Máte
otázku?

Dedenie a dlhy poručiteľa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Dedenie a dlhy poručiteľa

Sme dvaja bratia. Naša mama zomrela a mala exekútora, takže sme z nej niečo zdediti. Rádi by sme sa vám opýtali, či existuje povinnosť platiť vtedy, keď nám nezanechala žiadne majetok a nevieme to z čoho uhradiť. Vopred ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Dobý deň. Vaša otázka sa týka prechodu poručiteľových dlhov na dedičov. Možno skonštatovať, že prechod dlhov je súčasťou dedenia, pričom jeho právny základ je v samotnej podstate dedenia, ktorá predstavuje univerzálnu sukcesiu. Je preto na mieste, aby sa dedičia nepodieľali len na majetkovom prospechu z dedenia, ale aby primerane zodpovedali aj za náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za tiež za prípadné dlhy poručiteľa.

 

Prechod dlhov

Základný legislatívny rámec prechodu dlhov pri dedení upravuje ustanovenie § 470 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého platí, že:

„(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.“

Z odseku 1 citovaného zákonného ustanovenia je zrejmé, že dedenie poručiteľových dlhov nie je takpovediac absolútne a je limitované výškou ceny nadobudnutého dedičstva. Uvedené ustanovenie má teda zásadný právny význam z pohľadu ochrany dedičov, pretože zákon je nastavený tak, aby sa postavenie dediča v dôsledku dedenia nezhoršilo.

Preto ak majú smrťou poručiteľa prejsť na dediča dlhy, musí byť tento prechod dlhov spojený so súčasným prechodom majetkových práv na osobu, ktorá má vo vzťahu k tretím osobám (veriteľom) nahradiť poručiteľa. Základným predpokladom prechodu dlhov z poručiteľa na dediča je teda existencia vecí a práv, ktoré majú majetkovú hodnotu a ktoré dedič nadobudol dedením po poručiteľovi.

Z vyššie citovaného odseku 2 vyplýva, že ak je dedičov viac, nezodpovedajú za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy solidárne, tzn. spoločne a nerozdielne. Zodpovednosť dedičov je totiž delená, pričom každý z nich zodpovedná za uvedené náklady a dlhy len v rozsahu ceny svojho dedičského podielu k cene celého dedičstva. Z uvedeného dôvodu sa pohľadávky veriteľov takpovediac „rozkladajú“ na jednotlivých dedičov, a to podľa počtu dedičov a ceny každého jednotlivého dedičského podielu.

Dedič zodpovedá voči veriteľom poručiteľa za jeho dlhy nielen vecami a inými hodnotami, ktoré nadobudol dedením, ale aj svojím vlastným majetkom (a to až do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva). Hoci je zodpovednosť dediča obmedzená cenou dedičstva, príp. cenou dedičského podielu ak je dedičov viac, práve v tomto spôsobe zodpovednosti za poručiteľove dlhy spočíva pre dediča určité riziko, a to za predpokladu, že majetkové hodnoty nadobudnuté dedením nie sú ľahko speňažiteľné.

V súvislosti s prechodom dlhov je potrebné uviesť aj to, že na dediča prechádzajú len tie poručiteľove dlhy, ktoré vznikli ešte za jeho života a ktoré jeho smrťou nezanikajú (z uvedeného dôvodu sme nepatria napr. plnenie, ktoré poručiteľ mal vykonať osobne, vyživovacia povinnosť poručiteľa, povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych predpisov a iné).

 

Zastavenie dedičského konania a nepatrný majetok

Ak poručiteľ nezanechal žiadny majetok, nenastupuje dedenie a nedochádza k prejednaniu dedičstva. V takomto prípade by malo dôjsť k zastaveniu dedičského konania.

K zastaveniu dedičského konania by malo dôjsť aj vtedy, ak po zosnulom zostane len tzv. nepatrný majetok. Ten súd zjednodušeným postupom vydá tomu, kto sa postaral o pohreb poručiteľa. Za takýchto okolností nemá význam ani upovedomenie dedičov o ich dedičskom práve, ani poučenie o tom, že dedič má možnosť do stanovenej doby dedičstvo odmietnuť a pod. V takom prípade totiž nemá kto za poručiteľove dlhy zodpovedať.

Vydanie nepatrného majetku sa pritom musí týkať všetkého majetku poručiteľa. K vydaniu nepatrného majetku však nemôže dôjsť proti vôli toho, kto sa postaral o pohreb.

V danej súvislosti tiež možno poukázať na Zborník č. I Najvyššieho súdu ČSSR o občianskom súdnom konaní a konaní pred štátnym notárstvom, r. 1974, str. 532, v ktorom je prezentovaný nasledovný právny názor: „Za dlhy poručiteľa nezodpovedá ten, komu štátne notárstvo vydalo nepatrný majetok poručiteľa podľa ustanovenia § 32 ods. 2 NP (teraz § 175h ods. 2 OSP – pozn. autora). Ten, kto sa postaral o poručiteľov pohreb, nie je dedičom a nenadobudol dedičstvo v zmysle ustanovenia § 470 OZ.“

Vychádzajúc z citovaného judikátu je zrejmé, že pri uplatnení inštitútu vydania nepatrného majetku osobe, ktorá sa postarala o pohreb poručiteľa, nejde o dedenie v pravom zmysle slova. Takáto osoba totiž ani nie je označovaná ako dedič, nakoľko dedičské konanie sa pri uplatnení tohto inštitútu zastavuje. Z uvedeného teda vyplýva, že takáto osoba ani nezodpovedá za poručiteľove dlhy, a to ani v rozsahu vydaného nepatrného majetku.

 

Záver

Vychádzajúc zo zadanej otázky, v ktorej uvádzate, že Vaša matka Vám s bratom nezanechala nič, nie je mi zrejmé, prečo by ste mali zodpovedať za jej dlhy, ktoré boli vymáhané exekučne. Ak totiž Vaša matka nezanechala žiadny majetok, prípadne zanechala iba tzv. nepatrný majetok, dedičské konanie bolo, resp. malo byť zastavené a s bratom ste nemali po matke niesť žiadnu zodpovednosť za jej dlhy.

Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, obraciame sa na vás s otázkou týkajúcou sa postupu v spoločenstve vlastníkov bytov v prípade, že zomrie vlastník, ktorý mal nevysporiadaný záväzok. Zosnulý vlastník neplatil do fondu opráv počas posledného roka kvôli zdravotným problémom. Po jeho úmrtí sme kontaktovali dedičov – syna a dcéru – a informovali ich o nedoplatku do fondu opráv. Avšak túto pohľadávku sme neprihlásili do dedičského konania, pretože nejde o veľkú čiastku. Dedici nevyjadrili ochotu zaplatiť tento dlh po zosnulom vlastníkovi. Chceli by sme vedieť, či by sme mali znova požiadať o obnovu dedičského konania a prihlásiť túto pohľadávku. Ďakujem a prosím o zaslanie odpovede na meno Ľuboš.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 02.02.2024)

Dobrý deň,
vo vyššie uvedneej veci nie je potrebné podávať žiadny návrh na súd o dodatočné konanie o dedičstve. Podľa ust. § 470 Občianskeho zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. (2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedeného zák. ustanovenia jednoznačne vyplýva zodpovednosť dedičov za dlhy poručiteľa, ktorý vznikli pred jeho úmrtím. Nie je potrebný rozsudok alebo platobný rozkaz, aby boli povinný dlžnú sumu uhradiť. Jedinou podmienkou je, aby vaša pohľadávka voči pôvodnému vlastníkovi bytu nebola premlčaná a teda nebola staršia ako 3 roky /§ 101 Obč. zákonníka/.

Poznámka na záver :

Blíži sa čas vyúčtovania za služby spojené s bývaním za rok 2023 /do konca mája 2024 a preto uvedneú sumu dlžnej sumy treba dať aj do vyúčtovania. Súčasne odporúčam dedičov vyzvať k úhrade dlhu vo vami uvedenej lehote s tým upozornením, že ak dlžnú sumu neuhradia v lehote, vec postúpite na súd, čím im vzniknú náklady spojené so súdnym konaním /súdny poplatok, trovy právneho zastupovania advokátom/.

V prípade záujmu v uvedenej veci kontatkujte našu advokátsku kanceláriu.

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, v roku 2013 som zdedia po matke dlh, ktorý som nevedela splatiť. Raz za rok mi prichádza oznam o výške nesplateného úveru a dnes mi prišiel list, ktorému nerozumiem. Píše sa v ňom, či uznávam premlčaný dlh. Čo to prosím vás znamená? Musím ho zaplatiť, alebo nie? Ďakujem pekne. P.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 25.01.2024)

Dobrý deň, ďakujeme za prejavenú dôveru.
Škoda, že ste neuviedli, či vo veci bol vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok na meno vašej nebohej matky a teda či vo veci exeistuje exekučný titul. Z textu otázky predpokladáme, že nie, teda nebol vydaný žiadny paltobný rozkaz alebo rozsudok a vo veci tiež neprebieha aktívne súdne konanie voči vám ako právnemu nástupcovi vašej matky.

Ak je náš predpoklad správny a teraz vás zrejme kontaktujte vymáhačská alebo inkasná spoločnosť, potom nič neuznávajte, neuznávajte premlčaný dlh, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu vám zostatok odpustia ! Neuhradzujte nič.

V prípade problémov kontatkujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, v auguste mi tragicky zahynula 28-ročná dcéra. Bola som ručiteľkou jej úveru v Prima banky. Dedičské konanie bolo zastavené, nakoľko dcéra nevlastnila žiadny majetok. Notárka ma informovala, že už nemusím úver splácať. Doklady o zastavení dedičského konania som odniesla na pobočku banky a o úmrtí dcéry som ich informovala hneď po tragédii. Dnes mi prišla obálka s informáciou, že nie sú uhradené dve splátky, spolu vo výške 155 eur, a s varovaním o opatreniach v prípade nezaplatenia. Septembrovú a októbrovú splátku som neplatila, pretože mi notárka povedala, že nie je potrebné splácať, keďže dedičské konanie bolo zastavené a ja som nič nezdedila. Ako mám, prosím Vás, reagovať? Neželám si, aby som mala akékoľvek nepríjemnosti, a situácia ma veľmi stresuje. Mám tie splátky zaplatiť? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 20.11.2023)

Dobrý deň, rozumiem. Ako prvé uvediem, že ručenie smrťou dlžníka nezaniká. Preto veriteľ môže písomne vyzvať na plnenie dlhu ručiteľa aj po smrti dlžníka a tento je povinný plniť a to bez ohľadu na to, či bol dedičom po dlžníkovi alebo nie. Ak tak veriteľ urobil, ste ako ručiteľ povinná plniť, v opačnom prípade, ak plniť nebudete môže dlh veriteľ zosplatniť a aj len voči vám podať žalobu o zaplatenie na príslušný súd, resp. ak bol úver založený, môže veriteľ pristúpiť k výkonu záložného práva a uspokojiť sa zo zálohu (toto ale asi nie je váš prípad, nakoľko uvádzate, že dcéra nemala žiaden majetok).

Ako ručiteľovi vám však prislúchajú aj práva, resp. voči veriteľovi môžete uplatniť všetky námietky, ktoré by voči nemu mohol uplatniť dlžník. To znamená, že ak by bol dlh dlžníka premlčaný, môžete vzniesť námietku premlčania alebo ak by bola splátka zaplatená už dlžníkom, môžete vniesť námietku veriteľovi, že splátka, ktorú od vás žiada zaplatiť, už bola dlžníkom uhradená.

Ak by dlžník dlh u veriteľa uznal, toto bude voči vám ako ručiteľovi účinné iba za predpokladu, že by ste s uznaním dlhu vyslovili aj vy ako ručiteľ súhlas. Ak sa tak nestalo, uznanie dlhu voči vám nie je účinné a výhody z neho plynúce nemôže voči vám veriteľ aplikovať. 

Vzhľadom na uvedené Vám odporúčame dlh platiť, za predpokladu, že tento nie je premlčaný. Ak by bol, potom ho platiť nemusíte, lebo súd premlčaný nárok po vznesení námietky premlčania zo strany žalovaného v rámci konania, nemôže žalobcovi priznať. 

Ak máte dokumenty k úveru a chcete to bližšie preveriť, môžete sa cez našu stránku www.ficek.sk objednať na konzultáciu a pomôžeme Vám. 


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, naša dcéra, ktorá s nami nebývala, nanešťastie zomrela. Ak mala dlhy, mohli by ste mi prosím poradiť, ako by som mal postupovať? Žila svoj vlastný život a bývala u rôznych mužov. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 11.11.2023)

Dobrý deň,

ak vám zomrela dcéra, ktorá nebola v čase svojej smrti v manželstve a ani nemala žiadne deti, za predpokladu, že nechala závet, bude sa dediť podľa zákona, pričom ako dediči prichádzate do úvahy aj vy ako jej rodičia.

Ak by dcéra zanechala po sebe dlhy, ktoré by prevyšovali výšku zanechaného dedičstva, môžete dedičstvo odmietnuť. O práve odmietnuť dedičstvo vás upovedomí notár spolu s upovedomením o dedičskom práve. Odmietnutie dedičstva môžete urobiť ústnym vyhlásením u notára ako súdneho komisára, ktorý je súdom poverený na prejednanie dedičstva alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Treba tak urobiť do jedného mesiaca odo dňa, keď ste boli notárom upovedomený o práve odmietnuť dedičstvo a o jeho následkoch. Z dôležitých dôvodov môže notár túto lehotu predĺžiť. Ak sa však rozhodnete dedičstvo odmietnuť, potom sa tak dá urobiť len vo vzťahu k celému dedičstvu, nedá sa odmietnuť iba časť dedičstva. 

AK by však dlhy neprevyšovali hodnotu nadobudnutého dedičstva, potom bude potrebné tieto splatiť, ak si ich voči vám budú veritelia dcéry uplatňovať. Vždy si však sledujte, či sa nejedná už o premlčaný dlh, nakoľko takýto nemáte povinnosť plniť, tento by súd nemohol ani veriteľovi priznať, ak by ste vzniesli v konaní námietku premlčania.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám dcéru, ktorej otec zomrel pred dvoma rokmi. Neboli sme manželia a ani sme nespoločne žili. Mal inú ženu a dieťa. Dostali sme papiere o zastavení dedičského konania. Na žiadnom pojednávaní som nebola ani som sa ničomu nepodieľala. Nejde mi o žiadne majetky; on nemal nič, iba majetok, ktorý nemal žiadnu hodnotu a ten zdedila žena, ktorá vybavovala pohreb. Obávam sa dlhov, ktoré boli uvedené v uznesení o zastavení. Moja dcéra nie je plnoletá. Zaujímalo by ma, či je možné, že bude musieť splácať jeho dlhy keď začne pracovať. Nechcem, aby platila za otca, ktorého ani poriadne nepoznala. Je možné sa nejako odvolať a úplne sa toho vzdať? Vopred ďakujem za radu.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 21.10.2023)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade dedičské konanie po otcovi vášho dieťaťa bolo zastavené v súlade s ust. Civilného mimosporového poriadku a v týchto prípadoch sa prípadný majetok nepatrnej hodnoty vydá osobe, ktorá obstarávala pohreb. Pokiaľ ide o samotné dlhy poručiteľa, tieto v zmysle zákona nemôže nik vymáhať ako od vašej dcéra, prípadne osoby, ktorá nadobudla majetok nepatrnej hodnoty. Nejedná sa o dedičské konanie v pravom slova zmysle, ale len o vydanie prípadného majetku nepatrnej hodnoty osobe, ktorá obstaral pohreb a dedičské konanie sa zastaví.

Vy, ako ani vaša dcéra sa v budúcnosti nemusíte ničoho obávať. Nik od vás nič nemôže vymáhať. Ak by vás prípade ako zákonného zástupcu maloletej niekto obťažoval s vašou povinnosťou úhrady dlhov poručiteľa nič neuhradzujte, nič nepodpisujte.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, či je právoplatný dlh, ktorý mi bol doručený pol roka po uzatvorení dedičského konania po zosnulom, a ktorý nebol v tomto konaní uplatnený. Bolo mi povedané, že dedím iba to, čo je napísané na papieri. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 20.09.2023)

Dobrý deň,

platí, že veritelia si môžu uplatňovať svoje pohľadávky voči právnym nástupcom poručiteľa (dedičom) aj v prípade, ak si tieto neuplatnili v dedičskom konaní. Rizikom však v takomto prípade je, že svoje pohľadávky nemusia vymôcť, nakoľko dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky hodnoty ním nadobudnutého dedičstva. Preto, ak dlhy, ktoré ste doposiaľ od smrti poručiteľa zaplatili, už dosiahli hodnotu vami v tomto dedičskom konaní nadobudnutého dedičstva, potom už za ďalšie dlhy nezodpovedáte a tieto od vás nemôžu veritelia vymáhať ani súdnou cestou, resp. v takomto prípade disponujete námietkou, ktorou dokážete nárok veriteľ odvrátiť. 

Ak ste však doposiaľ nevyčerpali hodnotu nadobudnutého dedičstva, budete zodpovedať aj za ďalší dlh poručiteľa. 


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, sme štyria súrodenci. Chceme spísať závet s tým, že rodičia chcú vydediť najstaršiu sestru (dostala do daru rodinný domček po ockovej mame). Moja otázka je, či musíme mať nejaký doklad, že ona súhlasí s vydedením. A ak pôjdeme k notárovi, máme mať už spísaný závet, alebo nám ho notár spíše? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 27.06.2023)

Dobrý deň, z položenej otázky v úvode vyplýva, že ste 4 súrodenci a zrejme rodičia chcú dcéru vydediť z dôvodu, že dostala rodinný dom na základe darovacej zmluvy zrejme od svojej matky.
Uvádzame vzhľadom na určitú nejasnosť otázky, že Vy ako súrodenci Vašu sestru vydediť nemôžete a môžu tak urobiť iba rodičia Vašej sestry, lebo v zmysle ust. Občianskeho zákonníka možno vydediť len potomka. Vaša sestra je potomkom Vašich rodičov a len oni môžu vydediť.

Samotné skutočnosť, že Vaša sestra dostala darom rodinný dom od matky na základe darovacej zmluvy, toto  nie je dôvodom vydedenia. Ak chcú rodičia spísať závet, môžu tak urobiť, ale len samostatne, lebo spoločný závet manželov nie je právne možný. V závete odporúčam uviesť dedičov a to s tým, že vzhľadom na okolnosť, že dcéra dostala  darom rodinný dom  /zrejme od svojej matky/ žiada závetca ako budúci poručiteľ, aby tento darovaný rodinný dom jej bol započítaný na jej dedičský podiel. Na spísanie závetu odporúčam kontaktovať notára, ktorý závet aj spíše.

Obsah závetu sa sestra dozvie až v prípade dedičského konania.


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala. Náš otec s nami nežije už vyše 20 rokov. Teraz nastala situácia, kedy bol hospitalizovaný. Z nemocnice nám prišlo upozornenie, že v dôsledku jeho zdravotného stavu potrebuje celodennú starostlivosť. Sociálny pracovník, ako aj starosta obce, kde má trvalý pobyt, nám odporučili zaobstarať mu DSS. Ako deti sme to boli zo zákona povinní urobiť. Keď sme ho navštívili a ponúkli mu pomoc s platbou účtov, odmietol a tvrdil, že sa o všetko postará jeho sestra. Môžem povedať, že z jeho strany bol k nám chladný, akoby sme tam vlastne ani nemali prísť. Teraz by som sa chcela opýtať, ci je možné sa vzdať opatrovníctva na rodiča. Osobne sme sa s jeho sestrou nikdy nestretli, komunikovali sme len telefonicky. Je nám to nepríjemné a obávame sa, aby sme neboli nútení platiť jeho dlhy, čo by mohlo vyústiť do konfliktu so zákonom alebo exekútorom. Nemáme s otcom dobré vzťahy, pretože mal problém s alkoholom a v minulosti sme museli vyplácať jeho dlhy. Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 26.06.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak sestra Vášho brata sa písomne zaviazala, že bude hradiť prípadné dodatočné náklady spojené s umiestnením Vášho otca v DSS, Vy ako jeho dcéry nemôžete niesť zodpovednosť za prípadné dlhy.

Aj v prípade, že by k dlhom došlo, tieto nie ste zo zákona povinné uhradiť a DSS by si ich musela uplatniť v dedičskom konaní po úmrtí Vášho otca. Ak by však otec nemal žiadny majetok, ktorý by bol predmetom dedenia, ani napriek tomu nenesiete zodpovednosť za jeho dlhy voči DSS, keďže v zmysle ust. § 470 ods. 1 Obč.zákonníka dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa, ktoré vznikli ku dňu úmrtia, len do výšky zdedeného majetku po odpočte primeraných nákladov spojených v pohrebom /citujeme/ :

"Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."


Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu, pretože mi dnes prišiel dopis od advokátskej kancelárie. Ide o výzvu na splnenie záväzku. Právny zástupca Home Creditu voči dlžníkovi (XXX, ktorý zomrel v roku 2016), uvádza, že peňažný záväzok bol 474,71 eur a bol splnený iba čiastočne. Na základe osvedčenia o dedičstve z 16. 1. 2017 a z 12. 2. 2019 ako dedič zodpovedám za poručiteľove dlhy v sume 434,71 eur a náklady. Chcem sa spýtať, či pošta mi prišla ako obyčajný list a nie je tu žiadne razítko advokátskej kancelárie, len napísané "advokát" a podpis. Nechápem, či je to suma celková alebo iba čiastka, pretože sme traja dediči. Ďakujem Vám za skorú odpoveď. S pozdravom, S.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 23.05.2023)

Dobrý deň, v otázke uvádzate dátumy úmrtia a dátumy ukončenia dedičských konaní a sto s tým, že veriteľ Home credit Vás vyzval k úhrade dlhov poručiteľov vo výške 474,71 €. Dedičské konania boli ukončení v r. 2017 a v r. 2019, čo však nie je podstatné, lebo všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka plynie od splatnosti neuhradenej splátky dlhu. Táto informácia v otázke chýba.

Uvádzame, že bez ohľadom na to kedy boli ukončené dedičské konania po poručiteľoch, všeobecná premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka stále plynie. Z otázky predpokladáme, že vo veci dlhu 474,71 € nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie či už voči pôvodným dlžníkom /poručitelia/ za ich života, ako ani po ich úmrtí.

Aj keď zo zákona je daná zodpovednosť dediča za dlhy poručiteľa, dedič nemôže niesť zodpovednosť za tie dlhy, kde už uplynula premlčacia doba a naviac vo veci nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie.

Vo veci odporúčam spoločnosti nepodpisovať žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu Vám zostatok odpustia !

Odporúčam spoločnosti napísať email, že ich žiadate o predloženie dokladov, n základe ktorých žiadajú úhradu dlhu, vrátane súdneho rozhodnutia.  Uvádzame, že prípadne samotné odvolanie sa spoločnosti  resp.kancelárie, ktorá Vám list zaslala, na to, že ste ako dedič zodpovedný za dlhy poručiteľa, neobstojí.  Nateraz na základe  predmetnej výzvy nič neuhradzujte. Podstatné je to, aby neuplynula premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka.

Pokiaľ ide o obyčajnú zásielku s tým, že v nej je uvedené len advokát bez uvedenia mena a priezviska, vrátane ostatných údajov advokáta, potom to nie je list od advokáta zapísaného v Slov. advokátskej komore.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 

 


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou o pomoc pri dedičskom konaní a výdavkami s tým spojenými. Deväť mesiacov po otcovej smrti u notára nebola vykonaná žiadna konvokácia veriteľov. Výška dlhu bola -0. Neskôr mi však Bytové družstvo (otec býval v mestskom malometrážnom byte) poslalo vyúčtovanie za vodu s nedoplatkom 250 eur. Začali sme si korespondovať, pretože som s tým nesúhlasila. Ich stanovisko bolo, že nemali vedomosť o dedičskom konaní. Rada by som sa opýtala, či majú právo odo mňa vymáhať tento poplatok, resp. či mi neviete poradiť, ako sa toho oslobodiť. Som insolventná, žijem sama. Veľmi pekne ďakujem. J.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 16.02.2023)

Dobrý deň,

na Vami uvedenú otázku uvádzame, že v zmysle ust. § 470 Obč. Zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. (2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

 

Uvedené zákonné ustanovenie vymedzuje zodpovednosť dediča za dlhy poručiteľa, ktoré vznikli za života poručiteľa a ktoré na dediča/dedičov prešli na základe dedenia pravda až po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa.

V otázke uvádzate, že ide o dlhy na odbere vody v obecnom byte v správe bytového družstva, ktorý užíval poručiteľ- otec - a predpokladáme, že uvedený dlh je ku dňu úmrtia poručiteľa a neuplynula premlčacia doba, ktorá je 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka /v otázke neuvádzate dátum úmrtia a kedy došlo k nedoplatku/. Ďalej platí, že ak je dedičov viac, potom za dlhy poručiteľa zodpovedajú dedičia pomerne podľa výšky ceny nadobudnutého majetku dedením.

Treba si ujasniť v otázke neuvádzate aký rozsah dedičstva prešiel na Vás na základe dedičského rozhodnutia po poručiteľovi. Všeobecne možno uviesť, že ak ste nič nededili, resp. dedičské konanie bolo zastavené z dôvodu nepatrného majetku poručiteľa, potom za tieto dlhy nenesiete zodpovednosť a veriteľ – obec ako vlastník nájomného bytu – od Vás nemôže predmetný nedoplatok vymáhať a to ani súdnou cestou.

To, či veriteľ – obec vedel alebo nevedela o dedičskom konaní nie je podstatné.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.