Máte
otázku?

Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košice

Otázka: Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je lepšia darovacia alebo kúpna zmluva na byt. Moji rodičia vlastnia dva byty a chcú jeden z nich darovať jednému z dvoch detí. Prvému z nich darovali byt už pred 20 rokmi. Ktorá zmluva je v tejto situácii lepšia? Čítala som niekde, že ak rodičia ešte vlastnia byt a sú vlastníkmi určitej sumy hotovosti, napríklad 100 000, potom sa hodnota daru (napríklad 50 000 - hodnota darovaného bytu) odráta z dedičstva pre obdarovaného. To znamená, že nebude zo zákona dediť polovicu z 100 000, ale iba polovicu zo zvyšných 50 000. Je to tak? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

Najprv kúsok právnej teórie. Základná právna úprava predmetnej problematiky je upravená v ust. Občianskeho zákonníka (ďalej iba "OZ").

 

1./ Podľa ust.§ 628  OZ "darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť. Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti. Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.  Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."


2./ Pri kúpnopredajnej zmluve je nadobudnutie nehnuteľnosti je odplatné.  Podľa ust. § 588 OZ platí :
"Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu."
OZ hovorí o dohodnutej cene, čo neznamená, že cena musí byť podľa znaleckého posudku. Avšak pre účely hodnoty nehnuteľnosti je treba dať vyhotoviť znal. posudok potrebný z hľadiska dane z príjmov v súčasnosti, ak aj v prípade potreby v budúcnosti ak budete s nehnuteľnosťou disponovať, či už následný predaj, darovanie, zámena a podobne. 

Ako darovacia, tak aj kúpnopredajná zmluva podiehajú zápisu do katastra nehnuteľností.


3./ ; Ohľadom zaplatenia predávajúcemu dohodnutej ceny je potrebné  upriamiť pozornosť aj na odovzdanie a prevzatie peňazí :

Od 1.1.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý zakazuje vykonávať platby v hotovosti prevyšujúce sumu 15 000 eur, ak sa jedná o platby medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi.  Ak je odovzdávajúcim alebo preberajúcim platby fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo právnická osoba, platba v hotovosti nesmie presiahnuť sumu 5 000 eur.
Zákon zakazuje akékoľvek platby v hotovosti bez ohľadu na ich právny dôvod, okrem výnimiek presne definovaných v zákone. Zákaz sa vzťahuje nielen na platby za predaj tovaru, ale aj na platby pôžičiek, plnenie záväzkov, platby záloh. Teda aj ak by platba za nehnuteľnosť bola rozdelená na niekoľko časti, teda v prípade fyzických osôb napr. po 14 000 eur krát počet splátok, hodnotou platby v hotovosti bude potom je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu (kúpnopredajná zmluvanapr. na sumu za nehnuteľnosť vo výške 50 000 eur).
Ak dôjde k porušeniu zákona zo strany fyzickej osoby – nepodnikateľa, bude jej uložená pokuta za priestupok do 10 000 eur /pri PO až do výšky 150 000 €.


4./ Otázka započítania darov na dedičský podiel je riešená v ust. § 484 OZ platí : ; "Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."
Ako príklad postupu započítania daru v dedičskom konaní budeme vychádzať z Vami uvedených údajov :
Predmet dedičstva : 

100 000 eur napr. na bank. účte mínus - 50 000 ; eur titulom daru = 50 000 eur sa delí medzi dvoch dedičov = 50 000 eur : 2 dediči = 1. dedič dostane  25 000 eur a 2. dedič tiež 25 000 eur. 

Pri takomto výpočet nebude hodnota daru pre jedného z dedičov zohľadnená, preto je tento výpočet nesprávny.

Správny výpočet :

Dedičstvo 100 000 eur na bank. účte ; plus hodnota bytu darovaná jednému z dedičov 50 000 eur = 150 000 eur delené 2 dediči = 75 000 €, nakoľko jeden z dedičov dostal dar za života poručiteľa v hodnote  50 000 eur zo sumy 75 000 eur sa mu odpočíta hodnota daru - 50 000 eur a na tohoto dediča pripadne z dedičstva  25 000 eur a na druhého dediča  75 000 eur.  Týmto výpočtom obaja dediči dostanú v podstate rovnako po 75 000 eur.
 

Pri určení hodnoty daru sa vychádza z ceny, ktorú mal dar v čase darovania. Niekedy však môže dôjsť k tomu, že v čase dedenia hodnota tohto daru je značne iná napr. vzhľadom na nárast ; alebo zníženie cien na realitnom trhu  a hodnota nehnuteľnosti bude značne rozdielna /vyššia lebo nižšia/ a preto by sa v dedičskom ;konaní započítala hodnota v čase dedenia. Jedná sa však o prípady nárastu/zníženia hodnoty veci z dôvodu, ktoré nie sú na strane obdarovaného, teda že on do nehnuteľnosti investoval, prenajímal ju a podobne.
Ale to sú právne úvahy, konkrétny prípad  započítania sa musí preskúmať v dedičskom konaní. 

 

Odporúčanie a záver

Je na Vašom zvážení  resp. dohode akú formu prevodu bytu zvolíte či darovanie alebo kúpnopredajnú zmluvu. Tu len poznamenávame, ako je aj vyššie uvedené, že prevod  peňazí sa musí realizovať zákonným spôsobom. Len poznamenávame, aj ak by bola dohodnutá kúpnopredajná zmluva, druhý dedič by mohol v dedič. konaní žiadať preukázať zaplatenie kúpnej ceny zákonným spôsobom, nakoľko je možné, že predmetné peniaze by potom mali byť teoreticky predmetom dedičského konania a dedič, ktorý uzatvoril kúpnopredajnú zmluvu a nevedel by preukázať zaplatenie kúpnej ceny, zrejme by sa nevyhol započítaniu na svoj dedičský podiel. ; 

Takže pokiaľ sú hodnoty darov pomerne rovnaké, nie je dôvod sa vyhýbať tejto forme prevodu darovacou zmluvou.


Pre zmluvu odporúčame kontaktovať advokáta, ktorý zo zákona musí vykonať autorizáciu zmluvy podľa zákona o advokácii, čím budete mať právnu istotu, že zmluva je právne perfektná. Samozrejmosťou je aj podanie na kataster nehnuteľností, ktoré je v prípade elektronického podania aj rýchlejšie a lacnejšie, zároveň odpadá povinnosť overiť podpisy prevodcu resp. darcu, čo zabezpečí tiež advokát.

Trápi vás "Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, spolu so sestrou sme po rodičoch zdedili dom. Naša mama zomrela v tomto roku a ešte predtým, približne pred dvoma a pol rokmi, prepísala dom na mňa a moju sestru po pohrebe nášho otca. Takže teraz sme my, dve sestry, vlastníčkami tohto domu. Moja sestra by si chcela dom ponechať s tým, že mi vyplatí odpovedajúcu sumu. Mám otázku, čo je pre nás najvýhodnejšie? Budeme musieť pri kúpnopredajnej zmluve platiť daň z predaja? Ak áno, dá sa to vyriešiť pomocou darovacej zmluvy, v ktorej by bola uvedená aj suma? Chcem, aby bolo všetko oficiálne a právne vyriešené, avšak obávam sa platby dane, keďže ešte neprešlo päť rokov od prepisu nehnuteľnosti po rodičoch. Ďakujem.

Odpoveď: Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie

(odpoveď odoslaná: 27.10.2022)

Dobrý deň, 

S tou daňou to nemusí byť tak, ze by ste ju mali platiť, dôležité je poznať viac informácii o tom ako ste to nadobudli od právnych predchodcov. Pri dedení sa počíta aj doba vlastníctva právneho predchodcu. Pri darovaní si do výdavkov môžete dat cenu nehnuteľnosti v určitej výške. Potrebujem poznať viac podrobností aby som Vám vedel presne poradiť. Je to však už otázka na Premium poradňu. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás, moja mama by chcela, aby jej nehnuteľnosť - byt, bola prepísaná na môj meno ešte za jej života. Ktorá je lepšia cesta? Darovacia zmluva alebo kúpno-predajná zmluva s nejakou symbolickou sumou (napr. 100 €)? Ide o to, že v prípade potreby by sme chceli byt dať do podnájmu, prípadne ho v budúcnosti predať. Mária.

Odpoveď: Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie

(odpoveď odoslaná: 17.02.2022)

Dobrý deň, ak Vaša mama chce previesť vlastníctvo bytu na Vás, potom uvádzame, že ak by ste uzatvorli kúpnu zmluvu za symbolickú sumu 100 €, táto by bola považovaná v zmysle ust. Obč. zákonníka za darovaciu zmluvu. Odporúčame v súlade so skutkovým stavom a prianím účastníkom zml. vzťahu uzatvoriť darovaciu zmluvu.
Pokiaľ ide o následný prenájom bytu, daravanie bytu Vám nie je toho prekážkou, rovnako ani predaj bytu.

Otázkou je v prípade predaja bytu len daň z príjmu. Tu platí v zmysle ust. zákona o dani z príjmov že ak daňovník /Vy/ predá nehnuteľnosť, ktorú nadobudol darovaním, pričom neuplynulo viac ako 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia, príjem z predaja tejto nehnuteľnosti nie je od dane z príjmov oslobodený a daňovníkovi vzniká povinnosť príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov ako príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti.

Na spísanie darovacej zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta.

 


Podotázka: Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Sme traja súrodenci. Po smrti nášho otca v roku 2009 sme sa vzájomne dohodli a každý z nás dostal určitý podiel z dedičstva. Mne pritom pripadla polovica domu, keďže súrodenci sa svojho podielu vzdali v môj prospech. Teda momentálne je vlastníkom polovice domu mama a druhú polovicu vlastním ja. Plánujem v domove prebiehať rekonštrukciu. Mama súhlasí so zmenou vlastníctva svojej polovice domu na mňa. Nevieme však, či je lepší variant darovacia zmluva, alebo kúpno-predajná zmluva napríklad na sumu 5000 eur, pričom by mama zostala mať doživotné užívanie. Chcela by som sa po smrti matky vyhnúť zbytočným problémom. Máme otázku, ako by to bolo s dedičstvom po smrti matky? Matka ešte vlastní nejaké pozemky. Zahrňovalo by sa do dedičstva len to, čo by vlastnila v čase smrti? Mali by ešte súrodenci nejaký nárok na dom? Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie

(odpoveď odoslaná: 13.10.2020)

Dobrý deň,

ak by došlo k darovaniu polovice domu, tak by išlo o nie bežné darovanie a v dedičskom konaní po nej by sa to muselo zohľadniť započítaním na Váš dedičský podiel. To znamená, že polovica domu by síce nebola predmetom dedenia, ale hodnota daru by sa započítala na Váš dedičský podiel, a teda o to menej by ste dedili ostatného majetku, prípadne by Vás o z dedenia vylúčilo úplne.

 

Ak teda chcete postupovať obozretnejšie, vhodnejšia by bola kúpa podielu na dome.


Trápi vás "Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Na náš problém som nenašla odpoveď, preto Vás prosím o radu. Mám dve deti: dcéru z prvého manželstva a syna z druhého. Moja dcéra je nesvojprávna a ani ona, ani jej potomkovia neprejavili o mňa záujem. Chcem prepísať 1-izbový byt na syna z druhého manželstva a rada by som sa informovala, čo je právne výhodnejšie: urobiť to kúpnou zmluvou alebo darovacou zmluvou. Chcela by som tiež vedieť, aké sú poplatky a výdavky pri obidvoch typoch zmlúv. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie

(odpoveď odoslaná: 22.04.2020)

Dobrý deň,
je na Vašej dohode, či byt synovi predáte alebo darujete.
Ak by ste spísali kúpnopredajnú zmluvu, syn musí za byt aj riadne zaplatiť.
Ak by ste byt synovi darovali, predmetný dar sa mu v prípade Vášho úmrtia započítava na jeho dedičský podiel a teda o toľko by menej dedil.

Poplatky na kataster sú rovnaké.
V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu a budete mať právnu istotu, že zmluva bude právne perfektná a nenapadnuteľná.


Podotázka: Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie (Dedičské právo)Ďakujem, toto sem vlastne vedela. Chcem nájsť spôsob, aby dcéra a jej deti nededili. Ak tomu dobre rozumiem: 1. pri predaji bytu za dohodnutú cenu napr.14 500 € /kde netreba vyplatenie dokladovať cez banku/ , by nemal po smrti problém s vlastníctvom bytu alebo jeho započítavaním . Predmetom dedenia by boli len ostatné hnuteľné veci? Pri kúpropredajnej zmluve treba dať urobiť znalecký posudok, aj ak sa cena dohodne? 2. ak byt darujem, bude cena ostatných hnuteľných vecí po smrti samozrejme nižšia, bude pri započítáváni syn povinný doplatiť rozdiel dcére a to nechcem . 3. poplatky za KN sú rovnaké, to viem, myslela som na poplatky z príjmu daru alebo z kúpy, t.j. či syn bude musieť zaplatiť nejaké dane z príjmu za dar alebo z kúpy bytu. Proste môj problém je, ako dať synovi byt aby s tým nemal problémy po mojej smrti. Môžem ešte raz poprosiť o radu? Ďakujem pekne.


Odpoveď: Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie

(odpoveď odoslaná: 22.04.2020)

Byt môžete predať aj za 14.500 €, zákon to nevylučuje. Pri predaji sa nezapočítava synovi nič v dedičskom konaní.  

Predmetom dedenia bude iba to, čo budete vlastniť v čase svojej smrti. Ak to budú iba hnuteľné veci, tak iba tie.

Ku kúpnej zmluve nepotrebujete znalecký posudok. Syn by nedoplácal v prípade Vašej smrti v dedičskom konaní z bytu nič. Len by sa mohlo stať, že by nededil nič (v závislosti od hodnoty bytu). 

Daň z darovania sa neplatí. V zásade platí, že ak predávate nehnuteľnosť a vlastnili ste ju viac ako 5 rokov, tak neplatíte daň z príjmu. 

Tiež máte možnosť dcéru vydediť, ak o vás neprejavuje ona a ani potomkovia záujem. 

Synovi môžete darovať aj dom a aj hnuteľné veci. Ak viete, že v čase smrti nebudete nič vlastniť alebo neplánujete niečo hodnotné nadobudnúť, tak môžete pokojne synovi nehnuteľnosť darovať. V tom prípade predmetom dedenia nebude nič a syn nebude mať žiadne povinnosti voči sestre. 


Podotázka: Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Mám dve plnoleté deti z prvého manželstva, a moja druhá manželka má rovnako dve plnoleté deti z minulosti. Chcel by som zistiť, či existuje spôsob, ako zabezpečiť, že všetky tieto deti budú dediť po nás rovnakým dielom, no až po smrti nás oboch. Obávam sa, že ak by som zomrel prvý, moje deti, a hlavne osoby za nimi, by mohli mojej manželke úplne zničiť život. Chcem tomu zabrániť, a ak nebude iná možnosť, som ochotný uvažovať aj o vydedení detí a ich potomkov z dôvodu ich absolútneho nezáujmu o mňa.

Odpoveď: Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie

(odpoveď odoslaná: 26.03.2020)

Dobrý deň, 

otázku sme pochopili tak, že z predchádzajúceho manželstva máte dve plnoleté deti a tieto v prípade Vášho úmrtia by robili problémy Vašej súčasnej manželke. Chcete, aby sa Vaša súčasná manželka bola uvedených problémov ušetrená.

Riešenie, na aké sa pýtate v otázke, teda že Vaša deti z prvého manželstva by dedili až potom, čo by ste obaja zomreli, nie je možné. 

Nepíšete v otázke o aký majetok ide /hnuteľný, nehnuteľný/. 

Riešením vo Vami uvedenom prípade  bez toho, aby ste spisovali testament alebo listinu o vydedení, je, aby ste tento majetok podľa Vášho uváženia darovali za života deťom Vašej manželky. V prípade nehnuteľnosti netreba zabudnúť na zriadenie vecného bremena  - doživotné užívanie a bývanie v nehnuteľnosti.

Ak by ste to takto riešili, v prípade Vášho úmrtia sa Vaše deti ani ich potomkovia nemôžu od obdarovaných - detí Vašej terajšej manželky domáhať toho, aby im vyplatili nejaký podiel z už darovaného majetku. Rovnako platí, že predmetný majetok už nebude v prípade Vášho úmrtia predmetom dedenia, lebo v čase úmrtia nebudete jeho vlastníkom či už podielovým alebo bezpodielovým.  

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie (Dedičské právo)

Otec má dve dospelé deti. Synovi daroval dom napríklad v roku 2000. Ten ho predal a nasledujúci majitelia postupovali rovnako. Otec zomrel v roku 2020, bez závetu. Nasleduje dedičské konanie. Ako si môže dcéra uplatniť túto skutočnosť v rámci dedičského konania - podľa zákona sa dedičovi do jeho podielu započítava to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania? A v akej hodnote to platí? Nevzťahuje sa tu prípadne premlčacia doba? Vopred ďakujem. Jozef Orgonáš.

Odpoveď: Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie

(odpoveď odoslaná: 22.02.2020)

Dobrý deň,

ako správne uvádzate v otázke, ide o tzv. započítanie na dedičský podiel podľa ust. § 484 Obč. zákonníka (citujeme) :
"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

V prípade dedičského konania nie je podstatné to, že obdarovaný syn darovaný dom predá a kupujúci ho predá tiež atď. 
V dedičskom konaní sa dedičovi na jeho dedič. podiel započítava hodnota daru, ktorú od poručiteľa dostal a to v hodnote, akú mal dar v čase darovania, a o toľko bude menej dedič z majetku, ktorý bude prípadne predmetnom dedenia. Nie je podstatné kedy došlo k darovaniu, teda otázka premlčania neprichádza do úvahy. Darovanie nehnuteľnosti sa vždy považuje za nie obvyklý dar. Túto okolnosť darovania poručiteľom je potrebné v dedičskom konaní uviesť. 

Poznamenávame tiež, ak by predmetom dedenia nebol žiaden majetok poručiteľa, obdarovaný syn nie je povinný ostatným dedičom nič vyplácať z toho dôvodu, že darca- poručiteľ zomrel a on jediný bol obdarovaný.


Citujeme z uznesenia  NS SR z  26. júla 2018, sp. zn. 3 Cdo 40/2017 :
"Pri započítaní v zmysle § 484 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa hodnota toho, čo niektorý z dedičov obdržal od poručiteľa počas jeho života ako dar nad rámec obvyklého darovania, pripočíta k celkovej hodnote zanechaného majetku poručiteľa, zo súčtu týchto hodnôt sa vypočíta výška podielu zo zákona a od takto určeného podielu sa obdarovanému dedičovi odpočíta to, čo je predmetom zápočtu.
Už zo samej podstaty matematického výpočtu, ktorým sa realizuje započítanie v zmysle § 484 ods. 1 Obč. zákonníka, je zrejmé, že význam tu má nielen správne určenie celkovej ceny poručiteľovho majetku v čase jeho smrti, ale tiež správne určenie hodnoty daru (zápočtu). Hodnota daru v čase jeho nadobudnutia (najmä v prípade nehnuteľností) nemusí byť totožná s hodnotou daru v čase smrti poručiteľa; rozhodujúcou však je všeobecná cena darovanej veci v čase darovania, teda nie v čase smrti poručiteľa alebo prejednania dedičstva. Všeobecnou cenou sa pritom rozumie cena, za ktorú by v danom mieste a čase (obdarovania) bolo možné obstarať rovnakú (obdobnú) vec v závislosti od ponuky a dopytu."

 


Trápi vás "Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som Vás požiadala o radu. Moja maminka zomrela pred dvoma rokmi. Spolu so sestrou sme mali dedičské konanie. Po mamine zostal dvojizbový byt. Keď som sa mojej sestry opýtala, ako to bude s bytom, odpovedala, že byt je jej, pretože mama jej ho pred približne 15 rokmi darovala. Je možné, že došlo k takejto darovacej dohode bez môjho vedomia? Ďakujem pekne, Martina.

Odpoveď: Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie

(odpoveď odoslaná: 03.09.2019)

Dobrý deň, z otázky nie je zrejmé, či dedičské konanie bolo už aj právoplatne ukončené.

Pokiaľ je dedičské konanie ukončené, Vaša sestra, ktorá nadobudla byt darovacou zmluvou nie je povinná Vás vyplácať.

Ak dedičské konanie nie je ukončené, potom platí ust. § 484 Obč. zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

 

Z uvedeného ustanovenia v podstate vyplýva to, že hodnota tohto daru - bytu sa sestre započítava na jej dedičský podiel a v podstate o toľko bude menej dediť.

Ako príklad započítania v dedičskom konaní  uvádzame :

Dedičstvo 78000 €  na bank. účte  plus hodnota bytu darovaná Vašej sestre bude napr. 58000 €, potom hodnota dedičstva je 136000 € delené dvaja dedičia =  68000 €. Keďže Vaša sestra už získala darom byt v hodnote 58000, jej podiel na dedičstve bude len 10000 €, lebo suma 58000 € sa jej započítava na jej dedičský podiel. Týmto výpočtom obe dostanete po 68000€.

Uvádzame súčasne, že ak predmetom dedenia nebude žiaden majetok, sestra nie je povinná Vám nič vyplácať. 

 


Podotázka: Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie (Dedičské právo)

Moja sestra plánuje odkúpiť dom od našej mamy a následne spraviť nadstavbu domu. Chcel by som vedieť, aké budú následky z hľadiska dedičských práv voči súrodencom. Sme rodina päť detí, mama je vdova a posledných 15 rokov žije s priateľom. Mama so všetkým súhlasí, ba dokonca to bol jej nápad. Ja s tým rozhodnutím tiež súhlasím, nakoľko si myslím, že si sestra dom zaslúži - nielen preto, že to bolo prianie našej zosnulej babičky (ústne oznámenie, žiaľ, nie písomne), ale aj preto, že sa veľmi stará o domácnosť, hoci už má vlastnú. Ostatní súrodenci skôr v domácnosti vytvárajú problémy. Snažím sa pomáhať, ako len dokážem a som ochotný vzdať sa dedičstva v prospech sestry alebo jej detí. Takže ma zaujíma, aký bude dedičský postup, keď bude moja sestra vlastníkom domu a nie mama. Zaujíma ma, či majú súrodenci právo na časť peňazí, ktoré mama po predaji získa, alebo sa toto právo môže uplatniť iba po smrti rodiča. Rovnako ma zaujíma, či môžu súrodenci napadnúť zmluvu o predaji alebo sa to dá riešiť iným spôsobom než kúpnou zmluvou. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie

(odpoveď odoslaná: 04.02.2019)

Dobrý deň,

treba uviesť, že Vaša mama ako vlastník nehnuteľnosti je oprávnená so svojim majetkom za života nakladať podľa svojho uváženia a teda darovať, predať, prenajať alebo vymeniť kedykoľvek a s kýmkoľvek. 
Alebo inakšie : Za života matky nemá žiadne z jej detí právny nárok na jej majetok.
V prípade, že Vaša matka predá nehnuteľnosť Vašej sestre za trhovú cenu, následne v prípade úmrtia Vašej matky dedičmi po nej budú všetky jej deti okrem prípadu vydedenia alebo dedičskej nespôsobilosti, teda aj dcéra, ktorá dom od svojej matky kúpila.

Podmienkou ohľadom týchto peňazí za predanú nehnuteľnosť je to, aby tieti peniaze aj reálne boli na účte Vašej matky ku dňu úmrtia a teda aj sestra, ktorá by odkúpila dom od Vašej matky by mala nárok na zákonný podiel. 
Iné by to bolo v prípade, že by dom Vaša mama svojej dcére darovala. Potom by sa jej tento dar započítal na jej dedičský podiel a o toľko menej by bol jej dedičský podiel.
Je na rozhodnutí Vašej matky ako sa rozhodne nakladať s nehnuteľnosťou. Možnosťou je darovať nehnuteľnosť aj viacerým deťom do podielového spoluvlastníctva, prípadne predať viacerým deťom predmetnú nehnuteľnosť.

 


Podotázka: Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie (Dedičské právo)

Ak tomu správne rozumiem, majetok, ktorý mama predala sestre, nemôže byť zahrnutý do dedičského konania, pretože vlastníkom je v tom čase sestra. Ostatní dediči môžu dediť len majetok, ktorý mama mala vo vlastníckom práve, vrátane peňazí, ktoré jej po smrti zostali. Nie je teda nutné vzdať sa môjho dedičského práva v prospech mojej sestry, je to tak?

Odpoveď: Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie

(odpoveď odoslaná: 02.02.2019)

Dobrý deň, predmetom dedenia po poručiteľovi môže byť len majetok, ktorý bol vo vlastníctve poručiteľa ku dňu jeho úmrtia; teda ako v otázke uvádzate, vrátane peňazí, ktoré budú na účte Vašej matky na účte alebo v hotovosti.

Otázkou je len to, či sestra za majetok matke aj skutočne zaplatila pokiaľ bola spísaná kúpnopredajná zmluva.

Nevieme z akého dôvodu by ste sa mali vzdávať dedičstva v prospech Vašej sestry.


Trápi vás "Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie (Dedičské právo)

Ešte mám jednu otázku. Teraz sme sa dozvedeli, že prvému súrodencovi darovala byt babička, nie rodičia, ktorí naopak darujú druhému. Nevieme však, ako to urobiť, aby byt druhého súrodenca nebol započítaný do dedičského konania. Zvyšok majetku rodičov nebude mať vyššiu hodnotu ako teraz darovaný byt, a teda podľa zákona všetko pripadne prvému súrodencovi podľa toho výpočtu, ktorý ste uviedli vyššie. Je v takom prípade lepšia kúpno-predajná zmluva na 1€, ak je cena vecou dohody a nie znaleckého posudku? Existuje nejaký spôsob, ako rozdeliť zvyšok majetku rovnakým dielom? Ďakujem.

Odpoveď: Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie

(odpoveď odoslaná: 08.02.2018)

 

Dobrý večer,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ Kúpna zmluva za 1 € by bola fakticky darovacia zmluva. Ešte znova poznamenávame, že pokiaľ byt bol darovaný starými rodičmi pred  20 rokmi, tento byt má teraz celkom inú trhovú hodnotu a preto by sa zrejme v dedič. konaní posudzoval aj podľa novej ceny - podľa ceny v čase dedič. konania. A teda v porovnaní s druhým plánovaným bytom, ktorý má byť tiež darovaný, by sa jednalo o porovnateľné hodnoty darovaného majetku.

2./ Otázku prípadného ostatného majetku, ktorý by mohol byť predmetom dedič. konania je možné tiež riešiť za života.

3./ Ako sme už uviedli, podľa ust. § 481 a nasl. Obč. zákonníka platí : 

§ 481 : Ak je len jeden dedič, potvrdí mu súd, že dedičstvo nadobudol.

§ 482 :  Ak je viac dedičov, vyporiadajú sa na súde medzi sebou o dedičstve dohodou.  Ak dohoda neodporuje zákonu alebo dobrým mravom, súd ju schváli.

§ 483 : Ak nedôjde k dohode, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané.

4./ Odporúčame postupovať podľa zákona, prípadne vec riešiť závetom spísaným u notára. Ohľadom testamentárneho dedenia odkazujeme aj na § 484 tretia veta OZ :

"Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.