Máte
otázku?

Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?

Dobrý deň, 1. 8. 2016 som nastúpila do nového zamestnania. Pracovný pomer je dohodnutý na dobu určitú, a to do 31. 7. 2017 s trojmesačnou skúšobnou lehotou. Pred pár dňami mi zamestnávateľ oznámil, že som skúšobnou dobou úspešne prešla, ale rozhodli sa mi dať pracovnú zmluvu do 31. 12. 2016 (čiže by mi dobu určitú skrátili o 7 mesiacov). Obávam sa, že po skončení tejto lehoty by so mnou ďalšiu zmluvu nepodpísali. Rada by som sa opýtala, v prípade, ak sa rozhodnem daný dodatok nepodpísať, platí pôvodná zmluva uzavretá do 31. 7. 2017? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?

Dobrý deň, pracovná zmluva je dvojstranný právny úkon uzavretý medzi jej zmluvnými stranami, kde na jednej strane vystupuje zamestnávateľ a na druhej zamestnanec. Pracovnou zmluvou preto založený pracovnoprávny vzťah možno meniť alebo jeho obsah nahradiť len dohodou zmluvných strán. Ak teda k zmene pracovnej zmluvy nepristúpi súčasne zamestnávateľ a zamestnanec, nedôjde k jej zmene a platí v pôvodnom obsahu.

Trápi vás "Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Môj zamestnávateľ nás núti podpísať dodatok k zmluve, v ktorom sa uvádza plná hmotná zodpovednosť za tovar. S týmto ustanovením by som nemala problém, pokiaľ by zabezpečil predajňu, čo som mu aj písomne naznačila. Upozornila som ho na nedostatky v zabezpečení. Ako mám postupovať, keď zamestnávateľ neodstránil chyby v zabezpečení predajne, na moje dotazy nereagoval, a napriek tomu očakáva, že dodatok podpíšem? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?

(odpoveď odoslaná: 31.01.2024)

Dobrý deň,
dohodu o hmotnej zodpovednosti môžete uzatvoriť, nakoľko z ust. § 182 ods. 3 zmysle Zákonníka práce vyplýva že:

Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti celkom alebo sčasti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia.

To ako zamestnávateľ predajňu zabezpečí je jeho starosť, vy nebudete zodpovedať za vznik schodku v prípade, ak ste ho nezavinili a preukážete to. Ak by napríklad mimo Vašej pracovnej doby niekto predajňu vykradol, a povedzme odcudzil nejaký tovar, tak za vzniknutý schodok nebudete niesť zodpovednosť.

Nevýhoda podpisu hmotnej zodpovednosti je, že dôkazné bremeno sa presúva na Vás.

Ak by Vás nepodpísanie hmotnej zodpovednosti stálo vaše meisto, tak sa zabezpečte tým, ze zamestnávateľovi písomne vytknite všetky závady, kedy môže dôjsť ku schodku, za ktoré Vy nemôžete. Takto sa ochránite pre prípad, že by vznikol schodok z týchto dôvodov. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Mám pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, avšak som podpísala ďalšiu zmluvu s inou firmou, pričom v starej práci som doposiaľ nepodpísala výpovednú lehotu. Nedávno som zistila, že nová firma mi ponúka nepriaznivé pracovné podmienky, ktoré nechcem akceptovať. Rada by som vedela, či sa s tým dá ešte niečo robiť, konkrétne či môžem zostať v starej firme, kde som výpovednú lehotu ešte nepodpísala, napriek tomu, že som už podpísala novú zmluvu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?

(odpoveď odoslaná: 22.09.2023)

Dobrý deň,

ak ste uzatvorili pracovnú zmluvu, pričom k vzniku pracovného pomeru ešte nedošlo (nakoľko tento vzniká až dňom nástupu do práce) potom je možnosťou ako ju ukončiť, odstúpiť od nej z dôvodu, že ste konali v omyle pri je uzatváraní. Jedná sa však o omyl, ktorý musel byť druhému účastníkovi známy. Napr. by mohlo ísť o situáciu, ak ste mali mylnú predstavu o obsahu uzatvorenej pracovnej zmluvy či budúcej pracovnej náplni, nakoľko tieto štandardne určuje zamestnávateľ. Ak tomu tak nie je, potom od zmluvy odstúpiť nemôžete. Jedine, že by ste si v pracovnej zmluve dohodli aj možnosť odstúpenia od nej až do dňa nástupu do práce. 

Pokiaľ však túto možnosť odstúpenia máte, potom je nevyhnutné adresovať novému zamestnávateľovi odstúpenie od zmluvy v písomnej forme.

Druhou možnosťou je, že by ste s novým zamestnávateľom uzatvorili dohodu o skončení pracovného pomeru (aj keď de iure toho času tento ešte nevznikol). Nakoľko sa však jedná o dohodu a platí zmluvná sloboda, podľa nášho názoru by ste takúto dohodu mohli uzatvoriť aj teraz. Resp. mohli by ste uzavrieť aj dohodu o zrušení pracovnej zmluvy. S uvedeným by však musela súhlasiť druhá zmluvná strana, t.j. váš nový zamestnávateľ. 

Ak súhlasiť nebude, potom odo dňa vzniku pracovného pomeru (v pracovnej zmluve dohodnutý deň nástupu do práce) tento môžete skončiť jedným zo zákonných spôsobov, a síce: 

a) uzavretím dohody so zamestnávateľom o skončení pracovného pomeru,

b) výpoveďou,

c) okamžitým skončením pracovného pomeru (musel by byť ale naplnený niektorý zo zákonných dôvodov) alebo

d) skončením v skúšobnej dobe (čo sa javí vo vašom prípade ako najpravdepodobnejšia a najľahšia cesta, za predpokladu, že ste si v pracovnej zmluve skúšobnú dobu dohodli).


Podotázka: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy? (Pracovné právo)

Dobrý deň, som zamestnaný už 3 roky a od pondelka nám dajú nové zmluvy, čo znamená viac práce a zníženie hodín. Z tých pôvodných 7 hodín ideme na 4 hodiny. Aké mám možnosti? Môžem prácu a zmluvu odmietnuť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?

(odpoveď odoslaná: 22.09.2023)

Dobrý deň,

je nelogické, že by ste mali za menej hodín práce (4 hodiny) stihnúť urobiť viac práce, ako za 7 hodín. 

Ide o podstatnú zmenu pracovných podmienok, s ktorými Vy nemusíte súhlasiť.

Váš hlavný úväzok sa zmení na skrátený úväzok. 

Podľa § 49 ods. 2 Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť zmenu ustanoveného týždenného pracovného času na kratší týždenný pracovný čas a zmenu kratšieho týždenného pracovného času na ustanovený týždenný pracovný čas."

Ak odmietnete túto zmenu, a nepodpíšete novú pracovnú zmluvu, tak budete bez práce a nezamestnaná, nakoľko Vaša terajšia pracovná zmluva bude zrejme, jedným zo spôsobov ukončená. 

Podľa toho, akým spôsobom bude Vaša pracovná zmluva ukončená, tak podľa toho budete mať nárok na odstupné alebo nie. 

Jedna možnosť je, že teraz máte pracovnú zmluvu na dobu určitú (napríklad do 24.09.2023) a tá skončí uplynutím tejto doby. 

Druhá možnosť je, že Vám dá zamestnávateľ výpoveď pre nadbytočnosť spôsobenú organizačnou zmenou u zamestnávateľa ( § 63 ods. 1 písm. b) ZP), a v tomto prípade, by ste mali nárok na odstupné (§ 76 ods. 1 písm. a) ZP). 

Podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu."

Podľa § 76 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov."   Tretia možnosť je, že ak zamestnávateľ zistí, že nebudete akceptovať zmenu pracovných podmienok, aby sa vyhol plateniu odstupného, Vám povie, aby ste Vy dali výpoveď, keďže Vy nesúhlasíte so zmenou. Avšak v tom prípade, by ste nemali nárok na odstupné. Nakoľko nárok na odstupné vzniká, len keď výpoveď dáva zamestnávateľ.   Podľa § 61 ods. 1 Zákonníka práce, "Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná."   Podľa § 67 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."   Podľa § 62 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby."   Štvrtá a posledná možnosť je, že sa so zamestnávateľom dohodnete, že Váš pracovný pomer ukončíte dohodou, ale v dohode uvediete výpovedný dôvod nadbytočnosti (§ 63 ods. 1 písm. b) ZP), aby ste mali nárok na odstupné (§ 76 ods. 2 písm. b) ZP).    Podľa § 76 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov."


Trápi vás "Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy? (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám v pracovnej zmluve ustanovenú trojzmenú prevádzku na dobu neurčitú. V prípade, že mi zamestnávateľ navrhne zmenu na dvojzmenu prevádzku a s týmto návrhom nesúhlasím, teda ho nepodpíšem, mám v prípade následného prepustenia nárok na odstupné? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?

(odpoveď odoslaná: 27.08.2023)

Dobrý deň,

ak nesúhlasíte so zmenou v pracovnej zmluve, tak je pravdepodobné, že zamestnávateľ Vám dá výpoveď.

Dôvod výpovede podľa Vašej situácie prichádza do úvahy, ako dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, ako nadbytočnosť z dôvodu organizačnej zmeny u zamestnávateľa. V tom prípade budete mať nárok na odstupné podľa § 76 ods. 1  Zákonníka práce. 

Podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu."

Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."

Ak by ste síce  s rovnakým dôvodom (§ 63 ods. 1 písm. b) ZP) namiesto výpovede, uzatvorili dohodu o skončení pracovného pomeru s uvedením tohto výpovedného dôvodu, mali by ste nárok na odstupné podľa § 76 ods. 2 Zákonníka práce. 

Podľa § 76 ods. 2 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."

 


Podotázka: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či pri zmene riaditeľa firmy nám budú dávať nové zmluvy. Ak túto zmluvu odmietnem podpísať, mám nárok na odstupné? Som tu už 10 rokov a mám zmluvu na dobu neurčitú. Ďakujem. Michal

Odpoveď: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?

(odpoveď odoslaná: 25.05.2022)

Dobrý deň,
k vami položenej otázke uvádzame, že samotná zmena riaditeľa spoločnosti v ktorej pracujete nie je dôvodom na zmenu pracovnej zmluvy resp. na to, aby ste podpísali skončenie pracovného pomeru a následne resp. súčasne podpísali novú pracovnú zmluvu. Ak vám zo strany zamestnávateľa bolo oznámené, že máte podpísať novú pracovnú zmluvu, tu platí, ako sme už uviesli vyššie, musí najprv dôjsť ku skončeniu pracovného pomeru, čo vo vašom prípade nie je splnené. Opätovne teda uvádzame, že zmena riaditeľa nie je dôvodom na podpísanie novej pracovnej zmluvy.

Vy s týmto postupom zo strany zamestnávateľa nesúhlasíte a preto súčasne uvádzame pre Vás, že zamesntávateľ s vami nemôže skončiť pracovný pomer výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru, lebo na to nie je zákonný dôvod v zmysle ust. Zákonníka práce.

K ďalšej časti položenej otázky ohľadom odstupného uvádzame, že na totoby ste mali nárok len v prípade, že by ste sa dohodli na skončení pracovného pomeru dohodou, pričom v samotnej dohode o skončení pracovného pomeru by musel byť uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov v zmysle ust. § 60 Zákonníka práce. Nenechajte sa dotlačiť resp. donútiť k tomu, aby ste podpisovali novú pracovnú zmluvu.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy? (Pracovné právo)

Dobrý deň, Rada by som sa informovala o tom, čo sa mi stane, ak nepodpíšem dodatok k zmluve. V tomto dodatku je uvedená nižšia suma zárobku ako v pôvodnej zmluve. Môže ma zamestnávateľ v prípade odmietnutia podpisu prepustiť z práce? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?

(odpoveď odoslaná: 16.04.2022)

Dobrý deň,
nesúhlas so znížením mzdy formou dodatku k pracovnej zmluve nie je dôvodom pre výpoveď zo strany zamestnávateľa. Iba na základe tohto dôvodu alebo takýmto odôvodnením Vás nebude môcť vyhodiť z práce. Zrejme však bude hľadať možnosti a zákonné dôvody, pre ktoré by Vás mohol prepustiť. Napríklad tým, že prijme umelo organizačnú zmenu, ktorou zruší Vaše pracovné miesto.


Trápi vás "Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy? (Pracovné právo)

Dobrý deň, Končí mi zmluva u zamestnávateľa koncom mesiaca a zatiaľ som nedostal dodatok o predĺžení. Ak ho však dostanem, som povinný ho podpísať? Pýtajúc sa v kontexte toho, že už mám inú prácu.

Odpoveď: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?

(odpoveď odoslaná: 27.09.2021)

Dobrý deň,
nie. Dodatok nemusíte podpísať ak ho nechcete podpísať. Ak už máte inú prácu alebo chcete robiť na inom mieste, nemusíte dodatok podpísať a on Vás k tomu nemôže nútiť.


Podotázka: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy? (Pracovné právo)

Dobrý deň, Môj zamestnávateľ ma núti podpísať dodatok k pracovnej zmluve, v ktorom sa mení moja pracovná pozícia zo školského špeciálneho pedagóga na pedagogického asistenta. Tvrdí, že ostatné náležitosti pracovnej zmluvy budú údajne nezmenené. Ústne ma ubezpečil, že platové podmienky zostanú rovnaké, čomu však neverím. Vyhráža sa mi, že ak dodatok nepodpíšem, dostanem výpoveď z organizačných dôvodov, hoci také neexistujú. Som plne kvalifikovaný špeciálny pedagóg s dlhoročnou praxou a dvoma atestáciami, bez najmenších pracovných pochybení. Smerujem k tomu, že dodatok nepodpíšem, ale najradšej by som svoj nesúhlas písomne odôvodnila, aby to bolo zaznamenané. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?

(odpoveď odoslaná: 27.08.2021)

Dobrý deň,
nie nemôže Vás nútiť podpísať dodatok k pracovnej zmluve. Ak by sa jednalo o zákonné dôvody zmeny náplne práce, postupoval by tak. Z jeho postupu je zrejmé, že na zmenu pracovnej pozície nemá nárok, a preto sa to snaží pretlačiť cez dodatok. Ak Vám následne dá výpoveď, pričom organizačné zmeny nebudú existovať, budete musieť podať žalobu o neplatné skončenie pracovného pomeru.


Podotázka: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy? (Pracovné právo)

Dobrý deň, v prípade, ak dôjde k zmene popisu pracovných úloh, musím túto úpravu podpísať? Zmluvu mám uzatvorenú na dobu neurčitú. Čo sa stane, ak nový popis pracovných činností nepodpíšem? Môže zamestnávateľ so mnou v takom prípade rozviazať pracovný pomer? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?

(odpoveď odoslaná: 03.07.2021)

Dobrý deň,

dohodnutý obsah pracovnej zmluvy je možné meniť len po vzájomnej dohode zamestnávateľa a zamestnanca. Zákonník práce zakotvuje písomnú formu zmeny pracovnej zmluvy, ale jej nedodržanie nespája so sankciou neplatnosti zmeny pracovnej zmluvy. Do úvahy preto prichádza aj situácia, keď k zmene obsahu pracovnej zmluvy dôjde aj ústnou formou, prípadne aj konkludentne. Uvedené prípady však zákon pokrýva uložením povinnosti pre zamestnávateľa vydať zamestnancovi písomné oznámenie o zmene pracovnej zmluvy, pričom porušenie tejto povinnosti je možné sankcionovať uložením pokuty.

Dôležité je, či so zmenou súhlasíte, alebo nie. Ak s ňou nesúhlasíte, môžete trvať na pôvodnom popise pracovných činností. Skončenie pracovného pomeru upravuje § 59 Zákonníka práce. Ak by Vám chcel dať výpoveď zamestnávateľ, môže tak urobiť iba zo zákonom stanovených dôvodov, inak by bola výpoveď neplatná.


Trápi vás "Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy? (Pracovné právo)

Dobrý deň, môžem už teraz zmeniť ukončenie pracovnej zmluvy, ktorá trvá do 31.8.2021, na dobu neurčitú? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?

(odpoveď odoslaná: 14.04.2021)

Dobrý deň,
ak sa chcete dohodnúť s zamestnancom na zmene preac. pomeru na dobu neurčitú, riešením je použitie ust. §  54 ZP a tedaaj teraz sa dohodnúť na zmene prac. pomeru na dobu neurčitú :

"Dohoda o zmene pracovných podmienok
Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne."

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať pri zmene pracovnej zmluvy?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.