Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 7. 11. 2016

Otázka: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?

Dobrý den, 1.8.2016 som nastúpila do nového zamestanania. Pracovný pomer je dohodnutý na dobu určitú do 31.7.2017 s 3 mesačnou skúšobnou lehotou. Pred pár dňami mi zamestnávateľ oznámil, ze som skúšobnou dobou prešla, ale ze sa rozhodli, ze mi dajú pracovnú zmluvu do 31.12.2016 (čiže dobu určitú by mi skrátili o 7 mesiacov). Obávam sa ze po skončení tejto lehoty, by so mnou ďalšiu zmluvu nepodpísali. Chcem sa opýtať, ak sa rozhodnem daný dodatok nepodpísat, tak platí pôvodná zmluva, uzavretá do 31.7.2017? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?

Dobrý deň, pracovná zmluva je dvojstranný právny úkon uzavretý medzi jej zmluvnými stranami, kde na jednej strane vystupuje zamestnávateľ a na druhej zamestnanec. Pracovnou zmluvou preto založený pracovnoprávny vzťah možno meniť alebo jeho obsah nahradiť len dohodou zmluvných strán. Ak teda k zmene pracovnej zmluvy nepristúpi súčasne zamestnávateľ a zamestnanec, nedôjde k jej zmene a platí v pôvodnom obsahu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
v súvislosti so situáciou a ekonomickými dopadmi ohľadom šírenia vírusu COVID-19 naša spoločnosť bola nútená prijať nasledujúci krok /okrem iného/ - celoplošné zníženie základných miezd zamestnancov o 20% s účinnosťou od 1. 4. 2020. Je možný takýto postup zamestnávateľa a na základe akého paragrafu? Ďakujem za odpoveď. Schmidtová 
 

Odpoveď: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2020)

Dobrý deň, otázku mzdy rieši hlavne ust. § 119 ZP :

"(1) Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa osobitného predpisu.

(2) Mzdové podmienky zamestnávateľ dohodne s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve. Pre člena družstva, u ktorého je podľa stanov podmienkou členstva pracovný vzťah, možno mzdové podmienky upraviť aj uznesením členskej schôdze.

(3) V mzdových podmienkach zamestnávateľ dohodne najmä formy odmeňovania zamestnancov, sumu základnej zložky mzdy a ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu a podmienky ich poskytovania. Základnou zložkou mzdy je zložka poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu."

 

 

Vzhľadom na vzniklú situáciu je vecou dohody zamestnávateľa a zamestnanca, či k takejto dohode pristúpia a to podľa ust. §  54 ZP :

"Dohoda o zmene pracovných podmienok

Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne."

Samotný dodatok k pracovnej zmluve by byť v tom znení, že mzda za obdobie od 1.4.2020 sa znižuje o dohodnuté % a to na konkrétne obdobie napr. do konca júla 2020 s tým, že následne bude vyplácaná mzda podľa pôvodnej pracovnej zmluvy, t.j. bez zníženia.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Mám otázku ohľadne zmení pracovnej pozície na menšiu pracovnú pozíciu. Ide o to, že som na PN z dôvodu problému s chrbticou. Dostal som informáciu, že po návrate do zamestnania ma chce riaditeľ preradiť na nižšiu pozíciu. Môže to spraviť z dôvodu PN, keď som na PN 3 mesiac. Pred odchodom na Pn som nemal žiadne písomne upozornenie, že by som si vykonával svoju prácu zle alebo, že som porušil pracovnú disciplínu. Môže ma zamestnávateľ preradiť? Pokiaľ viem tak sa neruší ani pozicia, na ktorej som. Že vraj o to, že nás je na tej pracovnej pozícii veľa. Ako mám postupovať ak mi to zamestnávateľ predloží.

Odpoveď: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.03.2020)

Dobrý deň prajem,

dohodnutý obsah pracovnej zmluvy je možné meniť len po vzájomnej dohode zamestnávateľa a zamestnanca. Obsahom pracovnej zmluvy je aj druh práce. Ak sa mení druh práce, musíte sa na tom dohodnúť. Bez Vášho súhlasu Vás môže preradiť len ak ste ako zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratili spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmiete vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak ste na pracovisku dosiahli najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Ak nejde o tento prípad a bude Vám takýto návrh predložený, môžete ho odmietnuť a uviesť, že trváte na tom, aby ste pracovali na rovnakej pozícii.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
podpísal som so zamestnávateľom dohodu o zmene pracovnej zmluvy, kedy dochádza aj k zmene pozície a dobe trvania pracovného pomeru na dobu určitú. Dá sa táto dohoda chápať aj ako ukončenie pracovného pomeru uplynutím doby určitej ? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.11.2019)

Dobrý  deň,

podľa ust. § 54 Zákonníka práce platí, že "dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne."

Podľa ust. § 71 Zákonníka práce platí :

"Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.

(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že Váš pracovný pomer končí posledným dňom dohodnutej doby trvania pracovného pomeru, ktorý ste si dohodli so zamestnávateľom ako dobu trvania prac. pomeru. 

Pred uplynutím dohodnutej doby trvania prac. pomeru sa môže prac. pomer skončiť aj iným spôsobom podľa ust. ZP (t.j.: výpoveď, dohoda, okamžité skončenie prac. pomeru).

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy? (Pracovné právo)

Dobrý deň, zamestnankyňa sa vydala a trvá na dodatku k pracovnej zmluve, nakoľko došlo k zmene priezviska. Poradíte mi prosím, či je to potrebné, nakoľko sa mi to nepodarilo nikde nájsť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.06.2019)

Dobrý deň,

nie je potrebné robiť zmenu prac. zmluvy.

Povinnosťou zamestnanca je oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu zmenu mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a podobne.

Zmenou priezviska sa nemení obsah prac. zmluvy.

Citujeme ust. § 81 ZP :

"Zamestnanec je povinný najmä

a) pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi; nadriadeným je aj predstavený podľa osobitného predpisu,

b) byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času,

c) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený,

d) v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom,

e) hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa,

f) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám; povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,

g) písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú pracovného pomeru a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, adresy na doručovanie písomností, zdravotnej poisťovne, a ak sa so súhlasom zamestnanca poukazuje výplata na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, aj zmenu bankového spojenia."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy? (Pracovné právo)

Je možné dohodu o zmene pracovných podmienok uzatvorenú podľa § 54 ZP  vypovedať zo strany zamestnanca ? Ak áno, za akých podmienok ? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.04.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 54 ZP platí :

"Dohoda o zmene pracovných podmienok

Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne."

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ ste sa so zamestnávateľom dohodli na zmene prac. zmluvy, pracovná zmluva platí v zmysle zmien a doplnkov uvedených v dohode o zmene prac. podmienok.

Nepíšete v otázke voči čomu máte námietky, či chcete zmeniť niektoré časti predmetnej dohody alebo skončiť pracovný pomer; preto môžeme len všeobecne uviesť, že pokiaľ máte nejaké pripomienky k dohode mohli ste to uviesť pri predloženem návrhu, prípadne dohodu o zmene prac. podmienok nepodpísať, prípadne aj dodatočne uviesť zamestnávateľovi voči ktorým častiam máte pripomienky. Pracovná zmluva je vecou dohody, rovnako aj jej zmena v súlade s ust. ZP.

Ak chcete ukončiť prac. pomer, môžete tak urobiť na základe výpovede z Vašej strany aj bez uvedenia dôvodu podľa ust. § 67 ZP :

"Výpoveď daná zamestnancom : Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Podľa § 62 ZP platí, že "ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace."

Výpoveď musí byť písomná, doručená druhému účastníkovi a pracovný pomer končí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy? (Pracovné právo)

Zdravím, chcem sa spýtať, či mám zo zákona nejakú lehotu na preštudovanie dodatku ku pracovnej zmluve. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2019)

Dobrý deň, 

Zákonník práce neurčuje dokedy musíte podpísať dodatok k pracovnej zmluve.

Predpokladáme, že v samotnom dodatku nie je uvedený dátum, dokedy zamestnávateľ od Vás požaduje podpísanie predmetného dodatku alebo vyjadrenie k nemu.

Všeobecne platí, že pracovnú zmluvu alebo dodatok k nej treba chápať ako právny úkon,ktorým je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú; vo Vašom prípade teda by malo dôjsť k zmene prac. zmluvy.

Treba vychádzať z ust. Občianskeho zákonníka  pre predkladanie návrhov zmlúv.

Podľa ust. § 43b/ Občianskeho zákonníka platí :

"(1) Návrh, aj keď je neodvolateľný, zaniká

a) uplynutím lehoty, ktorá v ňom bola určená na prijatie,

b) uplynutím primeranej doby s prihliadnutím na povahu navrhovanej zmluvy a na rýchlosť prostriedkov, ktoré navrhovateľ použil pre zaslanie návrhu, alebo

c) dôjdením prejavu o odmietnutí návrhu navrhovateľovi."

 

Zákon vyslovene neurčuje čo je primeraná doba vyjadrením v číslach, všetko závisí od konkrétneho prípadu.
Nepíšete o čom je predložený dodatok k pracovnej zmluve, ale zamestnávateľ Vás nemôže prinútiť, aby ste dodatok k PZ podpísali ihneď pri jeho predložení; musí Vám poskytnúť primeranú dobu, ktorú treba určiť vzhľadom na okolnosti prípadu, v tomto prípade môže to byť 3 - 7 kalendárnych dní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Rada by som sa informovala na zmenu pracovnej zmluvy zo strany zamestnávateľa, konkrétne sa jedna o mzdové ohodnotenie z fixného mesačného platu, ktorý bol stanovený v zmluve pri nástupe, na hodinovú mzdu a ďalšie body, ktoré v pôvodnej zmluve neboli napr. vyhotovovanie audiovizuálneho záznamu a pod.. Zmluvu mám na TPP, doba neurčitá, v spoločnosti pracujem niekoľko rokov. Po zisťovaní čo ak novú zmluvu nepodpíšem mi bola podaná informácia, že pravdepodobne bude so mnou rozviazaný pracovný pomer. Rada by som preto vedela, či má zamestnávateľ právo jednostranne zmeniť podmienky, a či má právo pri nesúhlase ukončiť pracovný pomer, príp. za akých podmienok. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.04.2019)

Dobrý deň, pracovná zmluva a každá jej časť je výsledok zhody dvoch prejavov vôle a na založenie pracovnoprávneho vzťahu, ale aj na zmenu pracovnej zmluvy je potrebný vždy súhlas oboch zmluvných strán. Jednostranne nemôže Váš zamestnávateľ rozhodnúť, že Vám zníži alebo inak upraví mzdu. Ak by k tomu aj pristúpil, tento postup by nebol správny a stále by Vám musel platiť mzdu dohodnutú v pracovnej zmluve. Z tohto dôvodu Vás nemôže zo zamestnania ani vyhodiť. Zákonník práce nepozná takýto dôvod výpovede. Ak by Vám chcel dať výpoveď, musel by dôvody napasovať na zákonné ustanovenia, pričom v tomto prípade by v konečnom dôsledku mohlo jednať aj o neplatné skončenie pracovného pomeru (ak by si dôvod vymýšľal).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy? (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás ako postupovať, ak zamestnávateľ chce zmeniť znenie dátum splatnosti mzdy z posledného pracovného dna nasledujúceho mesiaca na najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca u všetkých zamestnancov /s tým súhlasia zamestnanci/, môže tak urobiť jedným hromadným dodatkom, ktorý podpisu všetci zamestnanci na jednej listine alebo musíme urobiť každému zamestnancovi dodatok zvlášť?

Odpoveď: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2019)

Dobrý deň,

ide o značne zaujímavú otázku, no ak vychádzame z toho, že pracovnoprávny vzťah je individuálnym právnym vzťahom medzi konkrétnym zamestnancom a zamestnávateľom, je podľa môjho názoru potrebné podpísať dohodu o zmene pracovných podmienok s každým zamestnancom zvlášť. Okrem toho, keďže ide o dohodu, jeden z rovnopisov by mal obdržať zamestnanec a jeden zamestnávateľ. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy? (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu, keď preraďujem zamestnanca z jednej pracovnej pozície na inú pracovnú pozíciu ( zo základnej tabuľky na pedagogickú) stačí urobiť dohodu o zmene pracovnej zmluvy alebo musím ukončiť pracovný pomer a nanovo ho prijať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.01.2019)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame, že v súlade ust. § 54 Zákonníka práce je potrebné dohodnúť zmenu pracovnej zmluvy.

Citujeme § 54 ZP :

"Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy? (Pracovné právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať, či zamestnávateľ môže zmeniť formou dodatku pracovnú zmluvu z doby neurčitej na dobu určitú? A aj takýto dodatok ak s ním nesúhlasím môžem odmietnuť podpísať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.01.2019)

Dobrý deň,

uvedené zamestnávateľ podľa môjho právneho názoru nemôže urobiť, aj keby ste sa na tom dohodli, nakoľko by to odporovalo zmyslu úpravy pracovných pomerov na dobu určitú. Okrem toho, zmenu pracovnej zmluvy možno vykonať len písomne a to dohodou, a preto ak s takouto zmenou nesúhlasíte, nemusíte dodatok podpísať a pracovný pomer sa tak nezmení. Za to Vás zamestnávateľ nemôže a nesmie sankcionovať. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk