Máte
otázku?

Napadnutie darovacej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Napadnutie darovacej zmluvy

Dobrý deň, približne pred tromi rokmi daroval môj starý otec svojmu synovi (môj ujo) jeden pozemok a mojej sestre (svojej vnučke) druhý poľnohospodársky pozemok, približne v rovnakých výmerách. V darovacej zmluve nie je nič bližšie špecifikované, ale celá rodina sme v podstate nepočítali s tým, že by sa ďalej s pozemkami, akokoľvek manipulovalo, keďže mame k ním, najmä k ujovmu, citový vzťah. Moja mama sa minulý týždeň dozvedela, že ujo minulý rok vo februári jednu časť daroval svojej "družke", druhu daroval niekomu (z dôvodu neplatenia daní), jednu časť predal a nejaká časť mu zostala. Ide o to, že ujova "družka" ešte v dobe, keď bol pozemok na starého otca, urgovala moju mamu bez ujovho vedomia, aby sa pozemky vysporiadali, pritom mama s bratom (ujom) toto riešiť nechceli počas starkého života. Nakoniec urgovala aj starého otca, až sa jej napokon všetkých podarilo presvedčiť, aby starý otec pozemky vysporiadal. Starý otec teda daroval jeden pozemok ujovi, ktorý teda časť pozemku daroval následne bez vedomia starého otca svojej "družke" a spoločne na ňom stávajú chatu, pričom stavebné povolenia sú len na ňu, celá rodina mame obavy, aby nedošlo k tomu, že dom postavia ( za peniaze, ktoré získal ujo predajom ďalších časti pozemku) a ona mu takpovediac povie "bye bye", pozemok aj stavba budú jej. Je možné nejako napadnúť pôvodnú darovaciu zmluvu starý otec-syn, v zmysle, že bol konaný nátlak zo strany "družky"? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Napadnutie darovacej zmluvy

Dobrý deň. 

Darovaciu zmluvu môžete napadnúť len zo zákonom stanovených dôvodov tak, že by šlo o neplatný právny úkon.

Zákonné ustanovenia 

Občiansky zákonník upravuje darovaciu zmluvu v ustanoveniach § 628 až § 630 v zmysle ktorých:

Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.
Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.
Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Z dôvodu toho, že znakom darovacej zmluvy je bezplatnosť, t.j. darca poskytne obdarovanému dar a nežiada za neho protiplnenie. Požiadavke bezodplatnosti sa neprieči, ak je darovanie viazané na protislužbu, ktorá nemá majetkovú povahu, napríklad na rozväzujúcu alebo odkladajúcu podmienku.

S darovacou zmluvou je možné viazať príkaz, ak nemá majetkový obsah. Preto aj keby v darovacej zmluve bola uvedený príkaz neprevádzať dar, takýto príkaz by bol neplatný. 

Neplatnosť darovacej zmluvy

Na platnosť darovacej zmluvy sa vyžaduje splnenie náležitostí upravených v ustanovení § 628 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka. Medzi pojmové znaky darovacej zmluvy patrí 

(1) určenie predmetu darovania - predmetom darovania môže byť čokoľvek, čo je predmetom občianskoprávneho vzťahu, najmä vec, právo, alebo iná majetková hodnota.

(2) bezodplatnosť -  ak darca poskytne obdarovanému dar a nežiada za neho protiplnenie

(3) dobrovoľnosť - darca neposkytuje dar na základe povinnosti uloženej zákonom alebo na základe súdneho rozhodnutia, napríklad povinnosti platiť výživné, ale na základe slobodného rozhodnutia.

Občiansky zákonník vyžaduje písomnú formu aj v prípade, ak je predmetom darovacej zmluvy nehnuteľnosť. Pri darovaní nehnuteľnosti je navyše v zmysle ustanovenia § 28 a nasl. zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam potrebný vklad do katastra nehnuteľností.

Z dôvodu toho, že darovacia zmluva bola rozhodnutím príslušného katastra nehnuteľnosti povolená, nie je možné darovaciu zmluvu napadnúť pre jej neplatnosť pre vyššie uvedené pojmové znaky. 

Neplatnosť právneho úkonu

Právny úkon v zmysle § 34 Občianskeho zákonníka je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú.

V ustanovení § 37 Občianskeho zákonníka sú obsiahnuté niektoré náležitosti právneho úkonu, ktoré determinujú platnosť prejavu vôle smerujúceho k vzniku, zmene alebo zániku (zrušeniu) práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takým prejavom spájajú.

Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.
Právny úkon, ktorého predmetom je plnenie nemožné, je neplatný.
Právny úkon nie je neplatný pre chyby v písaní a počítaní, ak je jeho význam nepochybný.

Platný právny úkon podľa § 37 Občianskeho zákonníka predpokladá, že k prejavu vôle došlo:
- slobodne a vážne,
- určite a zrozumiteľne,
- s možným predmetom plnenia.
Inak je právny úkon neplatný.

Ak by ste vedeli dokázať, že pri podpisovaní darovacej zmluvy nebola darovacia zmluva zo strany darcu podpísaná slobodne a vážne, táto darovacia zmluva by bola neplatná. Neplatnosť darovacej zmluvy však musí vyhlásiť súd na základe žaloby. 

Pripájam aj komentár k § 37 Občianskeho zákonníka:

Vychádzajúc zo súdnej praxe možno konštatovať, že fyzické donútenie, t.j. použitie fyzického násilia na vykonanie právneho úkonu (napr. násilím urobený pohyb rukou pri podpisovaní), sa prakticky nevyskytuje. Súvisí to zjavne s tým, že fyzickým násilím sa rozumie skôr priame fyzické násilie manifestované útokom voči konajúcemu, než hrozba (bezprostredná) fyzickým násilím.

Psychické donútenie sa stotožňuje s bezprávnou vyhrážkou a vyvoláva neplatnosť právneho úkonu len v prípade, keď:
1. je protiprávne, t.j. vynucuje sa niečo, čo takto nemožno vynucovať. Možno teda usúdiť, že nejde o bezprávnu vyhrážku, ak veriteľ hrozí dlžníkovi, u ktorého zistil zvýhodnenie iného veriteľa, trestným oznámením pre uvedený trestný čin alebo mu pohrozí exekúciou predajom domu a pod. Inak však treba posudzovať hrozbou trestným stíhaním, v podstate oprávneným, ak by sa takouto hrozbou chcelo dosiahnuť uzavretie napríklad darovacej zmluvy. V takom prípade by išlo o bezprávnu vyhrážku a darovacia zmluva by bola neplatná;
 
2. vzbudzuje dôvodnú obavu z úkonu toho, kto hrozí. Dôvodná obava vyžaduje intenzívne pôsobenie okolností použitých ako bezprávne vyhrážanie sa. Pri posudzovaní dôvodnosti obavy preto nemožno v celom rozsahu zohľadniť subjektívny postoj, povahu adresáta bezprávnej vyhrážky, ale treba optimalizovať vzťah medzi okolnosťami vyvolávajúcimi dôvodnú obavu a subjektom, ktorý je pod ich tlakom,
 
3. je adresná, to znamená, že smeruje voči tomu, na kom sa právny úkon vynucuje. Predmetom vyhrážky nemusí byť v každom prípade konajúci, stačí, ak sa týka blízkej osoby.

Občiansky zákonník rieši neplatnosť právneho úkonu aj v § 38, ktorý znie:

Neplatný je právny úkon, pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony.
Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou.

V zmysle judikatúry (R 4/1971):

Neplatnosť právneho úkonu podľa ustanovenia § 38 ods. 1 OZ prichádza do úvahy vtedy, keď je účastník právneho úkonu rozhodnutím súdu pozbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony.
Neplatnosť právneho úkonu podľa ustanovenia § 38 ods. 2 OZ vyžaduje nepochybné zistenie, že účastník právneho úkonu nedokáže posúdiť následky svojho konania alebo svoje konanie ovládnuť.

Preto ak Váš starý otec v čase podpisovania darovacej zmluvy nemal spôsobilosť na právne úkony alebo trpel duševnou poruchou, je možné darovaciu zmluvu napadnúť na súde. 

 

Trápi vás "Napadnutie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Napadnutie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
môj brat mi chce darovať byt. Môžu jeho deti po jeho smrti darovaciu zmluvu napadnúť?

Odpoveď: Napadnutie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 23.05.2022)

Dobrý deň, napadnutie darovacie zmluvy tretími osobami po smrti darcu nie je jednoduché. Prichádza do úvahy iba v prípadoch, ak by zmluva vykazovala nejakú vadu, ktorú by bolo nevyhnutné v konaní pred súdom preukázať. Mohlo by ísť napríklad o prípad nedostatku spôsobilosti na právne úkony zo strany darcu, t.j. vášho brata v čase uzatvorenia darovacej zmluvy. Preukázanie  takéhoto dôvodu t.j. nedostatku jeho spôsobilosti na právne úkony v čase uzavretia zmluvy by potom bolo na žalobcovi, t.j. na deťoch vášho brata. Uvedené však nie je jednoduché, nakoľko Vás brat by bol už po smrti a súčasne by na to museli mať skutočné dôkazy. V opačnom prípade, ak by zmluva nevykazovala iné nedostatky, v zásade ju nie je možné napadnúť. Darca má však za života právo domáhať sa od obdarovaného vrátenia daru a to v prípade, že obdarovaný sa voči nemu alebo členom jeho rodiny správa spôsobom hrubo porušujúcim dobré mravy, t.j. dopúšťa sa voči darcovi alebo členom jeho rodiny fyzického násilia, hrubých urážok či ublíženia na zdraví. 


Podotázka: Napadnutie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, ak mi bola tento rok darovaná nehnuteľnosť, na ktorej sme boli 3 vlastníci a darovacou zmluvou sa mi z nej ti dvaja vypísali, no jeden z nich by to chcel napadnúť čisto z rodinných problémov, či ma právo mi to vziať spať? Jedna sa o ornú pôdu.

Odpoveď: Napadnutie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 02.05.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti na základe darovacích zmlúv.
Jeden z bývalých darcov chce svoj podiel vrátiť z čisto rodinných dôvodov.

Uvádzame, že v zmysle ust. § 630 Obč. zákonníka platí :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."
 
Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že darca sa môže domáhať vrátenia daru len z dôvodu uvedeného v citovanom zákonnom ustanovení a to z dôvodu hrubého porušenia dobrých mravov /napr. fyzické papádanie darcu, spáchanie trestného činu obdarovaným na darcovi a pod./. Zákon nehovorí vyslovene, čo je hrubým porušením dobrých mravov, všetko závisí od konkrétnych okolností prípadu.
 
Vo veci odporúčam krátku konzultáciu u advokáta na zhodnotenie vašej situácie.
Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Napadnutie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcem sa opýtať daroval som manželke byt, no rozvedený nie sme. Môžem si nárokovať späť list vlastnyctva? Byt som kupoval sám ešte pred manželským vzťahom ďakujem.

Odpoveď: Napadnutie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 09.08.2021)

Dobrý deň,
ak sa správala k Vám alebo k členom Vašej rodiny tak, že tým hrubo porušila dobré mravy, môžete od nej žiadať vrátiť dar. Ak sa však tak voči Vám nesprávala, len z dôvodu zmeny Vašej vôle nemôžete žiadať dar späť.


Trápi vás "Napadnutie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Napadnutie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa poradiť, babka na mňa prepísala dom aj so záhradou darovacou zmluvou. Jej dvaja synovia s tým samozrejme nesúhlasili a vyhrážajú sa mi, že ma napadnú súdnou cestou. O babku sa starám, zatiaľ je sebestačná, varievam jej, periem, . Starám sa o dom a záhradu už viac rokov. Jeden syn tam zavíta raz do roka a druhý raz za 2-3 týždne, vypiť kávu. Chcem len vedieť ako to môže celé dopadnúť a aké mám šance, že to môžu urobiť. Nemám chuť sa s nikým ťahať po súdoch.
Ďakujem za radu.

Janka.

Odpoveď: Napadnutie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 21.07.2021)

Dobrý deň,
ak babka v čase darovania netrpela žiadnou duševnou poruchou, ktorá by ju robila nespôsobilou na právne úkony, tak je to prakticky nemožné úspešne napadnúť. V opačnom prípade  by musela zmluva obsahovať zásadnú chybu, ktorá by ju robila absolútne neplatnou.


Podotázka: Napadnutie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, vedľa nášho domu je menší opustený pozemok. Vyše 15 rokov tu žiaden majiteľ nebol, ani sme nevedeli komu to patrí. Začali sme to teda zisťovať, a zistili sme, že na pozemku sú 3 majitelia. Jedného sme vyhľadali a po dohode (keďže o pozemok nemal záujem), nám ho daroval darovacou zmluvou u notára + zápis do katastra. Je to len malá čiastka 1/24. Chcela by som sa spýtať, či táto darovacia zmluva sa dá napadnúť v budúcnosti tými ďalšími spolumajiteľmi. Známa nám povedala, že darca mal povinnosť osloviť najprv tých dvoch, než to daroval nám. Napadnutie je možné len súdom, alebo aký tam je postup? Vopred vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Napadnutie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 31.03.2021)

Dobrý deň,

 

Vaša známa Vám povedala pravdu, pôvodný spoluvlastník mal povinnosť svoj podiel ponúknuť najskôr zostávajúcim dvom spoluvlastníkom. Ak tak nepostupoval, tak zmluva je napadnuteľná po dobu troch rokov, pretože je relatívne neplatná. Stačí, ak sa spoluvlastníci (príp. aj jeden z nich) dovolajú relatívnej neplatnosti voči Vám a pôvodnému vlastníkovi. V zásade teda nie je nevyhnutné, aby sa podala žaloba.


Podotázka: Napadnutie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,

Chcela by som sa opýtať či je možné napadnúť darovaciu zmluvu.
Moja babka s dedkom darovali svojej dcére byt. Okrem nej majú ešte jedného syna a mali jednu dcéru ktorá zomrela pred viac ako 10 rokmi.
Ja ako dcéra zosnulej nesúhlasím s takouto zmluvou nakoľko keby nebola uzavretá táto zmluva a prebehlo by po smrti dedka a babky dedičské konanie, myslím si, že by som po mame mala nárok na 1/3 tohto bytu.
Je táto situácia nejako riešiteľná?

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Napadnutie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 04.02.2021)

Dobrý deň,
ak sa vlastníci nehnuteľnosti počas svojho života rozhodnú naložiť so svojím majetkom tak, že ho darujú, je to ich právo, a to bez ohľadu na to, že môžu byť ich dedičia ukrátení. Tomu, kto dostal dar, nevzniká žiadna povinnosť vyplácať dedičov obdarovaných. Žalovať neplatnosť zmluvy teoreticky môžete, ale museli by ste mať na to dôvod. Muselo by sa preukázať, že nemala zákonné náležitosti a napr. nebola urobená slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, prípadne, že obdarovaní neboli v čase robenia právneho úkonu duševne spôsobilí na tento úkon. Ak boli spôsobilí a zmluva bola dobrovoľná, tak potom ju nemôžete úspešne napadnúť.


Trápi vás "Napadnutie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Napadnutie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, zistili sme, že stará mama darovala celý majetok vnučke, cca pred pol rokom a ostatné vnučky sme sa o tom dozvedeli teraz. Stará mama už deti nemá, ostali sme len vnúčatá. Ako sa dá zmluva napadnúť, keď vieme, že tá vnučka mala zálusk na majetok už dlhšie a starej mame hrala na city? Takisto nám bol odopieraný kontakt so starou mamou zo strany obdarovanej vnučky, závaží aj táto skutočnosť? Ďakujem.

Odpoveď: Napadnutie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 03.02.2021)

Dobrý deň,
z dôvodov, ktoré ste uviedli vo Vašej otázke nie je možné darovaciu zmluvu napadnúť. Počas svojho života sa totiž môže vlastník rozhodnúť ako naloží so svojím majetkom. Ide o uplatnenie absolútnej moci nad vecou a slobodnou vôľou. Ak sa babka rozhodla týmto spôsobom vás "okrátiť" o majetok, ktorý ste mohli dediť, nezostáva nič iné ako to rešpektovať.

Takéto zmluvy je možné napádať najmä z dôvodu, že osoba darcu nebola v čase darovania spôsobilá na predmetný právny úkon, t.j. že trpela takou duševnou poruchou, ktorá ju robí nespôsobilou na darovanie nehnuteľnosti.


Podotázka: Napadnutie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, veľmi by som Vás chcela poprosiť o radu a pomoc. V roku 2005 sme dostali darovacou zmluvou dom, ktorý sme celý zrekonštruovali. Teraz si svokrovci zmysleli, že nám ten dom zoberú. My mame zriadenú svoju bytovú jednotku a oni tiež, v ničom ich neobmedzujeme a všetky náklady uhrádzame. Svokor začal piť a začal provokovať, občas sa s manželom pohádajú a občas použijú aj vulgarizmy, ako aj manžel, tak aj svokor. Nikdy sa však nestalo, že by mu manžel ublížil alebo ho napadol. V dome spoločne žijeme už 22 rokov a kým nezačal piť bolo v pohode, svokor má 73 rokov. Konflikt väčšinou nastane kvôli jeho správaniu, je to vlastne reakcia na to. Môže v prípade súdu tento proces vyhrať? Je považovaná hádka za porušenie § 630? A keby súd náhodou vyhral, máme šancu získať peniaze, ktoré sme do domu investovali? Veľmi pekne ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Napadnutie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 28.11.2020)

Dobrý deň,
s ohľadom na Vami uvádzané skutočnosti máme za to, že v tomto prípade by hádkou neboli naplnené podmienky ustanovania § 630, a teda Váš manžel (ako obdarovaný) by neporušil hrubým spôsobom dobré mravy. Podľa nášho názoru to platí o to viac, ak hádky vyvoláva a spôsobuje svokor svojím správaním. Súd by podľa nášho názoru vzal do úvahy tú skutočnosť, že sa ho zrejme snažil svokor vyprokovať.

Investované peniaze je možné v teoretickej rovine dostať späť, bolo by to však spojené so zložitým dokazovaním v súdnom konaní (ak by dobrovoľne nechceli vyplatiť bezdôvodné obohatenie).


Podotázka: Napadnutie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Môj manžel daroval svojej sestre časť domu, ktorú minulý rok po smrti svojej matky, získali všetci 4 súrodenci rovnako. S manželom žijeme spolu 4o rokov, avšak posledný rok sú medzi nami vážne nezhody. Túto svoju časť domu daroval údajne preto, aby naše deti po ňom nič nezdedili. Urobil to bez vedomia nás mňa a deti, ktoré sú už dospelé. Chcem sa spýtať, či sa dá nejako táto zmluva napadnúť. Jeho sestra toho zdedila viac, pretože to takisto urobila ešte s ich matkou, teda mojou svokrou, počas jej života, avšak bez vedomia ostatných súrodencov. Podotýkam, že v čase darovanie majetku svokrou táto bola dlhodobo v dome opatrovateľskej služby a mám podozrenie, že jej dcéra toto všetko zmanipulovala, pretože svokra bola dlhodobo chorá. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Napadnutie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 21.11.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ manžel nadobudol podiel na nehnuteľnosti dedením, môže s touto nakladať podľa svojho uváženia a k darovaniu svojho podielu na nehnuteľnsoti nepotrebuje súhlas manželky, ani súhlas detí. Podiel na nehnuteľnosti nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva.

Ak svokra darovala nehnuteľnosť len niektorým zo svojich detí, je to možné, bolo to jej rozhodnutia. Za svojho života mohla zo svojim majetkom nakladať podľa svojho uváženia,  a teda nemusela nehnuteľnosť darovať všetkým svojim deťom. V prípade darovania neplatí ochrana ako v prípade dedenia.

Pokiaľ darovacia zmluva spĺňala všetky náležitosti podľa zákona, teda bola urobená písomne, slobodne, určito, vážne, zrozumiteľne, osobami, ktoré boli spôsobilé na právne úkony, bez nátlaku, tak potom je zmluva platná a tento stav nemôžete zvrátiť. Mohli byste síce podať žalobu na súd, ale na súde by ste museli vedieť preukázať, prečo je zmluva neplatná.

Je otázkou posúdenia platnosti darovania z hľadiska ust. § 38 Obč. zákonníka, a teda či svokra v čase darovania vedela posúdiť následky svojho konania. Neplatnosť právneho úkonu podľa ustanovenia § 38 ods. 2 OZ vyžaduje nepochybné zistenie, že účastník právneho úkonu nedokáže posúdiť následky svojho konania alebo svoje konanie ovládnuť. Hoci svokra bola v dome opatrovateľskej služby, neznamená to, že nevedela posúdiť svoje konanie. Napadnúť darovaciu zmluvu na súde by bolo možné, že by napr. svokra trpela duševnou poruchou.

Ust. § 38 Obč. zákonníka znie :
"(1) Neplatný je právny úkon, pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony.
(2) Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou."

Ohľadom prípadnej neplatnosti darovania odporúčame kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Napadnutie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Napadnutie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem. Rodičia mne a manželovi darovali rodinný dom. Súčasťou bolo, ale vyplatenie brata, ktoré prebehlo podľa dohody. Brat sa oženil a jeho manželka má pocit, že dostal, "málo". Prosím Vás, môžu oni napadnúť darovaciu zmluvu? Rodičia zatiaľ žijú, staráme sa o nich. Majú tu doživotné právo. A môže to napadnúť po ich smrti? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Napadnutie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 12.08.2020)

Dobrý deň,
darovaciu zmluvu by mohli napadnúť v tom prípade, ak by Vaši rodičia trpeli duševnou poruchou, ktorá by spôsobovala to, že nie sú spôsobilí robiť právne úkony smerujúce k scudzeniu nehnuteľností.

Skôr si myslíme, že tento dar využijú v budúcnosti a v prípadnom dedičskom konaní po jednom alebo druhom rodičovi budú žiadať, aby na Váš dedičský podiel bol dar započítaný. Spravia tak napriek tomu, že Vy ste mu už jeho podiel vyplatili. Na plnenie, ktoré ste mu poskytli totiž on nemá právny nárok. V našom právnom poriadku nie je možné vopred "vyporiadať" dedičstvo. Teoreticky sa preto môže stať, že mu jeho podiel budete musieť vyplatiť dvakrát (raz ste mu ho už vyplatili a druhýkrát si to uplatní cez započítanie v dedičskom konaní).


Podotázka: Napadnutie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Moja mama pred 10 rokmi darovala formou darovacej zmluvy dom mojej sestre no oznámené mi to bolo až teraz. Dá sa nejako táto zmluva napadnúť ? Ďakujem.

Odpoveď: Napadnutie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 19.04.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

Podľa ust. § 628   a nasl.Obč. zákonníka  Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti. Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Zdôrazňujeme, že iba darca sa môže domáhať vrátenia daru.

Záver : Vlastník nehnuteľnosti /darca/ môže so svojim majetkom za života nakladať podľa svojho uváženia. Otázkou by bolo len posúdenie okolností samotnej darovacej zmluvy,  teda či nedošlo k porušeniu iných ustanovení Obč. zákonníka, napr.  úžera, tieseň,  podmienky v darovacej  zmluve.

Poznámka na záver : V prípade dedičského konania sa uvedený dar započítava Vašej sestre do podielu v dedičskom konaní ak predmetom dedičského konania budú aktíva, t.j. o hodnotu  domu bude dediť menej z jej podielu.


Podotázka: Napadnutie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Pekný deň. Dostal som daru rodinný dom darovacou zmluvou. Bola darovaná bezodplatne. Sestrám som dal peniaze ako prejav súdržnosti nebola to pomienka pri darovaní. Jedna so sestier ale tvrdí, že to bola dohoda s rodičmi. Môže túto zmluvu napadnúť a kedy. Ďakujem.

Odpoveď: Napadnutie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 02.02.2017)

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné uviesť, že keďže išlo o darovaciu zmluvu, ktorej pojmovým znakom je bezodplatnosť, nemohlo byť v nej dohodnuté žiadne vyplatenie iných osôb. V takom prípade by totiž nešlo o darovaciu zmluvu.

Ďalej je nutné uviesť, že ak by skutočne aj existovala nejaká dohoda o vyplatení súrodencov, vyplývajúca z darovania nehnuteľnosti a nebola by uzavretá písomne, išlo by o absolútne neplatnú dohodu, keďže akákoľvek dohoda týkajúca sa nehnuteľností musí byť uzavretá v písomnej forme.

Ak Vaši rodičia uzavreli darovaciu zmluvu slobodne a vážne, je určitá a zrozumiteľná, neexistuje žiadny zákonný dôvod pre ktorý by bolo možné zmluvu napadnúť. Podpisy rodičov museli byť podľa katastrálneho zákona pritom úradne osvedčená a či je zmluva v súlade s právnym poriadkom bolo preskúmavané sčasti už v katastrálnom konaní.

Naviac, vaša sestra nebola ani zmluvnou stranou danej zmluvy a tento právny vzťah sa jej preto ani netýka. Ak by sa preto napr. aj pokúsila napadnúť zmluvu súdnou cestou, súd by jej žalobu mohol zamietnuť už len z dôvodu, že by nepreukázala právny záujem na výsledku konania. V prípadnom súdnom konaní by bolo dôkazné bremeno na Vašej sestre - ona by bola povinná preukazovať skutočnosti, z ktorých by vyplynulo, že darovacia zmluva je absolútne neplatným právnym úkonom.

Ako sme ale uviedli už vyššie, v danom prípade vzhľadom na uvedené skutočnosti neexistuje skutočnosť spochybňujúca platnosť uzavretej zmluvy.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Napadnutie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku