Máte
otázku?

Zrušenie darovacej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Zrušenie darovacej zmluvy

Chcem poprosiť o radu. Dcére sme darovali dom, je na liste vlastníctva. Ona nám chce dom vrátiť a chce si ho kúpiť.  Ako máme postupovať? Je možné zrušiť darovaciu zmluvu?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

Dobrý deň.

Ako v každom záväzkovom vzťahu, rozhodujúce je znenie zmluvy. V danom prípade darovacej zmluvy. Zrušiť darovaciu zmluvu je možné. Máte rôzne možnosti zrušenia darovacej zmluvy. Pokiaľ  to je v zmluve dohodnuté, môžete od zmluvy odstúpiť. Ďalšou alternatívou je písomná dohoda o zrušení záväzku (tzv. dissolúcia). Do úvahy by teoreticky pripadalo aj spätné darovanie nehnuteľnosti (dcéra by Vám dom darovala naspäť) a následná kúpa. Teoreticky by ste mohli požiadať o vrátenie daru z dôvodu, že sa vaša dcéra správa k Vám alebo k členom vašej rodiny v hrubom rozpore s dobrými mravmi, ale to zrejme nie je Váš prípad.

Podľa Občianskeho Zákonníka:

§ 48

(1) Od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté.
(2) Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.

§ 572 ods. 3
(3) Dohoda o zrušení záväzku sa musí uzavrieť písomne, ak sa zrušuje záväzok dojednaný písomne.

§ 628
(1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.
(2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.
(3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

§ 629
Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.
§ 630

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
v roku 08. 01. 2019 som daroval rodinný dom 1/2 manželke, nakoľko naliehala, že nič nemá a ona je manželka. Po tom ma začala sledovať, pripájala sa na maily v práci z jej počítača IP adresy z práce. Telefonovala mi do práce, keď som mal poradu, musel som sa hlásiť kade chodím, GPS mobil, doma mala odpočúvacie zariadenie, chodila so mnou na obchodné stretnutia, jednania a iné. Musel som ísť na detektor lži, niekoľko krát ku psychológovi a potom k inému psychológovi, spochybnila, že som to všetko ovplyvnil. Výsledok z detektora bol, že som pravdovravný a nikoho nemám, a že ju mám rad. Dna 9. 1. 2023 ma začala vyhadzovať z môjho rodinného domu, vyhodila mi veci zo skrine, odfotil som to a ona mi vymazala snímku (vrátil som to naspäť).

Doma nevari, iba, keď prídu deti domov v piatok, sobotu a nedeľu. 10. 1. vybrala z účtu peniaze, ktoré mame na svadbu 2 deťom. Dna 24. 1. mi zo spoločného účtu zrušila platobnú kartu. Chcel som vedieť, či sú peniaze na úver na účte. Psychicky ma terorizuje, povedala mi, že som jej nemal darovať dom. Keď sme sa hádali a sedel som na stoličke tak ma udrela zozadu na práve ucho (nikde som to nehlásil, lebo so jej nechcel ublížiť), že som odpadol a teraz slabšie počujem, Keď to poviem deťom, že sa deje, tak som za blázna. Je možné zrušiť darovaciu zmluvu? Mám toho ešte viacej, ale to by bolo na roman.
Ďakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň,
nachádzate sa v zložitej situácií, avšak vo Vašom prípade sa podľa nášho názoru môžete domáhať vrátenia daru v zmysle ust. § 630 Občianskeho zákonníka:

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.   Konania Vašej manželky by dokonca za týchto okolností mohli napĺňať aj skutkovú podstatu týrania blízkej a zverenej osoby v zmysle ust. § 208 Trestného zákona:   (1) Kto blízkej osobe alebo osobe, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobí fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie a) bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie alebo obmedzuje jej bezpečnosť, b) bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku alebo odopieraním nevyhnutnej osobnej starostlivosti, ošatenia, hygieny, zdravotnej starostlivosti, bývania, výchovy alebo vzdelávania, c) nútením k žobrote alebo k opakovanému vykonávaniu činnosti vyžadujúcej jej neúmernú fyzickú záťaž alebo psychickú záťaž vzhľadom na jej vek alebo zdravotný stav alebo spôsobilej poškodiť jej zdravie, d) vystavovaním vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie, alebo e) neodôvodneným obmedzovaním v prístupe k majetku, ktorý má právo užívať, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.   V danom prípade by teda bolo na mieste aj podanie trestného oznámenia. Ak chcete, vieme Vám s tým pomôcť. Nebude to uplne jednoduché konanie a môže trvať od niekoľko mesiacov do niekoľko rokov. Ale to čo robí je hrubé porušovanie dobrých mravov.

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
rodičia nám s bratom darovali dom. Brat sa správa neslušné k rodičom. Dá sa vrátiť dar.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 26.10.2022)

Dobrý deň,
podľa § 630 Občianskeho zákonníka 

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Len bežná neslušnosť, či nezáujem nestačí. Musia byť hrubo porušené dobré mravy. Judikatúra to detailne nešpecifikuje a líši sa to prípad od prípadu. Mohlo by ísť napr. o napadnutie, podvod a pod. Musel by som mať viac informácií.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať. Strýko, s ktorým som žila v spoločnej domácnosti mi daroval dom. Teraz žije spolu s nami, no jeho správanie voči nám je zlé a chcela by som mu dom vrátiť. Čo k tomu potrebujem? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 19.09.2022)

Dobrý deň, rozumiem vašej pohnútke. Pokiaľ chcete dar vrátiť, môžete tak urobiť jedinou formou darovacej zmluvy, nakoľko sa jedná o nehnuteľnosť, ku ktorej vlastnícke právo sa nadobúda až vkladom do katastra nehnuteľností. Na základe takto uzavretej zmluvy, okresný úrad, katastrálny odbor povolí vklad vlastníckeho práva v prospech obdarovaného. Dôležité je ale to, aby darovaciu zmluvu podpísal aj on.

Existuje ešte jedna možnosť a to je vrátenie daru. Tu však zákon predpokladá, že darovaná vec musí mať nejaké vady, na ktoré  darca obdarovaného vopred neupozornil a z dôvodu existencie ktorých dar darcovi vraciate. Toto právo však obdarovaný nemá na neobmedzený čas. Môžete tak urobiť v lehote troch rokov odkedy sa o vade veci dozvedel. Preto ak vám ako obdarovanému táto lehota uplynula, dar vrátiť nemôžete. Môžete však uskutočniť spätný prevod formou darovacej zmluvy.  

Tretia možnosť je, že on Vás požiada o vrátenie daru a vy to budete akceptovať. Spíšete krátku dohodu o tom, že sa vracia dar a tá bude pokladom pre zápis do katastra.


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať niečo ohľadom darovacej zmluvy. Môj otec aj s mamou darovali dom na môjho brata ( ich syna), no nestará sa o nich, nemá o nich žiadny záujem, preto by chcel dom napísať naspäť na seba.
Je to možné?
Ak áno, ako máme postupovať?
Dá sa to zrušiť aj bez obdarovaného alebo je potrebné, aby bol pri zrušení prítomný aj on?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 28.08.2022)

Dobrý deň,
áno v zmysle príslušných ustanovení občianskeho zákonníka sa darca, teda v tomto prípade vaši rodičia môžu domáhať vrátenia daru. Avšak musia byť splnené podmienky stanovené zákonom. § 630 Občianskeho zákonníka:

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Z vyššie uvedeného ustanovenia vyplýva, že nato, aby sa darca mohol domáhať vrátenia daru, musí sa k nemu obdarovaný správať tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Domnievam sa, že v prípade, ktorý uvádzate, o takéto porušovanie nepôjde. K uvedenému prikladám aj úryvok z rozhodnutia R 31/1999:

 „...že právo darcu domáhať sa vrátenia daru nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi ani pri menej významnom porušení dobrých mravov zo strany obdarovaného. Za hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným nemožno považovať napríklad predaj darovanej veci cudzej osobe alebo nenavštevovanie darcu pri príležitosti sviatkov a jeho životných jubileí“

Cestou by však mohlo byť zneplatnenie danej zmluvy. V prípade nehnuteľnosti musí byť darovacia zmluva uzavretá v písomnej forme, môžu tam byť chyby, pričom ak by to tak bolo, išlo by o neplatný právny úkon, ktorý by nemal žiadne právne následky. Taktiež musia byť splnené podmienky pre platnosť právneho úkonu. Právny úkon resp. zmluva musí spĺňať viaceré podmienky, ktoré sú uvedené v § 37 Občianskeho zákonníka:

(1)Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.

(2)Právny úkon, ktorého predmetom je plnenie nemožné, je neplatný.

(3)Právny úkon nie je neplatný pre chyby v písaní a počítaní, ak je jeho význam nepochybný.
 
Skontrolujte danú zmluvu, prípadne ju dajte skontrolovať advokátovi, možno nájde nedostatok, ktorý by danú zmluvu zneplatnil a tým pádom by nevyvolala právne účinky a vlastníkmi by boli stále Vaši rodičia, ktorý by Vám ju mohli následne darovať. 
Inak ešte je možné sa s bratom dohodnúť, aby vrátil dar. Ale na to potrebujú rodičia jeho súhlas.
Nie je to teda až také jednoduché získať dar späť. 

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či je možno písomne doplniť darovaciu zmluvu, pri ktorej obe stany prisľúbili peňažné vyrovnanie toho, kto na darovacej zmluve nie je uvedený, ale dal svoj podiel do darovacej zmluvy. Zuzana.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 05.08.2022)

Dobrý deň,

 

zmena alebo doplnenie zmluvy je možná, ak sa na tom dohodnú všetky zúčastnené strany. Súčasne ale treba v súvislosti so zadanou otázkou upozorniť na to, že darovacia zmluva je bezodplatná a ak sa má čokoľvek vyplácať, tak jednoducho nejde o darovanie, čo môže spôsobiť neplatnosť celého úkonu. Tiež zmluva nezaväzuje toho, kto nie je jej účastníkom. Nie je mi ani zrejmé, ako sa môže disponovať podielom určitej osoby, ktorá nie je uvedená na zmluve. Toto považujem tiež za problém (ibaže by na to existoval mandát napr. na základe splnomocnenia a pod.).


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
Rozviedli sme sa pred 2 rokmi. Pred rokom sme sa vysporiadali z majetku.
Avšak nie zo všetkého, keďže sme mali viac domov to čo bola polka z jedného moja som mu ja darovala a z druhého domu zase polku on mne daroval. Teraz sa vyhráža, že ide zrušiť darovaciu zmluvu, pretože sa domnieva, že jeho časť je omnoho menšiu hodnotu ako ta moja. Podotýkam on rozdeľoval všetko sám od seba ja som len súhlasila. Načo sa môžem pripraviť, ak to ozaj spraví? Ja v tom dome vychovavam naše dve maloleté deti. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 23.07.2022)

Dobrý deň,
ak by to naozaj spravil a chcel by zrušiť darovaciu zmluvu, s ohľadom na Váš nesúhlas Vás bude čakať súdne konanie. Ak ste sa k nemu nesprávali spôsobom, že by ste hrubo porušili dobré mravy, súdne konanie prehrá. Všetko zostane tak ako je teraz. Vrátenie daru nie je také jednoduché ako sa zdá. 


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
moja mama darovala pozemok, vnukovi a jeho manželke. Oni sa rozviedli, na návrh manželky vnuka. Chcem, aby jeho exmanželka, už nebola na liste vlastníctva, lebo porušila mravy, tým že sa rozviedla. Je to možné urobiť, ak áno, aký zvoliť postup? Rudolf

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 02.07.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že vašamama darovala pozemok vnukovi a jeho manželke, následne došlo k rozvodu medzi vnukom a jeho manželkou. Vy ako pýtajpci sa to považujete  za porušenie dobrých mravov.
V zmysle ust. § 630 Obč. zákonníka platí, že "darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že len darca  - vaša mama -  sa môže domáhať vrátenia daru od obdarovaného v prípade, že došlo k hrubému porušeniu dobrých mravov zo strany obdarovaného. I keď uvádzate, že došlo k rozvodu manželstva vnuka a jeho manželky, tu uvádzame, že samotný rozvod nie je možné považovať za hrubé porušenie dobrých mravov, keďže rozvod manželstva je zo zákona možný a nie je možné sa vopred zaviazať k tomu, že sa niekto nerozvedenie ak sú na to dôvody.

Otázkou je z akého dôvodu došlo k rozvodu. Teroteticky by sa vaša mama mohla domáhať vrátenia daru od obdarovaných /manželky vnuka prípadne aj vnuka/ ak došlo k rozvodu napr. z dôvodu napr. hrubého fyického násilie v tomto vzťahu a následne to bol dôvod rozvodu, čo by muselo vyplývať zo samotného rozsudku o rozvode manželstva. Samotný rozvod bez bližšieho poznania okolností rozvodu nie je možné považovať za hrubé porušenie dobrých mravov vo vzťahu k darcovi.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

dobrý deň,
Dostal som od otca pozemok, na ktorom staviam dom, sem tam sa pohádame, ale posledná hádka bola taká, že sme sa prestali spolu rozprávať, bojím sa, že bude chcieť vrátiť darovaný pozemok, na ktorom mám rozostavaný dom pred dokončením. Ako by bolo spätne možné domáhanie darovaného pozemku ak by som ja predal daný pozemok s nehnuteľnosťou napríklad žene prípadne niekomu inému? Juraj

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 21.02.2022)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že prípadný prevod pozemku s nedokončeným domom nemá vpyv na to, že by sa Váš otec nemohol domáhať vrátenia daru. Aj keby ste dom s pozemkom darovali alebo predali, otec by sa mohol domáhať vrátenia finančnej hodnoty pozemku, ktorú mal v čase darovania. Samotný prevod bez ohľadu či by išlo o darovanie alebo predaj nemá vplyv na možnosť domáhať sa vrátenia daru. Daru by sa otec mohol domáhať len v prípade naplenenia podmienok ust. §  630 Obč. zákonníka a to len v prípade, že by došlo k hrubému porušeniu dobrých mravov z Vašej strany. Hrubé porušenie dobrých mravov Obč. zákonník nedefinuje. Ide napr. o konanie spočívajúce vo fyzickom napadnutí otca /to je len príklad/.

Podľa ust. § 630 Obč. zákonníka platí, že "darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Nepíšete v otázke čo bolo dôvodom hádky, ale otázkou je, či túto nespôsobil aj sám otec. Odporúčam z dôvodu Vašej právnej istoty kontaktovať advokáta na krátku konzultáciu. Nerobte unáhlené rozhodnutie spočívajúce v tom, že by ste dom s pozemkom predali.

 


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý večer, mám otázku ohľadom darovacej zmluvy, ktorou mi mama v roku 2015 darovala dom, som riadne napísaná na LV v katastri. Žiaľ prepadla neskutočne alkoholu a stále máme konflikty. Bývame v tom dome s ňou plus s mojimi 2 deťmi - čo je na mňa napísaný. Vykrikuje často, že mi dom vezme, keď mi ho darovala. Môže to spraviť? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 26.01.2022)

Dobrý deň,

je pravdou, že darca má právo na vrátenie daru. Toto právo však nemôže uplatniť bezdôvodne. Zákon hovorí, že darca sa môže za svojho života domáhať vrátenia daru, avšak iba za predpokladu, že by  sa voči nemu alebo členom jeho rodiny obdarovaný správal tak, že by tým hrubo porušoval dobré mravy. Pod pojmom hrubé porušenie dobrých mravov sa v praktickej rovine podľa judikatúry rozumie, keď sa napríklad obdarovaný voči darcovi alebo členovi jeho rodiny dopúšťa fyzického násilia alebo hrubých urážok. Predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu na vrátenie daru nie je teda akékoľvek nevhodné správanie obdarovaného voči nemu alebo členom jeho rodiny. Vždy je nevyhnutné skúmať individuálne okolnosti každého jedného prípadu. Pričom porušovanie dobrých mravov musí byť sústavné a značnej intenzity. Pokiaľ by k tomuto nedošlo, darca nie je oprávnený žiadať od obdarovaného vrátenie daru. Pokiaľ sa takéhoto konania voči Vašej mame nedopúšťate, nemáte sa dôvod obávať.  Pokiaľ ide o formu vrátenia, zákon túto výslovne neupravuje, a to ani vtedy, ak je predmetom daru nehnuteľnosť ako je tomu aj vo Vami uvedenom prípade. Avšak podľa všeobecných ustanovení o právnych úkonoch platí, že ak ide o vrátenie daru, ktorým je nehnuteľnosť, výzva na vrátenie daru by mala byť realizovaná písomnou formou. Ak by tak Vaša matka aj urobila, nie ste povinná dar vrátiť. V takomto prípade, ak by nehnuteľnosť chcela späť, bola by nútená sa obrátiť na súd, kde by musela dôvod vrátenia daru preukázať. V opačnom prípade by súd žalobu zamietol. 


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
otec mi daroval dom v 2019 roku, v tomto roku podal u notára odvolanie a žiadosť o zrušenie tohto právneho úkonu. Je to možné? Ako sa odvolať proti tomuto jeho kroku?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 24.01.2022)

Dobrý deň,
ak Vám otec daroval dom, prevod bol zapísaný na liste vlastníctva, nie je možné spätne len tak prevod (darovanie) zrušiť. Otec by mohol od Vás požadovať vrátenie daru iba v prípade, že sa voči nemu alebo členom jeho rodiny správali tak, že ste tým hrubo porušili dobré mravy. Ak však s vrátením daru nebudete súhlasiť, otec bude musieť podať na okresný súd žalobu.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, môže darca zrušiť darovaciu zmluvu na nehnuteľnosť ak obdarovaný zomrel ? Svetlana

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 05.01.2022)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že  bola uzatvorená riadna darovacia zmluva a táto bola zavkladovaná do katastra nehnuteľností. Následne obdarovaný zomrel.

Ak je to tak, potom skutočnosť, že obdarovaný zomrel, nemá vplyv na platnosť darovania a teda, že by z tohto dôvodu došlok zrušeniu darovacej zmluvy. Darovaná nehnuteľnosť bude predmetom dedenia ak jej vlastníkom bol obdarovaný v čase úmrtia.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
rad by som položil otázku ohľadom darovacej zmluvy a jej zrušenia. Sme traja bratia. Pred pár rokmi sa rodičia dohodli, že nám darujú byt, v ktorom bývajú. Uzatvorili sme o tom riadnu darovaciu zmluvu. Podmienkou bolo, že tam rodičia dožijú svoj život. Začiatkom tohto roku otec zomrel a zrazu sa všetko zmenilo. Naša mama nám oznámila, že byt dá najmladšiemu bratovi, vraj, aby sme ho nepredali, keď sa ona pominie, vraj sa brat o ňu postará. Rad by som vedel, či ma na to právny nárok, či môže zrušiť darovaciu zmluvu. Čo sa týka vzťahov v rodine sú na dobrej úrovni, obaja mladší bratia žijú v jednom meste s mamou, iba ja som mimo. Žiadne konflikty medzi nami nikdy neboli, takže nejaké zle správanie, alebo nezáujem z našej strany neprichádza do úvahy. Jediný dôvod, ktorým mama argumentuje je, že najmladší brat nemá byt. Je rozvedený, žije s priateľkou, ktorá ho môže hockedy vysťahovať. A ten najdôležitejší a možno najhorší je, že najmladší brat prepadol vášní, ktorá mu vlastne rozbila rodinu a vďaka nej pripravil rodičov o nemalé financie. Mama tento stav nechce vidieť, riskuje aj to, že by ju mohol dokonca z bytu vysťahovať a byt predať, aby mal na svoj hazard.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 21.12.2021)

Dobrý deň, z ptázky vyplýva, že spolu s Vašim súrodencami ste podielovýi spoluvlatníkmi nehnuteľnosti - bytu a to na základe darovacej zmluvy. Byt Vám darovali rodičia.  Mama po úmrtí otca zmenila názor na darovaný byt z Vami uvedených dôvodov.
AK je právny stav taký, že ako súrodenci ste podiel. spoluvlastíkmi bytu a mama má len vecné bremeno práva dožitia v byte, mama nateraz s bytom už nič robiť nemôže, nemôže ho darovať najmladšiemu potomkovi, lebo nie je vlastníkom bytu.

Mama v zmysle ust. §  630 Obč. zákonníka by sa mohla domáhať vrátenia daru a to za splnenia podmienky, že obdarovaný sa správa k nej alebo členom  rodiny spôsobom, že tým hrubo porušuje dobré mravy.  Táto podmienka u Vás splnená nie je, teda to aspoň v otázke neuvádzate.

Váš brat, ktorý podľahol hazadru, matku z bytu vysťahovať nemôže, lebo je v jej prospech zriadené vecné bremeno. Predaj bytu v podiel. spoluvlastníctve by bol možný za splnenia podmienky predkupného práva, teda brat - hazardér, by predal svoj podiel ostatným súrodencom. Toto je riešenie pre Vás ako podiel. spoluvlastníkov nehnuteľnosti. Ak by chcel brat - hazardér predať svoj podiel na byte cudzej osobe, z Vašej strany ako podiel. spoluvlastníkov by bolo možné urobiť právne kroky, aby ste sa dostali aj k tomuto podielu. Dovoľujeme si vysloviť pochybnosť, že by cudzia - tertia osoba kúpila len podiel na byte naviac s vecným bremenom. 

Nevieme  či máte nejaké plány s predajom spoluvlastníckych podielov navzájom medzi Vami, samozrejme so zachovaním vecného breman v prospech matky. Ak máte záujem o riešenie v tomto smere, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 

 


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
darovala som dcére a zaťovi pozemok, na ktorom si začali stavať dom. Ja by som chcela časť pozemku naspäť. Je to malý výklenok, kde je malá záhradka. Bolo by to možné? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 31.08.2021)

Dobrý deň,

pokiaľ dcéra a zať nemajú v úmysle darovaný pozemok, resp. jeho časť Vám vracať, potom v súlade s občianskoprávnou úpravou sa vrátenia daru možno domáhať len v prípade, ak sa obdarovaný správa k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Nestačí pritom iba akékoľvek "nevďačné" správanie obdarovaného, ale musí sa dopustiť takého správania, ktoré bude možné považovať za hrubé porušenie dobrých mravov. Nespomenuli ste, že by sa obdarovaní voči Vám dopustili takého správania. Z toho vyplýva, že pokiaľ sa obdarovaní nebudú chcieť dohodnúť a časť pozemku Vám nebudú chcieť "vrátiť", potom len bezdôvodne sa nemožno domáhať zrušenia darovacej zmluvy, ani vrátenia predmetu daru alebo jeho časti. 


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, že ak mám darovaciu zmluvu na byt po starých rodičoch a jeden z nich už zomrel a druhý chce tú zmluvu zrušiť, či je to možné zrušiť ? Ďakujem. Patrik

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 28.07.2021)

Dobrý deň,
otázku ste poslali zo zahraničia, avšak predpokladáme, že nehnuteľnosť sa nachádza na Slovensku. Vy ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti na základe darovacej zmluvy. Jeden z darcov zomrel a druhý darca chce zrejme vrátiť dar.

V zmysle ust. § 630 Obč. zákonníka platí :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Preživší darca sa môže domáhať vrátenia daru len z toho dôvodu, ak by ste sa dopustili hrubého porušenia dobrých mravov voči darcovi alebo členom jeho rodiny. Ak ste sa takéhoto konania nedopustili, darca nemá nárok na vrátenie daru. Otázkou je, či Vy chcete vrátiť dar . Ak áno, potom len treba spísať darovacou zmluvu, kde budú vyššie uvedené okolnosti uvedené. Ak dar nechcete vrátiť, nemusíte.

V prípade záujmu resp. problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
v roku 2008 prebehlo dedičské konanie. Dohodou som darovala časť domu bratovým deťom. V dome zostala moja mama. Teraz po 13 rokoch ju terorizujú a chcú vyhnať. Je možné odvolať moju dohodu o dedičstve, kde som im bezodplatne nechala časť domu ?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 16.05.2021)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že v roku 2008 prebehlo dedičské konanie, zrejme po vašom otcovi.  Podielu na dedičstve sa sa vzdali v prospech detí vášho brata a to bez povinnosti výplaty.

Ak je to tak, ako uvádzame vyššie, zmeniť dedičské rozhodnutie nie je možné z dôvodov ako uvádzate v otázke.

Možnosť, ktorá tiež vyplýva z otázky, keďže nie je celkom jednoznačne položená, resp. pre nás vyplýva z otázky aj táto alternatíva a to, že po dedičskom konaní ste Váš podiel na RD darovali deťom vášho brata. V tomto prípade je možný postup podľa ust. § 630 Obč. zákonníka :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

V zmylse otázky by ste museli vedieť preukázať skutočnosti, ktoré uvádzate v otázke /vyhadzovanie Vašej matky z domu/.

Za účelom vyporiadania veci odporúčam kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás o radu.
Matka mne i môjmu manželovi darovala každému 1/4 rod.domu( 2/4vlastnil brat)
Po rokoch sme sa rozviedli a ex žiadal súdnou cestou vyplatenie podielu. V záujme získať spať rodičovský dom mi brat mi navrhol, aký som previedla svoj podiel naňho a on tak bude mať väčšiu šancu uspieť na súde, s tým, že po ukončení mi dar vráti. Dohoda bola ústna, zmluvu spísal a ja nemám ani kópiu. Po dlhom spore bol úspešný a ex vyplatil. Požiadala som ho teda o vrátenie 1/4teda môjho daru spať a on to odmieta, že vyplatil exmanžela. Ja som za svoju časť nič nedostala, do domu som vrazila peniaze, a teda chcem vrátiť svoj dar. Doba darovania je viac ako 5. R. Ako postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 01.03.2021)

Dobrý deň,
ako darkyňa môžete žiadať vrátenie daru, ak sa Váš brat bude k Vám alebo k členom Vašej rodiny správať tak, že tým hrubo poruší dobré mravy. Ak sa tak nespráva, z dôvodu absencie písomnej dohody medzi vami bude veľmi ťažké vo veci postupovať tak, aby ste dostali späť svoj podiel 1/4 na dome. Bez písomnej dohody totiž z okolností prípadu a tiež relevantných dôkazov vyplýva (a vedel by to pred súdom obhájiť), že ste sa pre zbavenie sporu s exmanželom rozhodli darovať podiel jemu, aby tento spor a jeho vyplatenie znášal on.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať,  či sa dá zrušiť darovacia zmluva neplnoletej. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 11.01.2021)

Dobrý deň,

 

v zásade žiadna zmluva sa nedá zrušiť bezdôvodne. Pokiaľ ide o darovanie, tak sa dá uvažovať nad odstúpením od zmluvy (ak je na to zákonný alebo zmluvný dôvod), nad určením zmluvy za neplatnú (ak existuje taká vada, ktorý by spôsobovala neplatnosť zmluvy) a dá sa tiež uvažovať nad vrátením daru za splnenie podmienok uvedených v § 630 Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí: "Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Fakt, že účastníkom darovacej zmluvy je maloletá osoba je významy len z toho pohľadu, že úkony, ktoré nie sú bežné nemôže vykonať len zákonný zástupca, ale musí požiadať o schválenie takéhoto úkonu aj príslušný súd.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
Mal by som otázku. Potreboval by som poradiť vo veci zrušenia darovacej zmluvy.
Krátky popis.
Dnes som zistil, že moja stará mama prepísala darovacou zmluvou dom na svojho syna. Ja a môj brat sme vnuci po jej zosnulom synovi. Ona mi dnes tvrdila, že ona o prepise domu nevie nič. Ale že sa o tom už rozprávali ale ona podotkla, že je sľúbili, že nás podiel z domu vyplatia. Len na darovacej zmluve nie je ani zmienka o takejto skutočnosti.
Dá sa takáto zmluva napadnúť prípadne doplniť dodatok o vyplatení.
Je to pre mňa dôležité nakoľko mame dohodu s bratom. Ja sa zrieknem svojho podielu so starkinho domu keď on sa zriekne podielu z nášho rodičovského domu, v ktorom aktuálne bývam s mojou rodinou a mamou.
Prosím pomôžte.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 11.12.2020)

Dobrý deň,
do darovacej zmluvy nie je možné doplniť poivnnosť vyplatiť akýkoľvek podiel. Darovanie je bezodplatný prevod vlastníckeho práva. Rovnako ak by Vám strýko čokoľvek vyplatil, z pohľadu práva by sa jednalo o tzv. bezdôvodné obohatenie. Za života Vašej babky totiž nemáte právo na vyplatenie podielu z dedičstva, alebo toto právo ešte nevzniklo.

Takéto "vyporiadania" sa najčastejšie robia spôsobom, že sa uzatvorí kúpna zmluva, v ktorej sa kúpna cena vypláca na bankové účte uvedené predávajúcim (priamo babkou), pričom týmito účtami by boli Vaše účty.


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať na to, či je možné zrušiť darovanie nehnuteľnosti v prípade ak som ju nadobudla darovaním v roku 2006, v roku 2018 som ju predala. Darca to zistil a chce dar spať z vymysleného dôvodu, že som sa k nemu zle správala. Je možné dožadovať sa vrátenia niečoho čo už nevlastním ? Vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 03.12.2020)

Dobrý deň,
ak ste nehnuteľnosť nadobudli darovaním, s nehnuteľnosťou ste mohli disponovať podľa svojho uváženia.

Podľa ust. § 630 Obč. zákonníka platí :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

"Zlé správanie", ktoré Vám vytýka darca, nešpecifikujete. Obč. zákonník bližšie nedefinuje čo je hrubým porušením dobrých mravov; prostá nevďačnosť obdarovaného za dar, nenavštevovanie darcu pri príležitosti jeho živ. jubilea, sviatkov a pod. nie je dôvodom na vrátenie daru.

Ak by teoreticky z Vašej strany boli splnené podmienky hrubého porušenia dobrých mravov, čo by v prípade súdneho konania posúdil súd, predaj nehnuteľnosti zo strany obdarovaného nie je tou okolnosťou, aby ste dar nemuseli vrátiť. Museli by ste vrátiť finančnú hodnotu daru v čase darovania, teda hodnota, aká mala nehnuteľnosť v roku 2006.

V uvedenom prípade platí všeobecná premlčacia lehota 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka, ktorá plynie od okamihu, kedy boli splnené podmienky zodpovedajúce hrubému porušeniu dobrých mravov a od tohto času do troch rokov sa darca môže domáhať vrátenia daru.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako mám postupovať v danej situácii. Môj ocino pred dvoma rokmi daroval svoju zdedenú časť domu svojej sestre s doživotným pravom a tým sa stala vlastníkom celého domu. Otec by však chcel dom naspäť a darovať ho mne. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 20.11.2020)

Dobrý deň,

 

ak bol dom darovaný na základe platnej darovacej zmluvy, nedá sa bez ďalšieho domáhať vrátenia daru. Vrátenie daru prichádza do úvahy len výnimočne, a to za predpokladu, že sa obdarovaný správa k darcovi alebo k členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Nič také však zo zadanej otázky nevyplýva. Z toho dôvodu preto bohužiaľ nevidím priestor na to, aby sa dar vrátil späť. Muselo by ísť jedine o dohodu s obdarovanou, ktorý ba bola ochotná previesť predmet daru späť pôvodnému darcovi.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň
Prosím Vás o radu, že ak po zrušení darovacej zmluvy, pričom obdarovaní manželia sa rozviedli a jeden z nich nežije v darovanej nehnuteľnosti a porušil aj zmluvu o doopatrovaní, rusi sa aj jeho podiel z danej nehnuteľnosti? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 11.06.2020)

Dobrý deň,

 

pokiaľ došlo k platnému zrušeniu zmluvy, tzn. ak zmluva zanikla, malo by sa zmluvne poskytnuté plnenie, v tomto prípade dar vrátiť späť darcovi.

 

Treba ale zároveň povedať, že darovanie manželom mohlo byť vykonané v zásade len tak (ak nebola nejaká úprava rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov), že každý z manželov nadobudol len podiel na predmete daru. Inak povedané, že dar nepatril do ich bezpodielového spoluvlastníctva.

 

K zrušeniu zmluvy môže dôjsť primárne odstúpením od zmluvy. Domnievam sa ale, že môžete mať na mysli aj vrátenie daru (podľa § 630 OZ). Ak by išlo o vrátenie daru, tak v podstate by sa vrátenia daru mohol darca domáhať len voči tomu z dvoch obdarovaných, ktorý sa reálne správal tak, že tým hrubo porušoval dobré mravy. Na druhej strane som toho názoru, že druhý manžel (ako obdarovaný) by týmto nemusel byť nijako dotknutý.

 

Keď ale bola platným a právne účinným spôsobom zrušená celá darovacia zmluva, potom by mali vrátiť dar obaja obdarovaní manželia


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na jednu vec. Moji rodičia darovali bratovi dom aj s pozemkom s tým, že sa o nich postará kým budú žiť. Momentálne je situácia taká, že brat žije už roky v zahraničí s rodinou nejaví žiadny záujem o nich, rodičia sú veľmi chorí. Mama je momentálne onkologický pacient po operácií a otec je už asi rok ležiaci a ma Parkinsonovu chorobu. Čím hrubo porušuje darovaciu zmluvu a pri podpise sľúbil, že sa o nich postará. Preto by nám chcela zrušiť darovaciu zmluvu. Prosím poraďte ako postupovať, a či je potrebné, aby brat bol pri tom. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 29.05.2020)

Dobrý deň,
darovaciu zmluvu možno zrušiť (žiadať vrátiť dar) zo zákona vtedy, ak obdarovaný sa správa k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že hrubo porušuje dobré mravy. Tiež je možné odstúpiť od darovacej zmluvy, ak to mali dohodnuté v darovacej zmluve. Niekedy sa v takýchto prípadoch dohodne právo odstúpiť od zmluvy, ak si obdarovaný túto povinnosť neplní. Záleží teda, ako je nastavená zmluva a či takéto právo majú dohodnuté, alebo nie. Inak by potom mohli žiadať vrátiť dar len ak by preukázali hrubé porušenie dobrých mravov. To by sa preukazovalo dosť ťažko. Súdy posudzujú hrubé porušenie dobrých mravov veľmi prísne a zriedkavo rozhodnú o tom, že došlo k hrubému porušeniu dobrých mravov. Ak by bol brat ochotný súhlasiť s tým, že vráti dar, tak by sa to dalo urobiť aj zmluvou. Inak by bolo potrebné ho žalovať. Uvedené je na hlbšiu analýzu a konzultáciu.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. S manželom chceme vysporiadať dom po starej mame a chceme v ňom bývať. Dom vlastnia 4 súrodenci, všetci by nám svoju časť darovali. Chcem sa ale opýtať, či je možné, že si niektorí z darcov môže vymáhať po čase svoj dar naspäť. Cítim v tom totiž neistotu, že teraz je dobre, darujú nám to, ale za 5 rokov si niečo rozmyslia a budú vymýšľať. Dá sa darovacia zmluva urobiť nejakým spôsobom, aby sa napadnúť nedala? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 30.04.2020)

Dobrý deň,

 

vrátenie daru nemôže požadovať darca kedykoľvek a hlavne bezdôvodne. Darovacia zmluva je rovnako ako aj iné zmluve pre obe strany záväzná a nie je možné si to jednoducho "rozmyslieť" a žiadať po istom čase vrátenie daru.

 

Vrátenia daru sa môže darca domáhať len vtedy, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Ak sa takéhoto konania ako obdarovaná nebudete dopúšťať, nebude existovať žiadny zákonný dôvod na vrátenie daru.

 

Pre úplnosť len uvediem, že zmluvne nie je možné vylúčiť túto zákonnú možnosť vrátenia daru.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa Vás opýtať žijem s družkou 10rokov, mame dcérku. Nie sme manželia daroval som jej polovicu bytu je vo liste vlastníka na karastri zaevidovaná. 2krát som robil refinanc úveru. Nežijeme dobre spolu byt som kupoval za svoje aj hypotéku som bral na seba. Chcem sa opýtať, či je ešte možnosť zrušiť darovaciu listinu, keďže je už napísaná na refinancii úveru?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 07.04.2020)

Dobrý deň prajem,

ak ste jej darovali polovicu bytu, tak zrušiť darovaciu zmluvu môžete len vzájomnou dohodou, alebo v prípade, ak by sa k Vám, či členom Vašej rodiny správala tak, že by hrubo porušila dobré mravy. Vtedy by ste mohli zase žiadať vrátiť dar. Ak nemôžete použiť tieto dve možnosti, potom je jediná možnosť zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo, dohodou, alebo žalobou na súde, no tu by si už mohla robiť nárok, aby ste ju vyplatili. Voči nej by ste mohli teoreticky započítať nejaké sumy, ale na to by bolo potrebné sa bližšie pozrieť.


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Rodičia darovali synovi celú svoju nehnuteľnosť (dom aj s veľkým pozemkom) v lukratívnej časti mesta. Okrem tohto majetku už majú len niekoľko pozemkov v nízkej finančnej hodnote. Dcére nedarovali nič. Dôvodom nebolo to, žeby dcéra rodičom nepomáhala, skôr naopak. Týmto svoju dcéru "vydedili" ešte za svojho života. Odôvodnenie bolo, že synovi chceli viac pomôcť, lebo je menej samostatný a dcéra sa vie o seba postarať. Je to možné napadnúť a zrušiť alebo zmeniť takýto spôsob rozdelenia dedičstva? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 19.02.2020)

Dobrý deň prajem,

vlastník veci môže so svojou vecou disponovať podľa vlastného uváženia a slobodne. Ak sa rozhodne vec previesť na inú osobu, nepotrebuje na súhlas inej osoby (pokiaľ nie je táto osoba spoluvlastník). Rovnako tomu je aj v prípade, ak rodičia darujú vec jednému dieťaťu a druhému nedarujú nič, prípadne menej. Ak tento úkon spĺňa všetky náležitosti platného právneho úkonu (urobený slobodne, vážne, určito zrozumiteľne, v predpísanej forme, v čase, kedy sú účastníci zmluvy spôsobilí na právne úkony) je takýto úkon platný a nedá sa napadnúť. Ak sa takto prevedie majetok za života, nejde o vydedenie. Jedine v dedičskom konaní môže druhé dieťa žiadať, aby sa od dedičského podielu, ktorý dostalo dieťa odrátalo to, čo od rodiča (poručiteľa) bezplatne dostal. 


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môže dôjsť k napadnutiu darovacej zmluvy, aj keď na to nie je dôvod. Pred 15 rokmi som dostal od starého otca darovacou zmluvou časť domu a teraz ju chce spať. Za tie roky sme s otcom nejaké peniaze investovali do opráv. Starý otec zámerne vyvoláva konflikty. Poraďte ako sa zachovať, aby som neporušil dobre mravy ani zákon. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 03.02.2020)

Dobrý deň prajem,

teoreticky to možné je. Je možné, aby darca žiadal vrátiť dar, no môže to urobiť len ak sú hrubo porušené dobré mravy. Ak ale darca zámerne vyvoláva konflikty, aby tým kreoval dôvod na hrubé porušenie dobrých mravov, tak by podľa môjho názoru nemohol žiadať vrátiť dar, pretože by tým zneužíval právo a sám by konal v rozpore s dobrými mravmi. Odporúčam správať sa v medziach zákona, slušne a snažiť o zmierne vyriešenie veci. Ak by na Vás aj podal žalobu o vrátenie daru a súd by videl, že Vy ste sa snažili urovnať spory a správali ste sa slušne, tak by potom žalobu zamietol. 


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či sa dá napadnúť darovacia zmluva. Čo mame robiť ak ženatý brat žije v jednej domácnosti s rodičmi, ktorí sú po osemdesiatke chorí a nevládni a brat s manželkou sa o nich absolútne nestarajú a nezaujímajú. Správajú sa k ním bezohľadne. Pritom rodičia im v dobrej viere, že v pokoji dožijú darovali celý majetok bez toho, aby sa poradili ešte s dvomi dcérami. Ako máme postupovať ? 

 

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 02.12.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka platí :

"§ 628

(1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.

(2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.

(3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

§ 629 :

Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

§ 630 : Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Z uvedeného vyplýva, že Vaši rodičia sa môžu domáhať vrátenia daru z dôvodu hrubého porušenia dobrých mravov. 

V otázke uvádzate, že žijú spoločne s obdarovaným synom a jeho manželkou spolu v jednom byte. Otázkou je akú starostlivosť Vaši rodičia potrebujú a či požiadali syna o pomoc, resp. túto pomoc ste im poskytli Vy ako dcéra Vašich rodičov a v čom  spočíva bezohľadnosť v správaní vo vzťahu k rodičom. Občiansky zákonník totiž porušenie dobrých mravov nedefinuje a bude na posúdení konkrétnych okolností prípadu, či konanie Vášho brata napĺňa tieto znaky hrubého porušenia dobrých mravov.

Odporúčame kontaktovať advokáta a urobiť úkon na vrátenie daru v zmysle ust. § 630 Obč. zákonníka doporučeným podaním na vrátenie daru.

Následne ak nedôjde k vráteniu daru dobrovoľne písomnou dohodou o vrátení daru, vec budete musieť odstúpiť na súd.  Z dôvodu právnej istoty a vzhľadom na vek rodičov odporúčame, aby Vám podpísali splnomocnenie na zastupovanie v konaní.

Súčasne pre Vás citujeme z rozsudku NS SR, sp. zn. 3 Cdo 218/2010 :

"Právo darcu domáhať sa vrátenia daru vzniká darcovi okamihom správania obdarovaného, ktoré naplňuje znaky uvedené v § 630 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ darca toto právo realizuje, zaniká darovací vzťah momentom, keď prejav vôle darcu (výzva na vrátenie daru) došiel obdarovanému. ... V zmysle § 630 Občianskeho zákonníka sa darca môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. V tomto ustanovení je upravený osobitný spôsob zániku darovacieho vzťahu, ku ktorému dochádza na základe jednostranného právneho úkonu darcu voči obdarovanému, ktorý hrubo porušil dobré mravy svojím správaním k darcovi alebo členom jeho rodiny Za členov rodiny darcu treba považovať predovšetkým jeho manžela, rodičov a deti a spravidla tiež ostatných príbuzných v priamom rade ako aj súrodencov, výnimočne aj ďalšie osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere, pokiaľ by darca ich ujmu dôvodne pociťoval ako vlastnú ujmu (R 88/1998)."
 

 


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako je to s darovacou zmluvou manžel daroval pozemok svojmu bratovi asi pred 10 rokmi, brat pred 4 rokmi zomrel švagriná začala žiť s novým priateľom, vôbec sa nestýkame. Dá sa to, aby ju požiadal o vrátenie pozemku, ktorý daroval svojmu bratovi. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 28.07.2019)

Dobrý deň,

v tomto štádiu (4 roky po úmrtí brata/ v zásade nemôžete žiadať vrátenie daru od osoby, ktorá pozemok nadobudla v dedičskom konaní a to aj keby došlo k splneniu podmienok uvedených v ust. § 630 Obč. zákonníka, t.j. žeby táto osoba hrubo porušovala dobé mravy voči darcovi, prípadne čelnom jeho rodiny.

Podľa ust. § 630 Obč. zákonníka platí :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Bolo by to možné len v prípade, že by darca za svojho života urobil voči obdarovanému prejav smerujúci k vráteniu daru podľa citovaného ustanovenia. Ak sa tak nestalo, nedošlo k výzve na vrátenie daru a vo veci ani nezačalo súdne konanie, potom možnosťou je len požiadať terajšieho vlastníka, aby Vám pozemok predal alebo daroval.

 

 


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Prosím o odpoveď na moju otázku. Pred cca 5 rokmi mi mama darovala svoju časť bytu po smrti otca z dôvodu, že začali chodiť exekúcie na bratov zdedený podiel 1/6 bytu. Dohodli sme sa, že vyplatil túto zadĺženú časť a ona na mňa prepise zvyšok. Lenže potom mi začala vyčítať, že to urobila, že pripravila o dedičstvo bratove deti atď. Život sa s ňou stal neznesiteľný. Vo svojich aj spoločných priestoroch je kvôli nej neskutočný neporiadok znáša veci zo second hendov aj od kontajnerov. Zašlo to až tak, že sme mali doma šváby a 3 krát ploštice. Ja už situáciu nezvládam a ona so svojim životným štýlom neprestala ani po 500 upozorneniach. Nemá ani doživotné užívanie právo. Chcem byt predať a jej nájsť náhradné ubytovanie. Ona povedala, že sa odtiaľ nepohne. Môžem to urobiť aj bez jej súhlasu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 27.06.2019)

Dobrý deň,

ak ste výlučnou vlastníčkou bytu môžete s bytom voľne disponovať, teda ho aj predať bez súhlasu Vašej matky.

Problémom bude vysťahovanie z bytu po prevode, keďže Vaša mama nebude povinná sa z bytu vysťahovať bez súdneho rozhodnutia ak s tým ona sama nebude súhlasiť a Vy jej aj zabezpečíte náhradné bývanie.

Alebo inakšie, ak jej aj zabezpečíte náhradné bývanie a ona sa odmietne z bytu vysťahovať, budete sa musieť obrátiť na súd s návrhom na vypratanie nehnuteľnosti.

O tejto problematike píšeme v mnohých našich odpovediach, napr. článku vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti.

 


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať, ako je to pri vrátení daru v prípade, že darca napadne darovaciu zmluvu, ktorá bola podpísaná pred 14-timi rokmi a darovaný majetok - pozemok + časť domu bol zveľadený, t.z. na pozemku boli vykonané komplexné úpravy, ktoré stali nemalé financie, taktiež nad rodinným domom bola urobená nadstavba. V prípade vrátenia daru mame nárok na finančnú náhradu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 02.06.2019)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že ste do darovanej nehnuteľnosti investovali značné finančné prostriedky.

V prípade súdneho konania o vrátenie daru vzhľadom na okolnosť, že nehnuteľnosť sa značne zhodnotila, darca by musel Vám vrátiť bezdôvodné obohatenie, prípadne ako to vyplýva z ust. § 458 ods. 1 Obč. zákonníka, museli by ste poskytnúť finančnú náhradu za darovaný dom v cene v čase darovania. 

Darca musí svoje právo na vrátenie daru uplatniť v lehote 3 rokov odo dňa hrubého porušenia dobrých mravov. Preukázanie hrubého porušenia dobrých mravov, ktoré by odôvodňovalo vrátenie daru, je v súdnom konaní náročné.

Podľa ust. Občianskeho zákonníka platí :

"§ 457 : Ak je zmluva neplatná alebo ak bola zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal.

§ 458 : 

(1) Musí sa vydať všetko, čo sa nadobudlo bezdôvodným obohatením. Ak to nie je dobre možné, najmä preto, že obohatenie spočívalo vo výkonoch, musí sa poskytnúť peňažná náhrada.

(2) S predmetom bezdôvodného obohatenia sa musia vydať aj úžitky z neho, pokiaľ ten, kto obohatenie získal, nekonal dobromyseľne.

(3) Ten, kto predmet bezdôvodného obohatenia vydáva, má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré na vec vynaložil."

 


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som zrušiť darovacou zmluvu. Ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 11.04.2019)

Dobrý deň,

ak chcete zrušiť darovaciu zmluvu, je to možné opätovne novou dohodou o zrušení tejto zmluvy, prípadne ak ste darca, tak môžete požadovať vrátenie daru, ale len v prípade, ak sa k Vám, či členom Vašej rodiny správal obdarovaný tak, že hrubo porušil dobré mravy. 


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, V lete 2015 darovali rodičia nehnuteľnosť, ktorú vlastnili vyše 30 rokov 2 dcéram rovnakým dielom. Otec medzičasom zomrel. Teraz chcú dcéry túto nehnuteľnosť prepísať znova na mamu. Môžu spísať obojstranne odstúpenie od darovacej zmluvy, aby sa tým zmluva od začiatku zrušila? Mame by sa tým zarátali všetky tie roky vlastníctva, aby bola oslobodená od platenia dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti, nakoľko je plánovaný predaj domu.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 18.01.2019)

Dobrý deň, pokiaľ v darovacej zmluve nie je napísané, že od nej môžete odstúpiť, tak to nie je možné, iba ak by to vyplývalo zo zakona. Dalo by sa to urobiť tak, že v dohode o urovnaní sa dohodnete, že sa darovacia zmluva ruší.

Ďalším riešením v tomto prípade môže byť darovanie nehnuteľnosť naspäť mame. 

Ak by ste predali nehnuteľnosť vy, tak sa bude platiť iba daň zo zisku, ktorý bude prevyšovať obstarávaciu cenu nehnuteľnosti, t.j. hodnotu nehnuteľnosti v čase darovania nehnuteľnosti. Ak predáte dom iba za obstarávaciu cenu, nebude platiť daň zo zisku. Obstarávaciu cenu je možné určiť znaleckým posudkom ku dňu darovania.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Stará mama darovala vnučke a jej manželovi dom ako svadobný dar s tým, že ma právo dožiť v danom dome aj so starým otcom. Vnučka aj s mužom si začali dom prerábať a investovali do domu veľa peňazí. Neskôr začali doma hádky aj so strany detí starej mamy a na základe toho sa vnučka aj s mužom odsťahovali. Je možné darovaciu zmluvu zrušiť, aj keď boli podmienky splnené? A môže si vnučka vymáhať späť peniaze, ktoré investovala?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 08.01.2019)

Dobrý deň,

podľa § 630 Občianskeho zákonníka je možné požadovať vrátenie daru, len ak sa obdarovaný k darcovi správa tak, že hrubo porušuje dobré mravy. Bežné hádky, či nezhody, nemožno automaticky považovať za hrubé porušenie dobrých mravov. Darovaciu zmluvu možno v iných prípadoch zrušiť len dohodou. Ak by došlo k zrušeniu darovacej zmluvy, môže vnučka žiadať investície späť, avšak je potrebné dávať pozor na premlčanie. 


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som informovať o zrušení darovacej zmluvy. Sestra je v bezdetnom manželstve a jej manžel si našiel priateľku a odsťahoval sa zo spoločného bytu. Podal návrh na rozvod. Byt mu sestra darovala, pretože na neho majú hypotéku, ktorej je spoludlžníkom. Po odsťahovaní jej naďalej platí 1/2 hypotéky. Ona by chcela darovaciu zmluvu zrušiť. Na Vašej stránke som sa dočítala, že darovacia zmluva sa môže zrušiť jediné porušením hrubých mravov, no švagor sa k nej nikdy nesprával hrubo, ani fyzicky ani slovne. Skôr ona bola tá, ktorá slovne a fyzicky napadala jeho. Ako môže teda postupovať v takom prípade? Je možné zrušiť darovaciu zmluvu, alebo ho bude musieť vyplatiť? On požaduje majetkové vyrovnanie. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 21.08.2018)

Dobrý deň, ako ste sa správne dočítali, podľa ustanovenie § 630 Občianskeho zákonníka - Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Vychádzajúc z opisu skutočností uvedených vo Vašej otázke máme za to, že v tomto prípade zrejme nie sú splnené podmienky na to, aby Vaša sestra požadovala späť dar. Rozvod, prípadne i nevera podľa nášho názoru nie sú dostatočné dôvody pre naplnenie zákonných podmienok. Ak nedôjde k žiadnej novej zmene, skutočnosti, ktorá by odôvodňovala žiadosť o vrátenie daru, bude ho musieť z domu v rámci majetkového vyrovnania vyplatiť, avšak pri zohľadnení zostatku hypotekárneho úveru.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, starká darovala pôdu mame pred mesiacom, ale teraz sa objavil kupec, ktorý by to kúpil, keďže mama pôdu nevlastní 5 rokov musela by z predaja platiť daň, moja otázka znie ak by zrušili darovaciu zmluvu a poda by pripadla nazad starkej bola by brána ako pôvodný majiteľ, ktorý tu pôdu vlastnil xy rokov a nemusela by z toho platiť daň alebo by bola znovu ako nový majiteľ a tým pádom by sme si nepomohli ďakujem milan.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 15.07.2018)

Dobrý deň, nakoľko ide o nadobudnutie nehnuteľnosti priamym potomkom (vašou mamou od babky), tak v tomto prípade by mama pri predaji nehnuteľnosti neplatila daň z príjmu (za podmienky, ak babka vlastnila nehnuteľnosť minimálne päť rokov). Takže nehnuteľnosť môže aj mama priamo predať bez nutnosti zrušenia darovacej zmluvy.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Mama darovala dom sestre, s VB na dožitie. Po 3. rokoch sa málo stará a chce ju dať do ústavu, aj keď nieje dôvod, potrebuje jej časť domu pre dcéru. Mama je v koncoch, nevedia spolu fungovať. Môže žiadať vrátenie daru ?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 15.05.2018)

 

Dobrý deň, 
k Vašej otázke uvádzame nasledovné :

1./ Pri zodpovedaní otázky začneme kúskom právnej teórie darovacej zmluvy, ktorá je obsiahnutá v ust. § 628 a nasl. Obč. zákonníka :

"§ 628 : (1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.

(2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.

(3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

§ 629 :  Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

§ 630 :  Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

 

2./ Dôležité je ako máte v zmluve koncipované vecné bremeno. Otázka chcenia dať Vašu mamu do ústavu len z dôvodu, že sestra potrebuje dom pre svoju dcéru, podľa nášho názoru môže byť dôvodom na to, aby Vaša mama mohla žiadať vrátenie daru, hlavne v prípade, ak nie je žiaden dôvod na ústavnú starostlivosť. Otázkou je, či toto viete preukázať aj v súčasnosti, aby to ako dôvod bolo uvedené v listine o odstúpení od darovacej zmluvy, prípadne či vo veci nie sú aj iné ďalšie dôvody spadajúce pod pojem hrubého porušenia dobrých mravov /hrubé správanie, poskytnutie pomoci ak o toto Vaša mama žiada, obmedzovanie podmienok na žitie v dome a pod./. Pojem dobré mravy citovaný v ust. § 630 Obč. zákonníka zákonom definovaný nie je, ale súdna prax zaujíma stanovisko, že dobré mravy sú meradlom hodnotenia konkrétnej situácie, zodpovedajúcej všeobecne uznávaným pravidlám slušnosti v súlade so všeobecnými zásadami morálky demokratickej spoločnosti. Úvaha súdu o tom, či výkon práv a povinností je v rozpore s dobrými mravmi, musí byť podložená konkrétnymi zisteniami v konaní, ktoré  darca bude musieť v konaní preukázať dôkazmi. Teda v prípadnom súdnom konaní bude musieť byť preukázané, že tento dôvod - danie do ústavu, prípadne ďalšie dôvody - existuje.

 

3./ Vec môžete riešiť dohodou, teda zmluvné vrátenie daru alebo cestou súdu.  

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta.

 

©


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, mama mi darovala dom 2013 ako dcére žiadne vecné bremeno tam nie je, vzala som pôžičku 11 000 €, dom som si opravila a do domu mi začal chodiť brat s bezdomovkyňou a užívajú ho zadarmo. Vytkla som to mame. Čo mám urobiť má právo tam chodiť ? Energie platím ja. Môže mi mama vziať dar spať, keď vyhodím brata?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 10.05.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Právna úprava darovacej zmluvy je upravená v ust. § 628 a nasl. Obč. zákonníka nasledovne :

"Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.

Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.

Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

2./  Z uvedeného zákonného textu vyplýva, že to, že Vaša mama nemá vo Vám darovanej nehnuteľnosti zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania nemá vplyv na to, či sa môže domáhať vrátenia daru. Zo zákona vyplýva, že darca sa môže domáhať vrátenia daru ak sa obdarovaný k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

3./ Nepíšete v otázke bližšie okolnosti, napr. vek brata, či má zamestnanie, či má na inej adrese bývanie s trvalým alebo prechodným pobytom, resp. či v predmetnej nehnuteľnosti nebýval už v čase darovania na základe odvodeného práva bývania. Sme názoru, že návšteve brata vlastnej matky nemôžete zamedziť. Bývanie brata v nehnuteľnosti  s ďalšou cudzou osobou ak nemá zákonný podklad, prinajmenšom Váš súhlas, nie je dôvodné. 

Odporúčame kontaktovať advokáta. 

 

 

 

 


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, volám sa Andrea. Svokor daroval manželovi pozemky a teraz ich chce naspäť. Môže darovanú vec zobrať naspäť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 18.04.2018)

Dobrý deň,

odpoveď možno nájsť v § 630 Občianskeho zákonníka:

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Ak sa manžel voči svokrovi nespráva tak, že by hrubo porušoval dobré mravy, potom svokor nemá nárok na vrátenie. Porušenie je potrebné posudzovať objektívne a nestačia len obyčajné nezhody.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa Vás opýtať, či darca môže žiadať vrátenie daru, pričom v darovacej zmluve neboli uvedené žiadne podmienky darovania a darca sa spätne domáha vrátenia daru alebo finančnej náhrady. Ďakujem pekne za Vašu radu.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 18.04.2018)

 

 

 

Dobrý večer, 

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

Právna úprava darovacej zluvy je upravená v ust. §§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka :

" (1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.

(2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.

                                                            (3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

§ 629 Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

§ 630 Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

 

Zo zákonného textu dar. zmluvy vyplýva, že darca sa môže domáhať vrátenia daru len z uvedených dôvodov  - správanie sa obdarovaného k darcovi spôsobom, že tým hrubo porušuje dobré mravy. 

Právo darcu domáhať sa vrátenia daru nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi, ani pri menej významnom porušení dobrých mravov zo strany obdarovaného.  Za hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným nemožno považovať napr. predaj darovanej veci cudzej osobe, alebo nenavštevovanie darcu pri príležitosti sviatkov a jeho životných jubileí. (R 31/1999).  

Rovnako tak, je ustálený aj názor súdov, že za právne relevantné považuje iba také správanie sa obdarovaného, ktoré sa objektívne prejavilo. Pritom nie je rozhodujúci subjektívny pocit a  úsudok darcu. (R 61/1997)

Uvádzame, že právo darcu domáhať sa vrátenia daru sa premlčuje v lehote 3 rokov, ktorá lehota sa počíta odo dňa hrubého porušenia dobrých mravov /§ 630 OZ/. Právo na vrátenie daru patrí darcovi a jeho smrťou zaniká. To však neplatí v prípade, ak darca za života urobil právny úkon smerujúci k vráteniu daru. 

 

 

 

 

 


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Rada by som sa informovala, keď sme darovali s manželom mojej matke náš dom, kde sme boli vlastníkmi v bezpodielovom vlastníctve a potom sa rozhodla, že nám chce nehnuteľnosť vrátiť, tak na katastri nám povedali, že taká možnosť neexistuje, že matka nám ho nemôže vrátiť spať? Je to možné ma kataster práve sa takto rozhodnúť. Napísali nám, že ho moja matka môže len predať, ale vrátiť dar nie je možné? Mohli by ste mi v tomto poradiť ako ďalej postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 16.04.2018)

Dobrý deň, predpokladám, že na katastri mali na mysli vrátenie daru podľa ustanovení § 629 a 630 Občianskeho zákonníka. V tomto prípade mali pravdu. Zákon totiž upravuje špecifické prípady, kedy je možné požadovať vrátenie daru. Zmena vôle obdarovaného tam nespadá. Vaša mama môže postupovať tak, že tentokrát ona daruje nehnuteľnosť Vám obom. Pôjde opäť o bezplatný prevod vlastníckeho práva. Dôležité je však vedieť, že keď Vám nehnuteľnosť daruje, nebudete ju s manželom vlastniť v bezpodielovom spoluvlastníctve, ale v podielovom spoluvlastníctve, každý o podiele 1/2. Manželom totiž nie je možné darovať veci do BSM. Darované veci sú z BSM vylúčené.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem, v roku 2015 som darovala manželovi polovicu pozemku, na ktorom máme rozostavaný dom. Manželmi sme sa stali v roku 2010, v roku 2011 sme začali stavať dom, na stavebnom povolení ako aj na všetkých povoleniach som uvedená ako stavebník ja, keďže pozemok, na ktorom sme stavali bol v mojom výlučnom vlastníctve, získala som ho formou dedičstva ešte pred manželstvom. Ako som už vyššie spomínala v roku 2015 som darovacou zmluvou darovala manželovi polovicu pozemku. V roku 2017 sme zobrali hypotéku, kde som ako dlžník vedená ja a spoludlžník je manžel. Kvôli hypotéke bola stavba vyňatá a vytvorená nová parcela, kvôli zápisu do katastra nehnuteľností. Otázka znie, môžem zrušiť darovaciu zmluvu ešte pred podaním žiadosti o rozvod manželstva, tak, aby parcela, ktorú som darovala bola len v mojom výlučnom vlastníctve a nebola by predmetom rozvodu. Tým by bola len parcela, kde je postavený dom, zatiaľ neskolaudovaný a neobývaný a čo znamená, že paragraf 630 Obč. Zákonníka hovorí o hrubom porušení dobrých mravov, je to taký všeobecný pohľad, viete to bližšie špecifikovať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 15.10.2017)

Dobrý deň, o zrušenie darovacej zmluvy môžete žiadať, ak sa k Vám manžel správa v hrubom rozpore s dobrými mravmi. Tento pojem je naozaj všeobecný a zo zákona priamo nevyplýva, čo sa tým rozumie, a ktoré správanie je považované za hrubé v rozpore s dobrými mravmi.

V zmysle judikatúry sú to napríklad hrubé neslušné nadávky, ponižovanie osočovanie, ohováranie, fyzické alebo psychické násilie a iné správanie, ktoré je nielen v rozpore s dobrými mravmi ale v hrubom rozpore s dobrými mravmi. Nejde o dôvod na vrátenie daru, ak s Vami manžel nekomunikuje, vyhýba sa Vám, možno Vám pár krát povedal niečo nepekné, najmä ak bol vyprovokovaný darcom.

Je možné žiadať aj časť parcely, ktorú spomínate.

 


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, moja matka v r. 1986 darovala otcovi polovicu svojho pozemku. Na pozemku postavili dom spoločne. Avšak idú sa rozvádzať, nakoľko otec je alkoholik, z domu každého vyhodil, vymenil všetky zámky na dverách, aby sa tam nik nedostal. Aké sú naše možnosti v tomto prípade? Otec nás od môjho vedomia psychicky týral (už aj fyzicky), o domácnosť sa nestaral  a nestaral sa ani o mňa a mojich bratov. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 04.10.2017)

Dobrý deň. Vami opísanú situáciu je potrebné vnímať v dvoch rovinách. Pokiaľ ide o dom, ktorý Vaši rodičia postavili, tento dom je predmetom ich spoluvlastníctva. Ak ho postavili počas trvania manželstva a zo spoločných prostriedkov, ide o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktoré si môžu po rozvode vyporiadať.

Vo vzťahu k darovanému pozemku, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve Vašich rodičov, zrejme narážate na možnosť vrátenia daru. Inštitút vrátenia daru je upravený v ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého platí, že: "Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

V súvislosti s právom na vrátenie daru však treba skonštatovať, že ide majetkové právo, ktoré sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe (k tomu bližšie v ustanovení § 101 Občianskeho zákonníka). Pritom v danom prípade začína premlčacia doba plynúť od momentu, kedy sa obdarovaný zachoval spôsobom uvedeným v citovanom zákonnom ustanovení. V prípade opakovaného závadného konania začína plynúť premlčacia doba u každého takéhoto konania samostatne a v prípade dlhotrvajúceho závadného konania plynie premlčacia doba až odo dňa, keď obdarovaný od tohto konania upustil.


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či môže otec zrušiť darovaciu zmluvu, bez toho, aby potreboval súhlas obdarovaných, ak daroval celý svoj majetok synom, pričom mu títo synovia ani nevysvetlili čo ide podpisovať, pre svoj vysoký vek si nebol vedomý čo podpísal a dozvedel sa to až, keď mu dcéra našla doma darovaciu zmluvu, ktorá prišla od notára a bol z toho veľmi smutný. Chcel by, aby aj jeho dcéra mala podiel z majetku, no synovia nechcú podpísať zmluvu, ktorou by otcovi majetok vrátili.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 04.09.2017)

Dobrý deň,

podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.

podľa § 38 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka Neplatný je právny úkon, pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony. Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou.

Skutočnosti, ktoré uvádzate nasvedčujú tomu, že ide o neplatný právny úkon. Ak sa synovia obohatili na základe neplatného právneho úkonu, ide o bezdôvodné obohatenie, ktoré sú povinní vydať. 

Okrem toho je možné uvažovať o trestnom čine podvodu, a to v prípade ak by sa preukázalo, že synovia otca úmyselne uviedli do omylu s cieľom obohatiť sa na jeho úkor.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, s mojim bývalým partnerom (otcom detí) sme sa pri rozchod dohodli , že byt daruje darovacou zmluvou deťom a ja mám doživotné právo v ňom. Teraz chcem byt predať a kúpiť väčší, ktorý tiež napíšem na deti, ale dofinancujem ho hypotekárnym úverom. Je niečo také možné alebo z bytom nemôžem nič robiť, pokiaľ nebudú deti plnoleté? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 27.07.2017)

Dobrý deň. V zásade nie je vylúčené, aby ste ako zákonný zástupca (rodič) detí nakladali s ich majetkom. V tomto smere je však potrebné poukázať na ustanovenie § 28 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého platí, že: „Ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu.“

Vzhľadom na to, že uzavretie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve detí, alebo ktorú majú deti do vlastníctva ešte len nadobudnúť, nemožno považovať za „bežnú vec“, na takéto nakladanie s majetkom detí je v zmysle citovaného zákonného ustanovenia potrebné schválenie právneho úkonu súdom.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcel by som poprosiť o právnu radu, pomoc. Manželka sa ma pravdepodobne podvádza, nemám dôkaz, citovo vychladla, intímne už nežijeme asi 6 mesiacov, odchádza piatky a nedele sa vracia. Niekedy aj cez týždeň. Už 3 mesiace sa vyhráža rozvodom. Manželia sme 4 roky, byt som si kúpil pred sobášom a po sobáši som jej darovacou zmluvou dal polovicu bytu. Chcem to zrušiť. Odňať darovaciu zmluvu. Ako a čo môžem robiť prosím? Dá sa to právnou cestou zrušiť?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 08.07.2017)

Dobrý deň, zrušiť darovaciu zmluvu je možné, ak sa k Vám alebo k Vašim blízkym manželka správa v hrubom rozpore s dobrými mravmi. 

Nevera manželky môže byť ale aj nemusí dôvodom na vrátenie daru. Závisí to od toho, aký zásah do Vášho života to môže mať. Dávam Vám do pozornosti nález Ústavného súdu SR, ktorý riešil podobný prípad, išlo o nález ÚS 491/2015.


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Po 16 rokoch kedy môj otec zomrel som sa dozvedel, že ešte predtým daroval časť majetku môjmu bratovi čo žije v Kanade. Ide o 2 nehnuteľnosti. Nevedel som o tom nič. Nikto mi nič nepovedal. Nie som vydedený. Notár mi odmieta ako zákonnému dedičovi ukázať listinu o darovaní. Chcem podať žalobu na súd ohľadne neplatnosti darovacej listiny. Ja sa starám o matku. Brat žije v Kanade.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 08.07.2017)

Dobrý deň, pokiaľ bol otec spôsobilý na právne úkony alebo nebola darovacia zmluva uzatvorená pod nátlakom, prípadne bol iny dôvod neplatnosti, potom sa nedá zmluva vyhlásiť za neplatnú. 

Iba to, že ste boli takto "vydedený", nie je dôvod na určenie neplatnosti zmluvy. Z právneho hľadiska nejde o vydedenie. 

V rámci dedičského konania, môžete žiadať, aby notár bratovi započítal pri dedení to, čo od otca (poručiteľa) bezodplatne dostal.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, brat minulý rok mi chcel darovacou zmluvou darovať časť domu. Zle spísal darované parcely, tým pádom darovacia zmluva sa pozastavila na katastri. Teraz po roku chceme zruším darovaciu zmluvu z dôvodu, že dom sa ide predávať a kratší čas bude trvať zrušenie darovacej zmluvu ako jej obnovenie. Prosím Vás teda o radu ako ďalej postupovať a aký dôvod zrušenia darovacej zmluvy mám na žiadosť uviesť? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 28.05.2017)

Dobrý deň, zrušiť darovaciu zmluvu a požadovať späť dar môže darca i obdarovaný iba zo zákonom uvedených prípadov (§§ 628-630 Občiansky zákonník). Ak tieto dôvody nespĺňate, môžete mu nehnuteľnosti darovať späť. Opätovne podpíšete darovaciu zmluvu, ale z opačného postavenia. Nie je mi však zrejmé, z akého dôvodu považujete takýto postup za rýchlejší. Najrýchlejší postup pri predaji nehnuteľnosti by bolo, keby ste tieto nehnuteľnosti spolu so svojim bratom predali ako podieloví spoluvlastníci. Obaja podpíšete kúpnu zmluvu a po splnení podmienok ihneď môžete podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Pri opätovnom darovaní alebo vrátení daru by ste museli čakať na zápis katastra, až následne by ste vedeli podpísať novú kúpnu zmluvu. Tento Vami načrtnutý postup by bol s vysokou pravdepodobnosťou zložitejší a trval by dlhšie.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, pred 6 rokmi sme dostali do daru nehnuteľnosť od svokry. Svokra si to časom rozmyslela a chcela by zrušiť darovaciu zmluvu. S manželom sa toho nemienime vzdať, nakoľko aj švagor dostal do daru peniaze na výstavbu domu. Žiaľ to dokázať nevieme. Ako tomu vieme zabrániť? Môžeme nehnuteľnosť darovať alebo predať synovi? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 10.05.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ bola darovacia zmluva uzavretá platne, tak zrušenie zmluvy je možné jedine vtedy, ak by na to existoval zákonný alebo zmluvný dôvod. Treba si uvedomiť, že darovacia zmluva je rovnaký záväzok ako akákoľvek iná zmluva, a preto si to nemožno jednoducho rozmyslieť a domáhať sa zrušenia zmluvy.
Iná alternatíva je domáhať sa vrátenia daru podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého platí, že: „Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“
Pre úplnosť ešte dodávam, že na základe darovacej zmluvy ste nadobudli vlastnícke právo k darovanej nehnuteľnosti. Ako vlastník nehnuteľnosti máte právo s vecou nakladať, teda ju aj scudziť (či už na základe darovacej, kúpnej alebo inej zmluvy).


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či mi môže otec bez môjho vedomia a udania dôvodu zrušiť darovaciu zmluvu na 1/2 domu, ktorý mi daroval pred 6 rokmi. Ja som zmluvu neporušil, investoval som do domu, celý som ho zrekonštruoval a teraz mám zmluvu zrušenú. Dozvedel som sa to iba z výpisu na katastri nehnuteľnosti. Aké sú moje práva? Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 10.05.2017)

Dobrý deň. 

Bez Vášho vedomia nie je možné zrušiť darovaciu zmluvu. Darca má právo od darovacej zmluvy odstúpiť, ak je to v zmluve dohodnuté. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravyPrávo domáhať sa vrátenia daru sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť v deň kedy sa mohlo toto právo po prvý raz uplatniť.

Preto odporúčam zistiť priamo na katastri nehnuteľnosti, na základe akého právneho titulu došlo k zrušeniu zmluvy a vyžiadať si kópiu tohto právneho titulu. Následne je potrebné sa obrátiť na advokáta, ktorý podľa konkrétnej situácie Vám uvedie všetky Vaše práva, ktorých sa môžete domáhať.  


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať jednu otázku. Mama s otcom darovala rodinný dom na jedného syna a jeho manželku darovacou zmluvou, s tým, že sa majú o otca (už je rok po smrti) a mamu postarať a vystrojiť im pohreb a dôstojnú rozlúčku. K tomu, že v rodinnom dome môže do svojej smrti bývať ďalší brat, ktorý už je na dôchodku. Keďže sa brat nestará o mamu ako by mal, otec už je po smrti, tak mama by chcela zmeniť darovaciu zmluvu. Mama ma už dosť pokročilý vek (93 rokov), nebude to robiť problém na katastri alebo niekde inde? Ako by mala mama postupovať, ak by chcela časť svojej nehnuteľnosti prepísať na zvyšných súrodencov? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 06.04.2017)

Dobrý deň, Vašej matke momentálne nesvedčí zápis v katastri nehnuteľnosti o vlastníctve k predmetnému rodinnému domu a preto nemôže túto nehnuteľnosť prevádzať na iné osoby. Vzhľadom na obsah Vášho príspevku pokladám za potrebné oboznámiť sa s darovacou zmluvou a presným znením zmluvných ustanovení. Podstatným znakom darovacej zmluvy je bezodplatnosť, to znamená, že darca daruje druhej zmluvnej strane dar bez nároku na majetkové protiplnenie. Neprípustné sú preto podmienky alebo príkazy (charakter dohodnutej pomoci v starobe, povinnosť znášať náklady pohrebu), z ktorých by darca mal majetkový prospech, keďže by už nešlo o bezodplatný vzťah. Ak sa obdarovaný (Váš súrodenec) správa voči matke tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy, má Vaša matka právo domáhať sa vrátenia daru. Porušenie dobrých mravov sa hodnotí objektívne s ohľadom na konkrétne skutkové okolnosti.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Matka darovala byt darcovi, ale ten darca podľa daru sľúbil, že sa oňu postará, čo neurobil, ako sa mám odvolať.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 25.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ matka stále žije tak ona je jediná, kto sa môže domáhať nejakého práva. Vy by ste sa mohli domáhať práva vtedy keby matka zomrela. Ak to chce matka riešiť, dalo by sa to, ale je dôležité to, ako bolo formovaná zmluva.


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, babka pred 6 rokmi prepísala darovacou zmluvou dom na dcéru. Na LV je uvedená ako ťarcha s doživotným pravom užívania. Boli dohodnuté, že ju doopatruje (v zmluve neviem, či to je, musím ju vyžiadať z katastra, ale myslím si, že doopatrovanie v zmluve nie je podchytené, len doživotné právo). Teta si teraz zmyslela, že odíde do zahraničia, dom vrátiť nechce, babku doopatrovať tiež nie. Už minulý rok tam bola 2x po 2 mesiace, teraz bola od 13. 12. -14. 2. 2017 zase preč a vznikla hádka po jej návrate. Dom vrátiť nechce, že ona tam investovala peniaze, a keď jej ich niekto vrátiť, potom. Babka jej navrhla, že predajú dom a z toho ju vyplatí. Ona si potrebuje zaplatiť penzión. S tým nesúhlasí. Chcem sa spýtať, či je tam šanca na zrušenie darovacej zmluvy na súde, pokiaľ v tej zmluve nie spomenuté dochovanie, ale len doživotné právo? Časovo je to náročné vzhľadom na naše súdnictvo? Ešte spomeniem toľko, že babka ma 4 deti, asi by to mohli aj oni napadnúť. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 06.03.2017)

Dobrý deň, darca sa môže dožadovať vrátenia daru v prípade, že obdarovaná sa k nej alebo k jej členom rodiny správa spôsobom, ktorý odporuje dobrým mravom. Posúdenie, či ide o správanie v rozpore s dobrými mravmi je na posúdení každého prípadu individuálne. Je potrebné pritom zohľadniť najmä skutočnosť, či darca potrebuje alebo potreboval pomoc v chorobe alebo v starobe a obdarovaná takúto pomoc neposkytli, resp. odmietla poskytnúť. Prihliada sa aj na dôvody neposkytnutia takejto pomoci. V prípade, že by bolo správanie obdarovanej posúdené ako v rozpore s dobrými mravmi, bolo by možné zo strany Vašej mamy požadovať vrátenie daru. Súdne konania tohto typu patri medzi tie zdĺhavejšie. Odporúčam Vám pokúsiť sa s obdarovanou dohodnúť mimosúdne. Išlo by o najrýchlejšie a najjednoduchšie riešenie pre obe strany.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, ďakujem za predchádzajúcu radu, je možné uzavrieť s bratom "dohodu o vrátení daru", ktorá by bola priechodná cez kataster, ani jedna strana - čiže ani darca ani obdarovaný - s tým nemajú problém, čítam hore, že je možné vrátenie daru aj takýmto spôsobom. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň,

áno, do úvahy prichádza aj dohoda o zrušení záväzku, teda darca a obdarovaný sa môžu písomne dohodnúť, že svoj záväzok rušia. Tým sa zmluva zruší a vlastníkom daru bude opäť darca.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu: v roku 2015 som odchádzala pracovať mimo republiku. Moje pozemky boli v územnom pláne obce zapísané ako stavebný obvod. Aby neboli prieťahy pri vybavovaní, darovala som tieto pozemky darovacou zmluvou bratovi. Teraz som sa vrátila a s bratom sme sa dohodli, že pozemky mi vráti, lebo pri predaji v jeho mene by musel platiť daň. Ako mám postupovať, je nejaký vzor na späťvzatie alebo zrušenie darovacej zmluvy, aby to bolo priechodné cez kataster? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 24.02.2017)

Dobrý deň,

v tomto prípade prichádza do úvahy uzavretie darovacej zmluvy, podľa ktorej by Vám Váš brat, ako darca, daroval predmetné pozemky. Odstúpiť od súčasnej zmluvy nie je možné, pretože nespĺňate zákonný dôvod (§ 630 OZ Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.)  všeobecný vzor zmluvy neexistuje. Zmluvu je totiž vhodné robiť vždy presne na daný prípad. Odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta, ktorý by Vám s tým pomohol.


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, pred rok a pol som sa rozviedol s manž. po 29. rokoch spoločného života. Ešte pred rozvodom som sa s manž. dohodol (ústna dohoda), že darujeme našim dvom deťom nehnuteľnosť - pozemok. Keďže na LV som bol vedený len ja v celosti 1/1 a ani na kúpno-predajnej zmluve moja bývalá manž. nebola uvedená a pracovala v zahraničí v 3-mesačných turnusoch, rozhodol som sa darovať darovacou zmluvou tieto poz. našim deťom. Na katastr. úrade mi bolo povedané že: keďže Vaša manž. nie je vedená ani na kúpno-predaj. zmluve ani na LV a ste vlastníkom 1/1 nebude potrebný jej podpis na darovacej zmluve. Teda katastr. úrad zapísal moje deti na zákl. darovania ako vlastníkov poz. na polovice. Teraz manž. podala na súd žalobu o zrušenie darov. zmluvy a žiada si z tohoto pozemku polovicu, pretože pozemok bol nadobudnutý za manželstva. V darovacej zmluve nebola predmetom dohody žiadna povinnosť za darovanie nehnuteľnosti poskytnúť určite protiplnenie. Môže súd v takomto prípade zrušiť dar. zmluvu? 8. 3. mám súd. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 22.02.2017)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí na tom, ako presne došlo k nadobudnutiu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti. V prípade, že ste počas trvania manželstva nadobudli predmetnú nehnuteľnosť do svojho vlastníctva inak ako darom alebo dedením je vysoká pravdepodobnosť, že napriek zápisu na LV ako jediný vlastník vlastníte túto nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. V takýchto prípadoch (nie bežných vecí týkajúcich sa spoločného majetku) je podľa ustanovenia § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka potrebný súhlas druhého manžela. Ak je právny úkon urobený bez súhlasu druhého manžela vzniká mu právo podať žalobu o určenie neplatnosti právneho úkonu (vo Vašom úkone darovacej zmluvy). Takýto právny úkon je relatívne neplatný a súd ho môže vyhlásiť za neplatný (môže ho "zrušiť"). Vyriešenie Vašej otázky závisí na tom, akým spôsobom ste nadobudli predmetnú nehnuteľnosť do svojho vlastníctva.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Aj v tom prípade, keď som vedela o exekúcii a kvôli tomu som darovala, aby mi nesiahli na dom? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 05.02.2017)

Áno, práve pre tieto dôvody to je možné napadnúť.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň! Môj otec zomrel a dedičom rodinného domu sme sa stali ja (2/3 ) a moja matka (1/3). Ja som darovala máme moju čiastku, lebo mám exekúciu. Chcela by som vedieť, či exekútor môže zrušiť tú darovaciu zmluvu, aby vedel vymáhať pohľadávky. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 04.02.2017)

Dobrý deň, exekútor nemôže zrušiť exekúciu. Iba veriteľ by mohol podať návrh na súd a napadnúť darovaciu zmluvu a následne po úspešnom ukončení konania by mohol exekútor exekuovať majetok.


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať otec mi daroval byt s ťarchou, že tam dožije. Je to asi cca 2 roky. Teraz by sme chceli ten byt predať (aj s otcovým súhlasom) a kúpiť mu menší. Viem, že sa dá zrušiť darovacia zmluva. Keby som to ja predával tak by som musel zaplatiť daň (nie je splnená podmienka 5 rokov vlastníctvo), ale keby sme zrušili darovaciu zmluvu, tak vtedy by otec mohol predať byt s oslobodením od dane? Skrátka chceli by sme sa vyhnúť plateniu dane z predaja nehnuteľnosti. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Peter

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 18.01.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ chcete docieliť oslobodenie od dane z predaja nehnuteľností, základom je aby ste obnovili vlastnícke právo Vášho otca od počiatku, t.j. akoby k zmluve ani nikdy nedošlo. Uvedené sa dá docieliť napr. odstúpením od zmluvy. Na odstúpenie od zmluvy však musí byť zákonný alebo zmluvný dôvod. Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší od počiatku (s účinkami ex tunc), tzn. že sa navodzuje stav akoby k uzavretiu zmluvy ani nikdy nedošlo.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý den, chcela by som sa opytat manzel dostal do daru pocas nasho manzelstva dom od babky. Vtedy babka hovovrila, ze dava nam, ale mali sme rozdielne adresy a ten co nam to prepisoval, tak ze budu z toho len komplikacie, tak ze da len na manzela ja som bola mlada a nerozumela som tomu a on ma ubezpecoval, ze je to pocas manzelstva, tak to patri aj mne. Bol to manzelov kamarat, o babku som sa starala ja, on vobec nemal onu zaujem babku trebalo dochovat potom zomrela. Dom sme spolu prerabali, ale pozicku sme na rekonstrukciu domu nebrali. Potom mal manzel velke problemy, tak som mu povedala nech moju polovicku domu da na mna tak dal nakoniec cely dom na mna darovacou zmluvou sebe dal dozivotne pravo. S manzelom nezijeme uz dlhšiu dobu ako manzelia len kvoli detom sme spolu. Ja som stretla jedneho muza zalubila som sa a chcela by som vediet, ze keby mi na to prisiel, ze ci by mohol zrusit darovaciu zmluvu a nedal mi nic z toho domu, ked sme ho spolu prerabali, ci by som na sude keby doslo k tomu vybojovala polovicku domu, co mi patri. Dakujem

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 28.12.2016)

Dobrý deň,

v prvom rade, ak babka mala vôľu darovať nehnuteľnosť Vám obom, potom ste sa mali stať podielovými spoluvlastníkmi. Rozličné adresy nehrali v prípade platného darovania a prepisu žiadnu rolu. Ak Vám manžel daroval celú nehnuteľnosť s doživotným právom, môže od Vás žiadať vrátiť dar len vtedy, ak sa k nemu alebo členom jeho rodiny správate tak, že hrubo porušujete dobré mravy. Musí ísť o intenzívne a veľmi vážne porušovanie dobrých mravov. Ak ste sa takéhoto konania nedopustili, nemá nárok na vrátenie daru. V prípade vyporiadania BSM, si môžete uplatniť vzájomné nároky a teda aj to, čo ste vynaložili na nehnuteľnosť. Odpoveď je však len vo všeobecnej rovine. V prípade problémov Vám odporúčam kontaktovať advokáta, aby sa na vec podrobnejšie pozrel a poradil Vám. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov, ktorý vám ochotne poradí. 


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Prosim o radu. Manželovi som darovala 1/2 domu. Po ziskani darovacej zmluvy sa za 3 mesiace odstahoval. Ja som podala návrh na rozvod, takze uz sme rozvedení. Ex manzel sa vyjadril ze cakal len na to, kedy mu napisem dom, aby nešiel z holym zadkom. Zacal zit s dcérou mojej sesternice a rozvratil celu moju rodinu. Je vedoma vypočitavost a rozvratenie mojej rodiny dovod na vratenie daru? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 28.12.2016)

Dobrý deň. Každý prípad sa vždy posudzuje individuálne. Dobrými mravmi je súbor pravidiel správania sa, ktoré sú v spoločnosti všeobecne uznávané aj keď sami o sebe nie sú právne záväzné. Hrubé porušenie dobrých mravov, ktoré sa vyžaduje pri vrátení daru nie je každé správanie, ktoré je neetické. Hrubým porušením dobrých mravov sa rozumie ich porušenie značnej intenzity, alebo sústavné porušovanie. Súd skúma aj to, či nevhodné správanie obdarovaného nevyprovokoval darca svojim správaním. V súdnom konaní by sa skúmalo, či konanie obdarovaného možno objektívne klasifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov, teda či ide o spoločensky neakceptovateľné správanie, alebo či ide len o subjektívny pohľad darcu. Pred tým ako vyzvete ex manžela na vrátenie daru Vám odporúčam osobnú konzultáciu u advokáta, ktorý posúdi celý prípad. Zohľadniť by sa malo správanie a konanie Vášho ex manžela, ako aj Vaše správanie pred a po podpise darovacej zmluvy s prihliadnutím na dôvody, ktoré viedli k rozvratu manželstva.


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobry den spresnujuca otazka k predoslej otazke o zruseni predaja polovice mne darovaneho bytu manzelke,vraj predaj medzi manzelmi je neplatny.Ak je to tak chcel by som vymazat z katastra jej cast bytu.Dohoda neprichadza do uvahy.Da sa to aj bez sudu? Dakujem

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 29.11.2016)

Dobrý deň,

uvedené platí len v prípade, ak by ste chceli predať vec, ktorá už je v BSM. To by bolo obchádzanie zákona. Darovaná vec je však mimo BSM, a preto ju môžete previesť na manželku aj kúpnou zmluvou. Nastane však taká situácia, že Vy bude vlastníkom 1/2 a druhá polovica bude v BSM. Od zmluvy podľa všetkého odstúpiť nebude možné, pretože podľa § 48 ods. 1 Občianskeho zákonníka Od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté. Ak ste si to v zmluve nedohodli, nebude možné od nej odstúpiť. Do úvahy prichádza jedine posúdiť zmluvu z hľadiska náležitostí a platnosti. Ak však bude mať všetky zákonné náležitosti a bude platná, nebude ju možné úspešne napadnúť. 


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobry den, predal som manzelke polovicu mne darovaneho bytu a prebehol aj zapis do katastra a teraz by som to chcel zrusit, ako mam postupovat? Dakujem

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 28.11.2016)

Dobrý deň,

do úvahy by prichádzalo zrušiť zmluvu vzájomnou dohodou, prípadne odstúpením od zmluvy ak ste možnosť odstúpenia mali dojednané v zmluve. Právny úkon by bolo možné ešte posúdiť z toho hľadiska, či spĺňa požiadavky platnosti. V opačnom prípade zmluvu nebude možné zrušiť.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som vedieť, či je možné, aby babka, ktorá darovala vnučke byt, zrušila darovaciu zmluvu bez jej prítomnosti, keďže sa nemieni o babku postarať, nakoľko býva 200 km od jej domova. Babka chce byt darovať svojej dcére, ktorá ju doopatruje do smrti. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 10.11.2016)

Dobrý deň. V zásade platí, že platne uzavretú zmluvu nie je možné zrušiť. Na zrušenie zmluvy by musel existovať zákonný alebo zmluvný dôvod. Pokiaľ ide o darovanie, ustanovenie § 630 Občianskeho zákonníka upravuje inštitút vrátenia daru. Podľa spomenutého ustanovenia platí: „Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Svokrovci darovali byt našej maloletej dcérke a my s manželom tam máme zriadené vecné bremeno. S manželom sa chceme rozviesť a dohodli sme sa, že ho vyplatím z bytu a on odíde, lenže nevieme, aký je postup, lebo svokrovci mi nemôžu byt predať nakoľko je predmetom tejto darovacej zmluvy. Ako by sa to dalo zrušiť, lebo to, že by sme sa nijak hrubo k nim zachovali to predpokladám platí len keď by to tvrdili oni. Dá sa to nejako obísť, aby sa to mohlo zrušiť a zároveň byt prepísať na mňa?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 10.11.2016)

Dobrý deň

kedže byt je napísaný na Vaše dieťa, Vy nie ste povinná vyplácať Vášho manžela. 

 

Podľa§ 630 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.” 

 

Darovaciu zmluvu možno zrušiť napr. tak, že sa od nej odstúpi, pokiaľ je to v nej dohodnuté. Pokiaľ je však dcéra maloletá, bolo by to komplikovanejšie.

 

Vy nemáte právny nárok na to, aby sa zrušila darovacia zmluva, toto by museli urobiť svokrovci a muselo by sa to riešiť súdnou cestou.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý večer. Moja manželka je z troch detí - dve sestry a brat . Brat spolu so svojou ženou žijú v rodičovskom dome, sestry sú mimo. Pred 10 rokmi boli brat aj so svojou manželkou rodičmi obdarovaní - na základe darovacej zmluvy získali každý z nich spoluvlastnícky podiel á 1/4-otec daroval 1/4 synovi a matka 1/4 neveste, čiže majú spolu pol domu + priľahlé pozemky/dvor, záhrada/. Sestry s tým súhlasili - predpokladali, že brat sa v starobe postará a doopatruje rodičov. Po rokoch sa vzťahy naštrbili a brat prišiel s návrhom vrátiť dar/zrejme sa chcú odsťahovať/ a od rodičov pýta 30 000,- € ako kompenzáciu za to, že časť domu, v ktorej bývala jeho rodina poopravovali a zveľadili. Moja otázka - je možné po tak dlhej dobe vrátiť dar-nehnuteľnosť, ktorá bola zhodnotená úpravami a čo majú robiť rodičia, ako sa k tomu postaviť? Sú to už starší ľudia a nemajú peňazí na rozdávanie. Ďakujem

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 24.10.2016)

Dobrý deň, v zmysle právnej úpravy je obdarovaný oprávnený vrátiť dar iba v prípade, že mu bola darovaná vec s vadami, na ktoré nebol upozornený. Vo Vašom prípade by bolo veľmi čudné vracať dar po 10 rokoch. V prípade, že už nechce niektorý zo spoluvlastníkov zotrvať v spoločnej nehnuteľnosti, je potrebné zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo (alebo môžu syn s manželkou rodičom darovať svoje spoluvlastnícke podiely). Pri posúdení investícií do spoločnej nehnuteľnosti sa vychádza z toho, či išlo o nutné opravy alebo o nevynútené investície bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov. Všeobecne je možné konštatovať, že sa spoluvlastníci na hradení týchto nákladov majú podieľať spoločne podľa veľkosti ich podielov. V zmysle Občianskeho zákonníka je vždy prvoradou dohoda podielových spoluvlastníkov, v rámci ktorej sa môžu podieloví spoluvlastníci dohodnúť v medziach dovoľujúcich právnou úpravou.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, pred rokom som priateľovi darovala 1/10 pozemku z dôvodu že na stavebnom povolení sme museli byť písaní obaja. Pred pár mesiacmi sme sa rozišli a ja by som chcela teraz zrušiť darovaciu zmluvu, je to možné zrušiť? Alebo mi to musí darovať naspäť? Ak by to nechcel darovať naspäť pretože sme sa nerozišli v najlepšom, je tam ešte nejaká možnosť na zrušenie alebo dohodnutie? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 12.10.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ bola darovacia zmluva uzavretá platne a nemáte v nej dohodnutú nejakú rozväzovaciu podmienku alebo právo na odstúpenie od zmluvy, potom do úvahy prichádza jedine dohoda alebo postup podľa § 630 Občianskeho zákonníka upravujúci vrátenie daru. Podľa spomenutého ustanovenia platí, že: „Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“ Pokiaľ by však nebola splnená podmienka hrubého porušenia dobrých mravov, potom nie je splnený ani zákonný predpoklad na vrátenie daru.


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Žijem s otcom, ktorý mi po maminej smrti daroval trištvrte bytu, zostatok majú dve sestry - každá má štvrtku. Potom som sa vydala. Je tomu už rok a pol a manžel chce stavať dom. Otec chce svoj majetok späť, ale my sme za ten čas stihli byt prerobiť. Aké má právo, aby som mu majetok vrátila naspäť. S otcom som zle nezaobchadzala. Práve naopak, má stále niečo proti manželovi a mne a nikto mu zle nerobí. Má čisto, navarené a aj opraté. Otec má 66 rokov.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 10.10.2016)

Dobrý deň,

darca - Váš otec, ktorý na základe darovacej zmluvy daroval vec - spoluvlastnícky podiel k bytu o veľkostri troch štvrtín, sa môže podľa § 630 Občianskeho zákonníka domáhať voči obdarovanému - teda Vám vrátenia daru len za zákonom stanovenej podmienky, ktorou je skutočnosť, že sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

V inom prípade nemá obdarovaný právo na vrátenie daru.

Vzhľadom na Vami popísaný skutkový stav možno dôvodne predpokladať, že vo Vašom prípade nie sú splnené zákonné podmienky na to, aby sa mohol Váš otec voči Vám domáhať vrátenia sa daru - spoluvlastníckeho podielu k bytu.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobry den. Otec mi daroval pozemok s tym, ze si tam nechal dozivotne pravo. Prednedavnom som tento pozemok daroval mojej sestre aj tarchou. Na katastri s tym nebol ziaden problem. Otec sa to dozvedel a pozaduje zrusenie darovacej zmluvy nakolko som udajne porusil zakon, ked som pozemok daroval sestre. Podotykam, ze v zmluve nebolo uvedene, ze nemozem tento pozemok niekomu darovat alebo predat. Otcovi pomaham v starobe iba ja. Moze otec tuto zmluvu zrusit?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 06.10.2016)

Dobrý deň. V zásade platí, že na zrušenie zmluvy musí existovať zákonný alebo zmluvný dôvod. Pokiaľ bola darovacia zmluva uzavretá platne a nebola v nej uvedená napr. rozväzovacia podmienka alebo právo na odstúpenie od zmluvy, potom jediným spôsobom, ako by bolo možné túto darovaciu zmluvu "zrušiť", je postup podľa § 630 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto zákonného ustanovenia platí, že: „Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“ Z Vašej otázky však nevyplýva existencia zákonného dôvodu na vrátenie daru.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý večer, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Svokra za života darovala polovicu rod. domu jednému zo synov s tým, že ju dochová a ona nezostane sama. Ten však po troch mesiacoch zbalil kufre a aj s manželkou odcestovali do zahraničia, kde žijú dodnes. Myslím, že klauzula o dochovaní v zmluve nebola. Všetci súrodenci s tým súhlasili, nakoľko si boli istí, že o mamu bude postarané a dožije sa zaslúženého pokoja. Svokra pred rokom a pol zomrela a spomínaný syn chce dom predať. Zvyšná polovica je rozdelená medzi súrodencov a samozrejme aj tu má svoj podiel väčšinový majiteľ. Môže predať dom bez súhlasu ostatných majiteľov? Je možné darovaciu zmluvu napadnúť alebo zrušiť? Svokra odišla na druhý svet so strachom zo samoty a keď sa syn vrátil na návštevu, tak mala strach aj z neho (alkohol, násilie, nadávky, urážky a útoky na brata). Viacerí súrodenci nesúhlasia s jeho konaním a navrhujú predaj a spravodlivé rozdelenie medzi všetkých. Ďakujem za radu a pomoc, ak je možná. 

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 29.09.2016)

Dobrý deň, ak sa syn k svojej matke alebo k jej blízkym osobám správal tak, že tým hrubo porušoval dobré mravy, mala vaša svokra ako darca právo domáhať sa vrátenia daru (spoluvlastníckeho podielu k polovici domu). Toto právo mala len Vaša svokra a teda ho mohla uplatniť len počas svojho života. Po dedičskom konaní patrí predmetný rodinný dom do podielového spoluvlastníctva. Podieloví spoluvlastníci môžu samostatne nakladať len so svojim spoluvlastníckym podielom a to za dodržania zákonného predkupného práva ostatných spoluvlastníkom, ak nejde o prevod na blízku osobu. Spoločnú nehnuteľnosť ako celok možno predať len písomnou zmluvou, ktorej účastníkmi, okrem kupujúceho, môžu byť na strane predávajúcich len všetci podieloví spoluvlastníci.


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobry den. Pocas manzelstva sme nadobudli rodinny dom. Na liste vlastnictva bol napisany iba manzel. Nakolko manzel ma viac deti rozhodli sme sa darovaciou zmluvou napisat dom s bremenom pravo dozitia napisat na nase deti malolete dve. Nakolko sa rozvadzame nesuhlasi so zrusenim darovacej zmluvy. Kvoli vychove deti by som chcela zabezpecit im vhodne podmienky na vychovu hlavne v klude a nie ich vychovavat pod psychicky tlakom t.j. deti maju strach z vlastneho otca vulgarne sa k nim aj sprava dost casto aj ku mne pred detmi aj fyzickym natlakom vyzadoval sexualnu potrebu a vyhrazky typu ako ked budeme spolu v jednej domacnosti tak si neoddychnem bude mi robit peklo. Mam nejaku moznost vobec ziskat nejaky podiel, aby som zabezpecila deti a vychovala ich v klude alebo odist len tak nam ostava. Dakujem

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 29.09.2016)

Dobrý deň, vo svojej otázke píšete, že ste nadobudli dom spolu ale na liste vlastníctva je len on. Podľa toho, čo ste uviedli, nehnuteľnosť je darovaná na deti. Zrušenie darovacej zmluvy nie je možné, ak sa on správa zle ale deti by sa mali tak správať voči nemu alebo jeho blízkym. Potom by sa dalo žiadať zrušiť darovaciu zmluvu zo zákonného dôvodu.

 

Ak ste s manželom nadobudli dom počas manželstva, tak potom by mal dom patriť do BSM. A ak patril dom do BSM, potom ho manžel nemohol sám previesť na deti. Tu by som videl cestu, ako sa môžete dostať k podielu. Avšak je dôležité, aby od darovania neuplynuli viac ako 3 roky. Ak bolo teda darovanie pred menej ako 3 rokmi, vieme Vám s tým pomôcť.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobry deň. Chcem sa opytat ci sa da aj po 15 rokov zrusit darovacia zmluva darcom, ohladne pozemku. Dakujem za odpoved

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 28.09.2016)

Dobrý deň, podľa § 630 Občianskeho zákonníka, darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Toto právo môže darca využiť aj po 15 rokoch od účinnosti prevodu vlastníckeho práva. Právo domáhať sa vrátenia daru sa však premlčuje v trojročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť od okamihu, kedy obdarovaný naplnil svojim správaním skutkovú podstatu uvedenú v citovanom ustanovení zákona. Inak sa možno domáhať len vyslovenia neplatnosti darovacej zmluvy a to len v prípade, ak trpí niektorou vadou právneho úkonu.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý den, chcela by som sa opytat ako zrušiť darovaciu zmluvu moji rodicia darovali bratovi dom asi pred 10 rokmi kde bola podmienka, že ich dochova a maju tam doživotne pravo byvat aj s mojou staršou sestrou pokial sa nevyda. cely cas zili v tom, že takto to je až našli pri upratovani papier, kde je napisane, že dom patri jemu a manželke a maju tam doživotne pravo oni a ich syn po dovršeni 18 rokov dostane ten dom. na tomto papieri už rodicia ani sestra nie su, preto by chceli zrušiť darovaciu zmluvu preto sa pytam, da sa to ?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 10.09.2016)

Dobrý deň, zrušiť darovaciu zmluvu je možné iba v prípade, ak by sa k darcom alebo ich blízkym správal obdarovaný v hrubom rozpore s dobrými mravmi. Dom patrí tomu, kto je napísaný na katastri. A ak majú zriadené vecné bremeno a je to napísané na katastri, potom je to tak ako sa dohodli. Dôvod na zrušenie zmluvy, ktorý uvádzate je nedostatočný.


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa ešte opýtať, ak je tam zriadené vecné bremeno na brata a zároveň aj na mamu, dá sa to zrušiť alebo nejak upraviť? Ďakujem

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 10.09.2016)

Vecné bremeno sa dá zrušiť, ale musia byť splnené podmienky. Je to možné buď dohodou alebo ak sa nedohodnú, tak súdom. 


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Prosím Vás, čo sa považuje za hrubé správanie sa?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 10.09.2016)

Dobrý deň, môže ísť o osočovanie, nadávanie, útoky (psychické ale aj fyzické), urážanie a ďalšie. Závisí to od intenzity a tiež konkrétnych okolností prípadu.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Moja matka mi darovala byt v Turčianskych Tepliciach s tým že ona a jej priateľ budú mať v ňom doživotné právo bývať a kým budú byt užívať, budú si hradiť všetky náklady spojené s užívaním bytu. Matka zomrela a jej priateľ ostal v byte sám. Začal sa ohradzovať, že mi platí byt a že je to moja povinnosť. Ja s ním nebývam, mám svoj byt v Banskej Bystrici a chodila som k nemu len na návštevu, vyriadiť byt a pod. nakoľko má 82 rokov. V januári tohoto roku dostal porážku. Postih má trvalé následky a vyžaduje si 24 hodinovú starostlivosť. Bol pripútaný na lôžko a jeho stav bol dosť vážny. Ja som slobodná matka, mám 22 ročného syna, ktorý študuje na vysokej škole v Plzni medicínu. Bývame v 1 izbovom byte a nemohla som konať inak, len mu vybaviť umiestnenie v Domove dôchodcov. Podarilo sa mi to vybaviť v Turčianskych Tepliciach, čo som pokladala za ideálne. Avšak situácia sa zmenila. Jeho stav sa zlepšil a môže sa pohybovať na vozíčku. Začal chodiť do bytu ( je to v blízkosti D.D.). Ujala sa ho 33 ročná susedka, ktorá ho do bytu vodí a po mne chcú aby som ten byt platila, aby tam on mohol tráviť s ňou víkendy, inak vraj porušujem darovaciu zmluvu, lebo on tam má právo bývať. Cez týždeň musí byť v D.D. lebo ona pracuje. Moja finančná situácia mi to nedovoľuje.V D.D. som sa zaviazala, že v prípade úmrtia ho pochovám a na pohreb má u mňa len 530 eur, Nie je ochotný ďalej šetriť aj s tých už pýtal aby som mu dala. Nie som jeho príbuzná, začal byť ku mne nevraživý, stále ma s niečoho obviňuje, ohovára ma že som zlodejka a že som ho spravila bezdomovcom. Ja k nemu necítim nenávisť a snažím sa ho brať ako starého a chorého človeka , ale aké mám vlastne možnosti a práva? Je možné zrušiť darovaciu zmluvu? Nakoľko sám uznal že nemôže v tom byte fungovať sám a chce ostať natrvalo v D.D.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 06.09.2016)

Dobrý deň, darovaciu zmluvu nie je možné, pretože dom Vám darovala matka. 

Vy ste vlastníčkou bytu a preto je Vašou povinnosťou ho platiť. Ak ste mali dohodu, že bude v byte bývať aj priateľ matky a bude aj platiť náklady na byt, potom ich môžete od neho vymáhať. Pre poskytovateľa služieb súvisiacich s užívaním bytu (správcu) je táto dohoda ale nezáväzná, teda správca bude vymáhať sumu od Vás. 

Ak by však v byte nebýval, môžete žiadať zrušiť vecné bremeno (ak je zapísané na liste vlastníctva) a byt predať. Ak vecné bremeno nie je zapísané na liste vlastníctva, byt môžete predať.


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň chcem sa prosím spýtať rodičia nám darovali dom s tým,že ich musíme dochovať ale nastal problém 1/2 je písaná na mňa a polovica má byť na brata lenže ju napísali na manžela. Jeden z darujúcich je ale už zomrelý. Brat tu má doživotne bývanie dá sa zmluva upraviť aby polovica prešla na brata?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 06.09.2016)

Dobrý deň, ak je druhá polovica napísaná na manžela, potom musí byť on kto bude darca a obdarovaný bude brat. Dá sa to teda urobiť ale obaja musia súhlasiť.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či môže exmanželka môjho partnera žiadať o zrušenie darovacej zmluvy. Môj partner je už štyri roky rozvedený má maloletého syna z prvého manželstva. Prednedávnom k nám začali chodiť exekúcie, kde kedysi bol ručiteľom svojej exmanželke na pôžičkách. Exmanželka nič neplatí. Ešte sa súdia aj o maloletého syna a o výživné. Partner na mňa prepísal darovacou zmluvou svoj celý majetok. Máme spolu maloletého syna, ale nie sme zosobášení, pretože jeho exmanželka by to hneď využila a exekútori by siahli aj na môj majetok. Po troch mesiacoch od prepisu je partner nezamestnaný, má zdravotné problémy. Žiadal o zníženie výživného. Exmanželka žiada zvýšenie výživného. Bojím sa, že nakoniec všetci ostaneme na ulici vďaka jeho exmanželke. Môže žiadať zrušenie darovacej zmluvy ? Exmanželka alebo exekútor? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 06.09.2016)

Dobrý deň, mohla by žiadať iba vtedy, ak mu niečo darovala a ak sa on k nej (alebo jej blízkym) správa v hrubom rozpore s dobrými mravmi. To by ale musela ona preukázať. Exekútor žiadať zrušenie darovacej zmluvy nemôže.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Chcel by som sa opytat, ci je mozne zmenit moje rozhodnutie voci mojim detom ohladne darovania mojho bytu jednemu dietatu. Pred casom som uskutocnil rozhodnutie darovat byt synovi, kedze som mal zle vztahy s dcerou a daroval som mu moj byt. Doteraz v nom byva moja dcera a zmenili sa aj okolnosti a vztahy medzi mnou a nou. Kedze syn sa v sucasnosti rozhodol predat tento byt a tym by sa musela moja dcera vystahovat som si uvedomil moje mylne rozhodnutie. Teraz by som sa chcel opytat, ci je vobec mozne vratit toto nejak spat a ako. Potreboval by som od vas pravnu radu kedze ja este zijem a tiez mam pravo na tento byt uzivat. Dakujem vopred a budem cakat na skoru odpoved

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 30.08.2016)

Dobrý deň, Vy ako darca sa môžete podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka domáhať vrátenia daru, ale iba za určitých podmienok. Vrátenia daru sa môžete domáhať vtedy, ak sa obdarovaný správa k Vám alebo k členom Vašej rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Inak sa môžete domáhať vrátenia daru. Jediným spôsobom by bolo, keby predmetný byt Váš syn spätne daroval Vám. K tomu však potrebujete aj jeho privolenie. V prípade, že máte v zmysle darovacej zmluvy právo doživotného užívania nehnuteľnosti a je toto právo zapísané aj v katastri nehnuteľností (čiže má vecno-právne účinky) prevodom bytu prechádza na kupujúce aj vecné bremeno. Tzn. že Vaše právo užívať nehnuteľnosť zostane aj po predaji nehnuteľnosti. Predaji nehnuteľnosti nemôžete žiadnym spôsobom zabrániť (už nie ste vlastníkom bytu).


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, mama darovala rodinný dom a to jeho podiel o veľkosti 1/2 jednej a 1/2 druhej dcére. Dcéry pre vážnu chorobu mami, ktorá si vyžaduje starostlivosť 24 hod., ju umiestili do zdravotníckeho zariadenia. V zariadení je potrebné doplácať 120,- eur mesačne, nakolko mamin dôchodok je nízky. Jedna dcéra dopláca a druhá sa vyhovára, že nemá na doplatok. A ja najmladšia z nich som bola vyzvaná, aby som aj ja doplácala. Ja s tým súhlasím, ale požadujem aby som dostala aj ja určitu časť z darovaného domu. Ako je možné právne ošetriť, aby som aj ja bola majitelkou domu. Môžem dať zrušiť darovaciu zmluvu alebo aký právny úkon je potrebný? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 19.08.2016)

Dobrý deň, zrušenia darovacej zmluvy resp. vrátenia daru sa môže domáhať len darca, vo vašom prípade vaša mama a to z jediného zákonného dôvodu. Podľa § 630 Občianskeho zákonníka, darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Pod hrubým porušením dobrých mravov sa rozumie závažné konanie v rozpore so základnými morálnymi pravidlami alebo ich sústavné porušovanie. Samotné umiestnenie vašej mami do zdravotníckeho zariadenia uvedenú podmienku nenapĺňa. Nie je tomu tak ani v prípade nehradenia životných nákladov rodiča zo strany niektorého dieťaťa, ak to jeho finančná situácia neumožňuje. V zmysle § 67 zákona o rodine, každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí. Spoluvlastnícky podiel k predmetnému domu teda môžete nadobudnúť na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s vašimi sestrami ako spoluvlastníčkami tejto nehnuteľnosti.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Pred 20 rokmi som darovala byt, a to 50% synovi a 50% neveste. Teraz sa nevesta rozvádza so synom. Syn sa nechce rozvádzať, ale ona na tom trvá. Majú dvoch synov. Chcela by som zrušiť darovaciu zmluvu. Je to možné? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 16.08.2016)

Dobrý deň, domáhať sa vrátenia daru môže darca len z jedného zákonného dôvodu. Podľa § 630 Občianskeho zákonníka, darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Pod porušením dobrých mravov sa rozumie ich porušenie v značnej intenzite alebo sústavným spôsobom. Vždy treba porušenie dobrých mravov hodnotiť s ohľadom na okolnosti konkrétneho prípadu a vždy sa tieto okolnosti posudzujú objektívne, teda nie tak, ako ich dotknutá osoba subjektívne vníma. Podľa môjho názoru, samotná žiadosť o rozvod zo strany vašej nevesty, nenapĺňa skutkovú podstatu hrubého porušenia dobrých mravov.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň.Chcel by som sa opýtať ohľadom darovacej zmluvy. Asi pred rokom som dostal od mamy formou darovania chalupu. Po roku začali problémy, ktoré boli so sestrou, ktorá tam býva zo svojou dcérou a dcéra dokonca s priateľom. Chcem sa len opýtať ako by som sa mohol zbaviť darovacej zmluvy, lebo všetci útočia na mňa a dokonca aj na moju manželku, že sa nestarám o mamu a o chalupu a o všetko možné. Sestry sa spojili spolu a napísali sťažnosť advokátke, ktorá mi spisovala darovaciu zmluvu. Touto cestou Vás chcem poprosiť ako by som mal postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 16.08.2016)

Dobrý deň, ak chcete zrušiť darovaciu zmluvu, musíte sa dohodnúť s mamou, aby prijala dar späť alebo spätne darovať chalupu mame. Ak chcete, pomôžeme Vám spísať tento dokument.


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobry den, rada by som vas este poprosila o pomoc s doplnujucou otazkou. Ak otec daroval nehnutelnost, ktora nepatri do spolocneho majetku s jeho druhou zenou mne, pricom jeho druha zena ma na danej nehnutelnosti trvaly pobyt, moze tento fakt nejako ovplyvnit moje buduce vlastnictvo? Ak po otcovej smrti bude jeho druha zena v danej nehnutelnosti byvat a bude tam mat trvaly pobyt, mozem ju vystahovat? Aky je prosim postup? Vopred dakujem!

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 16.08.2016)

Dobrý deň,

trvalý pobyt má len evidenčný charakter a nevzniká ním právo užívať nehnuteľnosť, či vlastnícke právo k nej. Podľa zákona o hlásení pobytu občanov máte, ako vlastník nehnuteľnosti právo odhlásiť ju z trvalého pobytu. Pripájam aj presné znenie ustanovenia § 7 ods.1 písm. f) zákona o hlásení pobytu  občanov: Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.

Pokiaľ ide o postup, tento je podrobne upravený vo vyššie uvedenom zákone: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1998/253/20160701.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Rozišla som sa s priateľom, s ktorým som mala kúpený byt a v banke figurujem ako spoludlznik. Banka priatelovi odmieta prefinancovať úver z dôvodu jeho nižšieho príjmu a mna nechcú z úveru ako spoludlžníka vylúčiť. Problém je, že som mu už podpísala darovaciu zmluvu a prevod je zapísaný aj v katastri. Dá sa napadnúť darovacia zmluva, aby som tu polovičku bytu získala spat, pokial nesplní svoju časť a bude sám uvedený ako dlžník?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 08.08.2016)

Dobrý deň, predpokladám, že predmetný byt ste spolu s bývalým priateľom nadobudli do podielového spoluvlastníctva, pričom podiely oboch z vás boli rovnaké. Ak ste následne darovacou zmluvou previedli svoj spoluvlastnícky podiel na druhého spoluvlastníka, nemôžete sa bez zákonného alebo zmluvného dôvodu domáhať vrátenia daru späť. Zákonný dôvod pre vrátenie daru upravuje § 630 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa darca môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Z vášho príspevku však nevyplýva, že by uvedená zákonná podmienka bola splnená. Darovaciu zmluvu možno napadnúť pre jej neplatnosť, ak trpí vadami neplatnosti právneho úkonu, čo však nebude vo vašom prípade pravdepodobné. 


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať - dostala som do daru ¼ domu a môj brat ¾ domu od starej mamy. Ona nás vychovala, lebo naša matka pila a súdnou cestou nás do opatrovania dostala starká. Matka bola súdne vydedená. Matku sme roky nevideli, nemala o nás záujem. Ja som druhou zmluvou darovala bratovi moju ¼ domu a on mi dal 15 000 €, ktoré mu dala starká. Ale v zmluve nie sú uvedené peniaze, len že som mu darovala ¼ domu. Starý otec zomrel a stará mama ešte žije. Po rokoch sa objavila mama, zmierila sa so starkou, začala chodiť ku nej hlavne po dôchodku a starkú zneužíva. Starká má 83 rokov. Keď niečo jej na to povieme je vada. Lenže v poslednom čase stará mama žiada, aby sme jej vrátili peniaze, ktoré dala bratovi, aby ma vyplatil. Chce ich dať mame. Ale tie peniaze mi dal brat, nedostala som ich od starkej. Chce sa súdiť, že jej mám vrátiť peniaze. Poprosím Vás čo mam robiť? Mam jej ich vrátiť? Prehrám sud aj keď som ich dostala od brata a starká nemá žiadny dôkaz že mi ich dala? Ja by som jej ich aj vrátila, ale viem, že ich dá mame, ktorá ich prepije a keď už bude mať peniaze starká už mamu neuvidí. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 02.08.2016)

Dobrý deň.

V prvom rade je potrebné uviesť, že v prípade súdneho sporu, v ktorom by sa Vaša starká domáhala vrátenia sumy 15.000 € od Vás, hoci Vám tieto peniaze neposkytla (poskytla ich Vášmu bratovi), nebola by v súdnom konaní úspešná, pretože žalovať môže len osobu, ktorej peniaze dala. Preto ak by v konaní, v ktorom by ich žiadala vrátiť od Vás, tvrdila, že ich dala Vášmu bratovi, ktorý ich dal Vám, by súd musel žalobu zamietnuť už len z dôvodu, že medzi Vami a Vašou starkou v tejto veci neexistuje žiadny právny vzťah.

Vaša starká by mohla žalovať Vášho brata a peniaze žiadať vrátiť od neho - keďže medzi nimi k odovzdaniu danej sumy došlo, žalovať ho môže. Avšak všetky skutočnosti, ktoré tvrdí, by musela v konaní preukázať ona - teda musela by uniesť dôkazné bremeno. Z uvedeného dôvodu by bola v konaní úspešná výlučne v prípade, ak by skutočne preukázala, že peniaze Vášmu bratovi dala (prostredníctvom nejakých listinných dôkazov, či svedeckých výpovedí) a aj to, že nešlo o dar, ale napr. len o pôžičku. Ak by aj uvedené skutočnosti preukázala, na jej úspech v konaní by mal vplyv aj čas, ktorý prešiel od odovzdania peňazí Vášmu bratovi. Ak totiž od odovzdania peňazí uplynula dvojročná premlčacia doba (ak by Vaša starká v konaní preukázala len to, že mu peniaze odovzdala ale bez žiadneho právneho dôvodu - teda nepreukázala by, že išlo napr. o pôžičku), Váš brat by v konaní mohol vzniesť námietku premlčania a súd by opäť žalobu musel zamietnuť. 


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrí deň. Moja mama dala svoj dom jednému zo synov, ja a druhý brať sme sa tým súhlasili a tým, že on doopatruje mama, a náš potom vyplatí. On potreboval ten dom ako zálohu na hypotéku. Dom bol predpísaný na brata a jeho manželku darovacou listinou,bez klauzuly o doopatrovani. Pred dvomi rokmi zomrel najstarší brat, vlani zomrel brať ten ktorému bol čarovný dom. Teraz prešiel dom do vlastníctva jeho ženy a jeho deti. My opatrujem našu 92ročnú mamu. Ako má ona požiadať o vrátenie domu?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 02.08.2016)

Dobrý deň, ak bol dom darovaný aj jeho manželke (v podieli), potom môže požadovať mama vrátenie daru iba vtedy, ak sa obdarovaný (jeho manželka) správa k nej alebo k jej blízkym v hrubom rozpore s dobrými mravmi. To ale je potrebné preukázať.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrí deň. Moja mama dala svoj dom jednému zo synov, ja a druhý brat sme sa tým súhlasili s tým, že on doopatruje mamu a nás potom vyplatí. On potreboval ten dom ako zálohu na hypotéku. Dom bol prepísaný na brata a jeho manželku darovacou listinou,bez klauzuly o doopatrovani. Pred dvomi rokmi zomrel najstarší brat, vlani zomrel brat ten ktorému bol darovaný dom. Teraz prešiel dom do vlastníctva jeho ženy a jeho deti. My opatrujeme našu 92 ročnú mamu. Ako má ona požiadať o vrátenie domu? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 02.08.2016)

Dobrý deň, dar bolo možné žiadať vrátiť iba od obdarovaného (nie od ďalších vlastníkov).


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobry den. Otec mi daroval nehnutelnost, ktoru nadobudol do vlastnictva pred manzelstvom so svojou druhou zenou. V case ked mi nehnutelnost daroval bol uz zenaty. Moze jeho terajsia manzelka napadnut platnost tejto darovacej zmluvy? Taktiez, jeho manzelka tvrdi, ze danu nehnutelnost uz daroval jej. Darovaciu zmluvu nam vsak neukazala. Mam obavy, ze sucasna manzelka otca zmanipulovala k podpisu darovacej zmluvy na nu skor, ako nehnutelnost daroval mne a otec si to nepamata (je alkohlik). Ako mozem teraz zistit, ci otec nepodpisal darovaciu zmluvu manzelke skor, ako podpisal darovaciu zmluvu na mna (ak jeho manzelka nepoziada o vklad na kataster)? Otec sa jasne vyjadril, ze chce, aby som nehnutelnost vlastnila ja, nie jeho manzelka. Darovacia zmluva je s vecnym bremenom (otec v nej bude byvat az do svojej smrti). Co ak jeho manzelka vytiahne spominanu darovaciu zmluvu, ktoru tvrdi ze ma na svoje meno az po jeho smrti? Bude to znamenat zrusenie darovacej zmluvy, ktoru podpisal neskor na mna? Dakujem!

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 02.08.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ nehnuteľnosť nadobudol Váš otec ešte pred uzavretím manželstva, nepatrí potom do spoločného majetku (BSM) jeho a jeho druhej ženy. Podľa všetkého je teda jeho výlučným majetkom, s ktorým môže disponovať samostatne, a teda ju aj previesť na iného. Skutočnosť, že k prevodu došlo až počas manželstva nemá na prevod a nadobudnutie Vášho vlastníckeho práva žiaden vplyv. To, či je nehnuteľnosť v jeho výlučnom vlastníctve si môžete overiť na stránke katastra nehnuteľností https://www.katasterportal.sk/kapor/. 

Podľa Občianskeho zákonníka musia mať zmluvy o prevode nehnuteľnosti (ktorou je aj darovacia zmluva) písomnú formu. Vlastníctvo k nehnuteľnosti sa nadobúda až kladným rozhodnutím Okresného úradu katastrálneho odboru.

Odporúčam Vám preto overiť si stav nehnuteľnosti, konkrétne jeho vlastníctvo na uvedenej stránke a následne pokiaľ disponujete písomnou darovacou zmluvou, podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností. V katastrálnom konaní platí zásada priority, to znamená, že práva a povinnosti sa zapisujú v poradí, v akom boli podané na úrade.

Ak Váš otec prejavil vôľu darovať nehnuteľnosť Vám (uzavrel s Vami darovaciu zmluvu) a od svojho prejavu vôle neodstúpil, potom jeho účinky stále trvajú.

Pripájam aj právny názor Najvyššieho súdu SR 

"Ak totiž bola scudzená (rozumej prevedená-pozn. autora) nehnuteľnosť zmluvou viac subjektom alebo ak bola tá istá nehnuteľnosť prevádzaná dvakrát (resp. viackrát), stane sa jej vlastníkom ten, komu ako prvému bol povolený vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Ten, kto bol dvojitým scudzením poškodený, má nárok na náhradu vzniknutej mu škody podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu ( § 420 Občianskeho zákonníka). 


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň chcel som sa spýtať: po smrti manželky som daroval dcére byt, avšak po darovaní sa ku mne začala správať arogantne. Do bytu nesmiem ani vstúpiť, píše mi sms typu skončila som s tebou, k tomu par vyhrážok. Mám 60 rokov a ako otca ma to trápi. Mám ešte dve dcéry, ktorým by som ten byt mohol dať ale neviem, ako zrušiť darovaciu zmluvu. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 27.06.2016)

Dobrý deň. Domáhať sa určenia neplatnosti darovacej zmluvy možno len vtedy, ak zmluva trpí niektorou z vád spôsobujúcich neplatnosť zmluvy. Náš právny poriadok však pozná aj inštitút vrátenia daru, ktorý je upravený v ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia „darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“ V prípadnom súdnom konaní je preto základom to, aby bolo náležite preukázané hrubé porušovanie dobrých mravov.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: teta darovala synovi dom, s tým že ju bezplatne dochová. Syn však už viac ako rok, dva neplatí nájom. Teraz sa odsťahoval ku svojej priateľke a povedal, že buď tam dá podnájomníkov, alebo dom predá. Teta chce zrušiť darovaciu zmluvu, nakoľko syn ani po upozorneniach neplatí za nájom, dokonca sa správa v rozpore s dobrými mravmi. Pravdepodobne sa to musí riešiť súdnou cestou, viete nám približne povedať ako dlho približne trvá takýto proces a ako je finančne náročný? Ďakujeme

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 28.03.2016)

Dobrý deň, žiadať vrátiť dar je možné iba v prípade, ak ide o hrubé správanie sa v rozpore s dobrými mravmi. Samotné správanie sa v rozpore s dobrými mravmi nestačí. Musí ísť o hrubý rozpor.

Konanie na súde môže trvať od 3 mesiacov do niekoľkých rokov. Závisí to od formulácie žaloby, svedkov ale aj od samotného sudcu.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať za akých okolností sa dá zrušiť darovacia zmluva, nakoľko mama v roku 2011 darovala bratovi dom, garáž a hospodársku budovu.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 28.03.2016)

Dobrý deň, pokiaľ vaša mama darovala bratovi nehnuteľnosť a Vy len nesúhlasíte s tým jej postupom, potom to ešte nezakladá právo (Vás ako jej dcéry) žiadať zrušiť túto darovaciu zmluvu. Napíšte nám v čom vidíte dôvody na zrušenie darovacej zmluvy a podľa toho Vám odporučíme ďalší postup.


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Da sa napadnuť darovacia zmluva, ak bolo v darovacej zmluve vecné bremeno dožitia a nebola poskytnuta opatera v starobe?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 24.03.2016)

Dobrý deň, podľa § 630 Občianskeho zákonníka, darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Pod pojmom hrubého porušenia dobrých mravov sa rozumie porušenie pravidiel morálky značnej intenzity alebo ich sústavne porušovanie. Správanie obdarovaného sa posudzuje objektívne, vždy však rešpektuje konkrétnu osobnosť dotknutej osoby. Posúdenie, či podmienka nároku na vrátenie daru bola naplnená, je preto závislé od oboznámenia sa s konkrétnymi okolnosťami Vášho prípadu. 


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, mala by som na Vás jednu otázku. Mamina vlastnila starší dom. No keďže mám ešte troch bratov, dohodlo sa, že im vyplatí určitú čiastku a svoju polovicu daruje mne. Čo sa aj stalo a spísala sa darovacia zmluva. No po určitom čase sa starý dom zbúral a postavila sa na ňom novostavba, do ktorej som investovala veľkú čiastku s mojím mužom. Chcela by som vedieť, keby že mamina chce zrušiť darovaciu zmluvu, či ma nárok na môj dom, do ktorého som investovala a aké to môže mať následky po zrušení darovacej zmluvy. Ďakujem

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 18.01.2016)

Dobrý deň, predmet darovacej zmluvy - rodinný dom už zanikol, keďže uvádzate, že bol zbúraný. Na jeho pôvodnom mieste bola postavená novostavba, teda bola vytvorená nová vec. Vlastníkom novostavby je stavebník. Vaša matka sa preto už nemôže domáhať zrušenia darovacej zmluvy a vrátení daru, nakoľko dar už zanikol. Z uvedených dôvodov preto Vaša matka nemá k postavenej novostavbe žiadny právny nárok. 


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobry vecer, chcel by som sa spytat aku mam sancu zrusit darovaciu zmluvu (1/2 rodinneho domu) ktoru som podpisal synovcovi minuly tyzden a dva dni neskor sa ku mne hrubo choval a slovne hrubo ma urazal ako aj jeho manzelka mi hrozila fyzickym nasilim. Ziadal som ho aby mi vratil darovacie zmluvy a jeho odpoved bola ,ze som to uz podpisal a nemam co v dome hladat uz a ze vymeni zamok atd... Hned som mu povedal ,ze darovaciu zlmuvu povazujem za neplatnu a rusim s nim. Napriek tomu synovec hned v pondelok odovzdal darovaciu zmluvu na katastralnom urade.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 14.10.2015)

Dobrý deň, pokiaľ sa k Vám správal tak, že šlo o hrubé porušenie dobrých mravo, čo by v prípade vyhrážania sa fyzickým násilím bolo splnené, môžete požadovať vrátiť dar. 

Ak na katastri ešte nie je napísané, že je vlastníkom Vášho podielu, potom môžete ešte zabrániť zápisu vlastníckeho práva na synovca (listom na kataster a zaslaním odstúpenia od zmluvy synovcovi). Aj keď odstúpenie nemusí byť prípustné, zabránite tak, aby dar ďalej previedol na niekoho iného.


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobry den, chcela by som sa spytať ci sa darovacia zmluva da zrusiť nakolko nam teta darovala dom s pozemkom aj sestre...Sestra sa chova arogantne ku mne. Nase vztahy su velmi natom zle. Taktiez si chce svoje majetkove vysporiadanie s ex manzelom riešit aj cez moju darovanu cast tym padom by som bola vlastničkou ja a ex manzel mojej sestry. Uz z toho dôvodu by teta darovala vsetko mne. Chcela by som doplnit, ze za manzelstva ma ex svagor napadol a zlomil mi ruku. Taktiez sestra sa sprava velmi zle ku mne, co mi sposobilo aj zdravotne problemy psychicke problemy. Môze teta zmenit darovaciu zmluvu len na moje meno.?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 05.10.2015)

Dobrý deň, v prvom rade, teta musí súhlasiť s tým, že by požadovala vrátiť dar. Ak s tým nesúhlasí, potom nebude možné žiadať vrátenie daru. Vrátiť dar je možné iba v tom prípade, ak sa obdarovaný správa k darcovi alebo jemu blízkym osobám v rozpore so dobrými mravmi. Ak je to splnené, potom teta musí poslať sestre list a vyzvať ju na vrátenie daru. 

Ak by sestra súhlasila, tak sa to prepíše na katastri. Ak by nesúhlasila, potom sa to musí riešiť súdnou cestou. Následne by to mohla previesť na Vaše meno.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som poprosiť o radu ako môžem anulovať, alebo vrátiť dar, ktorý mi bol darovaný na základe darovacej zmluvy? Chcem vrátiť podiel na nehnuteľnosti späť darcovi. Akým spôsobom to môžem urobiť? Môj bývalý manžel zdedil po nebohom otcovi diel na nehnuteľnosti, ktorý však daroval mne, lebo syn bol ešte neplnoletý a po rozvode som ho mala v opatere ja. Preto nemohol prepísať, alebo skôr darovať tento diel synovi. Ja však chcem tento dar vrátiť darcovi, teda bývalému manželovi, nakoľko nastali určité okolnosti a nechcem tento dar. Čo mám urobiť? Spísať ďalšiu darovaciu zmluvu nazad na bývalého manžela, alebo je aj iný spôsob, dohoda o vrátení daru, alebo niečo také, na základe čoho by sa dar prepísal na katastri nehnuteľností späť na darcu? Vopred Ďakujem. S pozdravom Iveta

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 04.09.2015)

Dobrý deň, môžete spísať dohodu o vrátení daru, na základe ktorej sa to zapíše aj na katastri. Kataster tiež akceptuje novú darovaciu zmluvu. Takže obe možnosti sú priechodné.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň.Prosím Vás o radu. Moja babka mi darovala polovicu majetku a druhá polovica patrí jej, s dodatkom, že ju musím dochovať. Ale došlo k situácii kedy sa chceme pre rodinné spory osamostatniť a odsťahovať sa. Čo by bolo vhodnejšie, vrátiť jej polovicu alebo aby ona zrušila darovaciu zmluvu? Dakujem

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 31.07.2015)

Dobrý deň, obe alternatívy prichádzajú do úvahy. Ja by som Vám skôr odporúčal urobiť darovanie nehnuteľnosti Vašej babke kvôli tomu, že vtedy sa Vy dostávate do pozície darcu a tiež máte právo zrušiť darovaciu zmluvu. Ak by babka zrušila darovaciu zmluvu, túto možnosť by ste už nemali.

Je však tiež otázne, či by to súd nepovažoval za simuláciu právneho úkonu a tým pádom by platil disimulovaný právny úkony, t.j. dohoda o vrátení daru. Toto by však bola právna otázka. 

Pre úplnosť dodávam, že ak by babka zrušila darovaciu zmluvu, na katastri by vyžadovali Váš podpis (súhlas).V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku