Máte
otázku?

Problémy so susedom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Problémy so susedom

Dobrý deň, potrebujem radu, ako riešiť problém so susedom, ktorý nám neustále sťažuje život. Je dôchodca, neustále búcha do radiátora a vymýšľa, že ráno a večer pokojne namiestujeme nábytok, deti kričia a často máme návštevy, náš pes šteká a tak ďalej. Jeho obvinenia sú nepretržité. Už trikrát nás nahlásil na políciu a dokonca aj policajti povedali, že by si mal nájsť bývanie niekde v lese. Žijeme s priateľom a dvoma deťmi v garzónke, pričom on býva pod nami. Večer rozkladáme gauč na spanie a ráno ho samozrejme zasa skladáme. Akonáhle však zaznie nejaký hluk z našej bytu, začne búchať do radiátora. Vrcholom je, keď začne búchať skoro ráno okolo štvrtej hodiny, a tým ruší nielen nás, ale aj ostatných susedov. Niektorí susedia mu už skúšali vysvetliť, ako náš hluk vnímajú, no on sa vždy len rozhnevá a zareaguje vykrikovaním. Už nemáme, čo s ním robiť, pretože sa na nás akosi zameral. Už trikrát sme kvôli nemu museli ísť na políciu a myslíme si, že to už naozaj stačilo. Ako by sme si s ním mali poradiť? Veľmi pekne ďakujem za radu!

Odpoveď: Problémy so susedom

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

Vzťahy medzi susedmi sa často môžu vyostriť, pričom konaním susedov môže dochádzať k zásahom do pokojného výkonu práv. Základ pre posudzovanie vzťahov medzi susedmi, resp. susedské spory upravuje § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Dôležitý je práve pojem "miera primeraná miestnym pomerom". Ide o právne neurčitý pojem, avšak súdy a odborná verejnosť chápe miestne pomery ako určité štandardy správania sa v určitej lokalite a v určitom čase. Toto správanie však musí byť v súlade so zákonom. Podľa toho je potom možné určiť, čo už prekračuje mieru primeranú miestnym pomerom. Zásah do pokojného výkonu práva sa nazýva imisia. Tento pojem vymedzil Najvyšší súd SR:

"Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Ak došlo k neoprávnenému zásahu tzv. imisiami, je prostriedkom ochrany uloženie povinnosti zdržať sa vymedzeného rušenia podľa § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka s tým, že je na samotnom povinnom (rušiteľovi) učiniť také konkrétne opatrenia, aby splnil súdom mu uloženú povinnosť a zamedzil obťažovaniu alebo ohrozovaniu výkonu práv susedného vlastníka. V tomto druhom prípade už nejde o preventívnu, ale o represívnu ochranu, a to proti už jestvujúcemu (nie teda iba hroziacemu) rušeniu.

V § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka je daná úprava susedského práva, úprava vzťahov vlastníka a tretích osôb pri užívaní veci, pokiaľ ide o účinky užívania veci na tieto osoby – ide tu o obmedzenie vlastníckeho práva zákonnou úpravou. Žaloby z imisií predstavujú osobitný prípad negatórnych žalôb, ustanovenie § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka je treba považovať za osobitnú úpravu v pomere k ustanoveniu § 126 Občianskeho zákonníka." (výklad pojmu citovaný z uznesenia NS SR č. 1 Cdo 2/2008)

Konanie, ktoré popisujete je spôsobilé vážne zasiahnuť do pokojného života a ide o konanie v rozpore so zákonom. Každá osoba má právo na pokojný užívanie svojho majetku, pričom ak do jej práva niekto neoprávnene zasahuje, môže sa brániť.

V susedských vzťahoch a o to viac v panelákoch, je potrebné vzájomne sa rešpektovať a snažiť nájsť nejaký kompromis. Rozťahovanie gauča je môže spôsobiť hluk, avšak nemyslím si, že to robíte úmyselne, aby ste znepríjemňovali život susedovi. Susedovo konanie je rovnako nepochopiteľné. Namiesto búchania do radiátora Vás mohol osloviť a mohli ste sa pokúsiť nájsť riešenie tejto situácie a vyriešiť ju pokojne.

Ak sused búcha do radiátora skutočne takmer pri každom zvuku, ktorý výjde z Vášho bytu, potom už možno uvažovať o tzv. schválnostiach. Podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona o priestupkoch Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. Za tento priestupok je možné uložiť páchateľovi pokutu až do 99 eur. Príslušný orgán by mu však musel dokázať, že po radiátore búcha skutočne on, čo si myslím nebude až tak jednoduché. Aj napriek tomu, ak by ste k tomu istému susedovi privolali políciu viackrát, pre takéto konanie a polícia by ho vyzvala, aby upustil od svojho konania a následne by ste políciu privolali opätovne, mohla by byť susedovi uložená pokuta až do 100 eur.  Vyplýva to z § 47 ods. 1 písm. a) priestupkového zákona:  Priestupku sa dopustí ten, kto neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci.

Ak sa domnievate, že sused koná schválne, môžete podať návrh na začatie priestupkového konania. Uvádzate, že polícia bola u Vás už viackrát a že sa na jeho konanie sťažujú aj iní susedia. Tieto skutočnosti len svedčia o tom, že sused je skutočne neprispôsobivý. Dovolím si Vás upozorniť, že si musíte byť skutočne istá, že sa mohol svojím konaním dopustiť priestupku, v opačnom prípade by ste mohli byť obvinená z priestupku Vy.

Ak nechcete riešiť túto situáciu prostredníctvom priestupkového konania, môžete sa domáhať ochrany na obci podľa § 5 Občianskeho zákonníka:

Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

Okrem toho, môžete podať žalobu na súd, kde budete žiadať, aby sused upustil od svojho konania. 

Dovoľujem si Vás však upozorniť, že dokazovanie v tomto prípade bude značne náročné. Bolo by však možné použiť svedecké výpovede iných susedov, či záznamy zo zásahov polície.

Trápi vás "Problémy so susedom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Problémy so susedom (Občianske právo)

Dobrý deň, môj sused si nainštaloval tepelné čerpadlo priamo na hranicu nášho a jeho pozemku. Medzi pozemkami je pletivový plot a čerpadlo je umiestnené smerom k našej obytnej časti a terase. Od hranice pozemku je terasa vzdialená len nepatrných 3 metre. Hluk a vibrácie z čerpadla výrazne narušujú komfort nášho bývania. Sused nepovažuje hluk za problém, pretože čerpadlo má orientované smerom od zadnej časti jeho domu, a preto hluk ani vibrácie nevníma. Existuje nejaké riešenie tejto situácie? Ďakujem vám. S pozdravom, R.

Odpoveď: Problémy so susedom

(odpoveď odoslaná: 01.12.2023)

Dobrý deň, vo vyššie uvedenej veci platí ust. § 127 ods. 1 Obč. zákonníka :

"Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

 

V zmysle uvedeného zák. ustanovenia odporúčam kontaktovať suseda najprv ústne na riešenie hluku a ak k náprave nedôjde poukázať aj písomne na problém a jeho odstránenie  susedom. Ak k náprave nedôjde, potom riešením je len obrátiť sa na súd.

Som názoru, že nejaké techn. riešenie existuje odhlučnenie predmetného miesta, kde sa čerpadlo nachádza.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Problémy so susedom (Občianske právo)

Dobrý deň, od roku 2019 máme problém so susedom, ktorý býva nad nami. Má nonstop otvorené okná v celom byte, či už prší, mrzne alebo je horúce, a to nonstop, deň i noc. V byte sa zdržiava len cez víkendy, kedy si možno dva dni býva, no v nedeľu odchádza a okná necháva otvorené. Už sme ho niekoľkokrát požiadali, aby okná zatváral, najmä v nepriaznivom počasí a v noci, keď je zima, no svoje povinnosti nerešpektuje. Obávame sa, že nás vytopí, keď prší, a že v byte bude chlad, čo zvýši naše náklady na vykurovanie. Aj sme s týmto problémom dvakrát kontaktovali bytové družstvo, ale oni nechcú nič robiť, pretože vraj ide len o medziľudské vzťahy. Sused má okná otvorené schválne, vie, že nás to trápi. Mám aj zdravotné problémy, pri ktorých potrebujem sucho a teplo. Sused je problematický, dvakrát rozvedený alkoholik a niekoľkokrát sme už kvôli rušeniu nočného kľudu volali políciu. Vie nám niekto poradiť, čo máme robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Problémy so susedom

(odpoveď odoslaná: 24.09.2023)

Dobrý deň, v prípade riešenia problémov so susedmi sa v prvom rade odporúča konfrontácia a vzájomný dialóg. Ak váš sused na takéto požiadavky nereaguje a prípadne situácia pretrváva, môžete sa pokúsiť riešiť problém trochu zásadnejším spôsobom. Váš bytový komplex patrí do bytového družstva, ktoré by malo riešiť aj takéto prípady. Oni majú ale obmedzené kompetencie. Môžete sa obrátiť na orgány družstva s tým, že váš sused porušuje tieto povinnosti a spôsobuje vám škodu. Ak bytové družstvo odmietne problém riešiť, môžete sa obrátiť na obec podľa paragrafu 5 Občianskeho zákonníka. Napísať im o probléme a požiadať o riešenie. Ak to nepomôže, potom priamo na súd s civilnoprávnou žalobou na náhradu škody a dosiahnutie pokojného využívania bytu. Nie je nič horšie ako mať zlého suseda. Ja som zažil mnoho prípadov, kedy pomohlo len odsťahovať sa. Ak človek býva na byte, toto je dôsledok spoločného bývania s cudzími osobami. 


Podotázka: Problémy so susedom (Občianske právo)

Dobrý deň, mám problém so susedmi nad sebou. Je to mladý pár, ktorý dupá vo dne i v noci. Sťažovala som sa už aj u správcu, boli upozornení x-krát, ale bez výsledku. Aj po 22. hodine buchajú. Už neviem, na koho sa mám obrátiť. - Kopinčová

Odpoveď: Problémy so susedom

(odpoveď odoslaná: 16.09.2023)

Dobrý deň, v prvom rade by som vám odporučil pokračovať v sťažnostiach u správcu bytového domu, je to jeho povinnosť riešiť konflikty medzi susedmi. Ak sa problém nerieši, môžete overiť, či váš dom má schválený interný poriadok, ktorý by mohol definovať pravidlá týkajúce sa hluku. V prípade, že žiadne také pravidlá neexistujú, môžete navrhnúť ich zavedenie. Môžete sa obrátiť na obecný úrad - miestnu samosprávu. Ak susedia porušujú hlučnosť po 22 hodine, môže za to byť uložená pokuta. Nakoniec, ak žiadne z vyššie uvedených riešení nepomôže, môžete ako poslednú možnosť zvážiť právne kroky. Riešenie cez súd môže byť časovo aj finančne náročné. Verím, že sa vám podarí nájsť riešenie tejto nepríjemnej situácie. 


Trápi vás "Problémy so susedom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Problémy so susedom (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa využívania spoločných priestorov v bytovom dome. Otázkou je, či sused má právo privlastniť si priestor v schodišti. Je to nepohodlné, keď tam odložím svoju kolobežku a o chvíľu ju nájdem vynesenú. Predtým tam bol zámok, ale bol odstránený, keď sa susedovi narodilo dieťa, aby mohol odkladať tam kočík. Napriek tomu tam stále stoja kvety a dokonca jedna vysoká drevená skriňa, ktorá je aj horľavá. Prosím Vás o radu, ako by som mohla postupovať ďalej, aby som aj ja mohla využívať spoločný priestor bez zbytočných hádok so susedmi. Ďakujem, s pozdravom, Vargová

Odpoveď: Problémy so susedom

(odpoveď odoslaná: 08.09.2023)

Dobrý deň,

suseda nemá právo si privlastniť priestor v schodisku, pretože ide o spoločný priestor v bytovom dome. Ak sa suseda rozhodne využívať tento priestor, mala by to byť dohoda medzi všetkými obyvateľmi bytového domu. Ak sa suseda rozhodne umiestniť veci do spoločného priestoru, mala by sa snažiť minimalizovať svoj vplyv na ostatných obyvateľov a zabezpečiť, aby jej veci nebránili ostatným v ich využívaní priestoru.

Ak máte problém s tým, že suseda si privlastňuje priestor v schodisku, môžete sa s ňou porozprávať a pokúsiť sa nájsť spoločné riešenie. Ak to nepomôže, môžete sa obrátiť na správcu bytového domu alebo na miestne úrady, ktoré by mohli pomôcť s riešením sporu.

Dôležité je, aby ste sa snažili nájsť riešenie, ktoré bude uspokojivé pre všetkých obyvateľov bytového domu a minimalizovať konflikty medzi susedmi.


Podotázka: Problémy so susedom (Občianske právo)

Dobrý deň, náš sused hraje hudbu tak hlasno, že nám trasú okná. Máme spoločný dvor a sú to Rómovia.

Odpoveď: Problémy so susedom

(odpoveď odoslaná: 22.05.2023)

Dobrý deň,
susedské vzťahy upravuje občiansky zákonníka a platí, že susedia by Vás nemali obťažovať hlukom nad mieru primeranú pomerom. Ak sa domnievate, že susedia túto mieru prekročili, tak ich skúste osobne slušne vyzvať, či by nemohli hudbu stíšiť, prípadne si ju púšťať menej frekventovane. Ak odmietnu tak máte dve možnosti, tieto môžete samozrejme využiť rovno a nemusíte Vašich susedov vyzývať, aby od konania upustili. Prvou možnosťou je predbežná ochrana obce. Podľa ust. § 5 Občianskeho zákonníka:

Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.    Nezávisle od prvej možnosti potom máte právo domáhať sa ochrany svojho práva na súde podanou žalobou. Odporúčam Vám však najprv susedov osloviť a ak nebudú ochotný Vám vyhovieť, prípadne nenájdete kompromis, tak sa môžete obrátiť na obec, resp. súd.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Problémy so susedom (Občianske právo)

Dobrý deň, mám suseda, ktorý na mňa neustále podáva oznámenia na políciu z dôvodu, že znečisťujem prostredie tým, že mi uniká olej na aute. Podarilo sa mu cez úrad pozemnej dopravy vybaviť špeciálnu STK, pri ktorej boli prítomní aj úradníci zo spomínaného úradu. Sťažnosť som úspešne vyriešil. Samozrejme, podal oznámenia na každého, kto bol zainteresovaný. V tom čase boli všetky moje doklady v poriadku a celý proces som musel absolvovať na vlastné náklady. Aj napriek tomu, že úrad suseda informoval o výsledku, on na mňa neustále podáva nové podania na políciu a snaží sa mi otráviť život. Existuje nejaká možnosť, ako ho zastaviť? Každý prípad, ktorý do dnes podal v rámci nášho okresu, prehral, no zdá sa, že sa nevzdáva. Skutočne hľadám cestu, ako to všetko ukončiť. Ako sa hovorí, prikladá k mlynu aj tým, že podáva sťažnosti na policajtov a aj na prokuratúru. Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom, [meno autora]

Odpoveď: Problémy so susedom

(odpoveď odoslaná: 22.01.2022)

Dobrý deň,
takéto konanie suseda je priestupkom, nakoľko ak niekto bezdôvodne opakovane podáva trestné oznámenia alebo oznámenia o priestupkoch, pričom sa žiadne protiprávne konanie nezistí, jedná sa o priestupok. V prípade, že podáva trestné oznámenia a chce dosiahnuť, aby ste boli trestne stíhaný, môže sa jednať aj o trestný čin krivého obvinenia. Máte dve možnosti, buď ho cez advokáta vyzvať, aby s takýmto správaním prestal, inak podáte na príslušné úrady oznámenie pre jeho správanie. Alebo môžete rovno podať oznámenie na polícii, že sa dopúšťa páchania protiprávneho skutku, tým, že opakovane podáva na Vás oznámenia.


Trápi vás "Problémy so susedom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Problémy so susedom (Občianske právo)

Dobrý deň, už viac ako rok mám problém so susediným psom, ktorý močí na balkóne, čo zapríčiňuje, že sú naše balkóny neustále pokryté močom. Táto situácia sa opakuje každý deň. Snažila som sa na problém upozorniť susedku, s ktorou som komunikovala aj osobne, no jej odpoveďou bolo, že si môže robiť na svojom balkóne so svojim psom, čo chce. Tento stav je hrozný, pretože mi to bráni sušiť na balkóne prádlo. Navyše, musela som kvôli tomu vyhodiť nábytok a mám zničenú dlažbu. Problém sa ešte zhoršuje v teplých dňoch, keď som v práci a po príchode domov musím čeliť tejto nepríjemnej situácii. Na riešenie tohto problému som sa už obrátila na Políciu a kontaktovala som aj Mestskú políciu, no bez úspechu. Prosím, viete mi poradiť, ako by som mala ďalej postupovať?

Odpoveď: Problémy so susedom

(odpoveď odoslaná: 12.07.2021)

Dobrý deň,
môžete dať podnet na Regionálny úrad verejného zdravia, nakoľko takéto správanie nie je v súlade ani s verejnoprávnymi predpismi a ani s občianskoprávnymi predpismi. Zároveň sa dopúšťa nad mieru primeraného obťažovania susedov, čo je v rozpore s ustanovením § 127 Občianskeho zákonníka. Je možné ju prostredníctvom advokáta vyzvať, aby upustili od tohto konania a zdržala sa takého konania do budúcna. Úspech takýchto podaní však závisí od toho o akú osobu sa jedná. Niekedy ani rozumná výzva založená na právnych argumentoch nezmení správanie takýchto porušovateľov.


Podotázka: Problémy so susedom (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som sa poradil. Sused, žijúci nad nami, má živnosť a priamo nad našou spálňou má dielňu. Napriek dohovoru stále vykonáva nejaké činnosti v noci. Dočujeme často vŕtanie, rezanie a podobne, a to aj o 1, 2, 3 hodine ráno. Môže mať dielňu v byte alebo je nejaký spôsob, ako sa môžeme brániť? Ďakujem.

Odpoveď: Problémy so susedom

(odpoveď odoslaná: 13.04.2021)

Dobrý deň,

v prvom rade Občiansky zákonník v § 127 ustanovuje každému vlastníkovi veci (či už hnuteľnej alebo nehnuteľnej) povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Okrem iného nesmie vlastník veci nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami. 

 

Z Vašej otázky vyplýva, že Vás sused ruší najmä hlukom. Ak ide o hluk nad mieru primeranú pomerom môžete sa brániť podaním žaloby na súd. Najskôrbby som to skúsil cez obec. Budete musieť v konaní tieto skutočnosti ale preukázať dôkazmi. Ak Váš sused nerešpektuje nočný kľud a aj po 22:00 hod. vykonáva činnosti spojené s hlukom, ktoré Vás obťažujú, môžete zavolať políciu a záznam z úkonu predložiť v konaní. Prípadne môžete navrhnúť výsluch svedkov, susedov. Ak to nepomôže, môžete mu poslať mimosúdnu výzvu, aby od svojho konania upustili s uvedením, že v opačnom prípade podáte žalobu. Ak nepomôže ani výzva, podajte žalobu podľa § 127 OZ. 

 

Keďže ste uviedli, že Váš sused prevádzkuje živnosť vo svojom byte, za zmienku stojí i to, či vôbec využívanie bytu na tieto nebytové účely je v súlade so zákonom a najmä kolaudačným rozhodnutím, ktorý spôsob užívania určuje. Byt sa užíva v prvom rade na bývanie. Ak vlastník bytu chce tento užívať na iné účely, musí požiadať stavebný úrad o zmenu v spôsobe užívania podľa § 85 stavebného zákona. Ak by sa preukázalo, že konal v rozpore so zákonom, dopúšťa sa priestupku na tomto úseku, za čo mu môže byť uložená pokuta.

 

Nielen Občiansky zákonník rieši predmetnú situáciu. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v § 11 ods. 1 stanovuje povinnosť vlastníkovi bytu konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní a zmenách nerušil a neohrozoval ostatných vo výkone ich vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívacích práv. Ak by vlastník bytového alebo nebytového priestoru svojím konaním zasiahol do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že by obmedzil alebo znemožnil výkon vlastníckeho práva tým, že by napr. narušil pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, môžu sa títo dotknutí vlastníci domáhať ochrany na súde.


Podotázka: Problémy so susedom (Občianske právo)

Dobrý deň, mám problém s otcom alkoholikom po rozvode mojich rodičov a rozdelení majetku. Otcovi sa nakúpil byt a napísal som ho na seba, aby ho náhodou neprepil a neskončil na ulici. Situácia s ním sa postupne zhoršuje a už začali prichádzať sťažnosti od susedov a správcu bytového domu. Napríklad, vychádza z bytu zápach, ruší nočný kľud a je agresívny. Priveďuje si tam rôzne návštevy a pod. Už mi prišlo niekoľko listov a v tom poslednom bolo napísané, že pokiaľ situácia nepotrvá, budú ju riešiť súdnou cestou s cieľom preemptívneho predaja bytu. Susedia sa boja a ja ich úplne chápem, ale predaj bytu nič nevyrieši. Kúpi sa nový a situácia sa bude opakovať. Otec už bol trikrát na liečení alkoholizmu -dvakrát odišiel, pretože sa považuje za normálneho a len raz vydržal, ale po návrate hneď ten večer "oslávil". Neviem, aké kroky by som mal podniknúť, obzvlášť kvôli babke, jeho matke, ktorá má z neho veľký smútok.

Odpoveď: Problémy so susedom

(odpoveď odoslaná: 29.05.2020)

Dobrý deň,

podľa ust. § 11 ods. 5 zákona o vlastníctve bytov platí :

"Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru."

Chápame Vašu situáciu, avšak predaj bytu z dôvodu uvedeného v otázke nie je až taký jednoduchý a vlastníci bytov v zastúpení správcom na predaj potrebujú rozhodnutie súdu.

Sme názoru, že vo veci je v prvom rade treba jednať s Vašim otcom a upozorniť ho, aby zmenil svoje návyky v užívaní bytu a svoje konanie v predmetnom byte s tým, že môže dôjsť k predaju bytu a bude si musieť svoju situáciu vyriešiť sám. Toto upozornenie z Vašej strany by mohlo byť dostatočné, aby vec pochopil a nerobil problémy v bývaní ostatným vlastníkom bytov.

Možným riešením, avšak bude to závisieť od situácie vo Vašej rodine, jej ochote a pod., aby určitý čas s ním niekto z rodiny býval v predmetnom byte.

Nevieme ako máte vyriešenú otázku úhrady nájomného a služieb spojených s bývaním, ktoré by mal platiť Váš otec, ale tiež by bolo riešením, aby ste túto otázku prehodnotili a aby sa aj Váš otec aspoň čiastočne podieľal na výdavkoch spojených s bývaním.


Trápi vás "Problémy so susedom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Problémy so susedom (Občianske právo)

Dobrý deň, bývam v menšej bytovke so šiestimi bytmi a susedia oproti mne zomreli. Mali problémy s exekútormi, boli dlžníci a alkoholici. Teraz ich byt zdedili ich deti, ktorí sú štyria súrodenci, a prebieha dedičské konanie. Môj problém spočíva v tom, že mi byt nechcú predávať ako susedovi, ale úplne niekomu cudziemu. Ako mám postupovať ďalej, aby som mohol ako najbližší sused byt odkúpiť ja?

Odpoveď: Problémy so susedom

(odpoveď odoslaná: 19.02.2020)

Dobrý deň, 

pokiaľ vo  veci prebieha dedičské konanie a na poručiteľ mal dlhy, pričom už prebieha dedičské konanie, z ust. § 470 Obč. zákonníka vyplýva, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Pokiaľ sú dlhy poručiteľov vyššie ako je trhová hodnota bytu, je možné resp. pravdepodobné, že dedičia dedičstvo odmietnu ako celok a potom už nezodpovedajú za dlhy poručiteľov.

V dedičskom konaní môže dôjsť teda k situácii, že ak dedičstvo bude predlžené, dedičia sa s veriteľmi dohodnú, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. 

Otázkam dlhov v súvislosti s dedením sa venujeme v mnohých našich odpovediach.

Záverom len poznamenávame, že z dôvodu, že Vy ste najbližším susedom poručiteľa, nezakladá právny nárok na byt, resp. na odkúpenie bytu od dedičov. Riešením vo Váš prospech ako byt odkúpiť je len ponúknuť vyššiu cenu ako terajší záujemca, len je treba brať do úvahy aj okolnosť dlhov poručiteľa. 

Možnosťou pre Vás je len kontaktovať dedičov.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Problémy so susedom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.