POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Darovacia zmluva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice

Otázka: Darovacia zmluva

Dobrý deň. S priateľkou žijeme v byte, ktorý dostala darovacou zmluvou od svojej nebohej tety. Čoskoro plánujeme svadbu a priateľka chce, aby som sa stal rovnocenným spoluvlastníkom bytu v prípade, že by sa náhodou niečo stalo. Je možné darovaný byt ešte raz darovať na polovicu, alebo aké by bolo vhodné riešenie? Bolo by lepšie uskutočniť takúto zmenu pred svadbou alebo až po nej? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú  odpovedáme nasledovne. Súčasne odporučíme aj riešenie.


I.   PRÁVNA ÚPRAVA VLASTNÍCTVA

V zmysle ust. § 123 a nasl.  ustanovení  Občianského zákonníka (ďalej iba "OZ")  vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana.
Je na rozhodnutí Vašej priateľky ako bude nakladať s predmetom svojho vlastníctva, ktoré, ako píšete, nadobudla darovaním.  Za súčasného stavu predmetná nehnuteľnosť je v jej výlučnom vlastníctve. 

Možnosti, pokiaľ sa jedná o darovanie časti nehnuteľnosti Vám, nie sú obmedzené, je len na slobodnej vôli Vašej priateľky, ako bude s nehnuteľnosťou nakladať a či Vám daruje podiel na nehnuteľnosti, ako aj  to, o aký podiel sa bude jednať (veľkosť podielu), nakoľko sa nemusí jednať o jednu polovicu. 
Vychádzame súčasne s predpokladu, že na nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy alebo obmedzenia, okrem zákonného záložného práva v zmysle ust. zákona o vlastníctve bytov.

Rozhodnúť resp. dohodnúť sa môžete nasledovne :
1./ Darovanie podielu na nehnuteľnosti  pred uzatvorením manželstva a to v rozsahu na akom sa dohodnote. Nehnuteľnosť bude spadať pod režim podielového spoluvlastníctva.
2./ Darovaciu zmluvu môžete uzatvoriť aj po uzatvorení manželstva. Nehnuteľnosť naďalej bude patriť do  Vášho podielového spoluvlastníctva.

V zmysle ust. § 143 OZ bezpodpodielové spoluvlastníctvo vzniká až uzatvorením manželstva :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Keďže predmetnú nehnuteľnosť  Vaša priateľka nadobudla pred  uzatvorením manželstva, táto nebude patriť do BSM aj v prípade, ak by k darovaniu došlo až po uzatvorení manželstva. 
V zmysle ust.  Obč. zákonníka sa však môžete dohodnúť, že predmetná nehnuteľnosť bude patriť do BSM, t.j. rozšíriť rovnako aj zúžiť zákonom určený rozsah BSM. Aby nehnuteľnosť patrila do BSM museli by ste spísať dohodu formou notárskej zápisnice o rozšírení BSM. Môžete sa súčasne dohodnú´t na správe spoločného majetku. 

 

DAROVACIA ZMLUVA
V zmysle ust. § 628 a nasl. Občianského zákonníka darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. 
Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť. Darovanie  pre prípad smrti, t.j.  darovať vec pod podmienkou, že obdarovaný vec nadobudne až úmrtím darcu, nie je prípustná. Takáto zmluva by bola zo zákona neplatná. Rovnako aj darovanie s podmienkami nie je prípustné. 

Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť. 

V súlade s ust. zákona sa  darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. 
Právna úprava darovacej zmluvy je  teda veľmi stručná.  
Či už sa dohodnete na spísaní darovacej zmluvy pred uzatvorením manželstva, alebo až po jeho uzatvroení, v každom prípade odporúčame zabezpečiť vyhotovenie znaleckého posudku na ohodnotenie nehnuteľnosti, ako z dôvodu právnej istoty, tak aj pre možnosť eliminácie sporov v prípade rozvodu.

 

 

ODPORÚČANIE 

Na základe uvedeného odporúčame nasledovné :

1./ Dovoľujeme si upriamiť pozornosť na to, aby ste nespisovali  darovaciu zmluvu podľa rôznych predlôh už niekým použitých, nakoľko nemusia byť správne ako po právnej stránke, tak aj  nemusia nevystihovať všetky konkrétne okolnosti Vášho prípadu.


2./ Odporúčame kontaktovať advokáta, ktorý v zmysle ust. zákona o advokácii by predmetnú zmluvu ako spísal, podal návrha na katastrálny odbor, tak aj zmluvu autorizoval.

Výhody autorizácie spočívajú v tom, že  zmluva, ktorá je autorizovaná advokátom okresný úrad, katastrálny odbor posudzuje iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu čo umožňuje okresnému úradu rozhodnúť o povolení vkladu v zrýchlenej lehote 20 dní. 
Podpisy na autorizovanej zmluve netreba osvedčovať na notárskom úrade alebo na matrike (ušetrené €)
Zmluvu autorizovanú advokátom podpisujú všetci účastníci zmluvy pred advokátom, pričom osvedčenie pravosti podpisov na notárskom úrade alebo na matrike nie je potrebné z čoho vyplýva úspora nákladov na osvedčovanie podpisov.  Rovnako návrh na vklad sa podáva  elektronickou formou, čím sa správne poplatky znižujú na polovicu. 
Výhodou autorizácie je aj to, že advokát je povinne poistený pre prípad zodpovednosti za škodu pri výkone povolania (naša advokátska kancelária je poistená na sumu 1,5 milióna €). Zmluva autorizovaná advokátom Vám zaručuje, že zmluva bude spísaná v súlade s ust. zákona.    

 

3./ Dovoľujeme si upriamiť pozornosť aj na splnenie ostatných povinností podľa ustanovení zákona  o vlastníctve bytov  a to ako voči správcovi bytového domu resp. spoločenstvu, tak aj podľa ust. zákona o miestnych poplatkoch, ktoré povinnosti by Vám pomohol splniť advokát.
 

Dúfame, že sme Vám pomohli.

Trápi vás "Darovacia zmluva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moja mama by chcela predať nehnuteľnosť a pozemky prostredníctvom darovacej zmluvy. Dnes navštívila notárku/advokátku, ktorá jej oznámila, že je nevyhnutné uhradiť poplatok vo výške 1 % z odhadovanej ceny nehnuteľnosti. Notárka/advokátka jej dokonca už prijala zálohu 500 eur. Chcel by som vedieť, došlo k nejakej zmene v legislatíve? Podľa mojich informácií by malo stačiť darovaciu zmluvu len vyplniť a overiť u notára, a takýto úkon by mal stáť len malú sumu, určite nie tisíce eur. Ďakujem vám vopred za akúkoľvek radu alebo informáciu.

Odpoveď: Darovacia zmluva

(odpoveď odoslaná: 28.03.2024)

Dobrý deň,

Vaše informácie o darovacej zmluve sú správne. Darovacia zmluva podlieha písomnej forme, a to najmä ak je jej predmetom nehnuteľnosť. Vlastníctvo k nehnuteľnosti sa na základe darovacej zmluvy nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Písomná forma je podmienkou platnosti darovacej zmluvy, ak predmetom daru je nehnuteľnosť. Informácia o poplatku vo výške 1% odhadovanej ceny nehnuteľnosti je požiadavka notárky. Nie je to povinná platiť, ak nechce od nej zmluvu. Preto je vždy lepšie nechať si urobiť zmluvu advokátom s ktorým sa dohodne na finálnej sume vopred. Najlacnejšie riešenie u nás je, že klient si predprípraví zmluvu a potom to preberieme na konzultácii. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moja mama žije so svojím partnerom v spoločnej domácnosti. Byt patrí mame a získala ho v čase, keď už s partnerom žili spoločne. Moja mama by chcela darovať byt mne a mojej sestre. Partner mojej mamy má dieťa. Aké by boli právne dôsledky v prípade úmrtia partnera mojej mamy? Môže jeho syn uplatňovať nárok na byt alebo môže spochybniť darovaciu zmluvu?

Odpoveď: Darovacia zmluva

(odpoveď odoslaná: 28.02.2024)

Dobrý deň,
vo vyššie uvedenej veci platí, že v prípade úmrtia druha vašej , jej matky, byt , ktorý je vo vlastníctve vašejmatky nebude spadať do dedičstva po druhovi, lebo druh nie je jeh vlastníkom. Jediným zákonným dedičom po druhovi vašej matky bude jeho vlastný syn.

Ak vám chce vaša matka darovať byt, nepotrebuje k tomu súhlas druha a ani nikoho iného, lebo ide o jej vlastníctvo, s ktorým môže nakladať podľa svojho uváženia. Ak je zmluva právne perfektná a je spísaná v súlade s ust. Občianskeho zákonníka, nie je právny dôvod, aby syn druha vašej matky darovaciu zmluvu napadol.

V prípade, že spíšete darovaciu zmluvu ohľadom bytu, netreba zabudnúť na zriadenie vecného bremena v prospech vašej matky, ktoré spočíva v príve doživotného užívania nehnuteľnosti. Druh vašej matky nemá právny nárok na zriadenie uvedeného vecného bremena v jeho prospech, ktoré by spočívalo v práce doživotného užívania nehnuteľnosti.

Na spísanie darovacej zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť. Je možné napadnúť darovaciu zmluvu? Ak áno, za akých okolností a ako by sa to malo urobiť? Ďakujem.

Odpoveď: Darovacia zmluva

(odpoveď odoslaná: 20.02.2024)

Dobrý deň,

darovacia zmluva sa dá napadnúť jedine za predpokladu, že niektorý z účastníkov zmluvy nemal plnú spôsobilosť na právne úkony v čase darovania. Napríklad, ak trpel nejakou duševnou poruchou, ktorá ho z tohto dôvodu robila na takýto právny úkon neschopným, nakoľko kvôli nej nemohol ovládať svoje konanie a rozpoznať jeho následky. Alebo, ak by bol k takémuto úkonu donútený, t.j. ak by chýbala vôľová zložka. Napr. ak by darca podpísal darovaciu zmluvu pod nátlakom. 

Na to však, aby súd rozhodol o neplatnosti darovacej zmluvy, t.j. aby bolo jej napadnutie úspešné pred súdom, je nevyhnutné vedieť takéto okolnosti uzavretia darovacej zmluvy preukázať. Konanie pred súdom je dôkazným konaním, nestačí preto len tvrdiť, ale treba mať aj hmotné dôkazy na preukázanie takýchto tvrdení. 

Rovnako je možné žiadať vrátenie daru (zo strany darcu). Uvedené je možné v prípade, ak sa obdarovaný voči darcovi alebo členom jeho rodiny správa tak že tým hrubo porušuje dobré mravy. 

Naopak obdarovaný môže dar vrátiť vtedy, ak zistí, že dar má vady, na ktoré nebol zo strany obdarovaného v čase uzavretia zmluvy upozornený. 


Trápi vás "Darovacia zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala o možnosti darovania nehnuteľnosti, konkrétne bytu, dieťaťu. Môžete mi, prosím, poskytnúť viac informácií na túto tému?

Odpoveď: Darovacia zmluva

(odpoveď odoslaná: 01.01.2024)

Dobré ráno, 

áno, je možné darovať nehnuteľnosť, ako je byt, aj na dieťa. V prípade darovania nehnuteľnosti na dieťa je potrebné dodržať určité právne kroky a podmienky podľa slovenského občianskeho zákonníka.

 

1. Darovacia zmluva: Darovanie nehnuteľnosti musí byť uskutočnené prostredníctvom darovacej zmluvy, ktorá by mala byť písomná a obsahovať všetky dôležité náležitosti, vrátane opisu nehnuteľnosti a údajov o darcovi a obdarovanom.

 

2. Overenie podpisu: Podpisy na darovacej zmluve musia byť overené notárom. Toto overenie je potrebné pre zápis zmeny vlastníckych práv k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.

 

3. Vek dieťaťa: Ak je dieťa neplnoleté, zastupuje ho v právnych úkonoch zákonný zástupca, zvyčajne rodič.

 

4. Súhlas zákonného zástupcu: V prípade neplnoletých detí je potrebný súhlas zákonného zástupcu s darovaním nehnuteľnosti.

 

5. Súhlas súdu: V niektorých prípadoch môže byť potrebný súhlas príslušného súdu, najmä ak ide o významný majetok a zastupuje ho iba jeden zo zákonných zástupcov.

 

Pre podrobnejšie informácie o procese a prípadných špecifikách by som odporučil konzultovať obsah relevantných právnych predpisov alebo judikatúry v oblasti darovania nehnuteľností.

 


Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, stará mama mojej priateľky by rada ešte za svojho života darovala nehnutelnosť jej vnučkám - mojej priateľke a jej sestre. Dôvodom je, že jej dcéra, matka mojej priateľky, o ňu nejaví skutočný záujem, nezaujíma sa o ňu a ani ju nekontaktuje, čo spĺňa znaky inštitútu vydedenia. Problém je, či je vôbec možné previesť majetok na jej vnučky a tak v podstate obísť neopoemuteľného dediča. S týmto súhlasí aj sestra matky mojej priateľky. Akým postupom by mala stará mama postupovať, aby mohla celý majetok previesť na vnúčky bez toho, aby niečo nadobudla do vlastníctva jej dcéra?

Odpoveď: Darovacia zmluva

(odpoveď odoslaná: 23.10.2023)

Dobrý deň, riešenie vami uvedeného problému je jednoduché :

Je potrebné spísať darovaciu zmluvu v prospech vnučiek a vašej priateľky, ktorá je zrejme vnučkou starej matky. Súhlas dcéry stará matka na spísanie darovacích zmlúv nepotrebuje, stará matka so svojim majetkom môže nakladať podľa svojho uváženia. V prípade, že vnučky sú maloleté, potom bude potrebný súhlas súdu na uzatvorenie darovacích zmlúv.

Netreba zabudnúť na spísanie dohdoy o zraidení vecného bremena v prospech starej matky, ktoré spočíva v práve doživotného bývania v darovanej nehnuteľnosti.

Na spísanie darovacej/darovacích zmlúv odporúčam kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, pred časom sme s priateľkou kúpili byt na hypotéke. Nežili sme ako manželia. Približne pred troma rokmi sme sa rozišli a ja som ostal bývať v tom byte. Medzitým sa moja bývalá priateľka vydala a teraz žije svoj život s iným partnerom. Rád by som vedel, ako postupovať, aby bol v liste vlastníctva zapísaný len môj údaj, keďže celá hypotéka je už prepísaná len na moje meno. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovacia zmluva

(odpoveď odoslaná: 19.10.2023)

Dobrý deň, z otázky usudzujeme, že byt je v podielovom spoluvlastníctve, pričom hypotéku platíte.

Ak je náš predpoklad správny, potom je potrebné kontaktovať spoluvlastníka a spísať dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 141 Občianskeho zákonníka. Ak by k dohode nedošlo, potom budete musieť podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Občianskeho zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníctva súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Darovacia zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potreboval by som sa poradiť. Kúpil som byt pre svojho syna v júli 2023. V auguste by som ho chcel preniesť na seba. Myslím si, že najlepším riešením by bolo urobiť to prostredníctvom darovacej zmluvy, teda syn mi byt daruje. Predpokladám, že ak vlastníctvo bytu prejde na mňa prostredníctvom darovacej zmluvy, neplatí sa žiadna daň, ak tomu správne rozumiem? Mám na mysli situáciu, keď syn vlastní byt iba jeden mesiac, nie päť rokov. Ďakujem vám pekne za odpoveď.

Odpoveď: Darovacia zmluva

(odpoveď odoslaná: 11.08.2023)

Dobrý deň,  ak vás syn daruje byt, potom sa neplatí žiadna daň z darovania, lebo táto bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2023.


Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, počas môjho života mi rodičia darovali pozemok, na ktorom stojí aj dom. Tento dom je v bezpodielovom spoluvlastníctve. Chcel by som sa opýtať, či v prípade, že vlastním pozemok pod domom, vlastním automaticky aj ten dom?

Odpoveď: Darovacia zmluva

(odpoveď odoslaná: 10.07.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že aj keď vám rodičia darovali pozemok, ktorý svojou rozlohou zasahuje aj pod dom, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve rodičov, nemôžete vlastniť aj tú časť domu, ktorá je na vašom pozemku. Je to logické, lebo rodičia vám darovali pozemok a nie dom, ktorý je v ich bezpodielovom spoluvlastníctve. Zo zákona platí, že pozemok a dom na konkrétnom pozemku mpžu mať dvoch rôznych vlastníkov.


Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, ak rodičia vlastnia nehnutelnosť napoly a chceli by mi, ako dcére, darovať byt, musia takto zmluvu podpisovať obaja? Musia byť tiež obaja prítomní na úrade? Alebo stačí, ak sa dohodnú a zmluvu s jedným z rodičov vybavím ja? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovacia zmluva

(odpoveď odoslaná: 30.06.2023)

Dobrý deň,
na darovacej zmluve, ktorej predmetom bude byt, musia byť obaja spoluvlastníci uvedení ako darcovia, musia byť obaja podpísaní a ich podpisy tiež úradne overené, a teda aj podpisy matky a aj otca. Návrh na vklad však následne môžete podať už aj sama.


Trápi vás "Darovacia zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som vlastník rodinného domu. Chcem prepísať dom na staršiu dcéru a mladšiu vyplatiť. Inými slovami, chcem rozdeliť majetok medzi deti. Problémom je, že pri zapise do katastra by boli zaradené vecné bremena, a to konkrétne by sa pritom jednalo o tri osoby s právom dožitia v danej nehnuteľnosti. Chcel by som vedieť, koľko percent z kúpnej ceny by sa odpočítalo vzhľadom na vecné bremena.

Odpoveď: Darovacia zmluva

(odpoveď odoslaná: 02.06.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že chcete rodinný dom darovať Vašej dcére a druhej dcére chcete dať peniaze z dôvodu jej budúceho podielu na dome pre prípad Vášho úmrtia a to v rozsahu jej podielu na dome ako zákonnej dedičky po Vás.

Z dôvodu, že na dome bude viaznuť vecné bremeno s právom dožitia 3 osôb, v zmysle ust.  vyhlášky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa hodnota nehnuteľnosti znižuje o hodnotu vecného bremena. Ku konkrétnej sume sa vyjadriť ani nevieme, lebo je to úlohou súdneho znalca na ohodnotenie nehnuteľnosti a vecného bremena. V závislosti od veku osôb, v prospech ktorých bude zriadené vecné bremeno sa počíta aj s maximálnou dobou trvania závady - až 20 rokov. Vecné bremeno a jej hodnota je závislá od hodnoty samotnej nehnuteľnosti. Preto v tomto  smere odporúčam kontaktovať súdneho znalca, ktorých zoznam nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovacia zmluva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.