Máte
otázku?

Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Žilina
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru

Dobrý deň. Prosím Vás zamestnávateľ mi nevyplatil poslednú mzdu za december 2016. Výpoveď som dal dohodou ku 31. 12. 2016 a zamestnávateľ mi ju podpísal. V pracovnej zmluve mám napísané, že ak nezotrvam počas plynutia výpovednej lehoty tak zamestnávateľ ma pravo na nevyplatenie mzdy za posledný mesiac. Chcem sa spýtať, keď som dal výpoveď dohodu a je podpísaná zamestnávateľom, či ma teda aj tak nárok na nevyplatenie mzdy. Pri tom mi výplatná páska prišla poštou za december a výplata mi neprišla. Ma na to právo? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné rozlišovať, či ste skončili pracovný pomer dohodou alebo výpoveďou. Ide totiž o dva samostatné spôsoby skončenia pracovného pomeru s ktorými Zákonník práce spája odlišné právne následky. Pre posúdenie skutočnosti, akým spôsobom ste ukončili pracovný pomer bude preto rozhodujúce znenie danej listiny, na základe ktorej skončil Váš pracovný pomer.

Ak ste skončili pracovný pomer dohodou, v tom prípade Vám zamestnávateľ nemôže nevyplatiť mzdu za mesiac, v ktorom ste ešte riadne pracovali.

Ak ste však skončili pracovný pomer výpoveďou a v pracovnej zmluve ste sa dohodli, že ak nezotrváte počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, v takom prípade má zamestnávateľ právo započítať si svoju pohľadávku na uvedenú peňažnú náhradu s Vašou pohľadávkou vyplatenia mzdy. Možnosť platne dohodnúť uvedené ustanovenie v pracovnej zmluve vyplýva totiž priamo z § 62 ods. 8 Zákonníka práce.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako mám postupovať, keď mi zamestnávateľ nechce vyplatiť mzdu za minulý mesiac.
Jedna sa o to, že som bola zamestnaná vo firme ako zamestnanec chcela som pridať peniaze na hodinu a bolo mi povedané, že nie. Tak som sa rozhodla, že ukončím pracovný pomer dohodou. Sla som na druhý deň založiť si živnosť a potom hneď som podala výpoveď formou dohody. A zamestnávateľ súhlasil. A výpoveď mi dal dohodou.
Výplatný termín mám 15. A stále nemám peniaze.
Chcú po me dokončenie roboty a potom, že mi peniaze vyplatia.
Len, že ja som už živnostník a už pracujem inde.
Chcem sa opýtať, či som povinná ísť teraz dorobiť robotu, aby som dostala mzdu.
Lebo mi vravia, že nájmu druhu firmu, aby robotu dokončila a oni mi potom vystavia faktúru. Ako mám prosím postupovať ďalej.

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2021)

Dobrý deň,
ak ste tam pracovali ako zamestnanec, nemáte pre nich čo dokončovať. Výplatu za predchádzajúci mesiac vám mali vyplatiť riadne a včas vo výplatnom termíne. Ak tak nespravili, vznikla Vám voči nim pohľadávku, ktorú môžete vymáhať súdnou alebo mimosúdnou cestou. Takéto konanie je dokonca aj trestný čin nevyplatenia mzdy. Odporúčam Vám kontaktovať advokáta vo Vašom okolí, ktorý Vám pomôže so spísaním výzvy na zaplatenie dlžnej sumy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, ak by som podala v práci výpoveď k 2. 9. a odmietla tam zotrvať počas výpovednej lehoty, môže mi zamestnávateľ nevyplatiť mzdu za predošlý mesiac, t.j. august? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.08.2021)

Dobrý deň,

mzdu Vám zamestnávateľ musí v každom prípade vyplatiť. Mzda je peňažné plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu, ktorá je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v pracovnej zmluve nedohodlo inak. Pritom platí, že pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru. Takže nárok na mzdu máte aj v tomto prípade a zamestnávateľ Vám ju musí vyplatiť.

V prípade však, ak by ste si pre tento prípad, kedy by ste počas výpovednej doby u zamestnávateľ nezotrvali, mal by zamestnávateľ nárok na peňažnú náhradu v najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, avšak aj to len v prípade, ak ste si tento nárok zamestnávateľa na peňažnú náhradu dohodli v pracovnej zmluve. Táto dohoda musí byť písomná, inak je neplatná. Pozrite sa do pracovnej zmluvy, či ste pre tento prípad dohodu o peňažnej náhrade uzavreli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,

svokor bol zamestnaný na TPP, ale dlhodobo na PN, PN mu skončila 09. 08. 2020, nastúpil do práce 10. 08. 2020, doniesol papier o zdravotnej neschopnosti pracovať na danom mieste, vzhľadom k tomu, že zamestnávateľ nemal pre neho prácu kvôli danému zdravotnému stavu, tak uzatvoril so zamestnávateľom dohodu o skončení pracovného pomeru podľa pár. 60 ZP dna 10. 08. 2020. Zamestnávateľ svokrovi písomne uviedol do dohody, že bude mu vyplatené odstupné vo výške päťnásobku priemerného mesačného zárobku. Odstupné bude vyplatené v najbližšom výplatnom termíne po skončení pracovného pomeru. Výplatný termín je uvedený 12. Deň v mesiaci. Otázka je, či mu ma zamestnávateľ odstupné poslať na účet ku dňu 12. 08. 2020 alebo 12. 09. 2020? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a prajem príjemný deň.

Odpoveď: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.08.2020)

Dobrý deň,
12.09.2020 - viď § 129 ZP :

 "Splatnosť mzdy
(1) Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.
(2) Na žiadosť zamestnanca musí mu byť mzda splatná počas dovolenky vyplatená pred nastúpením dovolenky.
(3) Pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem, od 1. 3. 2019 mám dodatkom k zmluve zvýšenú mzdu. Chcel by som avšak tento mesiac podať v práci výpoveď. Bude mi v nasledujúcich mesiacoch vyplatená mzda podľa nového dodatku?  Minulý mesiac som sa zúčastnil firemného školenia, môže zamestnávateľ, keďže dám výpoveď požadovať odo mňa náhradu financií za školenie ? Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

1./ Mzda Vám bude vyplácaná podľa dodatku z PZ platného od 1.3.2019.

2./ Firemné školenie  /nepíšete bližšie údaje o druhu školenia a pod./ :

Z ust. § 153 Zákonníka práce vyplýva, že "zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie."

Podľa ust. § 154 Zákonníka práce platí :

"(1) Zamestnancovi, ktorý vstupuje do pracovného pomeru bez kvalifikácie, zabezpečuje zamestnávateľ získanie kvalifikácie zaškolením alebo zaučením. Po skončení zaškolenia alebo zaučenia vydá o tom zamestnávateľ zamestnancovi potvrdenie.

(2) Zamestnávateľ je povinný rekvalifikovať zamestnanca, ktorý prechádza na nové pracovisko alebo na nový druh práce, alebo na spôsob práce, ak je to nevyhnutné najmä pri zmenách v organizácii práce alebo pri iných racionalizačných opatreniach.

(3) Zamestnanec je povinný sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve. Prehlbovanie kvalifikácie je aj jej udržiavanie a obnovovanie. Zamestnávateľ je oprávnený uložiť zamestnancovi zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní s cieľom prehĺbiť si kvalifikáciu. Účasť na vzdelávaní je výkonom práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda."

Ak ste sa na základe písomnej dohody so zamestnávateľom nedohodli na zvyšovaní kvalifikácie podľa § 155 Zákonníka práce, potom zamestnávateľ od Vás nemôže požadovať úhradu nákladov na firemné školenie.

Usudzujeme, že sa jednalo o školenie, kde povinnosť ho realizovať a zabezpečiť pre svojich zamestnancov vyplýva pre zamestnávateľa priamo zo zákona  /napr BOZP a PO - v otázke neuvádzate druh školenia/. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Ďakujem Vám pekne za odpoveď, snažila som sa Vám zaslať ešte jeden email s odfotenia pracovnou zmluvou, či je v nej všetko podľa zákona, ale žiaľ máte asi obmedzený počet správ na právnika, keďže je to zadarmo, chápem. Chcela by som ale spýtať ešte, Ak by som si zaobstarala právnika, nemajú títo zamestnávatelia žiadnu možnosť to otočiť namna a nevyplatiť mi tu odpracovanú mzdu? Ak by bolo dokázané podľa kamier kto to ukradol? Preto, nemám momentálne žiadny príjem a neviem ako mám ďalej postupovať, skúšala som sa s majiteľkou spojiť formou SMS ale žiaľ ignoruje ma. Mám ísť na políciu? Alebo ako to riešiť? Mne ide totiž to o vyplatenie mzdy, a viem, že ta firma nieje čistá a nerobia sa tam veci podľa zákona, aspoň podľa všetkého čo ja som tam musela robiť. Lenže ide mi o peniaze, ja nemám peniaze na právnika a naťahovať sa po súdoch 2-3 roky rozumiete, ja mám 22 rokov a ja nato ozaj peniaze nemám, chcem len to čo mi patrí. Prosím Vás povedzte mi najlepšiu možnosť, prešlo 24 hodín a ja už som zúfalá. Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.02.2019)

Dobrý deň, 

vo veci máte niekoľko možností :

1./ Obrátiť sa na advokáta, resp. využiť služby Centra právnej pomoci, ktorého adresy nájdete na stránke www.http://www.centrumpravnejpomoci.sk/kde-a-kedy-nas-najdete.

2./ Vyzvať zamestnávateľa k úhrade mzdy za príslušný mesiac. 

3./Kontaktovať príslušný úrad práce podľa sídla zamestnávateľa.

4./ Ohľadom činností a spôsobu podnikania zamestnávateľa môžete tieto nedostatky nahlásiť na príslušné orgány, ako sme už uviedli a požiadať, aby ste zostali v anonymite, aby Vaša osoba bola chránená prípadne podať oznámenia bez uvedenia Vášho mena.

5./ Je samozrejmé, že aj teraz môžete predmetný skutok -krádež oznámiť na polícii, ktorá si vyžiada kamerový systém od zamestnávateľa. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň. Prosím Vás o radu. Zamestnávateľ skončil môj pracovný pomer v skúšobnej dobe s paragrafom 72 ods. 1 ZP ku dňu 13. 11. 2018 a do dnešného dňa mi výplatu za odpracovaných 103 hodín na môj účet neposlal. Keď som volala inšpektorovi, tvrdil mi, že sa s riaditeľom dohodnú o mojom zárobku a zavolá mi a dohodneme si stretnutie. Prešli už tri dni a som ňou sa nespojil. Keď mu volám, tak odpovie. Nemám čas zavolám. Ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.12.2018)

Dobrý deň,

mzdu je potrebné vyplatiť v termíne splatnosti, ktorý ste mali dohodnutý v pracovnej zmluve. Podľa § 129 ods. 3 Zákonník práce 

Pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru.

Z uvedeného vyplýva,e že Vám ju musí vyplatiť najneskôr v najbližšom výplatnom termíne.  Ak išlo o mzdu za november, splatnosť mzdy uplynula 15.12.2018. 

Môžete ho písomne vyzvať, aby okamžite vyplatil mzdu. Rovnako sa svojho práva môžete domáhať aj na súde.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý večer. Chcela by som sa informovať, poradiť ako mám ďalej postupovať. Pracovala som v butiku od 23. 4. 2018 ako asistentka predaja. K 24. 9. 2018 som dostala výpoveď (formou dohody). Moja posledná pracovná smena bola 13. 9. 2018 potom som čerpala 7 dni dovolenky, na ktoré som mala nárok. Momentálne ešte nemám doplatenú celú mzdu + stravné lístky za mesiac júl (august, september). Dnes mi došiel email od bývalého zamestnávateľa : Vážené bývalé kolegýňe, v náväznosti na naši sms, že dne 26. 9. A 4. 10. 2018 bychom Vás chteli informovať o současném stavu v jednaní s bankou o získaní finančních prostredku na úhradu závazku firmy Powersat vuči Vám. Bohužel, pres veškerou snahu se pani majitelce nepodárilo získať preklenovací uver, či konktokorent, který by ji umožnil v rádu nekolika dni Vám vše uhradiť. Stejne tak po uazvrení prodejen nemá firma príjem, , že kterého by svoje záväzky mohla uhradiť. Stejne tak firma nemá peníze na nákup zboží, který by mohla prodávat. V současnosti tedy jedna pani majiteľka o poskytnutí podnikateľského uveru, který by umožnil vše radne vyrovnať, což je samozrejme našim prioritním zájmem. Projednání získaní podnikateľského uveru je však záležitosť na nekolik týdnu, takže zatím nevíme, jak vše dopadne. I pres túto nepríznivou skutečnost bychom Vás však rady informovali, . Že dle informace od naši nové pani ucetni si budete moci v prubehu príštího týdne buď osobne vyzvednout v kancelári nebo požádat o zaslaní Zápočtového listu, který je treba buď pro zamestnání v nové firme , či pro jednaní s príslušnými institucemi tj. Zejména pracovním uradem. Víme, že celá záležitosť pro nás všechny značne nepríjemná a veľmi nás mrzí. Verte, že deláme maximum proto, abychom vše dali do porádku čo nejdríve. Znvou bychom Vás chteli ujistit, že mame veľký zájem vše uhradiť v nejkratší možné dobe, , a že je vše otázka pouze penez, které firma proste nemá. Z toho duvodu nemá cenu, abyste nám prubezne volali, či podobne. Jak vidíte z dosavadní komunikace jednáme s Vami otevrene a prubezne Vás informujeme o podniknutých krocích. To hodláme samozrejme činiť i nadále. Bohužel více zatím delat nemuzeme. Ďakujem a prajem pekný večer S pozdravom R. 

Odpoveď: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Pokiaľ Vám zamestnávateľ nevyplatil mzdu a osttané plnenia pri skončení prac. pomeru, resp. v najbližšom výplatnom termíne, odporúčame poslať opätovne výzvu k úhrade ako pokus o zmier, s tým, že pokiaľ dlžná suma nebude uhradená vec postúpite na súd s návrhom na vydanie platobného rozkazu s požadovaním úroku z omeškania a úhradou trov konania /súdny poplatok a trovy právneho zastupovania advokátom/. 

Ak Vám bol zaslaný email ako ho citujete v otázke, sme názoru, že na vyplatenie Vašej mzdy s prísl., zamestnávateľ nepotrebuje preklenovací úver, nakoľko sa rádovo nejedná o milióny. Naviac pre získanie preklenovacieho veru musia byť splnené prísne podmienky, napr. aj jeho zabezpečenie /nehn. majetok, hnuteľný majetok/. Pozrite na sa na stránku finstat, kde predmetnú spoločnosť nájdete /tržby z predaja sú dosť dobrým ukazovateľom/. 

Email je síce obsiahly, ale trvajte na uhradení mzdy a príspevku a stravovanie.

Vo veci  návrhu na vydanie plat. rozkazu sa môžete obrátiť aj na našu kanceláriu. 

Poznamenávame, že pri splnení zákonných podmienok bude platobný rozkaz vydaný do 10 pracovných dní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Pracujem v gastronómii - nočný recepčný. Majiteľ mi nevypláca žiadne príplatky. Od 1.5.2018 podľa novely ZP je to povinný? Je to dôvod na rozviazanie prac. pomeru z mojej strany aj okamžite? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.05.2018)

Dobrý deň, novú právnu úpravu príplatkov za prácu v noci (nočnú prácu) nájdeme v ustanovení § 123 Zákonníka práce. Z neho vyplýva, že zamestnancovi "patrí" príplatok za nočnú prácu v rozsahu upravenom v zákone. Tzn. že ak je práca vykonávaná v noci máte právny nárok na tento príplatok. Okamžité skončenie pracovného pomeru upravuje ustanovenie § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, z ktorého vyplýva, že ak Vám zamestnávateľ do 15 od splatnosti mzdy, túto alebo jej časť nevyplatil je možné ukončiť pracovný pomer okamžite. Môžete tak spraviť iba v rámci jedného mesiaca od kedy ste sa dozvedeli o dôvodoch pre okamžité skončenie pracovného pomeru.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, som Slovák zo Srbska, pracoval som 11 dní u jedného podnikateľa, ktorý mi nezaplatil. Keď, že sa jedna o prácu maliara, žiadnu zmluvu som nepodpisoval, boli sme dohodnutí, že budem robiť na samoživnosť. Podnikateľ mi mal zaplatiť, keď byt bude celkom hotový. Byt je hotový a ja som peniaze nedostal, ani mi ich nechce dať, ignoruje moje smsky, volania. Prosím o pomoc, poraďte mi čo mám robiť. Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ste nedostali zaplatené za svoju prácu, môžete svoju pohľadávku od dlžníka vymáhať. Vo Vašom prípade by som však najskôr začal mimosúdne, pretože nemáte žiadnu zmluvu. Dlžník možno potvrdí svoju povinnosť zaplatiť. 

Zmluva o dielo nemusí byť písomná avšak bez písomnej zmluvy sa Vám bude ťažko preukazovať, ako ste sa dohodli. Dôkazné bremeno je na Vás. 

Pravdepodobne to urobil naschvál, keď s Vami nepodpísal dohodu a tak Vás podviedol. 

Na polícii by Vás však s vysokou pravdepodobnosťou odkázali na občiansko-pravne konanie. Niekedy to však stojí za to, pokiaľ je dlžník predvolaný políciou, môže minimálne potvrdiť existenciu pohľadávky.

Ak nebudete mať žiadne dôkazy (písomnú komunikaciu, maily, sms, konverzácie..) zvážte, či podáte žalobu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku