'

Reklamácia vád na novostavbe ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 9. 4. 2018

Otázka: Reklamácia vád na novostavbe ?

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať ako mame postupovať pri reklamáciách vád na dome. Čo všetko nám k tomu treba ako mame postupovať. Už od decembra sa snažíme dohodnúť sa majiteľom firmy čo nám dom staval, aby sa tie chyby odstránili no doteraz sa nevieme dohodnúť. Poslal tu nejakého človeka spísal si všetky závady na dome. No doteraz neboli ochotný nám to všetko odstrániť. Snažíme sa s ním skontaktovať no poväčšinou nám povie, že jeho robotníci sú chorí alebo, že ich ma na západe, že sa nemáme báť, všetko dá do poriadku. Nechali sme to tak a dúfali sme, že svoje slovo dodrží no po 4 mesiacoch nie je ochotný k nám niekoho poslať, či zdvihnúť telefón. A nedvíha nám ani ten pán čo nám spisoval tie reklamácie. Nevieme ako máme reklamáciu podať a ak ako môžeme vedieť, že si ten dopis prebral. Poradíte nám ? Vopred ďakujem. 

Odpoveď: Reklamácia vád na novostavbe ?

 

 

Dobrý deň,
ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej uvádzame stanovisko vyjadrujúce právny názor advokátskej kancelárie :

Základná právna úprava problematiky je obsiahnutá v ustanoveniach Občianskeho zákonníka (ďalej iba "OZ"), v zákone o ochrane spotrebiteľa a stavebnom poriadku.

Začneme kúskom právnej teórie.

 

I./  Podľa ust. § 631 a nasl. OZ platí (výber) :

"§ 631 Zmluvou o dielo zaväzuje sa objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo.
§ 633  (1) Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Ak je na vykonanie diela ustanovená záväzná technická norma, musí vykonanie zodpovedať tejto norme.
(2) Od obsahu zmluvy a povahy diela závisí, či je zhotoviteľ povinný vykonať ho osobne alebo či je oprávnený dať dielo vykonať na svoju zodpovednosť.
§ 634  (1) Ak nie je výška ceny dojednaná zmluvou alebo ustanovená osobitnými predpismi, treba poskytnúť primeranú cenu. 
§ 635  (1) Ak sa cena dohodla podľa rozpočtu, nesmie sa bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté možno účtovať iba vtedy, ak ich schválil objednávateľ písomne alebo ak práce dodatočne písomne objednal.
§ 637 (1) Ak má objednávateľom dodaný materiál nedostatky, ktoré bránia riadnemu vyhotoveniu diela, zhotoviteľ je povinný na to objednávateľa bez zbytočného odkladu upozorniť. Rovnakú povinnosť má zhotoviteľ aj vtedy, ak objednávateľ žiada, aby bolo dielo vykonané podľa pokynov, ktoré sú nevhodné.

§ 638 (1) Ak je na vykonanie diela potrebná súčinnosť objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený určiť na to primeranú lehotu a po jej márnom uplynutí môže od zmluvy odstúpiť, ak na taký následok upozorní.

§ 644 Ak ide o zhotovenie veci na zákazku, vznikne objednávateľovi právo, aby mu zhotoviteľ podľa jeho objednávky vec zhotovil, a povinnosť zaplatiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie veci.

§ 645 (1)Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má vec zhotovená na zákazku pri prevzatí objednávateľom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Rovnako zodpovedá za to, že vec má vlastnosti, ktoré si objednávateľ pri zákazke vymienil.
(2)Zhotoviteľ zodpovedá za vady vykonanej zákazky, ktorých príčinou je vadnosť materiálu dodaného objednávateľom alebo nevhodnosť jeho pokynov, ak objednávateľa na vadnosť materiálu alebo nevhodnosť jeho pokynov neupozornil.

§ 646 (1)Záručná doba je 24 mesiacov.
(3)Pri zhotovení stavby je záručná doba tri roky. Vykonávací predpis môže ustanoviť, že pri niektorých častiach stavieb môže byť záručná doba kratšia, najmenej však osemnásť mesiacov.

§ 648 (1)Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.
(2)Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla podľa objednávky riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci podľa objednávky, má objednávateľ právo na primeranú zľavu.

§ 649 Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe; inak práva zaniknú. Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania.
§ 651 Ak sa objednávateľovi zhotovuje stavba na objednávku, zodpovedá zhotoviteľ za poškodenie alebo zničenie stavby až do prevzatia zhotovenej stavby, ibaže by ku škode došlo aj inak."

 

II./ Poznámky k otázke
Predpokladáme, že máte projekt. dokumentáciu, stav. povolenie, že ste si overili dodávateľa z hľadiska jeho oprávnenia na vykonávanie stavebných prác podľa živnostenského registra /môžete pozrieť aj  v súčasnosti/ a že vo veci bola vedená príslušná dokumentácia realizácie stavby  podľa ust. stavebného poriadku - hlavne stavebný denník (§ 46d/ ) : Stavebný denník je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uloženej na stavenisku, do ktorého sa zapisujú všetky dôležité okolnosti týkajúce sa uskutočňovania stavby, najmä údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom, zápisy osoby vykonávajúcej stavebný dozor alebo kvalifikovanej osoby, ktorá vedie uskutočňovanie stavby, zhotoviteľa (dodávateľa) stavby, zápisy stavebníka, teda Vaše).  Teda stavebný denník je tiež podkladom toho, ako bolo prípadne nebolo dielo vykonávané.

Reklamácia  zistených vád bude úspešná v prípade, že sa jedná o vady, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá. Zhotoviteľ nemá právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú odstránením závad.
Doba "bez zbytočného odkladu" nie je v zákone paušalizovaná určením konkrétnej časového vymedzenia. Ak vychádzame z predpokladu, že medzi Vami ako objednávateľom a zhotoviteľom sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu (t.j. zhotoviteľ koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a Vy ako objednávateľ  - spotrebiteľ v tejto zmluve vystupujete a konáte ako fyzická osoba - nepodnikateľ ) potom z hľadiska ochrany Vás ako objednávateľa a spotrebiteľa platia ust. zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (viď ďalej).

 

III./ Zhrnutie a odporúčanie

1./ V otázke uvádzate, že dodávateľ resp. jeho zamestnanec prišiel a spísal reklamované vady stavby. Neuvádzate, či doklad o vadách a ich rozsahu Vám bol aj odovzdaný v písomnej  forme.

2./ Odporúčame Vám, aby ste písomne vyžiadali doklad o spísaní reklamácie, aby tento Vám bol predložený a to obratom (mailom, SMS). Ak by sa tak nestalo,  odporúčame podľa § 649  OZ spísať reklamáciu  - uviesť druh a miesto vady, jej rozsah, resp. popis a túto zaslať dodávateľovi - zhotoviteľovi a uviesť v závislosti od druhu vady /odstaniteľné, neodstraniteľné/ podľa § 648 OZ , t.j. : bezplatné odstránenie odstraniteľných vád, pri neodstraniteľných vadách, ak vec možno užívať,primeranú zľavu. Urobte  si aj fotodokumentáciu, reklamáciu zašlite doporučeným podaním na adresu zhotoviteľa, ktorú nájdete na http://www.zrsr.sk/zr_fo.aspx
Podľa ust. § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa zhotoviteľ je povinný reklamáciu vybaviť do 3 dní, najneskoršie do 30 dní od uplatnenie reklamácie spotrebiteľom - Vami. Reklamáciu musí uplatniť  osoba, ktorá je objednávateľom stavby, teda osoba uvedená v zmluve.

3./ Overte si zhotoviteľa - pozrite výpis z obchod. registra, živn. registra /nájdete na internete/, vrátane dlhov voči soc. a zdrav. poisťovniam, daňovému úradu (nájdete na internete).

4./ Ak reklamáciu nebude vybavená  v lehote, odporúčame kontaktovať  SOI , prípadne aj živn. úrad. Podľa ust. § 29 živn. zákona je možnosť uloženia pokuty za porušenie povinností stanovených živn. zákonom (až 1659 €).
§ 29 : "Podnikateľ je povinný pri prevádzkovaní živnosti dodržiavať podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi, je povinný prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a odborne. Tejto povinnosti sa nemôže zbaviť ani v prípade, ak podnikateľskú činnosť prevádzkuje prostredníctvom zodpovedného zástupcu. Riadne, poctivo a odborne nie sú vykonávané živnosti, pri ktorých prevádzkovaní opakovane dochádza k poskytovaniu nekvalitných tovarov a služieb z dôvodov porušovania osobitných predpisov, najmä technických noriem a profesijných zvyklostí.
(4) Riadne a poctivo nevykonáva živnosť podnikateľ, ktorý
a) bez závažných dôvodov neplní svoje daňové, poplatkové a odvodové povinnosti podľa osobitných predpisov,
b) zabezpečuje činnosť, ktorá je predmetom jeho podnikania, fyzickými osobami bez povinne uzavretého pracovnoprávneho vzťahu."

5./ Môžete upozorniť zhotoviteľa na možnosť uloženia pokuty zo strany živn. úradu, ako aj kontroly zo strany Štátnej obchodnej inšpekcie. SOI spor o rozsahu závad nerozhodne, môže kontrolovať plnenie povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie orgánu dozoru SOI preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie.  Prípadný spor medzi Vami ako objednávateľom - spotrebiteľom a zhotoviteľom môže rozhodnúť len súd.


© 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk