Máte
otázku?

Návrh na vydanie platobného rozkazu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Návrh na vydanie platobného rozkazu

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadne vypracovania platobného rozkazu. Akému okresnému súdu mám daný platobný rozkaz adresovať (môžem podľa svojho trvalého bydliska) - pri uvádzaní odporcu mám uviesť jeho osobnú adresu alebo adresu miesta podnikania s. r. o. (pri zaslaní zrušení zmluvy sa mi ale z adresy podnikania zásielka vrátila a odporca mi povedal, aby som to poslala na jeho súkromnú). Úrok z omeškania sa stanovuje z celkovej sumy, ktorú ma odporca zaplatiť, lebo v zmluve o diele mám sumu 2500, - eur, kde mám aj 0, 05 % za každý deň omeškania ako pokutu, ale odporcovi som ešte na materiál poskytla sumu 3000, - eur, stanoví sa teda úrok z omeškania z celkovej sumy po sčítaní súm alebo len zo sumy 2500, - eur - úrok z omeškania sa stanovuje do zaplatenia alebo treba dať nejaký presný dátum? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Návrh na vydanie platobného rozkazu

Dobrý deň,

 

Miestna príslušnosť okresného na rozhodovanie o žalobe

 

Miestnu príslušnosť okresných súdov na rozhodovanie o žalobe o vydanie platobného rozkazu upravuje ustanovenie § 13 Civilného sporového poriadku. Podľa tohto ustanovenia je miestne príslušným ten okresný súd, v ktorom má žalovaný tzv. všeobecný súd, ak nie je ustanovené inak.

 

Podľa ustanovenia § 13 Civilného sporového poriadku Na konanie v prvej inštancii je miestne príslušný všeobecný súd žalovaného, ak nie je ustanovené inak.

 

Tzv. všeobecný súd žalovaného je následne v Civilnom sporovom poriadku upravený v ustanoveniach §§ 14 a 15. Určenie presného súdu závisí na tom, či je Vaším dlžníkom právnická osoba, t.j. spoločnosť s ručením obmedzeným alebo fyzická osoba. Zodpovedanie tejto otázky Vám určí konkrétny okresný súd. Žalovaným (Vaším dlžníkom) bude ten, s kým ste uzatvorili zmluvu o dielo alebo inú ústnu dohodu týkajúcu sa Vašej pohľadávky.

 

Podľa ustanovenia § 14 Civilného sporového poriadku Všeobecným súdom fyzickej osoby je súd, v ktorého obvode má fyzická osoba adresu trvalého pobytu.

 

Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 Civilného sporového poriadku Všeobecným súdom právnickej osoby je súd, v ktorého obvode má právnická osoba adresu sídla.

 

Z Vašej otázky mi vyplýva, že ste zmluvu uzatvorili so spoločnosťou s ručením obmedzeným, nakoľko jeho konateľ (možno aj spoločník) Vás až následne požiadal o zaslanie odstúpenia od zmluvy alebo výpovede na jeho súkromnú adresu. Tzn. že miestna príslušnosť sa vo Vašom prípade bude riadiť ustanovením § 15 ods. 1 Civilného sporového poriadku.

 

Adresu sídla Vášho dlžníka nájdete na stránke Obchodného registra Slovenskej republiky, kde môžete Vášho dlžníka vyhľadať buď prostredníctvom jeho obchodného mena alebo identifikačného čísla.

 

Právna úprava úrokov z omeškania

 

Právo požadovať úrok z omeškania v prípade omeškania s plnením peňažného dlhu upravuje ustanovenie § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia môžete od dlžníka požadovať popri samotnom plnení (istine) aj úrok z omeškania z tohto plnenia.

 

Podľa ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.

 

Presnú výšku úrokov z omeškania v rámci občiansko-právnych vzťahov následne upravuje nariadenie vlády č. 87/1995 v spojení so základnou úrokovou sadzbou Európskej centrálnej banky. Podľa tohto ustanovenia sa výška úrokov z omeškania určí zo základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky navýšenej o päť percentuálnych bodov. Ak ste od zmluvy o dielo odstúpili po dátume 16.03.2016 bude vo Vašom prípade výška úrokov z omeškania predstavovať sumu vo výške 5 % ročne (v prípade, že ste v záväzkovom vzťahu vystupovali ako právnická osoba, tak 9 %).

 

Podľa ustanovenia § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. Výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

 

Tento úrok z omeškania sa určí a vypočíta z dlžného peňažného plnenia. Ak je síce v zmluve uvedené, že ste svojmu dlžníkovi (zhotoviteľovi) poskytli preddavok 2.500,- €, ale v skutočnosti ste mu poskytli 3.000,- €, tak vo Vašom prípade predstavuje dlžná suma výšku 3.000,- €. Následne sa úrok z omeškania bude počítať z tejto sumy. V rámci súdneho konania je však veľmi dôležité preukázať, že ste svojmu dlžníkovi naozaj odovzdali sumu vo výške 3.000,- € a nielen sumu vo výške 2.500,- € ako je uvedené v zmluve.

 

Úrok z omeškania sa bežne v žalobách o vydanie platobného rozkazu požaduje vo forme: "... úrok z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy .... € od .... (presný deň omeškania) do zaplatenia...".

 

Tzn. že i vo Vašom prípade je potrebné presne určiť deň, kedy bol Váš dlžník v omeškaní, aby ste vedeli súdu uviesť deň, od ktorého požadujete priznať úrok z omeškania. V prípade zmluvy o dielo je možné v zmysle zákonnej úpravy odstúpiť od zmluvy z viacerých dôvodov. Najčastejším dôvodom odstúpenia od zmluvy o dielo býva uplatnené právo upravené v ustanovení § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Toto ustanovenie upravuje právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo až do vyhotovenia diela.

 

Odstúpením od zmluvy sa každá zmluva zrušuje od počiatku a obe zmluvné strany sú si povinné vydať plnenia, ktoré boli poskytnuté na základe tejto zmluvy. Bežne sa v odstúpení od zmluvy dlžníka zároveň vyzýva, aby v primeranej lehote, zväčša 7 dní, vrátil zaplatený preddavok za vykonanie diela. Uplynutím tejto lehoty sa Váš dlžník dostáva do omeškania s plnením svojho peňažného záväzku. Ak ste mu v rámci odstúpenia od zmluvy neurčili žiadnu lehotu, Váš dlžník bol v omeškaní nasledujúci deň po doručení odstúpenia.

 

Podľa ustanovenia § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Návrh na vydanie platobného rozkazu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
dostala som v roku 2018 návrh na vydanie platobného rozkazu na sumu 100 eur plus úroky. Nepamätám si, či som to platila. A teraz bezručiteľská spoločnosť odomňa pýta celú sumu z roku 2015 požičanú. Čo mám robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na vydanie platobného rozkazu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2021)

Dobrý deň,
to, že ste v roku 2018 obdržali návrh na vydanie platobného rozkazu, tento návrh nepredstavuje exkučný titul, teda aby vetiteľ mohol od Vás vymáhať dlžnú sumu.

Z otázky vyplýva, že ste si požičali penize v roku 2015.

Vo veci odporúčame kontaktovať Váš príslušný okresný súd (súd miesta trvalého bydliska) a zistiť či vôbec bol podaný návrh na vydanie platobného rozkazu a presne kedy a kým a či vo veci bol vydaný platobný rozkaz.

Ak návrh na vydanie plat. rozkazu podaný nebol, a teda ani nebol vydaný platobný rozkaz, potom nič neuhradzujte, lebo nárok veriteľa je premlčaný. Podľa ust. par. 101 Obč. zákonníka je všeob. premlčacia doba 3 roky. Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Návrh na vydanie platobného rozkazu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rád by som sa informoval ako postupovať. Vyrábam videa, som živnostník a momentálne mi dlží firma, v ktorej som pracoval rok 650 eur zhruba mesiac a pol. Dlžia mi za dobu, kedy som už vo firme nepracoval ale externe si ma najali. Mám zdrojové súbory k týmto videám, visia na ich sociálnych sieťach, mám aj mailovú komunikáciu, jasne dokázateľne, že sú mojim dielom aj, že ich používajú v komunikácii. Bohužiaľ hlavný šéf, s ktorým sa poznám dokonca, keďže som tam robil mi už mesiac a pol nedvíha telefóny a dostali 3 výzvy na zaplatenie nereagujú. Po 1 upomienke sľubovali, že pošlú ale klasicky nič. Prosím o radu ako postupovať, keďže touto cestou dohody s nimi to nepôjde, respektíve by som chcel aj požiadať o vaše služby.

Odpoveď: Návrh na vydanie platobného rozkazu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.06.2019)

Dobrý deň,

 na vypracovanie návrhu na vydanie platobného rozkazu je potrebné, aby mal súd z návrhu a z priložených listinných dôkazov preukázané, že Vaša pohľadávka naozaj vznikla a je dôvodná. K tomu je potrebná napríklad zmluva o dielo. Ďalej by bolo vhodné mať preberací protokol (alebo iný doklad preukazujúci vykonané práce) a tiež vystavenú neuhradenú faktúru, upomienky a pod.

Súdu musí byť z návrhu zrejmé, že práce boli u vás objednané a vami reálne vykonané a vyfaktúrované. Preto je z pohľadu vypracovania návrhu na vydanie platobného rozkazu najdôležitejšie to, aké doklady máte.

V prípade, že máte záujem o poskytnutie právnej pomoci pri vypracovaní návrhu na vydanie platobného rozkazu, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu a zaslať nám Vaše doklady na posúdenie. Po zaslaní dokladov vás budeme informovať o tom, či považujeme vašu pohľadávku za súdne vymáhateľnú a tiež vás poučíme o ďalšom možnom postupe. 

Ak máte nejaký dôkaz, že vám sľubovali, že dlh uhradia, tak by sa to dalo použiť ako dôkaz.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Návrh na vydanie platobného rozkazu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, ako mám ďalej postupovať. Som živnostník, mám malú jazykovú školu. Jeden klient mi nevyplatil posledné tri splátky za jazykový kurz. Prihlášku ma podpísanú, hodiny vychodené. Najprv telefonicky sľuboval, že hodiny HNEĎ vyplatí, čo sa doteraz ani po mesiaci nestalo. Poslala som mu faktúru na celú zvyšnú sumu v liste doporučené (tak ako ste to písali na Vašej stránke), splatnosť bola do konca mesiaca september a nič. Ako mám ďalej postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na vydanie platobného rozkazu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Pokiaľ nebola dlžná suma uhradená, odporúčame poslať ešte jednu výzvu k úhrade a upozorniť dlžníka, že v prípade súdneho vymáhania bude žalovaný povinný uhradiť aj trovy súdneho konania - súdny poplatok 6 % z dlžnej sumy, najmenej 16.50 €, a prípadne aj trovy právneho zastupovania. V prípade, že neuhradí teda upozornite na to, že podáte návrh na súd na vydanie platobného rozkazu, ktorý v prípade, že bude podaný advokátom, súd ho vydá do 10 pracovných dní.

Nechcem podceňovať dlžnú sumu pre Vás, ale odporúčame zmierčie riešenie.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Návrh na vydanie platobného rozkazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na vydanie platobného rozkazu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, chcela by som sa opytat, ci viete poradit, resp. pripravit navrh na vydanie platobneho rozkazu na sud. Jedna sa o to, ze vyse roka nemam zaplatene faktury za vykonane stavebne prace. Tato situacia dostala nasu firmu do krachu. Ale pohladavka sa predtym odkupila a je na fyzicku osobu, na mna. Nemam financne prostriedky na pravne sluzby. Bola som sa preto informovat aj na sude, ako mam postupovat, kde mi povedali, ze mozem podat aj ziadost na oslobodenie od sudnych poplatkov. Nemam naozaj nic, s dlznikom som sa velakrat pokusala komunikovat, pretoze viem, ze financie maju, ale oni aj po vyzvach nereaguju a nechcu reagovat. Viete mi prosim pomoct v tejto veci? Dakujem.

Odpoveď: Návrh na vydanie platobného rozkazu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.05.2016)

Dobrý deň, v prvom rade považujem za dôležité uviesť, že ste vo svojej otázke neuviedli žiadne konkrétnosti týkajúce sa Vašej pohľadávky. Pri vypracovaní návrhu na vydanie platobného rozkazu je potrebné, aby mal súd z návrhu a z priložených listinných dôkazov preukázané, že Vaša pohľadávka naozaj vznikla a je dôvodná. V obdobných prípadoch ako je Váš (vykonanie prác) je potrebné súdu predložiť zmluvu o dielo (alebo objednávku), preberací protokol (alebo iný doklad preukazujúci vykonané práce) a tiež vystavenú neuhradenú faktúru. Súdu musí byť z návrhu zrejmé, že práce boli u Vás objednané a Vami reálne vykonané a vyfakturované. Preto je z pohľadu vypracovania návrhu na vydanie platobného rozkazu najdôležitejšie to, akými dokladmi disponujete. V prípade, že máte záujem o poskytnutie právnej pomoci pri vypracovaní návrhu na vydanie platobného rozkazu, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu a zaslať nám Vaše doklady na posúdenie. Po zaslaní dokladov Vás budeme informovať o tom, či považujeme Vašu pohľadávku za súdne vymáhateľnú a tiež Vás poučíme o ďalšom možnom postupe. V prípade, ak ste občanom v hmotnej núdzi, je možné kontaktovať aj centrum právnej pomoci, kde Vám poskytnú právnu pomoc zadarmo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Návrh na vydanie platobného rozkazu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku