa poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými prostriedkami. Celkovú cenu práce tvorí mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ. Na žiadosť zamestnanca mu zamestnávateľ predloží na nahliadnutie doklady, na ktorých základe bola mzda vypočítaná."

Nezostáva Vám nič iné, len dožadovať sa svojej výplaty u zamestnávateľa, s pohrozením, že na neho podáte trestné oznámenie pre spáchanie trestného činu neodvedenia poistného podľa § 278 Trestného zákona. Poprípade ho môžete s týmto obsahom kontaktovať aj písomne v zastúpení advokátskou kanceláriou. 


Podotázka: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu (Pracovné právo)

Dobrý deň,
mám problém so svojím zamestnávateľom, ktorý odmieta vyplatiť mi mzdu. Keď ho s týmto problémom konfrontujem cez telefonát, odpovedá, že nevie. Môj zamestnávateľ ma prepustil v novembri 2022 a dlží mi mzdu nielen za november, ale aj za október toho istého roku. Čo by som mal/a robiť v tejto situácii?

Odpoveď: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu

(odpoveď odoslaná: 19.12.2022)

Dobrý deň, určite to nenechajte len tak. Vyzvite vášho zamestnávateľa najprv písomne, aby vám zaplatil mzdu za odpracované mesiace, s tým, že ak tak neurobí, ste pripravená na neho podať žalobu v dôsledku čoho bude povinný uhradiť nielen nevyplatenú mzdu, ale aj trovy súdneho konania, ktoré svojím protiprávnym konaním zapríčinil.

Ak vaša výzva zostane bezvýsledná, potom vám odporúčam podať voči nemu žalobu o vydanie platobného rozkazu cez upomínacie konanie,  nakoľko v tomto prípade je súdny poplatok za podanie žaloby v sadzbe 50% z pôvodnej sumy. Príslušným na jej podanie bude Okresný súd v Banskej Bystrici. Žalovaným nárokom bude súčet splatnej mzdy za mesiace október a november 2022. Uplatnite si aj úroky z omeškania z každej sumy nezaplatenej mzdy zvlášť. Ak by ste s vypracovaním žaloby mali problém, vyhľadajte advokáta, ktorý Vám s tým pomôže. Nevyplatenie mzdy môže byť trestným činom pre zamestnávateľa.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu (Pracovné právo)

Dobrý večer. Chcela by som sa spýtať, či je možné dokázať, že som pracovala viac hodín, ako je uvedené v zmluve, ktorú som ani nedostala. Na zmluve je napísané, že týždenne by som mala odpracovať 38,5 hodiny, avšak v skutočnosti som pracovala každý deň po 14 hodín, niekedy aj bez voľna. Mám k dispozícii len niektoré dochádzkové listy, nie všetky. Ďakujem.

Odpoveď: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu

(odpoveď odoslaná: 23.02.2020)

Dobrý deň, 
vo Vašom prípade je rozhodujúca jednak pracovná zmluva a na druhe strane či práca bola nariadená zamestnávateľom ako práca nadčas a či viete preukázať okolnosť zotrvania v práci a výkon práce. Otázkou  je akú prácu vykonávate napr. výrobný proces, linka, obchod a podobne, alebo ide o napr. o admin. práce a pod. a v práci ste zostali z dôvodu, že ste chceli dokončiť uložené pracovné úlohy. 

Ak ste v práci boli len z vlastnej iniciatívy za účelom napr. dokončenia úloh síce so súhlasom zamestnávateľa, ale bez jeho príkazu práce nadčas, potom Vám mzda resp. príplatok za prácu nadčas nepatrí.
Ak ste by išlo napr. o výrobný proces, preukázať výkon práce je pomerne jednoduché, keďže u zamestnávateľa musí existovať evidencia dochádzky, ktorú máte v práci zavedenú. 

Vo veci neposkytnutia jedného vyhotovenia  pracovnej zmluvy odporúčame kontaktovať zamestnávateľa a požiadať ho o jedno vyhotovenie pracovnej zmluvy. Podľa ust. § 42 Zákonníka práce platí :
"(1) Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ak tento zákon neustanovuje inak. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi."

K otázke naviac vykonávaných prác nad rozsah pracovnej zmluvy, teda otázkam práce nadčas sa venujeme v mnohých našich odpovediach, ktoré by Vám mohli byť nápomocné, keďže nepoznáme všetky okolnosti Vášho prípade resp. z otázky nevyplývajú.

Uvádzame, že podľa ust. § 85 ods. 9 ZP platí, že "priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín."
Podľa ust. § 97 ZP platí, že "práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien."
Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas môže prekročiť 48 hodín za obdobie štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich v prípade, ak ide o zdravotníckeho zamestnanca podľa osobitného predpisu, ak zamestnanec s takým rozsahom pracovného času súhlasí."


Či Vám boli preplatené aj hodiny práce nadčas môžete zistiť aj z vyúčtovania mzdy, keďže zamestnávateľ podľa ust. § 130 ods. 5 ZP "vydať doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Doklad podľa prvej vety sa poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými prostriedkami."

Záver

Ak Vám nebude vydaná kópia pracovnej zmluvy a vyplatená mzda za prácu nadčas na príkaz zamestnávateľa prípadne na základe dohody o práci nadčas so zamestnávateľom, odporúčame kontaktovať príslušný Národný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.
 


Trápi vás "Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu (Pracovné právo)

Dobrý deň, varovali ma iba odchádzajúci zamestnanci. Zamestnávateľ mi nič nepovedal. V zmluve mám uvedené, že základná mesačná mzda je vo výške 900 eur a sme sa dohodli na bezhotovostnej forme výplaty na účet. Myslíte si, že je to v poriadku? Za odpoveď Vám ďakujem.

Odpoveď: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu

(odpoveď odoslaná: 21.02.2020)

Dobrý deň, ak máte v zmluve nárok na 900 eur a výplatu na účet a odpracujete stanovený rozsah pracovného času, tak by Vám mal vyplatiť všetko na účet. Ak Vám nevyhovuje výplata na ruku, môžete ju odmietnuť a žiadať, aby Vám všetko poslal na účet. Dôležité bude to, čo budete mať na páske. 


Podotázka: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu (Pracovné právo)

Dobrý deň, je možné mať v zmluve uvedenú mzdu 900 eur, pričom mi zamestnávateľ vyplatí na účet minimálnu mzdu a zvyšok mi dá na ruku? Ďakujem.

Odpoveď: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu

(odpoveď odoslaná: 20.02.2020)

Dobrý deň prajem,

záleží, ako ste mali vyplácanie dohodnuté v zmluve. Zákon umožňuje sa dohodnúť, že časť pôjde na účet a časť na iný, prípadne v hotovosti. Podstatné však je, čo máte na výplatnej páske. Ak by ste na výplatnej páske mali len minimálnu mzdu, hoci máte nárok na 900 eur a tieto Vám boli aj doplatené na ruku, tak by sa mohlo jednať aj o trestný čin, skrátenia dane a poistného.


Podotázka: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu (Pracovné právo)

Vážený pán JUDr. Ficek, na základe porady s vami som získala na výplatu mzdy od českého zamestnávateľa, ktorý mi ju nevyplatil, Európsky platobný rozkaz. Následne som tento rozkaz poslala do českej firmy. Avšak, na túto firmu je zahájené insolvenčné konanie. Rada by som vedela, či som postupovala správne. Mám ísť s týmto prípadom aj na Exekútorský úrad? Firma mi za 22 pracovných dní, vrátane víkendov v SRN, ako opatrovateľka nevyplatila ani cent. Ocakávam skorú radu ohľadom ďalšieho postupu. Uistila by som sa, či bolo správne, že som rozkaz firme poslala. Notársky overená kópia tohto Európskeho platobného rozkazu sa mi z ich adresy v Prahe vrátila späť na moju adresu. Následne som rozkaz poslala konateľovi na jeho súkromný email, nakoľko firemný email už nebol funkčný. Ďakujem za skorú odpoveď. Do budúcna predpokladám, že v prípade vydaného rozsudku o insolvencii sa môžem skontaktovať s insolvenčným správcom. S pozdravom a prianím pekného dňa, Ingrida.

Odpoveď: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu

(odpoveď odoslaná: 13.10.2019)

Dobrý deň,

podľa informácií zverejnených na stránkach registra firiem ČR na spoločnosť bolo vyhlásené insolvenčné konanie a je treba podať prihlášku pohľadávky do insolvenčného konania a zaslať ju prísl. súdu - Městský soud v Praze a to na tlačive zverejnenom https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR podľa inštrukcií k podaniu prihlášky https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=39038472 s pripojením dokladov, vrátane európskeho platob. rozkazu.
 


Trápi vás "Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Môže mi zamestnávateľ nevyplatiť mzdu na základe obvinenia z krádeže v hodnote do 10 €? Samozrejme, ide o neoprávnené obvinenie, pretože nemá žiadny dôkaz o krádeži. Zdá sa mi, že tento krok prijal úmyselne, aby ma mohol prepustiť a nevyplatiť mi mzdu. Ďakujem.

Odpoveď: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu

(odpoveď odoslaná: 27.05.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. § 179 Zákonníka práce platí, že "zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185 /t.j. : zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a zodpovednosť za stratu zverených predmetov/. Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom."

2./ Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ je povinný preukázať zodpovednosť zamestnanca a túto zodpovednosť aj preukázať - dokázať. 

3./ Pre prípad, že by toto nepravdivé obvinenie u Vás malo ten dôsledok, že by chcel s Vami rozviazať pracovný pomer musia byť splnené zákonom stanovené podmienky. 

4./ V prípade dania výpovede alebo okamžitého skončenia prac. pomeru zo strany zamestnávateľa je možné brániť sa na súde podaním žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, ktorá žaloba musí byť podaná na súde v lehote do 2 mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť. 

5./ Vami uvedený prípad nie je dôvodom na nevyplatenie mzdy. Zrážku zo mzdy môže vykonávať len podľa zákona na základe súdneho rozhodnutia alebo rozhodnutia iného orgánu. Iné zrážky zo mzdy než tie ktoré uvádza Zákonník práce môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu. Nevyplatenie mzdy zakladá tiež trestnú zodpovednosť podľa ust. § 214 Trestného zákona.

6./ V prípade problémov so zamestnávateľom nám dajte vedieť najlepšie do podotázok, na ktoré zodpovedáme prednostne, aby sme Vám mohli pomôcť.

©


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.