Napadnutie darovacej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Napadnutie darovacej zmluvy

Dobrý deň, približne pred tromi rokmi daroval môj starý otec svojmu synovi (môj ujo) jeden pozemok a mojej sestre (svojej vnučke) druhý poľnohospodársky pozemok, približne v rovnakých výmerách. V darovacej zmluve nie je nič bližšie špecifikované, ale celá rodina sme v podstate nepočítali s tým, že by sa ďalej s pozemkami, akokoľvek manipulovalo, keďže mame k ním, najmä k ujovmu, citový vzťah. Moja mama sa minulý týždeň dozvedela, že ujo minulý rok vo februári jednu časť daroval svojej "družke", druhu daroval niekomu (z dôvodu neplatenia daní), jednu časť predal a nejaká časť mu zostala. Ide o to, že ujova "družka" ešte v dobe, keď bol pozemok na starého otca, urgovala moju mamu bez ujovho vedomia, aby sa pozemky vysporiadali, pritom mama s bratom (ujom) toto riešiť nechceli počas starkého života. Nakoniec urgovala aj starého otca, až sa jej napokon všetkých podarilo presvedčiť, aby starý otec pozemky vysporiadal. Starý otec teda daroval jeden pozemok ujovi, ktorý teda časť pozemku daroval následne bez vedomia starého otca svojej "družke" a spoločne na ňom stávajú chatu, pričom stavebné povolenia sú len na ňu, celá rodina mame obavy, aby nedošlo k tomu, že dom postavia ( za peniaze, ktoré získal ujo predajom ďalších časti pozemku) a ona mu takpovediac povie "bye bye", pozemok aj stavba budú jej. Je možné nejako napadnúť pôvodnú darovaciu zmluvu starý otec-syn, v zmysle, že bol konaný nátlak zo strany "družky"? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Napadnutie darovacej zmluvy

Dobrý deň. 

Darovaciu zmluvu môžete napadnúť len zo zákonom stanovených dôvodov tak, že by šlo o neplatný právny úkon.

Zákonné ustanovenia 

Občiansky zákonník upravuje darovaciu zmluvu v ustanoveniach § 628 až § 630 v zmysle ktorých:

Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.
Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.
Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Z dôvodu toho, že znakom darovacej zmluvy je bezplatnosť, t.j. darca poskytne obdarovanému dar a nežiada za neho protiplnenie. Požiadavke bezodplatnosti sa neprieči, ak je darovanie viazané na protislužbu, ktorá nemá majetkovú povahu, napríklad na rozväzujúcu alebo odkladajúcu podmienku.

S darovacou zmluvou je možné viazať príkaz, ak nemá majetkový obsah. Preto aj keby v darovacej zmluve bola uvedený príkaz neprevádzať dar, takýto príkaz by bol neplatný. 

Neplatnosť darovacej zmluvy

Na platnosť darovacej zmluvy sa vyžaduje splnenie náležitostí upravených v ustanovení § 628 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka. Medzi pojmové znaky darovacej zmluvy patrí 

(1) určenie predmetu darovania - predmetom darovania môže byť čokoľvek, čo je predmetom občianskoprávneho vzťahu, najmä vec, právo, alebo iná majetková hodnota.

(2) bezodplatnosť -  ak darca poskytne obdarovanému dar a nežiada za neho protiplnenie

(3) dobrovoľnosť - darca neposkytuje dar na základe povinnosti uloženej zákonom alebo na základe súdneho rozhodnutia, napríklad povinnosti platiť výživné, ale na základe slobodného rozhodnutia.

Občiansky zákonník vyžaduje písomnú formu aj v prípade, ak je predmetom darovacej zmluvy nehnuteľnosť. Pri darovaní nehnuteľnosti je navyše v zmysle ustanovenia § 28 a nasl. zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam potrebný vklad do katastra nehnuteľností.

Z dôvodu toho, že darovacia zmluva bola rozhodnutím príslušného katastra nehnuteľnosti povolená, nie je možné darovaciu zmluvu napadnúť pre jej neplatnosť pre vyššie uvedené pojmové znaky. 

Neplatnosť právneho úkonu

Právny úkon v zmysle § 34 Občianskeho zákonníka je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú.

V ustanovení § 37 Občianskeho zákonníka sú obsiahnuté niektoré náležitosti právneho úkonu, ktoré determinujú platnosť prejavu vôle smerujúceho k vzniku, zmene alebo zániku (zrušeniu) práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takým prejavom spájajú.

Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.
Právny úkon, ktorého predmetom je plnenie nemožné, je neplatný.
Právny úkon nie je neplatný pre chyby v písaní a počítaní, ak je jeho význam nepochybný.

Platný právny úkon podľa § 37 Občianskeho zákonníka predpokladá, že k prejavu vôle došlo:
- slobodne a vážne,
- určite a zrozumiteľne,
- s možným predmetom plnenia.
Inak je právny úkon neplatný.

Ak by ste vedeli dokázať, že pri podpisovaní darovacej zmluvy nebola darovacia zmluva zo strany darcu podpísaná slobodne a vážne, táto darovacia zmluva by bola neplatná. Neplatnosť darovacej zmluvy však musí vyhlásiť súd na základe žaloby. 

Pripájam aj komentár k § 37 Občianskeho zákonníka:

Vychádzajúc zo súdnej praxe možno konštatovať, že fyzické donútenie, t.j. použitie fyzického násilia na vykonanie právneho úkonu (napr. násilím urobený pohyb rukou pri podpisovaní), sa prakticky nevyskytuje. Súvisí to zjavne s tým, že fyzickým násilím sa rozumie skôr priame fyzické násilie manifestované útokom voči konajúcemu, než hrozba (bezprostredná) fyzickým násilím.

Psychické donútenie sa stotožňuje s bezprávnou vyhrážkou a vyvoláva neplatnosť právneho úkonu len v prípade, keď:
1. je protiprávne, t.j. vynucuje sa niečo, čo takto nemožno vynucovať. Možno teda usúdiť, že nejde o bezprávnu vyhrážku, ak veriteľ hrozí dlžníkovi, u ktorého zistil zvýhodnenie iného veriteľa, trestným oznámením pre uvedený trestný čin alebo mu pohrozí exekúciou predajom domu a pod. Inak však treba posudzovať hrozbou trestným stíhaním, v podstate oprávneným, ak by sa takouto hrozbou chcelo dosiahnuť uzavretie napríklad darovacej zmluvy. V takom prípade by išlo o bezprávnu vyhrážku a darovacia zmluva by bola neplatná;
 
2. vzbudzuje dôvodnú obavu z úkonu toho, kto hrozí. Dôvodná obava vyžaduje intenzívne pôsobenie okolností použitých ako bezprávne vyhrážanie sa. Pri posudzovaní dôvodnosti obavy preto nemožno v celom rozsahu zohľadniť subjektívny postoj, povahu adresáta bezprávnej vyhrážky, ale treba optimalizovať vzťah medzi okolnosťami vyvolávajúcimi dôvodnú obavu a subjektom, ktorý je pod ich tlakom,
 
3. je adresná, to znamená, že smeruje voči tomu, na kom sa právny úkon vynucuje. Predmetom vyhrážky nemusí byť v každom prípade konajúci, stačí, ak sa týka blízkej osoby.

Občiansky zákonník rieši neplatnosť právneho úkonu aj v § 38, ktorý znie:

Neplatný je právny úkon, pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony.
Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou.

V zmysle judikatúry (R 4/1971):

Neplatnosť právneho úkonu podľa ustanovenia § 38 ods. 1 OZ prichádza do úvahy vtedy, keď je účastník právneho úkonu rozhodnutím súdu pozbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony.
Neplatnosť právneho úkonu podľa ustanovenia § 38 ods. 2 OZ vyžaduje nepochybné zistenie, že účastník právneho úkonu nedokáže posúdiť následky svojho konania alebo svoje konanie ovládnuť.

Preto ak Váš starý otec v čase podpisovania darovacej zmluvy nemal spôsobilosť na právne úkony alebo trpel duševnou poruchou, je možné darovaciu zmluvu napadnúť na súde. 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Napadnutie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Moja mama pred 10 rokmi darovala formou darovacej zmluvy dom mojej sestre no oznámené mi to bolo až teraz. Dá sa nejako táto zmluva napadnúť ? Ďakujem.

Odpoveď: Napadnutie darovacej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.04.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

Podľa ust. § 628   a nasl.Obč. zákonníka  Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti. Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Zdôrazňujeme, že iba darca sa môže domáhať vrátenia daru.

Záver : Vlastník nehnuteľnosti /darca/ môže so svojim majetkom za života nakladať podľa svojho uváženia. Otázkou by bolo len posúdenie okolností samotnej darovacej zmluvy,  teda či nedošlo k porušeniu iných ustanovení Obč. zákonníka, napr.  úžera, tieseň,  podmienky v darovacej  zmluve.

Poznámka na záver : V prípade dedičského konania sa uvedený dar započítava Vašej sestre do podielu v dedičskom konaní ak predmetom dedičského konania budú aktíva, t.j. o hodnotu  domu bude dediť menej z jej podielu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Napadnutie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Pekný deň. Dostal som daru rodinný dom darovacou zmluvou. Bola darovaná bezodplatne. Sestrám som dal peniaze ako prejav súdržnosti nebola to pomienka pri darovaní. Jedna so sestier ale tvrdí, že to bola dohoda s rodičmi. Môže túto zmluvu napadnúť a kedy. Ďakujem.

Odpoveď: Napadnutie darovacej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.02.2017)

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné uviesť, že keďže išlo o darovaciu zmluvu, ktorej pojmovým znakom je bezodplatnosť, nemohlo byť v nej dohodnuté žiadne vyplatenie iných osôb. V takom prípade by totiž nešlo o darovaciu zmluvu.

Ďalej je nutné uviesť, že ak by skutočne aj existovala nejaká dohoda o vyplatení súrodencov, vyplývajúca z darovania nehnuteľnosti a nebola by uzavretá písomne, išlo by o absolútne neplatnú dohodu, keďže akákoľvek dohoda týkajúca sa nehnuteľností musí byť uzavretá v písomnej forme.

Ak Vaši rodičia uzavreli darovaciu zmluvu slobodne a vážne, je určitá a zrozumiteľná, neexistuje žiadny zákonný dôvod pre ktorý by bolo možné zmluvu napadnúť. Podpisy rodičov museli byť podľa katastrálneho zákona pritom úradne osvedčená a či je zmluva v súlade s právnym poriadkom bolo preskúmavané sčasti už v katastrálnom konaní.

Naviac, vaša sestra nebola ani zmluvnou stranou danej zmluvy a tento právny vzťah sa jej preto ani netýka. Ak by sa preto napr. aj pokúsila napadnúť zmluvu súdnou cestou, súd by jej žalobu mohol zamietnuť už len z dôvodu, že by nepreukázala právny záujem na výsledku konania. V prípadnom súdnom konaní by bolo dôkazné bremeno na Vašej sestre - ona by bola povinná preukazovať skutočnosti, z ktorých by vyplynulo, že darovacia zmluva je absolútne neplatným právnym úkonom.

Ako sme ale uviedli už vyššie, v danom prípade vzhľadom na uvedené skutočnosti neexistuje skutočnosť spochybňujúca platnosť uzavretej zmluvy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku