Máte
otázku?

Nevyplatená mzda


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Banská Bystrica

Otázka: Nevyplatená mzda

Podľa zákonníka práce som písomne oznámila zamestnávateľovi tri dni vopred, že ukončujem TPP v SD. Podpísal moju časť a svoju si ponechal. No nastal problém, ktorého som sa obávala. Obávam se, či mi budú chcieť vyplatiť mzdu. Podľa zmluvy je výplatný deň dvadsiaty ôsmy deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Už je to štvrtý deň po lehote a ja tieto peniaze naliehavo potrebujem. Čo mám robiť? Nie som ten typ človeka, ktorý by sa chcel ťahať s niekým po súdoch, udávať a podobne.

Odpoveď: Nevyplatená mzda

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

V zmysle ustanovenia § 118 a nasl. Zákonníka práce Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. Splatnosť mzdy a jej výplatu upravuje § 129 a § 130 Zákonníka práce:

§ 129 Splatnosť mzdy

(1) Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.

(2) Na žiadosť zamestnanca musí mu byť mzda splatná počas dovolenky vyplatená pred nastúpením dovolenky.

(3) Pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru.

§ 130 Výplata mzdy

(1) Vyplácaná mzda sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor, ak kolektívna zmluva alebo zamestnávateľ vo vnútornom predpise neustanovujú priaznivejšiu úpravu zaokrúhľovania mzdy v prospech zamestnanca. Mzda sa zamestnancovi vypláca v peniazoch; v inom druhu plnenia alebo v cudzej mene možno mzdu vyplácať, len ak to umožňuje tento zákon alebo osobitný predpis.

(2) Mzda sa vypláca vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve. So zamestnancom vykonávajúcim domácku prácu možno dohodnúť výplatu mzdy aj za dodanie každej skompletizovanej pridelenej práce.

(3) Medzi výplatnými termínmi môže zamestnávateľ poskytovať preddavok na mzdu v dohodnutých termínoch. Na žiadosť zamestnanca môže zamestnávateľ poskytnúť preddavok na mzdu aj v inom termíne, na ktorom sa so zamestnancom dohodnú.

(4) Mzda sa vypláca v pracovnom čase a na pracovisku, ak sa v pracovnej zmluve nedohodlo inak. Ak sa zamestnanec z vážnych dôvodov nemôže dostaviť po výplatu mzdy alebo ak pracuje na vzdialenom pracovisku, zašle mu zamestnávateľ mzdu tak, aby mu bola doručená v deň určený na jej výplatu, alebo najneskôr v najbližší nasledujúci pracovný deň na svoje náklady a nebezpečenstvo, ak sa nedohodnú inak.

(5) Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Doklad podľa prvej vety sa poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými prostriedkami. Celkovú cenu práce tvorí mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ. Na žiadosť zamestnanca mu zamestnávateľ predloží na nahliadnutie doklady, na ktorých základe bola mzda vypočítaná.

(6) Zamestnanec môže na prijatie mzdy písomne splnomocniť inú osobu. Bez písomného splnomocnenia možno vyplatiť mzdu inej osobe ako zamestnancovi, len ak tak ustanoví osobitný predpis.

(7) Zamestnávateľ nemá právo akýmkoľvek spôsobom obmedzovať zamestnanca vo voľnom nakladaní s vyplatenou mzdou.

(8) Zamestnávateľ je povinný, po vykonaní zrážok podľa § 131, poukázať mzdu alebo jej časť určenú zamestnancom na ním určený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, ak o to zamestnanec písomne požiada alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom na takom postupe dohodne tak, aby určená suma peňažných prostriedkov mohla byť pripísaná na tento účet najneskôr v deň určený na výplatu. Ak o to zamestnanec požiada, môže zamestnávateľ časti mzdy určené zamestnancom poukazovať aj na viac účtov, ktoré si zamestnanec sám určil.

Ak ste skončili pracovný pomer v skúšobnej dobe, je Vám zamestnávateľ povinný vyplatiť mzdu za odpracovanú prácu. Vyplatenie mzdy nemôže odmietnuť, pretože je to jeho zákonná povinnosť. Splatnosť mzdy pri skončení pracovného pomeru je upravená tak, že zamestnávateľ je povinný vyplatiť mzdu v deň skončenia pracovného pomeru, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne po skončení pracocvného pomeru, avšak za predpokladu, že ste sa nedohodli inak. 

Odporúčam Vám písomne zamestnávateľa vyzvať, aby Vám mzdu za Vami odpracovanú prácu vyplatil a upozorniť ho na to, že pokiaľ tak neučiní v zákonom stanovenej lehote, budete nútená brániť sa inými prostriedkami.

V prvom rade, ak nastane splatnosť mzdy, môžete podať na súd žalobu o zaplatenie sumy, ktorá zodpovedá mzde.

Okrem toho je možné za splenenia všetkých znakov skutkovej podstaty trestného činu uvažovať o trestnosti konania zamestnávateľa (ak nevyplatí mzdu do dňa splatnosti).

Podľa ustanovenia § 214 Trestného zákona:

(1) Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) z osobitného motívu, alebo

c) voči viac ako desiatim zamestnancom.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

Trápi vás "Nevyplatená mzda" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nevyplatená mzda (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj zamestnávateľ mi už dva mesiace nevyplatil mzdu. Poslal som mu dve upomienky, ale bez reakcie. Môžeme sa spojiť telefonicky? Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatená mzda

(odpoveď odoslaná: 02.01.2024)

Dobrý deň,
uvedený postup zamestnávateľa nie je zákonný. V prípade, ak Váš zamestnávateľ nebude reagovať na upomienky, a mzdu Vám nevyplatí, tak Vám zostáva už len podanie žaloby na súd. Tiež môžete zamestnávateľa poučiť, že nevyplatenie mzdy je zároveň aj trestný činom v zmysle ust. § 214 ods. 1 Trestného zákona: 

Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

V prípade, ak by ste to chceli prebrať detailnejšie, tak si viete objednať konzultáciu cez toto tlačidlo:

Konzultácia s advokátom


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nevyplatená mzda (Pracovné právo)

Dobrý deň, nevyplatili mi mzdu. Chcel by som to nechať vyšetriť príslušnými orgánmi, predovšetkým Inšpektorátom práce. Pracoval som v strategicky významnom podniku, takže všetko je zaznamenané.

Odpoveď: Nevyplatená mzda

(odpoveď odoslaná: 18.12.2023)

Dobrý deň, vo veci odporúčam poslať zamestnávateľovi doporučenú výzvu k úhrade splatnej mzdy vo vami určenej lehote. Ak k úhrade mzdy nedôjde, potom budete musieť podať žalobu na súd, na čo môžete zamestnávateľa upozorniť.

Pokiaľ ide o nahlásenie nevyplatenia mzdy, toto síce môžete nahlásiť na príslušný inšpektorát práce, ale inšpektorát práce vám mzdu nevymôže.

V prípade, že budete potrebovať v danej veci pomôcť, môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Nevyplatená mzda (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, aké mám možnosti, pokiaľ som pracoval na dohodu a zamestnávateľ mi odmieta vyplatiť mzdu za posledné dva mesiace? Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Nevyplatená mzda

(odpoveď odoslaná: 17.10.2023)

Dobrý deň, ak vám váš zamestnávateľ nechce vyplatiť mzdu, potom môžete túto žiadať vyplatiť súdnou cestou, a to podaním žaloby o zaplatenie. Prv však skúste zaslať zamestnávateľovi výzvu na zaplatenie s upozornením, že ak vám vo vami určenej lehote mzdu nevyplatí, budete si túto vymáhať súdnou cestou, dôsledkom čoho mu vzniknú ďalšie náklady, a to trovy konania. Ak by výzva zostala bez úspechu, potom môžete podať žalobu na súd súd príslušný podľa bydliska žalovaného alebo to môžete riešiť návrhom na vydanie platobného rozkazu cez Okresný súd Banská Bystrica cez upomínacie konanie. Jedná sa o skrátenú formu konania, kedy súd rozhoduje bez vyjadrenia protistrany, len na základe tvrdení žalobcu a predložených dôkazov. Takéto konanie prebieha elektronickou formou. 


Trápi vás "Nevyplatená mzda" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatená mzda (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som požiadala o radu týkajúcu sa konkrétnej situácie. Môj syn sa rozhodol opustiť svoje pracovné miesto, čo spôsobovalo pravidelný stres kvôli neistote, či mu bude vyplatená mzda každý mesiac. Našiel si novú prácu a chcel sa s pôvodným zamestnávateľom dohodnúť na ukončení pracovného pomeru dohodou. Bol však informovaný, že jedinou možnosťou je výpoveď s dvojmesačnou lehotou. Syn teda podpísal výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou a po mesiaci od jej podania už nenastúpil do pôvodnej práce, ale začal pracovať na novom mieste. Bývalý zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu za odpracovaný mesiac. Má na to právo? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nevyplatená mzda

(odpoveď odoslaná: 07.05.2023)

Dobrý deň,

mzdu Vášho syna za odpracovaný mesiac výpovednej doby, zamestnávateľ zrejme považuje ako peňažnú náhradu za to, že Váš syn nezotrval u neho aj ten druhý mesiac výpovednej doby.

Váš syn bude mať mzdu za ten mesiac už od nového zamestnávateľa. 

Zamestnávateľ v ten druhý mesiac výpovednej doby s Vaším synom rátal , ale nakoľko Váš syn tam nezotrval, vykompenzoval si to nevyplatením mu jeho mzdy za prvý mesiac výpovednej doby. 

Na takýto, vyššie uvedený postup má zamestnávateľ nárok len v tom prípade, ak to mal dohodnuté v pracovnej zmluve s Vaším synom. Ide konkrétne o § 62 ods. 8 Zákonníka práce, citovaný nižšie. 

Nevyplatená mzda je vlastne peňažná náhrada podľa § 62 ods. 8 ZP. Zamestnávateľ by však mal nejakým spôsobom Vášmu synovi oznámiť, že prečo mu nevyplatil mzdu a že to považuje za takúto peňažnú náhradu. 

Podľa § 62 ods. 8 Zákonníka práce, ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

Jediné, čo Vám zostáva je skontrolovať pracovnú zmluvu Vášho syna, či to tam je uvedená peňažná náhrada za nezotrvanie u zamestnávateľa počas výpovednej doby.

Ak to nie je uvedené v pracovnej zmluve, Váš syn ho môže oficiálnou cestou vyzvať na doplatenie mzdy s upozornením na skutočnosť, že nevyplatenie mzdy je trestným činom podľa § 214 Trestného zákona a v prípade neúspechu, sa môže jej zaplatenia domáhať súdnou cestou. 


Podotázka: Nevyplatená mzda (Pracovné právo)

Dobrý deň, dobrý večer, som zamestnancom už 5 rokov a náš zamestnávateľ nám odmieta preplatiť ani jeden deň dovolenky. Ako by sme mali tento problém riešiť?

Odpoveď: Nevyplatená mzda

(odpoveď odoslaná: 19.04.2023)

Dobrý deň, postup zamestnávateľa je v rozpore s ust. § 116 Zákonníka práce :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku."   Na uvedené zákonné ustanovenie môžete zamestnávateľa písomne upozorniť s tým, že ak nedôjde z jeho strany k náprave a teda preplatenie náhrady mzdy, vec oznámite príslušnému inšpektorátu práce a postúpite vec na súd, čím mu vzniknú náklady spojené so súdnym konaním. V prípade záujmu vo veci môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nevyplatená mzda (Pracovné právo)

Dobrý deň, Môže zamestnávateľ platiť zamestnancovi mzdou, ktorá nedosahuje životné minimum? S pozdravom, R.

Odpoveď: Nevyplatená mzda

(odpoveď odoslaná: 28.11.2022)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate aký je Váš pracovný čas, keďže ďalej uvedené minimálne mzdové nároky pre jednotlivé stupne náročnosti práce sú uvedené pre 40 hodinový týždenný pracovný čas.

Podľa ust. § 119 Zákonníka práce platí, že mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa osobitného predpisu.

Podľa ust. § 120 Zákonníka práce platí :

"Minimálne mzdové nároky (1) Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce /ďalej len „stupeň") príslušného pracovného miesta. Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu."   Charakteristiky stupňov náročnosti náročnosti jednotlivých pracovných miest obsahuje príloha č. 1 Zákonníka práce.   Pokiaľ ide o mzdu, minimálne mzdové nároky pre pre jednotlivé stupne náročnosti práce pre 40 hodinový pracovný týždeň nájdete na stránke Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR, na ktorú stránku súčasne odkazujeme, keďže  spôsob výpočtu s odkazom na ustanovenia Zákonníka práce je pomerne zložitý /link : https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/odmenovanie/minimalne-mzdove-naroky//.   Pokiaľ Vám zamestnávateľ nevypláca mzdu podľa vyššie uvedených ustanovení Zákonníka práce a min. mzdových nárokov pre jednotlivé stupne náročnosti práce, odporúčam kontaktovať zamestnávateľa s výzvou k doplateniu mzdy aj za predchádzajúce obdobie. Ak by k náprave zo strany zamestnávateľa nedošlo, odporúčam kontaktovať Národný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.
Trápi vás "Nevyplatená mzda" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatená mzda (Pracovné právo)

Dobrý deň, som osoba so zdravotným postihnutím a pracoval som na dobu určitú ako šofér. Odrobil som štyri mesiace a potom som ochorel. Zamestnávateľ mi nevyplatil mzdu za mesiac a pol. Uvedomujem si, že to nie je veľa, ale pre mňa je to značná suma. Neviem, ako postupovať, keďže na všetky výzvy nereaguje.

Odpoveď: Nevyplatená mzda

(odpoveď odoslaná: 27.09.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že odporúčam poslať ešte jednu doporučenú výzvu zamestnávateľovi s tým, že ak mzda vyplatená nebude v lehote do 3 dní, vo veci budete kontaktovať advokáta, ktorý podá vo veci žalobu na súd, rím zamestnávateľovi vzniknú ďalšie náklady, ktoré bude musieť uhradiť prípadne aj cestou súdneho exekútora.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Nevyplatená mzda (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Pracovala som vo firme, kde som začala pracovať 1.9., no v skúšobnej dobe som ukončila pracovný pomer ku dňu 12.11. Vyplatenú mzdu som dostala len za 9 mesačných dni a to až o 9 dní po termíne. Za október a necelý november som zatiaľ nedostala nič. V Živnostenskom registri som našla, že firma bola k 23.11. vymazaná z registra ex offo. Napriek tomu firma stále funguje. Mám nárok na svoju mzdu, ak pošlem výzvu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nevyplatená mzda

(odpoveď odoslaná: 02.01.2022)

Dobrý deň,
ak existuje subjekt, ktorý bol Vaším zamestnávateľom a nezanikol bez právneho nástupcu (najmä ak sa jednalo o s.r.o.) máte nárok na vyplatenie mzdy. Ak ste pracovali u živnostníka (nakoľko spomínate živnostenský register), tento subjekt nezaniká pozastavením činnosti. Naďalej máte nárok požadovať od neho, ako od fyzickej osoby, vyplatenie mzdy.


Podotázka: Nevyplatená mzda (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som vedieť, ako sa počíta príplatok za nočnú prácu vo štvorzmene. Je to od 18:00 do 6:00, alebo inak? Mne zaplatili len od 22:00 do 6:00 hodín a povedali, že nemám nárok na viac. S pozdravom, Maroš.

Odpoveď: Nevyplatená mzda

(odpoveď odoslaná: 18.08.2021)

Dobrý deň, podľa § 98 Zákonníka práce platí, že "nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou."

Pre vysvetlenie uvádzame, že podľa § 90 ods. 7 Zákonníka práce platí :

 

"Ranná zmena je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 6. hodinou a 14. hodinou. Odpoludňajšia zmena je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 14. hodinou a 22. hodinou. Nočná zmena je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 22. hodinou a 6. hodinou."
 
Zamestnávateľ v tomto smere koná podľa ZP.

Trápi vás "Nevyplatená mzda" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatená mzda (Pracovné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať, ako môžem riešiť situáciu, keď som zistila, že môj bývalý zamestnávateľ (ukončenie pracovného pomeru ku 30.9.2020) ma okrádal. Za dva roky som nečerpala dovolenku, pretože sme podľa šéfa menili smeny a na oficiálnych dochádzkach pre jeho vedenie som dovolenku čerpala. Za dva roky som nevidela ani jeden stravný lístok a on vždy mal plnú peňaženku. Keď som chcela voľno a nedalo sa ho vymeniť, prichádzal brigádnik (jeho syn alebo nevesta), ktorého som si musela zaplatiť sama. Pracovné pomery som ukončila, pretože mi pretekla trpezlivosť, keď mi povedal, že nesmiem chodiť do druhej práce, že prinesiem koronu a ja budem zodpovedná, že on a moji kolegovia zostanú v karanténe bez príjmu. Ďakujem za odpoveď. J.

Odpoveď: Nevyplatená mzda

(odpoveď odoslaná: 02.11.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že zo strany zamestnávateľa došlo k mnohým porušeniam ustanovení Zákonníka práce a prac. pomer bol skončený, je malá pravdepodobnosť, že zamestnávateľ Vám sprístupní doklady o tom, že svoje povinnosti vyplývajúce z prac. pomeru voči Vám splnil.

Odporúčame zamestnávateľa vyzvať písomne doporučeným listom k preplateniu dovolenky za predchádzajúce obodbie, vrátane úhrady príspevku na stravovanie.
V otázke uvádzate, že ste museli v prípade Vašej neprítomnosti /voľna/ platiť brigádnika /jeho syn alebo nevesta. Predpokladáme, že o tom máte aj písommný doklad o úhrade odmeny. Neuvádzame pojem mzda, keďže neboli s Vami v prac. pomere. Musíme uviesť, že s takýmto prípadom a formou riešenia náhrady sme sa ešte nestretli. V tomto smere treba vyzvať k vráteniu odmeny osoby, ktorým boli peniaze uhradené, rovnako dopor. listom.

Odporúčame vo veci súčasne podať podnet na Národný inšpektorát práce ako podnet na prešetrenie s uvedením konkrétnych okolností a to podľa sídla zamesntávateľa. Národný inšpektorát práce síce Vaše finančné nároky nevymôže /nie je to v jeho kompetencii/, ale vec bude prešetrená a budete vedieť výsledok. NPÍ predložte aj dokaldy o úhrade odmeny pri Vašom prac. voľne, ktopré ste museli uhradiť rodinným príslušníkom zamestnávateľa.

Ak zamestnávateľ, ako ani osoby, ktorým ste vyplatili odmeny, nebudú reagovať, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu za účelom vykonania právnych krokov.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nevyplatená mzda" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.