Máte
otázku?

Je darovacia zmluva napadnuteľná?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Dobry den, dostala som od svokrovcov rodicovsky dom, a to darovacou zmluvou. Chcela by som vediet, ci je napadnutelna? Svokor uz nezije a svokra je imobilna. Dakujem

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Dobrý deň, darovacia zmluva ako každá iná zmluva ako dvojstranný, resp. viacstranný právny úkon, musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti pre jej platnosť. Aby bola zmluva platná, vyžaduje sa predovšetkým, aby bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, aby bola osoba predstavujúca zmluvnú stranu spôsobilá uzavrieť danú zmluvu. V neposlednom rade sa pre jej platnosť vyžaduje, aby svojim obsahom alebo účelom neodporovala zákonu, aby ho neobchádzala a nepriečila sa dobrým mravom. Ak je predmetom darovacej zmluvy nehnuteľnosť, zákon pre jej platnosť vyžaduje dodržanie písomnej formy. Osobitosťou darovacej zmluvy je právo darcu domáhať sa vrátenia daru, ak by sa obdarovaný k nemu alebo členom jeho rodiny správal tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Dôsledkom uplatnenia tohto práva je zrušenie darovacej zmluvy. Pod pojmom "hrubé porušenie dobrých mravov" sa rozumejú napríklad hrubé urážky, fyzické napadnutie, neposkytnutie potrebnej pomoci a pod. Právo na zrušenie darovacej zmluvy je však osobným právom, ktoré smrťou darcu zaniká, v dôsledku čoho sa prípadní dedičia darcu už vrátenia daru domáhať nemôžu.

Trápi vás "Je darovacia zmluva napadnuteľná?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň, svokra chce previesť na manželku, ktorá sa o ňu stará 3 roky všetok nehnuteľný majetok tak, aby po jej smrti nemuselo prebehnúť dedičské konanie. Je to možné urobiť darovacou zmluvou? Znamenalo by to, že by ku tzv. "kolácii" nemuselo dôjsť? 

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

(odpoveď odoslaná: 11.05.2023)

Dobrý deň,
postup, ktorý uvádzate je v možný. Počas svojho života môže Vaša svokra takto previesť na manželku všetok nehnuteľný majetok. Ku kolácii by došlo, nakoľko by Vaša manželka získala všetok nehnuteľný majetok, tak zvyšok (hnuteľné veci, prostriedky na účte) dedičstva by dedili zvyšný dedičia, a to buď podľa zákona alebo závetu.

Podľa ust. 484 OZ:

Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený.

Dedičia by darovaciu zmluvu mohli napadnúť, preto si pri jej vyhotovovaní treba dať pozor, aby mala všetky náležitosti, ktoré má mať. S vypracovaním zmluvy Vám môžem pomôcť aj advokát.

Ak by to previedla Vám ako manželovi, tak ku kolacii nedôjde. Ešte treba upozorniť, ze ak by nebolo čo dediť keď zomrie, tak kolacia sa tiež neuplatní, pretože dar nebude s čím započítavať. 


Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň, nakoľko byt, kde mám doživotné právo som prepísala na deti 50:50- čiže napoly, ale nastali problémy v rodine a deti sa o mňa nezaujímajú.- Moja žiadosť o radu je - chcem spísať závet - bude toto na súde napadnuteľné -či budú musieť akceptovať závet ? Ďakujem.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

(odpoveď odoslaná: 12.04.2023)

Dobrý deň, z otázky usudzujeme, že nie ste spokojná s nezáujmom detí, ktorým ste darovali byt v ktorom máte zriadené právo doživotného bývania. Zrejme chcete predmetný byt uviesť aj v závete a riešiť jeho dedenie v prípade Vášho úmrtia.
Ak je náš predpoklad správny, potom uvádzame, že ohľadom predmetného bytu závet je zbytočný, lebo nie je vo Vašom vlastníctve a preto ani nemôže byť predmetom dedenia.

Uvádzame, že v zmysle ust. § 630 Obč. zákonníka sa darca môže domáhať vrátenia daru  /citujeme/ :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."   Uvádzame záverom, že samotný nezáujem obdarovaného o darcu nie je dôvodom na vrátenie daru. Nevieme čo má byť predmetom závetu, ale ohľadom spísania závetu tak, aby bol platný, odporúčam kontaktovať ktoréhokoľvek notára.

 

 

 


Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň,
mám otázku ohľadne darovacej zmluvy na byt. Pokiaľ otec prepíše darovacou zmluvou byt na jediného potomka a neskôr by sa zistilo, že má ďalšie dieťa, o ktorom doteraz nevedel je možné napadnutenie tejto darovacej zmluvy zo strany nájdeného potomka a to v prípade za života otca alebo po jeho smrti ?
Vopred ďakujem za radu.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

(odpoveď odoslaná: 02.04.2023)

Dobrý deň, odpoveď na Vami položenú otázku je jednoduchá :

Otec ako vlastník nehnuteľnosti môže so svojou nehnuteľnosťou nakladať počas svojho života podľa svojho uváženia a nepotrebuje na to súhlas svojich potomkov ako budúcich dedičov.

Potomok, o ktorom poručiteľ/otec/ nevie, nemôže po jeho smrti napadnúť darovaciu zmluvu z dôvodu, že nebol obdarovaným.


Trápi vás "Je darovacia zmluva napadnuteľná?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň,
vlastním 5/6 nehnuteľnosti, nadobudnuté dedením a darom. 1/6 vlastní sestra. Sestra sa chce svojej časti "zbaviť". Akým spôsobom /darovanie, predaj. / to urobiť, aby táto 1/6 nespadala do môjho BSM?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

(odpoveď odoslaná: 13.03.2023)

Dobrý deň, daná nehnuteľnosť, ktorú ste nadobudli dedením nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a to ako u Vás, tak aj u Vašej sestry.

Najlepším riešením by bolo, aby Vám sestra darovala svoj podiel na nehnuteľnosti, tento rovnako nebude spadať do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čo vyplýva z ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Na spísanie zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň, pozdravujem, chcem Vás poprosiť ako dlho je darovacia zmluva napadnuteľná? Ma to nejaký časový úsek? Ďakujem.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

(odpoveď odoslaná: 02.02.2023)

Dobrý deň, časový úsek na napadnutie darovacej zmluvy nie je zákonom ustanovený. Darovaciu zmluvu je v každom prípade možné napadnúť kedykoľvek, aj po smrti darcu, otázkou však je, či napadnutie bude úspešné.

V prípade podania žaloby o určenie neplatnosti darovacej zmluvy je totiž nevyhnutné, aby existovali dôvody jej neplatnosti.

Uvedené je potrebné vedieť aj preukázať, nestačí len tvrdiť. Toto ale nie je jednoduché, ak už zmluvné strany nežijú. V opačnom prípade, ak ešte žijú potom musia nevyhnutne existovať dôvody na jej napadnutie. Takýmito sú napr. ak darca bol k darovaniu donútený násilím, alebo zmluvu uzavrel v tiesni, či pod nátlakom alebo z dôvodu, že darca v čase darovania nebol schopný vyhodnotiť následky svojho konania napr. z dôvodu, že trpel vážnou psychickou poruchou, čím bol de facto plne nespôsobilý na právne úkony v čase podpísania darovacej zmluvy a pod. 

Potom je ešte možnosť žiadať vrátenie daru pre správanie sa v hrubom rozpore s dobrými mravmi. Tam je lehota 3 roky od takého správania sa.


Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa Vás opýtať. Môj otec nadobudol počas trvania manželstva polovicu rodičovského domu (jeho rodičov) na základe darovacej zmluvy. Vzhľadom na to, že môj otec poslednú dobu holduje alkoholu a pod. ho jeho mama vyžiadala o vrátenie tej polovice domu, ktorú mu v minulosti dala. Moji rodičia sa ale už rozviedli. Je možné vrátiť polovicu domu bez súhlasu mojej mamy alebo musí byt súhlas aj mojej mamy.
Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

(odpoveď odoslaná: 01.12.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak obdarovaným bol Váš otec a hoci sa aj rodičia rozviedli, podiel na nehnuteľnosti, ktorého vlastníkom je Váš otec nie je vlastníctvom Vašej matky, lebo išlo o dar výlučne Vášmu otcovi. Súhlas Vašej matky na vrátenie nehnuteľnosti nie je v žiadnom prípade potrebný.

K samotnej podstate otázky, a to skutočnosť, že otec kúsok holduje alkoholu, nie je dôvodom ani okolnosťou, aby bol povinný dar vrátiť. Platí ust. § 630 Obč. zákonníka, podľa ktorého sa darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.Požívaním alkoholu sa Váš otec nedopúšťa hrubého porušenia dobrých mravov voči darcovi, teda Vašim starým rodičom. Váš otec za tohto právneho stavu pokiaľ sa nedopustil hrubého porušenia dobrých mravov voči darcom nie je povinný dar vrátiť.

V prípade problémov v uvedenej veci kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Je darovacia zmluva napadnuteľná?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň, dostal som do daru dom, s tým, že doopatrujem mamu-darovacia zmluva s vecným bremenom. Mamka je je na tom psychicky zle, t. j. nepamätá si, čo kde odloží a potom sa s manželkou hádajú, lebo mamka si mysli, že manželka jej to schováva. Mám bratov, ktorí sa už raz kvôli tomu pokúšali napadnúť darovaciu zmluvu, do domu som už dosť veľa investoval a teraz ma čaká ďalšia veľká investícia, oprava strechy a zateplenie. Chcem sa opýtať, či je možné požadovať čestné prehlásenie od bratov, že nebudú napádať darovaciu zmluvu, či také tlačivo existuje, alebo ak by ju napadli, mám šancu požadovať svoje investície do domu spať, ak by som sa odsťahoval? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

(odpoveď odoslaná: 12.10.2022)

Dobrý deň, rozumiem vašej obave, avšak predmetné tlačivo, čestné vyhlásenie nie je dostatočnou zábranou na to, aby vaši bratia nemohli po smrti matky dotknutú darovaciu zmluvu napadnúť. Naopak, aj v prípade, ak by takéto tlačivo podpísali, nič im to nebráni v následnom napadnutí takejto darovacej zmluvy.

Samotné napadnutie zmluvy však nie je také jednoduché. Na to, aby súd skonštatoval absolútnu neplatnosť takejto zmluvy by to musel žalobca v konaní vedieť preukázať, na ňom je dôkazné bremeno. Uvedené však nie je také jednoduché najmä, ak už niektorá zo zmluvných strán nežije. Napr. by mohli napádať nedostatok spôsobilosti na právne úkony zo strany mamy v čase uzatvorenia darovacej zmluvy. Ak by to ale nepreukázali, súd by žalobu zamietol.

Pokiaľ však takéto pochybnosti neexistujú, t. j. vaša mama vám byt darovalo v čase, kedy netrpela duševnou poruchou, potom je darovacia zmluva platná a dá sa povedať, že nenapadnuteľná. Čo by však mohli v rámci dedičského konania bratia žiadať by bolo, aby sa na váš dedičský podiel započítal tento dar, ktorý ste za života od vašej mamy dostali. Ak by k tomu došlo (jedná sa o tzv. koláciu), o to menšie dedičstvo by ste potom po mame dostali. 

Pokiaľ by však nastal prípad, že bratia by úspešne darovaciu zmluvu napadli napr. z dôvodu nedostatku spôsobilosti vašej mamy v čase uzavretia zmluvy, mohli by ste žiadať späť buď priamo od vašej mamy alebo ak by už nežila tak od nich ako dedičov sumu, o ktorú ste nehnuteľnosť zhodnotili, avšak iba v lehote dvoch rokov odkedy by došlo k zrušeniu tejto zmluvy, nakoľko po ich uplynutí by mohli vzniesť námietku premlčania, v dôsledku ktorej by súd žalobu zamietol. 


Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň,
po starkom sme zdedili s bratrancom jeho polovicu domu. Na tlak starkej sme z našich podielov darovali tretiemu bratranci podiel. Starká teraz darovala jej polovicu domu neveste. Nevesta mala podmienku, že ak prepise na ňu polovicu domu zoberie si ju k sebe a bude sa o ňu starať. Ona však riadne dostáva zaplatené za ošetrovanie. Je nevesta blízka osoba? Nemali sme predkupné právo, ako spoluvlastníci?
Ďakujem.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

(odpoveď odoslaná: 27.09.2022)

Dobrý deň,
nevesta môže byť blízkou osobou ako osoba, ktorej ujmu by starká dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Ak by ste však namietali relatívnu neplatnosť a žalovali neplatnosť na súde, to že ide o blízke osoby by museli preukazovať oni.


Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň,
Manželovi otec daroval dom, darovacou zmluvou ( manžel zobral úver a prerobil ho ) Chcel by ho teraz predať a chcela by som vedieť, či keby náhodou otec poda návrh na vrátenie daru ( vieme podmienky, že by musel hrubo porušiť morálne zásady. ) Ale dajme tomu, že naozaj by k tomu prišlo, či ma nárok na dom, keď je už predaný 3osobe? Poprípade čo potom s tým?
Ďakujem.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

(odpoveď odoslaná: 21.09.2022)

Dobrý deň,
ak by požadoval vrátenie daru v čase, kedy Váš manžel už nebude vlastníkom tejto nehnuteľnosti, nevie mu nehnuteľnosť vrátiť. Bude mu však musieť vydať bezdôvodné obohatenie, ktoré sa určí ako hodnota daru v čase darovania. Tzn. že mu bude musieť "vrátiť" dar v podobe peňazí.


Trápi vás "Je darovacia zmluva napadnuteľná?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň,
Prosím je treba k darovacej zmluve k nehnuteľnosti, kedy osoba, ktorá chce nehnuteľnosť darovať ma nad 80 rokov priložiť doklad o jej zdravotnom stave. Ak áno, stačí doklad od obvodného lekára alebo treba psychologický posudok. /osoba je v dobrej fyzickej a psychickej kondícii, nie je zbavená svojprávnosti. / ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

(odpoveď odoslaná: 15.09.2022)

Dobrý deň, Občiansky zákonník nepodmieňuje na platnosť darovacej zmluvy žiadny lekársky alebo psychologický posudok.
Uvádzame, že v zmysle Obč. zákonníka a zákona o katastri nehnuteľností podpisy darcu musí byť úradne overený, kde možnosť overenia podpisu je na matrike alebo u notára.

Vzhľadom na okolnosti, ktoré uvádzate v otázke, aby nedošlo k následnému napadnutiu darovacej zmluvy, odporúčam zmluvu nechať vypracovať advokátom alebo notárom, kde je nutná prítomnosť darcu na zistenie jeho totožnosti, ako aj overenie jeho podpisu, čo urobí aj advokát.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je darovacia zmluva napadnuteľná?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku