Máte
otázku?

Zrušenie darovacej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Zrušenie darovacej zmluvy

Prosím o radu. Darovali sme dom našej dcére, ktorý je už zapísaný na list vlastníctva. Teraz nám ho chce vrátiť a následne si ho kúpiť. Ako by sme mali postupovať? Je možné zrušiť darovaciu zmluvu?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

Dobrý deň.

Ako v každom záväzkovom vzťahu, rozhodujúce je znenie zmluvy. V danom prípade darovacej zmluvy. Zrušiť darovaciu zmluvu je možné. Máte rôzne možnosti zrušenia darovacej zmluvy. Pokiaľ  to je v zmluve dohodnuté, môžete od zmluvy odstúpiť. Ďalšou alternatívou je písomná dohoda o zrušení záväzku (tzv. dissolúcia). Do úvahy by teoreticky pripadalo aj spätné darovanie nehnuteľnosti (dcéra by Vám dom darovala naspäť) a následná kúpa. Teoreticky by ste mohli požiadať o vrátenie daru z dôvodu, že sa vaša dcéra správa k Vám alebo k členom vašej rodiny v hrubom rozpore s dobrými mravmi, ale to zrejme nie je Váš prípad.

Podľa Občianskeho Zákonníka:

§ 48

(1) Od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté.
(2) Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.

§ 572 ods. 3
(3) Dohoda o zrušení záväzku sa musí uzavrieť písomne, ak sa zrušuje záväzok dojednaný písomne.

§ 628
(1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.
(2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.
(3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

§ 629
Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.
§ 630

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou o radu. Môj otec daroval dom, ktorý zdedil po svojich rodičoch, môjmu bratovi. Tento brat však podniká a vytvoril značné dlhy. Okrem toho odišiel z domu, a tak rodičia nútene platia inkaso, dane a poplatky zaňho. Otec teraz chce zrušiť darovaciu zmluvu. Mohli by ste mi prosím poradiť, akým spôsobom by to mal urobiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 06.11.2023)

Dobrý deň, v tomto prípade by Váš otec mohol žiadať svojho syna o vrátenie daru, nakoľko takéto jeho konanie by sme mohli považovať za konanie hrubo porušujúce dobré mravy (to to však na hlbsom posúdení), z dôvodu naplnenia čoho, je podľa zákona darca oprávnený požiadať obdarovaného o vrátenie daru. 

Vzhľadom na to uvedené, postup by bol taký, že otec by mal zaslať svojmu synovi písomnú výzvu na vrátenie daru (nakoľko sa jedná o nehnuteľnosť, ku ktorým vlastníctvo prechádza až vkladom do katastra nehnuteľností) s tým, že pokiaľ bude táto vášmu synovi doručená, môže váš otec predmetnú výzvu aj s doručenkou zaslať na kataster s návrhom, aby tento zapísal vlastníctvo k predmetu daru späť na vás. Kataster bude následne skúmať, či obdarovaný s vrátením daru súhlasí. Ak by súhlasil, kataster zmenu vlastníckeho práva zapíše záznamom. Naopak, ak by nesúhlasil, ale by to rozporoval, kataster zmenu nepovolí, ale vyzve vášho otca na podanie žaloby na súd o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V takomto konaní by však bol otec povinný súdu preukázať, že sa syn voči nemu dopustil konania, ktoré odôvodňuje vrátenie daru. AK by svoj nárok pred súdom nepreukázal, súd by žalobu zamietol. 

Samozrejme, do úvahy by prichádzalo aj zrušenie zmluvy, avšak tu sa jedná o dohodu, s ktorou by musel súhlasiť aj váš brat. Ak by s tým nesúhlasil, k uzavretiu dohody by nedošlo. 


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, je možné zrušiť darovaciu zmluvu na pozemok, na ktorom staviame dom? Resp., môže sa stať, že ju niekto bude chcieť zrušiť po 5, 7 alebo 8 rokoch a podarí sa mu to? Alebo existuje nejaké časové obmedzenie, po ktorom sa darovacia zmluva už zrušiť nedá?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 27.10.2023)

Dobrý deň, zrušenie darovacej zmluvy prichádza do úvahy iba v prípade, že by ste sa na tom s darcom dohodli. T.j. jednostranne nemožno darovaciu zmluvu zrušiť. Čo je však možné je to, že darca sa môže domáhať vrátenia daru a to aj po XYZ rokoch od darovania za predpokladu naplnenia zákonnej podmienky, ktorou je, že obdarovaný sa voči nemu alebo členom jeho rodiny správa tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Na to, aby k takému niečomu došlo sa vyžaduje napr. fyzické alebo psychické násilie, hrubé urážky voči darcovi alebo členom jeho rodiny, taktiež dlhodobé neposkytovanie potrebnej pomoci darcovi a pod. 


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, moji rodičia darovali časť pozemku na stavbu rodinného domu môjmu bratovi. Brat s manželkou však dom nepostavili a na darovanom pozemku je iba základová doska. V súčasnosti sa brat rozvádza. Existuje reálna možnosť zrušiť darovaciu zmluvu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 30.09.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že okolnosť tá, že sa brat rozvádza, nie je dôvodom na zrušenie darovacej zmluvy resp. okolnosťou tou, aby sa rodičia mohli domáhať vrátenia daru od brata. Je samozrejmé, že brat môže darovaný pozemok darovať spätne napr. vašim rodičom, prípadne aj vám. Je to vec dohody s bratom. To, že na pozemku je postavená základová doska rodinného domu, to ešte neznamená, že pozemok nemôže brat darovať, lebo on je výlučným vlastníkom pozemku, napr. vám alebo spätne rodičom.

Uvádzame, že ak by došlo k rozvodu, samotný pozemok ak bude naďalej vo vlastníctve brata, nebude predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, lebo pozemok do BSM nepatrí. Predmetom vyporiadania bude len základová doska na pozemku.


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa darovacej zmluvy. V rokoch 2016-2017 môj otec daroval pozemok na stavbu rodinného domu môjmu partnerovi, s ktorým som žila 10 rokov a s ktorým máme spoločnú dcéru. Postavili sme na ňom dom a potom sme sa však rozišli pre nefungujúci vzťah. S dcérou som odišla bývať do nájmu. Chcela by som vedieť: je možné, aby nám pozemok vyplatil alebo aby sa darovacia zmluva zrušila, keďže už nie sme spolu a pozemok úžíva iba on?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 23.09.2023)

Dobrý deň,
pokiaľ váš otec daroval pozemok vášmu partnerovi, s ktorým ste žili 10 rokov, následne sa rozišli, uvádzame, že toto nie je právny dôvod, aby vám vyplatil podiel na pozemku, lebo pozemok nebol darovaný vám.

Uvádzame, že v zmysle ust. § 630 Občianskeho zákonníka sa vrátenia daru môže domáhať len darca a to v prípade hrubého porušenia dobrých mravov, ktorých sa dopustil obdarovaný voči darcovi alebo príslušníkom jeho rodiny /napr. voči vám sa dopustil fyzického násilia a podobne/. Toto právo patrí teda darcovi, vášmu otcovi, ktorý sa môže domáhať vrátenia daru

V otázke uvádzate, že na pozemku ste postavili rodinný dom a teda predpokladáme, že ste do výstavby domu investovali aj vaše peniaze. V tomto smere preto odporúčam kontaktovať advokáta na vyporiadanie investícií do domu, prípadne vyporiadania podielového spoluvlastníctva k domu, ak ste jeho spoluvlastníkom.

 


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, moji rodičia mi darovali dom pred 15 rokmi, aby sa predišlo hádkam v rodine. Požiadala som ich, aby napísali darovaciu zmluvu polovične na mňa a polovične na môjho manžela. Teraz sa môj manžel chce so mnou rozviesť. Môže moja mama zrušiť darovanie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 11.09.2023)

Dobrý deň,
zrejme to nebolo najlepšie riešenie, aby vaša mama darovala podiel na dome aj vášmu manželovi a to bez ohľadu na prípadné spory v rodine. Ak je teraz dom v podielovom spoluvlastníctve vás a vášho manžela, samotný podanie návrhu na rozvod manželstva, ako ani rozvod vášho manželstva nie sú okolnosťami, na základe ktorých by mohla vaša mama ako darca žiadať vrátenie daru.

Podľa ust. § 630 Občianskeho zákonníka platí, že "darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že vaša mama by sa mohla domáhať vrátenia daru od vášho manžela napr. z dôvodu fyzického alebo psychického týrania vás ako jeho manželky. Dobrovoľné vrátenie daru vašej matke prípadne darovanie podielu vám ako manželke je samozrejme možné.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Moja svokra darovala byt môjmu manželovi a jeho sestre v rovnakých podieloch a sama má v ňom doživotné právo bývania. Avšak vyskytla sa komplikácia. Môj manžel mal exekúciu, ktorú splácal, ale po strate práce trikrát po sebe zmeškal splátku. V dôsledku toho mu exekútor na jeho polovicu bytu uplatnil exekúciu. Naša dcéra by toto chcela vyriešiť tak, že by exekúciu uhradila a manželovu polovicu bytu previedla na seba. Manžel s týmto riešením súhlasí, ale svokra nie. Chce zrušiť darovaciu zmluvu a celý byt previesť na meno manželovej sestry. Je toto možné?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 05.05.2023)

Dobrý deň,
zrušiť darovaciu zmluvu je možné len za predpokladu, že sa na tom obe zmluvné strany dohodnú. Bez toho, aby s tým súhlasil aj váš manžel k zrušeniu darovacej zmluvy dôjsť nemôže. Rovnako tak, pokiaľ by chcela matka žiadať o vrátenie daru, toto by bolo možné len za predpokladu naplnenia zákonného dôvodu. Týmto je správanie sa obdarovaného voči darcovi alebo členovi jeho rodiny takým spôsobom, že tým hrubo poruší dobré mravy. 

V zmysle praxe treba pod hrubým porušením dobrých mravov rozumieť dopúšťanie sa fyzického alebo psychického násilia, hrubých urážok voči darcovi alebo členom jeho rodiny.

Ak sa takéhoto správania váš manžel vo vzťahu k matke alebo sestre nedopustil, potom matka nie je oprávnená žiadať vrátenie daru. 


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
v roku 08. 01. 2019 som daroval rodinný dom 1/2 manželke, nakoľko naliehala, že nič nemá a ona je manželka. Po tom ma začala sledovať, pripájala sa na maily v práci z jej počítača IP adresy z práce. Telefonovala mi do práce, keď som mal poradu, musel som sa hlásiť kade chodím, GPS mobil, doma mala odpočúvacie zariadenie, chodila so mnou na obchodné stretnutia, jednania a iné. Musel som ísť na detektor lži, niekoľko krát ku psychológovi a potom k inému psychológovi, spochybnila, že som to všetko ovplyvnil. Výsledok z detektora bol, že som pravdovravný a nikoho nemám, a že ju mám rad. Dna 9. 1. 2023 ma začala vyhadzovať z môjho rodinného domu, vyhodila mi veci zo skrine, odfotil som to a ona mi vymazala snímku (vrátil som to naspäť).

Doma nevari, iba, keď prídu deti domov v piatok, sobotu a nedeľu. 10. 1. vybrala z účtu peniaze, ktoré mame na svadbu 2 deťom. Dna 24. 1. mi zo spoločného účtu zrušila platobnú kartu. Chcel som vedieť, či sú peniaze na úver na účte. Psychicky ma terorizuje, povedala mi, že som jej nemal darovať dom. Keď sme sa hádali a sedel som na stoličke tak ma udrela zozadu na práve ucho (nikde som to nehlásil, lebo so jej nechcel ublížiť), že som odpadol a teraz slabšie počujem, Keď to poviem deťom, že sa deje, tak som za blázna. Je možné zrušiť darovaciu zmluvu? Mám toho ešte viacej, ale to by bolo na roman.
Ďakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň,
nachádzate sa v zložitej situácií, avšak vo Vašom prípade sa podľa nášho názoru môžete domáhať vrátenia daru v zmysle ust. § 630 Občianskeho zákonníka:

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.   Konania Vašej manželky by dokonca za týchto okolností mohli napĺňať aj skutkovú podstatu týrania blízkej a zverenej osoby v zmysle ust. § 208 Trestného zákona:   (1) Kto blízkej osobe alebo osobe, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobí fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie a) bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie alebo obmedzuje jej bezpečnosť, b) bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku alebo odopieraním nevyhnutnej osobnej starostlivosti, ošatenia, hygieny, zdravotnej starostlivosti, bývania, výchovy alebo vzdelávania, c) nútením k žobrote alebo k opakovanému vykonávaniu činnosti vyžadujúcej jej neúmernú fyzickú záťaž alebo psychickú záťaž vzhľadom na jej vek alebo zdravotný stav alebo spôsobilej poškodiť jej zdravie, d) vystavovaním vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie, alebo e) neodôvodneným obmedzovaním v prístupe k majetku, ktorý má právo užívať, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.   V danom prípade by teda bolo na mieste aj podanie trestného oznámenia. Ak chcete, vieme Vám s tým pomôcť. Nebude to uplne jednoduché konanie a môže trvať od niekoľko mesiacov do niekoľko rokov. Ale to čo robí je hrubé porušovanie dobrých mravov.

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, naši rodičia nám s bratom darovali dom. Brat sa však správa k rodičom neslušne. Je možné dar vrátiť?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 26.10.2022)

Dobrý deň,
podľa § 630 Občianskeho zákonníka 

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Len bežná neslušnosť, či nezáujem nestačí. Musia byť hrubo porušené dobré mravy. Judikatúra to detailne nešpecifikuje a líši sa to prípad od prípadu. Mohlo by ísť napr. o napadnutie, podvod a pod. Musel by som mať viac informácií.


Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Žila som v spoločnej domácnosti so strýkom, ktorý mi daroval dom. Teraz žije s nami, ale jeho správanie voči nám je zlé a chcela by som mu darovaný dom vrátiť. Čo k tomu potrebujem? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 19.09.2022)

Dobrý deň, rozumiem vašej pohnútke. Pokiaľ chcete dar vrátiť, môžete tak urobiť jedinou formou darovacej zmluvy, nakoľko sa jedná o nehnuteľnosť, ku ktorej vlastnícke právo sa nadobúda až vkladom do katastra nehnuteľností. Na základe takto uzavretej zmluvy, okresný úrad, katastrálny odbor povolí vklad vlastníckeho práva v prospech obdarovaného. Dôležité je ale to, aby darovaciu zmluvu podpísal aj on.

Existuje ešte jedna možnosť a to je vrátenie daru. Tu však zákon predpokladá, že darovaná vec musí mať nejaké vady, na ktoré  darca obdarovaného vopred neupozornil a z dôvodu existencie ktorých dar darcovi vraciate. Toto právo však obdarovaný nemá na neobmedzený čas. Môžete tak urobiť v lehote troch rokov odkedy sa o vade veci dozvedel. Preto ak vám ako obdarovanému táto lehota uplynula, dar vrátiť nemôžete. Môžete však uskutočniť spätný prevod formou darovacej zmluvy.  

Tretia možnosť je, že on Vás požiada o vrátenie daru a vy to budete akceptovať. Spíšete krátku dohodu o tom, že sa vracia dar a tá bude pokladom pre zápis do katastra.


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať niečo v súvislosti s darovacou zmluvou. Môj otec spolu s mojou mamou darovali dom môjmu bratovi (ich synovi), no ten sa o nich nestará a nemá o nich žiadny záujem. Rád by preto dom znovu previedol na svoje meno. Je to možné? Ak áno, akým spôsobom by sme mali postupovať? Je možné darovaciu zmluvu zrušiť aj bez obdarovaného, alebo je nevyhnutné, aby bol pri jej zrušení prítomný aj on?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 28.08.2022)

Dobrý deň,
áno v zmysle príslušných ustanovení občianskeho zákonníka sa darca, teda v tomto prípade vaši rodičia môžu domáhať vrátenia daru. Avšak musia byť splnené podmienky stanovené zákonom. § 630 Občianskeho zákonníka:

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Z vyššie uvedeného ustanovenia vyplýva, že nato, aby sa darca mohol domáhať vrátenia daru, musí sa k nemu obdarovaný správať tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Domnievam sa, že v prípade, ktorý uvádzate, o takéto porušovanie nepôjde. K uvedenému prikladám aj úryvok z rozhodnutia R 31/1999:

 „...že právo darcu domáhať sa vrátenia daru nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi ani pri menej významnom porušení dobrých mravov zo strany obdarovaného. Za hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným nemožno považovať napríklad predaj darovanej veci cudzej osobe alebo nenavštevovanie darcu pri príležitosti sviatkov a jeho životných jubileí“

Cestou by však mohlo byť zneplatnenie danej zmluvy. V prípade nehnuteľnosti musí byť darovacia zmluva uzavretá v písomnej forme, môžu tam byť chyby, pričom ak by to tak bolo, išlo by o neplatný právny úkon, ktorý by nemal žiadne právne následky. Taktiež musia byť splnené podmienky pre platnosť právneho úkonu. Právny úkon resp. zmluva musí spĺňať viaceré podmienky, ktoré sú uvedené v § 37 Občianskeho zákonníka:

(1)Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.

(2)Právny úkon, ktorého predmetom je plnenie nemožné, je neplatný.

(3)Právny úkon nie je neplatný pre chyby v písaní a počítaní, ak je jeho význam nepochybný.
 
Skontrolujte danú zmluvu, prípadne ju dajte skontrolovať advokátovi, možno nájde nedostatok, ktorý by danú zmluvu zneplatnil a tým pádom by nevyvolala právne účinky a vlastníkmi by boli stále Vaši rodičia, ktorý by Vám ju mohli následne darovať. 
Inak ešte je možné sa s bratom dohodnúť, aby vrátil dar. Ale na to potrebujú rodičia jeho súhlas.
Nie je to teda až také jednoduché získať dar späť. 


V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava