Nevyplatená mzda


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát
Odpovedané dňa: 2. 11. 2017

Otázka: Nevyplatená mzda

Podľa zákonníka práce som písomne oznámila 3 dni vopred zamestnávateľovi, že ukončujeme TPP v SD. Podpísal moju časť a svoju si nechal. Lenže tu nastal kus problém, ktorého som sa bála. Či mi budú chcieť vyplatiť mzdu. Podľa zmluvy je výplatný deň v 28. Deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Už je to štvrtý deň po lehote a ja tie peniaze súrne potrebujem. Čo mám robiť? Nie som ten typ človeka, čo by chcel sa s niekým ťahať po súdoch a udávať a podobne.

Odpoveď: Nevyplatená mzda

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

V zmysle ustanovenia § 118 a nasl. Zákonníka práce Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. Splatnosť mzdy a jej výplatu upravuje § 129 a § 130 Zákonníka práce:

§ 129 Splatnosť mzdy

(1) Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.

(2) Na žiadosť zamestnanca musí mu byť mzda splatná počas dovolenky vyplatená pred nastúpením dovolenky.

(3) Pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru.

§ 130 Výplata mzdy

(1) Vyplácaná mzda sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor, ak kolektívna zmluva alebo zamestnávateľ vo vnútornom predpise neustanovujú priaznivejšiu úpravu zaokrúhľovania mzdy v prospech zamestnanca. Mzda sa zamestnancovi vypláca v peniazoch; v inom druhu plnenia alebo v cudzej mene možno mzdu vyplácať, len ak to umožňuje tento zákon alebo osobitný predpis.

(2) Mzda sa vypláca vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve. So zamestnancom vykonávajúcim domácku prácu možno dohodnúť výplatu mzdy aj za dodanie každej skompletizovanej pridelenej práce.

(3) Medzi výplatnými termínmi môže zamestnávateľ poskytovať preddavok na mzdu v dohodnutých termínoch. Na žiadosť zamestnanca môže zamestnávateľ poskytnúť preddavok na mzdu aj v inom termíne, na ktorom sa so zamestnancom dohodnú.

(4) Mzda sa vypláca v pracovnom čase a na pracovisku, ak sa v pracovnej zmluve nedohodlo inak. Ak sa zamestnanec z vážnych dôvodov nemôže dostaviť po výplatu mzdy alebo ak pracuje na vzdialenom pracovisku, zašle mu zamestnávateľ mzdu tak, aby mu bola doručená v deň určený na jej výplatu, alebo najneskôr v najbližší nasledujúci pracovný deň na svoje náklady a nebezpečenstvo, ak sa nedohodnú inak.

(5) Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Doklad podľa prvej vety sa poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými prostriedkami. Celkovú cenu práce tvorí mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ. Na žiadosť zamestnanca mu zamestnávateľ predloží na nahliadnutie doklady, na ktorých základe bola mzda vypočítaná.

(6) Zamestnanec môže na prijatie mzdy písomne splnomocniť inú osobu. Bez písomného splnomocnenia možno vyplatiť mzdu inej osobe ako zamestnancovi, len ak tak ustanoví osobitný predpis.

(7) Zamestnávateľ nemá právo akýmkoľvek spôsobom obmedzovať zamestnanca vo voľnom nakladaní s vyplatenou mzdou.

(8) Zamestnávateľ je povinný, po vykonaní zrážok podľa § 131, poukázať mzdu alebo jej časť určenú zamestnancom na ním určený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, ak o to zamestnanec písomne požiada alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom na takom postupe dohodne tak, aby určená suma peňažných prostriedkov mohla byť pripísaná na tento účet najneskôr v deň určený na výplatu. Ak o to zamestnanec požiada, môže zamestnávateľ časti mzdy určené zamestnancom poukazovať aj na viac účtov, ktoré si zamestnanec sám určil.

Ak ste skončili pracovný pomer v skúšobnej dobe, je Vám zamestnávateľ povinný vyplatiť mzdu za odpracovanú prácu. Vyplatenie mzdy nemôže odmietnuť, pretože je to jeho zákonná povinnosť. Splatnosť mzdy pri skončení pracovného pomeru je upravená tak, že zamestnávateľ je povinný vyplatiť mzdu v deň skončenia pracovného pomeru, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne po skončení pracocvného pomeru, avšak za predpokladu, že ste sa nedohodli inak. 

Odporúčam Vám písomne zamestnávateľa vyzvať, aby Vám mzdu za Vami odpracovanú prácu vyplatil a upozorniť ho na to, že pokiaľ tak neučiní v zákonom stanovenej lehote, budete nútená brániť sa inými prostriedkami.

V prvom rade, ak nastane splatnosť mzdy, môžete podať na súd žalobu o zaplatenie sumy, ktorá zodpovedá mzde.

Okrem toho je možné za splenenia všetkých znakov skutkovej podstaty trestného činu uvažovať o trestnosti konania zamestnávateľa (ak nevyplatí mzdu do dňa splatnosti).

Podľa ustanovenia § 214 Trestného zákona:

(1) Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) z osobitného motívu, alebo

c) voči viac ako desiatim zamestnancom.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nevyplatená mzda (Pracovné právo)

Dobrý deň.
Chcela by som Vás poprosiť o radu, či eje možné niečo robiť z nevyplatením výplaty. Ide totiž o to, že pred 3 týždňami som nastúpil cez cz agentúru do práce ktorá sa vykonávala v Trnave, malo to byt vyplácané týždenne, následne po pár dňoch kvôli koronavírusu turnus bol skrátený a za prvý týždeň mi koordinátor vyplatil na ruku peniaze zo svojich finančných prostriedkov, že agentúra mu pošle, následne som odišiel a mala mi byt po ďalšom týždni vyplatený zvyšok. Dohoda bola, že som. Podpísal splnomocnenie pre agentúru, že výplatu môžu dať dotyčnému koordinátorovi. Nakoľko oni posielali len na cz účet a ten má iba koordinátor, a osobne trebalo ísť do Brna. Takže som vypísal a podpísal splnomocnenie, že výplata môže ísť na jeho účet, no, keď som ho kontaktoval tak, že peniaze už poslal už prešiel týždeň a pol a ešte mi nedošli, pokúšal som sa mu dovolať no je nedostupný. Preto sa na Vás obraciam, či mám kontaktovať agentúru v takomto prípade alebo sa s tým nedá nič robiť. Ďakujem pekne za odpoveď.  V.

Odpoveď: Nevyplatená mzda

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.03.2020)

Dobrý deň, 
na úvod poznamenávame, že sme názoru, že informácia o nemožnosti vyplatiť mzdu z CZ na SK je zvláštna. AK ste splnomocnili agentúru na vyplatenie mzdy cez sprostredkovateľa, musíte zistiť či mzda bola aj vyplatená. Žiadajte agentúru o oznámenie dátumu úhradu a sumy, na ktorý bola suma vyplatená sprostredkovateľovi. Súčasne informujte sprostredkovateľa, aby Vám mzdu resp. jej zostatok vyplatil na Vami uvedený účet vo Vami stanovenej lehote.
Odporúčame najprv zistiť, či pracovná agentúra má povolenie na svoju činnosť a to na stráne Úradu práce ČR.

Ak mzda nebude vyplatená, odporúčame uvedené konanie oznámiť na Český inšpektorát práce a dotyčného sprostredkovateľa na prevzatie mzdy upozorniť na možnosť podania trestného oznámenia.

Poznamenávame, že aj keď inšpekcia práce mzdu nevymôže resp. nie je to v jeho kompetencii, upozornenie na uvedené kontrolné konanie zo strany prísl. inšpektorátu práce môže byť pre Vás nápomocné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatená mzda (Pracovné právo)

Dobrý deň,
posledného pol roka sa výrazne zhoršila platobná disciplína môjho zamestnávateľa. Výplaty pravidelne meškajú a ja mám obavu, aby som nechodil do práce zadarmo. Pri vyplácaní decembrovej výplaty však nastal problém. V pracovnej zmluve mám uvedené, že vyplatenie mzdy nastane najneskôr do 25. Dna nasledujúceho mesiaca. Vyplatenie mzdy za decemeber bolo dosť čudné.
Prvá časť mzdy mi bola pripísaná na účet 7. 2. S popisom pre príjemcu "mzda december 1. Časť " a VŠ bol 201912 (táto časť činila 40% mzdy podľa výplatnej pásky)
Druhá časť mzdy mi bola pripísaná na účet 10. 2. S popisom pre príjemcu "mzda december 2. Časť " a VŠ bol 201912 (táto časť činila 37% mzdy podľa výplatnej pásky)
V tento istý deň mi bola pripísaná na účet aj tretia platba, no táto platba neobsahovala popis pre príjemcu ale len VŠ v tvare 202001. Takže predpokladám, že ide o časť januárovej výplaty. Teda 56% mzdy podľa výplatnej pásky.
Dohromady mi prišlo 77% decembrovej výplaty a 56% januárovej výplaty. Mám obavu, že mi nebudú vyplatené zvyšné peniaze, preto chcem ukončiť pracovný pomer, ale neviem ako.
Môžem ukončiť pracovný pomer Okamžitou výpoveďou z dôvodu, že mi nebola vyplatená celá mzda za december? Podľa § 69
Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatená mzda

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.02.2020)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že časť mzdy za mesiac december 2019 bola vyplatená v mesiaci február 2020 77 % a mzdy za mesiac január v výške 56 %.
Poznamenávame, že mzda za mesiac január má byť uhradená dňa 25.02.2020, preto ohľadom tejto časti nevyplatenej mzdy nemôžete dať okamžité skončenie prac. pomeru, keďže nenastala splatnosť  mzdy, tiež neuplynula lehota 15 dní podľa cit. § 69 ods. 1 písm. b/ZP. 
Podľa ust. § 69  ZP platí :
"(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak
a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.
(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.
(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.
(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov."


Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že môžete okamžite skončiť prac. pomer pre nevyplatenie mzdy len za mesiac  december 2019. V okamžitom skončení prac. pomeru je treba presne uviesť dôvod - nevyplatenie časti mzdy za mesiac december 2019, kedy lehota splatnosti mzdy bola 25.01.2020 a uplynula lehota ďalších 15 dní dňa 9.2.2020, teda prac. pomer okamžitým skončením musíte skončiť najneskoršie do 9.3.2020, kedy musí byť okamžité skončenie prac. pomeru doručené zamestnávateľovi.

Z formálneho hľadiska musí byť v okamžitom skončení pracovného pomeru skutkovo vymedzený dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, musí byť v ustanovenej lehote doručené druhému účastníkovi (vo Vašom prípade zamestnávateľovi) a musí mať písomnú formu.  Pracovný pomer zamestnanca končí v deň, keď bolo okamžité skončenie pracovného pomeru doručené zamestnávateľovi.

Splatnosť mzdy za mesiac január 2020 nenastala, preto pre nevyplatenie mzdy za mesiac január 2020 nemôžete okamžite skončiť prac. pomer.


Uvádzame súčasne, že zamestnávateľ môže v zmysle ust. § 77 ZP napadnúť na súde neplatnosť skončenia pracovného pomeru a to v lehote do dvoch mesiacov, keď sa mal prac. pomer skončiť.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatená mzda (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Mám problém s vyplatením mzdy od bývalého zamestnávateľa.
Nastúpil som 1. 9, prvá mzda meškala 2-3 dni (bez výplatnej pásky, len mi neustále sľuboval), samozrejme, že žiadna náhrada stravného. Následne 2 mesiace sa neustále vyhováral, že nemá financie až do 4. 12. Keď som musel ísť na PN. V ten deň sa mi ozval, prišiel ku mne domov a predložil mi dohodu o ukončení PP a tlačil na mňa s jej podpisaním. V zmluve bola zahrnutá aj klauzula o vyrovnaní našich pohľadávok navzájom, pričom nebola pravdivá. Mám ešte možnosť tieto peniaze vymôcť? Ďakujem, Porubský.

Odpoveď: Nevyplatená mzda

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.12.2019)

Dobrý deň, 

z otázky nevieme usúdiť, či chcete zotrvať v prac. pomere. Možnosťou je podať žalobu na súd o neplatnosť skončenia prac. pomeru podľa ust. § 77 Zákonníka práce :
"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Pre spísanie dohody o skončení prac. pomeru platia ust. Obč. zákonníka o právnych úkonoch, ako aj ust. § 17 Zákonníka práce (citujeme) : 
"§ 17 Neplatnosť právneho úkonu
(1) Právny úkon, ktorým sa zamestnanec vopred vzdáva svojich práv, je neplatný.
(2) Právny úkon, na ktorý neudelil predpísaný súhlas príslušný orgán alebo zákonný zástupca alebo na ktorý neudelili predpísaný súhlas zástupcovia zamestnancov, právny úkon, ktorý nebol vopred prerokovaný so zástupcami zamestnancov, alebo právny úkon, ktorý sa neurobil formou predpísanou týmto zákonom, je neplatný, len ak to výslovne ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.
(3) Neplatnosť právneho úkonu nemôže byť zamestnancovi na ujmu, ak neplatnosť nespôsobil sám. Ak vznikne zamestnancovi následkom neplatného právneho úkonu škoda, je zamestnávateľ povinný ju nahradiť."

Pokiaľ ide o výplatu mzdy, platí ust. § 130 ods. 5 Zákonníka práce :
"Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Doklad podľa prvej vety sa poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými prostriedkami."

Odporúčame zamestnávateľovi napísať, aby Vám mzdu a stravné vyplatil, keďže ustanovenie dohody o skončení prac. pomeru považujete za neplatné. Ak splatná mzda nebude uhradená vo Vami uvedenej primeranej lehote, vec budete musieť postúpiť na súd.

Nevieme, či chcete zotrvať v prac. pomere, ale žalobu o neplatnosť skončenia prac. pomeru je treba podať v lehote do 2 mesiacov odo dňa keď sa mal prac. pomer skončiť.
Odporúčame vec oznámiť aj príslušnému inšpektorátu práce podľa sídla zamestnávateľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatená mzda (Pracovné právo)

Dobrý deň, ja sa len chcem opýtať, keď chcem dať výpoveď z práce a zamestnávateľ mi pohrozil, že nedostanem výplatu, čo mám robiť ?

Odpoveď: Nevyplatená mzda

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.04.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 67 Zákonníka práce platí :

" Výpoveď daná zamestnancom : 

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa ust. § 62 ZP platí :

"(6) Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

(7) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."

Z uvedeného  zákonného textu vyplýva, že môžete dať výpoveď aj bez uvedenia dôvodu, nie ste povinná svoju výpoveď z prac. pomeru zdôvodňovať. Výpovedná doba ak Váš pracovný pomer trval viac ako jeden rok ku dňu doručenia  výpovede zamestnávateľovi, potom je výpovedná doba dva mesiace. 

Ak Váš pracovný pomer trval menej ako jeden rok, potom je výpovedná doba jeden mesiac.

Nie je právny dôvod, aby Vám zamestnávateľ nevyplatil mzdu pokiaľ budete riadne chodiť do práce a plniť si prac. povinnosti.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatená mzda (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj zamestnávateľ ukončuje firmu /podnik a som zamestnaná ako brigádnička a od januára mi dlží peniaze dohromady 180eur a nemôžem to od neho vymáhať, ako mám postupovať? Mám ďalšie kolegyne a jednej z mojich kolegýň dlží 400eur a pre nás študentov je to pomerne dosť a stále sa len vyhovára, ako mame postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nevyplatená mzda

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.04.2019)

Dobrý deň, 

pokiaľ odmieta vyplatiť odmenu / mzdu, potom ju môžete vymáhať aj súdne, prípadne môžete podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného. Odporúčam mu najskôr napísať list a vyzvať ho, aby Vám mzdu vyplatil, pretože v opačnom prípade budete riešiť vec súdnou cestou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatená mzda (Pracovné právo)

Dobrý deň, V januári som pracoval v jednom známom v Gyme ako Fitnes Asistent a Tréner. Uzatvorili sme trvalý pracovný pomer na Fitness Asistenta. S tým, že za prácu Trénera mi budú doplatené peniaze na dohodu o brigádnickej činnosti študenta- ževraj je to pre mňa lepšie, keďže to nemusím zdaniť. Odmena bola 15e za tréning, z ktorých 10e prináleží mne. Mal som 19tréningov 285e z čoho 190e som mal dostať. Peniaze podľa zmluvy mi prišli ale peniaze za tréningy nie. Mám ich aj odfotené z kasy. Chodil som trénovať aj vo svojom voľne, za čo si klienti zaplatili. Keď som sa informoval, že prečo som ich nedostal tak najskôr odpoveď bola 11. 2, že bola spôsobená škodová udalosť, za ktorú som bol zodpovedný. Tak som požiadal o záznam o škodovej udalosti a bolo mi napísané, že mám kontaktovať svoju šéfku, a že peniaze som dostal podľa zmluvy. Posledné stanovisko je: Na základe pracovnej zmluvy ste mal vyplatené činnosti, ktoré sú v zmluve zahrnuté v rámci základnej mzdy z trvalého pracovného pomeru. O osobných tréningoch, ktoré realizujeme s externými trénermi ste sa informovali - avšak zmluva na základe živnostenské oprávnenia nebola realizovaná, vzhľadom k tomu, že sme uzatvorili trvalý pracovný pomer. Externí tréneri majú iné podmienky na základe obchodného zákonníka, čo je pod sekciou právneho úseku. Dá sa s tým niečo robiť, čo som počul tak nie som jediný prípad.

Odpoveď: Nevyplatená mzda

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné : 
Nie je nám známy resp. pre nás zrejmý rozdiel medzi prácou fitnes asistenta a trénera, resp. nie je jasné,  aké sú rozlišovacie kritéria medzi týmito dvoma prácami, resp, či nie sú vykonávané súčasne bez ohľadu na ich pojmové vymedzenie v zmluve, lebo fines asistent určite vykonáva aj prácu trénera, podľa nášho laického názoru sú to práce, ktoré by mal obsahovo  resp. vysvetliť rozdiely medzi nimi zamestnávateľ. 

Z toho vyplýva, že je dôležité pojmové vymedzenie Vami vykonávanej práce s pracovnej zmluve  a opis tejto pracovnej činnosti.   resp. či zamestnávateľ má vôbec takéto rozlišovacie kritéria určené.
Pokiaľ ste prácu /bez ohľadu či sa jednalo o fitnes asistent alebo trénera/ vykonávali na základe pokynov zamestnávateľa, vo vzťahu nadriadenosti a podriadenosti, v pracovnom čase určenom zamestnávateĺom, jedná sa o závislú prácu.  
Podľa ZP § 1 závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov. 

Sme názoru, že pokiaľ ste mali uzatvorenú PZ na dobu neurčitú na pozíciu fitnes asistenta a u zamestnávateľa na základe jeho pokynov ste vykonávali aj prácu trénera, mala Vám byť vyplatená aj mzda za uvedenú prácu podľa ZP.

Dodatočné odkazovanie Vás na Obchodný zákonník pre uzatvorenie zmluvy na prácu trénera, je len snahou resp. krokom zamestnávateľa ako Vám nevyplatiť mzdu za vykonanú prácu a obchádzaním ust. Zákonníka práce, hlavne  prípade, ak zamestnávateľ vedel, že nemáte živnostenské oprávnenie.

Dohoda o brigádnickej práci študentov podľa § 227 ZP môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku. Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere.


Nevieme  aké sú  kvalifikačné predpoklady na výkon práce fitnes asistenta a trénera, či Vy sám spĺňate podmienky pre uvedenú prácu v nadväznosti na mzdu.

Pokiaľ ste obidve práce vykonávali u zamestnávateľa, má Vám byť vyplatená mzda za výkon oboch prác.

Možnosťou je riešiť vec zmierčou cestou tak, aby Vám bola vyplatená mzda podľa vykonanej práce, resp.obrátiť sa na príslušný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatená mzda (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som pomôcť ohľadom, že firma kde som pracovala nám dala všetkým výpoveď a už tam nikto nepracuje výplata mala byt 25. 08. 2018 ale nebola a to nám ju ešte stále nechce dať. Nemám nič poplatené a úroky my naskakujú z omeškania som bezradná ako postupovať Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatená mzda

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.09.2018)

Dobrý deň, 
uvádzame pre Vás odpoveď :


Samotné skončenie prac. pomeru, ku ktorému u Vás došlo výpoveďou, posúdiť nevieme, keďže nemáme Vaše doklady, kde je možnosť napadnúť skončenie prac. pomeru na súde žalobou o neplatnosť skončenia prac. pomeru.


Odporúčame vyzvať zamestnávateľa obratom k úhrade splatnej mzdy.

V prípade, že mzda uhradená nebude podať návrh na súd na vydanie neodkladného  alebo zabezpečovacieho opatrenia podľa ust. §  324 a nasl. Civilného sporového poriadku s tým, aby zamestnávateľ zložil peňažnú sumu do úschovy na súde.

Prípadne môžete podať priamo návrh platobného rozkazu. V prípade, že by návrh podal za Vás advokát a návrh bude obsahovať všetky náležitosti podľa Civil. sporového poriadku, súd platobný rozkaz vydá do 10 pracovných dní. Advokát komunikuje so súdom elektronicky.

Môžete súčasne podať trestné oznámenie pre nevyplatenie mzdy - § 214 trestného zákona : trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného.

Odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk