Máte
otázku?

Problémy so susedom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Problémy so susedom

Dobrý deň, potrebujem poradiť ako poriešiť suseda, ktorý nám neustále znepríjemňuje život. Je na dôchodku, neustále búcha do radiátoru, vymýšľa, že ráno-večer, prestavujeme nábytok, deti vrieskajú a mame tu časté návštevy, pes breše. Atď atď. Neustále vymýšľa. Už 3krát nás dal na políciu, čo už aj sami policajti povedali nech ide bývať do lesa. Bývame s priateľom a s dvoma deťmi zatiaľ v garsónke a on pod nami. Večer rozťahujeme gaučovku a ráno samozrejme dávame naspäť. Už trepe do radiátoru, nedajbože niekomu niečo spadne zas trepe. Vrchol je, keď začne trepať nad ranom okolo 4. 00 a zobudí nielen nás! Aj daktorí susedia mu dohovárali, ale vždy sa iba osočí a vrieska. Zasadol si na nás, už Trikrát sme boli na polícii a myslím, že už stačilo. Ako si s ním poradiť! Ďakujem veľmi pekne za radu! 

Odpoveď: Problémy so susedom

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

Vzťahy medzi susedmi sa často môžu vyostriť, pričom konaním susedov môže dochádzať k zásahom do pokojného výkonu práv. Základ pre posudzovanie vzťahov medzi susedmi, resp. susedské spory upravuje § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Dôležitý je práve pojem "miera primeraná miestnym pomerom". Ide o právne neurčitý pojem, avšak súdy a odborná verejnosť chápe miestne pomery ako určité štandardy správania sa v určitej lokalite a v určitom čase. Toto správanie však musí byť v súlade so zákonom. Podľa toho je potom možné určiť, čo už prekračuje mieru primeranú miestnym pomerom. Zásah do pokojného výkonu práva sa nazýva imisia. Tento pojem vymedzil Najvyšší súd SR:

"Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Ak došlo k neoprávnenému zásahu tzv. imisiami, je prostriedkom ochrany uloženie povinnosti zdržať sa vymedzeného rušenia podľa § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka s tým, že je na samotnom povinnom (rušiteľovi) učiniť také konkrétne opatrenia, aby splnil súdom mu uloženú povinnosť a zamedzil obťažovaniu alebo ohrozovaniu výkonu práv susedného vlastníka. V tomto druhom prípade už nejde o preventívnu, ale o represívnu ochranu, a to proti už jestvujúcemu (nie teda iba hroziacemu) rušeniu.

V § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka je daná úprava susedského práva, úprava vzťahov vlastníka a tretích osôb pri užívaní veci, pokiaľ ide o účinky užívania veci na tieto osoby – ide tu o obmedzenie vlastníckeho práva zákonnou úpravou. Žaloby z imisií predstavujú osobitný prípad negatórnych žalôb, ustanovenie § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka je treba považovať za osobitnú úpravu v pomere k ustanoveniu § 126 Občianskeho zákonníka." (výklad pojmu citovaný z uznesenia NS SR č. 1 Cdo 2/2008)

Konanie, ktoré popisujete je spôsobilé vážne zasiahnuť do pokojného života a ide o konanie v rozpore so zákonom. Každá osoba má právo na pokojný užívanie svojho majetku, pričom ak do jej práva niekto neoprávnene zasahuje, môže sa brániť.

V susedských vzťahoch a o to viac v panelákoch, je potrebné vzájomne sa rešpektovať a snažiť nájsť nejaký kompromis. Rozťahovanie gauča je môže spôsobiť hluk, avšak nemyslím si, že to robíte úmyselne, aby ste znepríjemňovali život susedovi. Susedovo konanie je rovnako nepochopiteľné. Namiesto búchania do radiátora Vás mohol osloviť a mohli ste sa pokúsiť nájsť riešenie tejto situácie a vyriešiť ju pokojne.

Ak sused búcha do radiátora skutočne takmer pri každom zvuku, ktorý výjde z Vášho bytu, potom už možno uvažovať o tzv. schválnostiach. Podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona o priestupkoch Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. Za tento priestupok je možné uložiť páchateľovi pokutu až do 99 eur. Príslušný orgán by mu však musel dokázať, že po radiátore búcha skutočne on, čo si myslím nebude až tak jednoduché. Aj napriek tomu, ak by ste k tomu istému susedovi privolali políciu viackrát, pre takéto konanie a polícia by ho vyzvala, aby upustil od svojho konania a následne by ste políciu privolali opätovne, mohla by byť susedovi uložená pokuta až do 100 eur.  Vyplýva to z § 47 ods. 1 písm. a) priestupkového zákona:  Priestupku sa dopustí ten, kto neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci.

Ak sa domnievate, že sused koná schválne, môžete podať návrh na začatie priestupkového konania. Uvádzate, že polícia bola u Vás už viackrát a že sa na jeho konanie sťažujú aj iní susedia. Tieto skutočnosti len svedčia o tom, že sused je skutočne neprispôsobivý. Dovolím si Vás upozorniť, že si musíte byť skutočne istá, že sa mohol svojím konaním dopustiť priestupku, v opačnom prípade by ste mohli byť obvinená z priestupku Vy.

Ak nechcete riešiť túto situáciu prostredníctvom priestupkového konania, môžete sa domáhať ochrany na obci podľa § 5 Občianskeho zákonníka:

Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

Okrem toho, môžete podať žalobu na súd, kde budete žiadať, aby sused upustil od svojho konania. 

Dovoľujem si Vás však upozorniť, že dokazovanie v tomto prípade bude značne náročné. Bolo by však možné použiť svedecké výpovede iných susedov, či záznamy zo zásahov polície.

Trápi vás "Problémy so susedom" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Problémy so susedom (Občianske právo)

Dobrý deň, susedovi púšťajú hudbu dosť hlučno, že sa nám trasú okná. Máme spoločný dvor a sú to cigáni.

Odpoveď: Problémy so susedom

(odpoveď odoslaná: 22.05.2023)

Dobrý deň,
susedské vzťahy upravuje občiansky zákonníka a platí, že susedia by Vás nemali obťažovať hlukom nad mieru primeranú pomerom. Ak sa domnievate, že susedia túto mieru prekročili, tak ich skúste osobne slušne vyzvať, či by nemohli hudbu stíšiť, prípadne si ju púšťať menej frekventovane. Ak odmietnu tak máte dve možnosti, tieto môžete samozrejme využiť rovno a nemusíte Vašich susedov vyzývať, aby od konania upustili. Prvou možnosťou je predbežná ochrana obce. Podľa ust. § 5 Občianskeho zákonníka:

Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.    Nezávisle od prvej možnosti potom máte právo domáhať sa ochrany svojho práva na súde podanou žalobou. Odporúčam Vám však najprv susedov osloviť a ak nebudú ochotný Vám vyhovieť, prípadne nenájdete kompromis, tak sa môžete obrátiť na obec, resp. súd.

Podotázka: Problémy so susedom (Občianske právo)

Dobrý deň,
Mám suseda, ktorý na mňa neustále podáva oznámenia na políciu z dôvodu, že znecistujem prostredie tým, že mi uniká olej na aute. Podarilo sa mu cez úrad pozemnej dopravy mi vybaviť špeciálnu STK, na ktorej boli prítomný aj úradníci zo spomínaného úradu, ktorou som prešiel. Samozrejme podal oznámenia na všetkých, ktorý boli zainteresovaný. V Tom čase všetky moje doklady boli v poriadku. A musel som to absolvovať na vlastne náklady. Úrad informoval dotyčného o výsledku ale on na mňa neustále podáva podania na políciu a otravuje mi život je možnosť ako ho zastaviť? Každý prípad prehral, ktorý doteraz bol poslaný na priestupkové v rámci okresu ale sa nevzdáva. Vopred ďakujem za odpoveď naozaj hľadám cestu ako to všetko ukončiť p. S. Samozrejme podáva oznámenia aj na policajtov na prokuratúru atď.

Odpoveď: Problémy so susedom

(odpoveď odoslaná: 22.01.2022)

Dobrý deň,
takéto konanie suseda je priestupkom, nakoľko ak niekto bezdôvodne opakovane podáva trestné oznámenia alebo oznámenia o priestupkoch, pričom sa žiadne protiprávne konanie nezistí, jedná sa o priestupok. V prípade, že podáva trestné oznámenia a chce dosiahnuť, aby ste boli trestne stíhaný, môže sa jednať aj o trestný čin krivého obvinenia. Máte dve možnosti, buď ho cez advokáta vyzvať, aby s takýmto správaním prestal, inak podáte na príslušné úrady oznámenie pre jeho správanie. Alebo môžete rovno podať oznámenie na polícii, že sa dopúšťa páchania protiprávneho skutku, tým, že opakovane podáva na Vás oznámenia.


Podotázka: Problémy so susedom (Občianske právo)

Dobrý deň,
susedin pes už vyše roka moci na balkóne a my mame balkóny celé od moču. Je to na dennej báze. Písala som pani, osobne som ju bola upozorniť, ale ona povedala, že si môže robiť na svojom balkóne so svojim psom čo chce. Je to hrozné, pretože nemôžem tam sušiť prádlo, musela som vyhodiť nábytok, mám zničenú dlažbu a je to nechutné hlavne v týchto teplých dňoch kedy som v práci a poobede je to celé. Bola som na Polícii, volali sme Mestskú políciu, nič nepomáha. Prosím, čo mám robiť?

Odpoveď: Problémy so susedom

(odpoveď odoslaná: 12.07.2021)

Dobrý deň,
môžete dať podnet na Regionálny úrad verejného zdravia, nakoľko takéto správanie nie je v súlade ani s verejnoprávnymi predpismi a ani s občianskoprávnymi predpismi. Zároveň sa dopúšťa nad mieru primeraného obťažovania susedov, čo je v rozpore s ustanovením § 127 Občianskeho zákonníka. Je možné ju prostredníctvom advokáta vyzvať, aby upustili od tohto konania a zdržala sa takého konania do budúcna. Úspech takýchto podaní však závisí od toho o akú osobu sa jedná. Niekedy ani rozumná výzva založená na právnych argumentoch nezmení správanie takýchto porušovateľov.


Trápi vás "Problémy so susedom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Problémy so susedom (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa poradiť. Sused nad nami ma živnosť a priamo nad našou spálňou ma dielňu. Aj po dohovore stále vykonáva nejaké činnosti v noci o 1, 2, 3 ráno vŕtanie, rezanie a pod. Môže mať dielňu v byte alebo ako sa môžme brániť? Ďakujem.

Odpoveď: Problémy so susedom

(odpoveď odoslaná: 13.04.2021)

Dobrý deň,

v prvom rade Občiansky zákonník v § 127 ustanovuje každému vlastníkovi veci (či už hnuteľnej alebo nehnuteľnej) povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Okrem iného nesmie vlastník veci nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami. 

 

Z Vašej otázky vyplýva, že Vás sused ruší najmä hlukom. Ak ide o hluk nad mieru primeranú pomerom môžete sa brániť podaním žaloby na súd. Najskôrbby som to skúsil cez obec. Budete musieť v konaní tieto skutočnosti ale preukázať dôkazmi. Ak Váš sused nerešpektuje nočný kľud a aj po 22:00 hod. vykonáva činnosti spojené s hlukom, ktoré Vás obťažujú, môžete zavolať políciu a záznam z úkonu predložiť v konaní. Prípadne môžete navrhnúť výsluch svedkov, susedov. Ak to nepomôže, môžete mu poslať mimosúdnu výzvu, aby od svojho konania upustili s uvedením, že v opačnom prípade podáte žalobu. Ak nepomôže ani výzva, podajte žalobu podľa § 127 OZ. 

 

Keďže ste uviedli, že Váš sused prevádzkuje živnosť vo svojom byte, za zmienku stojí i to, či vôbec využívanie bytu na tieto nebytové účely je v súlade so zákonom a najmä kolaudačným rozhodnutím, ktorý spôsob užívania určuje. Byt sa užíva v prvom rade na bývanie. Ak vlastník bytu chce tento užívať na iné účely, musí požiadať stavebný úrad o zmenu v spôsobe užívania podľa § 85 stavebného zákona. Ak by sa preukázalo, že konal v rozpore so zákonom, dopúšťa sa priestupku na tomto úseku, za čo mu môže byť uložená pokuta.

 

Nielen Občiansky zákonník rieši predmetnú situáciu. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v § 11 ods. 1 stanovuje povinnosť vlastníkovi bytu konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní a zmenách nerušil a neohrozoval ostatných vo výkone ich vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívacích práv. Ak by vlastník bytového alebo nebytového priestoru svojím konaním zasiahol do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že by obmedzil alebo znemožnil výkon vlastníckeho práva tým, že by napr. narušil pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, môžu sa títo dotknutí vlastníci domáhať ochrany na súde.


Podotázka: Problémy so susedom (Občianske právo)

Zdravím Vás, ja mám problém s otcom alkoholikom po rozvode rodičov a rozdelení majetku sa kupoval otcovi byt a napísal som ho na seba, aby ho náhodou neprepil a neskončil na ulici. Stále sa to s ním stupňuje a už začali chodiť sťažnosti od susedov a od správcu napr. Ide zápach z bytu, rusi nočný kľud, agresívny je, vodí si tam hoci aké návštevy atď. Už prišlo aj niekoľko listov a v tom poslednom bolo písané, že keď sa situácia nezmení budú to riešiť súdnou cestou, aby prišlo k odpredaju bytu. Susedia majú strach a ja ich chápem, ale aj keď sa byt predá nič to nevyrieši, kúpi sa druhý a bude sa to opakovať. Už bol aj 3 krát na liečení (2 krát odišiel lebo on je normály a 1 krát vydržal, ale po návrate to hneď ten večer oslávil). Neviem aké kroky mám podniknúť a hlavne kvôli babke, jeho mame, chuderka ma hlavu v smútku z neho.

Odpoveď: Problémy so susedom

(odpoveď odoslaná: 29.05.2020)

Dobrý deň,

podľa ust. § 11 ods. 5 zákona o vlastníctve bytov platí :

"Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru."

Chápame Vašu situáciu, avšak predaj bytu z dôvodu uvedeného v otázke nie je až taký jednoduchý a vlastníci bytov v zastúpení správcom na predaj potrebujú rozhodnutie súdu.

Sme názoru, že vo veci je v prvom rade treba jednať s Vašim otcom a upozorniť ho, aby zmenil svoje návyky v užívaní bytu a svoje konanie v predmetnom byte s tým, že môže dôjsť k predaju bytu a bude si musieť svoju situáciu vyriešiť sám. Toto upozornenie z Vašej strany by mohlo byť dostatočné, aby vec pochopil a nerobil problémy v bývaní ostatným vlastníkom bytov.

Možným riešením, avšak bude to závisieť od situácie vo Vašej rodine, jej ochote a pod., aby určitý čas s ním niekto z rodiny býval v predmetnom byte.

Nevieme ako máte vyriešenú otázku úhrady nájomného a služieb spojených s bývaním, ktoré by mal platiť Váš otec, ale tiež by bolo riešením, aby ste túto otázku prehodnotili a aby sa aj Váš otec aspoň čiastočne podieľal na výdavkoch spojených s bývaním.


Podotázka: Problémy so susedom (Občianske právo)

Dobrý deň, bývam v menšej bytovke zo šiestimi bytmi a susedia oproti mne zomreli, mali exekútorov, dlžoby boli alkoholici no a teraz byt zdedili ich deti, sú 4 súrodenci prebieha dedičské konanie a mám taký problém, že byt mi nechcú predať ako susedovi ale úplne niekomu cudziemu ako mám ďalej postupovať, aby som ako najbližší sused mohol byt odkúpiť ja.

Odpoveď: Problémy so susedom

(odpoveď odoslaná: 19.02.2020)

Dobrý deň, 

pokiaľ vo  veci prebieha dedičské konanie a na poručiteľ mal dlhy, pričom už prebieha dedičské konanie, z ust. § 470 Obč. zákonníka vyplýva, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Pokiaľ sú dlhy poručiteľov vyššie ako je trhová hodnota bytu, je možné resp. pravdepodobné, že dedičia dedičstvo odmietnu ako celok a potom už nezodpovedajú za dlhy poručiteľov.

V dedičskom konaní môže dôjsť teda k situácii, že ak dedičstvo bude predlžené, dedičia sa s veriteľmi dohodnú, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. 

Otázkam dlhov v súvislosti s dedením sa venujeme v mnohých našich odpovediach.

Záverom len poznamenávame, že z dôvodu, že Vy ste najbližším susedom poručiteľa, nezakladá právny nárok na byt, resp. na odkúpenie bytu od dedičov. Riešením vo Váš prospech ako byt odkúpiť je len ponúknuť vyššiu cenu ako terajší záujemca, len je treba brať do úvahy aj okolnosť dlhov poručiteľa. 

Možnosťou pre Vás je len kontaktovať dedičov.


Trápi vás "Problémy so susedom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Problémy so susedom (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať. Sused ma na svojom pozemku posadený orech, ktorý spolovice prevísa nad nás pozemok. Viackrát sme ho upozornili, aby konáre odstránil. V tom mieste mame posadenú jabloň, ktorá nemá kde rast lebo je už pod konármi orecha. Sused to vôbec nerieši a tento stav pretrváva aj naďalej poraďte prosím Vás ako riešiť jeho ignorovanie problému. Každú jeseň vypratavame lístie mi. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Problémy so susedom

(odpoveď odoslaná: 27.09.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 127 Obč. zákonníka platí :

"(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

Z výkladu uvedeného ustanovenia vyplýva, že pokiaľ sa so susedom nedohodnete, prípadne na vašu písomnú výzvu nebude nijako reagovať , aby odstránil konáre stromu, ktoré tienia váš pozemok a zabraňujú v raste drevín na ňom, budete sa musieť obrátiť na súd, ktorý susedovi rozsudkom uloží povinnosť konáre stromu skrátiť resp.  odstrániť.

Upozornite suseda na trovy súdneho konania a náklady spojené so zastupovaním advokátom. Veríme, že dôjde k mimosúdnemu vyriešeniu vzniklej situácie.


Podotázka: Problémy so susedom (Občianske právo)

Dobrý deň. Ja sa chcem spýtať ohľadom domového poriadku. Bývame na ôsmom poschodí. A pod nami bývajú nie moc prispôsobivý susedia. Púšťajú si nahlas hudbu od ráno do večera (samozrejme nie dlhšie jak do 22:00 ) Mame za to, že to robia naschvál, pretože vedia presne kedy to pustiť a kedy to vypnúť. Rozumný dohovor nepomohol, List domovníkom nepomohol. Vzhľadom na to, že sused naproti je 90% času preč, susedia pod nimi neriešia lebo je tam stará pani, ktorej sluch už toľko neslúži a mladá slečna, ktorá tiež väčšinu času trávi mimo byt sme jediný, ktorý sa na nich sťažujú, pretože je to takmer na denno-dennom poriadku. Dá sa s takýmto niečim niečo robiť? Pretože nemáme na to žiadne riešenie. Človek by si sem tam chcel cez deň aj pospať, keď príde unavený z práce no pri takýchto ľuďoch to nie je možné. A sme si 100% istý, že to robia naschával, pretože je veľa krát počuť ako sa smejú. Schválne trieskaju dverami posúvajú nábytok a podobne. Ak by ste mali nejaký návrh budem rad. Lebo už na to naozaj nemám nervy ani energiu. Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom Tomáš P.

Odpoveď: Problémy so susedom

(odpoveď odoslaná: 27.08.2019)

Dobrý deň,

vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 127 Obč. zákonníka :
"(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."
 

Zákon nehovorí o dennej  dobe a nočnom pokoji, z čoho zrejme sused vychádza, že hluk z hudby môže cez deň robiť bez obmedzenia lebo neporušuje nočný kľud. Aj cez deň platia pravidlá, ako to v konečnom dôsledku vyplýva z uvedeného ustanovenia a teda správať sa tak, aby neobťažoval susedov hlukom.
Odporúčame zaobstarať dôkazy (zdokladovanie hluku, svedkovia), volať mestskú políciu prípadne podať oznámenie na obec - oznámenie o spáchaní priestupku proti  pravidlám obč. spolunažívania podľa ust. § 49 zákona o priestupkoch.
Otázkou je, či hlučný sused je vlastníkom bytu, alebo je tam v nájme; v tomto prípade je treba kontaktovať vlastníka bytu.  
Ďalšou otázkou je či počet osôb žijúcich v byte zodpovedá aj počtu nahlásených osôb u správcu bytového domu, kde povinnosť nahlásiť zmeny v počte osôb vyplýva z ust. § 11 ods. 9 zákona o vlastníctve bytov :
"Vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu."
 


Podotázka: Problémy so susedom (Občianske právo)

Bývam v bytovom dome v Bratislave. Sused dal do spoločnej záhrady bez súhlasy ostatných spoluvlastníkov a aj mňa namontovať trampolínu. Táto stojí rovno pod mojimi oknami do obývačky a spálne. Sused obýva spodný tzv. pivničný byt a ma 3 deti. Trampolína ma priemer 3m, stojí na cca 50-60 cm vysokých nožičkách a je tak blízko - necelý meter od nášho domu, a tak vysoká, že skákajúci na trampolíne vidia na mňa v mojej obývačke, resp., keď pozriem von oknom bez nahnutia, alebo za záclonou vnútri izby, vidím priamo do tvare skákajúcich a je to poriadne blízko. Trampolína zapratala celú šírku záhrady pod našim oknom a aj oknami našich susedov nad našim bytom. Takže okrem hluku od skákajúcich na trampolíne (3 deti susedov pod nami a ich všetkých kamarátov, či príbuzných rodiny - robili si opekačky rovno pod našim kuchynským oknom) nás budú obťažovať aj pohľady cudzích do našej izby resp. ja sa nemôžem pozerať z okná kedy chcem. Sused tvrdí, že spoločný pozemok pod jeho oknami považuje len za "svoj" a citujem "na svojom pozemku si môžem postaviť čo chcem". Ak sa chcem pozrieť von oknom, nie von z okná, pozerá na mňa nejaký človek resp. musím čakať kým ti ľudia odídu. Takto som v lete odkázaná mať zatvorené okná a nepozerať von, polievať kvety len, keď v trampolíne nikto nie je. Ako sa môžem brániť? Srdečne ďakujem za Vašu pomoc. S pozdravom Helena 

Odpoveď: Problémy so susedom

(odpoveď odoslaná: 10.07.2019)

Dobrý deň, pozreli sme si Vami uvedenú zverejnenú adresu.

podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  platí :
"§ 2 ods.  6 : "Spoločnými časťami domu a príslušenstvom domu, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu a pritom nie sú stavebnou súčasťou domu (ďalej len „príslušenstvo“), sa na účely tohto zákona rozumejú oplotené záhrady a stavby, najmä oplotenia, prístrešky a oplotené nádvoria, ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacom k domu (ďalej len „priľahlý pozemok“).
§ 12 :
(1) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome a osoby, ktoré s ním žijú v domácnosti, majú právo užívať byt alebo nebytový priestor v dome, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, príslušenstvo a pozemok, ktorých užívanie je spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru v dome, a priľahlý pozemok."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že oprávnenie užívať spoločný dvor - záhradu majú všetci spoluvlastníci v rovnakom rozsahu, a toto ich oprávnenie je obmedzené rovnakým právom všetkých ostatných spoluvlastníkov predmetnej záhrady

Platí ďalej ust. § 127 Obč. zákonníka platí :
"(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

Ak keď Obč. zákonník v cit. ustanovení nehovorí o Vašom prípade, možno toto konanie - umiestnenie trampolíny bezprostredne pod Vašimi oknami chápať ako obťažovanie hlukom aj pohľadmi.
Predpokladáme, že máte správcu bytového domu  resp.  zriadené spoločenstvo vlastníkov bytov a vypracovaný domový poriadok, teda odporúčame obrátiť sa na správcu bytových domov v tomto dome a požiadať, aby trampolína bola odstránená z tohto miesta resp. premiestnená na iné miesto, aby Vás neobmedzovala v súkromí (§ 14b/ ods. zákona o vlastníctve bytov a nebyt. priestorov).

 

 


Trápi vás "Problémy so susedom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Problémy so susedom (Občianske právo)

Dobrý deň. Zaujímalo by ma koľko osôb môže žiť maximálne v 3 izbovom byte. Mame suseda, s ktorým je slušná komunikácia marna. Neustále je hlučný vŕtaním a búchaním dokonca aj v nedeľu. Po 22:00 hod nedodržuje nočný kľud a počuť dupanie tak, že sa nám otriasa luster. Niekoľkokrát nás vytopil so slovami : veď to nahláste na poisťovňu. Proste ignorant. V byte bývajú 4 dospelí a 2 deti. Akonáhle začnú prázdniny prídu ďalšie 2 deti. A to je už veľa. Vykrikovanie pod oknami, behanie po schodoch, teda dupotanie ako slony. Nehovoriac o tom kriku z bytu cez deň, že aj ten Vás naštartuje. Na parapetnej doske z vonkajšej strany pestujú paradajky atď.,  čo je podla mňa dosť nebezpečné, keďže sú hneď nad podchodom. Poraďte čo robiť v takom prípade. A o hlučnej hudbe ani nepíšem.

Odpoveď: Problémy so susedom

(odpoveď odoslaná: 26.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Rušenie nočného kľudu odporúčame riešiť najprv dohovorom, čo ste zrejme urobili. Odporúčame preto kontaktovať správcu bytového domu. Predpokladáme, že máte uzatvorenú zmluvu o výkone správy so správcom bytového domu, ako aj domový poriadok. V tomto sú obvykle stanovené podrobnejšie povinnosti ohľadom ako nočného kľudu, tak povinnosť nevykonávať žiadne stav. práce v určených hodinách /obyčajne sobota a nedeľa popoludní. Ak by dochádzalo k rušeniu aj poobednajšieho pokoja alebo nočného pokoja, obratom terba volať mestskú políciu. V prípade opakovaného porušovania povinností podať návrh na obec - oznámenie o spáchaní priestupku proti občianskemu spolunažívaniu a proti verejnému poriadku, kde je možnosť uloženia pokuty až do výšky 331€.

2./ Počet užívateľov bude nie je zákonom alebo vyhláškou stanovený.  Len pre informáciu : Podľa ust. vyhl. č. 259/2008 Z.z. obytná plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2.

V nadväznosti na Vašu otázku bude vhodné zistiť resp. oznámiť správcovi či počet užívateľov dotknutého bytu sa zhoduje so skutočnosťou, nakoľko to má vplyv na niektoré položky pri vyúčtovaní za služby spojené s užívaním bytu, ktoré sa merajú podľa osobomesiacov.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Problémy so susedom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku