Máte
otázku?

Dedenie a dlhy poručiteľa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Dedenie a dlhy poručiteľa

Sme dvaja bratia. Naša mama zomrela a mala exekútora, takže sme z nej niečo zdediti. Rádi by sme sa vám opýtali, či existuje povinnosť platiť vtedy, keď nám nezanechala žiadne majetok a nevieme to z čoho uhradiť. Vopred ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Dobý deň. Vaša otázka sa týka prechodu poručiteľových dlhov na dedičov. Možno skonštatovať, že prechod dlhov je súčasťou dedenia, pričom jeho právny základ je v samotnej podstate dedenia, ktorá predstavuje univerzálnu sukcesiu. Je preto na mieste, aby sa dedičia nepodieľali len na majetkovom prospechu z dedenia, ale aby primerane zodpovedali aj za náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za tiež za prípadné dlhy poručiteľa.

 

Prechod dlhov

Základný legislatívny rámec prechodu dlhov pri dedení upravuje ustanovenie § 470 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého platí, že:

„(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.“

Z odseku 1 citovaného zákonného ustanovenia je zrejmé, že dedenie poručiteľových dlhov nie je takpovediac absolútne a je limitované výškou ceny nadobudnutého dedičstva. Uvedené ustanovenie má teda zásadný právny význam z pohľadu ochrany dedičov, pretože zákon je nastavený tak, aby sa postavenie dediča v dôsledku dedenia nezhoršilo.

Preto ak majú smrťou poručiteľa prejsť na dediča dlhy, musí byť tento prechod dlhov spojený so súčasným prechodom majetkových práv na osobu, ktorá má vo vzťahu k tretím osobám (veriteľom) nahradiť poručiteľa. Základným predpokladom prechodu dlhov z poručiteľa na dediča je teda existencia vecí a práv, ktoré majú majetkovú hodnotu a ktoré dedič nadobudol dedením po poručiteľovi.

Z vyššie citovaného odseku 2 vyplýva, že ak je dedičov viac, nezodpovedajú za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy solidárne, tzn. spoločne a nerozdielne. Zodpovednosť dedičov je totiž delená, pričom každý z nich zodpovedná za uvedené náklady a dlhy len v rozsahu ceny svojho dedičského podielu k cene celého dedičstva. Z uvedeného dôvodu sa pohľadávky veriteľov takpovediac „rozkladajú“ na jednotlivých dedičov, a to podľa počtu dedičov a ceny každého jednotlivého dedičského podielu.

Dedič zodpovedá voči veriteľom poručiteľa za jeho dlhy nielen vecami a inými hodnotami, ktoré nadobudol dedením, ale aj svojím vlastným majetkom (a to až do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva). Hoci je zodpovednosť dediča obmedzená cenou dedičstva, príp. cenou dedičského podielu ak je dedičov viac, práve v tomto spôsobe zodpovednosti za poručiteľove dlhy spočíva pre dediča určité riziko, a to za predpokladu, že majetkové hodnoty nadobudnuté dedením nie sú ľahko speňažiteľné.

V súvislosti s prechodom dlhov je potrebné uviesť aj to, že na dediča prechádzajú len tie poručiteľove dlhy, ktoré vznikli ešte za jeho života a ktoré jeho smrťou nezanikajú (z uvedeného dôvodu sme nepatria napr. plnenie, ktoré poručiteľ mal vykonať osobne, vyživovacia povinnosť poručiteľa, povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych predpisov a iné).

 

Zastavenie dedičského konania a nepatrný majetok

Ak poručiteľ nezanechal žiadny majetok, nenastupuje dedenie a nedochádza k prejednaniu dedičstva. V takomto prípade by malo dôjsť k zastaveniu dedičského konania.

K zastaveniu dedičského konania by malo dôjsť aj vtedy, ak po zosnulom zostane len tzv. nepatrný majetok. Ten súd zjednodušeným postupom vydá tomu, kto sa postaral o pohreb poručiteľa. Za takýchto okolností nemá význam ani upovedomenie dedičov o ich dedičskom práve, ani poučenie o tom, že dedič má možnosť do stanovenej doby dedičstvo odmietnuť a pod. V takom prípade totiž nemá kto za poručiteľove dlhy zodpovedať.

Vydanie nepatrného majetku sa pritom musí týkať všetkého majetku poručiteľa. K vydaniu nepatrného majetku však nemôže dôjsť proti vôli toho, kto sa postaral o pohreb.

V danej súvislosti tiež možno poukázať na Zborník č. I Najvyššieho súdu ČSSR o občianskom súdnom konaní a konaní pred štátnym notárstvom, r. 1974, str. 532, v ktorom je prezentovaný nasledovný právny názor: „Za dlhy poručiteľa nezodpovedá ten, komu štátne notárstvo vydalo nepatrný majetok poručiteľa podľa ustanovenia § 32 ods. 2 NP (teraz § 175h ods. 2 OSP – pozn. autora). Ten, kto sa postaral o poručiteľov pohreb, nie je dedičom a nenadobudol dedičstvo v zmysle ustanovenia § 470 OZ.“

Vychádzajúc z citovaného judikátu je zrejmé, že pri uplatnení inštitútu vydania nepatrného majetku osobe, ktorá sa postarala o pohreb poručiteľa, nejde o dedenie v pravom zmysle slova. Takáto osoba totiž ani nie je označovaná ako dedič, nakoľko dedičské konanie sa pri uplatnení tohto inštitútu zastavuje. Z uvedeného teda vyplýva, že takáto osoba ani nezodpovedá za poručiteľove dlhy, a to ani v rozsahu vydaného nepatrného majetku.

 

Záver

Vychádzajúc zo zadanej otázky, v ktorej uvádzate, že Vaša matka Vám s bratom nezanechala nič, nie je mi zrejmé, prečo by ste mali zodpovedať za jej dlhy, ktoré boli vymáhané exekučne. Ak totiž Vaša matka nezanechala žiadny majetok, prípadne zanechala iba tzv. nepatrný majetok, dedičské konanie bolo, resp. malo byť zastavené a s bratom ste nemali po matke niesť žiadnu zodpovednosť za jej dlhy.

Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, či je právoplatný dlh, ktorý mi bol doručený pol roka po uzatvorení dedičského konania po zosnulom, a ktorý nebol v tomto konaní uplatnený. Bolo mi povedané, že dedím iba to, čo je napísané na papieri. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 20.09.2023)

Dobrý deň,

platí, že veritelia si môžu uplatňovať svoje pohľadávky voči právnym nástupcom poručiteľa (dedičom) aj v prípade, ak si tieto neuplatnili v dedičskom konaní. Rizikom však v takomto prípade je, že svoje pohľadávky nemusia vymôcť, nakoľko dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky hodnoty ním nadobudnutého dedičstva. Preto, ak dlhy, ktoré ste doposiaľ od smrti poručiteľa zaplatili, už dosiahli hodnotu vami v tomto dedičskom konaní nadobudnutého dedičstva, potom už za ďalšie dlhy nezodpovedáte a tieto od vás nemôžu veritelia vymáhať ani súdnou cestou, resp. v takomto prípade disponujete námietkou, ktorou dokážete nárok veriteľ odvrátiť. 

Ak ste však doposiaľ nevyčerpali hodnotu nadobudnutého dedičstva, budete zodpovedať aj za ďalší dlh poručiteľa. 


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, sme štyria súrodenci. Chceme spísať závet s tým, že rodičia chcú vydediť najstaršiu sestru (dostala do daru rodinný domček po ockovej mame). Moja otázka je, či musíme mať nejaký doklad, že ona súhlasí s vydedením. A ak pôjdeme k notárovi, máme mať už spísaný závet, alebo nám ho notár spíše? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 27.06.2023)

Dobrý deň, z položenej otázky v úvode vyplýva, že ste 4 súrodenci a zrejme rodičia chcú dcéru vydediť z dôvodu, že dostala rodinný dom na základe darovacej zmluvy zrejme od svojej matky.
Uvádzame vzhľadom na určitú nejasnosť otázky, že Vy ako súrodenci Vašu sestru vydediť nemôžete a môžu tak urobiť iba rodičia Vašej sestry, lebo v zmysle ust. Občianskeho zákonníka možno vydediť len potomka. Vaša sestra je potomkom Vašich rodičov a len oni môžu vydediť.

Samotné skutočnosť, že Vaša sestra dostala darom rodinný dom od matky na základe darovacej zmluvy, toto  nie je dôvodom vydedenia. Ak chcú rodičia spísať závet, môžu tak urobiť, ale len samostatne, lebo spoločný závet manželov nie je právne možný. V závete odporúčam uviesť dedičov a to s tým, že vzhľadom na okolnosť, že dcéra dostala  darom rodinný dom  /zrejme od svojej matky/ žiada závetca ako budúci poručiteľ, aby tento darovaný rodinný dom jej bol započítaný na jej dedičský podiel. Na spísanie závetu odporúčam kontaktovať notára, ktorý závet aj spíše.

Obsah závetu sa sestra dozvie až v prípade dedičského konania.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala. Náš otec s nami nežije už vyše 20 rokov. Teraz nastala situácia, kedy bol hospitalizovaný. Z nemocnice nám prišlo upozornenie, že v dôsledku jeho zdravotného stavu potrebuje celodennú starostlivosť. Sociálny pracovník, ako aj starosta obce, kde má trvalý pobyt, nám odporučili zaobstarať mu DSS. Ako deti sme to boli zo zákona povinní urobiť. Keď sme ho navštívili a ponúkli mu pomoc s platbou účtov, odmietol a tvrdil, že sa o všetko postará jeho sestra. Môžem povedať, že z jeho strany bol k nám chladný, akoby sme tam vlastne ani nemali prísť. Teraz by som sa chcela opýtať, ci je možné sa vzdať opatrovníctva na rodiča. Osobne sme sa s jeho sestrou nikdy nestretli, komunikovali sme len telefonicky. Je nám to nepríjemné a obávame sa, aby sme neboli nútení platiť jeho dlhy, čo by mohlo vyústiť do konfliktu so zákonom alebo exekútorom. Nemáme s otcom dobré vzťahy, pretože mal problém s alkoholom a v minulosti sme museli vyplácať jeho dlhy. Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 26.06.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak sestra Vášho brata sa písomne zaviazala, že bude hradiť prípadné dodatočné náklady spojené s umiestnením Vášho otca v DSS, Vy ako jeho dcéry nemôžete niesť zodpovednosť za prípadné dlhy.

Aj v prípade, že by k dlhom došlo, tieto nie ste zo zákona povinné uhradiť a DSS by si ich musela uplatniť v dedičskom konaní po úmrtí Vášho otca. Ak by však otec nemal žiadny majetok, ktorý by bol predmetom dedenia, ani napriek tomu nenesiete zodpovednosť za jeho dlhy voči DSS, keďže v zmysle ust. § 470 ods. 1 Obč.zákonníka dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa, ktoré vznikli ku dňu úmrtia, len do výšky zdedeného majetku po odpočte primeraných nákladov spojených v pohrebom /citujeme/ :

"Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu, pretože mi dnes prišiel dopis od advokátskej kancelárie. Ide o výzvu na splnenie záväzku. Právny zástupca Home Creditu voči dlžníkovi (XXX, ktorý zomrel v roku 2016), uvádza, že peňažný záväzok bol 474,71 eur a bol splnený iba čiastočne. Na základe osvedčenia o dedičstve z 16. 1. 2017 a z 12. 2. 2019 ako dedič zodpovedám za poručiteľove dlhy v sume 434,71 eur a náklady. Chcem sa spýtať, či pošta mi prišla ako obyčajný list a nie je tu žiadne razítko advokátskej kancelárie, len napísané "advokát" a podpis. Nechápem, či je to suma celková alebo iba čiastka, pretože sme traja dediči. Ďakujem Vám za skorú odpoveď. S pozdravom, S.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 23.05.2023)

Dobrý deň, v otázke uvádzate dátumy úmrtia a dátumy ukončenia dedičských konaní a sto s tým, že veriteľ Home credit Vás vyzval k úhrade dlhov poručiteľov vo výške 474,71 €. Dedičské konania boli ukončení v r. 2017 a v r. 2019, čo však nie je podstatné, lebo všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka plynie od splatnosti neuhradenej splátky dlhu. Táto informácia v otázke chýba.

Uvádzame, že bez ohľadom na to kedy boli ukončené dedičské konania po poručiteľoch, všeobecná premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka stále plynie. Z otázky predpokladáme, že vo veci dlhu 474,71 € nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie či už voči pôvodným dlžníkom /poručitelia/ za ich života, ako ani po ich úmrtí.

Aj keď zo zákona je daná zodpovednosť dediča za dlhy poručiteľa, dedič nemôže niesť zodpovednosť za tie dlhy, kde už uplynula premlčacia doba a naviac vo veci nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie.

Vo veci odporúčam spoločnosti nepodpisovať žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu Vám zostatok odpustia !

Odporúčam spoločnosti napísať email, že ich žiadate o predloženie dokladov, n základe ktorých žiadajú úhradu dlhu, vrátane súdneho rozhodnutia.  Uvádzame, že prípadne samotné odvolanie sa spoločnosti  resp.kancelárie, ktorá Vám list zaslala, na to, že ste ako dedič zodpovedný za dlhy poručiteľa, neobstojí.  Nateraz na základe  predmetnej výzvy nič neuhradzujte. Podstatné je to, aby neuplynula premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka.

Pokiaľ ide o obyčajnú zásielku s tým, že v nej je uvedené len advokát bez uvedenia mena a priezviska, vrátane ostatných údajov advokáta, potom to nie je list od advokáta zapísaného v Slov. advokátskej komore.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 

 


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou o pomoc pri dedičskom konaní a výdavkami s tým spojenými. Deväť mesiacov po otcovej smrti u notára nebola vykonaná žiadna konvokácia veriteľov. Výška dlhu bola -0. Neskôr mi však Bytové družstvo (otec býval v mestskom malometrážnom byte) poslalo vyúčtovanie za vodu s nedoplatkom 250 eur. Začali sme si korespondovať, pretože som s tým nesúhlasila. Ich stanovisko bolo, že nemali vedomosť o dedičskom konaní. Rada by som sa opýtala, či majú právo odo mňa vymáhať tento poplatok, resp. či mi neviete poradiť, ako sa toho oslobodiť. Som insolventná, žijem sama. Veľmi pekne ďakujem. J.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 16.02.2023)

Dobrý deň,

na Vami uvedenú otázku uvádzame, že v zmysle ust. § 470 Obč. Zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. (2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

 

Uvedené zákonné ustanovenie vymedzuje zodpovednosť dediča za dlhy poručiteľa, ktoré vznikli za života poručiteľa a ktoré na dediča/dedičov prešli na základe dedenia pravda až po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa.

V otázke uvádzate, že ide o dlhy na odbere vody v obecnom byte v správe bytového družstva, ktorý užíval poručiteľ- otec - a predpokladáme, že uvedený dlh je ku dňu úmrtia poručiteľa a neuplynula premlčacia doba, ktorá je 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka /v otázke neuvádzate dátum úmrtia a kedy došlo k nedoplatku/. Ďalej platí, že ak je dedičov viac, potom za dlhy poručiteľa zodpovedajú dedičia pomerne podľa výšky ceny nadobudnutého majetku dedením.

Treba si ujasniť v otázke neuvádzate aký rozsah dedičstva prešiel na Vás na základe dedičského rozhodnutia po poručiteľovi. Všeobecne možno uviesť, že ak ste nič nededili, resp. dedičské konanie bolo zastavené z dôvodu nepatrného majetku poručiteľa, potom za tieto dlhy nenesiete zodpovednosť a veriteľ – obec ako vlastník nájomného bytu – od Vás nemôže predmetný nedoplatok vymáhať a to ani súdnou cestou.

To, či veriteľ – obec vedel alebo nevedela o dedičskom konaní nie je podstatné.

 


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý večer, ďakujem za možnosť položiť otázku. Chcem sa opýtať, či je zástupca nesvojprávnej osoby povinný riešiť dlhy nesvojprávneho jedinca. Konkrétne sa môj prípad týka môjho brata, ktorý bol umiestnený do zariadenia sociálnych služieb a mal dlhy už predtým, než sa stal nesvojprávnym. Nesvojprávnym sa stal okolo roku 2014 a odvtedy dlh narastal. Asi pred polrokom brat zomrel a na dedičskom konaní sme zistili, že na účte mal dostatok finančných prostriedkov na uhradenie dlžôb. Dlh nemusel narastať. Tým pádom z celkovej sumy dedičstva získam len malý zlomok, keďže veľká časť musí ísť na vyplatenie jeho dlžôb. Moja otázka teda znie, či je zástupca nesvojprávneho jedinca povinný hradíť dlžoby, ak to je možné. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 13.01.2023)

Dobrý deň, ďakujeme za prejavenú dôveru.
Vo Vami uvedenom prípade nie je podstatné to, či brat bol obmedzený v spôsobilosti na právne úkony.

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu." Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že Vy ako dedič/dedičia zodpovedáte za dlhy poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého dedičstva avšak až po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom. V otázke uvádzate, že brat mal dlhy, neuvádzate však kedy vznikli /len dátum 2014, teraz je rok 2023/, neuvádzate, či vo veci bolo vydané nejaké súdne rozhodnutie /rozsudok, platobný rozkaz/, resp. aj začalo exekučné konanie, ako aj to ktorý veriteľ Vás kontaktoval a na základe akého právneho titulu /rozsudok, platobný rozkaz/. Uvádzame, že v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky a plynie odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Z vyššie uvedených dôvodov /nedostatom informácií položených v otázke/ odporúčame veriteľom na základe teraz zaslanej výzvy nič neuhradzovať, nepodpisovať žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, prípadne listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu Vám zostatok odpustia. Samotný odkaz veriteľov na to, že ste boli dedičom majetku brata a teda zo zákona musíte vyplatiť jeho dlhy, nie je postačujúca, lebo stále plynie premlčacia doba. Ak dlhy vznikli v roku 2014 a skôr a nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie, pohľadávka veriteľa bude premlčaná. Odporúčam preto kontaktovať advokáta aj s dokladmi, aby vec vyriešil podľa práva. Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či by bolo možné sa nejako zbaviť rodičovského vzťahu medzi mnou a mojim otcom. Som dospelý a mám 25 rokov. Môj otec začal neznesiteľne piť a robiť si dlhy. Keďže nechcem potom splácať otcove dlhy, keď sa raz stane niečo zlé, bol by som vďačný za každú radu. Ďakujem a prajem príjemný deň.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 10.01.2023)

Dobrý deň,
riešenie Vami uvedeného problému je jednoduchí :

Ak by došlo k úmrtiu otca, môžete dedičstvo odmietnuť v celom rozsahu, čo znamená, že nebudete dediť ani aktíva, a ani pasíva - dlhy. Následne nik od Vás nemôže vymáhať dlhy, ktoré vznikli za života Vášho otca a to ani cestou súdu. Pre zjednodušenie uvádzame, že v zmysle práva ak dedičstvo odmietnete, hľadí sa na Vás ako keby ste sa smrti otca nedožili. Súčasne uvádzame, že ak by sa v budúcnosti objavil nejaký majetok, ktorý by nebol predmetom dedenia, na tento novoobjavený majetok by ste nemali žiadny právny nárok.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň. Môj otec zomrel pred 11 rokmi. Zistili sme, že na jeho účte v PSS ostal zostatok. Keďže nemám osvedčenie o dedičstve, musím podať návrh na jeho obnovenie. No pri notárovi sme zistili, že v banke zostala dlžoba, ktorú nebolo potrebné uhradiť v rámci dedičstva. Chcem sa opýtať, aká je premlčacia doba.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 04.01.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak otec, ktorý zomrel pred 11 rokmi, mal dlhy a veriteľ - banka - ohľadom predmetného dlhu nepodali žalobu na súd o zaplatenie dlžnej sumy v premlčacej dobe, potom je nárok veriteľa premlčaný. Všeobecná premlčacia doba je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.
Zjednodušene povedané : ak dlh v banke vznikol za života Vášho otca a banka nepodala návrh na súd o zaplatenie dlžnej sumy, predmetnú  sumu banka od Vás síce môže vymáhať cestou súdu, avšak súd jej návrh zamietne s poukázaním na ust. § 101 a ust. § 583 Obč. zákonníka, z dôvodu, že banka nepodala žalobu v premlčacej dobe. Dlh v banke preto neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, Už štyri roky som po dedičskom konaní, ktoré sa odohrávalo 20. 8. 2018. Nežijem na Slovensku už 23 rokov, naposledy som tam bola v roku 2018. Neustále sme dedili po mojej nevlastnej sestre, a to seba a jej dve deti. Jedného z týchto dospelých detí stíha exekútor od 11/2022. Nemám prístup ani kľúče k zdedenej nehnuteľnosti. Dlhy po mojej nevlastnej sestre, ktoré sme zdedili, neboli uvedené nikde v dedičskom konaní. Dňa 8. 12. 2022 mi prišiel šokujúci list od vymáhačskej spoločnosti, že niekto na mňa v 11/2022 prepísal dlh ohľadom plynu. Táto nehnuteľnosť je v Piešťanoch. Ja som sa narodila v Trenčíne a 23 rokov žijem v zahraničí, od roku 1997. Neviete, ako by som mala zistiť, či ide o podvod? V liste tá spoločnosť uvádza nesprávny e-mail a nezmieňuje sa o akej sume ide, iba posielajú číslo IBAN kódu! Ak je to právne správne, mala by som počkať, až to podajú na súd, keďže je tam viac dedičov? Skutočne neviem, kde mám začať. Najradšej by som šla do Salzburgu. Európske právo mi je bližšie, slovenskému právnomu postupu nerozumiem, nič mi nedáva zmysel. Mohli by ste mi poradiť? Vopred vám ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 10.12.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva resp. usudzujeme, že ste sa stali podiel. spoluvlastníkom nehnuteľnosti v dedičskom konaní po nevlastnej sestre. Nehnuteľnosť neužívate, v SR ste boli naposledy niekedy v roku 2018. Uvádzame, že v zmysle ust. Obč. zákonníka dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky hodnoty zdedeného majetku po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom, a to len za dlhy, ktoré aktuálne existovali ku dňu úmrtia poručiteľa. Keďže je Vás viac dedičov, zodpovednosť za dlhy poručiteľa sa primerane rozdeľuje medzi jednotlivých dedičov. Bez ohľadu na úmrtie poručiteľa a následné dedičské konanie, premlčacia doba plynie stále a táto je v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka 3 roky. Premlčacia doba plynie pritom odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Uvádzame tiež, že Vy za dlhy svojho synovca, proti ktorému sú vedené exekučné konania, nezodpovedáte.

Uvádzame, že ak došlo ku skutočnosti, že niekto na Vás prepísal zmluvu o dodávke plynu v roku 2022, toto bude podvod, keďže Vy nie ste predmetnú zmluvu nepodpísali. Vami uvedená spoločnosť je známa svojimi rôznymi spôsobmi vymáhania dlhov, ku ktorým spôsobom sa vyjadrovať nebudeme.

Nevieme ako ste sa dostali k predmetnému listu, zrejme Vám bol zaslaný do zahraničia. Odporúčam spoločnosti nič neuhradzovať, nepodpisovať žiadne uznanie dlhu, prípadne listinu, že úhradou časti dlhu Vám zostatok odpustia. Spoločnosti neposkytujte žiadne svoje osobné údaje. Na list im môžete nechať odkaz cez ich webovú stránku, že ak majú voči Vám nejaké pohľadávky, aby predložili všetky relevantné doklady o samotnom dlhu.

Nič však neuhradzujte ! Následne kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala, či sa dlhy mojej mamy môžu preniesť na mňa v prípade, že budem zárobkovo činná? Mám na mysli nielen finančné dlhy, ale aj zdravotné a sociálne poistenie. Existuje nejaká možnosť, že by som mohla niesť následky za konanie svojej mamy? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 07.12.2022)

Dobrý deň,
Vy nie ste zodpovedný za dlhy Vašej matky, lebo nie ste jej ručiteľom, ani spoludlžníkom. Nik od Vás jej dlhy nemôže vymáhať.

Uvádzame, že ak by došlo k úmrtiu matky, potom by mohlo dôjsť k tomu, že by ste museli dlhy uhradiť ale len do výšky zdedeného majetku po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom. Nevieme, čo bude predmetom dedenia, ale Vašou možnosťou je dedičstvo odmietnuť ako celok, a potom nik od Vás nemôže dlhy vymáhať.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava