POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Je darovacia zmluva napadnuteľná?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Dobrý deň, dostala som od svokrovcov rodičovský dom darovacou zmluvou. Chcela by som vedieť, či je táto zmluva napadnuteľná? Svokor už nežije a svokra je imobilná. Ďakujem.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Dobrý deň, darovacia zmluva ako každá iná zmluva ako dvojstranný, resp. viacstranný právny úkon, musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti pre jej platnosť. Aby bola zmluva platná, vyžaduje sa predovšetkým, aby bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, aby bola osoba predstavujúca zmluvnú stranu spôsobilá uzavrieť danú zmluvu. V neposlednom rade sa pre jej platnosť vyžaduje, aby svojim obsahom alebo účelom neodporovala zákonu, aby ho neobchádzala a nepriečila sa dobrým mravom. Ak je predmetom darovacej zmluvy nehnuteľnosť, zákon pre jej platnosť vyžaduje dodržanie písomnej formy. Osobitosťou darovacej zmluvy je právo darcu domáhať sa vrátenia daru, ak by sa obdarovaný k nemu alebo členom jeho rodiny správal tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Dôsledkom uplatnenia tohto práva je zrušenie darovacej zmluvy. Pod pojmom "hrubé porušenie dobrých mravov" sa rozumejú napríklad hrubé urážky, fyzické napadnutie, neposkytnutie potrebnej pomoci a pod. Právo na zrušenie darovacej zmluvy je však osobným právom, ktoré smrťou darcu zaniká, v dôsledku čoho sa prípadní dedičia darcu už vrátenia daru domáhať nemôžu.

Trápi vás "Je darovacia zmluva napadnuteľná?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať pri zrušení darovacej zmluvy, vzhľadom na to, že môj syn zomrel a nechcem, aby po ňom nehnuteľnosť, ktorú som mu darovala, získal niekto iný. Ako matka by som chcela, aby nehnuteľnosť ostala v mojom vlastníctve. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

(odpoveď odoslaná: 28.03.2024)

Dobrý deň, pre zrušenie darovacej zmluvy v prípade smrti obdarovaného je dôležité mať na pamäti, že darovacia zmluva sa považuje za platnú, ak spĺňa určité náležitosti, ako sú dobrovoľnosť, bezplatnosť a predovšetkým, ak išlo o darovanie medzi živými. Ak predmetom daru bola nehnuteľnosť, dôležitá bola aj písomná forma darovacej zmluvy a nadobudnutie vlastníctva sa realizovalo vkladom do katastra nehnuteľností podľa § 133 ods. 2 OZ. V prípade, že obdarovaný už zomrel, je potrebné preskúmať konkrétne okolnosti a podmienky, za ktorých bolo darovanie vykonané, vrátane toho, či v darovacej zmluve neboli stanovené nejaké podmienky či reverzné ustanovenia, ktoré by umožňovali zmluvu zrušiť alebo modifikovať v prípade smrti obdarovaného. Zároveň je dôležité zvážiť, aké právne kroky a procesy sú potrebné pre zrušenie alebo zmeny darovacej zmluvy, v závislosti od konkrétnych ustanovení slovenského občianskeho zákonníka. Pre detailnejší postup a právne poradenstvo by bola vhodná konzultácia so špecializovaným právnikom, ktorý by preskúmal všetky relevantné aspekty Vášho prípadu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň, potreboval by som prosím poradiť. V roku 2005 sme spolu s manželkou nadobudli pozemok formou darovacej zmluvy od mojej tety, ktorá na tomto pozemku ešte stále býva v starom domčeku. Na pozemku sme si tiež postavili rodinný dom, v ktorom momentálne bývame s manželkou a s deťmi. Pozemok je prepísaný na naše meno a sme jeho vlastníkmi. Teraz si moja sestra nárokuje podiel na hodnote darovaného pozemku. Neviem, ako mám postupovať, ale chcel by som situáciu vyriešiť spravodlivo. Ďakujem.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

(odpoveď odoslaná: 25.03.2024)

Dobrý deň, na vami položenp otázku uvádzame, že vec nemusíte nijako riešiť.

Vy ste sa stali vlastníkmi pozemku spolu s manželkou. Ako obdarovaný nie ste nijako povinný sa vyporiadavať či už finančne z hodnoty pozemku alebo darovaním časti pozemku vašej sestre, lebo na to nie je nijaký právny dôvod. Sestra voči vám nemôpže podať ani žiadnu žalobu na súd.


Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň, dňa 24.11.2023 bývalý manžel prepísal byt na svoju nemanželskú dcéru formou darovacej zmluvy v podiele 1/1. Počas nášho manželstva, v ktorom sa narodili dve spoločné deti, sme byt užívali spoločne. Po rozvode v roku 1983 som byt nechala celý jemu, pretože v tej dobe neexistovala iná možnosť, iba odísť od neho a bývať u rodičov. Naše spoločné deti – dcéra, ktorá žije dlhodobo v USA, a syn, ktorý býva so mnou – tým prišli o svoj podiel, ktorý im zo zákona patrí. Chceli by sme túto darovaciu zmluvu napadnúť, pretože sa nám to nezdá spravodlivé. Moje deti mali so svojím otcom dobré vzťahy, nikdy mu neublížili a podľa svojich možností sa o neho starali. Prosíme o vaše vyjadrenie ohľadom spôsobu, akým máme postupovať pri spravodlivom vymáhaní ich dedičského podielu. Ďakujeme.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

(odpoveď odoslaná: 28.02.2024)

Dobrý deň, vo veci uvádzame, že ak dom bol vo výlučnom vlastníctve manžela, potom so svojim majetkom mohol nakladať podľa svojho uváženia a teda ho predať prípadne darovať alebo zameniť. Nepotreboval k tomu súhlas váš ako bývalej manželky, ako ani vašich spoločných detí. Taká je skutočnosť.

V otázke píšete, že ste sa rozvedli v roku 1983. Otázkou je či ste zaniknuté BSM vyporiadali, kde v tomto smere uvádzame, že vy ako bývalá manželka ste mali právny nárok na úhradu jednej polovice investícií vložených do predmetného domu. Ak ste však nepodali návrh na súd, prípadne sa nedohodli na vrátení investícií vám, teraz už nič neurobíte, lebo uplynula premlčacia doba, ktorá je 3 roky podľa ust. Obč. zákonníka.

Nevieme z otázky, či otec vašich detí žije, teda váš bývalý manžel. V prípade, že by zomrel, potom dedičmi sú jeho druhá manželka, a deti. V dedičskom konaní však je potrebné, aby darovnaý predmetný byt bol započítaný na dedičský podiel dcéry vášho bývalého manžela a teda je možné, že daná dcéra už nič nezdedí, lebo jej dedičský podiel bude vyčerpaný darovaným domom.

K napadnutiu darovacej zmluvy uvádzame, že ak je darovacia zmluva spísaná platne podľa ust. Obč. zákonníka, potom napadnutie darovacej zmluvy z dôvodu, že dom nedaroval bývalý manžel vašim deťom, je bezpredmetné.


Trápi vás "Je darovacia zmluva napadnuteľná?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som si overiť svoj zámer. Mám v úmysle darovať svojim dvom deťom pozemky; celkovo vlastním 8 parcel na jednom liste vlastníctva (LV), pričom som podielový spoluvlastník s podielom 1/4. Nejde o spoločné nehnuteľnosti typu urbár. Je možné darovať jednej dcére podiel na troch pozemkoch a druhej tiež podiel na troch rôznych pozemkoch, pričom dve parcely si chcem ponechať? To je môj plán. Ďakujem.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

(odpoveď odoslaná: 26.12.2023)

Dobrý deň, úvodom treba uviesť, že vy so svojim majetkom môžete nakladať podľa svojho uváženia a platí, že vaše deti za vášho života nemajú žiadny právny nárok na to, aby ste im darovali celý majetok, resp. darovali majetok v rovnakom pomere a rovnakej výmere.

Je preto vecou vašej dohody, ktorému dieťaťu akú časť pozemku darujete.

Treba uviesť, že v prípade vášho úmrtia už darované pozemky pozemky nebudú predmetom dedenia a predmetom dedenia budú len tie pozemky, ktorých vlastníkom budete ku dňu úmrtia. V zmysle ust. § 484 Obč. zákonníka ďalej platí, že vašim deťom sa darované pozemky započítavajú na ich dedičský podiel a o toľko budú menej dediť z majetku, ktorý bude predmetom dedenia. Dohoda všetkých dedičov v dedičskom konaní môže byť aj iná. Citujeme ust. § 484 Obč. zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."   Na spísanie darovacích zmlúv odporúčam kontaktovať advokáta.

 


Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň, moja mama má päť detí. Jeden z bratov ju nenavštevuje a ani inak nekontaktuje. Nedáva o sebe vedieť. V minulosti bol trestne stíhaný a má aj dlhy, napríklad voči zdravotnej poisťovni. Je možné, aby mama darovala byt iba štyrom deťom bez toho, aby sa uchyľovala k vydedeniu? Môže si daný brat nárokovať podiel z dedičstva, aj keby bola darovacia zmluva spísaná u notára? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

(odpoveď odoslaná: 21.12.2023)

Dobrý deň,
v prípade, že by došlo k dedeniu po mame, môže syn, ktorý dar nedostal namietať, aby súdny komisár započítal na dedičské podiely ostatných súrodencov dary, ktoré títo za života od mamy dostali. Jedná so o tzv. dedičskú koláciu. Následkom toho je, že dedičské podiely súrodencov, ktorí dary dostali by sa o hodnotu týchto darov ponížili. V takomto prípade, ak mame má ešte ďalší majetok, ktorý bude predmetom dedičstva by bolo najlepšou cestou tohto brata vydediť. Podľa toho, čo uvádzate, dôvod jeho vydedenia existuje. Listinu o vydedení vie vašej mame spísať notár a uložiť do Notárskeho centrálneho registra, aby v čase jej smrti bola dohľadateľná a k dispozícii. 

Pokiaľ však mama zomrie ako nemajetná, resp. nezanechá po sebe žiaden iný majetok, súd dedičské konanie z tohto dôvodu zastaví. V takomto prípade si už takýto brat, ktorému nebol byt darovaný, nebude môcť nič nárokovať. Je na každom vlastníkom, či a na koho za svojho života prevedie svoj majetok.

Pokiaľ ide o napadnutie darovacej zmluvy o prevode bytu po smrti mamy alebo pred jej smrťou žalobou na súde, tu platí, že žalobca (váš brat) by musel v konaní preukázať, že mama bola napr. na takýto úkon nespôsobilá v čase darovania, t.j. že si neuvedomovala svoje konanie a jeho následky napr. pod vplyvom nejakej duševnej choroby. Ak mama ničím netrpí, potom de facto možno povedať, že darovacia zmluva nie je napadnuteľná. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň, moj otec mi daroval väčšinový podiel svojho bytu, teraz mám ja 5/6 a moja sestra 1/6. Už roky sa o otca starám, zatiaľ čo sestra žije v zahraničí, ozýva sa veľmi zriedka a na starostlivosti sa absolútne nepodieľa. Suseda ma upozornila, že darovacia zmluva môže byť napadnutá, ak sestra nebude súhlasiť. Čítala som, že tento dar sa započítava do dedičského konania, ale tomu vôbec nerozumiem. Ak otec už nevlastní iný majetok, čo to pre nás znamená? Ďakujem.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

(odpoveď odoslaná: 17.12.2023)

Dobrý deň, úvodom len poznamenávame, aby vás suseda nestrašila.

Uvádzame súčasne, že samotné darovanie podielu na nehnuteľnosti neznamená súčasne zákonnú povinnosť starať sa o darcu a hlavne v prípade, ak vaša sestra žije v zahraničí pričom otec ju o starostlivosť ani nepožiadal.

Ak ste spoluvlastníkom domu v podiele 5/6 a sestra v podiele 1/6, v prípade úmrtia vášho otca sa na veci nič nemení. Predmetná nehnuteľnosť darovaná vám súrodencom nebude predmetnom dedenia, lebo otec nie je jej vlastníkom

Ak by otec bol vlastníkom majetku, ktorý by bol predmetom dedenia, potom podiely na darovanej nehnuteľnosti, ich hodnota, sa vám obom započítava na váš dedičský podiel a o toľko budete menej dediť vy, ako aj vaša sestra. Vy nie ste povinný sestre nič doplácať  vzhľadom na skutočnosť, že váš podiel na nehnuteľnosti je vyšší v hodnotovom vyjdrení v eurách a sestra sa nemôže toho domáhať ani cestou súdu.

Ak otec nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mal byť predmetom dedenia a takto to bude aj ku dňu jeho úmrtia, potom dedičské konanie bude zastavené a nepatrný majetok /ak nejaký bude/, sa vydá osobe, ktorá sa postarala o pohreb otca. V tomto prípade súčasne platí, že vy a ani sestra nie ste povinný sa navzájom vyplácať z darovanej nehnuteľnosti tak, aby hodnota podielov vo finančnom vyjadrení bola rovnaká. Sestra od vás nemôže nič žiadať a to ani cestou súdu.


Trápi vás "Je darovacia zmluva napadnuteľná?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu alebo pomoc. Som v situácii, kedy som pod nátlakom a zrejme aj podvodom prepísal rodinný dom na moju sestru. Následne mi odňala trvalé bydlisko a v podstate ma vylúčila z domu, a to bez oficiálneho podpisu u notára – všetko prebehlo iba doma. Teraz som nútený žiť v sociálnom zariadení, aby som nebol bez domova. Tento dom má hodnotu približne 200 000 €. Vopred ďakujem za vašu odpoveď. S pozdravom, P.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

(odpoveď odoslaná: 17.12.2023)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že darovacia zmluve nebola spísaná u notára, len doma. Nevieme z toho, či váš podpis ako darcu bol úradne overený, či už na matrike alebo u notára, čo vyžaduje zákon o katastri nehnuteľností. Ak váš podpis na darovacej zmluve nie je overený, kataster túto ani nemohol zavkladovať, darovacia zmluva teda ani nevznikla. Odporúčam zistiť stav na liste vlastníctva cez kataster portal.


Ak by váš podpis bol úradne overený, potom treba kontaktovať advokáta na podanie žaloby o neplatnosť darovacej zmluvy v súlade s ust. § 38 a nasl. Obč. zákonníka :

"§ 38

(1) Neplatný je právny úkon, pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony.

(2) Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou. § 39 Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.

§ 39a Úžera

Právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere."

 


Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň, je vydedenie darujúceho (darca: syn; obdarovaný: otec) porušením dobrých mravov? Ďakujem.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

(odpoveď odoslaná: 04.12.2023)

Dobrý deň,
vo vyššie uvedenej  veci poznamenávame, že vy ako obdarovaný môžete so svojim majetkom, ktorý ste nadobudli aj na základe darovania nakladať podľa svojho uváženia a nepotrebujete súhlas ani darcu.

Ak chcete spísať listinu o vydedení syna /darca/ je to vaše oprávnenie. K vydedeniu však môže dôjsť len v zákonom stanovených prípadoch, ktoré upravuje ust. § 469a/  Obč. zákonníka. V samotnej listine o vydedení nie ej postačujúci len odkaz na uvedený paragraf, ale musia byť uvedené konkrétne okolnosti a skutočnosti, ktoré musia existovať reálne v čase spísania listiny o vydedení. Spísanie listiny o vydedení nie je porušením dobrých mravov.

Citujeme ust. § 469a/ Obč.  zákonníka :

" (1) Poručiteľ môže vydediť potomka, ak a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, d) trvalo vedie neusporiadaný život."   Na spísanie listiny o vydedení a závetu odporúčam kontaktovať notára.


Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň, môj manžel získal dom na základe darovacej zmluvy, ktorá mu bol darovaný jeho mamou, pričom v zmluve je uvedené, že dom prejde do jeho vlastníctva. Máme však obavy, keďže v zmluve je klauzula, podľa ktorej môže byť dar odobratý v prípade, že by sa manžel k svojej mame správal zle. Rada by som získala informáciu o tom, či by môj manžel mohol dom poskytnúť na užívanie mojej dcére, ktorá nie je jeho biologickou dcérou, a aká by mohla byť reakcia jeho mamy. Moja dcéra by dom iba opravovala. Manžel sa ku svojej mame správa slušne, no obávam sa, že by jeho mama mohla mať proti tomuto kroku výhrady. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

(odpoveď odoslaná: 19.11.2023)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že ak váš manžel je vlastníkom rodinného domu na základe darovacej zmluvy, potom so svojim majetkom môže nakladať podľa svojho uváženia /predať, darovať, zameniť, ako aj dať dom do nájmu/. Danie domu do nájmu vašej dcére nie je hrubým porušením dobrých mravov, porušením ktorých by sa darca /manželova mama/ mohla domáhať vrátenia daru v zmysle ust. § 630 Obč. zákonníka.

V otázke uvádzate, že vaša dcéra chce dom opraviť a teda predpokladáme, že v ňom bude následne aj bývať spolu so svojou rodinou. Aj z dôvodu, že vlastníkom domu je manžel, ktorý nie je biologickým otcom vašej dcéra, odporúčam túto rekonštrukciu a opravu domu vrátane nákladov usporiadať zmluvou, keďže v podstate vaša dcéra nie je vlastníkom domu a z jej strany pôjde v podstate o investíciu do cudzej nehnuteľnosti.  Ide aj o to, že vaša dcéra nie je zákonným dedičom po vašom manželovi, a teda ide o to, aby v budúcnosti nedošlo k nezrovnalostiam s vynaloženými investíciami v prípade aj dedičského konania.

Odporúčam v tomto smere kontaktovať advokáta.

 


Trápi vás "Je darovacia zmluva napadnuteľná?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň, darovala som byt, ktorý bol po mojej mame, môjmu staršiemu synovi. Ten sa z bytu odsťahoval a teraz tam býva môj mladší syn, teda jeho brat. Môže môj starší syn od mladšieho syna požadovať platbu nájomného alebo ho vysťahovať?

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

(odpoveď odoslaná: 08.07.2023)

Dobrý deň, podľa Slovenského právneho poriadku, ak je starší syn právnym vlastníkom bytu, má právo rozhodovať o tom, kto bude v byte bývať. To zahŕňa právo žiadať nájomné alebo v prípade sporu žiadať o vysťahovanie osoby, ktorá v byte býva bez jeho súhlasu. Mladší brat by mal mať písomnú dohodu s vlastníkom objektu o podmienkach bývania. Ak takáto dohoda neexistuje, starší brat ako vlastník môže mladšieho brata požiadať, aby sa vysťahoval.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je darovacia zmluva napadnuteľná?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.