Máte
otázku?

Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Žilina

Otázka: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, zamestnávateľ mi nevyplatil poslednú mzdu za december 2016. Výpoveď som podal dohodou s dátumom ukončenia 31. 12. 2016 a zamestnávateľ ju podpísal. V pracovnej zmluve mám ustanovené, že v prípade skorého ukončenia pracovného pomeru počas výpovednej lehoty má zamestnávateľ právo na nevyplatenie mzdy za posledný mesiac. Keďže som však podal výpoveď dohodou a tá je podpísaná zamestnávateľom, chcem sa opýtať, či má ešte stále právo na nevyplatenie mzdy. Výplatnú pásku za december som obdržal poštou, avšak výplata mi neprišla. Má na to zamestnávateľ právo? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné rozlišovať, či ste skončili pracovný pomer dohodou alebo výpoveďou. Ide totiž o dva samostatné spôsoby skončenia pracovného pomeru s ktorými Zákonník práce spája odlišné právne následky. Pre posúdenie skutočnosti, akým spôsobom ste ukončili pracovný pomer bude preto rozhodujúce znenie danej listiny, na základe ktorej skončil Váš pracovný pomer.

Ak ste skončili pracovný pomer dohodou, v tom prípade Vám zamestnávateľ nemôže nevyplatiť mzdu za mesiac, v ktorom ste ešte riadne pracovali.

Ak ste však skončili pracovný pomer výpoveďou a v pracovnej zmluve ste sa dohodli, že ak nezotrváte počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, v takom prípade má zamestnávateľ právo započítať si svoju pohľadávku na uvedenú peňažnú náhradu s Vašou pohľadávkou vyplatenia mzdy. Možnosť platne dohodnúť uvedené ustanovenie v pracovnej zmluve vyplýva totiž priamo z § 62 ods. 8 Zákonníka práce.

Trápi vás "Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, bol som v trojmesačnej skúšobnej dobe a pracovný pomer som ukončil skôr. Bola mi uložená pokuta 500 eur. Mali právo mi uložiť pokutu?

Odpoveď: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 18.12.2023)

Dobrý deň,
ak ste boli u zamestnávateľa v skúšobnej dobe, je vašim oprávnením v zmysle ust. § 72 Zákonníka práce ukončiť pracovný pomer jednoduchým písomným oznámením zamestnávateľovi, že ukončujete pracovný pomer. Takéto písomné oznámenie treba doručiť zamestnávateľovi aspoň 3 dni pred skončením pracovného pomeru, pričom ide o poriadkovú lehotu. Dôvody skončenia pracovného pomeru  nie ste povinný uviesť, ale aj ich uviesť môžete.

Za skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe vás zamestnávateľ nemôže nijako postihovať a to ani finančne. Zamestnávateľ vám v zmysle Zákonníka práce nemôže udeľovať pokuty.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj pracovný pomer skončil 30. novembra 2023. Všetci zamestnanci dostali svoju výplatu pred dvoma dňami, ale ja som ju ešte neobdržal. Môže mi zamestnávateľ zadržiavať výplatu? Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 17.12.2023)

Dobrý deň,

nemyslíme si, že by si zamestnávateľ dovolil úmyselne zdržiavať výplatu. Môžete sa ho však na to opýtať, či náhodou nedošlo k nejakému pochybeniu. Ak by vám ale výplaty neprišla ani do 7 dní od splatnosti, potom zamestnávateľa vyzvite, aby vám vyplatil mzdu, upozornite ho, že je to váš nárok, ktorý si môžete vymáhať aj súdnou cestou, na čo pristúpite, ak k výplate mzdy nedôjde. Môžete mu dať lehotu 10 dní na vyplatenie. Ak ju ani napriek tomu nevyplatí, potom podajte žalobu na súd. Termín výplaty majú zamestnanci upravený v pracovnej zmluve. Pozrite si dokedy má zamestnávateľ vyplácať mzdu podľa vašej pracovnej zmluvy. 


Podotázka: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa nevyplatenia mzdy. Dňa 31.10.2023 mi nadobudla platnosť výpoveď a očakávala som, že v mesiaci november mi bývalý zamestnávateľ vyplatí mzdu za október, ale k tomu nedošlo. Kolegyňa mi oznámila, že ona svoju výplatu už obdržala. Zamestnávateľ mi okrem toho dlhuje aj doplatok k výplate za mesiace september a október a od augusta mi nevyplatil nemocenské dávky. Mohli by ste mi poradiť, ako postupovať, aby som si svoje peniaze vôbec ešte mohla vyžiadať? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 27.11.2023)

Dobrý deň, vo veci odporúčam písomne kontaktovať zamestnávateľa, vrátane zaslanie predmetnej výzvy aj formou emailu, s tým, že žiadate o vyplatenie splatnej mzdy za vami uvedené obdobia. Zamestnávateľa môžete upozorniť, že ak mzdu nevyplatí, vec postúpite cestou advokáta na súd, čím mu vzniknú zbytočné ďalšie náklady spojené so súdnym konaním. Zároveň treba zamestnávateľovi určiť lehotu na vyplatenie mzdy.

V prípade, že k úhrade nedôjde, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, aby sme vám v predmetnej veci pomohli.


Trápi vás "Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Dňa 3. 10. som nastúpila do práce na TPP, a to ešte v skúšobnej dobe. K 31. 12. som odovzdala výpoveď, ktorú som poslala poštou. Posledný deň som bola v práci 23. 12., následne som mala sviatky a dovolenku som čerpala od 26. 12. do 30. 12. K 31. 12. som teda dala výpoveď. Dnes je 25. 1. a stále mi neprišla výplata za mesiac december. Mohli by ste mi, prosím, poradiť ako mám postupovať? Zatiaľ som s nimi nekontaktovala. Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 27.01.2023)

Dobrý deň, ak vám nebola vyplatená mzda, na ktorú máte zákonný nárok, potom by bolo namieste kontaktovať vášho zamestnávateľa, aby vám ju vyplatil s tým, že v opačnom prípade (ak vám ju nevyplatí) si túto budete nútená vymáhať súdnou cestou. 

Ak by naozaj prišlo k tomu, že vám ju nechcel váš zamestnávateľ dobrovoľne vyplatiť, potom môžete podať žalobu o zaplatenie. Popíšte v nej skutkový stav, že napriek tomu, že ste skončili pracovný pomer v skúšobnej dobe, mzda za december vám nebola vyplatená. Uplatnite si aj úroky z omeškania odo dňa nasledujúceho po splatnosti mzdy. Ak by ste potrebovali so žalobou pomôcť, neváhajte kontaktovať advokáta. 


Podotázka: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať v prípade, ak mi zamestnávateľ nechce vyplatiť mzdu za minulý mesiac. Bola som zamestnaná vo firme a chcela som zvýšiť hodinovú mzdu, avšak moja žiadosť bola zamietnutá. Preto som sa rozhodla ukončiť pracovný pomer dohodou. Hneď na druhý deň som si založila živnosť a výpoveď na základe dohody som poskytla svojmu zamestnávateľovi, ktorý s tým súhlasil. Moja výplatná lehota je do 15. dňa, no doteraz som peniaze neobdržala. Od mňa chcú, aby som dokončila nasledujúci pracovný úkol a až potom mi chcú mzdu vyplatiť. Avšak už som živnostníčka a pracujem na inom mieste. Chcela by som sa opýtať, či som nútená dokončiť predchádzajúci úkol, aby mi bola vyplatená mzda. Navyše hrozia, že si najmú inú firmu na dokončenie práce, za ktorú by mi následne vystavili faktúru. Ako by som mala v takom prípade postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 18.10.2021)

Dobrý deň,
ak ste tam pracovali ako zamestnanec, nemáte pre nich čo dokončovať. Výplatu za predchádzajúci mesiac vám mali vyplatiť riadne a včas vo výplatnom termíne. Ak tak nespravili, vznikla Vám voči nim pohľadávku, ktorú môžete vymáhať súdnou alebo mimosúdnou cestou. Takéto konanie je dokonca aj trestný čin nevyplatenia mzdy. Odporúčam Vám kontaktovať advokáta, ktorý Vám pomôže so spísaním výzvy na zaplatenie dlžnej sumy. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či by mi zamestnávateľ mohol nevyplatiť mzdu za predchádzajúci mesiac - konkrétne za august -, ak by som podala v práci výpoveď, ktorá by nadobudla účinnosť 2. septembra a následne by som sa rozhodla nedorobiť výpovednú lehotu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 21.08.2021)

Dobrý deň,

mzdu Vám zamestnávateľ musí v každom prípade vyplatiť. Mzda je peňažné plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu, ktorá je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v pracovnej zmluve nedohodlo inak. Pritom platí, že pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru. Takže nárok na mzdu máte aj v tomto prípade a zamestnávateľ Vám ju musí vyplatiť.

V prípade však, ak by ste si pre tento prípad, kedy by ste počas výpovednej doby u zamestnávateľ nezotrvali, mal by zamestnávateľ nárok na peňažnú náhradu v najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, avšak aj to len v prípade, ak ste si tento nárok zamestnávateľa na peňažnú náhradu dohodli v pracovnej zmluve. Táto dohoda musí byť písomná, inak je neplatná. Pozrite sa do pracovnej zmluvy, či ste pre tento prípad dohodu o peňažnej náhrade uzavreli.


Trápi vás "Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, svokor bol zamestnaný na čiastočný pracovný úväzok, ale dlhodobo bol na pracovnej neschopnosti. Pracovná neschopnosť mu skončila 9. augusta 2020. Nasledujúci deň, teda 10. augusta 2020, nastúpil do práce so zdravotným potvrdením o neschopnosti pracovať na danom mieste. Keďže zamestnávateľ pre neho nemal žiadnu prácu vzhľadom k jeho zdravotnému stavu, uzatvoril s ním dohodu o ukončení pracovného pomeru podľa paragrafu 60 Zákonníka práce. Táto dohoda bola uzatvorená 10. augusta 2020. Svokorovi zamestnávateľ písomne uviedol v dohode, že mu bude vyplatené odstupné vo výške päťnásobku priemerného mesačného zárobku. Odstupné bude vyplatené v najbližšom výplatnom termíne po skončení pracovného pomeru, ktorý je uvedený na 12. deň v mesiaci. Otázka znie: Má zamestnávateľ poslať odstupné na účet svokra k 12. augustu 2020 alebo k 12. septembru 2020? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a prajem príjemný deň.

Odpoveď: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 13.08.2020)

Dobrý deň,
12.09.2020 - viď § 129 ZP :

 "Splatnosť mzdy
(1) Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.
(2) Na žiadosť zamestnanca musí mu byť mzda splatná počas dovolenky vyplatená pred nastúpením dovolenky.
(3) Pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru."

 


Podotázka: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, od 1. 3. 2019 mám podľa dodatku k zmluve zvýšenú mzdu. Avšak tento mesiac by som chcel podať v práci výpoveď. Rád by som vedel, či mi v nasledujúcich mesiacoch bude vyplácaná mzda podľa nového dodatku. Minulý mesiac som sa zúčastnil firemného školenia. Môže mi zamestnávateľ, v prípade podania výpovedi, požadovať vrátenie financií vynaložených na školenie? Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 04.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

1./ Mzda Vám bude vyplácaná podľa dodatku z PZ platného od 1.3.2019.

2./ Firemné školenie  /nepíšete bližšie údaje o druhu školenia a pod./ :

Z ust. § 153 Zákonníka práce vyplýva, že "zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie."

Podľa ust. § 154 Zákonníka práce platí :

"(1) Zamestnancovi, ktorý vstupuje do pracovného pomeru bez kvalifikácie, zabezpečuje zamestnávateľ získanie kvalifikácie zaškolením alebo zaučením. Po skončení zaškolenia alebo zaučenia vydá o tom zamestnávateľ zamestnancovi potvrdenie.

(2) Zamestnávateľ je povinný rekvalifikovať zamestnanca, ktorý prechádza na nové pracovisko alebo na nový druh práce, alebo na spôsob práce, ak je to nevyhnutné najmä pri zmenách v organizácii práce alebo pri iných racionalizačných opatreniach.

(3) Zamestnanec je povinný sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve. Prehlbovanie kvalifikácie je aj jej udržiavanie a obnovovanie. Zamestnávateľ je oprávnený uložiť zamestnancovi zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní s cieľom prehĺbiť si kvalifikáciu. Účasť na vzdelávaní je výkonom práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda."

Ak ste sa na základe písomnej dohody so zamestnávateľom nedohodli na zvyšovaní kvalifikácie podľa § 155 Zákonníka práce, potom zamestnávateľ od Vás nemôže požadovať úhradu nákladov na firemné školenie.

Usudzujeme, že sa jednalo o školenie, kde povinnosť ho realizovať a zabezpečiť pre svojich zamestnancov vyplýva pre zamestnávateľa priamo zo zákona  /napr BOZP a PO - v otázke neuvádzate druh školenia/. 

 


Podotázka: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Ďakujem Vám pekne za odpoveď. Pokúsila som sa Vám poslať ešte jeden email s odfotenou pracovnou zmluvou, aby ste mohli skontrolovať, či je všetko v súlade so zákonom. Máte však asi obmedzený počet správ, ktoré môžete prijať, keďže túto službu ponúkate bezplatne. Chápem to. Avšak, chcela by som sa spýtať na ďalšiu vec. Ak by som si obstarala právnika, majú moji zamestnávatelia možnosť nesplatiť mi mzdu za odpracovanú dobu? Dokázal by sa tento fakt podľa kamerových záznamov, ktoré by preukázali, kto to ukradol? Momentálne nemám žiadny príjem a nie som si istá, ako mám postupovať ďalej. Skúšala som sa spojiť s majiteľkou formou SMS, no ignoruje ma. Mala by som ísť na políciu? Alebo ako by som mala riešiť túto situáciu? Mne primárne ide o vyplatenie mzdy. Viem, že daná firma nepostupuje v súlade so zákonom, aspoň podľa toho, čo som tam musela robiť. No mojou prioritou sú peniaze. Nemám prostriedky na právnika a nemám možnosť sa naťahovať so súdmi 2-3 roky. Mám 22 rokov a nemám peniaze na takýto typ právneho sporu. Chcem len to, čo mi právom patrí. Prosím Vás, poraďte mi najlepší postup. Už uplynulo 24 hodín a cítim sa zúfalo. Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 01.02.2019)

Dobrý deň, 

vo veci máte niekoľko možností :

1./ Obrátiť sa na advokáta, resp. využiť služby Centra právnej pomoci, ktorého adresy nájdete na stránke www.http://www.centrumpravnejpomoci.sk/kde-a-kedy-nas-najdete.

2./ Vyzvať zamestnávateľa k úhrade mzdy za príslušný mesiac. 

3./Kontaktovať príslušný úrad práce podľa sídla zamestnávateľa.

4./ Ohľadom činností a spôsobu podnikania zamestnávateľa môžete tieto nedostatky nahlásiť na príslušné orgány, ako sme už uviedli a požiadať, aby ste zostali v anonymite, aby Vaša osoba bola chránená prípadne podať oznámenia bez uvedenia Vášho mena.

5./ Je samozrejmé, že aj teraz môžete predmetný skutok -krádež oznámiť na polícii, ktorá si vyžiada kamerový systém od zamestnávateľa. 


Trápi vás "Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Môj zamestnávateľ ukončil môj pracovný pomer v skúšobnej dobe, podľa paragrafu 72 ods. 1 ZP, ku dňu 13. 11. 2018. Do dnešného dňa mi nezoslal výplatu za odpracovaných 103 hodín na môj účet. Keď som sa obrátila na inšpektora, povedal mi, že sa dohodne s riaditeľom na mojej výplate a potom sa so mnou spojí, aby sme si dohodli stretnutie. Už uplynuli tri dni a on sa so mnou nekontaktoval. Keď mu volám, vždy odpovie, že nemá čas a že ma neskôr zavolá. Ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 18.12.2018)

Dobrý deň,

mzdu je potrebné vyplatiť v termíne splatnosti, ktorý ste mali dohodnutý v pracovnej zmluve. Podľa § 129 ods. 3 Zákonník práce 

Pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru.

Z uvedeného vyplýva,e že Vám ju musí vyplatiť najneskôr v najbližšom výplatnom termíne.  Ak išlo o mzdu za november, splatnosť mzdy uplynula 15.12.2018. 

Môžete ho písomne vyzvať, aby okamžite vyplatil mzdu. Rovnako sa svojho práva môžete domáhať aj na súde.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.