Máte
otázku?

Dedenie a dlhy poručiteľa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Dedenie a dlhy poručiteľa

Sme dvaja bratia. Naša mama zomrela, ale mala exekútora, čiže sme to dedili. Chceme sa spýtať, či to musíme platiť, keď nám nezanechala nič a nemáme to z čoho platiť. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Dobý deň. Vaša otázka sa týka prechodu poručiteľových dlhov na dedičov. Možno skonštatovať, že prechod dlhov je súčasťou dedenia, pričom jeho právny základ je v samotnej podstate dedenia, ktorá predstavuje univerzálnu sukcesiu. Je preto na mieste, aby sa dedičia nepodieľali len na majetkovom prospechu z dedenia, ale aby primerane zodpovedali aj za náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za tiež za prípadné dlhy poručiteľa.

 

Prechod dlhov

Základný legislatívny rámec prechodu dlhov pri dedení upravuje ustanovenie § 470 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého platí, že:

„(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.“

Z odseku 1 citovaného zákonného ustanovenia je zrejmé, že dedenie poručiteľových dlhov nie je takpovediac absolútne a je limitované výškou ceny nadobudnutého dedičstva. Uvedené ustanovenie má teda zásadný právny význam z pohľadu ochrany dedičov, pretože zákon je nastavený tak, aby sa postavenie dediča v dôsledku dedenia nezhoršilo.

Preto ak majú smrťou poručiteľa prejsť na dediča dlhy, musí byť tento prechod dlhov spojený so súčasným prechodom majetkových práv na osobu, ktorá má vo vzťahu k tretím osobám (veriteľom) nahradiť poručiteľa. Základným predpokladom prechodu dlhov z poručiteľa na dediča je teda existencia vecí a práv, ktoré majú majetkovú hodnotu a ktoré dedič nadobudol dedením po poručiteľovi.

Z vyššie citovaného odseku 2 vyplýva, že ak je dedičov viac, nezodpovedajú za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy solidárne, tzn. spoločne a nerozdielne. Zodpovednosť dedičov je totiž delená, pričom každý z nich zodpovedná za uvedené náklady a dlhy len v rozsahu ceny svojho dedičského podielu k cene celého dedičstva. Z uvedeného dôvodu sa pohľadávky veriteľov takpovediac „rozkladajú“ na jednotlivých dedičov, a to podľa počtu dedičov a ceny každého jednotlivého dedičského podielu.

Dedič zodpovedá voči veriteľom poručiteľa za jeho dlhy nielen vecami a inými hodnotami, ktoré nadobudol dedením, ale aj svojím vlastným majetkom (a to až do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva). Hoci je zodpovednosť dediča obmedzená cenou dedičstva, príp. cenou dedičského podielu ak je dedičov viac, práve v tomto spôsobe zodpovednosti za poručiteľove dlhy spočíva pre dediča určité riziko, a to za predpokladu, že majetkové hodnoty nadobudnuté dedením nie sú ľahko speňažiteľné.

V súvislosti s prechodom dlhov je potrebné uviesť aj to, že na dediča prechádzajú len tie poručiteľove dlhy, ktoré vznikli ešte za jeho života a ktoré jeho smrťou nezanikajú (z uvedeného dôvodu sme nepatria napr. plnenie, ktoré poručiteľ mal vykonať osobne, vyživovacia povinnosť poručiteľa, povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych predpisov a iné).

 

Zastavenie dedičského konania a nepatrný majetok

Ak poručiteľ nezanechal žiadny majetok, nenastupuje dedenie a nedochádza k prejednaniu dedičstva. V takomto prípade by malo dôjsť k zastaveniu dedičského konania.

K zastaveniu dedičského konania by malo dôjsť aj vtedy, ak po zosnulom zostane len tzv. nepatrný majetok. Ten súd zjednodušeným postupom vydá tomu, kto sa postaral o pohreb poručiteľa. Za takýchto okolností nemá význam ani upovedomenie dedičov o ich dedičskom práve, ani poučenie o tom, že dedič má možnosť do stanovenej doby dedičstvo odmietnuť a pod. V takom prípade totiž nemá kto za poručiteľove dlhy zodpovedať.

Vydanie nepatrného majetku sa pritom musí týkať všetkého majetku poručiteľa. K vydaniu nepatrného majetku však nemôže dôjsť proti vôli toho, kto sa postaral o pohreb.

V danej súvislosti tiež možno poukázať na Zborník č. I Najvyššieho súdu ČSSR o občianskom súdnom konaní a konaní pred štátnym notárstvom, r. 1974, str. 532, v ktorom je prezentovaný nasledovný právny názor: „Za dlhy poručiteľa nezodpovedá ten, komu štátne notárstvo vydalo nepatrný majetok poručiteľa podľa ustanovenia § 32 ods. 2 NP (teraz § 175h ods. 2 OSP – pozn. autora). Ten, kto sa postaral o poručiteľov pohreb, nie je dedičom a nenadobudol dedičstvo v zmysle ustanovenia § 470 OZ.“

Vychádzajúc z citovaného judikátu je zrejmé, že pri uplatnení inštitútu vydania nepatrného majetku osobe, ktorá sa postarala o pohreb poručiteľa, nejde o dedenie v pravom zmysle slova. Takáto osoba totiž ani nie je označovaná ako dedič, nakoľko dedičské konanie sa pri uplatnení tohto inštitútu zastavuje. Z uvedeného teda vyplýva, že takáto osoba ani nezodpovedá za poručiteľove dlhy, a to ani v rozsahu vydaného nepatrného majetku.

 

Záver

Vychádzajúc zo zadanej otázky, v ktorej uvádzate, že Vaša matka Vám s bratom nezanechala nič, nie je mi zrejmé, prečo by ste mali zodpovedať za jej dlhy, ktoré boli vymáhané exekučne. Ak totiž Vaša matka nezanechala žiadny majetok, prípadne zanechala iba tzv. nepatrný majetok, dedičské konanie bolo, resp. malo byť zastavené a s bratom ste nemali po matke niesť žiadnu zodpovednosť za jej dlhy.

Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý večer, ďakujem za možnosť položiť otázku. Chcem sa opýtať, či je zástupca nesvojprávnej osoby povinný riešiť dlhy nesvojprávneho. Môj prípad je, že môj brat bol umiestnený do zariadenia soc. služieb a mal podlžností už pred tým ako sa stal nesvojprávny. Stal sa ním okolo roku 2014 a odvtedy rástol dlh. Cca pol roka dozadu brat zomrel a na dedičskom konaní sme zistili, že na účte mal brat dostatok finančných prostriedkov na uhradenie dlžôb. Dlh nemusel rásť. Ja tým pádom z celkovej sumy dedičstva získam len malý zlomok, keďže veľká časť musí ísť na vyplatenie jeho dlžôb. Moja otázka teda znie, či je zástupca nesvojprávneho povinný hradiť dlžoby ak je to možné. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 13.01.2023)

Dobrý deň, ďakujeme za prejavenú dôveru.
Vo Vami uvedenom prípade nie je podstatné to, či brat bol obmedzený v spôsobilosti na právne úkony.

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu." Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že Vy ako dedič/dedičia zodpovedáte za dlhy poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého dedičstva avšak až po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom. V otázke uvádzate, že brat mal dlhy, neuvádzate však kedy vznikli /len dátum 2014, teraz je rok 2023/, neuvádzate, či vo veci bolo vydané nejaké súdne rozhodnutie /rozsudok, platobný rozkaz/, resp. aj začalo exekučné konanie, ako aj to ktorý veriteľ Vás kontaktoval a na základe akého právneho titulu /rozsudok, platobný rozkaz/. Uvádzame, že v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky a plynie odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Z vyššie uvedených dôvodov /nedostatom informácií položených v otázke/ odporúčame veriteľom na základe teraz zaslanej výzvy nič neuhradzovať, nepodpisovať žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, prípadne listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu Vám zostatok odpustia. Samotný odkaz veriteľov na to, že ste boli dedičom majetku brata a teda zo zákona musíte vyplatiť jeho dlhy, nie je postačujúca, lebo stále plynie premlčacia doba. Ak dlhy vznikli v roku 2014 a skôr a nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie, pohľadávka veriteľa bude premlčaná. Odporúčam preto kontaktovať advokáta aj s dokladmi, aby vec vyriešil podľa práva. Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, či by bolo možné sa nejakým spôsobom zbaviť rodičovského vzťahu medzi mnou a mojim otcom. Ja som dospelý, mám 25 rokov no a môj otec začal neúnosne piť a robiť si dlhy. Keďže nechcem potom splácať otcove dlhy, keď sa raz pominie, tak by som bol vďačný za každú radu. Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 10.01.2023)

Dobrý deň,
riešenie Vami uvedeného problému je jednoduchí :

Ak by došlo k úmrtiu otca, môžete dedičstvo odmietnuť v celom rozsahu, čo znamená, že nebudete dediť ani aktíva, a ani pasíva - dlhy. Následne nik od Vás nemôže vymáhať dlhy, ktoré vznikli za života Vášho otca a to ani cestou súdu. Pre zjednodušenie uvádzame, že v zmysle práva ak dedičstvo odmietnete, hľadí sa na Vás ako keby ste sa smrti otca nedožili. Súčasne uvádzame, že ak by sa v budúcnosti objavil nejaký majetok, ktorý by nebol predmetom dedenia, na tento novoobjavený majetok by ste nemali žiadny právny nárok.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň. Môj otec je 11 rokov zosnulý. Zistili sme, že je v PSS zostatok na účte.
Nakoľko nemám osvedčenie o dedičstve musím podať návrh na obnovenie.
U notára sme však zistili, že v banke zostala dlžoba, ktorú nebolo potrebné pri dedičskom vyplatiť.
Chcem sa opýtať koľko je premlčacia doba.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 04.01.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak otec, ktorý zomrel pred 11 rokmi, mal dlhy a veriteľ - banka - ohľadom predmetného dlhu nepodali žalobu na súd o zaplatenie dlžnej sumy v premlčacej dobe, potom je nárok veriteľa premlčaný. Všeobecná premlčacia doba je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.
Zjednodušene povedané : ak dlh v banke vznikol za života Vášho otca a banka nepodala návrh na súd o zaplatenie dlžnej sumy, predmetnú  sumu banka od Vás síce môže vymáhať cestou súdu, avšak súd jej návrh zamietne s poukázaním na ust. § 101 a ust. § 583 Obč. zákonníka, z dôvodu, že banka nepodala žalobu v premlčacej dobe. Dlh v banke preto neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
ja už som 4 roky po dedičskom konaní. 20. 8. 2018 sa odohrávalo. Ja nežijem už 23 rokov na Slovensku. Naposledy som tam bola v roku 2018. Dedili sme a, a 2 deti po mojej nevlastnej sestre. Jednoho z tých dospelých deti stíha exekútor od 11/2022. K zdedenej nehnuteľnosti nemám prístup ani kľúče. Dlhy po mojej nevlastnej sestre, čo sme dedili neboli uvedené nikde v dedičskom konaní. Prišiel mi neuveriteľne šokujúci list 8. 12. 2022 od vymáhačskej spoločnsti, že niekto na mňa v 11/2022 prepísal dlh ohľadom plynu. Tá nehnuteľnosť je v Piešťanoch, ja som sa narodila v Trenčíne, žijúca 23 rokov v zahraničí od r. 1997. Ako ja mám vedieť, či je to podvod. V liste tá spoločnosť udáva nesprávny email, nezmieňuje sa o akú sumu ide atď. Iba posielajú číslo IBAN kódu! Ak je to právne mám počkať až to dajú na súd. Keďže je tam viac dedičov? Ja skutočne neviem kde mám začať. Najradšej by som Išla do Salzburgu,to európske právo mám viac v maličku, tomu slovenskému právnemu postupu nerozumiem, nič mi nedáva zmysel. Mohli by ste mi poradiť? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 10.12.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva resp. usudzujeme, že ste sa stali podiel. spoluvlastníkom nehnuteľnosti v dedičskom konaní po nevlastnej sestre. Nehnuteľnosť neužívate, v SR ste boli naposledy niekedy v roku 2018. Uvádzame, že v zmysle ust. Obč. zákonníka dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky hodnoty zdedeného majetku po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom, a to len za dlhy, ktoré aktuálne existovali ku dňu úmrtia poručiteľa. Keďže je Vás viac dedičov, zodpovednosť za dlhy poručiteľa sa primerane rozdeľuje medzi jednotlivých dedičov. Bez ohľadu na úmrtie poručiteľa a následné dedičské konanie, premlčacia doba plynie stále a táto je v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka 3 roky. Premlčacia doba plynie pritom odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Uvádzame tiež, že Vy za dlhy svojho synovca, proti ktorému sú vedené exekučné konania, nezodpovedáte.

Uvádzame, že ak došlo ku skutočnosti, že niekto na Vás prepísal zmluvu o dodávke plynu v roku 2022, toto bude podvod, keďže Vy nie ste predmetnú zmluvu nepodpísali. Vami uvedená spoločnosť je známa svojimi rôznymi spôsobmi vymáhania dlhov, ku ktorým spôsobom sa vyjadrovať nebudeme.

Nevieme ako ste sa dostali k predmetnému listu, zrejme Vám bol zaslaný do zahraničia. Odporúčam spoločnosti nič neuhradzovať, nepodpisovať žiadne uznanie dlhu, prípadne listinu, že úhradou časti dlhu Vám zostatok odpustia. Spoločnosti neposkytujte žiadne svoje osobné údaje. Na list im môžete nechať odkaz cez ich webovú stránku, že ak majú voči Vám nejaké pohľadávky, aby predložili všetky relevantné doklady o samotnom dlhu.

Nič však neuhradzujte ! Následne kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
ak ma moja mama dlhy môže sa ich platenie preniesť na mňa ak budem zárobkovo činný ? Tam rátam aj zdravotnú poisťovňu aj sociálnu. Je nejaká možnosť, že by som musel znášať následky za konanie svojej mamy?
Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 07.12.2022)

Dobrý deň,
Vy nie ste zodpovedný za dlhy Vašej matky, lebo nie ste jej ručiteľom, ani spoludlžníkom. Nik od Vás jej dlhy nemôže vymáhať.

Uvádzame, že ak by došlo k úmrtiu matky, potom by mohlo dôjsť k tomu, že by ste museli dlhy uhradiť ale len do výšky zdedeného majetku po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom. Nevieme, čo bude predmetom dedenia, ale Vašou možnosťou je dedičstvo odmietnuť ako celok, a potom nik od Vás nemôže dlhy vymáhať.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
po smrti matky sa po dedičskom konaní všetci súrodenci všetkého vzdali v prospech mňa. Matka zdedila podiel z domu, ale zostali aj dlhy. Ešte nedošli papiere, čiže nie je právoplatnosť. Dalo by sa s tým ešte niečo urobiť, keby som sa vzdala majetku po mame? Nemusela by som platiť dlžoby? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 18.11.2022)

Dobrý deň, v momentálnej situácií by ste sa voči rozhodnutiu vedeli jedine odvolať. Odmietnuť dedičstvo už nemôžete, nakoľko na odmietnutie dedičstva zákon stanovuje jednomesačnú lehotu, odkedy ste boli upovedomený o svojom dedičskom práve. Vzdanie sa dedičstva zákon nepozná. Toto je de facto možné len tým, že sa uzavrie dedičská dohoda, v rámci ktorej sa dedičia môžu dohodnúť aj na tom, že celé dedičstvo zdedí len jeden z nich bez povinnosti výplaty ostatných. 

Čo by ste však mohli urobiť toho času je, že by ste sa voči uzneseniu o dedičstve odvolali s tým, že by ste navrhli prenechať dedičstvo za predpokladu, že je predlžené, na úhradu dlhov veriteľom poručiteľa alebo by ste navrhli uzavrieť s veriteľmi dohodu, ktorou by sa pohľadávka veriteľa v rámci dedičského konania vyporiadala.

Podotýkame, že každý dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. To znamená, že dedením sa nemôžete dostať do horšej finančnej situácie než ste boli pred ním. 


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
potrebovala by som vedieť, či môže súdny exekútor nárokovať na poplatky z omeškania a odmenu navyše, pokiaľ v uznesení o dedičskom konaní si uplatnil iba istinu. Kontaktoval sa exekútor o vyplatenie dlhu po poručiteľovi a trvá na ďalších poplatkoch. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 18.11.2022)

Dobrý deň,
v prípade, že tieto poplatky vznikli do smrti poručiteľa, tak sú dedičia povinní ich uhradiť. To, že v dedičskom konaní bola uplatnená iba istina nemá vplyv na právo veriteľa požadovať aj príslušenstvo pohľadávky. Veľakrát sa stáva, že pohľadávka vôbec nie je uplatnená v konaní. Aj v takom prípade vzniká právo na vymáhanie pohľadávky. Treba však vziať do úvahy výšku majetku, ktorý ste nadobudli, nakoľko dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa iba do výšky hodnoty majetku, ktorý nadobudol v dedičskom konaní.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
po nebohom svokrovi /zomrel pred 7 rokmi/ prebehlo dedičské konanie v roku v roku 2016. Majetok, dlžoby všetko tam  bolo zahrnuté. Všetko bolo vyplatené, vyrovnané. Nedávno sme obdržali list z eosu, že banka im predala dlh a oni nám určtuju úroky z omeškania. O dlhu voči SLSP sme nevedeli a ani sme neboli informovaný až do dnešného dna vymaháčskou spoločnosťou. Je takéto vymáhanie z právneho hľadiska adekvátne a treba to uhradiť alebo je to premlčané?
Ďakujem za odpoveď. P.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 06.11.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že Váš svokor zomrel niekedy v roku 2015, dedičské konanie bolo právoplatne ukončené v roku 2016 a teraz vymáhačská spoločnosť žiada uhradiť úroky z omeškania z nejakej pohľadávky svokra, o ktorej ste ani nemali vedomosť, dlh zrejme nebol prihlásený do dedičského konania a Vy ako dedičia ste o ňom ani nevedeli.

Uvádzame, že aj keď svokor zomrel pred 7 rokmi, premlčacia doba na uplatnenie pohľadávky cestou súdu, na podanie žaloby/ plynie naďalej bez ohľadu na úmrtie svokra. Všeobecná premlčacia doba je v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Ak by aj SLSP predala pohľadávku hoci aj pred 5 rokmi, toto nemá vplyv na to, že by premlčacia doba začala plynúť odznova, plynie stále pôvodná premlčacia doba od splatnosti pohľadávky.

Odporúčam z dôvodu právnej istoty kontaktovať príslušný okresný súd podľa miesta trvalého bydliska svokra, či bola na neho a hlavne kedy podaná nejaká žaloba zo strany veriteľa, či už SLSP alebo vymáhačskej spoločnosti.

Vzhľadom na uplynutie pomerne dlhej doby nepredpokladáme, že by bola žaloba podaná, lebo súd by svokra prípadne Vás ako dedičov už dávno informoval o žalobe. Ak teda zistíte, že žiadna žaloba na svokra nebola podaná, nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach mzdy.

Po týchto zisteniach môžete, ale aj nemusíte /nie je to Vaša povinnosť/, vymáhačskej spoločnosti uviesť, že ak sú toho právneho názoru, že ich nárok je opodstatnený, aby vo veci konali v súlade so zákonom /nie ste ich povinný poučovať o tom, že mali podať žalobu/.  Osobné údaje svokra a ani Vás ako dedičov neposkytujte. Ako banka, tak aj vymáhačská spoločnosť mali dostatok časového priestoru na riešenie pohľadávky /všeob. premlčacia doba je 3 roky podľa §  101 Obč. zákonníka/.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať : môj otec bral úver v banke, kde som bola ako ručiteľ, otec zomrel a ja ako ručiteľ musím platiť ďalej, to mi je jasné, ale môžem tento dlh dať do dedičského konania? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 30.10.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že aj keď ste ručiteľom v úvere, treba uvedenú okolnosť nahlásiť v dedičskom konaní.

Nepíšete v otázke kedy bol úver poskytnutý, v akej výške, koľko otec uhradil  na istinu a úroky, od kedy je otec v omeškaní s platením splátok, resp. či k neplateniu úveru došlo len z dôvodu jeho úmrtia, či samotná zmluva o úvere /zrejme spotrebiteľský úver/ bola spísaná v súlade s ust. Obč. zákonníka a zákona o spotrebiteľských úveroch. Uvádzame, že v prípade vyhlásenie zmluvy o spotreb. úvere za neplatnú súdom, povinnosťou je uhradiť len istinu úveru bez úrokov a poplatkov, samozrejme za predpokladu, že pohľadávka banky nie je premlčaná.

Bez ohľadu na úmrtie Vášho otca platí všeobecná premlčacia doba podľa ust. § 101 Obč. zákonníka, ktorá je tri roky a plynie odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Uvádzame, že ak otec neplatil úver napr. 3 roky a došlo k splatnosti úveru v celosti a banka nepodala žalobu na súd, potom je nárok banky premlčaný. Premlčacia doba plynie bez ohľadu na Vaše postavenie ako ručiteľa a bez ohľadu na to, že otec zomrel.

Uvádzame, že pre ručiteľský záväzok platia ust. § 548 a nasl. Obč. zákonníka :

"§ 548 (1) Ručiteľ je povinný dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník, hoci ho na to veriteľ písomne vyzval. (2) Ručiteľ môže proti veriteľovi uplatniť všetky námietky, ktoré by mal proti veriteľovi dlžník. (3) Uznanie dlhu dlžníkom je účinné voči ručiteľovi, len keď s ním vysloví súhlas. § 549 Ručiteľ môže plnenie odoprieť, pokiaľ veriteľ zavinil, že pohľadávku nemôže uspokojiť dlžník."   Odporúčam ohľadom úveru a otázkam spojeným s jeho platením kontaktovať advokáta na konzultáciu. Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, ak má moje dieťa byt vo vlastníctve po zosnulom otcovi, keďže bola po ňom jediný dedič a jeho mama tam má trvalý pobyt, ale nie doživotné právo, vedela by som tento byt predať, keďže nám ostal úver a pomohli by sme si finančne. Alebo by sa museli zmraziť peniaze, po predaji kým nedosiahne plnoletosť. Ďakujem. P.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 12.10.2022)

Dobrý deň, z otázky usudzujeme, že vlastníkom nehnuteľnosti je maloleté dieťa /nedosiahlo plnoletosť 18. rokov veku/. Ak je to tak, potom na predaj nehnuteľnosti bude potrebný súhlas súdu v súlade s ust. § 28 Obč. zákonníka :

"Ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu."

Trvalý pobyt matky na adrese bytu má len evidenčný charakter. Podstatné pre riešenie je aj to, kto v byte býva, má tam teda obydlie, keďže aj túto otázku vysťahovania osoby síce bez vlastníckeho práva bude potrebné riešiť.

Odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
sme dve bezdetné sestry, ktoré majú byt v osobnom vlastníctve, nadobudnutý kúpou. Kto by mal nárok na tento byt po smrti jednej z nich?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 25.09.2022)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade pre prípad úmrtia jednej z vás je podstatné to, či v čase úmrtia budú žiť vaši rodičia, resp. ďalší súrodenci okrem vás, prípadne spolužijúce osoby, ako aj to či žijete spolu v tomto byte.

Pre dedenie zo zákona vo vašom prípade platia nasledovné ustanovenia ustanovenia Obč. zákonníka :

"§ 474
(1 )Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.
§ 475
(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti."

 

Z otázky sme usúdili resp. predpokladáme, že chcete svoje podiely na byte pre prípad úmrtia jednej z vás odkázať druhej sestre, lebo aj takáto možnosť existuje a predídete tak prípadným sporom resp. nezhodám s ostatnými dedičmi zo zákona podĺa dedičských skupín. Keďže nemáte neopomenuteľných dedičov /deti či už vlastné alebo osvojené/, potom riešením je spísanie závetu /každá osobitne/ v prospech druhej sestry. Tento závet nemôže nikto napadnúť, lebo nemáte neopomenuteľných dedičov. Nemôžete však spísať spoločný závet.

Na spísanie závetu odporúčam kontaktovať notára.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať jednu vec : mama bývala s priateľom a synom maloletým v prenájme, zomrela a nájomca žiada od nás, jej dcér, aby sme zaplatili dlh, ktorý vznikol na nájomnom, ani jedna z nás tam nebývala, ako postupovať zaplatiť, či nemá právo to žiadať od nás ale od jej priateľa ? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 09.08.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že podstatné je znenie zmluvy o nájme, kto bol nájomcom bytu. Predpokladáme, že ak v byte spolu bývali aj s priateľom, jeho povinnosťou v zmysle zásad o bezdôvodnom obohatení bolo podieľať sa na platení nájmu a služieb spojených s bývaním v prenajatom byte.
Otázkou je, čo che prenajímateľ uhradiť /nájomné, služby spojené s bývaním - voda, elektrina, plyn a pod./ a aké je znenie samotnej zmluvy o nájme, keďže v konečnom dôsledku pri právnom posúdení zmluvy o nájme môže byť výsledok aj taký, že zmluva v zmysle práva je neplatná.

Nevieme, či vo veci už bolo dedičské konanie  po mame, ale odporúčam vám, aby ste prenajímateľovi oznámili, aby si svoju pohľadávku uplatnil v dedičskom konaní. Samotné prihlásenie pohľadávky nemá vplyv na to, že by ste ju súčasne uznali.

Odporúčam nateraz prenajímateľovi nič neuhradzovať žiaden dlh, a súčasne odporúčam kontaktovať advokáta, aby preštudoval vaše doklady.

Uvádzame, že ak by zmluva o nájme bola v poriadku po právnej stránke, vy ako dedičia môžete zodpovedať za dlhy poručiteľa, ktoré vznikli pred dňom úmrtia len do výšky hodnoty zdedeného majetku avšak až po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
zomrel mi otec, prebehlo prvé prejednanie dedičstva, kde sa zistil nejaký majetok a nejaké exekúcie. Je pravda, že ak prijmem dedičstvo som povinný uhradiť dlhy len uvedené v dedičskom uznesení? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 30.06.2022)

Dobrý deň, uvedené nie je pravda. Dedič zodpovedá za všetky dlhy poručiteľa, pritom podmienkou nie je, aby boli tieto dlhy uplatnené v rámci dedičského konania. Avšak zodpovedá za ne len do výšky hodnoty dedičstva, ktoré po poručiteľovi nadobudol. Nad rámec toho, čo ste dedením nadobudli nemôžete zodpovedať. Preto ak by tieto dlhy prevyšovali cenu vami nadobudnutého dedičstva, za takéto už zodpovedať nebudete a voči takýmto môžete vzniesť predmetnú námietku. Na takúto námietku prihliada aj súd, ak by sa náhodou stalo, že by veriteľ začal voči vám viesť súdne alebo exekučné konanie. Čo by ste však museli preukázať by bolo, že už ste vyčerpali hodnotu nadobudnutého dedičstva na zaplatenie iných dlhov, ktoré na vás po poručiteľovi prešli a ktoré si veritelia voči vám skôr uplatnili. 


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
moja priateľka po zomrelom manželovi dedí dlhy, ktoré zanechal na soc. a zdravotnej poisťovni v sume cca 6000 e. Nemôže riešiť to pôžičkou z banky, aby to uhradila, čo by bolo najlepšie avšak nakoľko posledné dva mesiace bola PN, žiadna banka jej nevyhovie i keď je 25 r. zamestnaná v jednej firme pri slušnej mzde. Tento dlh majú v riešení traja exekútori. Otázka prosím koľko jej môžu strhnúť, aby jej zostalo na úhradu bytu a na stravu?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a pomoc. V.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 09.06.2022)

Dobrý deň, v ptázke uvádzate, že priateľka dedí dlhy po nebohom manželovi dlhy vo výške 6000€, ktoré sú už predmetom exekúcie.
Z otázky nevieme, či je už dedičské konanie ukončené alebo dedičské konanie iba prebieha.

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dedič zodpovedá za poručiteľovi dlhy, ktoré vzniklu ku dňu úmrtia len do výšky hodnoty zdedeného majetku avšak až po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom. Nevieme z otázky čo je predmetom dedenia a či poručiteľ má aj iných dedičov /deti/, lebo aj oni ako dedičia sa podieľajú na dlhoch poručiteľa v rozsahu podielu na zdedenom majetku.
Riešením je preto pre vašu priateľku aj vzdanie sa dedičstva v prospech iného dediča, alebo odmietnutie dedičstva, v ktorom prípade odmietnutia dedičstva nemusí nič na dlhoch poručiteľa platiť.
Až následne treba prípadne riešiť otázku zrážok zo mzdy, ktoré môžu byť len v rozsahu podľa exekučného poriadku. Výšku zrážok zo mzdy môžete zistiť prostredníctvom exekučnej kalkulačky, ktorá je zverejnená na internete, napr. : http://www.exekutor-piestany.sk/exekucna-kalkulacka/.
Odporúčam konzultáciu u advokáta na nájdenie najlepšieho riešenia pre vašu priateľku.

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem. Potrebovala by som poradiť ohľadom takejto veci. Moja mama zomrela r.2015. Zanechala mi dlhy. Má napísanú 1/6 rod. domu,  dome bývam iba ja sama. Mám dvoch nev. bratov. Notár, ktorý má na starosti môj prípad hovoril, že najlepšie by bolo keby som prijala dedičstvo po matke a vyplatila dlžnú čiastku. 3. 6 .2022 idem na pojednávanie ohľadom tohto. Moja otázka je. Nie je tento dlh premlčaný po takej dlhej dobe ? A čo by som mala ďalej robiť? Prijať dadicstvo a vyplatiť to? Alebo ako sa viem proti tomu brániť? Som s toho zúfalá už. Ďakujem Vám za dúfam čo najskrošiu odpoveď. Prajem pekný deň. Ďakujem Zuzana

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 29.05.2022)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že mama zomrela v roku 2105 a teraz prebieha dedičské konanie. Predmetom dedenia má byť podiel poručiteľky na dome v podiele 1/6. Dedičom ste vy ako dcéra a nevlastný brat /iný otec, spoločná matka/. otázke uvádzate, že mama mala dlhy, nepíšete výšku dlhov a ich titul /komu dlhovala ku dńu úmrtia/, kedy nastala spaltnosť dlhu a či vo veci bola podaná žaloba na súd, čo uvádzame vzhľadom na okolnosť, že od úmrtia matky uplynula pomerne dlhá doba a na jej adresu nedošlo žiadne súdne rozhodnutie a podobne.

V otázke uvádzate, že notár vám povedal, aby ste dedičstvo prijali a dlhy uhradili.

V zmysle ust. §  470 Obč. zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z aktív dedičstva sa v zmysle uvedneého zákonného ustanovenia najprv odrátajú primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a len v zostatku hodnoty zdedeného majetku dedič/dedičia zodpovedajú za dlhy poručiteľa. Platí tiež, že dedič nemôže prijať len aktíva dedičstva a pasíva/dlhy odmietnúť, právne to nie je možné.

V súvislosti s prechodom dlhov je potrebné uviesť aj to, že na dediča prechádzajú len tie poručiteľove dlhy, ktoré vznikli ešte za jeho života a ktoré jeho smrťou nezanikajú (z uvedeného dôvodu sem nepatria napr. plnenie, ktoré poručiteľ mal vykonať osobne, vyživovacia povinnosť poručiteľa voči inej osobe, a pod./.

Nepíšete v ozázke, či veriteľ svoju pohľadávku prihlásil do dedičského konania a teda či máte vedomosť o výške dlhu a o tom, kto je veriteľom. Uvádzame, že v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky a plynie odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. To, že mama zomrela, neznamená zo zákona, pre premlčacia doba neplynie, resp, jej plynutie sa preušuje. To nie je pravda, premlčacia doba plynie naďalej. Vzhľadom na okolnosť, že mama zomrela v roku 2015 a poiaľ veriteľ neuplatnil svoje právo na súde žalobou, je jeho nárok premlčaný a vy ako dedič nie ste povinná dlh uhradiť. Samotné evidovanie resp. uvedenie dlhu v dedičskom rozhodnutí neznamená, že toto v celom rozsahu uznávate a aj ho uhradíte, toto by už bolo nad rámec dedičského konania.

Vo veci odporúčam dedičstvo prijať a ohľadom dlhu ak je prihlásený do dedičského konania len uviesť samotný dlh, ktorý neuznávate vzhľadom na uplynutie premlčacej doby podľa § 101 Obč. zákonníka.

Vzhľadom na termín dedičského konania odporúčam ak máte vedomosť o dlhu, jeho výške a splatnosti, aby ste kontaktovali advokáta o usernenie. Bez porady s advokátom nič neuhradzujte.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 

 


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť v takejto veci : manžel si zobral pôžičku od nebankovej  21. 09. 2009, nesplatil ju, manžel zomrel a firma pohotovosť žiada odo mňa sumu 26 000 €, takmer som to na dedičskom konaní nerozdýchala. Ja som o tom nevedela, manžel mal finančné problemy s firmou, tak asi pred 4 rokmi dal urobiť bankrot, všetky jeho exekúcie sa zrušili, len tá jedna neviem prečo ostala, Dedičské konanie sa zatiaľ odročilo. Notárka mi povedala, aby som si to doriešila, že nejaké exekúcie sa rušili, ale ona nevie presne. Prosím Vás poraďte mi ako ďalej. Anna

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 17.05.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že manžel zobral spotrebiteľský úpver od nebank. spoločnosti v roku 2009, ktorý nesplatil, manžel zomrel, prešiel osobným bankrotom a nebank. spoločnosť teraz žiada 22000 €.

Z otázky predpokladáme, že nebankováá spoločnosť nedala návrh na súd na úhradu zostatku dlhu v premlčacej dobe, ktorá v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky a plynie odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. AK teda manžel bol v omeškaní s nejakou splátkou a neuhradením splátky sa stal splatným celý dlh, možnosťou zo strany nebankpovej spoločnosti bolo podať návrh na súd v premlčacej dobe 3 roky. AK tak nebanková spoločnosť neurobila, jej nárok je premlčaný a súdne ho ani nemôže vymáhať. Ak manžel vyhlásil bankrot, bolo tiež iprávnením nebankovej spoločnsoti, aby prihlásila svoju pohľadávku. Zrejme tak neurobila.

Riešenie :

Odporúčame vám ako manželke poručiteľa, aby ste kontaktovali príslušný okresný súd podľa miesta trvalého bydliska manžela a zistili či voči nemu zo strany nebankovej spoločnosti bola podaná nejaká žaloba kedy.  Ak žiadna žaloba podaná nebola a uplynuli viac ako tri roky od splatnosti neuhradenej splátky, potom je nárok premlčaný. Vy ako manželka za manžela nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy a nič neuhradzujte ani na naliehanie nebankovej spoločnosti. Ak by aj žaloba bola podaná, možnosťou zo strany nebank. spoločnsoti bolo prihlásiť svoju pohľadávku do konkurz. konania, čo však neurobili. Samotné prihlásenie pohľadávky do dedič. konania neznamená, že ju musíte uhradiť.

Vec môžete riešiť aj tak, že požiadate notára, aby vyzval veriteľa na prihlásenie pohľdávky. Samotné prihlásenie pohľadávky do dedič. konania neznamená, že ju musíte uhradiť, lebo premlčacia doba plynie /pôžička z roku 2009 a prmelčacia doba je vždy 3 roky/.

Nič neuhradzujte aj keby pohľadávka bola prihlásená do dedič. konania.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
pred rokom nám umrela mamina. Vlastnila dve auta a majetok spolu za 4800 € a  dlhy v banke vo výške 11 000 €, ktoré boli poistené. Prebehlo dedičné kde všetko zdedil otec, keďže úvery boli poistené a v banke nám povedali, že to bude vybavené ok. Ale poroku dopisovania a odvolávania sa nám poisťovňa zamietla plnenie, lebo umrela na diagnostikovanú chorobu, ktorú mala v priebehu splácania diagnostikovanú. Nastáva problém, že banka od nás chce splácať úvery, na ktoré môj otec nemá peniaze a my mu nevieme pomôcť. Ako máme postupovať ďalej, aby sme nemuseli platiť banke toľko peňazí. Ďakujem. Zuzana

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 16.05.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že pokiaľ ide o poistenie splácania úveru, v poistných zmluvách sú uvedené výluky z poistenia.

Pokiaľ ide o prechod dlhov na dedičov, tu platí § 470 Obč. zákonníka /citujeme/ :
 
"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."
 
Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa do výšky hodnoty zdedeného majetku avšak až po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa. V otázke uvádzate, že mama mala dlhy  ku dňu úmrtia vo výške 11000 €, zrejme išlo o spotrebiteľský úver. Tu je podstatné, aj keď mama zomrela, kedy a koľko si požičala, či nebola v omeškaní s platením splátok a od kedy, a aká suma bola celkom uhradená ku dňu úmrtia. Uvádzame, že paltí všeobecná premlčacia doba, ktorá v zmysle je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.
Ak teda mama bola v omeškaní s platením splátky viac ako tri roky a v zmysle ustanovení Obč. zákonníka sa stal splatný celý dlh neuhradením niektorej splátky, pričom bola v omeškaní viac ako 3 roky, potom je pohľadávka veriteľa /banky/ premlčaná. Predpokladáme súčasne, že banka svoju pohľadávku neuplatnila žalobou na súde.
Je možné, že zmluva o spotrebiteľskom úvere, ktorú vaša mama podpísala, pri jej posúdení by bola posúdená ako neplatná, a teda bolo by potrebné uhradiť len istinu bez úrokov a poplatkov. Zmluvu je preto potrebné posúdiť v zmysle ustanovení zákonov o ochrane spotrebiteľa a zákona o spotrebiteľských úveroch.
Pokiaľ ide o samotný zostatok úveru 11000 €, ktorú sumu požaduje banka, odporúčam kontaktovať advokáta so všetkými dokladmi, aby vec posúdil, vrátane podkladov a dokladov z dedičského konania. Súčasne opätovne uvádzame, že zodpovednosť za dlhy poručiteľa zo strany dedičov je daná len do výšky hodnoty zdedeného majetku po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom, takže v žiadnom prípade banka od vás nemôže žiadať ani vymôcť plnú sumu 11000 €. Dedičstvo nemôže byť pre dediča záťažou v tom rozsahu, aby niesol zodpovednosť za dlhy poručiteľa bez ohľadu na hodnotu zdedeného majetku.
 
Bez konzultácie s advokátom banke nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu.
Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.
 

 


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
čakáme na dedičské konanie po zosnulom dedkovi. Ostal po ňom byt a dve pohľadávky vo výške 4000 e. Ako je to prosím so splácaním. Je možné nebankovku požiadať o splátkový kalendár poprípade pokračovanie v mesačných splátkach ako doteraz alebo od nás budú vyžadovať vyplatenie plnej sumy.
Ďakujem vopred za odpoveď. Kata

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 11.05.2022)

Dobrý deň,
vo vami uvedneom prípade pokiaľ ide o dlhy poručiteľa, tu platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."
 
Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa, ktoré existujú ku dňu jeho úmrtia a to len do výšky hodnoty zdedeného majetku po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom. V otázke uvádzate, že starý otec mal dlhy spolu vo výške 4000 € a zrejme dlh vymáha nebank. spoločnosť alebo vymáhačská spoločnosť na základe splátkového kalendára.  Nevieme z otázky kto je pôvodným veriteľom /banka, nebanková spoločnosť/, ale pokiaľ pohľadávka nebola postúpená na súd, je skôr pravdepodobné, že dohoda o splátkach bola uzatvorená v rozpore s ust. Občianskeho zákonníka a zákona o spotrebiteľských úveroch. Otázkou je teda koľko si starý otec požičal a koľko ku dňu úmrtia celkom uhradil, lebo je možné, že keďže zmlva o spotreb. úvere bola uzatvorená v rozpore so zákonom, suma spotreb. úveru je už uhradená a nebank. spoločnosť alebo vymáhačská spoločnosť vymáha nezákonné úroky a rôzne poplatky.
Aj keď starý otec podpísal dohodu o splátkach, táto nie je pre vás ako dedičov právne záväzná. Nebankovej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Vo veci tohto dlhu kontaktujte s dokladmi advokáta, aby vás usmernil a poradil najlepšie riešenie. Zatiaľ nebank. spoločnosti alebo vymáhačskej spoločnosti nič neuhradzujte.

Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, môj strýko zomrel pred piatimi rokmi a moja už nebohá mama po ňom zdelila dlh, ktorý platila, ale na koľko zomrela pred tromi rokmi a na dedičskom konaní nebol ten dlh zapísaný a teraz sa nám ozvali kvôli dlhu. Ako by sme mali postupovať v tejto veci, za odpoveď vopred ďakujem. Oľga

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 30.04.2022)

Dobrý deň,
pokiaľ vaša mama dedila po svojom bratovi, potom v zmysle ust. § 470 Občianskeho zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."
 
To, že dlh nebol uvedený v dedičskom rozhodnutí resp. veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku po strýkovi do dedičského konania, nie je podstatné. Podstatné, je to, či dlh už v čase dedičského konaia po strýkovi nebol premlčaný a to z dôvodu, že platí všeobecná premlčacia doba, ktorá v zmysle ust. § 101 Občianskeho zákonníka je tri roky. T.j. ak v čase dedičského konania po stýrkovi bola pohľadávka veriteľa /napr. banka, nebanková spoločnosť/ premlčaný, potom mama nebola povinná dlh platiť, dokonca aj súd by návrh zamietol. Vyššie uvedené uvádzame z dôvodu, že nepoznáme skutkový stav veci - nevidíme doklady .
V otázke uvádzate, že mama zomrela pred 3 rokmi a teraz sa vám opätovne niekto ozval, aby ste dlh po strýkovi uhradili vy ako dedičia po vašej mame /v otázke neuvádzate kto sa ozval, či existuje exekučný titul - platobný rozkaz alebo rozsudok/.
Vy ako dedičia po vašej mame nie ste povinní hradiť dlhy strýka, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Nič neuhradzujte !
V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu aj s dokladmi, aby ste mali právnu istotu.

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Svokor má rakovinu a vyzerá to tak, že čoskoro umrie. Chcela by som sa opýtať. Ak odmietneme dedičstvo po ňom, nakoľko nič nemá iba dlhy, nebudeme ich musieť platiť? Svokor s nami nežil ani nám nijako nepomáhal. A nechceme svoju rodinu za neho zadĺžiť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 06.04.2022)

Dobrý deň,
odmietnuť dedičstvo je možné len ako celok. Teda ako pasíva tak aj aktíva. Odmietnutím dedičstva sa dedič vylúči z dedenia po poručiteľovi a to s účinnosťou odo dňa poručiteľovej smrti. To znamená, že takýto dedič nededí, a teda neprejde na neho žiadny majetok ani dlhy po poručiteľovi, preto ani nemôže byť povinný ich plniť.  Dedič však môže odmietnuť dedičstvo len za seba, nemôže tak urobiť s právnymi účinkami aj pre svojich potomkov. Preto v prípade, že váš manžel dedičstvo po svojom otcovi ako celok odmietne, nebude dediť. Zodpovednosť za dlhy poručiteľa budú niesť len tí, ktorí boli povolaní dediť a súčasne dedičstvo neodmietli, avšak aj títo len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Ak by však predmetom dedičského konania po vašom svokrovi nebol žiaden majetok, dedič nemôže zodpovedať ani za dlh poručiteľa, a teda ani nemôže byť povinný ho hradiť aj keby dedil. Určite je však lepšie odmietnuť dediť, ak viete, ze zostali iba dlhy. 


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či je možné, že pri dedičskom konaní sa neobjaví, teda notár nezistí dlh, ktorý je starý a taktiež podedený?

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 16.03.2022)

Dobrý deň,
áno, je to možné. Najmä v tých prípadoch kedy sa nevykoná tzv. konvokácia veriteľov.

Aj takýto neprededený však prechádza na dedičov a zodpovedá za neho do výšku zdedeného majetku (dedičstva). Treba však brať do úvahy plynutie času a premlčanie. Ak je to starý dlh a nebol doteraz uplatnený v súdnom konaní, je vysoká pravdepodobnosť, že sa jedná o premlčanú pohľadávku veriteľa.


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať.
Brat ma dlhy v banke vo výške 22 000 e. Momentálne je umiestnený v sociálnom zariadení a bude poberať invalidný dôchodok.  Platiť to nie je možné, takže rátam s tým, že bude riešená exekúcia.
1. Otázka:
Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov ? Brat nevlastní nič, iba ma trvalý pobyt v byte rodičov. Hnuteľné veci takisto žiadne nemá.
2. Otázka:
Brat ma splnomocnil na konanie voči úradom, bankám a podobne.
Môže mi banka/exekútor siahnuť na majetok alebo zmraziť môj účet v banke, keď ho v tomto zastupujem?
Chodia mi smsky, hlasové správy a pod. o neuhradení bratovho dlhu a nemôžem a tým nič robiť.
Ďakujem Ľubo

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 01.01.2022)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že samotné zriadenie trvalého pobytu brata v byte rodičov nezakladá v zmysle zákona o hlásení pobytu občanov SR žiadne vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Ak je brat umiestnený v soc. zariadení, potom v zmysle ust. § 3 ods. 9 zákona o hlásení pobytu občanov SR  platí :

"Zariadenia sociálnych služieb,4a) v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení; súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa odseku 8 písm. d) sa v týchto prípadoch nevyžaduje."

Byt prípadne dom rodičov nemôže byť predmetom exekúcie z dôvodu, že brat tam má resp. mal nahlásený trvalý pobyt.

V otázke uvádzate, že brat má dlhy v banke cca 20000 €. Tu rovnako platí, že na Váš bankový účet nemôže exekútor siahnúť. Nevieme v akom štádiu sú tieto dlhy, či už bol vydaný platobmný rozkaz alebo rozsudok súdu, ale pokiaľ nie, Vy nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, lebo by ste mohli uznať premčlaný dlh. Platí všeobecná premlčacia doba, ktor v zymsle ust. §  101 Obč.  zákonníka je tri roky, a plynie odo dňa , keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Na SMS a hlasové správy  nereagujte.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
nedávno mi zomrel otec, ktorý sa o mňa nestaral od mojich cca 6 rokov, takisto ani o môjho brata (otec nám je dlžný cca 13tisíc e na výživnom ). Narodil sa v B, v 3izbovom byte, ktorý vlastnila jeho matka. Tá vlastnila aj ďalší 1 izbový byt v B. Trojizbový byt prepísala na svojho ďalšieho syna, takisto naňho prepísala aj ďalší 1 izbový byt. Viete mi prosím poradiť, ako zistiť, či mám s bratom nejaký nárok na nejaké dedičstvo, prípadne aspoň nárok na vyplatenie dlhu od súčasného majiteľa bytu, v ktorom sa narodil môj otec? Moja babka s nami vôbec nechce komunikovať, takisto ani jej syn (brat môjho otca, ktorý je teraz už vlastníkom 3 izbového bytu). Môj otec mal v 3izbovom byte trvalý pobyt od narodenia, žil tam približne 30 rokov neskôr odišiel do Anglicka, tam aj zomrel. Ak by ho jeho matka vydedila(mala na to dôvody, nestaral sa o ňu, dlhé roky ho nevidela) tým pádom by zanikol akýkoľvek nárok na hocičo?
Aj ak nám je dlžný jej syn, teda nás otec nemalé peniaze?  Miroslava

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 31.12.2021)

Dobrý deň,
odpoveď na Vami uvedneú otázku je tá, ýe pokiaľ stará mama ako matka Vášho otca darovala byty za svojho života jednému zo svojich synov, mohla tak urobiť  a nepotrebovala k tomu súlas ostatných svojich detí.

Z otázky teda vyplýva, že Váš otec nebol ani podielovým spoluvlastníkom bytov, ktoré predtým vlastnila stará mama - matka Vášho otca.

Ak otec zomrel a nebol vlastníkom  majetku, ktorý by bol predmetom dedenia, napriek tomu, že Vám dlhoval peniaze z dôvodu neplatenia výživného, tieto  už nevymôžete. Dedičské konanie z tohto dôvodu - neexistencia ani nepatrného majetku - bude v zmysle ust. Civil. mimosporového poriadku zastavené.

Od terajšieho vlastníka bytu sa nemôžete dOmáhať ani súdnou cestou, aby Vám vyplatil podiel na byte, ktorý by zrejme zdedil Váš otec v prípade úmrtia matky.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
môj nevlastný strýko zomrel 8. 12. 2021 v Nemecku v nemocnici, kde ostal dlh. Kto je povinný zaplatiť dlh? Pokiaľ má otca aj sestru, ale ani s jedným nežil v spoločnej domácnosti, trvalý pobyt má neznámy a žil na ulici. Dominika

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 14.12.2021)

Dobrý deň, z otázky usudzujeme, že nevlastný strýko bol zrejme nemajetný a dedičské konanie bude pre nemajetnosť zastavená.

Aj keď ste rodina a poručiteľ mal otca a sestru, títo nie sú povinný jeho dlh uhradiť. Všeobecne možno uviesť, že ak poručiteľ nemal žiadny majetok, ktorý by bol predmetom dedenia, potom nikto od dedičov nemôže nič vymáhať.

Podľa ust. § 470 ods. 1 Obč. zákonníka platí :

"Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, či môžu prejsť dlhy rodiča na potomka, aj keď sa vzdám dedičstva. Ďakujem. Dalibor

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 12.12.2021)

Dobrý deň, ak sa vzdáte dedičstva, potom dedičom bude iný dedič. Ak dedičstvo odmietnete, nebudete dediť aktíva ani pasíva a v zmysle práva sa na Vás bude hľadieť, že ste sa nedožili smrti poručiteľa. To je len pre vysvetlenie pojmov.

Ak dedičstvo odmietnete alebo sa vzdáte svojho podielu na dedičstve, potom nie ste povinná hradiť dlhy poručiteľa a ani nikto od Vás ich nemôže vymáhať.

V prípade problémov resp. nezrovnalostí v dedičskom konaní kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, aby sme Vám pomohli.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
má exekútor právo mi zablokovať účet aj úvery ak som ani nevedela, že som zdedila dlh po zosnulom otcovi? Nie je to zahrnuté v dedičskom konaní a prevyšuje sumu aktív. Zuzana

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 14.10.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. "
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ako dedič zodpovedáte za dlhy poručiteľa, ale len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva avšak až po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom.
Odporúčame kontaktovať písomne súdneho exekútora a predložiť mu uznesenie o dedičstve. Ak je Vás viac dedičov, potom za dlhy poručiteľa zodpovedáte v pomere k tomu, čo ste z dedičstva nadobudli. Zodpovednosť môžete niesť len za dlhy, ktoré vznikli za života poručiteľa a len do výšky ku dňu úmrtia.
To, že pohľadávka nebola prihlásená v dedičskom konaní nie je celkom podstatné, lebo zrejme už v tom čase bolo vydané súdne rozhodnutie a veriteľ mal oprávnenie podať návrh na vykonanie exekúcie vo všeobecnej premlčacej dobe 10 rokov.
 

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
prosím, kam máme poslať pohľadávku zo zariadenia pre seniorov, aby sa dostala do dedičského konania, keďže príbuzní nechcú uhradiť vzniknutý nedoplatok. Ako zistiť, ktorý notár bude prejednávať dedičské konanie? Anna

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 13.10.2021)

Dobrý deň, vo veci je potrebné kontaktovať informačné centrum príslušného okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska v čase úmrtia poručiteľa a zistiť notára, ktorému bol spis pridelený. Následne môžete kontaktovať notára a písomne prihlásiť pohľadávku do dedičského konania s doložením relevantných dokladov.

Podľa § 158 Civil. mimosporového poriadku platí :

"Na konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, v ktorého obvode
a) mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu,
b) sa nachádza majetok poručiteľa, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a),
c) poručiteľ zomrel, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a) alebo písmena b)."

Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
ide o uznanie dlhu. Chceme spísať uznanie dlhu. Treba to cez právnika alebo stačí ak to bude len vlastnými slovami napísané? A treba to mať aj overené? A v prípade smrti dlžníka, je takýto dokument potom možné použiť pri dedičskom konaní? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 05.10.2021)

Dobrý deň,

zákon pre uznanie dlhu predpisuje písomnú formu a dlžník musí takto písomne vyhlásiť, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky. Odporúčam vzor z webstránky www.uznanie-dlhu.sk. V záujme istoty je vhodné mať podpis dlžníka aj úradne overený, hoci zákon to výslovne neprikazuje. Treba však vedieť, že takéto uznanie je len právnym dôvodom na základe ktorého budete môcť vymáhať svoju pohľadávku súdnou cestou podaním žaloby. Vaša pohľadávka sa takto premietne do pasív dedičstva po poručiteľovi. Do jeho práv a povinností (teda aj záväzkov) vstupujú dedičia (pokiaľ dedičstvo platne neodmietnu). Treba však vedieť, že dedičia budú zodpovedať za dlhy poručiteľa len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
mali sme dedičské konanie po svokrovi, kde nám bolo oznámené, že je spoluvlastníkom pozemku, ale na jeho časti je ťarcha ešte z doby, keď boli sk koruny. Aktualizovaná v roku 2018 firmou Pohotovosť. Kde je vraj dlh nateraz vo výške cca 92 eur (cena pozemku je ohodnotená na cca 1500 eur). Ako máme postupovať a kam sa obrátiť, aby sme zistili, či svokor dlh splatil a oni len zabudli ťarchu vymazať? Keďže sme nenašli ohľadom daného dlhu žiadne písomnosti. Ani nemal žiadne zrážky z dôchodku. Ani zablokovaný účet. Alebo je tam dlh, ktorý bude treba splatiť. Ak náhodou sa niečo k tomu aj pripočíta. Máme potom právo odmietnuť ak sme o danom dlhu nevedeli? Ďakujem za odpoveď. Silvia

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 04.10.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste mali dedičské konanie po svokrovi, kde Vám bolo oznámené, že má dlh vo výške 92 € podľa informácií nebank. spoločnosti Pohotovosť z roku 2018.

Vo veci dlhov poručiteľa platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1)Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že Vaša zodpovednosť za dlhy poručiteľa je daná do výšky primeraných nákladov spojených s pohrebom a dlhov, ktoré na Vás ako dedičov prešli poručiteľovou smrťou. Ak nebank. spoločnosť uvádza, že poručiteľ - svokor jej dlhoval 92 eur, musí toto tvrdenie aj vedieť preukázať a to s predložením všetkých dokladov /vznik dlhu, jeho výška, splatnosť a zostatok/. Prehlásenie resp. výzva nebank. spoločnosti k úhrade 92 € nepostačuje.

Odporúčame kontaktovať prísl. okresný súd podľa miesta trvalého bydliska poručiteľa - svokra, či voči nemu bolo resp. je aj teraz vedené nejaké súdne konanie. Ak žaloba voči svokrovi nebola podaná a od splatnosti dlhu uplynuli viac ako 3 roky, potom nič neuhradzujte aj keď ide o malú sumu, lebo nárok veriteľa je v celom rozsahu premlčaný. V prípade, že veriteľ by podal návrh na súd, súd by žalobu s poukázaním na ust. §  101 Obč. zákonníka zamietol.

Nebank. spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

Odporúčame následne po vyššie uvedených zisteniach na prísl. okresnom súde /žaloba nebola podaná/ požiadať veriteľa, aby zabezpečil výmaz z katastra nehnuteľností.

Pre nepreukázaný dlh súdnym rozhodnutím, ktorým by bol svokor zaviazaný k úhrade 92 € nie je právny dôvod dedičstvo odmietnuť.

 

 

 

 


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, keď zdedím ako dedička dlhy, môžem ich platiť po splátkach ? Martina

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 23.09.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. "
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dedič zodpovedá za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. V prvom rade zodpovedáte za primerané náklady spojené s pohrebom a až následne za dlhy poručiteľa, všetko len do výšky ceny nadobdunutého dedičstva, resp. podielu na ňom. Ide o dlhy, ktoré vznikli pred smrťou poručiteľa, nie dlhy, ktoré vznikli po jeho smrti. Nepíšete v otázke o aké dlhy ide, ale ak by sa jednalo o banku alebo nebank. spoločnosť, ako dedič nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, lebo by ste mohli uznať premlčaný dlh.
Odporúčame v prípade dlhov poručiteľa a ich riešenia kontaktovať advokáta.
 

Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Je možné, že po zomrelej matke nebude žiadne dedičské konanie? Keďže nemala žiaden majetok a trvalý pobyt mala na meste, ale mala nejaké dlhy voči nebankovke a podobne.
Mamka zomrela ešte v júni 2019 a doteraz sa nič nedeje.
Ďakujem. Júlia

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 20.09.2021)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že Vám zomrela mama, ktorá nemala žiadny majetok, len dlhy v nebank. spoločnostiach.

Ak je to tak, v zmysle ust. § 187 a nasl. Civil. mimosporového poriadku pre dedičské konanie platí nasledovné :

"Zastavenie konania

§ 187
(1) Súd konanie zastaví, ak poručiteľ nezanechal žiadny majetok.
(2) Uznesenie o zastavení konania sa doručuje účastníkom, ktorí sú známi a ktorých pobyt je známy.
§ 188
(1) Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb, a konanie o dedičstve zastaviť.
(2) Ak ten, kto sa postaral o pohreb poručiteľa, s prevzatím majetku nesúhlasí alebo ak je sporné, kto sa postaral o pohreb, súd majetok prejedná ako dedičstvo.
(3) Uznesenie podľa odseku 1 sa doručuje účastníkom, ktorí sú známi a ktorých pobyt je známy, a tomu, kto sa postaral o pohreb poručiteľa."

 

Z uvedených zák. ustanovení  a súvisiacich ustanovení § 470 Obč. zákonníka vyplýva, že ak mama mala len dlhy a ak predmetom konania nebude žiadny majetok, súd konanie zastaví. Potom veritelia /nebank. spoločnosti/ od Vás nemôžu nič vymáhať. Nebank. spoločnostiam nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Nie je podstatné ani to, či voči Vašej mame bolo už vedené súdne konanie, prípadne aj exekučné konanie.

Ak chcete zistiť, ktorému notárovi bol dedičský spis pridelený, je treba kontaktovať informačné centrum príslušného okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska poručiteľa a zistiť na informačnom centre, ktorému notárovi bol spis pridelený /treba vedieť dátum úmrtia poručiteľa. Následne môžete kontaktovať notára. Zoznam súdov nájdete na stránke justice.sk.

 


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Po švagrovi zostalo auto a dlhy švagriná chce auto predať, aj keď je zahrnuté v pozostalostiach. Môže platiť pokutu do akej výšky?

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 16.09.2021)

Dobrý deň,
podľa predpisov počas prebiehajúce dedičského konania môže auto predať iba so súhlasom notára. Bez súhlasu notára nemôže nakladať s vecami patriacimi do dedičstva. Preto bude potrebné v prvom rade kontaktovať notára a požiadať o súhlas s predajom veci. Následne však kúpna cena bude predmetom dedičského konania, nebude vo vlastníctve švagrinej.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
ak osoba, ktorá má byt v osobnom vlastníctve a tento byt je zaťažený exekúciou, zomrie, musí byť byt vyprataný, alebo môže v ňom zostať všetko zariadenie ? Ďakujem Elena.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 22.08.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že na byte poručiteľa viazne exekučné záložné právo z dôvodu dlhov poručiteľa.

Samotná existencia dlhov a smrť vlastníka bytu ako poručiteľa nie je právnym dôvodom, aby ste byt vypratali a odstránili z neho všetko zariadenie. Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2 )Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. "
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva rozsah zodpovednosti dediča resp. dedičov za dlhy poručiteľa a to najprv za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a až následne za dlhy poručiteľa, ktoré na dediča prešli poručiteľovou smrťou.
Uvádzame, že samotné zriadenie exek. záložného práva neznamená, že byt bude predaný v exekučnom konaní.

 

 


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
zomrela mi manželka. Dedičské konanie bolo zastavené, nenechala žiaden majetok, iba dlhy. Budem ich musieť uhradiť? Miroslav

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 10.08.2021)

Dobrý deň,
Vaša IP adresa je zo zahraničia, ale píšete z adresy v SR, preto predpokladáme, že sa otázka týka poručiteľky zo SR.

Ak je to tak, potom platí, že keďže dedičské konanie bolo zastavené, Vy ako manžel nie ste povinný nič uhradzovať na dlhy poručiteľky. Veriteľom nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
po zosnulej mame prebehlo dedičské konanie, ktoré je právoplatne uzatvorené. Teraz po 3 mesiacoch nám prišla výzva z banky o zaplatení 550 €, ako pohľadávka z prečerpania bežného účtu, ktorá však v dedičskom konaní zahrnutá nebola. Má banka právo tento dlh od nás vymáhať a sme povinní ho uhradiť? Ďakujem za odpoveď. Ján

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 09.08.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1)Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého dedičstva po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom. To, že pohľadávka nebola prihlásená v dedič. konaní nie je na závadu a teda, aby ste za dlh nezodpovedali e neuhradili ho.
Podstatné v tomto prípade je však to, kedy dlh vznikol, teda nastala splatnosť dlhu. Ak prečerpanie úveru vzniklo pred viac ako 3 rokmi, nárok veriteľa je premlčaný. Platí ust. § 101 Obč. zákonníka, podľa ktorého všeob. premlčacia doba ej tri roky a plynie odo dňa, kedy sa právo mohlo vykonať po prvý raz.  Z otázky predpokladáme, že banka vec nepostúpila na vymáhanie cestou súdu. Z hľadiska plynutia premlčacej doby nie je podstatné ani to, že mama ako dlžník zomrela a prebehlo dedičské konanie. Ak teda nastala splatnosť dlhu pred viac ako 3 rokmi nárok veriteľa je premlčaný a nič neuhradzujte.

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
žijeme s priateľom v spoločnej domácnosti a máme jedno dieťa. Priateľ je rozvedený a má ešte dve deti. Zistila som, že má dlhy, ktoré bude splácať cca 5 rokov. V prípade ak by sa mu niečo  stalo, kto zdedí dlhy? Nie sme zobratí a byt je môj.  Ďakujem. Andrea

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 11.07.2021)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že nie ste manželia, nenesiete zodpovednosť za dlhy Vášho priateľa.
Pre prípad úmrtia platí ust. §  473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Dedičom po Vašom priateľovi sú jeho deti, resp. Vaše spoločné dieťa. Pre zodpovednosť dedičov za dlhy poručiteľa platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťo
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."
 
Riešením pre prípad dedič. konania je odmietnutie dedičstva ako celku.
Uvádzame, že pre Vás ako spolužijúcu osobu /družku/ by pripadalo do úvahy dedenie v 2. skupine dedičov len v prípade, že by poručiteľ nemal potomkov. Vy ako družka nie ste povinná splácať dlhy Vášho priateľa a veritelia ich od Vás ani nemôžu vymáhať.

Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, ako je to, keď manželovi rodičia založili byt v banke kvôli ďalšiemu synovi. Mama zomrela, ostal otec a päť súrodencov, medzi nimi aj manžel. Otec chce, aby svoje podiely previedli na neho. Je to potrebné a ako by to bolo potom po jeho smrti? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 24.06.2021)

Dobrý deň,

po mame Vášho manžela budú v rámci prvej zákonnej dedičskej skupiny dediť všetky deti poručiteľky (manželovej mamy) a jej manžel, teda otec Vášho manžela, a to každý rovným dielom. Predpokladám, že poručiteľka závet nezanechala. Ako dedičia sa však môžu dohodnúť na vysporiadaní dedičstva, napr. aj tak, že otec nadobudne aj podiely ostatných dedičov, a to buď s povinnosťou výplaty ich dedičských podielov, alebo bez nej. Čo sa týka pasív dedičstva (úveru na byt), tie preberajú dedičia podľa výšky ceny nadobudnutého dedičstva, preto ak by dedičstvo pripadlo otcovi, zodpovedal by v hodnote nadobudnutého dedičstva aj za dlhy poručiteľky. Ak by dedičstvo nadobudlo viac dedičov (okrem otca aj manžel a súrodenci), zodpovedali by za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. Po smrti otca (či už nadobudne po poručiteľke celé dedičstvo alebo jeho časť), bude predmetom dedenia všetok majetok, ktorý v čase smrti poručiteľ bude vlastniť. Dediť zo zákona potom budú jeho deti (t.j. Váš manžel a jeho súrodenci), rovným dielom. Prípadne ak by niektoré dieťa Vášho otca nededil, jeho uvoľnený dedičský podiel nadobudnú jeho deti, t.j. vnúčatá otca Vášho manžela.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať kto dedí dlhy po dlžníkovi, ak je rozvedený, má dve deti, dvoch súrodencov a ostatnú rodinu. Deti sa ho chcú zrieknuť, lebo sa boja, že to prejde na nich. Ako je to ostatnou rodinou? Ďakujem. Oľga

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 03.06.2021)

Dobrý deň,
nie je celkom jasné z otázky či dlžník zomrel.

Ak vychádzame z predpokladu, že táto otázka dedenia dlhov je aktuálna, potom platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1)Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."
 
Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa a za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa  do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. V otázke uvádzame, že poručiteľ - dlžník je rozvedený a má dve deti. Otázkou je kedy došlo k rozvodu, a teda či po rozvode bolo vyporiadané BSM dohodou alebo bol v lehote do 3 rokov bol podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM, alebo rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť pred viac ako 3 rokmi a vo veci vyporiadania neboli vykonané žiadne právne kroky.
Pre prípad, že bol podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM, potom toto zaniknuté BSM rozvodom sa vyporiada v dedičskom konaní po poručiteľovi - dlžníkovi.
Deti ako poručiteľovi potomci sú zákonnými dedičmi v I. dedičskej skupine a teda budú dediť samostatne, t.j. bez súrodencov poručiteľa a ostatnej rodiny.
Nepíšete aké dlhy má poručiteľ, či vo veci  bol vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, resp. či už prebieha exekučné konanie. Možnosťou zákonných dedičov ak vedia o rozsahu dlhov poručiteľa, a tieto dlhy presahujú cenu aktív dedičstva, je ich oprávnením dedičstvo ako celok odmietnuť v zmysle ust. § 463 a nasl. Obč. zákonníka. Potom nebudú niesť zodpovednosť za dlhy poručiteľa a veritelia nemôžu od nich nič vymáhať. Odmietnutie dedičstva v podstate znamená, že deti poručiteľa nenadobudnú žiadny majetok a ani žiadne dlhy v dedičskom konaní. Tieto dlhy neprechádzajú na ostatnú rodinu, ako ani na súrodencov poručiteľa, resp. rodičov poručiteľa a veritelia ich nemôžu vymáhať od rodiny ako uvádzate v otázke,  lebo oni nie sú dedičmi, predpokladáme však súčasne, že nie sú ani ručiteľmi alebo spoludlžníkmi.
V tomto smere dedičom poskytne príslušné poučenie aj notár prejednávajúci dedičstvo.

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, čo mi môže niekto siahnuť na peniaze na mojom bankovom účte, ak môj otec zomrel a zanechal za sebou dlhy v bankách. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 03.06.2021)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že dedičské konanie ešte nebolo resp. nie je právoplatne ukončené.

Pre Vašu informáciu vzhľadom na obsah otázky uvádzame nasledovné :

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."
 
Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že Vy ako dedič ak dedičstvo neodmietnete alebo sa ho nevzdáte v prospech iného dediča, budete zodpovedať za primerané náklady spojené s pohrebom a za dlhy poručiteľa, všetko len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.
Možnosťou je teda v dedičskom konaní dedičstvo odmietnuť ako celok, a potom žiadny veriteľ nemôže od Vás nič vymáhať a teda ani siahnuť na Vaše bankové účty a iný  Váš majetok.

Podstatné je to, či vo veciach dlhov Vášho otca ako poručiteľa boli vydané platobné rozkazy alebo rozsudky, prípadne či už začalo aj exekučné konanie. Ak vo veci neboli vydané žiadne rozsudky ani platobné rozkazy, ktoré by Vášho otca zaväzovali k úhrade dlžných súm, potom treba využiť všetky právne prostriedky na obranu a vzniesť napr. námietku premlčania /všeob. premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč.zákonníka je tri roky/.

Nevieme či viete o všetkých dlhoch Vášho otca, potom v prípade aktív dedičstva, o ktoré máte záujme ich zdediť,  aby ste požiadali notára, aby vykonal tzv. konvokáciu, t.j. aby vyzval veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky do dedič. konania. Notár tak urobí verejnou vyhláškou, v ktorej vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote nie kratšej ako 30 dní. Aj keby sa veritelia prihlásili so svojimi pohľadávkami do dedič. konania po otcovi, to ešte zo zákona neznamená, že dlhy nemôžete namietať.

Odporúčame v prípade, ak budete mať nejasností pri dedičskom konaní, resp. problémy s veriteľmi, aby ste nám tu napísali do poradne, prípadne kontaktovali advokáta, aby vec bola vyriešená priaznivo.

 


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
dedím po starom otcovi dom, starý otec mal nesplatenú exekúciu, z ktorej zostava už iba približne 400e, s tým počítam, že dlh prejde na mňa, tento dlh vyplatím. No starý otec platil aj nejaké splátky konkrétne spoločnosti, ktorá od neho vymáhala iný dlh. Tam absoultne netušíme aký veľký mal dlh, a či sa náhodou nezvyšoval a nie je astronomický (som si vedomý, že prechádza len do výšky dedičstva, ale aj tak). Tento dlh v dedičskom konaní nie je uvedený. Môže si ho daná spoločnosť v prípade, že prijmeme dedičstvo vymáhať aj dodatočne? Súdnou cestou a pod.? Pokiaľ tento nie je v dedičskom konaní uvedený?
Za skorú odpoveď veľká vďaka.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 27.04.2021)

Dobrý deň,
z otázky nevieme, či dedičské konanie je už právoplatne ukončené.

Ak nie je ukončené, môžete notára požiadať, aby vykonal  tzv. konvokáciu, t.j. vyzval verejnou vyhláškou, aby veritelia prihlásili svoje pohľadávky v stanovenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní /§ 199 Civil. mimospor. poriadku/.

Ak starý otec mal dlh, ktorý je v exek. konaní, tento budete musieť zaplatiť v súlade s ust. § 470 Obč. zákonníka, podľa ktorého platí, že dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

Pokiaľ ide o veriteľov resp. dlhy, o ktorých viete že existujú, ale nemáte bližšie vedomosti o nich, v tomto smere platí, že ak by vás kontaktovali veritelia teraz alebo po skončení dedič. konania nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Povinnosťou veriteľa je preukázať vám existenciu dlhu a jeho výšku. Usudzujeme z otázky, že ide o nebankovú spoločnosť, kde s najväčšou pravdepodobnosťou zmluva bude obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky v rozpore s ust. § 53 a nasl. Obč. zákonníka, a preto v prípade súdneho konania bude vyhlásená za neplatnú.

Nepíšete bližšie nič o dlhu, treba však uviesť, že úmrtím vášho starého otca ako dlžníka neprestáva plynúť premlčacia doba, ktorá v zmysle ust. § 101 Obč. zákoníka je tri roky. A teda je možné, že dlh je premčaný.

V prípade, že budete vedieť konkrétne okolnosti ohľadom zatiaľ neznámeho dlhu, kontaktujte nás, aby sme vám pomohli.

 

 

 


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako napísať odpor proti platobnému rozkazu. Ako dedičovi mi zaslala pohotovosť dlh po matke, zarátali si nehorázne sumy za upomienky, ktoré neboli poslané a úroky vo výške úžery. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 18.04.2021)

Dobrý deň, z otázky len usudzujeme, že ste dedičom po vašej matke a zdedili ste aj dlhy.
Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."
 
Uvedené ustanovenie je jasné a ako dedič zodpovedáte za dlhy poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého majetku dedením avšak až po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom matky.
V otázke uvádzate, že váš kontaktovala nebanková spoločnosť s platobným rozkazom /platobný rozkaz vydáva príslušný okresný súd/, potom ak je platobný rozkaz právoplatný a vykonateľný a je na meno vašej matky, vy ako dedič nemôže podať odpor. Otázkou je, čo je uvedené v platobnom rozkaze a čo od vás požaduje nebanková spoločnosť, či zvýšila sumu na úhradu podľa platobného rozkazu o ďalšie úroky a poplatky a kedy platobný rozkaz nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť. Ak je to viac ako 10 rokov, nič neuhradzujte, lebo aj súd by návrh na vykonanie exekúcie zamietol. Nebankovej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.
 
 

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať. Zomrel nám otec, ktorý od nás odišiel. V dedičskom konaní budú predmetom dedenia len dlhy. Môžu sa vzdať dedičstva všetci účastníci dedičského konania?

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 13.04.2021)

Dobrý deň,
ak by mali byť predmetom dedenia len dlhy poručiteľa, potom platí ust. § 463 a nasl. Obč. zákonníka :

"§ 463
(1) Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.
(2) Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje.
§ 464 : Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že môžete dedičstvo odmietnúť a nebudete niesť žiadnu zodpovednosť za dlhy poručiteľa.  Veritelia vášho otca ako poručiteľa nebúdú môcť od vás vymáhať dlhy vášho otca, a to aj keby mali právoplatný exek. titul, alebo už by aj prebiehalo exekučné konanie.

Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať ohľadom dlhov. Môj dedko zomrel a má troch synov. Mal nejaké dlhé u exekútorskej spoločnosti, nemal žiadne majetky. Moja otázka znie, či tie dlhy zdedila synovia alebo sa môžu vzdať dedičstva tým pádom sa vzdávajú dlhov. A, či vôbec prebehne aj dedičské konanie, keďže nič nevlastnil. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 31.03.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýv, že poručiteľ nemal žiadny majetok a mal iba dlhy, ktoré sú vymáhané cestou súdneho exekútora. Potom pre dedičské konanie platí ust. § 187 Civil. mimosporového poriadku :

"Zastavenie konania
§ 187
(1)  Súd konanie zastaví, ak poručiteľ nezanechal žiadny majetok.
(2) Uznesenie o zastavení konania sa doručuje účastníkom, ktorí sú známi a ktorých pobyt je známy.
§ 188
(1) Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb, a konanie o dedičstve zastaviť.
(2) Ak ten, kto sa postaral o pohreb poručiteľa, s prevzatím majetku nesúhlasí alebo ak je sporné, kto sa postaral o pohreb, súd majetok prejedná ako dedičstvo.
(3) Uznesenie podľa odseku 1 sa doručuje účastníkom, ktorí sú známi a ktorých pobyt je známy, a tomu, kto sa postaral o pohreb poručiteľa."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že ak starý otec nemal žiadny majetok, súd konanie zastaví. Dedičské konanie v klasickom slova zmysle ani nebude a synovia ako dediči nie sú povinný dlhy svojho otca uhradiť a to ani napriek tomu, že vo veci je vedené exekučné konanie.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, ak by sa niečo stalo s maminou Musím dediť dlhy po nej, aj keď nemá nič teda vôbec nič nevlastní. Celý život len pila a, keďže prepila 2 byty, o ktoré prišla a žije v podnájme a je zadlžená v nebankovkach, ktoré ju len naháňajú v kuse za neplatenie. Viem to, v kuse mne vyvolávajú a pritom ja s tým nemám nič spoločného. Hrozí, že pôjde na ulicu a robí si z toho srandu. Vlastne jej to je jedno. Neboli sme 20 rokov v kontakte resp.keď trebalo jej požičať peniaze čo bolo neustále vtedy ma poznala. Chcel som jej pomôcť ale momentálne už jej nepomáham, len vkuse klame mi. Nevládzem už platiť jej dlhy. Nechápem ako jej môžu požičiavať peniaze, keďže nič nevlastní. Počíta, že príde ku mne, a že ja sa budem o ňu starať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 12.03.2021)

Dobrý deň, v zmysle ust. par. 470 Obč. zákonníka dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou a za primerané náklady spojené s pohrebom a to výšky ceny zdedeného majetku.

Podľa uat. par. 188 Civil. mimospor. poriadku platí, že ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných pohrebných nákladov, súd ho môže vydať tomu, kto sa postaral o pohreb a konanie o dedičstve zastaviť.

Poiaľ Vaša mama nemá žiadny majetok, dedičské konanie bude zastavené v súlade s ust. par. 187 Civil. mimosporového poriadku.

Nebank. spoločnosti prípadne ďalší veritelia  nebudú môcť od Vás vymáhať dlhy Vašej matky a to ani cestou súdu.

 


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, brat dedil po strýkovi, výška nadobudnutého majetku bola po zosnulom 1600 e, dlhy 2100 e,  ktoré sa vyplatili, no zistili sme, že má ďalšie dlžoby, je brat povinný ich vyplatiť ? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 11.03.2021)

Dobrý deň,
podľa ust. par. 470 Obč. zákonníka platí, že dedič zopovedá  za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za dlhy poručiteľa, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou a to do výšky ceny majetku nadobudnutého dedením.

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dedič preberá na seba zodpovednosť len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva a len za tie dlhy poručiteľa, ktoré vznikli za jeho života, nie však aj za tie, ktoré smrťou poručiteľa zanikajú (napr. povinnosť platiť výživné).

Nepíšete v otázke kedy bolo dedič. konanie a kedy vznikli dlhy, ktorých úhradu veriteľ teraz požaduje od dediča. V zmysle ust. par. 101 Obč. zákonníka platí všeob. premlčacia doba, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Úmrtie dlžníka, v tomto prípade poručiteľa, nemá vplyv na plynutie premlčacej doby.

Keďže dedič uhradil poručiteľove dlhy a cena dedičstva bola vyčerpaná, ostatné dlhy nie je povinný uhradiť. 

Pre vyčerpávajúcejšiu odpoveď by sme potrebovali vedieť viac podrobností.


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ak syn, ktorý má pôžičky, nie hypotéku, a dlhy vo výške cca 20000 € zomrie, jeho dedičmi sme my - rodičia, musíme jeho dlžoby zaplatiť, alebo ak by sme sa vzdali dedičstva, tak by sa nás to netýkalo ? Syn nemá žiadny majetok, len auto. Ďakujem. Pavol

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 18.01.2021)

Dobrý deň,
vo Vašom prípade platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."


Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa, ktoré na neho prešli smrťou poručiteľa, len do výšky hodnoty zdedeného majetku, avšak až po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom. Ako uvádzate v otázke, ak Váš syn je vlastníkom MV, Vašou možnosťou je odmietnuť dedičstvo v celosti a nebudete niesť žiadnu zodpovednosť za jeho dlhy - nebudete ich musieť uhradiť a veriteľ ich nebude môcť od Vás ani vymáhať či už súdnou cestou, alebo cestou súdneho exekútora.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, kto je povinný splatiť dlh banke, v prípade že dlžník zomrie, pričom ručiteľa pôžička nemá a zosnulý dlžník nemá ani deti, ani nevlastní žiaden majetok, ktorý je možné podrobiť exekúcii. Obaja rodičia žijú, a tak im nevyplýva ani žiaden nárok na prepísanie majetku z dedičského konania. Za odpoveď vopred ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 16.01.2021)

Dobrý deň,
ak poručiteľ nemal žiadny majetok, dedičské konanie bude zastavené, resp. nepatrný majetok bude vydaný osobe, ktorá bola obstarávateľom pohrebu.

Pre dedenie dlhov platí ust. § 470 Obč. zákonníka
" (1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Záver zjednodušene : žiadny majetok poručiteľa v dedičskom konaní = žiadna zodpovednosť  dedičov za dlhy poručiteľa. Banka bude musieť dlh odpísať v súlade s ust. zákona o účtovníctve.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala o splácaní spotrebného úveru, v prípade ak dlžník zomrel. Prechádza dlh na dedičov aj keď prípadní dedičia žijú v hmotnej núdzi ?

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 12.01.2021)

Dobrý deň,
otázka hmotnej núdze v rámci dedičského konania nie je podstatná. Rozhodujúci je majetok /aktíva/ a dlhy poručiteľa.

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že dedič zodpovedá za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli smrťou poručiteľa len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva avšak až po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom. Ak poručiteľ nemal žiadny majetok, potom nemôžete niesť ani zodpovednosť za jeho dlhy a veriteľ  prípadne exekútor ich od Vás ako dedičov ani nemôže vymáhať. Ak poručiteľ mal majetok rovnajúci sa cca výške dlhu, možnosťou je odmietnuť dedičstvo.

Otázkou tiež je, či dlh zo spotreb. úveru je predmetom exekúcie, alebo vo veci nebola ani podaná žaloba na súd o zaplatenie dlžnej sumy zo spotreb. úveru, resp. či tento dlh nie je už premlčaný /platí všeob. premlčacia doba 3 roky/.

Uvádzame tiež, že ak  by Vás ako dedičov kontaktoval veriteľ, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, som osamelou matkou s 8r. dcérou. Dcéra bola rozhodnutím súdu z r. 2016 zverená do mojej výlučnej starostlivosti a otec (neboli sme manželia) bol povinný prispievať na jej výživu sumou 130, -Eur. Otec si však neplnil vyživovaciu povinnosť riadne, a na dcéru (aj keď sa ňou všade chválil) platil príležitostne, a "povinnosť" uhrádzať výživné neakceptoval. Tohto roku - r. 2020 mi naposledy zaplatil výživné v júli, odvtedy - nič. Rozhodla som sa preto, že podám na neho trestné oznámenie (za neplnenie si vyživovacej povinnosti); v rámci čoho bolo potrebné dať dokopy všetky papiere a potvrdenia, čo som z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti a učenia sa s dcérou vždy odkladala.
Dna 16. 11. 2020 otec mojej dcéry náhle zomrel.
Okrem mojej dcéry mal ešte jedného syna (33 r.) z jeho prvého (jediného) manželstva.
Jeho syn aj zabezpečoval pohreb. Dnes (31.12. ) som - ako zákonný zástupca dcéry prevzala rozhodnutie o zastavení dedičského konania.
Očakávala som, že ma ešte pred začatím dedičského konania bude niekto kontaktovať, či mám /nemám vedomosť o majetkových pomeroch zomrelého, ale nestalo sa tak.
Nikto so mnou nevykonal informatívny výsluch.
Prevzala som si už len Uznesenie notára o zastavení dedičského konania z dôvodu, že poručiteľ zanechal len "majetok nepatrnej hodnoty", a to vo výške len 356 Eur (otec mojej dcéry nevlastnil nijakú nehnuteľnosť, ani auto a poberal len invalidný dôchodok), pričom táto suma (356 Eur), ide o sumu, ktorú mal poručiteľ na jeho bankovom účte a táto nakoniec - že bola uplatnená jeho synom na zabezpečenie pohrebu. Jeho syn pri informatívnom výsluchu pred notárom totiž vyhlásil, že sa postaral o pohreb (čo je pravda) a že si uplatnil náklady spojené s pohrebom vo výške 1000, - Eur.
Chcem sa len informovať, či nemalo byt zo sumy 356, - Eur odrátané najprv zákonné výživné na maloleté dieťa (130, - Eur) aspoň za posledné 2 mesiace, keď zomrel dcérin otec a až potom - zvyšok odovzdať jeho synovi ? Vďaka za radu.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 31.12.2020)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 167 Civil. mimospor. poriadku platí :

"Ak má byť konanie zastavené preto, že poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty, je účastníkom aj ten, kto sa postaral o poručiteľov pohreb."

Podľa ust. § 188 Civil. mimospor. poriadku platí :
"(1) Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb, a konanie o dedičstve zastaviť.
(2) Ak ten, kto sa postaral o pohreb poručiteľa, s prevzatím majetku nesúhlasí alebo ak je sporné, kto sa postaral o pohreb, súd majetok prejedná ako dedičstvo.
(3) Uznesenie podľa odseku 1 sa doručuje účastníkom, ktorí sú známi a ktorých pobyt je známy, a tomu, kto sa postaral o pohreb poručiteľa."

Keďže poručiteĺ zanechal len majetok v sume  365 €, teda majetok nepatrnej hodnoty a obstarávateľ pohrebu nahlásil vynaloženie nákladov na pohreb, preto notár musel rozhodnúť tak, že mu sumu 365 € vydal. Postup notára bol správny.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
okresný súd zastavil konanie o dedičstve po mojej matke, ktorá nezanechala žiaden majetok. Odmenu notára za vykonanú prácu hradí štát. Do dedičského konania bola prihlásená pohľadávka banky vo výške 447,19 eur. Matka s dedičmi - je nás 5 - nežila, nekontaktovala sa s nami, o jej majetkových pomeroch sme nevedeli. Žila s vnučkou, pohreb a pohrebné výdavky sme zaplatili my, dedičia vo výške cca 900 eur, plus vyhotovenie pomníka 1200 eur. Sme povinný zaplatiť banke pohľadávku ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 16.12.2020)

Dobrý deň,
keďže dedičské konanie bolo zastavené pre nemajetnosť, nededili ste žiaden majetok v dedičskom konaní. Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí, že dedič zodpovedá za primerané náklady spojené s pohrebom a dlhy poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého majetku nadobudnutého dedením. Keďže nie je majetok, nemôžete niesť ani zodpovednosť za dlhy poručiteľa.

Návrh banky na súdne vymáhanie sumy 447,19 € by bol súdom zamietnutý.

Nič neuhradzujte.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý večer, prajem,
v októbri bolo ukončené dedičské konanie po poručiteľovi. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť. V rámci konania neboli uplatnené žiadne pohľadávky. Aký je postup ak sa po právoplatne ukončenom dedičskom konaní objavia dlhy, len dlhy, žiaden nový majetok. Prechádzajú na nás na dedičov aj tieto dlhy, ktoré neboli v rámci dedičského konania uplatnené ? Sme povinný ich vyplatiť ?

 

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 22.11.2020)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že dedičské konanie bolo právoplatne ukončené v mesiaci 10/2020. Teraz sa zrejme prihlásil nejaký veriteľ, ktorý od dedičov požaduje úhradu dlhov poručiteľa.

Vo veci dlhov poručiteľa platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za dlhy poručiteľa, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. V prvom rade teda dedič zodpovedá za náklady spojené s pohrebom a až následne za dlhy poručiteľa. Dedič zodpovedá len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva, nie viac; prijatie dedičstva nemôže byť dedičovi na ťarchu.

V otázke neuvádzate, či sa prihlásil veriteľ (banka, nebanková spoločnosť a pod.), ktorý disponuje právoplatným súdnym rozhodnutím (napr. rozsudok, platobný rozkaz a podobne), alebo ide o veriteľa, ktorý žiada uhradiť dlh poručiteľa bez súdneho rozhodnutia.

Ak ide o právoplatné súdne rozhodnutie právo veriteľa sa premlčuje vo všeob. premlč. dobe 10 rokov, t.j. : v uvedenej lehote môže veriteľ podať návrh na vykonanie exekučného konania.

Ak právo nebolo veriteľovi priznané súdnym rozhodnutím, všeb. premlčacia doba je tri roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka, v ktorej môže svoje právo uplatniť na súde /pre posúdenie by sme potrebovali vedieť viac informácií). Uvádzame súčasne, že smrť dlžníka /poručiteľa/ nemá vplyv na plynutie premlčacej doby (§ 111 Obč. zákonníka). Ak Vás ako dedičov kontaktovala napr. banka, nebanková spoločnosť, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, lebo by ste mohli uznať premlčaný dlh.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, som SZČO, na základe Oznámenia z Okresného súdu o ukončení dedičského konania mi vznikol nárok na uplatnenie neuhradenej faktúry, ktorá bola zaradená do dlhov dedičstva po poručiteľovi. Dedičia sú piati, dedičstvo neodmietli. Od ktorého si mám vymáhať uvedenú neuhradenú faktúru ?

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 09.11.2020)

Dobrý deň,

najprv kúsok právnej teórie.

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Podľa ust. § 511 Obč. zákonníka platí :
"(1) Ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté alebo ak to vyplýva z povahy plnenia, že viac dlžníkov má tomu istému veriteľovi splniť dlh spoločne a nerozdielne, je veriteľ oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich. Ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných zanikne.
(2) Ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu nie je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely na dlhu všetkých dlžníkov vo vzájomnom pomere rovnaké. Dlžník, proti ktorému bol uplatnený nárok vyšší, než zodpovedá jeho podielu, je povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť o tom ostatných dlžníkov a dať im príležitosť, aby uplatnili svoje námietky proti pohľadávke. Môže od nich požadovať, aby dlh podľa podielov na nich pripadajúcich splnili alebo aby ho v tomto rozsahu dlhu inak zbavili.
(3) Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. Pokiaľ nemôže niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel rovnakým dielom na všetkých ostatných."

 

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že dedičia zodpovedajú za dlhy poručiteľa podľa pomeru tohto, čo z dedičstva nadobudli, v pomere k celému dedičstvu. Príklad : 5 dedičov, majetok v dedič. konaní bol 10000 €, pasíva-  dlh pre SZČO 5000 €, ; každý dedič Vám má uhradiť po 1000 €. T.j. : treba vyzvať každého z dedičov k úhrade pomernej časti dlhu.

Pozor však na premlčaciu dobu, ktorá v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky a plynie bez ohľadu na to, že dlžník /poručiteľ zomrel :

"Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja teta zomrela a zanechala dlh v podobe nedoplatku za odpad v našom meste. Ten dlh ale nebol v dedičskom konaní. Nechcem, aby ostala dlžníkom. Môžem sa s mestom dohodnúť, že tu uhradím ja alebo je potrebné, aby mesto obnovilo konanie a ten dlh tam zaevidovali? Ten dlh nie je vysoký, len chcem, aby sa to vysporiadalo. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 13.10.2020)

Dobrý deň,
ohľadom zodpovednsoti dedičov za dlhy poručiteľa platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Pokiaľ veriteľ /obec/ neprihlásil svoju pohľadávku do dedičského konania, nie je prekážkou, aby úhradu svojej pohľadávky požadoval uhradiť od dedičov poručiteľky - tety. V zmysle ust. § 211 Civil. mimosporového poriadku platí, že "ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Zo znenia otázky usudzujeme, že nie ste dedičom po poručiteľke a preto v prvom rade dedičia zodpovedajú za primerané náklady spojené s pohrenom a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho/nich prešli poručiteľovou smrťou. Nie je dôležité, či poplatok bol prihlásený v dedič. konaní. Nepíšete, za ktorý rok nie je poplatok uhradený. Ak nie je starší ako 6 rokov, potom nie je premlčaný a obec ho môže vymáhať.

Je na Vašom zvážení, či poplatok namiesto dediča/-ov uhradíte; poplatok uhradiť môžete, odporúčame  úhradu s identifikačnými údajmi, aby veriteľ /obec/ vedela platbu poplatku priradiť k poručiteľke. Na druhej strane ak poplatok uhradíte, na strane dediča/-ov vznikne bezdôvodné obohatenie a môžete od nich žiadať úhradu Vami zaplateného poplatku. Zrejme s týmto krokom neuvažujete a k úhrade poplatku Vás vedú iné - vzťahové - dôvody k tete.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem,
po otcovi prebehlo dedičské konanie s rozhodnutím : zastavenie dedič. konania, sestre bol vydaný nepatrný majetok - zostatok z účtu a časť pozemku v odhadovanej hodnote 50 €, otec mal dlhy - poisťovňa, mesto (smeti), je prosím sestra zodpovedná za úhradu dlhov ?
Ďakujem, s pozdravom Jozef

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 11.10.2020)

Dobrý deň,
ak bol sestre vydaný majetok nepatrnej hodnoty a dedič. konanie bolo zastavené v zmysle ust. § 188 Civil. mimosporového poriadku, Vaša sestra nie je povinná hradiť dlhy otca ako poručiteľa. Vyplýva to z toho, že dedič. konanie bolo zastavené a len dedič môže niesť zodpovednosť za dlhy poručiteľa v zmysle ust. § 470 Obč. zákonníka :

" (1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Ak by sestru kontaktovali veritelia, nech nepodpisuje žiadne uznanie dlhu, dohodu o zrážkach zo mzdy, splátkový kalendár a podobne. 


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, rodičia boli rozvedení, byt mali rozdelený na polovicu, matka žije v tomto byte a je spoluvlastníčka polovice bytu. Otec zomrel a zanechal dlh vyšší ako dedičstvo. Môžeme sa my súrodenci vzdať dedičstva a môže matka následne odkúpiť polovicu bytu ? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 07.10.2020)

Dobrý deň,

Vy ako dediči sa môžete vzdať dedičstva v prospech Vašej matky, ktorá môže, ale nemusí dedičstvo prijať aj z dôvodu dlhov. Vzhľadom na okolnosť, že je spoluvlastníčkou bytu, zrejme dedičstvo prijme napriek dlhom.

Ohľadom dlhov v dedič. konaní platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.
§ 471
(1) Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.
(2) Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť tieto dlhy ustanoveniami Civilného mimosporového poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili i napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov vyzvalo, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že matka v prípade prijatia dedičstva bude zodpovedať za dlhy poručiteľa/manžela do výšky ceny nadobudnutého dedičstva, avšak až po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom.

V otázke neuvádzate o aké dlhy ide, kedy vznikli, aká je ich suma a kedy nastala splatnosť dlhov, otázkou tiež je, či už nie sú premlčané. Zrejme ide o nebankové spoločnosti. Otázkou je či ohľadom dlhov bolo vydané súdne rozhodnutie /rozsudok, platobný rozkaz/, alebo je už aj vedené exekučné konanie. Samotné výzvy zo strany veriteľov neznamenajú to, že ich pohľadávky nie sú premlčané.

Odporúčame v dedičskom konaní tzv. konvokáciu, t.j. aby notár uznesením vyzval veriteľov, aby svoje pohľadávky prihlásili v dedičskom konaní. Ak veriteľ pohľadávku neprihlási do dedič. konania, neznamená to, že pohľadávka prestane existovať.

Ak by Vás kontaktovali veritelia, nepodpisujte im žiadne uznanie dlhu, dohodu o zrážkach zo mzdy, ani dohodu o splátkach.

Ak budete mať vedomosti o dlhoch aj s príslušnými dokladmi, napíšte tu do poradne, aby sme vám pomohli.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, stala sa nám nepríjemná rodinná situácia, žiadam Vás o názor.
Pred pár mesiacmi nám zomrela prababka, zanechala po sebe byt -garsónku v D. Vlastníkmi bytu sú teraz 4 bratia (medzi nimi môj otec). Na adresu nehnuteľnosti v D. bol na meno môjho otca (s trvalým bydliskom v inom meste) poslaný list od vymáhačskej spoločnosti bytov. družstva,e boli narobené dlhy kvôli neplateniu pohľadávok, opravy, prevádzky, údržby ( žprababka nebola na tom zdravotne dobre), s tým, že nás informovali aj o navýšení sumy pokiaľ to nezaplatíme do 5 dni. Čo ma zaujíma je, či takýto typ korešpondencie môže byt posielaný na adresu nehnuteľnosti a nie na adresu trvalého bydliska osoby, ktorej je adresovaný. Žijeme v BA, tu má otec aj trvalé bydlisko, avšak tento list mu bol poslaný do DS, kde sa nezdržiava.
Ďakujem za odpoveď aj prípadne usmernenie, pekný deň.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 21.09.2020)

Dobrý deň,

odpoveď na Vami položenú otázku začneme z inej stránky.
Z otázky vyplýva že poručiteľka bola vlastníčkou bytu a dedičské konanie po poručiteľke je právoplatne skončení. Dedičmi predmetného bytu sa stali 4 deti po poručiteľke.

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dediči zodpovedajú za dlhy poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého dedičstva, vo Vašom prípade v pomere 1/4 k celku, najviac však do ceny bytu po odpočte nákladov spojených s pohrebom.

Súčasne predpokladáme, že bytové družstvo v dedičskom konaní neuplatnilo svoje pohľadávky, resp. vo veci nie je podaný návrh na súd o zaplatenie dlžnej sumy ešte proti poručiteľke a pohľadávky nie sú staršie ako 3 roky.

Zrejme byt. družstvo postúpilo pohľadávku vymáhačskej spoločnosti, ktorá zvolila ten postup, že výzvu k úhrade zaslala na adresu bytu. Postup je v súlade so zákonom, platí ust. § 11 ods. 7 zákona o vlastníctve bytov a nebyt. priestorov :


"Vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu."

T.j. : Na byt. družstvo je potrebné oznámiť na ktorú adresu má byť zasielaná korešpondencia.

Teoreticky Váš otec ako podiel. spoluvlastník bytu zodpovedá za dlhy poručiteľky v podiele 1/4. Nevieme, akým spôsobom vymáhačská spoločnosť špecifikovali svoju pohľadávku, zrejme len číselným údajom v €, preto odporúčame kontaktovať vymáhačskú spoločnosť o špecifikáciu pohľadávky na jednotlivé položky so zaslaním priepisu listu s rovnakou požiadavkou aj na bytové družstvo. 

Ďalšou otázkou je, kedy uvedená pohľadávka vznikla, čo by ste mohli vedieť zistiť aj z ročného vyúčtovania za byt, ktorý mala dostať ešte poručiteľka. Výzvou k úhrade do 5 dní sa nedajte zmiasť resp. vydierať. Bez predloženia dokladov a špecifikácie pohľadávky nič neuhradzujte.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň. Exekútor mal vymáhať moju pohľadávku stanovenú súdnym rozhodnutím.
Dotyčná osoba minulý rok zomrela. Mal prosím Vás exekútor nahlásiť túto požiadavku v dedičskom konaní zomrelého ? Ďakujem za info. Tomi

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 07.09.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ sa exekútor nedozvedel o úmrtí dlžníka, nemohol ani prihlásiť pohľadávku v ex. konaní. Uvádzame, že aj keď dlžník zomrel, platí ust. § 470 a nasl. Obč. zákonníka:

" § 470
(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.
§ 471
(1) Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.
(2) Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť tieto dlhy ustanoveniami Civilného mimosporového poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili i napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov vyzvalo, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dedičia zodpovedajú za dlhy poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

Zrejme neviete, ktorý notár dedičstvo prejednával, ale na stránke Ministerstva spravodlivosti SR podľa miesta trvalého bydliska v deň úmrtia zistíte, ktorý notár dedičstvo prejednával - je treba hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu.

Ak budete mať túto informáciu, kontaktovať notára prípadne prísl. okresný súd a požiadať o nahliadnutie do spisu a zistiť, kto je dedičom po poručiteľovi. Možnosťou, aby ste predmetné veci zisťovali, je oznámiť súdnemu exekútorovi, že dlžník zomrel a kedy a následne od nich bude dlh vymáhaný v súlade s ust. exek. poriadku, keďže vo veci je právoplatný exekučný titul.

 

 

 


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa len opýtať. Po smrti môjho otca, ktorý zomrel v roku 2014, som ho odhlásila zo SIPO a nahlásila som sa ja a teraz mi prišiel list na otcove meno z RTVS, že má zaplatiť 244 € nedoplatok od roku 2008 až 2020 bol evidovaný. Chcela by som vedieť, či ma môžu pýtať od roku 2008 až do 2014 ten nedoplatok, keďže som ja ako dedička. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 02.09.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste sa stali dedičom konkrétneho bytu.

Ak Vám teraz zo strany RTVS došiel list o nedoplatku na otcove meno za obdobie od r. 2008 až 2020 v sume 244 €, v časti poplatku za obdobie od r. 2008 až 08/2017 je premlčaný; t.j. je potrebné uhradiť len konces. poplatok splatný za obdobie od 09/2017 až 08/2019, čo by malo vyplývať z listu RTVS, za ktoré mesiace nie je konces. poplatok uhradený.

Ak ste však uhradzovali konces. poplatok za celé toto obdobie - od 09/2017 až 8/2019 - Vy ako dedička predmetného bytu, potom treba oznámiť RTVS, že pôvodný vlastník bytu zomrel, z platenia SIPO ste otca odhlásili Vy ako dedič /kedy/ a konces. poplatok uhradzujete od konkrétneho dátumu (zrejme od r. 2014) a preto nie je právny dôvod platiť konces. poplatok 2 x.

 


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
známej som požičala dvakrát peniaze. Raz išlo o sumu 1250 eur (v januári 2020) a potom ešte 500 eur (február 2020). Peniaze mali byť vrátené do konca marca, avšak prišla koróna a dohodli sme sa, že termín posunieme na neurčito, následne sme sa dohodli o vrátení časti peňazí k 15.júnu, avšak známa 12. júna zomrela. O vypožičaní peňazí nemám žiadnu zmluvu, mám len výpisy z banky, kde je uvedené, že ide o pôžičku a medzi kým. Mám nárok na zapísanie pohľadávky do dedičského konania ? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 11.08.2020)

Dobrý deň,
pohľadávku je potrebné prihlásiť do dedičského konania aj s dokladmi, ktoré máte k dispozícii (výpis z účtu, komunikáciu cez SMS, FB a pod.).

Komu bol pridelený dedičský spis zistíte v rozvrhu práce prísl. okresného súdu miesta trvalého bydliska a dátumu úmrtia poručiteľky. Je potrebné hľadať v rozvrhu práce. Zoznam súdov nájdete na stránke www.justice.sk.

 


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň.
Po zosnulom otcovi som zdelila majetok, na ktorom sú exekúcie. Nakoľko som sa nemohla dedičstva vzdať, lebo by prešlo všetko na môjho neplnoletého syna som musela dedičstvo prijať, ale bez povinnosti výplaty dedičského podielu. Moja otázka znie : Môže mi exekútor siahnuť na moje účty ? Aj keď z dedičstva nedostanem nič ? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 04.05.2020)

Dobrý deň,
pre prechod dlhov pri dedení platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1)Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
 
(2)Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dedič zodpovedá za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého majetku, z čoho vyplýva, že nezodpovedá výlučne zdedeným majetkom z hľadiska hmotného, ale z hľadiska jeho ceny. Ak poručiteľ mal exekúcie, potom exekútor môže siahnuť aj na Vaše účty, prípadne nariadiť zrážky zo mzdy.
Keďže nevieme o aké dlhy a majetok ide v hodnotovom a hmotnom vyjadrení, odporúčame vec konzultovať s advokátom, aby úhrada dlhov poručiteľa bola pre Vás čo najmenej zaťažujúca.
Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu podľa inštrukcií na úvodnej stránke - viď kontakt alebo priamo advokat@ficek.sk.

Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

V uvedenej kauze dopĺňam, že nebola stanovená lehota na vyplatenie zo strany mojej sesternice, nakoľko predaj a okolností - aj % výška odmeny od piatich rodín /teda aj uvedenej sesternice/ bola dohodnutá konsenzom a zaznamenaná v zápisnici/. Laický sa domnievam, že lehota by mohla začať plynúť až, keď o vyplatenie požiadam písomne - nakoľko svoju časť dohody som splnil a výnos predaja mnou zabezpečený prevyšoval vtedy obvykle očakávania. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 27.03.2020)

Dobrý deň, v prípade, že sa nedohodla lehota na plnenie, resp. splatnosť jej peňažného záväzku, tak sa uplatní právna úprava obsiahnutá v ustanovení § 563 Občianskeho zákonníka: Ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal. Správne ste preto uviedli, že musíte požiadať dlžníka o plnenie. O plnenie ju vyzvete písomne, doporučenou poštou, aby ste následne vedeli určiť od doručenia začiatok plynutia lehoty na plnenie a teda aj okamih začatia plynutia premlčacej lehoty.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Poručiteľka, moja sesternica mi nevyplatila dohodnutú sumu za predaj nehnuteľnosti jej matky. Predajnú cenu si dala na vlastný účet a po smrti svojej matky a aj jej - manžel a jej dve deti, z ktorých jedna je sudkyňa NS SR, toto pasívum neuviedli do dedičského konania. Mne manžel poručiteľky dal k nahliadnutiu iba časť rozhodnutia o dedičstve bez časti, z ktorej nie je jasne, veľkosť dedenej sumy. Výška mojej odmeny je však daná % a sumy v kúpno - predajnej zmluve. A tiež prosím o priblíženie lehôt prípadného premeškania mojej pohľadávky. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 25.03.2020)

Dobrý deň, podľa ustálenej judikatúry nie je podstatné, že určitý dlh nebol zahrnutý do dedičstva a neprejednal sa v dedičskom konaní. Týmto spôsobom nemôže dôjsť k zániku dlhu. Tzn. že Vaša pohľadávka voči jej, resp. už jej dedičom je stále daná. Čo sa týka premlčania, každé majetkové právo sa premlčí vo všeobecnej trojročnej lehote (ak nie je v zákone uvedené inak). Na tento prípad sa vzťahuje všeobecná premlčacia doba, ktorá začala plynúť odo dňa nasledujúceho od splatnosti pohľadávky. Rozhodujúce pre posúdenie premlčania Vašej pohľadávky je, ako bolo dohodnutá splatnosť Vašej časti kúpnej ceny z nehnuteľnosti. Tzn. či Vám sesternica mala vyplatiť túto sumu do niekoľkých dní alebo mesiacov, prípadne roka...


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcem sa poradiť, otec dostal počas života od svojej mamy dom darovacou zmluvou, počas manželstva. Ako to je po smrti? Keď ma veľké dlhy? Manželka a deti sa môžu vzdať dedidcstva? Čo potom s domom? Môže na neho teraz siahnuť exekútor? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 23.03.2020)

Dobrý deň, 
otázkam dedenia a dlhov poručiteľa  sa venujeme v mnohých našich článkoch a odpovediach, ktoré môžu byť pre Vás pomôckou.
V otázke neuvádzate,  či v tomto dome aj povinný a jeho rodiny býva, a či na dome viazne exekučné záložné právo.

V zmysle ust. § 63 ods. 2 a 3  exek. poriadku platí :

" (2) Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2 000 eur (ďalej len „drobné exekúcie“), nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného predpisu; právo zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť tým nie je dotknuté. Za drobnú exekúciu sa nepovažuje exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom.

(3) Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa odseku 2, možno vykonať výnimočne na základe schválenia súdu, ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2 000 eur a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti podľa prvej vety môže podať exekútor, ktorý ako prvý v poradí na nehnuteľnosti zriadil exekučné záložné právo a na základe jeho písomného súhlasu aj exekútor, ktorého exekučné záložné právo bolo zriadené neskôr."

Všeobecne v zmysle ust. § 470  Obč. zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Nepíšete výšku dlhov vlastníka RD; možnosťou v prípade úmrtia poručiteľa  - vlastníka RD a ak dlhy poručiteľa ku dňu jeho úmrtia by presahovali  cenu RD, dedičia môžu dedičstvo ako celok odmietnúť, následne bude platiť, že dedičia nebudú zodpovedať za dlhy poručiteľa.

Nevieme z akého dôvodu má vlastník RD dlhy, ale pokiaľ by išlo o nebankové spoločnosti, je možné, že zmluvy o spotreb. úveroch sú neplatné, resp. nároky veriteľa (nebank. spoločnosti, banky) sú premlčané (všeobecná  premlčacia doba je tri roky).

Nebankovým spoločnostiam resp. bankám nech dlžník nepodpisuje žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy.


Odporúčame krátku konzultáciu u advokáta so všetkým dokladmi o dlhoch, ktoré máte k dispozícii; posúdením zmlúv o pôžičkách resp. úveroch a rozsahu ich splácania bude fakticky vyriešená otázka RD.
 


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň prajem, chcela by som Vás požiadať o pomoc vo veci dedičského konania, a to konkrétne, či je je nutné správcovskej spoločnosti platiť poplatky za byt (inkaso) po zosnulom, pokiaľ ešte neprebehlo dedičské konanie, alebo je možné uvedené poplatky uhradiť až po dedičskom konaní bez toho, aby bola na byt daná exekúcia. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 16.03.2020)

Dobrý deň, 
podľa ust. Obč. zákonníka ohľadom dedenia platí :
"§ 460  :
Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa.
§ 461
(1) Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.
(2) Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona.

 

Pre dlhy poručiteľa v dedičskom konaní platí hlavne ust. § 470 Obč. zákonníka :
"Prechod dlhov
§ 470

(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva nasledovné :
1./ Platenie poplatkov za služby spojené s bývaním a dodávku médií do dňa úmrtia poručiteľa :
Ak poručiteľ mal dlhy spojené s bývaním (fond prevádzky, opráv a údržby. poplatky za jednotlivých druhov médií) ku dňu úmrtia, tieto predstavujú dlhy poručiteľa, ktoré je treba nahlásiť do dedičského konania.
Následne platí, že dedič, ktorý nadobudne do vlastníctva byt, bude zodpovedať za uvedené dlhy do výšky ceny nadobudnutého dedičstva; ak bude viac dedičov bytu, potom budú zodpovedať za predmetné dlhy poručiteľa pomerne podľa svojich podielov na byte.
2./ Príspevok do fondu prevádzky a údržby, odber médií , ktoré vznikli po smrti poručiteľa : Predmetné platby a poplatky nie sú predmetom dedičského konania a tieto bude musieť uhradiť dedič/-čia, ktorý nadobudne byt do vlastníctva na základe dohody dedičov alebo alebo na základe uznesenia o dedičstve, ktorým sa potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov (§ 203 Civil. mimosporového poriadku).
Správca bytového domu pokiaľ dedičské konanie nie je právoplatne ukončené nemôže vymáhať poplatky v súvislosti s bytom keďže nie je známy dedič, ktorý nadobudne byt do vlastníctva.
Otázka úhrady médií (el. energia, plyn) bude treba riešiť s dodávateľmi na základe výsledkov dedič. konania prepisom odberateľa médií.

Odporúčame v dedičskom konaní  uzatvoriť dohodu dedičov o vyporiadaní dedičstva, aby nedošlo k nárastu dlhov na byte, ktoré obyčajne vznikajú až po úmrtí poručiteľa.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Ak zosnulý nevlastnil žiaden majetok, ostali len jeho dlhy a exekúcia ? Ďakujem, Darina.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 05.03.2020)

Dobrý deň,

nepíšete či už začalo dedičské konanie, či notár zisťoval majetok poručiteľa vykonal tzv. konvokáciu, ktorou verejnou vyhláškou vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky do dedičského konania.

Ak poručiteľ nevlastnil majetok potom podľa ust. Civil. mimospor. poriadku platí :

"§ 187

(1) Súd konanie zastaví, ak poručiteľ nezanechal žiadny majetok.

(2) Uznesenie o zastavení konania sa doručuje účastníkom, ktorí sú známi a ktorých pobyt je známy.

§ 188

(1) Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb, a konanie o dedičstve zastaviť.

(2) Ak ten, kto sa postaral o pohreb poručiteľa, s prevzatím majetku nesúhlasí alebo ak je sporné, kto sa postaral o pohreb, súd majetok prejedná ako dedičstvo.

(3) Uznesenie podľa odseku 1 sa doručuje účastníkom, ktorí sú známi a ktorých pobyt je známy, a tomu, kto sa postaral o pohreb poručiteľa."

 

T.j. : Ak nie je žiadny majetok, nebude daná ani zodpovednosť dedičov za dlhy poručiteľa bez ohľadu na to, či je alebo nie je vedené exekučné konanie.

 

 

 

 

 


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Poprosím o informáciu : Kto zodpovedá za exekúciu zosnulej osoby, kde ostali 2 exmanželky, z prvého manželstva 2 dcéry a z blízkej rodiny sestra. Ďakujem, s pozdravom Darina.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 04.03.2020)

Dobrý deň,
poznamenávame, že otázkam dedenia a dlhov poručiteľa v dedičskom konaní sa zaoberáme v mnohých  našich odpovediach, ktoré budú pre Váš nápomocné.
Je potrebné vychádzať z dedičského uznesenia, kde musí byť uvedené kto je dedičom po poručiteľovi a tento dedič/-čia  zodpovedá za primerané náklady spojené s pohrebom a poručiteľove dlhy v súlade  s ust. § 470 Obč. zákonníka :
"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

 

Pre vysvetlenie súčasne uvádzame, že ak v čase úmrtia poručiteľa bola už začaté exekučné konanie, dedičia za tento dlh zodpovedajú avšak len do výšky ceny nadobudnutého majetku. Ak je dedičov viac, zodpovedajú za primerané náklady spojené s pohrebom a dlhy poručiteľa pomerne v pomere k celému dedičstvu.
 


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať zomrel mi otec a prišiel za ňou jeho kamarát a povedal mi, že ústnou dohodou požičal môjmu otcovi xe, a že ich chce naspäť, čo mi poradíte, že vraj ma aj nie akých kamarátov, ktorý boli pri tom ale je to vec 8 až viac rokov stará popritom predal jeden byt otec a kde mám ja istotu, že mu to už z toho nevyplatil. Ďakujem za radu. 

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 02.03.2020)

Dobrý deň,
vo veci odporúčame, aby ste v dedičskom konaní požiadali, aby notár vykonal tzv. konvokáciu, t.j. aby verejnou vyhláškou vyzval veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky do dedičského konania v určenej lehote, inakšie sa na ich pohľadávky neprihliada. 
Podľa ust. § 199 CIvil. mimosporového poriadku platí :
"(1) Na návrh dedičov vydá súd uznesenie, v ktorom vyzve veriteľov, aby mu oznámili svoje pohľadávky v lehote, ktorú v uznesení určí a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. 
(2) Uznesenie súd zverejní na úradnej tabuli súdu, na webovej stránke príslušného súdu a webovom sídle Notárskej komory Slovenskej republiky. "

Prípadne môžete priamo veriteľovi povedať, aby svoju pohľadávku prihlásil do dedičského konania aj s príslušnými dokladmi.
Veriteľovi nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach a podobne, keďže uplynula premlčacia doba, ktorá je tri roky podľa ust. § 101 Obč. zákonníka.
 


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem. Mám otázku. Vlastním dom 1/1, na ktorý mám hypotéku - záložné právo. V dome bývam s invalidným priateľom a dvoma synmi. Bojím sa, že v prípade mojej smrti vyhodia moji synovia môjho priateľa z domu. Nakoľko on dediť po mne nič nebude. Iba moje deti. Nemohla by som teraz, počas môjho života zriadiť pre môjho priateľa právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti? Bojím sa oňho. Nikoho nemá len mňa. Hypotéku poctivo platím. Musím si pýtať súhlas banky alebo to ako vlastník na liste vlastníctva môžem urobiť automaticky? Za odpoveď úctivo ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 13.12.2019)

Dobrý deň, 
vzhľadom na okolnosť, že na nehnuteľnosti viazne záložné právo v prospech banky, budete potrebovať súhlas banky na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve doživ. užívania a bývania v nehnuteľnosti.

Vyslovujete znepokojenie, že v prípade Vášho úmrtia vyhodia Vaši synovia Vášho priateľa. Nepíšete však vek Vašich synov.
Riešením Vami uvedenej situácie je spísanie závetu, tu však platí, že maloletým potomkom v prípade Vášho úmrtia sa musí dostať toľko koľko činí ich zákonný dedičský podiel a v prípade plnoletých dedičov toľko koľko činí ich jedna polovica zákonného dedičského podielu. Ak by závet tomuto odporoval, bol by v tejto časti neplatný.

T.j. : V prípade plnoletosti Vašich synov v prípade Vášho úmrtia musia zdediť len jednu polovicu toho koľko predstavuje ich zákonný dedičský podiel.
Citujeme  ust. § 479 Obč. zákonníka :
"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

 

 

 

 


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, s bratmi sme zdedili dlhy po matke pred skoro 3 rokmi zatiaľ sme to nejako neriešili. Nemali sme na to peniaze, keďže ja som bola ešte študent a bratia síce pracovali, ale jeden ako živnostník aj to nič moc nezarobí a druhí len také brigády. Aj pohreb platili len súrodenci matky, keďže otec je niekde ktovie kde a nejaví záujem o nás. Vtedy sme zdedili dlhy cca 10 000 e plus aj majetok tiež cca takej sumy, bol tam rozdiel pár centov. My sme zdedili polovicu, druhu otec. Všetky pasíva išli na jedného brata a aktíva na mňa, ale časť maminho rodičovského domu sa musela rozdeliť na nás troch. Chcem sa opýtať nedajú sa nejako vyriešiť tieto dlhy za výmenu za ten majetok?, alebo čo by ste nám poradili. Lebo ja som medzi časom aj volala o dlh, ktorí nám prišiel po poste, že treba platiť, ale len mi povedali, že ja môžem byt len ako dobrovoľní platca, keďže to ešte neprešlo na brata, alebo také niečo. Alebo môžu byt tieto dlhy už premlčané ?

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 25.11.2019)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že spolu s Vašimi bratmi ste po matke zdedili ako aktíva, tak aj pasíva, v približne rovnakej hodnote.
Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :
"Prechod dlhov 
(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

 Uvedené zákonné ustanovenie je pomerne jasné v tom že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého dedičstva; vo Vašom prípade je však podstatné, či v čase úmrtia Vašej matky boli dlhy už predmetom súdneho prípadne exekučného konania, kto je veriteľom, kedy nastala splatnosť dlhu z pôvodného záväzkového vzťahu.
V otázke uvádzate, že dedičské konanie bolo skoro pred 3 rokmi. Všeobecná premlčacia doba je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať prvý raz (§ 101 Obč. zákonníka).

Podstatné pre plynutie premlčacej doby je to, že úmrtím dlžníka -Vašej matky - nedochádza k prerušeniu plynutia premlčacej doby a je na veriteľovi (napr. banke), aby si úhradu pohľadávok zabezpečila uplatnením svojich práv aj cestou súdu. Podľa § 111 Obč. zákonníka platí, že "zmena v osobe veriteľa alebo dlžníka nemá vplyv na plynutie premlčacej doby."

Obyčajná výzva k úhrade zaslaná dlžníkovi - dedičovi - neznamená uplatnenie práva.
Bez konzultácie s advokátom neodporúčame uhrádzať dlhy poručiteľky, pokiaľ by nešlo o právoplatné súdne rozhodnutie prípadne exekučné konanie, kedže by ste mohli uznať premlčaný dlh. V prípade, že na meno Vašej matky bol vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, ktoré sú právoplatné a vykonateľné, odporúčame pri úhrade resp. čiastočnej úhrade vždy uviesť, že uhradzujete istinu.

Veriteľom nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, žiadnu dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy.

Odporúčame krátku konzultáciu u advokáta, prípadne do podotázok napíšte otázku o aké dlhy konkrétne ide /dátum vzniku, doterajšie splátky, kto je veriteľom, kedy bola uhradená posledná splátka a čo teraz veriteľ požaduje/.
 


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, pred 4 rokmi sme mali dedičské konanie po strýkovi. Dnes som si v schránke na finančnej správe našla oznámenie o evidencii dlhu. Po krkolomnom zisťovaní som sa dopátrala na DU, že dlh je z roku 2006 po nebohom strýkovi nejaká pokuta aj s penálmi. V dedičskom konaní dlh nebol uvedený. DU jednoducho po rokoch právoplatného dedičského konania rozdelil dlh a vymáha podľa podielu dedičov. Je toto vôbec možné a v súlade so zákonom? Premlčaný dlh nie je, pretože vraj zásielky sa vracali spať, teda sa považovali za doručené. A ako to, že stat si uplatňuje dlh po nebohých aj po právoplatnosti dedičského konania? Ak si chcem ja ako občan uplatniť nárok, musím požiadať o otvorenie konania a stat jednoducho pošle výzvu dedičom. Prosím Vás, dá sa s tým niečo robiť? Ďakujem. Jackovičova.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 10.10.2019)

Dobrý deň,

na vašu otázku uvádzame nasledovné :

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí, že"dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Cit. ustanovenie uvádzame z dôvodu, ako uvádzate v otázke, že DÚ rozdelil dlh podľa veľkosti majetku nadobudnutého dedením medzi jednotlivých dedičov v pomere k samotnému dlhu. V tomto ohľade je postup DÚ správny.

Podľa ust. § 69 zák. č. 511/1992 Z.z. o správe daní a poplatkov platného v roku 2006 vyplýva :
"Premlčanie práva vybrať a vymáhať daňový nedoplatok
(1)Právo vybrať a vymáhať daňový nedoplatok je premlčané po šiestich rokoch po skončení roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol.
(2) Ak je vykonaný úkon na vyberanie, zabezpečenie alebo vymáhanie daňového nedoplatku, premlčacia lehota začína plynúť znovu po skončení kalendárneho roku, v ktorom bol daňový dlžník o tomto úkone upovedomený; daňový nedoplatok je však možné vybrať a vymáhať najneskoršie do dvadsiatich rokov po skončení roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol.
(3) Na premlčanie správca dane prihliadne len vtedy, ak daňový dlžník vznesie námietku, a to len v rozsahu uplatňovanej námietky."

 

Aj keď DÚ neprihlásil svoju pohľadávku do dedič. konania, zodpovednosť dedičov za dlhy poručiteľa vyplýva z ust. § 470 Obč. zákonníka. Otázkou však je kedy boli zo strany DÚ vykonané úkony na vyberanie, zabezpečenie alebo vymáhanie daň. nedoplatku, keďže tieto úkony majú vplyv na plynutie premlčacej doby 6 rokov podľa ods. 1 § 69 cit. zákona. Predpokladáme, že tieto úkony zo strany DÚ vám nie sú známe.

Z dôvodu právnej istoty a ochrany vás ako dedičov odporúčame na výzvu DÚ uviesť, že že vznášate námietku premlčania a považujete výzvu na uhradenie dlhu poručiteľa zo strany DÚ v celom rozsahu za premlčanú v zmysle ust. § 69 cit. zákona č. 511/1992 Z.z.  DÚ o vašej námietke rozhodne a uvedie aj dôvody, pre ktoré by prípadne vašej námietke nevyhovel a teda že boli vykonané úkony na vyberanie, zabezpečenie alebo vymáhanie daň. nedoplatku a kedy. Tak budete mať právnu istotu, že neplatíte premlčanú pohľadávku pre DÚ.

 

 

 

 


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, pracujem v zariadení pre seniorov a chcem sa opýtať ako správne postupovať, po úmrtí klienta píšem list na okresný súd dedičská kancelária kde prihlasujem do dedičského konania aktíva aj pasíva. Z dedičskej kancelárie mi neprichádza spätná väzba a ja neviem, či je konanie už ukončené, ak ma dedič uhradiť pohľadávku, tak sa nám väčšinou sám dobrovoľne neprihlási a ja telefonicky kontaktujem rodinných príslušníkov a žiadam ich o prinesenie uznesenia o ded. konaní.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 10.10.2019)

Dobrý deň,
ktorému notárovi bol pridelený dedičský spis po zomrelej osobe zistíte na stránke Ministerstva spravodlivosti SR podľa miesta trvalého pobytu a dátumu úmrtia osoby a to v rozvrhu práce príslušného okresného súdu (link : 
https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud).

 


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu po úmrtí matky bolo dedičke konanie kde sestry odmietli dedičstvo kvôli dlhom takže všetko bolo na mňa. Rok nato zomrel starý otec teda otec mojej matky, tam na záveti napísal na mňa a moje sestry majetok, keďže mama zomrela dal to na jej deti samozrejme plusy po starom otcovi chcú zdediť, teda otázka znie dá sa  stým niečo robiť, keď sa raz zriekli dedičstva po mame, že by nedostali nič po starkom, keďže po ňom dedia iba z toho dôvodu, že mama už nežije a sú jej potomkovia, je to nespravodlivé, aby dedili iba plusy a mínusy nie.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 06.10.2019)

Dobrý deň, 
z otázky sme pochopili, že po smrti vašej matky jej dcéry odmietli dedičstvo hlavne z dôvodu dlhov. 
Následne zomrel starý otec, otec vašej matky, ktorý spísal závet a určil závetných dedičov a to vás a vaše sestry.
Platí, že aj keď vaše sestry odmietli dedičstvo po matke, neznamená to, že nemôžu dediť po starom otcovi. 
Platí ust. § 470 Obč. zákonníka o prechode dlhov v dedičskom konaní :
"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Uvedené ustanovenie platí v prípade závetného, ako aj zákonného dedenia.
Vy ako dedič po vašej matke zodpovedáte za primerané náklady spojené  s pohrebom a za dlhy vašej matky, všetko však len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.
Ak starý otec zomrel, neznamená to, že vaše sestry nemôžu po ňom dediť. Ak predmetom dedičstva sú aktíva aj pasíva, rovnako aj v tomto prípade platí vyššie uvedené ustanovenie § 470 Obč. zákonníka o zodpovednosti dedičov za dlhy poručiteľa a primerané náklady spojené s pohrebom.

To, že sa vaše  sestry odmietli dedičstvo po matke, neznamená to, že nemôžu dediť po starom otcovi, keďže sa jedná o iného poručiteľa.


 


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň
V roku 2014 prebehlo dedičské konanie po otcovi, riadne ukončené. V roku 2019, a teda po 5 rokoch syn po nebohom - dedič obdržal výzvu z banky na bezodkladnú úhradu dlhu po poručiteľovi – na základe úverovej zmluvy uzatvorenej s nebohým otcom. Banka vyžaduje uhradiť istinu aj úroky z omeškania. Je možné, aby banka po 5 rokoch od ukončeného dedičského konania vymáhala dlh, nie je dlh už premlčaný? Je banka v práve, ak táto pohľadávka vôbec nebola súčasťou dedičského konania, ju teraz dodatočne požadovať ? Je v práve vymáhať okrem istiny aj úroky ak predmetný dlh nebol dedičovi nikdy oznámený a vôbec o ňom nemal vedomosť ?
Ako odporúčate postupovať ?

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 23.07.2019)

Dobrý deň, 

z otázky vyplýva, že dedičské konanie bolo právoplatne ukončené a banka svoju pohľadávku voči voči poručiteľovi, pričom dlžnú sumu nevymáhala cestou súdu.

Banka je síce oprávnená žiadať od dedičov po poručiteľovi úhradu dlžnej sumy, ale pre banku ako veriteľa, rovnako ja pre dlžníka platia ust. § 100 Obč. zákonníka o premlčacej dobe :

"Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."

Treba napísať banke doporučený list, kde uvediete, že pohľadávka je premlčaná.

Podľa ust. § 583 Obč. zákonníka platí:

"Neuplatnenie práva

"K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."

Banka mala dostatočný časový priestor na to, aby v lehote keď nedošlo k plateniu úveru svoju pohľadávku vymáhala.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, poprosím by som o radu : zomrela mamka, mala dlhy, ostal otec a 4 súrodenci sme ako to teraz pôjde ak by som sa vzdala dedičstva ? Prechádza to na moje deti? Bol aj ručiteľ na dom, pôjdu dlhy na ručiteľa? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 22.06.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné : 
Ak by ste sa vzdali dedičstva, môžete tak urobiť a potom na Vaše miesto nastupujú Vaši dedičia (Vaše deti, prípadne iný dedič na základe Vašej dohody v dedičskom konaní).
Ak by ste dedičstvo odmietli, môžete tak učiniť avšak bez akýchkoľvek podmienok, teda odmietnete ako dedič  dedičstvo resp. Váš podiel na dedičstve ako celok /aktíva aj pasíva/. 
Podľa ust. § 463 Obč. zákonníka platí :
"(1) Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.
(2) Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje.
§ 464 : Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť."


Ručiteľ z dôvodu ručiteľského záväzku nie je účastníkom dedičského konania.
Ručiteľský záväzok ako taký rovnako nie je predmetom vyporiadania v dedičskom konaní.
Pokiaľ by ste nemali istotu ohľadom dedičského konania, majetku a dlhov v dedič. konaní a následkov spojených s dedením, odporúčame opýtať sa priamo vzhľadom na Vaše konkrétne okolnosti priamo notára, prípadne sa môžete nechať zastupovať advokátom.


Poznamenávame, že podľa ust. §  470 a 471 Obč. zákonníka platí :
"Prechod dlhov
§ 470 :
(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.
§ 471 :
(1) Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.
(2) Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť tieto dlhy ustanoveniami Civilného mimosporového poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili i napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov vyzvalo, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná."

 


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. V roku 2014 zomrela mužovi mama. Prebehlo aj dedičské konanie. Pred pár dňami mu prišlo oznámenie na exekúciu od Slovák Telekom, že to prebrala istá exekútorka. Je tam písané, že súd pripúšťa, aby z dedičského konania vystúpila jeho mama a na jeho miesto nastúpili v prvom rade môj muž a v druhom rade mužova sestra. V odôvodnení sa píše, že dedičské konanie bolo skončené vydaním osvedčenie o dedičstve notára, u, ktorého boli a dedičmi sa stali I. Nejaká žena, ktorú nikto z nás nepozná a II. Mužova sestra. A teraz sa chcem spýtať, čo z tohto vyplýva? Lebo mužovi niekto povedal, že on je prvorodený, a že v tomto prípade to bude musieť zaplatiť IBA ON. Je to naozaj tak? Pokiaľ viem, tak dediči sú vždy všetci, ktorý súhlasili a prijali celé dedičstvo. Čiže by to mali zaplatiť obaja (aj muž aj jeho sestra). Mám pravdu, alebo sa mýlim? Vraj je to súkromná "firma" a nie štátna, a že v tomto prípade môže exekútor žiadať dlh od prvorodeného. V živote som sa s tým nestretla. Tak by som Vás poprosila o radu, či je to v skutočnosti tak. Ďakujem Vám veľmi pekne a prajem pekný deň. S pozdravom Peťa 

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 09.02.2019)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. § 470  Občianskeho zákonníka platí (citujeme) :
"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

V otázke píšete, že dedičmi sa stali Váš manžel a jeho sestra, ďalej píšete, že  dedičské konanie bolo skončené vydaním osvedčenie o dedičstve notára, u ktorého boli a dedičmi sa stali I. Nejaká žena, ktorú nikto z nás nepozná a II. Mužova sestra.
Treba vychádzať z osvedčenia o dedičstve a v súlade s ust. § 470 Obč. zákonníka ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.
Nie je pravdou, že prvorodený syn musí uhradiť celý dlh v exekučnom konaní.
Pokiaľ Váš manžel by uhradil dlh, ktorý prešiel na dedičov v celom rozsahu, je oprávnený vymáhať od ostatných dedičov podiel na dlhu na nich pripadajúci podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli v pomere k celému dedičstvu.
 


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu, ako je to, keď sa niekto - predvolaný nezúčastní na dedičskom konaní? Bez ospravedlnenia. Bez splnomocnenia. Hrozia sankcie? Do akej výšky? Dedičské konanie sa odkladá? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 30.11.2018)

Dobrý deň, dedičské konanie je konaním súdnym. Príslušný súd poverí notára vykonaním úkonov o dedičstve a teda notár je v dedičskom konaní súdnym komisárom. Jeho úkony sa považujú za úkony súdu. Ak Vám teda príde predvolanie na dedičské konanie, toto predvolanie treba rešpektovať, pretože môže dôjsť k zmareniu konania. Podľa ustanovení Civilného sporového poriadku môže súd uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že si nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami. Za takéto konanie, resp. opomenutie konania môže súd uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 500,- €, pri opakovanom porušení až do výšky 2000,- €. Z uvedeného teda vyplýva, že súd môže, ale nemusí poriadkovú pokutu uložiť. Je na uvážení súdu, či pokutu uloží, alebo nie. Obyčajne však súd k takémuto konaniu nepristupuje.

Súd Vás tiež môže dať predviesť podľa § 101 CSP: "Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení."

Ak sa niekto na konanie nedostaví, dohodu o vysporiadaní dedičstva nie je možné uzavrieť. Odročovaním konania tiež vznikajú ďalšie náklady. Preto je lepšie sa vždy ospravedlniť, a uviesť dôvody, kvôli ktorým sa na pojednávaní zúčastniť nemôžete a tým predídete problémom.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, ak má môj otec dlžoby a pred svojou smrťou ich nesplatí a nemá ani žiadny majetok, zdedím tieto jeho dlhy?

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 10.05.2017)

Dobrý deň. V zmysle ustanovenia § 470 Občianskeho zákonníka platí, že dedič, príp. dedičia zodpovedajú za poručiteľove dlhy len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.
Zjednodušene povedané, nemusíte sa obávať toho, že by ste zdedili iba poručiteľove dlhy. Ako už vyplýva zo spomenutého zákonného ustanovenia, v dedičskom konaní nemôžete po poručiteľovi zdediť tie dlhy, ktoré by prevyšovali cenu nadobudnutého dedičstva.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, prišla mi faktúra na moju adresu, na meno môjho otca, ktorý zomrel už pred dvoma rokmi. Neviem ako mám postupovať, keďže peniaze na jej úhradu nemám.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 08.04.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

I. Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí, že  dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

II. Škoda, že ste nenapísala čoho sa uvedený dlh týka /odvody na zdrav. poistenie, platba mob. operátorovi, pôžička z nebank. spoločnosti, el. , plyn a podobne/.

III. Vo veci máte niekoľko  možností, všetko však závisí od druhu samotného dlhu :

1./ Vrátiť list prostredníctvom pošty - t.j. pošta uvedie na obálku zásielky, že adresát zomrel /pôvodná obálka odosielateľa/. Následne odosielateľ - veriteľ bude zisťovať dedičov atď.

2./ Sama odpoviete na uvedený list, že adresát zomrel a odpoviete  na samotný obsah listu. Jedná sa o to, že veriteľ - t.j. ten, komu dlží Váš otec -  sa má sám starať o to, aby jeho pohľadávka bola uhradená /dva roky zrejme neurobil nič o čom svedčí to, že Váš otec zomrel pred dvoma rokmi/.  Dôležité je, či dlh samotný nie je už premlčaný, či je vôbec zákonný a či Váš otec napriek zaslanej výzve je resp.  by bol zodpovedný za splatenie uvedeného dlhu, nakoľko aj toto je možné.  Zrejme dedičské konanie vo veci Vášho otca je ukončené a notár ako súdny komisár nevyzval veriteľov na prihlásenie svojich pohľadávok a Vy sama resp. ost. dedičia ani nemali vedomosť o uvedenom dlhu. Ak by ste odpovedala na uvedený list z dôvodu právnej istoty /dlh môže byť už premlčaný/ dlh neuznávajte ani  čo do dôvodu, ani čo do rozsahu.

3./ Ak by ste potrebovala v uvedenej veci pomôcť môžete napísať aj doplňujúcu otázku k tejto, kde budete špecifikovať samotný dlh a dátum jeho vzniku dlhu. Zdôrazňujeme opätovne bod I. a to, že je možné, že vymáhanie dlhu je premlčané, ale to by sme museli mať podrobnejšie informácie.

 

 

 


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, uzatvorili sme nájomnú zmluvu so synom vlastníčky bytu na základe jej splnomocnenia. Majiteľka práve zomrela a má ešte ďalších 2 synov, ktorí budu dedičmi. Čo teraz s tou nájomnou zmluvou? Je platná?

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 27.01.2017)

Dobrý deň. Rozhodovacia prax súdov ustálila, že aj po smrti účastníka zmluvy trvá viazanosť prejavu vôle, takže právni nástupcovia nebohého sú viazaní jeho prejavom vôle v zmluve. Z uvedeného dôvodu ak bola nájomná zmluva uzavretá platne, tak následná smrť majiteľky bytu – prenajímateľky nespôsobuje neplatnosť alebo zánik tejto zmluvy.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň. Dnes som bola na dedičskom konaní po jednej žene (nie sme pokrvné príbuzné, bola vdova, nemá deti). Odkázala mi všetok svoj majetok závetom, ktorý spísala u notárky ešte v roku 2010. Odkázala mi teda byt a svoj účet v banke. Byt je už môj, keďže v roku 2011 sme spísali aj darovaciu zmluvu a tiež sme byt zapísali do katastra. Na dnešnom konaní, však boli prítomní aj jej súrodenci, ktorí sa rozhodli, že závet spochybnia. Tvrdia, že niekedy v roku 2008 s ňou boli u psychiatria, kde je vraj nejaký nález. Babka však nebola liečená na psychiatrii až do roku 2014, kedy jej zistili stareckú demenciu a následne bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony (od januára 2015). Ja som babku doopatrovala až do marca tohto roku, kedy zomrela. Chcela by som sa informovať, akú šancu majú jej príbuzní? Je možné, že mi vezmú byt, ktorého vlastníčkou som ja? Vopred ďakujem za Vašu odpoveď

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 13.09.2016)

Dobrý deň, postup príbuzných poručiteľa je zrejmé jediným možným spôsobom, ako dosiahnuť začlenenie prevedeného majetku do dedičstva, ktorý by dedili ako zákonní dedičia. Podľa § 38 ods. 2 Občianskeho zákonníka, neplatný je právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou. Z okolností uvádzaných vo Vašom príspevku je preukázané, že poručiteľovi (žena, po ktorej ste dedili) bola diagnostikovaná demencia až v roku 2014. Neznamená to však, že táto duševná porucha pretrvávala už v čase, kedy robila právne úkony disponovania so svojim majetkom resp. vyhotovila závet alebo, že v rozhodujúcom čase bola nespôsobila k právnym úkonom. Objavenie príznakov duševnej poruchy ešte neznamená, že postihnutá osoba je neschopná uzatvárať právne vzťahy. Uvedená okolnosť však s najväčšou pravdepodobnosťou bude predmetom znaleckého dokazovania.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, mama mi zomrela v roku 2010. Prebehlo dedičské konanie, do ktorého nikto neprihlásil žiadne pohľadávky. Pred pár dňami mi prišlo od advokáta, že v banke nebol zrušený účet, ktorý patril mame a účet je v mínuse. Banka mu v roku 2012 na základe mandátnej zmluvy zverila túto pohľadávku a advokát až po 4 rokoch nám prvýkrát napísal, že to máme zaplatiť a samozrejme plus 2x také úroky ako je samotný dlh. Podotýkam, že ani banka nám nikdy nedala vedieť, že nejaký dlh existuje, aj napriek tomu, že sme banke nahlásili úmrtie mojej mamy. Ako mám postupovať? Ďakujem

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 28.01.2016)

Dobrý deň, podľa § 470 Občianskeho zákonníka, za dlhy po poručiteľovi (Vašej matky) zodpovedajú zo zákona dedičia (Vy) do výšky ceny nadobudnutého dedičstva a to podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. Na základe uvedeného ste proti uplatňovanej pohľadávke oprávnená použiť všetky právne prostriedky obrany dlžníka, napr. poprieť pravosť pohľadávky, jej výšku alebo vzniesť námietku premlčania. Vzhľadom na uplynutie času, ktoré uvádzate vo svojom príspevku, je dôvodné sa domnievať, že nárok banky je v súčasnej dobe už premlčaný. 


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň potrebovala by som poradiť. Pred časom mi zomrel manžel, s ktorým sme žili oddelene. Keď som prechádzala jeho dokumenty, zistila som, že je voči nemu vedené exekučné konanie. S exekútorom boli dohodnuti na splátkovom kalendári. V blízkej dobe sa plánujem spojiť s exekútorom a skúsim sa s ním dohodnúť na splácaní dlhu. Chcela by som sa spýtať či mám nárok na pokračovanie v dohodnutom splátkovom kalendári a či môže exekútor požadovať, aby som pokračovala v platení,aj keď ešte neprebehlo dedičské konanie, alebo bude dlh zmrazený až do ukončenia dedičského konania. Za odpoveď Vám vopred ďakujem

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 26.01.2016)

Dobrý deň, keďže dedičské konanie dosiaľ nebolo ukončené, stále nie je definitívne zodpovedaná otázka, kto je dedičom po Vašom manželovi a v akej výške nadobúda dedičský podiel a s tým súvisiace aj dlhy po poručiteľovi. V zmysle § 463 Občianskeho zákonníka, totiž možno dedičstvo aj odmietnuť. V opačnom prípade dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Až po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa dedičské konanie končí a zodpovedaní vyššie uvedených otázok, kontaktujte súdneho exekútora. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku