Zákonné podmienky vydedenia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 17. 8. 2017

Otázka: Zákonné podmienky vydedenia

Dobrý deň, mala by som otázku ohľadom vydedenia. S manželom sme rozvedení a máme jedno maloleté dieťa. Ex manžel sa znovu oženil, zatiaľ sú bezdetní. Ak by sa niečo stalo ex manželovi, môže jeho terajšia manželka podniknúť také kroky, aby vydedila maloleté dieťa? Alebo napríklad môže ex manžel za života spísať závet, v ktorom vydedí svoje (zatiaľ) jediné dieťa? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Zákonné podmienky vydedenia

Dobrý deň. Vaša otázka smeruje k uplatneniu inštitútu vydedenia. V dôsledku vydedenia vo svojej podstate dochádza k odňatiu dedičského práva dedičovi, ktoré by mu inak podľa zákona patrilo, a to na základe právneho úkonu poručiteľa.

Inštitút vydedenia je upravený v ustanovení § 469a Občianskeho zákonníka, podľa ktorého platí, že:

„(1) Poručiteľ môže vydediť potomka, ak

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,

d) trvalo vedie neusporiadaný život.

(2) Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na osoby uvedené v § 473 ods. 2.

(3) O náležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia obdobne ustanovenia § 476 a 480; v listine však musí byť uvedený dôvod vydedenia.“

 

Vydedenie a jeho dôsledky

 

Vydedenie (lat. exheredatio) možno definovať ako jednostranný právny úkon poručiteľa, ktorým prejavuje svoju vôľu, aby jeho potomok (ako neopomenuteľný dedič) nedostal z niektorého zo zákonných dôvodov svoj dedičský podiel.

Ako vyplýva z uvedenej definície a tiež z vyššie citovaného zákonného ustanovenia, na vydedenie musí existovať zákonný dôvod. Preto ak by zákonný dôvod na vydedenie neexistoval, nemohlo by dôjsť k účinnému vydedeniu potomka.

Vo vzťahu k zákonným dôvodom vydedenia je potrebné uviesť, že tieto zákon upravuje taxtatívne, čo znamená, že nie je možné rozširovať alebo dopĺňať iné (domnelé) dôvody na vydedenie. Pritom dôvod vydedenia musí existovať v čase spísania listiny o vydedení. Vydedenie z iných než zákonom ustanovených dôvodov je neplatné (R 50/1985).

Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že vydedenie sa týka jedine potomkov poručiteľa. Netýka sa teda ostatných osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako zákonní alebo závetní dedičia. Pritom úkon vydedenia môže urobiť výlučne poručiteľ (nie jeho manželka ani žiadna iná osoba). Navyše ani manželia nemôžu spísať spoločnú listinu o vydedení svojich potomkov.

Vo Vašom prípade navyše terajšia manželka prípadného poručiteľa nie je matkou jeho (zatiaľ) jediného potomka, a teda v žiadnom prípade nemôže vo vzťahu k tomuto potomkovi spisovať závet.

Pokiaľ ide o dôsledok vydedenia, je potrebné konštatovať, že vydedenie má v zásade rovnaké právne účinky ako dedičská nespôsobilosť (§ 469 Občianskeho zákonníka), a teda spôsobuje stratu práva na dedičstvo po poručiteľovi.

 

Charakter inštitútu vydedenia

 

Vydedenie sa vo svojej podstate približuje dispozíciám poručiteľa v prípade závetu. V oboch prípadoch totiž ide o právny úkon pre prípad smrti (lat. mortis causa). V jednom prípade však ide o dispozíciu v pozitívnom zmysle - závet a v druhom prípade ide o dispozíciu v negatívnom zmysle - vydedenie).

Aj v prípade vydedenia sa musí spísať listina (listina o vydedení), ktorá má charakter negatívneho závetu, pričom nie je vylúčené, aby bola priamo zahrnutá do závetu.

Platnosť listiny o vydedení je podmienená tým, že musí vyhovovať jednak všeobecným náležitostiam právnych úkonov a jednak špeciálnym náležitostiam stanoveným pre tento právny úkon. Z formálneho hľadiska totiž musí tento prejav vôle poručiteľa obsahovať rovnaké náležitosti, ako závet.

 

Rozhodovacia prax súdov (judikatúra)

 

Pre platnosť vydedenia z dôvodu uvedeného v § 469a ods. 1 písm. a) OZ je nevyhnutné, aby sa poručiteľ ocitol v situácii, keď pre zdravotné či iné problémy vzniknuté v dôsledku choroby alebo veku, prípadne pre problémy spôsobené inými okolnosťami (napr. prírodnou katastrofou, požiarom, povodňou) potrebuje pomoc; keď nie je schopný si sám, bez cudzej pomoci, obstarať svoje základné životné potreby (zdravotné, hygienické a i.). Súčasne musí ísť o situáciu, keď o uvedené potreby poručiteľa nie je postarané inak, keď potomok má reálnu možnosť poručiteľovi potrebnú pomoc poskytnúť a keď poručiteľ potomkom ponúknutú pomoc neodmietne. Neposkytnutie pomoci poručiteľovi zo strany potomka musí pritom odporovať dobrým mravom (uznesenie NS ČR zo 16. 7. 2008, sp. zn 21 Cdo 3772/2007).

Prvý dôvod vydedenia – v rozpore s dobrými mravmi neposkytnutie poručiteľovi potrebnej pomoci v chorobe, v starobe a v iných závažných prípadoch – je presne takýmto subjektívnym dôvodom, so širokospektrálnou škálou vymenovania negatívnych skutočností vo vzťahu poručiteľa a potomka. Pojem dobré mravy predstavuje určité pravidlá správania sa, ktoré sú v prevažnej miere v spoločnosti uznávané a tvoria základ fundamentálneho hodnotového poriadku (uznesenie Ústavného súdu SR z 24.2.2011, č. k. IV.ÚS 55/2011-19).

Dôvody vydedenia je potrebné posudzovať a zisťovať ich objektivitu individuálne, podľa okolností konkrétneho prípadu. Predmetné zákonom stanovené dôvody vydedenia sú totiž príliš subjektívnymi a pri každom jednotlivcovi sa posudzujú a zdôvodňujú inak. Možno nimi postihnúť široký okruh negatívnych skutočností existujúcich vo vzťahu poručiteľa a potomka, či potomkov (rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Cdo 239/2009, zo dňa 24. februára 2010).

Záujem, ktorý by potomok mal o poručiteľa prejavovať, je potrebné posudzovať s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu; ak je skutočnosť, že potomok trvalo neprejavuje o poručiteľa skutočný záujem, dôsledkom toho, že poručiteľ neprejavuje záujem o potomka, nemožno bez ďalšieho vyvodiť, že by neprejavenie tohto záujmu potomkom mohlo byť dôvodom na jeho vydedenie. Skutočnosti odôvodňujú záver, že potomok o poručiteľa trvalo neprejavuje skutočný záujem, ktorý by ako potomok prejavovať mal, môžu spočívať v pasivite (nezáujmu) potomka vo vzťahu k poručiteľovi, tak aj v správaní, ktorým potomok síce o poručiteľa záujem prejavuje, pravda, spôsobom nezodpovedajúcim riadnemu správaniu potomka k rodičom (prarodičom atď.), t. j. napr. spôsobom trvalo prekračujúcim zásady spoločenskej slušnosti (rozsudok NS ČR z 15. 5. 2007, sp. zn. 21 Cdo 688/2006).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zákonné podmienky vydedenia (Dedičské právo)

Dobrý deň.
Môj otec mi zanechal závet a listinu o vydedení. Ako dôvod vydedenia je uvedená jedna jediná veta :  Potomok o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať. Pričom v rozsudku o rozvode si na mňa nenárokoval (mal som 14 rokov) a svoj nezáujem o mňa konzekventne dodržal až do svojej smrti. (žiadny kontakt).  Mám šancu vydedenie napadnúť? Ako mám postupovať ? vopred ďakujem.

Odpoveď: Zákonné podmienky vydedenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.02.2020)

Dobrý deň,

uvedenie dôvodu vydedenia tak ako ho  uvádzate v otázke, je len citáciou ust. § 469a/ Obč. zákonníka :

" Poručiteľ môže vydediť potomka, ak

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,

d) trvalo vedie neusporiadaný život."

Dôvod vydedenia musí byť v listine o vydedení uvedený konkrétne a nepostačuje teda len citácia zákonného ustanovenia.  Navia aj keby boli uvedené konkrétne dôvody neprejavovania opravdivého záujmu zo strany potomka, tieto dôvody ako dôvody vydedenia musia existovať v čase spísania listiny o vydedení. Z uvedeného dôvodu vydedenie nie je platné.

Vo veci Vás v konaní musí poučiť notár a budete musieť  podať žalobu o neplatnosť vydedenia a neplatnosť závetu.

Len pripomíname, že podľa ust. § 479 Obč. zákonníka platí :

"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

Keďže listina o vydedení bude súdom vyhlásená za neplatnú, v rozpore so zákonom bude aj závet, a teda musí sa Vám dostať aspoň toľko koľko robí jedna polovica Vášho zákonného dedičského podielu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zákonné podmienky vydedenia (Dedičské právo)

Príbuzný je presvedčený, že vydedením svojho potomka, ktorý niekoľko desaťročí on neprejavoval žiaden záujem, ma svoj majetok ošetrený. Ja som presvedčená o opaku, najmä, keď v poslednom čase vidím z potomkovej strany zvláštnu snahu o kontakt - sem-tam telefonát, pohľadnica alebo zaslanie bezvýznamného balíčka. Môžete potvrdiť moju domnienku, že potomok bude aj napriek vydedeniu, ktoré bolo spísané pred vyše 30 rokmi, zahrnutý do dedičského konania ?  Ďakujem.

Odpoveď: Zákonné podmienky vydedenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.12.2019)

Dobrý deň,

pre vydedenie platí ust. § 469a/ Obč. zákonníka :

" Vydedenie

(1) Poručiteľ môže vydediť potomka, ak

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,

d) trvalo vedie neusporiadaný život.

(2) Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na osoby uvedené v § 473 ods. 2.

(3) O náležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia obdobne ustanovenia § 476 a 480; v listine však musí byť uvedený dôvod vydedenia."


Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že podmienky vydedenia a dôvod vydedenia musia byť konkrétne uvedené v listine o vydedení, nepostačuje uviesť resp. odvolať sa na ust. §  469a/ Obč. zákonníka.  

Ako uvádza KS Prešov v rozsudku sp. zn. : 10Co/18/2017 z 11.9.2018 "dôvod vydedenia musí byť v listine o vydedení výslovne uvedený (kauzálny právny úkon) a musí byť daný v čase jej spísania, inak by išlo o absolútne neplatný právny úkon podľa § 39 Občianskeho zákonníka. ....Predmetné zákonom stanovené dôvody vydedenia nemožno preto paušalizovať a vykladať určitým striktným spôsobom, sú totiž príliš subjektívnymi a pri každom jednotlivcovi sa posudzujú a zdôvodňujú inak. ....Zákonný dôvod vydedenia uvedený v ustanovení § 469a ods. 1 písm. b) Občianskeho zákonníka totiž vyžaduje, aby neprejavenie opravdivého záujmu bolo potomkom zavinené, nestačí len samotná existencia takéhoto stavu."


T.j. : Pokiaľ v listine u vydedení spísanej pred 30 rokmi je uvedené, že sa vydeďuje konkrétny potomok len s odvolávkou na ust. § 469a/ Obč. zákonníka, toto je nepostačujúce a dôvod musí byť uvedený ako konkrétna situácia. Ako uvádza aj  NS SR, sp. zn. :Cdo/195/2017 z 23.4.2018, dôvod vydedenia musí byť  konkretizovaný tak, aby bol zrozumiteľný nielen dotknutému subjektu (ten, kto bol vydedený), ale aj subjektu nezúčastnenému, pričom skutky, pre ktoré malo dôjsť dôvodne k vydedeniu boli v konaní bezpečne preukázané vykonaným dokazovaním.“. 

V prípade sporu samotný dedič bude môcť podať žalobu na súd o určenie neplatnosti vydedenia.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zákonné podmienky vydedenia (Dedičské právo)

Ďakujem Vám za Vašu radu. Ešte ma zaujíma dá sa prípadne môj byt napísať na neplnoleté vnúčatá rovnakým dielom tej dcére čo sa o mňa stará? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zákonné podmienky vydedenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.10.2019)

Dobrý deń, áno je to možné, avšak keďže deti sú maloleté, na schválenie tohto právneho úkonu budú rodičia maloletých potrebovať súhlas súdu v súlade s ust. § 31 zákona o rodine v súlade s ust. § 119 CIvil. mimosporového poriadku : "Právny úkon, ktorý urobil zákonný zástupca za maloletého, súd schváli, ak je to v záujme maloletého."
Predpokladáme, ako sme uviedli v predch. odpovedi, že k bytu bude zriadené vecné bremeno - právo doživ. bývania v predmetnom byte, preto obsahom darovacej zmluvy musí byť aj zriadenie tohto vecného bremena.
Návrh na konanie o schválenie právneho úkonu maloletého je potrebné podať na okresný súd, v ktorého obvode má maloletý v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným spôsobom.
O problematike schválenia právneho úkonu za maloletého píšeme v mnohých našich odpovediach a článkoch na uvedenú problematiku týkajúcu sa nadobudnutia nehnuteľnosti maloletými.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zákonné podmienky vydedenia (Dedičské právo)

Dobrý deň, mal, aby som záujem o spísanie závety, aby bola platná po mojej smrti. Mám dve dcéry jedna neprejavuje záujem o moju osobu ak tak len napadá a komunikuje len formou sms. Pred odchodom z SK ostali po nej len problémy. V roku 1995 získala byt po mojej babke. Ten zadĺžila tak, že dlžobu vyplatil môj ex zať. Ten roky nemal potuchu, kde sa dcéra nachádza, a tak neplatil ani výživné na dieťa (spoločného syna ) ani ho nevidel až pred dvoma. Keďže neplatil jasne bol tam dlh, a tak prinútila ex manžela, aby byt prepísal na syna (môjho vnuka) čo aj urobil. Vzhľadom k tomu aké sú pomery v rodine by som môj byt v závete chcela zanechať druhej dcére a aj iné veci, ktorá sa o mňa stará aj počas mojej choroby aj s jej manželom. Prosím o radu ako to správne a dobre spísať, aby bol závet právne platný. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zákonné podmienky vydedenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2019)

Dobrý deň, podmienky vydedenia určuje občiansky zákonník v ust. § 469a/ nasledovne :

" (1) Poručiteľ môže vydediť potomka, ak

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,

d) trvalo vedie neusporiadaný život.

(2) Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na osoby uvedené v § 473 ods. 2.

(3) O náležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia obdobne ustanovenia § 476 a 480; v listine však musí byť uvedený dôvod vydedenia."

Vzhľadom na okolnosti, ktoré uvádzate v otázke, je treba v závete uviesť dôvod vydedenia druhej dcéry, nepostačuje však citácia uvedeného zák. ustanovenia, ale konkrétne dôvody.

Sme však názoru, že okolnosť, že dcéra vám neoznámila kde sa zdržiava nie je dôvodom na vydedenie. 
Otázka starostlivosti je tiež obtiažnou okolnosťou, ktorá by mala byť dôvodom na vydedenie a to preto, že vy ako matka by ste museli pomoc a starostlivosť jednak potrebovať a o túto aj dcéru aj žiadať, pričom ona by musela byť schopná vám túto pomoc a starostlivosť zabezpečiť. Príklad : Vy ste na Slovensku a napr. dcéra by žila so svojou rodinou niekde v zámorí resp. vzdialenom mieste a osobnú pomoc resp. starostlivosť by vám zabezpečiť objektívne ani nemohla.  

Dôvod vydedenia musí byť konkrétne uvedený v listine o vydedení a musí už aj existovať už v tomto čase spísania listiny o vydedení.
Riešením vami uvedenej situácie je teraz darovať byt druhej dcére so zriadením vecného bremena práva doživ. bývania v byte. Takto by ste dosiahli okrem iných aj to, že predmetom dedenia predmetný byt nebude a dcéra, ktorá sa stane vlastníkom bytu nemusí vašej druhej dcére nič vyplácať. Toto riešenie je pre vás jednoduchšie.

Vo veci spísania závetu a listiny o vydedení, prípadne spísanie darovacej zmluvy so zriadením vecného bremena odporúčame kontaktovať advokáta prípadne notára.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zákonné podmienky vydedenia (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či je možné vydediť potomka, ktorý z dôvodu, že býva v zahraničí navštevuje svojho rodiča veľmi malo napr. raz za 4 roky a rodič neprejavuje žiadny záujem o žiadny kontakt s potomkom. Potomok sa ani nedozvie o smrti svojho rodiča a ani ho neoboznámi so smrťou a o dedičskom konaní. Ako postupovať a aké sú možnosti na napadnutia takéhoto dedičského konania. Vopred valmi ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zákonné podmienky vydedenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.04.2018)

Dobrý deň, jedným zo zákonných dôvodov na vydedenie je keď potomok trvalo neprejavuje opravdivý záujem o svojho rodiča. Nie je možné však v týchto veciach postupovať automaticky a zovšeobecňovať situácie pre naplnenie tohto dôvodu. Je potrebné skúmať to, kde tento potom býva, aké má náklady s cestou k svojmu rodičovi... Rovnako je potrebné prihliadnuť na to, či kontaktuje rodiča aspoň inou formou. Vo Vašej veci bude potrebné skúmať i to, že ani samotný rodič neprejavuje žiadny záujem o svojho potomka. To, či sú alebo boli naplnené podmienky pre vydedenie je možné skúmať vždy až po detailnom oboznámení sa so skutkovými okolnosťami Vášho prípadu. Ak sa oprávnený dedič nedozvedel o dedičskom konaní a nebol účastníkom tohto dedičského konania (hoci mal byť) môže sa svojho práva domáhať v súlade s ustanoveniami §§ 485 až 487 Občianskeho zákonníka a žiadať o vydanie dedičstva, ktoré by patrilo jemu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk