Návrh na vydanie platobného rozkazu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislavský
Odpovedá: Advokát (Trnava)
Odpovedané dňa: 29. 7. 2017

Otázka: Návrh na vydanie platobného rozkazu

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadne vypracovania platobného rozkazu. Akému okresnému súdu mám daný platobný rozkaz adresovať (môžem podľa svojho trvalého bydliska) - pri uvádzaní odporcu mám uviesť jeho osobnú adresu alebo adresu miesta podnikania s. r. o. (pri zaslaní zrušení zmluvy sa mi ale z adresy podnikania zásielka vrátila a odporca mi povedal, aby som to poslala na jeho súkromnú). Úrok z omeškania sa stanovuje z celkovej sumy, ktorú ma odporca zaplatiť, lebo v zmluve o diele mám sumu 2500, - eur, kde mám aj 0, 05 % za každý deň omeškania ako pokutu, ale odporcovi som ešte na materiál poskytla sumu 3000, - eur, stanoví sa teda úrok z omeškania z celkovej sumy po sčítaní súm alebo len zo sumy 2500, - eur - úrok z omeškania sa stanovuje do zaplatenia alebo treba dať nejaký presný dátum? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Návrh na vydanie platobného rozkazu

Dobrý deň,

 

Miestna príslušnosť okresného na rozhodovanie o žalobe

 

Miestnu príslušnosť okresných súdov na rozhodovanie o žalobe o vydanie platobného rozkazu upravuje ustanovenie § 13 Civilného sporového poriadku. Podľa tohto ustanovenia je miestne príslušným ten okresný súd, v ktorom má žalovaný tzv. všeobecný súd, ak nie je ustanovené inak.

 

Podľa ustanovenia § 13 Civilného sporového poriadku Na konanie v prvej inštancii je miestne príslušný všeobecný súd žalovaného, ak nie je ustanovené inak.

 

Tzv. všeobecný súd žalovaného je následne v Civilnom sporovom poriadku upravený v ustanoveniach §§ 14 a 15. Určenie presného súdu závisí na tom, či je Vaším dlžníkom právnická osoba, t.j. spoločnosť s ručením obmedzeným alebo fyzická osoba. Zodpovedanie tejto otázky Vám určí konkrétny okresný súd. Žalovaným (Vaším dlžníkom) bude ten, s kým ste uzatvorili zmluvu o dielo alebo inú ústnu dohodu týkajúcu sa Vašej pohľadávky.

 

Podľa ustanovenia § 14 Civilného sporového poriadku Všeobecným súdom fyzickej osoby je súd, v ktorého obvode má fyzická osoba adresu trvalého pobytu.

 

Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 Civilného sporového poriadku Všeobecným súdom právnickej osoby je súd, v ktorého obvode má právnická osoba adresu sídla.

 

Z Vašej otázky mi vyplýva, že ste zmluvu uzatvorili so spoločnosťou s ručením obmedzeným, nakoľko jeho konateľ (možno aj spoločník) Vás až následne požiadal o zaslanie odstúpenia od zmluvy alebo výpovede na jeho súkromnú adresu. Tzn. že miestna príslušnosť sa vo Vašom prípade bude riadiť ustanovením § 15 ods. 1 Civilného sporového poriadku.

 

Adresu sídla Vášho dlžníka nájdete na stránke Obchodného registra Slovenskej republiky, kde môžete Vášho dlžníka vyhľadať buď prostredníctvom jeho obchodného mena alebo identifikačného čísla.

 

Právna úprava úrokov z omeškania

 

Právo požadovať úrok z omeškania v prípade omeškania s plnením peňažného dlhu upravuje ustanovenie § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia môžete od dlžníka požadovať popri samotnom plnení (istine) aj úrok z omeškania z tohto plnenia.

 

Podľa ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.

 

Presnú výšku úrokov z omeškania v rámci občiansko-právnych vzťahov následne upravuje nariadenie vlády č. 87/1995 v spojení so základnou úrokovou sadzbou Európskej centrálnej banky. Podľa tohto ustanovenia sa výška úrokov z omeškania určí zo základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky navýšenej o päť percentuálnych bodov. Ak ste od zmluvy o dielo odstúpili po dátume 16.03.2016 bude vo Vašom prípade výška úrokov z omeškania predstavovať sumu vo výške 5 % ročne (v prípade, že ste v záväzkovom vzťahu vystupovali ako právnická osoba, tak 9 %).

 

Podľa ustanovenia § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. Výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

 

Tento úrok z omeškania sa určí a vypočíta z dlžného peňažného plnenia. Ak je síce v zmluve uvedené, že ste svojmu dlžníkovi (zhotoviteľovi) poskytli preddavok 2.500,- €, ale v skutočnosti ste mu poskytli 3.000,- €, tak vo Vašom prípade predstavuje dlžná suma výšku 3.000,- €. Následne sa úrok z omeškania bude počítať z tejto sumy. V rámci súdneho konania je však veľmi dôležité preukázať, že ste svojmu dlžníkovi naozaj odovzdali sumu vo výške 3.000,- € a nielen sumu vo výške 2.500,- € ako je uvedené v zmluve.

 

Úrok z omeškania sa bežne v žalobách o vydanie platobného rozkazu požaduje vo forme: "... úrok z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy .... € od .... (presný deň omeškania) do zaplatenia...".

 

Tzn. že i vo Vašom prípade je potrebné presne určiť deň, kedy bol Váš dlžník v omeškaní, aby ste vedeli súdu uviesť deň, od ktorého požadujete priznať úrok z omeškania. V prípade zmluvy o dielo je možné v zmysle zákonnej úpravy odstúpiť od zmluvy z viacerých dôvodov. Najčastejším dôvodom odstúpenia od zmluvy o dielo býva uplatnené právo upravené v ustanovení § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Toto ustanovenie upravuje právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo až do vyhotovenia diela.

 

Odstúpením od zmluvy sa každá zmluva zrušuje od počiatku a obe zmluvné strany sú si povinné vydať plnenia, ktoré boli poskytnuté na základe tejto zmluvy. Bežne sa v odstúpení od zmluvy dlžníka zároveň vyzýva, aby v primeranej lehote, zväčša 7 dní, vrátil zaplatený preddavok za vykonanie diela. Uplynutím tejto lehoty sa Váš dlžník dostáva do omeškania s plnením svojho peňažného záväzku. Ak ste mu v rámci odstúpenia od zmluvy neurčili žiadnu lehotu, Váš dlžník bol v omeškaní nasledujúci deň po doručení odstúpenia.

 

Podľa ustanovenia § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk