Zrušenie darovacej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 21. 10. 2013

Otázka: Zrušenie darovacej zmluvy

Chcem poprosiť o radu. Dcére sme darovali dom, je na liste vlastníctva. Ona nám chce dom vrátiť a chce si ho kúpiť.  Ako máme postupovať? Je možné zrušiť darovaciu zmluvu?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

Dobrý deň.

Ako v každom záväzkovom vzťahu, rozhodujúce je znenie zmluvy. V danom prípade darovacej zmluvy. Zrušiť darovaciu zmluvu je možné. Máte rôzne možnosti zrušenia darovacej zmluvy. Pokiaľ  to je v zmluve dohodnuté, môžete od zmluvy odstúpiť. Ďalšou alternatívou je písomná dohoda o zrušení záväzku (tzv. dissolúcia). Do úvahy by teoreticky pripadalo aj spätné darovanie nehnuteľnosti (dcéra by Vám dom darovala naspäť) a následná kúpa. Teoreticky by ste mohli požiadať o vrátenie daru z dôvodu, že sa vaša dcéra správa k Vám alebo k členom vašej rodiny v hrubom rozpore s dobrými mravmi, ale to zrejme nie je Váš prípad.

Podľa Občianskeho Zákonníka:

§ 48

(1) Od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté.
(2) Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.

§ 572 ods. 3
(3) Dohoda o zrušení záväzku sa musí uzavrieť písomne, ak sa zrušuje záväzok dojednaný písomne.

§ 628
(1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.
(2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.
(3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

§ 629
Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.
§ 630

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Rodičia darovali synovi celú svoju nehnuteľnosť (dom aj s veľkým pozemkom) v lukratívnej časti mesta. Okrem tohto majetku už majú len niekoľko pozemkov v nízkej finančnej hodnote. Dcére nedarovali nič. Dôvodom nebolo to, žeby dcéra rodičom nepomáhala, skôr naopak. Týmto svoju dcéru "vydedili" ešte za svojho života. Odôvodnenie bolo, že synovi chceli viac pomôcť, lebo je menej samostatný a dcéra sa vie o seba postarať. Je to možné napadnúť a zrušiť alebo zmeniť takýto spôsob rozdelenia dedičstva? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.02.2020)

Dobrý deň prajem,

vlastník veci môže so svojou vecou disponovať podľa vlastného uváženia a slobodne. Ak sa rozhodne vec previesť na inú osobu, nepotrebuje na súhlas inej osoby (pokiaľ nie je táto osoba spoluvlastník). Rovnako tomu je aj v prípade, ak rodičia darujú vec jednému dieťaťu a druhému nedarujú nič, prípadne menej. Ak tento úkon spĺňa všetky náležitosti platného právneho úkonu (urobený slobodne, vážne, určito zrozumiteľne, v predpísanej forme, v čase, kedy sú účastníci zmluvy spôsobilí na právne úkony) je takýto úkon platný a nedá sa napadnúť. Ak sa takto prevedie majetok za života, nejde o vydedenie. Jedine v dedičskom konaní môže druhé dieťa žiadať, aby sa od dedičského podielu, ktorý dostalo dieťa odrátalo to, čo od rodiča (poručiteľa) bezplatne dostal. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môže dôjsť k napadnutiu darovacej zmluvy, aj keď na to nie je dôvod. Pred 15 rokmi som dostal od starého otca darovacou zmluvou časť domu a teraz ju chce spať. Za tie roky sme s otcom nejaké peniaze investovali do opráv. Starý otec zámerne vyvoláva konflikty. Poraďte ako sa zachovať, aby som neporušil dobre mravy ani zákon. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.02.2020)

Dobrý deň prajem,

teoreticky to možné je. Je možné, aby darca žiadal vrátiť dar, no môže to urobiť len ak sú hrubo porušené dobré mravy. Ak ale darca zámerne vyvoláva konflikty, aby tým kreoval dôvod na hrubé porušenie dobrých mravov, tak by podľa môjho názoru nemohol žiadať vrátiť dar, pretože by tým zneužíval právo a sám by konal v rozpore s dobrými mravmi. Odporúčam správať sa v medziach zákona, slušne a snažiť o zmierne vyriešenie veci. Ak by na Vás aj podal žalobu o vrátenie daru a súd by videl, že Vy ste sa snažili urovnať spory a správali ste sa slušne, tak by potom žalobu zamietol. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Prosím o odpoveď na moju otázku. Pred cca 5 rokmi mi mama darovala svoju časť bytu po smrti otca z dôvodu, že začali chodiť exekúcie na bratov zdedený podiel 1/6 bytu. Dohodli sme sa, že vyplatil túto zadĺženú časť a ona na mňa prepise zvyšok. Lenže potom mi začala vyčítať, že to urobila, že pripravila o dedičstvo bratove deti atď. Život sa s ňou stal neznesiteľný. Vo svojich aj spoločných priestoroch je kvôli nej neskutočný neporiadok znáša veci zo second hendov aj od kontajnerov. Zašlo to až tak, že sme mali doma šváby a 3 krát ploštice. Ja už situáciu nezvládam a ona so svojim životným štýlom neprestala ani po 500 upozorneniach. Nemá ani doživotné užívanie právo. Chcem byt predať a jej nájsť náhradné ubytovanie. Ona povedala, že sa odtiaľ nepohne. Môžem to urobiť aj bez jej súhlasu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.06.2019)

Dobrý deň,

ak ste výlučnou vlastníčkou bytu môžete s bytom voľne disponovať, teda ho aj predať bez súhlasu Vašej matky.

Problémom bude vysťahovanie z bytu po prevode, keďže Vaša mama nebude povinná sa z bytu vysťahovať bez súdneho rozhodnutia ak s tým ona sama nebude súhlasiť a Vy jej aj zabezpečíte náhradné bývanie.

Alebo inakšie, ak jej aj zabezpečíte náhradné bývanie a ona sa odmietne z bytu vysťahovať, budete sa musieť obrátiť na súd s návrhom na vypratanie nehnuteľnosti.

O tejto problematike píšeme v mnohých našich odpovediach, napr. článku vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať, ako je to pri vrátení daru v prípade, že darca napadne darovaciu zmluvu, ktorá bola podpísaná pred 14-timi rokmi a darovaný majetok - pozemok + časť domu bol zveľadený, t.z. na pozemku boli vykonané komplexné úpravy, ktoré stali nemalé financie, taktiež nad rodinným domom bola urobená nadstavba. V prípade vrátenia daru mame nárok na finančnú náhradu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.06.2019)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že ste do darovanej nehnuteľnosti investovali značné finančné prostriedky.

V prípade súdneho konania o vrátenie daru vzhľadom na okolnosť, že nehnuteľnosť sa značne zhodnotila, darca by musel Vám vrátiť bezdôvodné obohatenie, prípadne ako to vyplýva z ust. § 458 ods. 1 Obč. zákonníka, museli by ste poskytnúť finančnú náhradu za darovaný dom v cene v čase darovania. 

Darca musí svoje právo na vrátenie daru uplatniť v lehote 3 rokov odo dňa hrubého porušenia dobrých mravov. Preukázanie hrubého porušenia dobrých mravov, ktoré by odôvodňovalo vrátenie daru, je v súdnom konaní náročné.

Podľa ust. Občianskeho zákonníka platí :

"§ 457 : Ak je zmluva neplatná alebo ak bola zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal.

§ 458 : 

(1) Musí sa vydať všetko, čo sa nadobudlo bezdôvodným obohatením. Ak to nie je dobre možné, najmä preto, že obohatenie spočívalo vo výkonoch, musí sa poskytnúť peňažná náhrada.

(2) S predmetom bezdôvodného obohatenia sa musia vydať aj úžitky z neho, pokiaľ ten, kto obohatenie získal, nekonal dobromyseľne.

(3) Ten, kto predmet bezdôvodného obohatenia vydáva, má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré na vec vynaložil."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, V lete 2015 darovali rodičia nehnuteľnosť, ktorú vlastnili vyše 30 rokov 2 dcéram rovnakým dielom. Otec medzičasom zomrel. Teraz chcú dcéry túto nehnuteľnosť prepísať znova na mamu. Môžu spísať obojstranne odstúpenie od darovacej zmluvy, aby sa tým zmluva od začiatku zrušila? Mame by sa tým zarátali všetky tie roky vlastníctva, aby bola oslobodená od platenia dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti, nakoľko je plánovaný predaj domu.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.01.2019)

Dobrý deň, pokiaľ v darovacej zmluve nie je napísané, že od nej môžete odstúpiť, tak to nie je možné, iba ak by to vyplývalo zo zakona. Dalo by sa to urobiť tak, že v dohode o urovnaní sa dohodnete, že sa darovacia zmluva ruší.

Ďalším riešením v tomto prípade môže byť darovanie nehnuteľnosť naspäť mame. 

Ak by ste predali nehnuteľnosť vy, tak sa bude platiť iba daň zo zisku, ktorý bude prevyšovať obstarávaciu cenu nehnuteľnosti, t.j. hodnotu nehnuteľnosti v čase darovania nehnuteľnosti. Ak predáte dom iba za obstarávaciu cenu, nebude platiť daň zo zisku. Obstarávaciu cenu je možné určiť znaleckým posudkom ku dňu darovania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Stará mama darovala vnučke a jej manželovi dom ako svadobný dar s tým, že ma právo dožiť v danom dome aj so starým otcom. Vnučka aj s mužom si začali dom prerábať a investovali do domu veľa peňazí. Neskôr začali doma hádky aj so strany detí starej mamy a na základe toho sa vnučka aj s mužom odsťahovali. Je možné darovaciu zmluvu zrušiť, aj keď boli podmienky splnené? A môže si vnučka vymáhať späť peniaze, ktoré investovala?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.01.2019)

Dobrý deň,

podľa § 630 Občianskeho zákonníka je možné požadovať vrátenie daru, len ak sa obdarovaný k darcovi správa tak, že hrubo porušuje dobré mravy. Bežné hádky, či nezhody, nemožno automaticky považovať za hrubé porušenie dobrých mravov. Darovaciu zmluvu možno v iných prípadoch zrušiť len dohodou. Ak by došlo k zrušeniu darovacej zmluvy, môže vnučka žiadať investície späť, avšak je potrebné dávať pozor na premlčanie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som informovať o zrušení darovacej zmluvy. Sestra je v bezdetnom manželstve a jej manžel si našiel priateľku a odsťahoval sa zo spoločného bytu. Podal návrh na rozvod. Byt mu sestra darovala, pretože na neho majú hypotéku, ktorej je spoludlžníkom. Po odsťahovaní jej naďalej platí 1/2 hypotéky. Ona by chcela darovaciu zmluvu zrušiť. Na Vašej stránke som sa dočítala, že darovacia zmluva sa môže zrušiť jediné porušením hrubých mravov, no švagor sa k nej nikdy nesprával hrubo, ani fyzicky ani slovne. Skôr ona bola tá, ktorá slovne a fyzicky napadala jeho. Ako môže teda postupovať v takom prípade? Je možné zrušiť darovaciu zmluvu, alebo ho bude musieť vyplatiť? On požaduje majetkové vyrovnanie. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.08.2018)

Dobrý deň, ako ste sa správne dočítali, podľa ustanovenie § 630 Občianskeho zákonníka - Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Vychádzajúc z opisu skutočností uvedených vo Vašej otázke máme za to, že v tomto prípade zrejme nie sú splnené podmienky na to, aby Vaša sestra požadovala späť dar. Rozvod, prípadne i nevera podľa nášho názoru nie sú dostatočné dôvody pre naplnenie zákonných podmienok. Ak nedôjde k žiadnej novej zmene, skutočnosti, ktorá by odôvodňovala žiadosť o vrátenie daru, bude ho musieť z domu v rámci majetkového vyrovnania vyplatiť, avšak pri zohľadnení zostatku hypotekárneho úveru.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, starká darovala pôdu mame pred mesiacom, ale teraz sa objavil kupec, ktorý by to kúpil, keďže mama pôdu nevlastní 5 rokov musela by z predaja platiť daň, moja otázka znie ak by zrušili darovaciu zmluvu a poda by pripadla nazad starkej bola by brána ako pôvodný majiteľ, ktorý tu pôdu vlastnil xy rokov a nemusela by z toho platiť daň alebo by bola znovu ako nový majiteľ a tým pádom by sme si nepomohli ďakujem milan.

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.07.2018)

Dobrý deň, nakoľko ide o nadobudnutie nehnuteľnosti priamym potomkom (vašou mamou od babky), tak v tomto prípade by mama pri predaji nehnuteľnosti neplatila daň z príjmu (za podmienky, ak babka vlastnila nehnuteľnosť minimálne päť rokov). Takže nehnuteľnosť môže aj mama priamo predať bez nutnosti zrušenia darovacej zmluvy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Mama darovala dom sestre, s VB na dožitie. Po 3. rokoch sa málo stará a chce ju dať do ústavu, aj keď nieje dôvod, potrebuje jej časť domu pre dcéru. Mama je v koncoch, nevedia spolu fungovať. Môže žiadať vrátenie daru ?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.05.2018)

 

Dobrý deň, 
k Vašej otázke uvádzame nasledovné :

1./ Pri zodpovedaní otázky začneme kúskom právnej teórie darovacej zmluvy, ktorá je obsiahnutá v ust. § 628 a nasl. Obč. zákonníka :

"§ 628 : (1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.

(2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.

(3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

§ 629 :  Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

§ 630 :  Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

 

2./ Dôležité je ako máte v zmluve koncipované vecné bremeno. Otázka chcenia dať Vašu mamu do ústavu len z dôvodu, že sestra potrebuje dom pre svoju dcéru, podľa nášho názoru môže byť dôvodom na to, aby Vaša mama mohla žiadať vrátenie daru, hlavne v prípade, ak nie je žiaden dôvod na ústavnú starostlivosť. Otázkou je, či toto viete preukázať aj v súčasnosti, aby to ako dôvod bolo uvedené v listine o odstúpení od darovacej zmluvy, prípadne či vo veci nie sú aj iné ďalšie dôvody spadajúce pod pojem hrubého porušenia dobrých mravov /hrubé správanie, poskytnutie pomoci ak o toto Vaša mama žiada, obmedzovanie podmienok na žitie v dome a pod./. Pojem dobré mravy citovaný v ust. § 630 Obč. zákonníka zákonom definovaný nie je, ale súdna prax zaujíma stanovisko, že dobré mravy sú meradlom hodnotenia konkrétnej situácie, zodpovedajúcej všeobecne uznávaným pravidlám slušnosti v súlade so všeobecnými zásadami morálky demokratickej spoločnosti. Úvaha súdu o tom, či výkon práv a povinností je v rozpore s dobrými mravmi, musí byť podložená konkrétnymi zisteniami v konaní, ktoré  darca bude musieť v konaní preukázať dôkazmi. Teda v prípadnom súdnom konaní bude musieť byť preukázané, že tento dôvod - danie do ústavu, prípadne ďalšie dôvody - existuje.

 

3./ Vec môžete riešiť dohodou, teda zmluvné vrátenie daru alebo cestou súdu.  

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta.

 

©


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, mama mi darovala dom 2013 ako dcére žiadne vecné bremeno tam nie je, vzala som pôžičku 11 000 €, dom som si opravila a do domu mi začal chodiť brat s bezdomovkyňou a užívajú ho zadarmo. Vytkla som to mame. Čo mám urobiť má právo tam chodiť ? Energie platím ja. Môže mi mama vziať dar spať, keď vyhodím brata?

Odpoveď: Zrušenie darovacej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.05.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Právna úprava darovacej zmluvy je upravená v ust. § 628 a nasl. Obč. zákonníka nasledovne :

"Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.

Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.

Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

2./  Z uvedeného zákonného textu vyplýva, že to, že Vaša mama nemá vo Vám darovanej nehnuteľnosti zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania nemá vplyv na to, či sa môže domáhať vrátenia daru. Zo zákona vyplýva, že darca sa môže domáhať vrátenia daru ak sa obdarovaný k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

3./ Nepíšete v otázke bližšie okolnosti, napr. vek brata, či má zamestnanie, či má na inej adrese bývanie s trvalým alebo prechodným pobytom, resp. či v predmetnej nehnuteľnosti nebýval už v čase darovania na základe odvodeného práva bývania. Sme názoru, že návšteve brata vlastnej matky nemôžete zamedziť. Bývanie brata v nehnuteľnosti  s ďalšou cudzou osobou ak nemá zákonný podklad, prinajmenšom Váš súhlas, nie je dôvodné. 

Odporúčame kontaktovať advokáta. 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk