Máte
otázku?

Darovacia zmluva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Darovacia zmluva

Dobrý deň. S priateľkou žijeme v byte, ktorý dostala od svojej nebohej tety darovacou zmluvou. Čoskoro plánujeme svadbu, a priateľka chce, aby som bol aj ja rovnocenným spoluvlastníkom bytu, ak by sa náhodou niečo stalo. Dá sa darovaný byt ešte raz darovať na polovicu, alebo aké je vhodné riešenie. Je to lepšie spraviť pred svadbou alebo až po svadbe. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú  odpovedáme nasledovne. Súčasne odporučíme aj riešenie.


I.   PRÁVNA ÚPRAVA VLASTNÍCTVA

V zmysle ust. § 123 a nasl.  ustanovení  Občianského zákonníka (ďalej iba "OZ")  vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana.
Je na rozhodnutí Vašej priateľky ako bude nakladať s predmetom svojho vlastníctva, ktoré, ako píšete, nadobudla darovaním.  Za súčasného stavu predmetná nehnuteľnosť je v jej výlučnom vlastníctve. 

Možnosti, pokiaľ sa jedná o darovanie časti nehnuteľnosti Vám, nie sú obmedzené, je len na slobodnej vôli Vašej priateľky, ako bude s nehnuteľnosťou nakladať a či Vám daruje podiel na nehnuteľnosti, ako aj  to, o aký podiel sa bude jednať (veľkosť podielu), nakoľko sa nemusí jednať o jednu polovicu. 
Vychádzame súčasne s predpokladu, že na nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy alebo obmedzenia, okrem zákonného záložného práva v zmysle ust. zákona o vlastníctve bytov.

Rozhodnúť resp. dohodnúť sa môžete nasledovne :
1./ Darovanie podielu na nehnuteľnosti  pred uzatvorením manželstva a to v rozsahu na akom sa dohodnote. Nehnuteľnosť bude spadať pod režim podielového spoluvlastníctva.
2./ Darovaciu zmluvu môžete uzatvoriť aj po uzatvorení manželstva. Nehnuteľnosť naďalej bude patriť do  Vášho podielového spoluvlastníctva.

V zmysle ust. § 143 OZ bezpodpodielové spoluvlastníctvo vzniká až uzatvorením manželstva :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Keďže predmetnú nehnuteľnosť  Vaša priateľka nadobudla pred  uzatvorením manželstva, táto nebude patriť do BSM aj v prípade, ak by k darovaniu došlo až po uzatvorení manželstva. 
V zmysle ust.  Obč. zákonníka sa však môžete dohodnúť, že predmetná nehnuteľnosť bude patriť do BSM, t.j. rozšíriť rovnako aj zúžiť zákonom určený rozsah BSM. Aby nehnuteľnosť patrila do BSM museli by ste spísať dohodu formou notárskej zápisnice o rozšírení BSM. Môžete sa súčasne dohodnú´t na správe spoločného majetku. 

 

DAROVACIA ZMLUVA
V zmysle ust. § 628 a nasl. Občianského zákonníka darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. 
Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť. Darovanie  pre prípad smrti, t.j.  darovať vec pod podmienkou, že obdarovaný vec nadobudne až úmrtím darcu, nie je prípustná. Takáto zmluva by bola zo zákona neplatná. Rovnako aj darovanie s podmienkami nie je prípustné. 

Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť. 

V súlade s ust. zákona sa  darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. 
Právna úprava darovacej zmluvy je  teda veľmi stručná.  
Či už sa dohodnete na spísaní darovacej zmluvy pred uzatvorením manželstva, alebo až po jeho uzatvroení, v každom prípade odporúčame zabezpečiť vyhotovenie znaleckého posudku na ohodnotenie nehnuteľnosti, ako z dôvodu právnej istoty, tak aj pre možnosť eliminácie sporov v prípade rozvodu.

 

 

ODPORÚČANIE 

Na základe uvedeného odporúčame nasledovné :

1./ Dovoľujeme si upriamiť pozornosť na to, aby ste nespisovali  darovaciu zmluvu podľa rôznych predlôh už niekým použitých, nakoľko nemusia byť správne ako po právnej stránke, tak aj  nemusia nevystihovať všetky konkrétne okolnosti Vášho prípadu.


2./ Odporúčame kontaktovať advokáta, ktorý v zmysle ust. zákona o advokácii by predmetnú zmluvu ako spísal, podal návrha na katastrálny odbor, tak aj zmluvu autorizoval.

Výhody autorizácie spočívajú v tom, že  zmluva, ktorá je autorizovaná advokátom okresný úrad, katastrálny odbor posudzuje iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu čo umožňuje okresnému úradu rozhodnúť o povolení vkladu v zrýchlenej lehote 20 dní. 
Podpisy na autorizovanej zmluve netreba osvedčovať na notárskom úrade alebo na matrike (ušetrené €)
Zmluvu autorizovanú advokátom podpisujú všetci účastníci zmluvy pred advokátom, pričom osvedčenie pravosti podpisov na notárskom úrade alebo na matrike nie je potrebné z čoho vyplýva úspora nákladov na osvedčovanie podpisov.  Rovnako návrh na vklad sa podáva  elektronickou formou, čím sa správne poplatky znižujú na polovicu. 
Výhodou autorizácie je aj to, že advokát je povinne poistený pre prípad zodpovednosti za škodu pri výkone povolania (naša advokátska kancelária je poistená na sumu 1,5 milióna €). Zmluva autorizovaná advokátom Vám zaručuje, že zmluva bude spísaná v súlade s ust. zákona.    

 

3./ Dovoľujeme si upriamiť pozornosť aj na splnenie ostatných povinností podľa ustanovení zákona  o vlastníctve bytov  a to ako voči správcovi bytového domu resp. spoločenstvu, tak aj podľa ust. zákona o miestnych poplatkoch, ktoré povinnosti by Vám pomohol splniť advokát.
 

Dúfame, že sme Vám pomohli.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem vypracovať darovaciu zmluvu na polovičku rodinného domu, môžem si to vypracovať sama na základe vzoru z internetu alebo to musí vypracovať notár, právnik, aby to bolo v súlade s právnym poriadkom.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2021)

Dobrý deň,
nemusí Vám ho vypracovať právnik, notár. Zákon to nevyžaduje. Ak ju však dáte vypracovať odborníkovi, predídete možným problémom pri vkladovom konaní na katastri nehnuteľností. Často sa totiž stáva, že sa nám ozývajú klienti, že si sami vypracovali zmluvu, podali návrh na vklad, ale kataster im prerušil vkladové konanie pre nedostatok v zmluve aj v návrhu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcela by som sa poradiť ohľadom veci, ktorá sa týka darovanej zmluvy. Ide o to, že bola darovaná nehnuteľnosť synovi, ktorý potom v nejskoršej dobe tragicky zahynul a následne jeho manželka prepísala nehnuteľnosť na seba a svoje deti a nás ako rodičov zosnulého syna ani len nepozvala na dedičské konanie. Preto sa chcem opýtať, či je možný ešte nejaký prostriedok ako odvrátiť ten dar, poprípade aké sú vlastne naše práva a možnosti v tejto situácii, do ktorej sme sa nechceli dostať.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2021)

Dobrý deň,
v zmysle ust. par. 473 Obč. zákonníka zákonným dedičom po Vašom synovi je jeho manželka a deti. Aj keď nehnuteľnosť nepatrila do bezpodielového spoluvlastníctva, zákonný nárok z tejto nehnuteľnosti darovanej výlučne Vášmu synovi, má aj jeho manželka v podiele jedna tretina z celku.

Notár v tomto smere rozhodol správne podľa dedič. podielov v súlade so zákonnom v zmysle ust. par. 482 Obč. zákonníka.

Možnosťou riešenia pre Vás je len dohoda s terajšími vlastníkmi o darovaní nehnuteľnosti Vám ale jej predaj, ale napadnutie dedič. konania nie je je možné ak bola schválená dohoda dedičov v dedič. konaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s priateľkou sme kúpili rodinný dom na polovicu a chceli by sme spísať dáku zmluvu alebo niečo, aby, keď sa mne niečo stane jej ostal aj môj podiel a opačne, aby si rodiny nemohli nárokovať je to možné ďakujem.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.03.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že RD je v podielovom spoluvlastníctve a nemáte deti. Riešením Vami uvedenej situácie je spísanie závetu v zmysle ust. par. 476 a nasl. Obč. zákonníka, kde odkážete závetom svoj podiel na RD druhému spoluvlastníkovi. Keďže rodičia prípadne Vaši súrodenci nie sú neopomenuteľnými dedičmi tak ako sú nimi  maloleté alebo plnoleté deti v zmysle ust. par. 479 Obč. zákonnîka, rodičia ani súrodenci nemôžu závet napadnúť z toho dôvodu, že sú dedičmi zo zákona.

Spísať závet odporúčame u notára, ktorý závet zaregistruje v centrálnom registri závetov a budete mať tak právnu istotu, že závet sa nestratí. Môžete sa obrátiť na ktoréhokoľvek notára. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovacia zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcel bý som sa Vás opýtať, či môže byt na jednej darovacej zmluve uvedené aj viac nehnuteľností, ak chceme darovať nehnuteľnosti, pri ktorých niektoré nehnuteľnosti vlastním v celistvosti 1/1 a niektoré máme v spoluvlastníctve s manželkou. Ide o nehnuteľnosti v jednom katastri.
Ďakujem,

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.02.2021)

Dobrý deň,
áno, môžete to tak urobiť, ale treba presne špecifikovať nehnuteľnosti a aby bolo zrejmé, kto akú vlastní a v akom podiele. Dovoľujem si Vás odkázať na zákon o katastri nehnuteľností, ktorý ustanovuje podmienky. Azda najdôležitejšie je, aby zmluva, obsahovala označenie

a) účastníkov práv k nehnuteľnostiam; ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje,

b) právneho úkonu a jeho predmet, miesto a čas právneho úkonu,

c) nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ alebo parcela registra „E“, druhu pozemku a výmery pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, svokra v septembri zdedila dom po svojom bratovi. Chcela by nám tento dom darovať. Musí sa v takomto prípade platiť daň z nehnuteľnosti, ak ju vlastní menej ako 5 rokov ?

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.01.2021)

Dobrý deň,
ak Vám chce svokra darovať dom, neplatí žiadnu daň z darovania, ani daň z príjmu, keďže darovanie je bezodplatné. Daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.

 

.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
manželka ma darovaciu zmluvu od žijúcich rodičov ma aj brata, ktorý už 20 rokov s nimi nefunguje, akoby rodičia neexistovali. V prípade, ak by jeden rodič zomrel, manželka by ho musela z ohodnotenia domu vyplatiť nie?

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.01.2021)

Dobrý deň,
nie celkom rozumiem Vašej otázke. Ak ale máte na mysli situáciu, kedy dom bol darovaný len manželke, tak v prípade smrti rodičov by ho nemusela vyplatiť z danej nehnuteľnosti. Dôvodom je, že táto nehnuteľnosť nebude predmetom dedičstva. Má nového vlastníka - manželku. Dedil by sa zvyšný majetok a to, čo manželka dostala bezplatne za života poručiteľa, by sa jej započítalo na dedičský podiel, takže by sa mohlo stať, že ak zvyšný majetok rodičov nedosahuje hodnotu domu, nedostala by už z dedičstva nič.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovacia zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, že ak mi rodičia darovali pred 17-timi rokmi dom (ešte stále žijú), ale nevlastní súrodenci mi povedali, že ten darovaný dom po smrti mojich rodičov chcú súdne napadnúť (moja mama a otec mali pred manželstvom iné deti, ja som ich jediná dcéra z druhého manželstva; dom patril otcovi a jeho bratovi, brata otec vyplatil a mama mala 1/4 z domu a darovala mi svoju čiastku a otec zvyšné 3/4), žila som u rodičov do 30 rokov, teraz som vydatá, navštevujem rodičov každý týždeň, súrodenci tam chodia raz za rok. Preto sa chcem opýtať, ako sa poistiť, aby mi môj darovaný dom, ktorí mi rodičia dobrovoľne darovali, súd náhodou neprisúdil súrodencom ? Viem sa poistiť napríklad prípadným závetom rodičov ? Sú ochotní ho podpísať, že sa vzdávajú domu v môj prospech. Pomôže to k niečomu ? Alebo sa to dá inak riešiť? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. S pozdravom L.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.01.2021)

Dobrý deň,
ak Vám rodičia darovali RD pred 17 rokmi a na LV ste zapísaná ako jediný vlastník RD, potom predmetný RD nemôže byť ani predmetom dedenia, teda bolo by zbytočné v závete uviesť, že ich želaním v prípade ich úmrtia je, aby Vy ste sa stali vlastníčkjou RD. Bolo na výlučnej vôli Vašich rodičov, že Vám RD pred 17 rokmi darovali. Rodičia nepotrebovali an uvedený úkon súhlas svojich ostatných detí.

V prípade úmrtia rodičov však platí ust. § 484 Obč. zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

Z uvedneého zák. ustanovenia vyplýva, že ak predemtom dedenia bude nejaký majetok, potom hodnota RD v cene pred 17 rokmi sa Vám započítava na Váš dedičský podiel a o toľko budete menej dediť. Najlepšie je uvedené ustanovenie uviesť na jednoduchom príklade :

Predmetom dedenia budú fin. prostriedky 100000 €, hodnota RD pred 17 rokmi bola 200000 €, t.j. majetok v dedení predstavuje spolu 300000 €. Počet dedičov je 3; t.j. na jedného dediča pripadá suma 100 000 €, avšak keďže Vy ste už nadobudli RD darom v hodnote 200000 €, z fin. prostriedkov 100000 € nedostanete nič a 2 dedičia nadobudnú po 50000 €. Vy ako dedič, ktorej bol RD darovaný za života poručiteľa nie ste povinná ostatným dedičom nič vyplácať.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, či je možné napadnúť darovaciu zmluvu, za akých podmienok atď.
Vec:
Prepis rodičovského domu mojej matky na jej sestru, darovacou zmluvou v r. 2010, tzn. vydedenie mojej matky. Obaja rodičia mojej matky žijú, v nehnuteľnosti majú vecné bremeno užívania nehnuteľnosti, teda právo dožitia. Chcela by som teda vedieť, či je darovacia zmluva napadnuteľná, či moja mama má právo požadovať polovicu majetku, vrátane všetkých pozemkov.
Ďakujem pekne. S pozdravom

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2020)

Dobrý deň,
počas svojho života môže každý nakladať s vlastným majetkom podľa svojho uváženia. Ak má darovacia zmluva všetky zákonné náležitosti a darcovia boli v čase prevodu spôsobilí na právne úkony, je minimálna šanca úspešne napadnúť predmetnú darovaciu zmluvu.

Ide o častý spôsob ako dochádza ešte za života k určitému spôsobu vyporiadania dedičstva, nakoľko v čase ich smrti, tento dom už nebude predmetom dedičstva. Ak však majú iný majetok, hodnota tohto daru bude započítateľná na dedičský podiel obdarovanej v tzv. kolácii.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, v roku 2005 nám svokrovci darovali polovicu domu, teda vlastne podkrovie, ktoré sme si prerobili na trojizbový byt. Neskôr v roku 2011 nám darovali aj druhú polovicu, ale v skutočnosti sme museli vyplatiť švagra, takže to dar vlastne nebol. Na dome si nechali právo doživotného užívania. My sme dom začali prerábať a investovali sme tam veľa peňazí. Svokor je alkoholik, ktorý keď si vypije tak na nás vyvíja psychicky nátlak. Keď nie je po jeho alebo sa mu protirečí, tak sa začne vyhrážať, že nám dom vezme. Muž sa mu viackrát slovne postavil, pohádali sa, pričom nechýbali aj vulgarizmy. Útočí na naše deti, týra nám psa. Všetko robí tak, aby vyvolal v mužovi agresivitu a on, aby mu ublížil. Zatiaľ sa manžel drží, ale neviem dokedy ten tlak zvládne. Pri poslednej hádke na neho zavolal policajtov, urobil sa záznam a bol upozornený, či ho v jeho veku toto baví robiť. Zaumienil si nás z domu vyštvať a robí všetko cielene, aby sa mu to podarilo. Chce napadnúť darovaciu zmluvu. Hádky vyvoláva väčšinou on jeho správaním a neustálymi slovnými útokmi. Prosím Vás, má možnosť nás o všetko pripraviť, keď útoky idú z jeho strany? Manžel je zo všetkého zúfalý, pretože by nikdy neveril ako sa môže rodič takto správať k vlastnému synovi a vnúčatám. Vopred ďakujem za radu.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.11.2020)

Dobrý deň,
žiadať vrátiť dar môže svokor v tom prípade, ak by ste sa s manželom voči nemu alebo voči členom jeho rodiny správali tak, že tým hrubo porušíte dobré mravy. To je zákonná dikcia ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka.

Váš prípad je však špecifický tým, že sám darca sa takým spôsobom správa, a nie je vylúčené, že sa snaží vyprokovať Vášho manžela, aby ho napadol a aby mohol následne tvrdiť, že sa voči nemu správal tak, že tým hrubo porušil dobré mravy. To by som však očakával iba v prípade, že je právne poučený o možnostiach.

Ak nie, zrejme ide iba o jeho potrebu dať vám najavo, že všetko máte vďaka nemu, a preto by ste ho mali "rešpektovať", "poslúchať".


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovacia zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, keď dostanem pozemok darovacou zmluvou po akej dobe naň už darca nemá právo, že by si ho mohol zobrať spať. Ďakujem.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.11.2020)

Dobrý deň,
na Vašu otázku je odpoveď, že ju môže kedykoľvek požadovať, ak sa naplnia podmienky upravené v ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka. Lehota na žiadanie daru späť totiž začína plynúť od doby, kedy sa obdarovaný správal k darcovi alebo k členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušil dobré mravy.

Tak sa môže stať krátko po darovaní, ale aj 5-10-20-30 rokov po darovaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer, rada by som sa spýtala ako by to bolo, keď svokrovci darovali môjmu mužovi ešte pred svadbou dom aj VB. Kto a ako sa môže domáhať vrátenia daru, a ak by sa nedajbože stalo niečo s mojim manželom, ako by to bolo so mnou jeho ženou a deťmi? Mohli by ma svokrovci vyhodiť alebo žiadať všetko spať? Prípadne jeho súrodenci, aj keď každý niečo dostal tiež darovaním?
Ďakujem krásne za odpoveď.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2020)

Dobrý deň,
dar môže žiadať vrátiť iba darca, nie súrodenci Vášho manžela. Na vrátenie daru musia byť splnené zákonné podmienky - hrubé porušenie dobrých mravov zo strany Vášho manžela. Kým doma žijete normálnym spôsobom života a Váš manžel sa voči svojim rodičom alebo členom ich rodiny správa v rámci bežných vzťahov, úspešne by vrátenie daru uplatniť nemohli.

Ak by Váš manžel zomrel, dom by ste zdedili Vy spolu s deťmi, samozrejme zaťažený vecným bremenom svokrovcov. Z domu by Vás však vyhodiť nemohli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebujem právnu pomoc s darovacou zmluvou.
Svokrovci darovali manželovi dom darovacou zmluvou s ťarchou práva dožitia v dome. No v poslednej dobe sa začína svokor správať ako blázon. Vkuse sleduje koľko vody sa spotrebuje, koľko elektriny a plynu, vyčíta nám každý kW a každý liter. Sme 4členná rodina + svokrovci. Keď som chcela svokrovi vysvetliť, že ventilátor 45W nemôže spotrebovať 25kW za mesiac, začal na mňa útočiť, že on ho počul v detskej izbe o 3:00 hodine ráno. Vyhrážal sa mi, že on v tom dome ostane a ja nie, že sa o to postará. Niečo ma zalubom, nevie nájsť dokumenty ohľadom darovania domu, tak obvinil manžela, že mu ukradol papiere, chce na neho zavolať políciu. Vyhrážal sa, že založí dom a narobí dlhy. Preklína nás a nadáva nám i deťom. Psychicky to začína byt ťažké, ja trpím Crohnovou chorobou a som po 2 operáciách čreva.
Najlepšie riešenie by bolo odsťahovať sa, ale peniaze sme použili na úpravu domu a okolia domu a tiež nechceme odchádzať z domu, ktorý je vlastne náš. Chcela by som vedieť, či nás môže svokor nejako dostať z domu, ak áno, čo môžme, alebo máme urobiť.
Vopred ďakujem za Vaše rady.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.10.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 630 Obč. zákonníka platí :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že darca sa môže domáhať vrátenia daru len v prípade, že by ste hrubo porušovali dobré mravy voči darcovi alebo členom jeho rodiny. Keďže svokor a svokra už nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti, nemôže ani zaťažiť nehnuteľnosť dlhmi, ktoré by urobil. V tomto smere si nemusíte robiť žiadne starosti.

Správanie zrejme neovplyvníte.

Vyčíta sa Vám spotreba elektriny, vody atď. V otázke neuvádzate, kto z Vás hradí predmetné náklady. Uvádzame, že pokiaľ aj bolo zriadené vecné bremeno práva dožitia v nehnuteľnosti, neznamená to, pokiaľ ste sa nedohodli na bezodplatnosti na poplatkoch spojených s užívaním nehnuteľnosti, aj svokor a svokra majú znášať primerané náklady spojené s ich bývaním v RD, teda platiť za vodu, elektrinu, plyn a pod.

Uvedené vyplýva z ust. § 151n/ ods. 3 Obč. zákonníka :

"Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania."

Svokor Vás z RD nemôže vysťahovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovacia zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň.
Chcel by som darovať svoj nehnuteľný majetok dcére s tým, že sa o mňa
postará a dochová ma. Mám však obavu, čo sa stane, ak by moja dcéra
zomrela skôr ako ja. K svojmu majetku sa už nemusím vrátiť, prídem o dom,
resp. nemám záruku, že sa o mňa postarajú jej deti. Prosím o radu, ako
mám v tomto prípade postupovať.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2020)

Dobrý deň,
v tomto prípade môžete v zmluve zriadiť aj vecné bremeno - právo dožitia v nehnuteľnosti a zapísať to na katastri. Potom by aj jej dedičia museli rešpektovať Vaše právo tam bývať. Ak sa s ňou zmluvne dohodnete, že Vás dochová, žiaľ táto povinnosť neprechádza na jej dedičov. Jedine ak by sa aj oni k tomu zmluvne zaviazali. Jedine potom by mali takúto povinnosť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môžem darovať časť rodinného domu synovcovi z vecným bremenom dožitia a koľko by ma to stalo?

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.09.2020)

Dobrý deň,
ak ste vlastníkom nehnuteľnosti, môžete časť (spoluvlastnícky podiel) darovať inej osobe, aj synovcovi. To, že tam je vecné bremeno, nie je prekážkou. Musíte spísať písomnú darovaciu zmluvu, v nej opísať nehnuteľnosť, aký podiel mu prevádzate, že je to bezplatne, že to od Vás prijíma. Potom sa podáva na kataster návrh na vklad, kde sa platí poplatok 66 eur za podanie. Plus treba počítať s nákladmi na overenie podpisu prevodcu na zmluve. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, mužovi mama darovala svoju 1/4 domu po rodičoch. Dom bol neobývateľný proste to bola stará ruina. Všetko sme s mužom prerobili od okien, cez podlahy až strop. Zmluva je písaná tak, že zmluva o budúcej darovacej zmluve. Teraz, keď už je dom v tip top stave tak nás odtiaľ vyhadzuje. Je možné, že nás môže vyhodiť? Ďakujem.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2020)

Dobrý deň,
neuviedli ste, či zmluva o budúcej darovacej zmluve znela na prevod 3/4 podielu na dome. Rovnako ste neuviedli ako boli nastavené podmienky, kedy dôjde k podpisu riadnej darovacej zmluvy.

Ak sa podmienky upravené v budúcej darovacej zmluve naplnili, je možné na súde sa domáhať nahradenia prejavu vôle jeho mamy. Súdnym rozhodnutím sa nahradí prejav vôle na darovacej zmluve a dôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na Vášho manžela.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovacia zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moja otázka znie :
Môže jediný vlastník bytu (matka) darovať darovacou zmluvou jednu 1/2 bytu, jednému synovi (ma ich dvoch) + zriadiť vecné bremeno dožitia ?
Dôvod otázky: Matka chcela synom darovať byt, každému polovicu. Mali sme jednu darovaciu zmluvu, ale jeden syn odmietol podpísať. Ďakujem. Ondrej

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.09.2020)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že matka chcela darovať svojim dvom synom byt, každému podiel 1/2 k celku plus zriadiť vecné bremeno v prospech darcu.

Právne to je možné, ale na druhej strane platí, že nikoho nemožno nútiť prijať dar.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ak sa môj otec oženil a osvojil si dieťa svojej ženy, potom celý svoj majetok darovali jej dcére, môžem napadnúť darovaciu zmluvu? Ďakujem.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2020)

Dobrý deň,
každý vlastník môže nakladať s majetkom podľa vlastného uváženia. Ak sa rozhodol majetok darovať, zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, bola určitá, v čase uzavretia zmluvy bol príčetný, tak potom ju je možné považovať za platnú a nemožno ju úspešne napadnúť. Potom v rámci dedičského konania môžete len namietať to, aby sa započítalo dedičovi, ktorý niečo od poručiteľa bezplatne dostal, na jeho dedičský podiel. Tým pádom by mal nižší podiel na dedičstve, alebo žiaden.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Chcela by som sa opýtať na darovaciu zmluvu na dom. Je možné, že by nám otcova matka, ktorá nám aj s dedom darovala dom mohla vziať, keď už dedo je po smrti ? Ak by rodičia prepísali dom na brata stratila by naňho právo vziať nám ho ? Ďakujem.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.08.2020)

Dobrý deň,
nie je právny dúvod, aby ste RD prepisovali na brata.

Podľa ust. § 630 Obč. zákonníka platí :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Ako vyplýva z uvedeného zák. ustanovenia, darca sa môže domáhať vrátenia daru len v prípade, ak obdarovaný sa správa k darcovi alebo členom jeho rodiny spôsobom, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Zákon nedefinuje pojem hrubého porušenia dobrých mravov.

Podľa ustálenej judikatúry právo darcu domáhať sa vrátenia daru nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi, ani pri menej významnom porušení dobrých mravov zo strany obdarovaného. Za hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným nemožno považovať napr. predaj darovanej veci cudzej osobe, alebo nenavštevovanie darcu pri príležitosti sviatkov a jeho životných jubileí (R 31/1999). Rovnako tak, je ustálený aj názor súdov, že za právne relevantné považuje iba také správanie sa obdarovaného, ktoré sa objektívne prejavilo. Pritom nie je rozhodujúci subjektívny pocit a  úsudok darcu (R 61/1997).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovacia zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím o radu, môže manžel darovať manželke svoju polovicu bytu, ktorý nadobudli počas trvania manželstva?

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2020)

Dobrý deň,
ak ste byt nadobudli spoločne za trvania manželstva, potom byt patrí do BSM. Za tohto právneho stavu nie je možné, aby manžel daroval manželke podiel na byte, ktorý je v BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať mám taký problém, že sme sa dohodli ústne, že brat nechce ostať v rodičovskom dome a pomáhať rodičom s platením a opravou domu, tak som sa rozhodla, že ja ostanem už som dokončila podkrovie, aby som mohla mať samostatný byt, a aby mali rodičia kľud. Ale nastal problém brat odo mňa žiada, aby som mu kúpila dom, ale bohužiaľ peniaze ani hypotéku v takej výške akú požaduje 80 tisíc mi nedajú (našla som dom v hodnote 40 tisíc navrhla som mu, že mu pomôžem splatiť hypotéku čiže by mesačná splátka delila na polovicu) avšak s týmto návrhom nesúhlasí. Rodičia chcú prepísať dom na mňa, avšak trvajú na tom, aby som sa dohodla z bratom len, keď on všetky možnosti odmieta. Neviem ako ďalej mám postupovať. Môj návrh konečný bol, že by som mu vyplatila 10 tisíc, ale ani s tým nesúhlasí. Neviem čo by bolo najlepšie, keď z ničím nesúhlasí. Dala by sa spraviť zmluva bez toho, aby s tým súhlasil brat, že v zmluve by bolo spomenuté, že nesúhlasí ani z jedným návrhom, a že na základe toho mu bolo vyplatené 10 tisíc a dom by sa dal prepísať na mňa a ťarcha by tam bola rodičia, že môžu dom užívať? Ďakujem veľmi pekne za pomoc
Pekný zvyšok dna.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.08.2020)

Dobrý deň,
predovšetkým treba uviesť, že Vy ako súrodenec ochotný postarať sa o rodičov a pomôcť s rekonštrukciou domu resp. s jeho opravou, nie ste zo zákona povinná za života rodičov Vášmu bratovi nič vyplácať. Zrejme tu ide o to, že rodičia chcú, keďže dom prepíšu na Vás darovacou zmluvou, aby aj brat bol spokojný a prakticky týmto spôsobom, ako uvádzate v otázke /kúpa RD z Vašej strany/, bolo usporiadané dedičstvo predmetného RD.

Vaši rodičia nepotrebujú súhlas Vášho brata k tomu, aby Vám darovali rodinný dom so zriadením vecného bremena v ich prospech. Váš brat nie je vlastníkom RD, ani jeho podielovým spoluvlastníkom.

Uvádzame, že ak by došlo k úmrtiu rodičov, resp. postupnému úmrtiu, Vám ako budúcej vlastníčke RD sa započítava hodnota uvedeného RD na Váš dedičský podiel a o toľko budete menej dediť. Ak by predmetom dedenia po rodičoch nebol žiaden majetok (aktíva), následne nie ste povinná bratovi nič vyplácať.

Uvádzame, že Vami uvedená situácia je v našej poradni pomerne často spomínaná, keď si súrodenec robí nárok na dedičstvo, resp. vyplatenie peňazí, pritom rodič ako budúci poručiteľ ešte žije.

Možným riešením Vami uvedenej situácie by bolo, keby Vám rodičia časť RD darovali a časť RD predali. (nemusí to byť 50 % a 50 %). Časť uhradenej kúpnej ceny z Vašej strany podľa uváženia rodičov (nie je to povinnosť rodičov), by následne darovali synovi, pričom ohľadom darovania peňazí by bola spísaná zmluva a prevod peňazí by sa realizoval bank. prevodom. Rovnako predmetný finančný dar by sa bratovi započítal na jeho dedičský podiel v prípade úmrtia rodiča.

Pre spísanie zmlúv odporúčame kontaktovať advokáta.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Ak prepíšem nehnuteľnosť darovaciu zmluvou na partnerku, s ktorou mám dieťa ale nie sme zobratý viem si nejako poistiť inou zmluvou alebo zmenkou túto nehnuteľnosť, keďže už nebudem jej vlastníkom ? Chcel by som sa poistiť v prípade našeho rozchodu. Ďakujem.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.07.2020)

Dobrý deň,

Vami uvedený spôsob poistenia darovania nehnuteľnosti nie je možný.

Možnosťou je, aby bolo v dar. zmluve dohodnuté Vaša doživotné právo užívania a bývania v uvedenej nehnuteľnosti, prípadne partnerke darovať len podiel na nehnuteľnosti (nemusí ísť o 50 %, môže to byť aj 15 %, je to na Vašej dohode).

Z otázky usudzujeme, že máte pochybnosti pre darovanie nehnuteľnosti, potom je lepšie, aby ste predmetný krok zvážili a jeho realizáciu radšej odložili. Aj keď máte s partnerkou dieťa, z tohto dôvodu jej nevznikol žiadny nárok na Váš majetok.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovacia zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Po sobáši sme si kúpili byt, na ktorý mame stále hypotéku. Teraz sme štyri mesiace po rozvode a dohodli sme sa, že bývalý manžel daruje svoj podiel z bytu na našu dospelú dcéru pod podmienkou, že ja budem naďalej splácať úver. Akou cestou by sa dala táto vec právne ošetriť, keďže mi bolo povedané, že darovať môže až po troch rokoch od rozvodu. Ďakujem.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2020)

Dobrý deň,
zrejme preto Vám povedali o troch rokoch, pretože ak s manželom neuzatvoríte dohodu o vyporiadaní BSM, do uplynutia troch rokov vlastníte tento byt 1/1. Tzn. že nikto z Vás na nehnuteľnosti nemá ešte "svoj" podiel.

Vašu situáciu je možno upraviť tak, že s manželom najprv uzatvoríte dohodu o tom, že nehnuteľnosť bude patriť do podielového spoluvlastníctva, každý o podiele 1/2 a zároveň, že sa stanete výlučným dlžníkom banky. Toto musíte u banky overiť, či ste dostatočne bonitná pre banku, aby sa tak stalo. Ak banka bude súhlasiť, bude potrebné podpísať dodatok k úverovej zmluve v banke.

Následne bude môcť Váš bývalý manžel darovať svoj podiel dcére.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám záujem o kúpu chaty, predávajúci majiteľ (neni môj rodinný príbuzný, cudzí človek) je jediný disponent parcely s chatou, ktorú nadobudol pred rokom darovaciou zmluvou. Chcel by ju predať, ale nechce platiť štátu 33% daň a samozrejme nechce ani čakať 5 rokov. Navrhoval nám, že spravíme darovaciu zmluvu pre nás a my mu proste dáme peniaze v hodnote čo by chcel za chatu. Obávam sa, že to nie je správne, keďže by som nemal žiaden doklad o zaplatení, nie malej sumy (pre mňa). Neviem ako moc by bola napadnuteľná darovacia zmluva, od cudzieho človeka. Dala by sa spraviť aj nejaká predkupná zmluva pred drovaciou? Alebo ako to papierovo ošetriť? Darovacej zmluvy sa trochu obávam.
Čo by ste mi poradili, ako postupovať?
Vďaka za reakciu.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.07.2020)

Dobrý deň,
chápeme Vaše obavy z pohľadu toho, že kupujete nehnuteľnosť od cudzieho človeka. Táto situácia sa nedá ošetriť ani predkupnou zmluvou, lebo z pohľadu jeho daňovej povinnosti by bol rozhodujúcim čas podpisu zmluvy o budúcej zmluve a nie riadnej kúpnej zmluvy. Tzn. že by v konečnom dôsledku musel daň aj tak zaplatiť.

Rovnako je rizikové posielať alebo dávať peniaze vo veľkom množstve bez akéhokoľvek dokladu.

Najideálnejším riešením pre takéto situácie (musia s tým súhlasiť obe strany) je napísať nájomnú zmluvu na 4-5 rokov, s tým, že zaplatené nájomné by sa započítavalo už na kúpnu cenu nehnuteľnosti a následne by sa po uplynutí 5 rokov podpísala riadna kúpna zmluva s tým, že by bola kúpna cena znížená o zaplatené nájomné. Rovnako by sa v nájomnej zmluve upravilo Vaše predkupné právo (aby sa nestalo, že budete platiť nájomné a následne to predá niekomu inému).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer, prajem. Chcel by som sa Vás opýtať, či je možné napadnúť darovaciu zmluvu, ak je na nej zle uvedené meno darcu. Zmluva je už 13 rokov stará. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.07.2020)

Dobrý deň,
neuviedli ste akým spôsobom zle uvedené meno. Nakoľko zrejme na základe predmetnej zmluvy kataster nehnuteľností vykonal zápis vlastníckeho práva v katastri, je zrejmé, že sa nejedná o chybu alebo si chybu nevšimli. Kataster nehnuteľností je veľmi formalistický úrad, ktorý aj pre najmenší preklep prerušuje katastrálne konania. Je možné, že bol spísaný dodatok k zmluve, kde bola chyba opravená.

Ak je však chyba takého rozsahu, že ide o určenie neexistujúcej osoby v zmluve, zmluva môže byť absolútne neplatná. Odporúčame Vám vyhľadať advokáta vo Vašom okolí, ktorý by mohol pozrieť znenie zmluvy a posúdiť chybu v zmluve.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovacia zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, pred 4 rokmi mi rodičia darovali nehnuteľnosť s doživotným bremenom. To znamená, že tam bývajú, žiadny problém im nikto nerobí, a stále mi vykrikujú, že sa o nich nestarám, ale ja tam chodím na návštevu, keď potrebujú im nakupim, aj keď mama je sebestačná a nemá s ničím problém. Teraz mi povedala, že jej nehnuteľnosť mám vrátiť, aj keď nie som si vedomá ničoho, čím by som sa previnilá. Je možné zrušiť darovaciu zmluvu?

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.07.2020)

Dobrý deň,
záleží, ako máte formulovanú zmluvu a ako znie vecné bremeno. Ak znie len ako právo dožitia a v zmluve nemáte dohodnuté, že ich máte dochovať a postarať sa o nich a na prípadné porušenie tejto povinnosti nie je naviazané ich právo na odstúpenie od zmluvy, tak podľa môjho názoru nemôžu zmluvu len tak zrušiť (platne). Zákon im umožňuje žiadať vrátenie daru, ale len ak sa k nim správate tak, že hrubo porušujete dobré mravy. Ak ich navštevujete a nakupujete, nejde o porušenie dobrých mravov, tobôž nie o hrubé porušenie dobrých mravov. Zmluvu teda nemôžu len tak platne zrušiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moja babka s dedkom mi chcú darovať rodinný dom aj s prislúchajúcim pozemkom. Aký je postup treba spraviť obhliadku nehnuteľnosti a zistiť jej hodnotu? Majú 3 deti z toho 1 dedič sa zrieka v prospech mňa (môj otec) ostatné 2 dedičky budú vyplatené a dostanú podpísať papier o tom, že sa vzdávajú dedičstva. Aký je postup? Čo k tomu potrebujú?

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.05.2020)

Dobrý deň,
Vaša stará mama a starý otec za svojho života môžu disponovať so svojim majetkom podľa svojho uváženia a k darovaniu RD Vám ako vnukovi nepotrebujú žiaden súhlas a ani žiadne spisovanie žiadnych listín s prípadými budúcimi dedičmi, teda súhlas Vášho otca a jeho súrodencov.

Deti Vašich starých rodičov, t.j. Váš otec a jeho súrodneci, nemôžu od svojich rodičov požadovať za ich života žiadne vyrovnanie dedičstva; dôvod je prostý a to ten, že starý rodičia žijú a ich deti ako prípadný zákonní dedičia za ich života si nemôžu robiť nárok na ich majetok a dedičstvo v podstate v súčasnosti neexistuje, keďže starý rodičia žijú.

Pokiaľ ide o spísanie darovacej zmluvy, zákon síce nevyžaduje znalecký posudok, ale z dôvodu právnej istoty Vás ako obdarovaného pre prípadný predaj tohto RD budeta mať tak doklad o tom, aká bola hodnota RD v čase darovania čo má vplyv na prípadnú povinnosť platiť daň z príjmu z predaja totho RD.

Naviac hodnota tohto daru sa v prípade dedičského konania započítava Vášmu otcovi na jeho dedičský podiel, čo vyplýva z ust. § 484 Obč. zákonníka.

Na spísanie zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)Ďakujem za odpoveď ešte by som sa rád opýtal. Moji starí rodičia ich chcú vyplatiť, aby im žiaden nárok potom na ten dom a pozemok nevznikol. Je to ich svojvoľné rozhodnutie, že to tak chcú urobiť, ale keď som dobre pochopil vašu odpoveď: nie je to potrebné ?Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.05.2020)

Dobrý deň,
ak starý rodičia darujú Vám ako vnukovi RD, tento nebude predmetom dedenia v prípade ich úmrtia, a Vy nebudete povinný dedičom nič vyplácať alebo doplácať, keďže dom nebude predmetom dedenia, lebo bude vo Vašom vlastníctve.

Starý rodičia nie sú povinný z dôvodu, že Vám darujú RD vyplácať niečo svojim deťom.

Ak chcú starí rodičia darovať svojim deťom nejaké peniaze, nemôžete im v tom zabrániť, je to ich rozhodnutie, ale odporúčame vždy písomnú formu aj na darovanie peňazí - bankový prevod resp. vklad na účet obdarovaného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prajem. Chcem sa spýtať partner pred viac ako 3 rokmi daroval pozemok, ktorý spísali aj darovaciu zmluvu podpisy overené na matrike. K dnešnému dňu ju však darca nebol prepísať na katastri. Je táto darovacia zmluva ešte platná alebo zanikla pozemok je aj naďalej partnerov? Ďakujem.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.04.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 47 Obč. zákonníka platí :
"(1) Ak zákon ustanovuje, že k zmluve je potrebné rozhodnutie príslušného orgánu, je zmluva účinná týmto rozhodnutím.
(2) Ak sa do troch rokov od uzavretia zmluvy nepodal návrh na rozhodnutie podľa odseku 1, platí, že účastníci od zmluvy odstúpili."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak nebol podal návrh an vklad do katastra, zo zákona platí, že účastníci od zmluvy odstúpili a teda vlastníkom nehnuteľnosti na pôvodný vlastník - darca.

Aktuálny stav na LV zistite na stránke katasterportal.sk


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovacia zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Mám rodinný dom, na ktorý mám úver. Je možné dom prepísať na niekoho iného darovacou zmluvou, aby aj úver bol napísaný na daného človeka a aj iné poplatky ? Ďakujem.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.09.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Podľa ust. § 151h/ Obč. zákonníka platí :

"(1) Pri prevode alebo prechode zálohu pôsobí záložné právo voči nadobúdateľovi zálohu, ak zmluva o zriadení záložného práva neurčuje, že záložca môže záloh alebo časť zálohu previesť bez zaťaženia záložným právom alebo ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.

(2) Na nadobúdateľa zálohu, voči ktorému pôsobí záložné právo, prechádzajú účinnosťou prevodu alebo prechodu všetky práva a povinnosti záložcu zo zmluvy o zriadení záložného práva. Nadobúdateľ zálohu, voči ktorému pôsobí záložné právo, je povinný strpieť výkon záložného práva a vzťahujú sa na neho práva a povinnosti záložcu."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že aj keby ste nehnuteľnosť darovali, záložné právo v prospech banky nezanikne a nový vlastník nehnuteľnosti bude povinný strpieť výkon záložného práva. V samotnej úverovej zmluve máte uvedené podmienky výkonu záložného práva. Podpísaním darovacej zmluvy nezanikajú Vaše záväzky voči banke.
Odporúčame kontaktovať banku pred podpísaním darovacej zmluvy.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý chcem sa spýtať, či môže manželka darovať manželovi svoju polovicu bytu tým pádom by manžel vlastnil celý byt.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.03.2019)

Dobrý deň,

ak je byt v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, potom nemôže jeden manžel previesť na druhého žiadnu časť, nakoľko BSM znamená, že obaja sú akoby výlučnými vlastníkmi celej veci v podiele 1/1. Ak by však išlo o byt v podielovom spoluvlastníctve, potom to nie je vylúčené, aby jeden z manželov previedol svoj podiel na druhého manžela, ktorý by sa stal výlučným vlastníkom celého bytu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, dostala som dom od svojej starkej darovacou zmluvou s tým, že ju doopatrujem do konca života. Po niekoľkých rokoch žiadala dom vrátiť, preto lebo, že nemôže všetko nechať iba mne svojej vnučke. Ma 5 dcier, tak som časť daravovala jej 2 dcéram, ktoré dar prijali a ďalšie 3 dar neprijali, tak časť domu ostala mne, ale po čase som sa rozhodla z domu odísť, takže ju nemôžem doopatrovať. Tu časť domu čo mi ostala chcem vrátiť ale neviem komu, či tým 3 dcéram čo dar neprijali alebo starkej, ale vtedy to pôjde do dedičstva a to by sa zas delilo na 5 dcér. Môže starká požadovať vrátenie celej časti domu, keď mám už len časť, keď ju nedoopatrujem? Alebo môže niektorá z dcér  napadnúť zmluvu, že som starkú nedoopatrovala? Môže niekto odo mňa požadovať náhradu?

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.11.2018)

Dobrý deň, 
Vami položená otázka nespadá celkom do bezplatnej poradne, napriek tomu sme sa rozhodli, že budeme odpovedať v bezplatnej poradni  a veríme, že naša odpoveď Vám pomôže.

1./ K odpovedi na Vašu otázku je potrebné predovšetkým uviesť, že pokiaľ Vám bola darovaná nehnuteľnosť nie ste následne povinná ani na základe priania starej mamy k tomu, aby ste časť nehnuteľnosti darovali jej dcéram z toho dôvodu, že Vám nemôže po nej zostať celý dom. To nie je právne vymožiteľné  a v prípade, že by babka sa dožadovala splnenia uvedenej povinnosti cestou súdu súd by takýto návrh zamietol.
2./ Z otázky usudzujeme, že ste bývali v darovanom dome spolu s babkou a že ste sa rozhodli odísť z domu. Sme názoru, že nie je podmienkou doopatrovania to, aby ste spolu aj bývali. K samotnej darovacej zmluve a dojednanej podmienke doopatrovania darcu - babky, uvádzame, že je možné, že darovacia zmluva je neplatná, nakoľko darovacia zmluva je charakteristická tým, že je bezodplatná a podľa Vašej otázky odplatou za dom malo byť doopatrovanie.
3./ Nevieme v akom stave je Vaša stará mama, teda či už v súčasnosti potrebuje opatrovanie.
Doopatrovanie nie je to, že budete s ňou 24 hodín denne a budete všetko robiť čo ona bude požadovať aj keď to jej stav dovoľuje robiť. Doopatrovanie má byť špecifikované o aké úkony sa jedná.  K tomu by sme však potrebovali vidieť darovaciu zmluvu a poznať okolnosti jej spísania ako aj terajší stav.
4./ Sme názoru, že nie ste povinná dom vrátiť.  
K otázke, či dcéry môžu napadnúť zmluvu, áno, mohli by pokiaľ darovacia zmluva nespĺňa  zákonné náležitosti podľa ust. Obč. zákonníka. Ešte poznamenávame, že pokiaľ ste časť nehnuteľnosti darovali  dcéram starej matky, v tomto rozsahu sa mal aj znížiť Váš záväzok z doopatrovania. 

Odporúčame vec konzultovať s advokátom.
V prípade, že máte záujem na posúdení darovacej zmluvy pôvodnej uzatvorenej so starou mamou, aj aj darovacích  zmlúv, ktorými ste previedli časť nehnuteľnosti na dcéry starej mamy, dovoľujeme si Vás odporučiť, aby ste nás kontaktovali. 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovacia zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. S priateľom rok žijeme v byte, na ktorý si priateľ zobral úver a je jeho výlučným vlastníkom. Nie som spoludlžníčkou úveru, ale priateľovi mesačne posielam na účet polovicu mesačnej splátky úveru na byt. Chceli by sme byť obaja vlastníkmi bytu (1/1). Je možné, aby mi priateľ daroval polovicu bytu s podmienkou splácania úveru? Alebo by bola lepšia kúpno-predajná zmluva cez mesačne splátky? Aké riešenie by bolo vhodné? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.11.2017)

Dobrý deň,

 

na základe Vašej otázky si Vám dovoľujem uviesť, že je možné dosiahnuť, aby Váš priateľ previedol na Vás určitý spoluvlastnícky podiel na predmetnej nehnuteľnosti a Vy sa stali spoluvlastníčkou nehnuteľnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa je však niekoľko možností a aj prekážok, ktoré nie je možné bez detailnej znalosti Vášho prípadu a tiež podmienok poskytnutia úveru a zriadenia záložného práva na nehnuteľnosť ani odhadnúť. Z toho dôvodu Vám nižšie priblížim právnu úpravu spoluvlastníctva nehnuteľností, ale tiež možností nadobudnutia nehnuteľnosti do spoluvlastníctva.

 

Právna úprava podielového a bezpodielového spoluvlastníctva

 

Vo svojej otázke ste uviedli, že by ste chceli nehnuteľnosť vlastniť s Vaším priateľom v podiele 1/1. Tento podiel je však príznačný pre tzv. bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Iba manželia môžu nehnuteľnosť vlastniť v podiele 1/1, a to iba vtedy, ak túto nehnuteľnosť nadobudli v súlade s právnymi predpismi a najmä v súlade s ustanovením § 143 Občianskeho zákonníka.

 

Podľa ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

 

Nakoľko Váš priateľ predmetnú nehnuteľnosť už vlastní a v čase nadobudnutia tejto nehnuteľnosti ste neboli manželmi nie je možné po právnej stránke docieliť stav, kedy by ste nehnuteľnosť vlastnili v podiele 1/1. Pri všetkých ostatných prípadoch ak dvaja ľudia spoločne vlastnia nehnuteľnosť, ide o tzv. podielové spoluvlastníctvo. Tzn. že obaja sú vlastníkmi nehnuteľnosti v určitom podiele.

 

Podľa ustanovenia § 137 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka

(1) Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.

(2) Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké.

 

Priamo z ustanovenia § 137 Občianskeho zákonníka vyplýva, že ak nie je medzi podielovými spoluvlastníkmi (účastníkmi darovacej alebo kúpnej zmluvy) dohodnuté inak alebo určené inak právnym predpisom platí, že ich podiely sú rovnaké. Tzn. že ak bude v darovacej zmluve uvedené, že Vám priateľ daruje spoluvlastnícky podiel vo výške 1/2, tak budete obaja podielovými spoluvlastníkmi každý v podiele 1/2. Ak by Vám daroval podiel 1/4, Vy budete podielovou spoluvlastníčkou vo výške 1/4 a Váš priateľ podielovým spoluvlastníkom vo výške 3/4.

 

Prevod vlastníckeho práva k akejkoľvek nehnuteľnosti je možné dosiahnuť dvoma spôsobmi, a to buď darovacou zmluvou (bezodplatne) alebo kúpnou zmluvou (odplatne). Konkrétny spôsob a voľba medzi nimi závisí na dohode zmluvných strán (najmä s prihliadnutím na odplatnosť alebo bezodplatnosť prevodu).

 

Právna úprava prevodu vlastníckeho práva

 

Tak, ako je uvedené vyššie, je možné vlastnícke právo k nehnuteľnosti, resp. spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti previesť na inú osobu darovacou zmluvou alebo kúpnou zmluvou. Najväčší rozdiel medzi nimi tkvie práve v tom, či sa vlastnícke právo (alebo spoluvlastnícky podiel) prevádzajú za odplatu alebo bezplatne.

 

Podľa ustanovenia § 588 Občianskeho zákonníka

Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

 

Podľa ustanovenia § 628 ods. 2 Občianskeho zákonníka

Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.

 

V rámci posudzovania Vašej situácie je však oveľa významnejšou skutočnosťou, že na predmetnej nehnuteľnosti viazne záložné právo banky. Ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce záložné právo žiadnym spôsobom neobmedzujú možnosť prevádzania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na inú osobu, ani keď je nehnuteľnosť zaťažená záložným právom. Tzn. že podľa ustanovení Občianskeho zákonníka je možné previesť aj vlastnícke právo k nehnuteľnosti zaťažené záložným právom na inú osobu.

 

Záložné zmluvy, ktoré vlastníci nehnuteľnosti podpisujú s bankou však môžu obsahovať (vo väčšine prípadov aj obsahujú) ustanovenia, ktoré obmedzujú možnosť prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Druhou možnosťou ako to zvyknú banky upraviť je, že v záložných zmluvách uvádzajú, že je možné nehnuteľnosť previesť iba na základe ich predchádzajúceho súhlasu.

 

Z toho dôvodu bude potrebné aj vo Vašom prípade zistiť, či záložná zmluva, ktorou bola pri uzatvorení zmluvy o hypotéke založená nehnuteľnosť neobsahuje ustanovenie, ktoré by obmedzovalo možnosť prevodu nehnuteľnosti, prípadne by kládlo nad rámec zákona ďalšie podmienky prevodu nehnuteľnosti.

 

Zhrnutie

 

Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je možný i v prípadoch ako je ten Váš. To, či to spravíte darovacou zmluvou alebo kúpnou zmluvou je výlučne na vašej dohode s priateľom. Je však veľmi dôležité zistiť z pohľadu banky a podmienok záložného práva zriadeného na nehnuteľnosti, či prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nie je nejakým spôsobom obmedzený alebo vylúčený.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj syn dostal Opätovnú výzvu na úhradu:278, 49e-exekučné konanie. Je to výzva, keď sa neuhradí, vykoná sa súpis hnuteľných veci. Syn ma síce trvalé bydlisko na mojej adrese, ale už asi 3 roky u mňa nebýva a nemá ani kľúče od bytu. Keď sa nedostaví v uvedený deň na ten súpis, musím si ja vybrať dovolenku a čakať na ich príchod od 8, 30? V byte žiadne veci nemá. Ďakuje za odpoveď. Mama.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.03.2017)

Dobrý deň,

v tomto prípade by som odporúčal kontaktovať súdneho exekútora, uviesť mu tieto skutočnosti a pokúsiť sa s ním dohodnúť. Podľa § 120 ods.1 Exekučného poriadku totiž Exekútor urobí opatrenia, aby sa v byte povinného, prípadne na inom mieste, kde má povinný svoje veci umiestnené, spísali veci, ktoré by sa mohli predať, a to v takom rozsahu, aby výťažok predaja spísaných vecí postačil na uspokojenie pohľadávky a jej príslušenstva spolu s trovami exekúcie. Spíšu sa predovšetkým veci, bez ktorých sa povinný bude môcť najskôr zaobísť a ktoré sa najľahšie predajú; veci, ktoré sa rýchle kazia, sa spíšu, len ak nie je tu dostatok iných vecí a ak možno zabezpečiť ich rýchly predaj. Povinný umožní exekútorovi prístup na všetky miesta, kde má svoje hnuteľné veci umiestnené. Exekútor k vykonávaniu súpisu priberie vhodnú osobu, podľa možnosti zástupcu obce. Podstatná je skutočnosť, že u Vás nemá žiadne veci, a preto nie je povinný  umožniť mu vstup na miesto kde veci nemá. Na druhej strane, miesto trvalého pobytu je často exekútorom navštevované (za účelom súpisu hnuteľných vecí) logicky, ako prvé. V prípade ak exekútor príde do Vášho bytu, bude mu potrebné uviesť, že nejde o veci Vášho syna, ale o Vaše veci, pričom bude zrejme nutné predložiť o tom aj doklad. Ak by sa stalo, že by do exekúcie zahrnul aj veci, ktoré sú Vaše, môžete sa brániť na súde žalobou na vylúčenie veci z exekúcie.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem poprosiť o odpoveď na moju otázku. Som vydatá 12 rokov a s manželom som 22 rokov. Je to moje druhé manželstvo a jeho tiež. Mame spolu dcéru 18 ročnú. Problém je v tom, že po 4 rokoch som sa dozvedela, že manžel prepísal dom na syna z prvého manželstva. Vôbec som o tom nevedela. Dom bol rodičovský a on tam mal 3/4 a jeho brat 1/4, ktorý je už mŕtvy. Ja som počas manželstva môj byt predala a investovala som do domu. Teraz mi povedal, že mi to nikto nekázal, a že mi jeho syn nič nedá. Najviac ma trápi, že máme spolu dcéru, ktorej nedal nič, aj keď vraví, že jeho syn sa o ňu postará, čomu neverím, nakoľko on má 43 rokov, svoju rodinu, 2 deti a ona 18. Je bohatý, má dom, druhý prerobil a predáva a tretí má od otca. Bojím sa, že keby sa niečo stalo, ostaneme bezdomovci. Chcem sa spýtať, či mohol toto otec urobiť, keď dcéra bola maloletá. Darovaciu zmluvu nechce ukázať, nemáme tam ani doživotné právo ani on, povedal ale, že nás nikto nevyhodí, že sa nemáme báť. Rozmýšľam, že skúsim požiadať mesto o byt, ak by sa to dalo a odišli by sme s dcérou odtiaľto. Neviem, čo mám robiť, som psychicky na dne, chcem sa dať dokopy a ísť do práce už som mesiace PN po operácií. Prosím Vás o radu, čo robiť, aby sme neostali na ulici, keď už ma aj LV, lebo ja mu neverím, on je veľmi na majetky a peniaze. Mne je veľmi ľúto našej dcéry, ktorá budúci rok maturuje a neviem čo robiť, keďže je aj ona z toho nešťastná, ako sa otec zachoval.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.03.2017)

Dobrý deň, v prípade, že tento spoluvlastnícky podiel vlastnil vo svojom výlučnom vlastníctve, mohol ním naložiť tak, že ho previedol na svojho syna. Nepotreboval na to Váš súhlas, ani sa neberie ohľad na to, že má maloletú dcéru. Tento dar však bude možné v rámci dedičského konania po ňom započítať ako dar počas jeho života. Vzhľadom na to, že nebolo v rámci darovacej zmluve zahrnuté vecné bremeno práva užívania a bývania v nehnuteľnosti závisí iba na jeho synovi dokedy umožní užívať túto nehnuteľnosť Vám a Vašej dcére. Vo vzťahu k Vaším investíciám do nehnuteľnosti si Vám dovoľujem uviesť, že ak máte doklady k investíciám je teoreticky možné tieto od vlastníka nehnuteľnosti vymáhať. Je však potrebné vopred posúdiť, či sú doklady dostatočné na preukázanie investícií a tiež, či tieto Vaše nároky nie sú premlčané.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovacia zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Ďakujem pekne za odpoveď, ešte by som chcela doplniť, že sa jednalo o družstevný byt, ktorý otec odkúpil až, keď už bol ženatý s 2 manželkou. Znamená to teda, že už pri odkúpení sa stala jeho manželka polovičnou vlastníčkou bytu? V katastri je ale stále uvedený iba otec. Je možné niekde si tieto skutočnosti preveriť?

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.02.2017)

Dobrý deň, jeho manželka sa automaticky nestáva spoluvlastníčkou bytu, keď sú zosobášení v čase odkupovania bytu. Vy nedokážete zistiť bez bližších informácií od otca, či je alebo nie je jeho manželka spoluvlastníčkou bytu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moji rodičia sa rozviedli pred 32 rokmi. Počas manželstva dostali 4 izbový byt, po rozvode zostal bývať v byte otec a mama sa odsťahovala s tým, že sa ústne dohodli, že byt bude môj a mojej sestry, keď vyrastieme, že nás vysporiada. Medzitým sa ale otec znova oženil, jeho nová žena mala tiež byt, ktorý predala a peniaze prepila. Nasťahovala sa k otcovi a odvtedy sme my ako deti mali zákaz vstupu tam chodiť. Otec sa vyhováral stále, že je chorý atď a prestali sme sa stýkať. On medzitým dal darovacou zmluvou byt na svoju novú manželku. Nechápem prečo to urobil a prečo zanevrel na svoje deti. Je nejaká šanca dovolať sa spravodlivosti?

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ bol otec vlastníkom bytu a bol spôsobilý na právne úkony a tiež rozumel tomu čo robí, potom nemáte žiadnu právnu možnosť, ako sa dostať k uvedenému bytu.

Vlastník bytu sa sám rozhoduje ako bude nakladať so svojim majetkom.

Tým, že previedol byt na svoju manželku, spôsobil, že dedičskom konaní nebude tento byt predmetom dedenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, poprosila by som Vás o radu čo robiť, keď chcem predĺžiť 10 ročnú darovaciu zmluvu?

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.02.2017)

Dobrý deň, darovacia zmluva sa nepredlžuje. Pokiaľ Vám niekto niečo daroval, či už hnuteľnú vec alebo nehnuteľnosť, tak darovaním prešlo vlastnícke právo na Vás ako obdarovaného. Po darovaní obdarovaný rozhoduje o tom, ako naloží s darovanom vecou.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovacia zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Prosím, ako postupovať v prípade, že chcem na darovaciu zmluvu (po smrti rodičov, dodržal som ťarchu starostlivosti o rodičov) pridať ako vlastníka aj manželku a tri deti. Dom som dostal darovacou zmluvou v roku 2008 a mám ešte 6 súrodencov, ktorí síce ústne súhlasili ale človek nikdy nevie. Ochránim týmto svoju rodinu v prípade, že sa mi niečo stane? Ďakujem.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.11.2016)

Dobrý deň, pokiaľ bola nehnuteľnosť darovaná v minulosti na základe darovacej zmluvy, tak nie je možné na túto istú darovaciu zmluvu pridať ďalšie osoby (manželku a deti). Teraz môžete urobiť iba to, že prevediete na manželku a deti podiel na tejto nehnuteľnosti a to tiež formou darovacej zmluvy. 

Pokiaľ ide o Vašich súrodencov, tak títo nemajú nárok na nehnuteľnosť, pretože táto nikdy nebola v ich vlastníctve a oni nemajú ani nárok požadovať nejaký podiel v prípade smrti rodičov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc,moja matka mi darovala rodinný dom s pozemkom v roku 1994,darovacia zmluva nebola uzatvorená,chcem sa spýtať či môžem spísať darovaciu zmluvu so spätným dátumom. Ďakujem.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.08.2016)

Dobrý deň,

nakoľko ide o nehnuteľnosť zmluva o prevode vlastníctva k nej musí byť písomná a vlastníctvo k nej sa nadobúda až vkladom do katastra nehnuteľností. Ak Vám nehuteľnosť nebola darovaná písomnou zmluvou, potom ide o neplatnú zmluvu. Navyše podpis prevodcu musí byť úradne overený a návrh na vklad by ste aj tak podávali až v sučasnosti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám dvoch synov, z ktorých jeden sa vrcholne zle zachoval voči mne, manželke a vôbec celej mojej rodine. Preto som mu zrušil trvalý pobyt v rodinnom dome, neskôr som ho vydedil a následne darovacou zmluvou som daroval rodinný dom druhému synovi. Zaujíma ma, či darovaciu zmluvu môže nepodarený syn napadnúť tak, aby bola neplatná a po mojej smrti by eventuálne dedil zo zákona, čo neprichádza do úvahy. Podotýkam, že darovacia zmluva spĺňa všetky náležitosti a prevod vlastníctva k rodinnému domu bude riadne prevedený na katastri. Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.08.2016)

Dobrý deň, darovacia zmluva ako dvojstranný právny úkon môže byť neplatná len z dôvodov uvedených v zákone. Podľa § 37 a nasl. Občianskeho zákonníka, právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, inak je neplatný. Právny úkon, ktorého predmetom je plnenie nemožné, je neplatný. Neplatný je právny úkon, pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony. Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou. Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. Ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje zákon alebo dohoda účastníkov, je neplatný. Ak teda predmetná darovacia zmluva obsahuje všetky náležitosti a nevzťahuje sa ňu žiadny z vyššie uvedených dôvodov neplatnosti, nie je ju možné napadnúť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovacia zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Chcela by som sa odborne poradit s pravnikom. V rodine sa nam vyskytol velmi vazny problem. Ako dcera som dostala od rodicov dom s tym, ze oboch rodicov doopatrujem a budu tam mat pravo na dozivotne uzivanie. Tato dohoda a prepis sa stal asi pred 8 rokmi. Dom sme zacali postupne prerabat, no casom otec zacal mat neprijemne spravanie a vsetko nam komplikoval. Tak sme mu ustupili a zostali zit s manzelom v zahranici. Kedze to nefungovalo medzi nami sme po dobrom ustupili. Casom si zmyslel, ze nie je spokojny ani s mojou matkou ako manzelkou. Nasiel si vaznu znamost a normalne s nou vsade chodi a planuju spolu zit na dochodku. No otec stale zije u nas doma a cez vikend je s priatelkou. Odmieta odist, chce zit takto v dvoch rodinach. Chce sa aj rozviest, ale stale chce mat pristup do domu. Najhorsie na tom vsetkom je, ze si niekedy vypije alkohol, je agresivny a napada matku slovne aj fyzicky. Je neprijemny a dokonca jej znepristupnil vstup do ich spalne a odmieta, aby uzivala ich spolocny majetok. Nedavno ju aj napadol a musela som volat policiu a podali sme na neho trestne oznamenie za fyzicke napadnutie. Jeho spravanie je absolutne nemoralne. Nevieme ako dalej, mamu som zobrala zit ku mne do zahranicia, pretoze je to tyranie, aby zila v takychto podmienkach. Matka sa chce rozviest, no nevieme si predstavit ako si to on predstavuje, ze chce stale chodit do domu, kedze na to ma narok. Ved je to uplne nemozne, aby som opatrovala rozvedenych rodicov,agresivneho otca co ma druhu zenu v jednej domacnosti. Je nejaka moznost, aby sme ho vynali z bremena, ktore je v darovacej zmluve tohto domu? Ako mame postupovat, aby odisiel od nas a nechal nas zit v klude. Mame dvojrocne dieta a je to uplne stresujuce pre celu rodinu. Radi by sme sa vratili domov, no zial nikto nevie nic zmoct proti nemu. Vraj na Slovensku nie je na to zakon. To naozaj musime zit az do jeho smrti v klude len daleko za mlakou v zahranici?

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.03.2016)

Dobrý deň, v zmysle Občianskeho zákonníka je možné vecné bremeno zrušiť v prvom rade dohodou oprávneného a povinného. Predpokladám, že vo Vašom prípade dohoda nie je možná. Súd zruší na návrh povinného alebo oprávneného vecné bremeno v takom prípade, ak došlo k zmene pomerov. Zmenou pomerov musí vzniknúť hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného. Ak sa v súdnom konaní táto skutočnosť preukáže, súd môže vecné bremeno obmedziť alebo zrušiť. Vo Vašom prípade došlo k zmene pomerov (správanie Vášho otca), čím zároveň došlo aj k nepomeru medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného. V tomto smere je dôležité v súdnom konaní preukázať vznik tohto nepomeru (nestačí tvrdiť, že vznikol hrubý nepomer, treba ho aj preukázať). 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Moja mama mi darovala rodinný dom darovacou zmluvou (september 2015). Vzniká mi tým daňová povinnosť ? Prosím o info. Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.01.2016)

Dobrý deň, ak ste nadobudli nehnuteľnosť darovacou zmluvou, nie je Vašou povinnosťou platiť žiadnu daň.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovacia zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, chcela by som vediet ako je to z dozivotnym pravom? mama mi darovala byt s tym, ze ju dochovam a pochovam. ale potom ma byt donutila predat aj s bratom a ja som si ju nastahovala k sebe. ako je to s tym dozivotnym pravom, je stale platne, aj ked som byt predala? alebo tym padom to dozivotne pravo padlo? ide o to, ze som si nasla priatela a mame nie je po vôli, tak nam robi zle. A chcem, aby sa odstahovala.

Odpoveď: Darovacia zmluva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.09.2015)

Dobrý deň, ak na svojom súčasnom byte na katastri (liste vlastníctva) nemáte zapísané právo doživotného užívania Vašej súčasnej nehnuteľnosti a ani ste nepodpisovali žiadnu zmluvu, ktorou by ste zriadili právo doživotného užívania nehnuteľnosti, potom toto právo tu nie je. 

Ak Vám matka robí zle a nemá užívaciu zmluvu k Vašej nehnuteľnosti, potom ju môžete z Vašej nehnuteľnosti vysťahovať. 

Vstupuje tu tiež otázka morálky a to, že ona Vám darovala svoj byt, z ktorý peniaze ste použili pre svoje účely. Je to samozrejme jej chyba, právo je v tomto prípade na Vašej strane. 

Matka by mohla od Vás požadovať náhradu za dar, nakoľko ste dar už predali. Podmienkou je, aby Vaše správanie bolo v hrubom rozpore s dobrými mravmi. Ak vyvoláva konflikty ona, potom vysťahovanie z domu automaticky neznamená takéto správanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovacia zmluva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku