Máte
otázku?

Je darovacia zmluva napadnuteľná?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Dobry den, dostala som od svokrovcov rodicovsky dom, a to darovacou zmluvou. Chcela by som vediet, ci je napadnutelna? Svokor uz nezije a svokra je imobilna. Dakujem

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Dobrý deň, darovacia zmluva ako každá iná zmluva ako dvojstranný, resp. viacstranný právny úkon, musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti pre jej platnosť. Aby bola zmluva platná, vyžaduje sa predovšetkým, aby bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, aby bola osoba predstavujúca zmluvnú stranu spôsobilá uzavrieť danú zmluvu. V neposlednom rade sa pre jej platnosť vyžaduje, aby svojim obsahom alebo účelom neodporovala zákonu, aby ho neobchádzala a nepriečila sa dobrým mravom. Ak je predmetom darovacej zmluvy nehnuteľnosť, zákon pre jej platnosť vyžaduje dodržanie písomnej formy. Osobitosťou darovacej zmluvy je právo darcu domáhať sa vrátenia daru, ak by sa obdarovaný k nemu alebo členom jeho rodiny správal tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Dôsledkom uplatnenia tohto práva je zrušenie darovacej zmluvy. Pod pojmom "hrubé porušenie dobrých mravov" sa rozumejú napríklad hrubé urážky, fyzické napadnutie, neposkytnutie potrebnej pomoci a pod. Právo na zrušenie darovacej zmluvy je však osobným právom, ktoré smrťou darcu zaniká, v dôsledku čoho sa prípadní dedičia darcu už vrátenia daru domáhať nemôžu.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň,
moja otázka smeruje do sféry majetku a vlastníctva nehnuteľnosti.
Môj otec dostal od jeho starej mamy rodinný dom. Vyplatil dve jej dcéry. Tretia, ktorá je jeho mama, mu poslednú časť domu darovala bez darovacej zmluvy, iba na základe ústnej dohody.
Na katastri je zapísané však iba jeho meno a nie aj meno jeho manželky.
Moja otázka teda znie: V prípade rozvodu má nárok na časť nehnuteľnosti aj manželka ?
Je možné, aby matka môjho otca, darovala svoju časť domu aj niekomu inému oficiálnou cestou, (darovacia zmluva), a tak by ústna dohoda medzi matkou a synom nemala žiaden význam ?
Za odpoveď ďakujem. Ivana

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.09.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že Váš otec je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti RD v podiele 2/3. Ostatná časť nehnuteľnosti - 1/3 bola "darovaná" len na základe ústnej dohody.
Uvádzame, že podľa vyššie uvedeného Váš otec je vlastníkom len 2/3 nehnuteľnosti. Darovacia zmluva ak sa týka nehnuteľnosti musí byť písomná a vlastníctvo sa nadobúda vkladom do katastra, čo vyplýva z ust. §  133 a § 628 Obč. zákonníka.

Keďže nehnuteľnosť bola darovaná výlučne Vášmu otcovi, nie je právny dôvod, aby na LV v KN bola zapísaná aj jeho manželka, lebo nebola obdarovaná.

Naše odporúčanie znie, aby otec vyporiadal aj ostatnú tretinu nehnuteľnosti so svojou matkou a to z dôvodu, že jeho matka za tohto právneho stavu môže previesť svoj podiel na nehnuteľnosti v podstate na kohokoľvek.

Pokiaľ ide o prípadný rozvod, uvádzame, že keďže nehnuteľnosť nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva, táto otcovi darovaná nehnuteľnosť nebude ani predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva po rozvode. Teda v prípade rozvodu manželka Vášho otca nemá právny nárok na podiel na nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás dá sa napadnúť darovacia zmluva na dom, keď ma exekúciu obdarovaný chcela by som to stiahnuť spať ďakujem.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2021)

Dobrý deň,
iba z dôvodu, že ste darovali dom a následne sa obdarovaný dostal do exekúcii nie je možné žiadať vrátenie daru. Vrátenie daru môžete žiadať iba v tom prípade, ak sa obdarovaný k Vám alebo k členom Vašej rodiny správal takým spôsobom, že tým hrubo porušil dobré mravy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa Vás opýtať a zároveň poprosiť o pomoc. Darovacou zmluvou darovala babička dom s pozemkom rovnakým dielom dvom synom v roku 2020 (jeden z nich je môj otec). Teraz po dohode s otcom aj so strýkom by sme chceli prepísať dom s pozemkom na nás s manželom. Chcela by som sa preto opýtať, či to je možné urobiť, ideálne bez nejakých poplatkov. Alebo, či môže babička darovaciu zmluvu "vziať spať" a podpísať ju s nami. Poprípade vidíte nejaké východisko ako to prepísať na nás? Vopred Vám ďakujem Vám veľmi pekne za radu.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.07.2021)

Dobrý deň,
usudzujeme, že nehnuteľnosť, o ktorej sa zmieňujete v otázke sa nachádza na Slovensku.

Z otázky vyplýva, že stará mama darovala nehnuteľnosť Vášmu otcovi a strýkovi v podiele 1/2 k celku. Ak ste sa dohodli s Vašim otcom a strýkom, že Vám ako dcére a Vášmu manželovi darujú nehnuteľnosť, je to možné, je len potrebné spísať darovaciu zmluvu.

Otázkou je či v prospech starej matky nie je zriadené vecné bremeno - právo doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti. Ak by to tak bolo, potom darovaním nehnuteľnosti na Vás a Vášho manžela toto vecné bremeno prechádza na Vás zo zákona a budete ho musieť strpieť. Dohodou s oprávneným z vecného bremena je možné toto vecné bremeno zrušiť.

Pokiaľ ide o prípadnú námietku starej matky ako darcu, táto v zmysle ust. § 630 Obč. zákonníka by sa mohla domáhať vrátenia daru ak sa obdarovaný správa k nej alebo príslušníkom rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Z uvedeného ustanovenia súčasne vyplýva, že aj keby ste spísali darovaciu zmluvu s Vašim otcom a strýkom, a boli by ste vlastníkmi nehnuteľnosti, stará mama sa môže domáhať vrátenia daru vo forme finančnej náhrady od pôvodných obdarovaných, pravda za podmienky, že by došlo k naplneniu ust. § 630 Obč. zákonníka - hrubému porušeniu dobrých mravov zo strany pôvodných obdarovaných.

Vo veci spísania darovacej zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je darovacia zmluva napadnuteľná?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň,
spolu s manželkou sme invalidní dôchodcovia. Máme maloletú dcérku, ktorej by som ja ako otec chcel darovať svoju polovicu na našom spoločnom byte s mojim doživotným užívaním, ktorý sme si kúpili na hypotéku, ktorú sme už splatili. Spoluvlastnícky podiel na byte s manželkou máme 1/1. Viem teda darovať svoju polovicu, alebo musíme spoluvlastnícky podiel zmeniť na 1/2. Veľmi pekne Vám ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.07.2021)

Dobrý deň,

keďže máte s manželkou byt v tzv. bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (máte ho v podiele 1/1), môžete darovať byt, resp. podiel z bytu, avšak len so súhlasom Vašej manželky. Už z názvu "bezpodielové" vyplýva, že ani jeden z Vás nemá vymedzený podiel na nehnuteľnosti. Vec je spoločná. Ak by ste byt previedli na dcérku bez súhlasu manželky, úkon by bol relatívne neplatný. Keďže sa jedná o maloletú, a v dôsledku vzniknutého stretu záujmov, nakoľko by ste zriaďovali i vecné bremeno v podobe práva doživotného bývania, musí byť maloletej súdom ustanovený kolízny opatrovník. Darovanie potom podlieha schváleniu tohto úkonu zo strany súdu. Na tomto podklade potom dochádza k prepisu vlastníckych práv na katastri. Kataster by zmluvu len s Vašim podpisom nezavkladoval. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň,
bývame s manželom v dome veľmi blízko pri rmojich rodičoch na samostatmom pozemku. Susedíme záhradami a chceme si odkúpiť časť z rodičovskej záhrady aj to právne vysporiadať, kým rodičia žijú. Mám ešte dve sestry, ktoré mi tu časť záhrady darujú (200 m2). Dali sme už urobiť geometrický plán, ktorý je hotový. Ako by som mala ďalej postupovať? Čo všetko musí takáto predpokladám darovacia zmluva obsahovať ? S pozdravom Miriam

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.07.2021)

Dobrý deň,
otázkam darovacej zmluvy sa venujeme v mnohých našich odpovediach.  Právna úprava darovacej zmluvy je upravená v ust. § 628 až 630 Obč. zákonníka :

"§ 628

(1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.
(2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.
(3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.
§ 629
Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.
§ 630
Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

V otázke uvádzate, že chcete odkúpiť časť pozemku rodičov, pričom máte vypracovaný aj geom. plán. Vo Vami uvedenom prípade pôjde o kúpnu, darovaciu zmluvu a zmluvu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva a to z dôvodu, že sestry sú tiež podiel. spoluvlastníčkami pozemku - záhrady. Samotný geom. plán je podkladom pre vypracovanie zmluvy a bude aj jej prílohou k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Vzhľadom na okolnosť , že nepoznáme právny stav pozemkov, ktoré budú predmetom vyporiadania, nemôžeme ani uviesť text zmluvy. Spracovanie textu zmlúv nie je predmetom bezplatnej právnej poradne.

Ak máte vo veci záujem o vypracovanie zmluvy, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň,
darovala som pozemok, v ústnej dohode, že niečo za to dostanem. Prešiel nejaký čas a nikto nikomu nič nedal, môžem zrušiť darovaciu zmluvu ?

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.07.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste na základe darovacej zmluvy darovali pozemok, zmluva je už zavkladovaná v katastri nehnuteľností. Ústne ste sa dohodli, že obdarovaný Vám dá nejaké peniaze.

Uvádzame, že pojmovým znakom darovacej zmluvy je bezodplatnosť, na základe ústnej dohody sa teda nemôžete domáhať jej vyplatenia peňazí.

Podľa ust. §  630 Obč. zákonníka platí :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že Vy ako darca sa môžete domáhať vrátenia daru ak sa obdarovaný správa k Vám alebo členom Vašej rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy /napr. fyzické napadnutie a pod./.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je darovacia zmluva napadnuteľná?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, do akej doby je napadnuteľná darovacia zmluva?
Svokor nám daroval dom po svojej tete. Dom a pozemok vlastníme s manželkou v pomere 1:1.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.06.2021)

Dobrý deň,

z Vašej otázky nevyplýva, z akého dôvodu by malo dôjsť k napadnutiu platnosti darovacej zmluvy. Ak by darovacia zmluva trpela takými vadami, ktoré by spôsobovali absolútnu neplatnosť, neplynuli by prakticky žiadne premlčacie lehoty. Pokiaľ však darovacia zmluva spĺňala všetky náležitosti podľa zákona, teda bola urobená písomne, slobodne, určito, vážne, zrozumiteľne, osobami, ktoré boli spôsobilé na právne úkony, bez nátlaku, tak potom je zmluva platná. Ak zmluva prešla aj vkladovým konaní na katastri, je nepravdepodobné, že by trpela vadou, ktorá by jej spôsobovala absolútnu neplatnosť. Ak ste však boli obdarovaní spoločne s manželkou, darovanú nehnuteľnosť ste nadobudli do podielového spoluvlastníctva (veci získané darom sú vylúčené z bezpodielového spoluvlastníctva manželov).

Do úvahy prichádza ešte posúdenie otázky vrátenia daru podľa § 630 OZ. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Ak sú tieto podmienky splnené, darca môže žiadať vrátenie daru. Právo domáhať sa vrátenia daru sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť v deň kedy sa mohlo toto právo po prvý raz uplatniť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcem sa informovať môžem žiadať vrátenie daru nehnuteľnosť 1/2, keď sa obdarovaný 25 rokov nezaujímal o nehnuteľnosť opravy atď. Ďakujem.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.05.2021)

Dobrý deň,
o vrátenie daru sa môžete ako darca domáhať v tom prípade, ak sa obdarovaný voči Vám alebo členom Vašej rodiny správal tak, že tým hrubo porušil dobré mravy. Nezáujem o nehnuteľnosť tam nie je možné zahrnúť. Ak ste vykonali nejaké opravy na nej, je možné si uplatniť nároky voči obdarovanému podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka o podielovom spoluvlastníctve.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň,
hlavne to by ma zaujímalo, či svokra môže po 20. rokoch žiadať zrušenie svojho rozhodnutia o darovaní polovičky svojho majetku domu, záhrady.

 

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.03.2021)

Dobrý deň,
v zmysle ust. par. 630 Obč. zákonníka sa darca môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo príslušníkom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že tak môže darca urobiť v podstate kedykoľvek, avšak toto právo podľa par. 630 Obč. zákonníka musí v zmysle ust par. 101 Obč. zákonníka uplatniť v lehote do 3 rokov, od kedy došlo k hrubému porušeniu dobrých mravov zo strany obdarovaného. Podstatnou okolnosťou je dátum, kedy došlo k porušeniu dobrých mravov zo strany obdarovaného a od uvedeného dátumu sa počíta doba 3 rokov.

Napíšte prosím dôvod, prečo svokra žiada vrátenie daru.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je darovacia zmluva napadnuteľná?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň,
manžel získal stavebný pozemok pred svadbou prostredníctvom darovacej zmluvy od deda,
po svadbe by sme chceli stavať chalupu,
môže mne manžel dať polovicu pozemku prostredníctvom kúpno predajnej zmluvy?
Môže po rokoch dedo vziať dar spať, aj keď tam už budeme mať postavené? (myslím len tu manželovu polovicu)
ďakujem Iva

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2021)

Dobrý deň, nie je prekážkou, aby Vám manžel daroval podiel na pozemku.

Starý otec ako darca v súlade s ust. par. 630 Obč. zákonníka by sa mohol domáhať vrátenia daru, avšak len od Vášho manžela ako obdarovaného a to len v prípade, že by došlo k naplneniu cit. zákonného ustanovemia a to, že darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k darcovi alebo príslušníkom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Ak by došlo k takémuto konaniu zo strany Vášho manžela, aj keby celý pozemok predal cudzej osobe, darca by mohol žiadať fin. náhradu za darovaný pozemok Vášmu manželovi; teda nie je podstatné to, že by manžel už nebol vlastníkom pozemku, prípadne jeho časti.

To, či by na pozemku stála nejaká stavba, tiež nie je podstatné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň,
Mala by som otázku. Otec ešte pred svojou smrťou daroval 1/4 rodinného domu svojej frajerke. My s bratom mame každý po 1/4 tiež darovacou zmluvou od matky. Dá sa takáto darovacia zmluva napadnúť? Nakoľko nevyužil predkupné právo deti. Naši sa rozviedli a každý z nich mal poldomu. Podielove spoluvlastnictvo. Otec z tej jeho polovice 1/4 daroval tej svojej frajerke. S tým že mi ako deti sme o tom vôbec nevedeli dozvedeli sme sa to až z katastrálneho úradu.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2020)

Dobrý deň,
podľa zákona platí, že ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Ak to bola jeho partnerka tak bola blízkou osobou. Ak by ste podali žalobu, viedlo by sa dokazovanie a dovolím si tvrdiť, že súd by asi uznal, že je naozaj blízka osoba. V takom prípade Vám nemusí podiel ponúkať na predaj.

Ak by ste vedeli o tom, že v danom čase už nebol spôsobilý na právne úkony, mohli by ste skúsiť podať žalobu na neplatnosť právneho úkonu, ale bolo by to náročné a dlhé konanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Zdravím,

som obdarovaný darovacou zmluvou na nehnuteľnosť. Podané na kataster. Darca ešte v konaní napadol zmluvu odstúpením a požaduje vklad zrušiť. Odstúpenie mi nebolo ešte doručené neviem teda dôvod odstúpenia. Kataster ma vyzýva ako navrhovateľa vkladu o doručenie žaloby o neplatnosť odstúpenia inak vklad zruší. Ďalej píše, že odstúpenie je jednostranný úkon a darca má doručiť len potvrdenie o doručení odstúpenia.

Otázka: môžem napádať kataster správnou žalobou? Chcem docieliť, aby kataster nevyzval mňa na podanie žaloby ale, aby vyzval darcu na žalobu kde musí preukázať parag. 630 („dobre mravy“) Celá vec ma mrzí, ale darca mi sám ustráchane povedal, že je pod silným nátlakom tretej osoby. Ako by to bolo keby sa súdneho prípadne správneho konania darca nedožil? Ako by prebiehalo potom dokazovanie porušenia pár. 630? Ďakujem.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.11.2020)

Dobrý deň,
Vami opísané otázky ohľadom § 630 OZ a postupu pri žiadaní vrátenia daru je iným postupom a konaním, než na čo Vás vyzýva kataster. Základ je v tom, že z pohľadu vecnoprávnych účinkov darovacej zmluvy a povolenia vkladu ešte ani nie ste vlastníkom tejto veci. Preto darca nemôže postupovať podľa § 630 OZ.

Rovnako kataster postupuje správne a v súlade s praxou. Ak žalobu o neplatnosť odstúpenia od zmluvy nepodáte (hoci by bolo odstúpenie neplatné) kataster zastaví vkladové konanie.

Neviem aký je dôvod odstúpenia od zmluvy, ale ak osobitne nebol v darovacej zmluve dojednaný dôvod odstúpenia, Občiansky zákonník dáva iba veľmi striktne upravené možnosti odstúpenia od zmluvy. Je preto možné (a pravdepodobné), že odstúpenie od zmluvy je neplatné.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je darovacia zmluva napadnuteľná?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať dostali sme od rodičov pozemok formou darovacej zmluvy, kde máme postavený dom. Je možné, aby niekto z našich súrodencov mal na tento pozemok nárok? Je potrebná kúpno-predajná zmluva na to alebo stačí darovacia. Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2020)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že ste od rodičov dostali formou darovacej zmluvy pozemok, na ktorom už máte postavený RD. V závere sa pýtate, či postačuje darovacia alebo KP zmluva.

Postačuje darovacia zmluva.

Vaši súrodenci na pozemok nemajú právny nárok.

Uvádzame však, že v prípade úmrtia rodičov sa Vám predmetný dar (hodnota pozemku v čase darovania) započítava na Váš dedičský podiel a o toľko budete po rodičoch menej dediť. Ak by Vám pozemok rodičia predali, k započítaniu v dedičskom konaní nedôjde.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Prosím, ak som darovala dcére a synovi nehnuteľnosť, ale jednému viac ako druhému, môže darovaciu zmluvu napadnúť ten, ktorý dostal menej ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.07.2020)

Dobrý deň,

je na Vašom rozhodnutí, komu a v akom rozsahu darujete svoj majetok; darovanie väčšej nehnuteľnosti nie je dôvodom na napadnutie darovacej zmluvy.

Len poznamenávame, že v dedičskom konaní po Vašej osobe, sa dedičovi započítava na jeho dedičský podiel hodnota darovanej nehnuteľnosti a v podstate o toľko bude menej dediť, čo vyplýva z ust. § 484 Obč. zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň, moji rodičia darovali bratovi nehnuteľnosť a teraz by chcela naspäť nehnuteľnosť, pretože bratova manželka porušuje zmluvu, že zakazujú druhým súrodencom navštevovať rodičov a nestará sa o rodičov ale narúša aj rodinné vzťahy preto sa pýtam, či majú rodičia právo na vrátenie nehnuteľnosti.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.04.2020)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že rodičia ako darcovia majú zriadené právo doživ. užívania a bývania v nehnuteľnosti, ktoré je aj zapísané v KN na prísl. LV ako vecné bremeno v ich prospech.

Podľa ust. § 630 Obč. zákonníka platí, že "darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak rodičia darovali dom synovi, rodičia sa môžu domáhať vrátenia daru len voči synovi avšak nie z dôvodu, že jeho manželka sa správa nevhodne voči jeho rodičom.
K vráteniu daru by mohlo dôjsť len na základe dohody medzi darcom a obdarovaným.

Ak by obdarovanou bola aj manželka Vášho brata, potom by bolo možné žiadať vrátenie daru.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je darovacia zmluva napadnuteľná?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň
moja otázka je : darovacia zmluva môže byt napadnutá po smrti darcu tak sa pýtam, kto všetko môže napadnúť takúto zmluvu, či len dediči alebo aj príbuzní dedičov, a dokedy sa môže ukončiť podávanie týchto námietok po smrti darcu.
ďakujem.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.11.2019)

Dobrý deň prajem,

na to, aby ste mohli Vy, alebo niekto iný "napadnúť" zmluvu, musí byť nejaký zákonný dôvod. V zákone sa hovorí o dôvodoch neplatnosti právneho úkonu. Právny úkon musí byť urobený slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nesmie zakrývať  iný právny úkon (simulovať darovacou zmluvou napr. kúpnu zmluvu), musí ho urobiť osoba, ktorá je v čase, kedy sa robí právny úkon spôsobilá na právne úkony a úkon musí byť urobený v zákonom stanovenej alebo dohodnutej forme. Tiež by právny úkon nemal vzniknúť ako výsledok omylu. Niekedy môže právny úkon napadnúť len účastník zmluvy, inokedy hocikto, kto má na tom právny záujem, to zákon presne špecifikuje. Lehota na podanie žaloby na určenie neplatnosti právneho úkonu je 3 roky od jeho uskutočnenia. Je to premlčacia lehota, takže žaloba sa podať môže aj po lehote, ale keď druhá strana namietne premlčanie, tak súd žalobu zamietne.Nakoľko je otázka príliš špecifická, nedokážeme sa vyjadriť presne k Vašej situácii. Odporúčam obrátiť sa na advokáta osobne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či je právne možné, aby darca nehnuteľnosti chcel svoj dar naspäť. Moja babka darovala svoj byt mojej mame, po 2 rokoch žiada mamu, aby jej ho vrátila spať. Babka ma 80r, mama ju navštevuje, nakupuje, upratuje, vybavuje lekárov, atď. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.09.2019)

Dobrý deň. Náš právny poriadok pozná inštitút vrátenia daru. Tento inštitút je pritom upravený v ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka, ktorý určuje: "Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Z Vami zadanej otázky vyplýva, že Vaša matka (ako obdarovaná) sa voči Vašej starej matke (ako darkyňa) nespráva tak, že by hrubo porušovala dobré mravy, skôr naopak. Stará sa o ňu. Som preto toho názoru, že na vrátenie daru nie je vo Vašom prípade splnená zákonná podmienka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň, je možné darovať byt piatim deťom tak, že každý by dostal rovnaký diel? Ďakujem.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.07.2019)

Dobrý deň, áno, je to možné, nehnuteľnosť bude v ich podielovom spoluvlastníctve v podiele 1/5 k celku.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je darovacia zmluva napadnuteľná?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrí deň moja mama mi darovala dom a terás chce to vziať späť ale medzi tím som dom dal do poriadku dlažby. Stierky, zámkova dlažba, a tak jak mi financie mi dovolili čo bolo v mojich silách dal som do poriadku, odrezal ružový ker, lebo bol tesne pri stene lebo stekalo po ňom a mokla stena a v obývačke sa mi spravila pleseň a to začalo, že ona zruší darovaciu zmluvu, lebo si tu robím čo chcem. V tom dome bývame spolu ja som pribudoval ešte dve izby, aby aj ona mala kúpelňu a svoje súkromie aj ja s rodinou mali svoje súkromie teraz to chce napadnúť. Čo teraz ? Ďakujem.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 630 Obč. zákonníka platí :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Vy ako obdarovaný môžete s predmetom darovania voľne disponovať, užívať, opravovať prerábať atď., nepotrebuje súhlas darcu.

Pokiaľ je situácia tá ako uvádzate v  otázke, nie sú to dôvody pre darcu kedy by sa mohol domáhať vrátenia daru. 

Môžete byť spokojný, v  prípade keby darca podal návrh na súd z dôvodov uvedených v otázke, súd by návrh zamietol.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň, rodičia vlastnia byt, ktorý chcú darovacou zmluvou previesť na svoje dcéry. Bolo by zriadené aj vecné bremeno dožitia rodičov v danom byte - aj s formulkou o starostlivosti o nich v chorobe a starobe. Je ale predpoklad, že by v blízkej dobe došlo aj k rozvodu rodičov, alebo aspoň rozdeleniu BSM (vzhľadom na pretrvávajúce nezhody, konanie otca v rozpore s dobrými mravmi a jeho nešetrne hospodárenie so spoločným majetkom). Rada by som vedela: ak by som v prípadnom spore o majetok svedčila v prospech mamy, resp. by som bola aktívna v dokazovaní jeho priestupkov a v snahe dosiahnuť odškodnenie mamy alebo aspoň minimalizáciu ďalšej ujmy na majetku (jeho dlhy sa splácajú aj z BSM), mohol by on ako jeden z darcov žiadať vrátenie daru (ak by si vymyslel, že moje konanie voči nemu nie je prejavom vďaky a dobrých mravov, aj keď zákon neprihliada na subjektívny dojem)? Ako by som sa voči tomu ohradila? Resp. pokiaľ sú darcovia dvaja, musia o vrátenie daru žiadať spolu? Potrebujeme sa ubezpečiť, že aspoň o byt neprídeme, keďže o financie nás už pripravil. Ďakujem :).

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.04.2019)

Dobrý deň, Vami opísané správanie dcér vo vzťahu k možným výpovediam pred súdom alebo iným orgánom podľa nášho názoru nie je možné vnímať ako správanie, ktoré hrubo porušuje dobré mravy. Kým nebudete vyslovene klamať na týchto výsluchoch, aby ste poškodili svojho otca, nebudete vytvárať takú atmosféru, aby mal čo najväčšiu ujmu, podľa nášho názoru iba na základe tohto by nemohol žiadať vrátenie daru. V tomto prípade by o vrátenie daru mohol žiadať aj iba jeden z  darcov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň, predčasom som dostala darom pozemok od svojho otca. Chcela by som sa opýtať, či za hrubé porušenie dobrých mravov, ktorým by mohol vymáhať pozemok naspäť patrí aj to, že by som darovala 1/2 pozemku môjmu druhovi. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.12.2018)

Dobrý deň, 

Podľa ust. § 630 Obč. zákonníka platí, že "darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Hrubým porušením dobrých mravov však nie je hocijaké správanie obdarovaného voči darcovi, napr. nevďačnosť za dar, nenavštevovanie darcu a podobne.

V podstate ste oprávnená s darom narábať podľa svojho uváženia, teda darovať,m predať, prenajať, vymeniť.

V prípade, že by ste časť nehnuteľnosti darovali svojmu druhovi, otec sa aj tak môže domáhať vrátenia daru, pričom platí, že keďže by ste časť nehnuteľnosti darovali, museli by ste zaplatiť peňažnú náhradu.

Odporúčame rozmyslieť darovanie časti pozemku Vášmu druhovi hlavne z dôvodu prípadného budúceho rozchodu, kde by následne mohli vyvstať problémy s dispozíciami s uvedeným pozemkom keďže by bol v podielovom spoluvlastníctve a naviac darovaním časti pozemku, prípadne aj celého pozemku, prípadne predajom pozemku vzťah darcu - otca a jeho oprávnenie domáhať sa vrátenia daru nič nevyriešite.

Dar však môžete otcovi vrátiť.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je darovacia zmluva napadnuteľná?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, je možnosť darovať dom za najmenší poplatok s tým, že tu darovaciu listinu nebude môcť napadnúť nikto? Aká je možnosť. Alebo sa chcem ešte opýtať na kúpnu zmluvu za koľko by som to mohol kúpiť, a či by mohli to napadnúť, chcem Vás poprosiť o radu, vopred ďakujem za všetko.

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.11.2018)

Dobrý deň, jedným zo znakov darovacej zmluvy je jej bezodplatnosť. To znamená, že darca darovacou zmluvou niečo prenecháva bezplatne - z toho dôvodu nie je možné darovať dom za poplatok, ale je možné darovať ho bez poplatku. Pri nehnuteľnosti musí byť darovacia zmluva písomná.

Darovaciu zmluvu za života darcu nemôže napadnúť nikto. Prichádza však do úvahy napadnutie darovacej zmluvy po jeho smrti, ak sú na to splnené podmienky.

Žaloba, ktorou sa napáda darovacia zmluva však musí byť riadne odôvodnená. Dôvody pre napadnutie sú napríklad, že zmluva bola uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýchodných podmienok, pod nátlakom, alebo z dôvodu, že darca bol nespôsobilý na právne úkony. 

Darca však môže (počas života) žiadať o vrátenie daru späť v prípade, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Kúpna cena by mala byť primeraná k hodnote nehnuteľnosti. Ak sa predáva nehnuteľnosť za 1 euro, pôjde o darovaciu zmluvu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Zdravím Vás. Chcela by som sa opýtať ako je to pri darovacej zmluve ak babka daroval dom vnukovi - neviem čo presne je tam spísané, lebo sme ju ešte nevideli. Kto mal byt pri tej darovacej zmluve ak sú ešte žijúce 2 dcéry ? Či mala byt tam aj moja mama alebo súhlasiť aj druhá dcéra ak jej patrila polovica domu. Ďakujem Lenka

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.10.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Ak stará mama nie je obmedzená v spôsobilosti na právne úkony, môže so svojim majetkom za života nakladať podľa svojho uváženia, teda dom darovať, predať, prenajať a nepotrebuje súhlas svojich potomkov.
V otázke uvádzate, že stará mama je podielovým spoluvlastníkom domu v podiele 1/2 k celku, vzhľadom na okolnosť, že sa jedná o darovanie blízkej osobe v zmysle ust. § 116 Obč. zákonníka, ktorou je aj vnuk starej matky, stará mama nebola povinná svoj podiel ponúknuť na predaj ostatným podielovým spoluvlastníkom.

Podľa ust. § 140 Občianskeho zákonníka platí :
"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Či je zmluva už zavkladovaná v katastri nehnuteľnosti môžete zistiť na stránke www.katasterportal.sk.

Poznamenávame, že podľa ust. §  628 a nasl. Občianskeho zákonníka platí /citujeme/ :
"§ 628 :
(1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. 
(2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. 
(3)  Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti. 

§ 629 : 
Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť. 

§ 630 : Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Pokiaľ stará mama obýva darovanú nehnuteľnosť predpokladáme, že v darovacej zmluve je uvedené, že sa súčasne dojednáva doživotné právo užívania nehnuteľnosti starou mamou.

Ak budete mať darovaciu zmluvu k dispozícii, môžete sa obrátiť na našu advokátsku kanceláriu, aby  sme túto prekontrolovali. 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň, moja matka mi pred piatimi rokmi prepísala nehnuteľnosť pod podmienkou doopatrovania. V čase prepisu bola svojprávna, aj keď brala lieky na psychiku na ukľudnenie kvôli fyzickým problémom. Matku som doopatrovala, ale po jej smrti môj brat, ktorý ju niekoľko rokov nevidel, podal odvolanie voči uzneseniu notára, v ktorom tvrdí, že poručiteľka trpela psychickou chorobou a jej zdravotný stav mohol byť zneužitý pri zmenách vlastníckych práv. Je možné na tomto základe napadnúť darovaciu zmluvu?

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.09.2017)

Dobrý deň, podanie odvolania proti uzneseniu notára nespôsobuje neplatnosť darovacej zmluvy. Brat by musel podať návrh na súd na určenie neplatnosti darovacej zmluvy. 

V súdnom konaní by sa dokazovalo, či je zmluva platná alebo neplatná.  V takýchto prípadoch sa ustanovuje znalec, ktorý zistí, čo v tomto čase bola nespôsobilá na právne úkony.

Určite sa však bráňte proti žalobe. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je darovacia zmluva napadnuteľná?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovacia zmluva napadnuteľná? (Občianske právo)

Dobrý deň. Prosím Vás aspoň o stručné poradenie. Boli sme 4 súrodenci. Mama zomrela v apríli tohto roku /84 roč./. Po zhoršení zdrav.stavu ju vzala do svojho domáceho prostredia najmladšia sestra, opatrovala ju 10-11 mesiacov. Po smrti sme dlho čakali na dedičné konanie, keď po štyroch mesiacoch nás zvolala sestra a oznámila, že dedičné konanie nebude, lebo všetok hnuteľný i nehnuteľný /aj všetky parcely katastra/, sú prevedené darovacou zmluvou na ňu, za opatrovanie, ale bez nášho vedoma, bez dohody, čiže niet čo dediť! /len dom a záhrada je na ploche 50 árov/. Boli sme všetci prekvapení, lebo mama už bola dementná a určite by s takým rozdelením nesúhlasila. Sestra to má vraj všetko právne podložené, k darovacej zmluve na lôžku si prizvala susedov ako svedkov, aj keď my všetci sme blízko pri mame a často sme ju navštevovali a o ničom sme nevedeli čo sa udialo /DZ bola podpísaná 2.októbra 2014/. Sme z toho veľmi rozčarovaní a nevieme čo máme robiť. Môžeme to napadnúť? Nie je to už premlčaná doba? Ďakujem

Odpoveď: Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2015)

Dobrý deň, podľa § 38 ods. 2 Občianskeho zákonníka, je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou. Ak sa domnievate, že Vaša matka bola v čase prevodu hnuteľného i nehnuteľného majetku v stave, v ktorom nebola schopná posúdiť následky svojho konania, podajte súdnu žalobu o neplatnosť predmetných zmlúv. Súčasťou súdneho konania bude pravdepodobne aj znalecké dokazovanie o duševnom stave Vašej matky, s ohľadom na jej zdravotnú dokumentáciu a výpovede svedkov. Vzhľadom na skutočnosť, že nesplnenie náležitosti právneho úkonu podľa citovaného ustanovenia § 38 zakladá jeho absolútnu neplatnosť, dôsledkom je stav, ako by právny úkon (zmluvy o prevode vlastníctva) nikdy neexistoval. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je darovacia zmluva napadnuteľná?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku