Máte
otázku?

Premlčacia doba darovacej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnava

Otázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy

Dobrý deň, môže byť ako dôvod premlčacej doby na zrušenie darovacej zmluvy dátum rozvodu manželstva? Bývalý manžel mi pred 10 rokmi daroval dve parcely a ja som mu podobne v rámci vysporiadania BSM, keďže je podnikateľ prepísala pozemky a polovicu spoločnej chaty. 7.5.2012 sme sa rozviedli a on teraz chce na súde napadnúť jeho darovaciu zmluvu a žiadať vrátenie daru. Vraj má dôkazy, že som hrubo porušovala dobré mravy. Chce použiť telefonické nahrávky, ktoré si tajne robil, keď prišiel bez dovolenia do môjho domu a začal ma slovne napádať, aby vyprovokoval hádku. Pred rokom ma dokonca fyzicky napadol, ale nemám o tom žiadny záznam, lebo som nevolala políciu-chyba. Teraz v lete prišiel do záhrady a bez môjho súhlasu oberal marhule a keď som ho na to upozornila, vynadal mi, že som sprostá ako bota....má na ovocie právo, lebo kedysi dávno ten strom zasadil on. Celú túto rošádu robí kvôli tomu, lebo sa dozvedel, že chcem časť 6 árov jednej parcely odpredať, pretože nepotrebujem takú veľkú záhradu. Argumentuje tým, že na parcelu majú dedičský nárok jeho synovia. Výlučnou vlastníčkou spomínaných pozemkov som na liste vlastníctva uvedená ja. Veľmi Vás prosím o radu, desím sa súdnych sporov. Ďakujem 

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

Dobrý deň, premlčacia doba pri darovacej zmluve plynie odo dňa, kedy došlo k hrubému správaniu obdarovaného voči darcovi. Samotný rozvod nie je dôvodom na vrátenie daru. Telefonické nahrávky, ak boli nahraté bez vášho súhlasu nie je možné použiť ako dôkaz v konaní, pretože boli získané nezákonným spôsobom. Nikdy sa však nenechajte vyprovokovať, aby to nepoužil voči Vám.

Trápi vás "Premlčacia doba darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať. Zosnulá matka mojej ženy darovala manželke 3 izbový byt a záhradnú chatku aj z pozemkom, všetko darovacou zmluvou overenou. Ako to je potom na dedičskom konaní? Manželka má ešte sestru. Ďakujem. Vladimír

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 21.03.2022)

Dobrý deň, ak Vašej manželke jej mama darovala byt a chatu s pozemkom, tieto nepatria do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva, čo vyplýva z ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Pokiaľ ide o dedenie po matke Vašej manželky, tu uvádzame, že hodnota predmetných darov, ktoré Vaša manželka nadobudla darom od svojej matky, sa jej započítavajú na jej dedičský podiel a v podstate o toľko bude menej dedič a teda je možné, že z majetku, ktorý bude predmetom dedenia nenadobudne manželka nič.

Nehnuteľnsoti, ktoré manželka nadobudla darom však nebudú predmetom dedenia po matke Vašej manželky a to z jednoduchého dôvodu, že poručiteľka nebola ich vlastníčkou v deň úmrtia. Vaša manželka napriek tomu, že nehnuteľnosti nadobudla darom nie je povinná svojej sestre ako zákonnému dedičovi nič doplácať alebo vyplácať, na toto jej sestra nemá zákonný nárok.

Príklad postupu započítania daru v dedičskom konaní uvádzame :  Dedičstvo 10 000 € na bank. účte, predmetom darovania sestre pred úmrtím poručiteľa bola nehnuteľnosť v hodnote 40 000 €, potom hodnota dedičstva je 50000 €, delené 2 dediči =  po 25000 €, nakoľko jedno zo sestier života dostalo dar za od poručiteľa - nehnuteľnosť v hodnote 40 000 eur zo sumy 25 000 € sa jej odpočíta hodnota daru - 40 000 € a na túto dedičku pripadne z dedičstva pripadne 0 € a druhý dedič nadobudne 10000 €.

Pre Vašu potrebu ohľadom započítania daru na dedičský podiel /tzv. kolácia/ citujeme z uznesenia NS SR, sp. zn. 3 Cdo 40/2017 z 26.7.2018 :

"Započítanie (kolácia) je inštitút dedičského práva, účelom ktorého je dosiahnuť spravodlivé rozvrhnutie majetkového prínosu pochádzajúceho od poručiteľa do majetku dedičov. Cieľom je odstrániť alebo aspoň zmenšiť majetkové disproporcie medzi dedičmi, pokiaľ majú pôvod v majetkových zdrojoch plynúcich od poručiteľa. Tento účel (cieľ) sa dosahuje vyrovnaním rozdielov, ku ktorým medzi dedičmi došlo v dôsledku právneho úkonu poručiteľa, ktorým za svojho života obdaroval niektorého z viacerých (budúcich) dedičov. Pri započítaní ide o modifikáciu zákonného dedičského podielu obdarovaného dediča. Pri intestátnej postupnosti (pri dedení zo zákona) dochádza k započítaniu ex offo.

Pri započítaní v zmysle § 484 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa hodnota toho, čo niektorý z dedičov obdržal od poručiteľa počas jeho života ako dar nad rámec obvyklého darovania, pripočíta k celkovej hodnote zanechaného majetku poručiteľa, zo súčtu týchto hodnôt sa vypočíta výška podielu zo zákona a od takto určeného podielu sa obdarovanému dedičovi odpočíta to, čo je predmetom zápočtu."

 

V prípade problémov v dedičskom konaní kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, dostal som do daru dom pred 15 rokmi a teraz to chcú naspäť. Existuje premlčacia doba? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 20.03.2022)

Dobrý deň,
pokiaľ ide o vrátenie daru, tohto sa môže darca domáhať kedykoľvek, pokiaľ sú splnené dôvody na vrátenie daru, t.j. aj po 15 rokoch po darovaní. ALE pozor! Podstatnou podmienkou pre vznik tohto nároku na vrátenie daru je, že obdarovaný sa voči darcovi alebo členom jeho rodiny správa tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Za takéto správanie súdna prax považuje najmä fyzické alebo psychické týranie, či ublíženie na zdraví alebo hrubé urážky alebo iné hrubé porušenie dobrých mravov. Taktiež za takéto správanie je podľa súdnej praxe považované napríklad aj to, ak obdarovaný neposkytuje darcovi potrebnú pomoc v starobe.  Avšak nemôže ísť o hocijaké správanie sa obdarovaného. Posúdenie vždy závisí od okolností konkrétneho prípadu. Vzhľadom na to, pokiaľ je splnená podmienka hrubého porušenia dobrých mravov, darca sa môže domáhať vrátenia daru aj po 15 rokoch po darovaní. Nevyhnutné pritom je, aby tak urobil do troch rokov odkedy k takémuto správaniu zo strany obdarovaného prišlo. V opačnom prípade môže obdarovaný vzniesť voči takémuto nároku darcu námietku premlčania. Teda trojročná premlčacia doba začne plynúť odkedy došlo k takému správaniu sa obdarovaného voči darcovi/členom jeho rodiny, ktorým hrubo porušil dobré mravy. 


Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
potrebovala by som sa opýtať - ide o vrátenie daru z dôvodu porušenia dobrých mravov.
Polovica domu bola prepísaná na otcovu frajerku-potom sa zobrali. Druhá polovica je moja a súrodencov. Dlhodobo mala voči mojej osobe výhrady a v auguste 2018 ma vyhodila z domu. Bola som v štátnicovom ročníku a nemala som žiadne náhradné ubytovanie. Táto zásadná vec je 4 mesiace po premlčacej dobe, ale aj tak v posledných rokoch jej správanie gradovalo. Otcovi bránila v stretávaní sa s rodinou, ja som ho nemohol navštevovať, zle sa správala k všetkým členom našej rodiny, nevera, psychicky a emočný nátlak. Uz sa rozviedli. Teraz v novembri tohoto roku podala návrh na vyplatenie polovici. Neprijala otcov návrh na vyplatenie, chce polovicu podľa aktuálne ceny domu. Sme 4 súrodenci a je to pre nás likvidačná suma.
Prosím Vás, je v práve nejaká klučka- možnosť vrátenia daru po premlčacej dobe - 3 roky a 5 mesiacov? Fyzicky nenapadla nikoho, ale svojim správaním nám skoro zničila rodinu. Za radu Vám veľmi ďakujem.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 02.01.2022)

Dobrý deň,
trojročná lehota sa obísť nedá. Jedinou možnosťou by bolo v rámci troch rokov identifikovať taký skutok, správanie, ktorým by sa naplnili zákonné podmienky pre vrátenie daru. Poukazujem však na to, že súdna prax ustálila, že napríklad nevera nie je správanie, ktorým by hrubo porušila dobré mravy.


Trápi vás "Premlčacia doba darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
Moji rodičia chceli darovať byt mne a dvom bratom. Dali sme vypracovať darovaciu zmluvu právnikovi na všetkých troch súrodencov. Jeden brat odmietol zmluvu podpísať tak byt darovali mne a druhému bratovi. Prevod bytu bol v roku 2011. Teraz chce brat darovaciu zmluvu napadnúť, že chce aj on tretinu. Mama zomrela a otec ma doživotné právo užívania. Môže zmluvu napadnúť?

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 30.12.2021)

Dobrý deň,
zmluvu by mohol úspešne napadnúť iba v tom prípade, ak Vaši rodičia trpeli v čase darovania takou duševnou poruchou, ktorá ich robila nespôsobilými na právny úkon. Ak však boli zdraví a rozhodli sa byt darovať Vám dvom, z dôvodu že on "nič nedostal" nevie darovaciu zmluvu úspešne napadnúť.


Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
prosím Vás. Chcela by som sa spýtať v roku 2007 boli manželovi darované pozemky. Jeho otec sa mu vyhráža, že mu ich zoberie. Je to možné? Kedy prejde premlčacia doba? Nie sme si vedomí žiadneho právneho pohoršenia. Je pravda, že sa pohádali, manžel ho neurazil ani nič. Len vzájomne výčitky. Svokor sa nám už v minulosti vyhrážal, že nám zoberie pozemok pod RD, aj nám prišlo právne upozornenie r. 2009 alebo 2010, ale nič viac. Potom sa udobrili a bolo dobre, teraz sa zase pohádali kôli hlúposti. Ďakujem za radu. Mária

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 09.07.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 630 Obč. zákonníka :

" Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak darca správa k nemu alebo členom jeho rodiny spôsobom, že tým hrubo porušuje dobré mravy.  Hrubé porušenie dobrých mravov predstavuje napr. konanie, kedy by došlo napr. k fyzickému napadnutiu svokra a podobne.
Ak v r. 2009 alebo v r. 2010 došlo už aj upozornenie zo strany svokra resp. jeho právneho zástupcu, potom lehota na uplatnenie nároku na vrátenie daru cestou súdu v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka už uplynula. V tomto prípade všeobecná premlčacia doba je tri roky.
 
Uvádzame záverom, že premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka /3 roky/ plynie vždy od okolnosti, ktorá predstavuje hrubé porušenie dobrých mravov :
 
"Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."

Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
v roku 2001 nám svokrovci darovali garáž, ktorú sme si ihneď odkúpili za trhovú cenu. Svokor zomrel a švagor - manželov brat chce teraz právne napadnúť túto darovaciu zmluvu. Má na to ešte právo? Ďakujem.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 27.05.2021)

Dobrý deň,

po podrobnejšom prečítaní Vašej otázky si k nej dovoľujem uviesť nasledovný právny názor :

Ak bola nehnuteľnosť darovaná v roku 2001 a boli dodržané všetky zákonom stanovené náležitosti pre darovaniev zmysle ust. § 628 a nasl.Pobč. zákonníka, nie je právny dôvod, aby bola vôbec darovacia zmluva napadnutá.Váš svokor ako vlasetník nehnuteľnsoti - garáže mohol s touto nehnuteľnosť narábať podľa svojho uváženia a žiadny právny predpis mu nestanovuje, aby nehnuteľnosť daroval všetkým svojim deťom. Na toto nie je právny nárok.

V otázke uvádzate, že svokor zomrel a jeho syn, Váš švagor, chce darovaciu zmluvu napadnúť. Toto nie je riešenie pre dedičské konanie. V zmysle ust. § 484 Obč. zákonníka platí :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

Samotné darovanie nehnuteľnosti za života poručiteľa sa z hľadiska judikatúry považuje za nie obvyklý dar. Obvyklé dary sú darčeky na Vianoce, narodeniny, meniny a podobne. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že v dedičskom konaní sa Vášmu manželovi ako dedičovi započítava na jeho dedičský podiel hodnota daru, pričom sa vychádza z hodnoty daru v čase darovania, nie hodnoty v čase úmrtia poručiteľa. Ide o to, že v dedičskom konaní Váš manžel menej zdedí po svojom otcovi, keďže už nadobudol dar, ktorý nie je obvyklý a uvedená hodnota daru sa mu započíta na jeho dedičský podiel, teda o toľko bude menej dediť po otcovi. Váš manžel nie je povinnný svojho brata nijako vyplácať z hodnoty darovanej garáže.

 

 

 


Trápi vás "Premlčacia doba darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcel by som sa spýtať v roku 2015 som manželke darovaciou zmluvou daroval polovicu domu, v ktorom žijeme s našimi deťmi. Manželka ma pred rokom podviedla. Odvtedy boli v našom manželstve hádky a nakoniec si manželka podala žiadosť o rozvod. Chcem sa spýtať, je možné túto darovaciu zmluvu nejako zrušiť.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 08.03.2021)

Dobrý deň,

 

darovacia zmluva by sa dala zrušiť dohodou, čo ale zrejme neprichádza do úvahy. Okrem toho ak by mala zmluva nejakú vadu, dalo by sa domáhať určenia jej neplatnosti (ak by malo ísť o absolútnu neplatnosť). To ale nepredpokladám, keďže zmluva riadne prešla na katastri, je nepravdepodobné, že by trpela vadou, ktorá by spôsobovala jej absolútnu neplatnosť. Dá sa ešte uvažovať nad vrátením daru s tým, že na to treba splniť podmienku, že sa k Vám alebo k členom Vašej rodiny obdarovaná správa tak, že tým hrobu porušuje dobré mravy. Viem si predstaviť, že okolnosti, ktoré viedli k rozvodu sú závažné, ale tak, ako ste ich opísali ich ešte nepovažujem za dostatočné na naplnenie spomenutého predpokladu pre domáhanie sa vrátenia daru.


Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
Cchcem sa spýtať, či sa dá darovacia zmluva napadnúť žijeme 21rokov v nehnuteľnosti, manžel má darovaciu zmluvu 21 rokov, má 3/4 nehnuteľnosti, ja som dostala od svokry 1/4 minulý rok, nemáme žiadne problémy, ale keby náhodou dá sa napadnúť. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 06.03.2021)

Dobrý deň,
podľa ust. par. 630 Obč. zákonníka platí, že darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo príslušníkom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Pojem dobrých mravov Obč. zákonník priamo nedefinuje, ale ide o konanie, ktoré je hrubým porušením spoločenky všeobecne zaužívaných pravidiel správania sa (napr. napadnutie darcu zo strany obdarovaného). Nie je podstatné v prípade porušenia dobrých mravov to, ako dlho ste vlastníkmi RD, ale to, kedy došlo k porušeniu dobrých mravov. Od uvedeného okamihu v lehote do 3 rokov sa potom darca môže domáhať vrátenia daru. 

Ak vo Vašom prípade nedošlo doteraz k takémuto konaniu, nemáte sa čoho obávať. 


Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem,
V roku 2006 sa mi rodičia Zmluvou o budúcej zmluve o darovaní zaviazali darovať dve parcely. Nakoniec mi v roku 2006 darovali len jednu z nich. Môžem sa domáhať darovania i druhej parcely, keď darovanie malo prebehnúť najneskôr do konca roka 2006 ? Sú moje práva premlčané ? Ďakujem.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 21.10.2020)

Dobrý deň,
áno, došlo k premlčaniu, t.j. : v prípade súdneho vymáhania by bol Váš návrh zamietnutý.

Podľa ust. § 50a/ Obč. zákonníka platí :

"(1) Účastníci sa môžu písomne zaviazať, že do dohodnutej doby uzavrú zmluvu; musia sa však pritom dohodnúť o jej podstatných náležitostiach.
(2) Ak do dohodnutej doby nedôjde k uzavretiu zmluvy, možno sa do jedného roka domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.
(3) Tento záväzok zaniká, pokiaľ okolnosti, z ktorých účastníci pri vzniku záväzku vychádzali, sa do tej miery zmenili, že nemožno spravodlivo požadovať, aby sa zmluva uzavrela."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že žalobu na súd ste mohli podať len v lehote jedného roka od dňa, keď malo dôjsť najneskoršie k uzatvoreniu darovacej zmluvy. Rovnako právo na náhradu škody v zmysle ust. odst. 2 už zaniklo.

Spísanie darovacej zmluvy je však možné, ak to bude prianím rodičov a Vás ako obdarovaného, ale nie ej súdne vymožiteľné na základe pôvodnej zmluvy z roku 2006.


Trápi vás "Premlčacia doba darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem,
chcela by som sa opýtať, ako je to so žalobou ohľadne vrátenia daru. Som 32 ročná, moja babka na mňa prepísala (darom ) 1/2 rod.domu. Potom v roku 2000 cca ma žalovala, že chce pol domu spať. Súd prehrala a teraz sme s partnerom spoluvlastníci domu. Môže ma babka opätovne žalovať, aj keď raz už spor bol a prehrala ? Ďakujem.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 19.10.2020)

Dobrý deň,

v otázke neuvádzate dôvody žaloby, ktorú podala stará mama a ktorou sa domáhala vrátenia daru.
Stará mama Vás nemôže opätovne zažalovať z toho istého dôvodu a skutkových okolností, ktoré okolnosti boli uvedené v pôvodnej žalobe, ktorú súd zamietol.

Podľa ust. § 630 Obč. zákonníka platí :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."


Aj keď Obč. zákonník neuvádza resp. nedefinuje, čo je hrubým porušením dobrých mravov, v konkrétnom prípade od naplnenia uvedeného konania, ktoré predstavuje hrubé porušenie dobrých mravov, plynie všeobecná premlčacia doba tri roky podľa § 101 Obč. zákonníka, od kedy sa darca môže domáhať vrátenia daru. Uvedená premlčacia lehota plynutie od každého jedného hrubého porušenia dobrých mravov.


Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Prosím Vás o radu. V 2001 môjmu otcovi darovali jeho súrodenci rodičovský dom. V 2020 zomrel a teraz jeho sestra chce podiel z domu, že vraj ona to nepodpísala, ale na katastri je zavkladovana darovacia zmluva s podpismi všetkých jeho súrodencov. Teraz bude dedičské konanie. Môžem sa opýtať, má na ten dom právo? Alebo pýtať od nás vyplatiť? Ďakujem pekne zaodpoved.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 27.07.2020)

Dobrý deň,
ak v roku 2001 všetci ostatní podieloví spoluvlastníci darovali svoj podiel Vášmu otcovi, tak na žiadny podiel nemajú nárok. Darovacia zmluva je bezodplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Ak zamýšľala jeho sestra, že chce odplatu za svoj podiel, mala svoj podiel Vášmu otcovi predať a nie mu ho darovať. Touto zmluvou sú viazané obe zmluvné strany. Nemôže dodatočne chcieť odplatu za svoj podiel, ktorý už skôr darovala.

Ak neexistuje žiadna osobitná dohoda o tom, že by Váš otec mal svojim súrodencom niečo vyplácať, tak spomínaná sestra nemá nárok na tento dom, ani od Vás žiadať výplatu jej podielu.


Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Môj ujo daroval družkinej dcére lesné a poľnohospodárske pozemky. Je družkina dcéra blízka osoba podľa § 116? Porušil tým stanovy urbáru kde na pozemky mali prednostné právo spoluvlastníci. Darovaciu zmluvu chceme napadnúť, ale je staršia viac ako 3 roky. Vklad do katastra bol zrealizovaný aj napriek porušeniu stanov urbárskeho spoločenstva.
Ďakujem.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 30.01.2020)

Dobrý deň, družkina dcéra môže definíciu blízkej osoby spĺňať iba v takom prípade, ak by išlo o osobu, pri ktorej by darca jej ujmu považoval za svoju vlastnú ujmu. To by musel preukázať darca. Nakoľko však hovoríme v tomto prípade iba o tzv. relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode vlastníckeho práva, tú je možné napadnúť do 3 rokov od vykonania právneho úkonu. Iba v prípade, že by bola zmluva absolútne neplatná, je možné neplatnosť napadnúť aj po uplynutí troch rokov.


Trápi vás "Premlčacia doba darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Rodičia darovacou zmluvou darovali bratovi celý dom. Bolo to ešte v roku 2016, ale dozvedela som sa to až teraz z výpisu, ktorý som si našla. Nikto ma o tomto fakte neinformoval, bolo to bez môjho vedomia. Neni som si vedomá nejakého pochybenia voči rodičom. Môžem sa nejako brániť?

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 22.01.2020)

Dobrý deň,

rozumiem otázke. Ak ste neboli spoluvlastník nehnuteľnosti, ale vlastníkmi boli len rodičia, tak potom na prevod nehnuteľnosti Váš súhlas nepotrebovali. Vlastník totiž môže so svojím majetkom nakladať podľa vlastného uváženia a slobodne. Pokiaľ bol daný úkon urobený slobodne, určito, vážne, zrozumiteľne, v predpísanej forme a v čase, keď boli všetky zmluvné strany spôsobilé na právne úkony, tak úkon je platný a nemôžete ho nijako napadnúť. Vy, môžete jedine v dedičskom konaní následne žiadať, aby notár zohľadnil a započítal na dedičský podiel brata to, čo bezplatne dostal od poručiteľa. 


Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať svokra darovala stavebný pozemok po smrti svokra. Po 26 sa domáha vrátenia na základe §630 občianskeho zákoníka. Doteraz bolo všetko v poriadku až kým sa sestra manželky nerozviedla nasťahovala si priateľa do domu. Pozemok od nich nebol ohradený, a teda po príchode prakticky cudzích ľudí, ktorí nám neboli predstavený sa manželka rozhodla posadiť stromčeky od ich pozemku zdôrazňujem, že na našom pozemku. Svokra nám ich vytrhala a proste začala robiť zle nejdem to všetko rozpisovať. Bez dovolenia vstupovala na nás pozemok dokonca v prednej časti domu naso pozemku zbúrala nás plot a postavila si svoj. Vtedy moja manželka prestala s ňou komunikovať nijak sa nehádali proste nekomunikuje s ňou. Možno toto považovať za zle mravy? Nedá sa to riešiť, keď ona svojim správaním provokuje nás dokonca aj nášho syna provokuje, ktorý ju bez problémov navštevuje, že sme si sami stromky postriekali a všemožne mu rozpráva, že ona ma pravdu. Môžeme predať tento pozemok synovi, aby zanikla darovacia zmluva ešte nebolo začaté súdne pojednávanie len sme nesúhlasili s vrátením daru, pretože sme tu postavili dom a niekoľko stavieb. Ďakujem.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 01.12.2018)

Dobrý deň
na Vašu otázku predkladám nasledovnú odpoveď :
Z otázky usudzujeme, že sa jedná o spor o pozemok, ktorý v určitej časti Vám bola darovaný a neboli vymedzené hranice medzi pozemkami aj v teréne a vykonané potrebné úpravy za účelom zamedzenia prístupu neoprávneným osobám, napr. oplotenie. 
Následne došlo k nezrovnalostiam ako popisujete v otázke.

Podľa ust. § 630 Obč. zákonníka platí :
"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."
Z Vami uvedeného skutkového stavu usudzujeme, že sa nejedná o prípad hrubého porušenia dobrých mravov ako dôvod na vrátenie pozemku darcovi; súd by takýto návrh zamietol.

Odporúčame kontaktovať autorizovaného geodeta na vytýčenie hraníc pozemku v teréne a  vybudovanie plota, k výstavbe ktorého je potrebné ohlásenie stavebnému úradu podľa ust. stavebného poriadku.
Ak by došlo ku konaniu ako opisujete v otázke /vytrhanie stromčekov, zbúranie plota a pod./ odporúčame obratom kontaktovať políciu a podať oznámenie o priestupku proti občianskemu spolunažívaniu na obec.
Tým, že by ste Vám darované pozemky predali alebo darovali synovi, na veci to v podstate nič nemení - v prípade, že by súd nárok na vrátenie daru uznal, museli by ste hodnotu daru vrátiť v peniazoch. 
Ale ako sme uviedli vyššie, skutkové okolnosti nie sú tie, ktoré by súd zobral ako dôvod na vrátenie daru podľa § 630 Obč. zákonníka.
Vec treba riešiť pevným plotom.
 


Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, úctivo prosím o odpoveď. Pre uzavretím manželstva (2008) som zakúpil hodnotné šperky zo svojich vlastných zdrojov. Daroval som ich pred svadbou manželke (01/2009). Avšak nakoľko manželka na mňa koncom roka 12/2012 podala nepravdivé trestne oznámenie, žiadal som (začiatkom 01/2013) formou SMS a emailov od nej tieto dary vrátiť, pričom mi potvrdila, že mi ich aj vráti (čo sa samozrejme doteraz nestalo). Teraz je sama obvinená zo zločinov krivého obvinenia a zločinov dvojnásobnej krivej výpovede voči mojej osobe. Otázka znie, keďže už v roku 2013 som od nej žiadal tieto dary spať a aj potvrdila, že mi ich vráti, mám na nich nárok domáhať sa ich vrátenia? Zanikol právny vzťah z darovania už v roku 2013? Nevzťahuje sa na to premlčacia lehota (podľa vlastníckeho práva)? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 18.05.2018)

Dobrý večer, 

ďakujeme za otázku, ku ktorej uvádzame nasledovnú odpoveď.

Podľa ust. § 630 Obč. zákonníka platí, že "darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Pre domáhanie sa vrátenia daru platí všeob. premlčacia lehota 3 rokov podľa § 101 Obč. zákonníka a to od dňa, kedy došlo k hrubému porušeniu dobrých mravov.

Z uvedeného vyplýva, že vo veci by sme museli poznať aj bližšie okolnosti trestného stíhania, kedy k nemu došlo, doterajšie výsledky trestného konania, atď., a na uvedenom základe je potrebné stavať a dožadovať sa vrátenia daru.

V prípade záujme sa môžete obrátiť na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email : http://advokat@ficek.sk.

 

Dodatok :

Zaslali ste nám ďalšiu podotázku, proísme o jej znovuzaslanie do podotázok.


Trápi vás "Premlčacia doba darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpili sme pozemok, v ktorom sme neskôr zistili, že určitá časť pozemku bola nadobudnutá bývalým majiteľom darovacou zmluvou. Darkyňa už zomrela, ale jedna z dedičiek sa nám vyhráža, že túto darovaciu zmluvu napadne súdne. Pozemok sme kúpili v roku 2009 a v katastri bol vykonaný zápis o prevode na bývalého majiteľa v roku 2008, kedy sa stal vlastníkom. Môže nás súdne napadnúť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 23.04.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ bola darovacia zmluva uzavretá platne, nevidím dôvod, pre ktorý by sa mala teraz napadnúť (pritom dôvod, pre ktorý by sa mala predmetná zmluva napadnúť nie je z Vašej otázky zrejmý).

Vo všeobecnosti však platí, že ak trpí právny úkon - darovacia zmluva takými vadami, ktoré by spôsobovali absolútnu neplatnosť, v prípade, že by dedička preukázala naliehavý právny záujem, teoreticky by mohla domáhať určovacou žalobou neplatnosti darovacej zmluvy. Pokiaľ ide o absolútnu neplatnosť právneho úkonu, v tomto smere neplynú prakticky žiadne premlčacie lehoty.

Pre úplnosť uvádzam, že trojročná premlčacia doba, odkedy sa možno domáhať určenia neplatnosti právneho úkonu, platí len pri tzv. relatívne neplatných právnych úkonoch.


Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, svokrovci nám darovali tie peniaze obom. Nielen môjmu ex. Ale teraz si vymýšľajú, že len mne dávali tie peniaze. Aj napriek tomu, ako sa im ex priznal, že len on s nimi manipuloval. Preto si chcem byt istá, čo môžem očakávať. Ďakujem.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 11.04.2018)

Dobrý deň. Ak išlo o darovanie, tak darca sa môže voči obdarovanému domáhať vrátenia daru len z jediného zákonného dôvodu, ktorý je upravený v ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka. Spomenuté zákonné ustanovenie pritom znie nasledovne: "Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Nakoľko z vašich otázok nevyplýva, že by boli naplnené predpoklady uvedené v citovanej norme, domnievam sa, že na vrátenie daru nie je žiadny dôvod. Uvedené pritom platí aj za predpokladu, že by išlo o darovanie len vo vzťahu k Vám (tzn. ak by ste boli obdarovaná len Vy).

Pre úplnosť ešte v súvislosti s prípadným tvrdením, že išlo o pôžičku uvádzam, že ak protistrana nebude vedieť relevantne preukázať existenciu pôžičky (nakoľko písomná zmluva neexistuje), pričom vy budete uzavretie pôžičky popierať, v prípadnom súdnom konaní by mohlo byť poskytnutie finančných prostriedkov po právnej stránke kvalifikované jedine ako bezdôvodné obohatenie. Toto sa však vo všeobecnosti premlčuje v dvojročnej dobe, a teda ak boli peniaze poskytnuté pred štyrmi rokmi, pre takýto prípad sa viete brániť aj námietkou premlčania.


Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, svokrovci mne a môjmu ex manželovi darovali finančnú hotovosť pred 4 rokmi kedy sme neboli manželia. Teraz po rozvode svokrovci chcú, aby som im ja vrátila všetky peniaze, ktoré nám dali. Nebola spísaná žiadna zmluva a ani nám nepovedali, že je to pôžička. A vlastne tých peňazí som sa ani nedotkla. Keď sa kupoval nábytok tak naň som dala polovicu zo svojich peňazí a on druhu polovicu z toho čo darovali svokrovci. A potom mi ten nábytok nechal, keď odišiel. Sám nemal predstavu kde všade minul tie peniaze. A živila som ho celé 3 roky z vlastných peňazí, keďže on nikde nerobil. Dalo by sa povedať, že to čo žiadajú, tak som ja minula na jeho potreby. Jeho rodičia sa mi vyhrážajú. V liste stanovili termín na vrátenie sumy, inak to budú riešiť súdnou cestou. Nereagovala som na to. Moja otázka znie, či majú šancu s tým uspieť na súde? Ďakujem.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 09.04.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ Vaši svokrovci darovali peniaze Vášmu bývalému manželovi, vznikol medzi nimi záväzkový vzťah na základe darovacej zmluvy. Tento záväzkový vzťah sa Vás však netýka, nakoľko ste neboli jeho účastníkom. Nevidím preto žiadny dôvod na to, aby si od Vás niečo nárokovali. Uvedené navyše platí o to viac, ak išlo o dar a nie o pôžičku.

Pokiaľ by vec riešili súdnou cestou, nepredpokladám, že by mohli voči Vám uspieť.


Trápi vás "Premlčacia doba darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Ak som správne pochopila odpoveď za ktorú Vám veľmi pekne ďakujem. Nemusím mať obavy z napadnutia darovacej zmluvy. O matku sa riadne starám. Od roku 1989 som majiteľkou nehnuteľnosti, ktoré mi darovala .Matka je stále spôsobilá na právne úkony.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 21.11.2016)

Áno, presne tak. Ďakujeme za Vašu otázku.


Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Matka mi v roku 1989 darovala rodinný dom s pozemkom. V zmluve bola podmienka, že dom opravím na svoje náklady a ona bude dom bezplatne užívať do konca života. Môže byť darovacia zmluva napadnutá po jej smrti? Nakoľko boli na dome veľké opravy, matka sa rozhodla vyplatiť moje sestry, lebo ja som mala s opravou veľké výdaje. Matka mi do domácnosti ani na dom neprispievala. Teraz sa o ňu starám.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 20.11.2016)

Dobrý deň,

tak ako Vaša matka darovala uvedené nehnuteľnosti Vám, z právneho hľadiska rovnakým spôsobom darovala peniaze Vašim sestrám. Nejde o vyplatenie Vašich sestier, pretože Vašej matke žiadna takáto povinnosť nevznikla. Ak by Vaša matka nechcela, nemusela dať Vašim sestrám žiadne finančné prostriedky.

Darovacia zmluva by mohla byť napadnutá len v prípade, že boli splnené základné podmienky platnosti právneho úkonu, akými je to, že právny úkon bol urobený slobodne, vážne, v určitej a zrozumiteľnej forme a pod.

Vo Vami opísanom skutkovom stave ale nemožno identifikovať žiadne okolnosti, ktoré by viedli k určeniu neplatnosti tejto darovacej zmluvy. Naviac, ak by niekto chcel napadnúť darovaciu zmluvu medzi Vami a Vašou matkou, musel by preukázať nielen splnenie jednej z týchto podmienok (pričom ani v tomto smere by asi osoba napádajúca darovaciu zmluvu neuniesla dôkazné bremeno, keďže by bolo veľmi ťažké preukázať, že právny úkon nerobila Vaša matka napr. slobodne a pod., a to o to viac, že darovacie zmluvy, ktorých predmetom je darovanie nehnuteľnosti musia spĺňať určité špecifické náležitosti, bez ktorých by vlastnícke právo obdarovaného na ich základe nezapísali príslušné orgány do katastra nehnuteľností) ale aj právny záujem na takomto určení neplatnosti zmluvy.


Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý den chcem sa opýtat do kolkých dní resp.do akej doby je možné vypovedat darovaciu zmluvu nehnutelnosti .Bol som jedným z vlastníkov pozemku na ktorom chce obec opravovat príjazdovú cestu.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 28.09.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ ste mali v zmluve dohodnutú možnosť odstúpenia od zmluvy, môžete postupovať podľa zmluvy. Do úvahy by prichádzalo aj požiadať o vrátenie daru podľa § 630 Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Kľúčovým pri odstúpení od zmluvy, či pri výpovedi nie je lehota, ale skôr skutočnosť na základe, ktorej tak chcete urobiť, teda nejaký právny dôvod.


Trápi vás "Premlčacia doba darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Premlčacia doba darovacej zmluvy (Občianske právo)

Žiadosť o rozvod podával bývalý manžel a ako dôvod uvádzal hlboký rozvrat manželstva a že za žiadnych okolností nechce obnoviť spolužitie. V čase rozvodu už dlhší čas nebýval v spoločnej domácnosti. Mohol si na základe týchto dôvodov uplatniť nárok na zrušenie darovacej zmluvy? Ak tak neurobil, plynula mu premlčacia 3 ročná doba? Teraz ju chce napadnúť výlučne zo špekulatívnych dôvodov. Chce naspäť získať pozemky, lebo zistil, že je to stavebná parcela..Ďakujem.

Odpoveď: Premlčacia doba darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 14.10.2015)

Ešte doplním, že dar možno žiadať vrátiť aj po 10-20-30 rokoch od darovania, avšak právo žiadať dať sa premlčí za 3 roky od hrubého porušenia dobrých mravov. Takže tohto sa nemusíte obávať.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Premlčacia doba darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku