Premlčacia doba darovacej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 14. 10. 2015

Otázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy

Dobrý deň, môže byť ako dôvod premlčacej doby na zrušenie darovacej zmluvy dátum rozvodu manželstva? Bývalý manžel mi pred 10 rokmi daroval dve parcely a ja som mu podobne v rámci vysporiadania BSM, keďže je podnikateľ prepísala pozemky a polovicu spoločnej chaty. 7.5.2012 sme sa rozviedli a on teraz chce na súde napadnúť jeho darovaciu zmluvu a žiadať vrátenie daru. Vraj má dôkazy, že som hrubo porušovala dobré mravy. Chce použiť telefonické nahrávky, ktoré si tajne robil, keď prišiel bez dovolenia do môjho domu a začal ma slovne napádať, aby vyprovokoval hádku. Pred rokom ma dokonca fyzicky napadol, ale nemám o tom žiadny záznam, lebo som nevolala políciu-chyba. Teraz v lete prišiel do záhrady a bez môjho súhlasu oberal marhule a keď som ho na to upozornila, vynadal mi, že som sprostá ako bota....má na ovocie právo, lebo kedysi dávno ten strom zasadil on. Celú túto rošádu robí kvôli tomu, lebo sa dozvedel, že chcem časť 6 árov jednej parcely odpredať, pretože nepotrebujem takú veľkú záhradu. Argumentuje tým, že na parcelu majú dedičský nárok jeho synovia. Výlučnou vlastníčkou spomínaných pozemkov som na liste vlastníctva uvedená ja. Veľmi Vás prosím o radu, desím sa súdnych sporov. Ďakujem 

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

Dobrý deň, premlčacia doba pri darovacej zmluve plynie odo dňa, kedy došlo k hrubému správaniu obdarovaného voči darcovi. Samotný rozvod nie je dôvodom na vrátenie daru. Telefonické nahrávky, ak boli nahraté bez vášho súhlasu nie je možné použiť ako dôkaz v konaní, pretože boli získané nezákonným spôsobom. Nikdy sa však nenechajte vyprovokovať, aby to nepoužil voči Vám.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Môj ujo daroval družkinej dcére lesné a poľnohospodárske pozemky. Je družkina dcéra blízka osoba podľa § 116? Porušil tým stanovy urbáru kde na pozemky mali prednostné právo spoluvlastníci. Darovaciu zmluvu chceme napadnúť, ale je staršia viac ako 3 roky. Vklad do katastra bol zrealizovaný aj napriek porušeniu stanov urbárskeho spoločenstva.
Ďakujem.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.01.2020)

Dobrý deň, družkina dcéra môže definíciu blízkej osoby spĺňať iba v takom prípade, ak by išlo o osobu, pri ktorej by darca jej ujmu považoval za svoju vlastnú ujmu. To by musel preukázať darca. Nakoľko však hovoríme v tomto prípade iba o tzv. relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode vlastníckeho práva, tú je možné napadnúť do 3 rokov od vykonania právneho úkonu. Iba v prípade, že by bola zmluva absolútne neplatná, je možné neplatnosť napadnúť aj po uplynutí troch rokov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Rodičia darovacou zmluvou darovali bratovi celý dom. Bolo to ešte v roku 2016, ale dozvedela som sa to až teraz z výpisu, ktorý som si našla. Nikto ma o tomto fakte neinformoval, bolo to bez môjho vedomia. Neni som si vedomá nejakého pochybenia voči rodičom. Môžem sa nejako brániť?

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2020)

Dobrý deň,

rozumiem otázke. Ak ste neboli spoluvlastník nehnuteľnosti, ale vlastníkmi boli len rodičia, tak potom na prevod nehnuteľnosti Váš súhlas nepotrebovali. Vlastník totiž môže so svojím majetkom nakladať podľa vlastného uváženia a slobodne. Pokiaľ bol daný úkon urobený slobodne, určito, vážne, zrozumiteľne, v predpísanej forme a v čase, keď boli všetky zmluvné strany spôsobilé na právne úkony, tak úkon je platný a nemôžete ho nijako napadnúť. Vy, môžete jedine v dedičskom konaní následne žiadať, aby notár zohľadnil a započítal na dedičský podiel brata to, čo bezplatne dostal od poručiteľa. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať svokra darovala stavebný pozemok po smrti svokra. Po 26 sa domáha vrátenia na základe §630 občianskeho zákoníka. Doteraz bolo všetko v poriadku až kým sa sestra manželky nerozviedla nasťahovala si priateľa do domu. Pozemok od nich nebol ohradený, a teda po príchode prakticky cudzích ľudí, ktorí nám neboli predstavený sa manželka rozhodla posadiť stromčeky od ich pozemku zdôrazňujem, že na našom pozemku. Svokra nám ich vytrhala a proste začala robiť zle nejdem to všetko rozpisovať. Bez dovolenia vstupovala na nás pozemok dokonca v prednej časti domu naso pozemku zbúrala nás plot a postavila si svoj. Vtedy moja manželka prestala s ňou komunikovať nijak sa nehádali proste nekomunikuje s ňou. Možno toto považovať za zle mravy? Nedá sa to riešiť, keď ona svojim správaním provokuje nás dokonca aj nášho syna provokuje, ktorý ju bez problémov navštevuje, že sme si sami stromky postriekali a všemožne mu rozpráva, že ona ma pravdu. Môžeme predať tento pozemok synovi, aby zanikla darovacia zmluva ešte nebolo začaté súdne pojednávanie len sme nesúhlasili s vrátením daru, pretože sme tu postavili dom a niekoľko stavieb. Ďakujem.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.12.2018)

Dobrý deň
na Vašu otázku predkladám nasledovnú odpoveď :
Z otázky usudzujeme, že sa jedná o spor o pozemok, ktorý v určitej časti Vám bola darovaný a neboli vymedzené hranice medzi pozemkami aj v teréne a vykonané potrebné úpravy za účelom zamedzenia prístupu neoprávneným osobám, napr. oplotenie. 
Následne došlo k nezrovnalostiam ako popisujete v otázke.

Podľa ust. § 630 Obč. zákonníka platí :
"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."
Z Vami uvedeného skutkového stavu usudzujeme, že sa nejedná o prípad hrubého porušenia dobrých mravov ako dôvod na vrátenie pozemku darcovi; súd by takýto návrh zamietol.

Odporúčame kontaktovať autorizovaného geodeta na vytýčenie hraníc pozemku v teréne a  vybudovanie plota, k výstavbe ktorého je potrebné ohlásenie stavebnému úradu podľa ust. stavebného poriadku.
Ak by došlo ku konaniu ako opisujete v otázke /vytrhanie stromčekov, zbúranie plota a pod./ odporúčame obratom kontaktovať políciu a podať oznámenie o priestupku proti občianskemu spolunažívaniu na obec.
Tým, že by ste Vám darované pozemky predali alebo darovali synovi, na veci to v podstate nič nemení - v prípade, že by súd nárok na vrátenie daru uznal, museli by ste hodnotu daru vrátiť v peniazoch. 
Ale ako sme uviedli vyššie, skutkové okolnosti nie sú tie, ktoré by súd zobral ako dôvod na vrátenie daru podľa § 630 Obč. zákonníka.
Vec treba riešiť pevným plotom.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, úctivo prosím o odpoveď. Pre uzavretím manželstva (2008) som zakúpil hodnotné šperky zo svojich vlastných zdrojov. Daroval som ich pred svadbou manželke (01/2009). Avšak nakoľko manželka na mňa koncom roka 12/2012 podala nepravdivé trestne oznámenie, žiadal som (začiatkom 01/2013) formou SMS a emailov od nej tieto dary vrátiť, pričom mi potvrdila, že mi ich aj vráti (čo sa samozrejme doteraz nestalo). Teraz je sama obvinená zo zločinov krivého obvinenia a zločinov dvojnásobnej krivej výpovede voči mojej osobe. Otázka znie, keďže už v roku 2013 som od nej žiadal tieto dary spať a aj potvrdila, že mi ich vráti, mám na nich nárok domáhať sa ich vrátenia? Zanikol právny vzťah z darovania už v roku 2013? Nevzťahuje sa na to premlčacia lehota (podľa vlastníckeho práva)? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.05.2018)

Dobrý večer, 

ďakujeme za otázku, ku ktorej uvádzame nasledovnú odpoveď.

Podľa ust. § 630 Obč. zákonníka platí, že "darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Pre domáhanie sa vrátenia daru platí všeob. premlčacia lehota 3 rokov podľa § 101 Obč. zákonníka a to od dňa, kedy došlo k hrubému porušeniu dobrých mravov.

Z uvedeného vyplýva, že vo veci by sme museli poznať aj bližšie okolnosti trestného stíhania, kedy k nemu došlo, doterajšie výsledky trestného konania, atď., a na uvedenom základe je potrebné stavať a dožadovať sa vrátenia daru.

V prípade záujme sa môžete obrátiť na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email : http://advokat@ficek.sk.

 

Dodatok :

Zaslali ste nám ďalšiu podotázku, proísme o jej znovuzaslanie do podotázok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpili sme pozemok, v ktorom sme neskôr zistili, že určitá časť pozemku bola nadobudnutá bývalým majiteľom darovacou zmluvou. Darkyňa už zomrela, ale jedna z dedičiek sa nám vyhráža, že túto darovaciu zmluvu napadne súdne. Pozemok sme kúpili v roku 2009 a v katastri bol vykonaný zápis o prevode na bývalého majiteľa v roku 2008, kedy sa stal vlastníkom. Môže nás súdne napadnúť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ bola darovacia zmluva uzavretá platne, nevidím dôvod, pre ktorý by sa mala teraz napadnúť (pritom dôvod, pre ktorý by sa mala predmetná zmluva napadnúť nie je z Vašej otázky zrejmý).

Vo všeobecnosti však platí, že ak trpí právny úkon - darovacia zmluva takými vadami, ktoré by spôsobovali absolútnu neplatnosť, v prípade, že by dedička preukázala naliehavý právny záujem, teoreticky by mohla domáhať určovacou žalobou neplatnosti darovacej zmluvy. Pokiaľ ide o absolútnu neplatnosť právneho úkonu, v tomto smere neplynú prakticky žiadne premlčacie lehoty.

Pre úplnosť uvádzam, že trojročná premlčacia doba, odkedy sa možno domáhať určenia neplatnosti právneho úkonu, platí len pri tzv. relatívne neplatných právnych úkonoch.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, svokrovci nám darovali tie peniaze obom. Nielen môjmu ex. Ale teraz si vymýšľajú, že len mne dávali tie peniaze. Aj napriek tomu, ako sa im ex priznal, že len on s nimi manipuloval. Preto si chcem byt istá, čo môžem očakávať. Ďakujem.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.04.2018)

Dobrý deň. Ak išlo o darovanie, tak darca sa môže voči obdarovanému domáhať vrátenia daru len z jediného zákonného dôvodu, ktorý je upravený v ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka. Spomenuté zákonné ustanovenie pritom znie nasledovne: "Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Nakoľko z vašich otázok nevyplýva, že by boli naplnené predpoklady uvedené v citovanej norme, domnievam sa, že na vrátenie daru nie je žiadny dôvod. Uvedené pritom platí aj za predpokladu, že by išlo o darovanie len vo vzťahu k Vám (tzn. ak by ste boli obdarovaná len Vy).

Pre úplnosť ešte v súvislosti s prípadným tvrdením, že išlo o pôžičku uvádzam, že ak protistrana nebude vedieť relevantne preukázať existenciu pôžičky (nakoľko písomná zmluva neexistuje), pričom vy budete uzavretie pôžičky popierať, v prípadnom súdnom konaní by mohlo byť poskytnutie finančných prostriedkov po právnej stránke kvalifikované jedine ako bezdôvodné obohatenie. Toto sa však vo všeobecnosti premlčuje v dvojročnej dobe, a teda ak boli peniaze poskytnuté pred štyrmi rokmi, pre takýto prípad sa viete brániť aj námietkou premlčania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, svokrovci mne a môjmu ex manželovi darovali finančnú hotovosť pred 4 rokmi kedy sme neboli manželia. Teraz po rozvode svokrovci chcú, aby som im ja vrátila všetky peniaze, ktoré nám dali. Nebola spísaná žiadna zmluva a ani nám nepovedali, že je to pôžička. A vlastne tých peňazí som sa ani nedotkla. Keď sa kupoval nábytok tak naň som dala polovicu zo svojich peňazí a on druhu polovicu z toho čo darovali svokrovci. A potom mi ten nábytok nechal, keď odišiel. Sám nemal predstavu kde všade minul tie peniaze. A živila som ho celé 3 roky z vlastných peňazí, keďže on nikde nerobil. Dalo by sa povedať, že to čo žiadajú, tak som ja minula na jeho potreby. Jeho rodičia sa mi vyhrážajú. V liste stanovili termín na vrátenie sumy, inak to budú riešiť súdnou cestou. Nereagovala som na to. Moja otázka znie, či majú šancu s tým uspieť na súde? Ďakujem.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.04.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ Vaši svokrovci darovali peniaze Vášmu bývalému manželovi, vznikol medzi nimi záväzkový vzťah na základe darovacej zmluvy. Tento záväzkový vzťah sa Vás však netýka, nakoľko ste neboli jeho účastníkom. Nevidím preto žiadny dôvod na to, aby si od Vás niečo nárokovali. Uvedené navyše platí o to viac, ak išlo o dar a nie o pôžičku.

Pokiaľ by vec riešili súdnou cestou, nepredpokladám, že by mohli voči Vám uspieť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Ak som správne pochopila odpoveď za ktorú Vám veľmi pekne ďakujem. Nemusím mať obavy z napadnutia darovacej zmluvy. O matku sa riadne starám. Od roku 1989 som majiteľkou nehnuteľnosti, ktoré mi darovala .Matka je stále spôsobilá na právne úkony.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.11.2016)

Áno, presne tak. Ďakujeme za Vašu otázku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Matka mi v roku 1989 darovala rodinný dom s pozemkom. V zmluve bola podmienka, že dom opravím na svoje náklady a ona bude dom bezplatne užívať do konca života. Môže byť darovacia zmluva napadnutá po jej smrti? Nakoľko boli na dome veľké opravy, matka sa rozhodla vyplatiť moje sestry, lebo ja som mala s opravou veľké výdaje. Matka mi do domácnosti ani na dom neprispievala. Teraz sa o ňu starám.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

Odpovedá: Advokát Bratislava (odpoveď odoslaná: 20.11.2016)

Dobrý deň,

tak ako Vaša matka darovala uvedené nehnuteľnosti Vám, z právneho hľadiska rovnakým spôsobom darovala peniaze Vašim sestrám. Nejde o vyplatenie Vašich sestier, pretože Vašej matke žiadna takáto povinnosť nevznikla. Ak by Vaša matka nechcela, nemusela dať Vašim sestrám žiadne finančné prostriedky.

Darovacia zmluva by mohla byť napadnutá len v prípade, že boli splnené základné podmienky platnosti právneho úkonu, akými je to, že právny úkon bol urobený slobodne, vážne, v určitej a zrozumiteľnej forme a pod.

Vo Vami opísanom skutkovom stave ale nemožno identifikovať žiadne okolnosti, ktoré by viedli k určeniu neplatnosti tejto darovacej zmluvy. Naviac, ak by niekto chcel napadnúť darovaciu zmluvu medzi Vami a Vašou matkou, musel by preukázať nielen splnenie jednej z týchto podmienok (pričom ani v tomto smere by asi osoba napádajúca darovaciu zmluvu neuniesla dôkazné bremeno, keďže by bolo veľmi ťažké preukázať, že právny úkon nerobila Vaša matka napr. slobodne a pod., a to o to viac, že darovacie zmluvy, ktorých predmetom je darovanie nehnuteľnosti musia spĺňať určité špecifické náležitosti, bez ktorých by vlastnícke právo obdarovaného na ich základe nezapísali príslušné orgány do katastra nehnuteľností) ale aj právny záujem na takomto určení neplatnosti zmluvy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý den chcem sa opýtat do kolkých dní resp.do akej doby je možné vypovedat darovaciu zmluvu nehnutelnosti .Bol som jedným z vlastníkov pozemku na ktorom chce obec opravovat príjazdovú cestu.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

Odpovedá: Advokát Bratislava (odpoveď odoslaná: 28.09.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ ste mali v zmluve dohodnutú možnosť odstúpenia od zmluvy, môžete postupovať podľa zmluvy. Do úvahy by prichádzalo aj požiadať o vrátenie daru podľa § 630 Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Kľúčovým pri odstúpení od zmluvy, či pri výpovedi nie je lehota, ale skôr skutočnosť na základe, ktorej tak chcete urobiť, teda nejaký právny dôvod.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk