Máte
otázku?

Dedenie a dlhy poručiteľa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dedenie a dlhy poručiteľa

Sme dvaja bratia. Naša mama zomrela, ale mala exekútora, čiže sme to dedili. Chceme sa spýtať, či to musíme platiť, keď nám nezanechala nič a nemáme to z čoho platiť. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Dobý deň. Vaša otázka sa týka prechodu poručiteľových dlhov na dedičov. Možno skonštatovať, že prechod dlhov je súčasťou dedenia, pričom jeho právny základ je v samotnej podstate dedenia, ktorá predstavuje univerzálnu sukcesiu. Je preto na mieste, aby sa dedičia nepodieľali len na majetkovom prospechu z dedenia, ale aby primerane zodpovedali aj za náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za tiež za prípadné dlhy poručiteľa.

 

Prechod dlhov

Základný legislatívny rámec prechodu dlhov pri dedení upravuje ustanovenie § 470 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého platí, že:

„(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.“

Z odseku 1 citovaného zákonného ustanovenia je zrejmé, že dedenie poručiteľových dlhov nie je takpovediac absolútne a je limitované výškou ceny nadobudnutého dedičstva. Uvedené ustanovenie má teda zásadný právny význam z pohľadu ochrany dedičov, pretože zákon je nastavený tak, aby sa postavenie dediča v dôsledku dedenia nezhoršilo.

Preto ak majú smrťou poručiteľa prejsť na dediča dlhy, musí byť tento prechod dlhov spojený so súčasným prechodom majetkových práv na osobu, ktorá má vo vzťahu k tretím osobám (veriteľom) nahradiť poručiteľa. Základným predpokladom prechodu dlhov z poručiteľa na dediča je teda existencia vecí a práv, ktoré majú majetkovú hodnotu a ktoré dedič nadobudol dedením po poručiteľovi.

Z vyššie citovaného odseku 2 vyplýva, že ak je dedičov viac, nezodpovedajú za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy solidárne, tzn. spoločne a nerozdielne. Zodpovednosť dedičov je totiž delená, pričom každý z nich zodpovedná za uvedené náklady a dlhy len v rozsahu ceny svojho dedičského podielu k cene celého dedičstva. Z uvedeného dôvodu sa pohľadávky veriteľov takpovediac „rozkladajú“ na jednotlivých dedičov, a to podľa počtu dedičov a ceny každého jednotlivého dedičského podielu.

Dedič zodpovedá voči veriteľom poručiteľa za jeho dlhy nielen vecami a inými hodnotami, ktoré nadobudol dedením, ale aj svojím vlastným majetkom (a to až do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva). Hoci je zodpovednosť dediča obmedzená cenou dedičstva, príp. cenou dedičského podielu ak je dedičov viac, práve v tomto spôsobe zodpovednosti za poručiteľove dlhy spočíva pre dediča určité riziko, a to za predpokladu, že majetkové hodnoty nadobudnuté dedením nie sú ľahko speňažiteľné.

V súvislosti s prechodom dlhov je potrebné uviesť aj to, že na dediča prechádzajú len tie poručiteľove dlhy, ktoré vznikli ešte za jeho života a ktoré jeho smrťou nezanikajú (z uvedeného dôvodu sme nepatria napr. plnenie, ktoré poručiteľ mal vykonať osobne, vyživovacia povinnosť poručiteľa, povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych predpisov a iné).

 

Zastavenie dedičského konania a nepatrný majetok

Ak poručiteľ nezanechal žiadny majetok, nenastupuje dedenie a nedochádza k prejednaniu dedičstva. V takomto prípade by malo dôjsť k zastaveniu dedičského konania.

K zastaveniu dedičského konania by malo dôjsť aj vtedy, ak po zosnulom zostane len tzv. nepatrný majetok. Ten súd zjednodušeným postupom vydá tomu, kto sa postaral o pohreb poručiteľa. Za takýchto okolností nemá význam ani upovedomenie dedičov o ich dedičskom práve, ani poučenie o tom, že dedič má možnosť do stanovenej doby dedičstvo odmietnuť a pod. V takom prípade totiž nemá kto za poručiteľove dlhy zodpovedať.

Vydanie nepatrného majetku sa pritom musí týkať všetkého majetku poručiteľa. K vydaniu nepatrného majetku však nemôže dôjsť proti vôli toho, kto sa postaral o pohreb.

V danej súvislosti tiež možno poukázať na Zborník č. I Najvyššieho súdu ČSSR o občianskom súdnom konaní a konaní pred štátnym notárstvom, r. 1974, str. 532, v ktorom je prezentovaný nasledovný právny názor: „Za dlhy poručiteľa nezodpovedá ten, komu štátne notárstvo vydalo nepatrný majetok poručiteľa podľa ustanovenia § 32 ods. 2 NP (teraz § 175h ods. 2 OSP – pozn. autora). Ten, kto sa postaral o poručiteľov pohreb, nie je dedičom a nenadobudol dedičstvo v zmysle ustanovenia § 470 OZ.“

Vychádzajúc z citovaného judikátu je zrejmé, že pri uplatnení inštitútu vydania nepatrného majetku osobe, ktorá sa postarala o pohreb poručiteľa, nejde o dedenie v pravom zmysle slova. Takáto osoba totiž ani nie je označovaná ako dedič, nakoľko dedičské konanie sa pri uplatnení tohto inštitútu zastavuje. Z uvedeného teda vyplýva, že takáto osoba ani nezodpovedá za poručiteľove dlhy, a to ani v rozsahu vydaného nepatrného majetku.

 

Záver

Vychádzajúc zo zadanej otázky, v ktorej uvádzate, že Vaša matka Vám s bratom nezanechala nič, nie je mi zrejmé, prečo by ste mali zodpovedať za jej dlhy, ktoré boli vymáhané exekučne. Ak totiž Vaša matka nezanechala žiadny majetok, prípadne zanechala iba tzv. nepatrný majetok, dedičské konanie bolo, resp. malo byť zastavené a s bratom ste nemali po matke niesť žiadnu zodpovednosť za jej dlhy.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý večer, prajem,
v októbri bolo ukončené dedičské konanie po poručiteľovi. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť. V rámci konania neboli uplatnené žiadne pohľadávky. Aký je postup ak sa po právoplatne ukončenom dedičskom konaní objavia dlhy, len dlhy, žiaden nový majetok. Prechádzajú na nás na dedičov aj tieto dlhy, ktoré neboli v rámci dedičského konania uplatnené ? Sme povinný ich vyplatiť ?

 

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.11.2020)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že dedičské konanie bolo právoplatne ukončené v mesiaci 10/2020. Teraz sa zrejme prihlásil nejaký veriteľ, ktorý od dedičov požaduje úhradu dlhov poručiteľa.

Vo veci dlhov poručiteľa platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za dlhy poručiteľa, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. V prvom rade teda dedič zodpovedá za náklady spojené s pohrebom a až následne za dlhy poručiteľa. Dedič zodpovedá len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva, nie viac; prijatie dedičstva nemôže byť dedičovi na ťarchu.

V otázke neuvádzate, či sa prihlásil veriteľ (banka, nebanková spoločnosť a pod.), ktorý disponuje právoplatným súdnym rozhodnutím (napr. rozsudok, platobný rozkaz a podobne), alebo ide o veriteľa, ktorý žiada uhradiť dlh poručiteľa bez súdneho rozhodnutia.

Ak ide o právoplatné súdne rozhodnutie právo veriteľa sa premlčuje vo všeob. premlč. dobe 10 rokov, t.j. : v uvedenej lehote môže veriteľ podať návrh na vykonanie exekučného konania.

Ak právo nebolo veriteľovi priznané súdnym rozhodnutím, všeb. premlčacia doba je tri roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka, v ktorej môže svoje právo uplatniť na súde /pre posúdenie by sme potrebovali vedieť viac informácií). Uvádzame súčasne, že smrť dlžníka /poručiteľa/ nemá vplyv na plynutie premlčacej doby (§ 111 Obč. zákonníka). Ak Vás ako dedičov kontaktovala napr. banka, nebanková spoločnosť, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, lebo by ste mohli uznať premlčaný dlh.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, som SZČO, na základe Oznámenia z Okresného súdu o ukončení dedičského konania mi vznikol nárok na uplatnenie neuhradenej faktúry, ktorá bola zaradená do dlhov dedičstva po poručiteľovi. Dedičia sú piati, dedičstvo neodmietli. Od ktorého si mám vymáhať uvedenú neuhradenú faktúru ?

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.11.2020)

Dobrý deň,

najprv kúsok právnej teórie.

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Podľa ust. § 511 Obč. zákonníka platí :
"(1) Ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté alebo ak to vyplýva z povahy plnenia, že viac dlžníkov má tomu istému veriteľovi splniť dlh spoločne a nerozdielne, je veriteľ oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich. Ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných zanikne.
(2) Ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu nie je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely na dlhu všetkých dlžníkov vo vzájomnom pomere rovnaké. Dlžník, proti ktorému bol uplatnený nárok vyšší, než zodpovedá jeho podielu, je povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť o tom ostatných dlžníkov a dať im príležitosť, aby uplatnili svoje námietky proti pohľadávke. Môže od nich požadovať, aby dlh podľa podielov na nich pripadajúcich splnili alebo aby ho v tomto rozsahu dlhu inak zbavili.
(3) Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. Pokiaľ nemôže niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel rovnakým dielom na všetkých ostatných."

 

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že dedičia zodpovedajú za dlhy poručiteľa podľa pomeru tohto, čo z dedičstva nadobudli, v pomere k celému dedičstvu. Príklad : 5 dedičov, majetok v dedič. konaní bol 10000 €, pasíva-  dlh pre SZČO 5000 €, ; každý dedič Vám má uhradiť po 1000 €. T.j. : treba vyzvať každého z dedičov k úhrade pomernej časti dlhu.

Pozor však na premlčaciu dobu, ktorá v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky a plynie bez ohľadu na to, že dlžník /poručiteľ zomrel :

"Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja teta zomrela a zanechala dlh v podobe nedoplatku za odpad v našom meste. Ten dlh ale nebol v dedičskom konaní. Nechcem, aby ostala dlžníkom. Môžem sa s mestom dohodnúť, že tu uhradím ja alebo je potrebné, aby mesto obnovilo konanie a ten dlh tam zaevidovali? Ten dlh nie je vysoký, len chcem, aby sa to vysporiadalo. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.10.2020)

Dobrý deň,
ohľadom zodpovednsoti dedičov za dlhy poručiteľa platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Pokiaľ veriteľ /obec/ neprihlásil svoju pohľadávku do dedičského konania, nie je prekážkou, aby úhradu svojej pohľadávky požadoval uhradiť od dedičov poručiteľky - tety. V zmysle ust. § 211 Civil. mimosporového poriadku platí, že "ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Zo znenia otázky usudzujeme, že nie ste dedičom po poručiteľke a preto v prvom rade dedičia zodpovedajú za primerané náklady spojené s pohrenom a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho/nich prešli poručiteľovou smrťou. Nie je dôležité, či poplatok bol prihlásený v dedič. konaní. Nepíšete, za ktorý rok nie je poplatok uhradený. Ak nie je starší ako 6 rokov, potom nie je premlčaný a obec ho môže vymáhať.

Je na Vašom zvážení, či poplatok namiesto dediča/-ov uhradíte; poplatok uhradiť môžete, odporúčame  úhradu s identifikačnými údajmi, aby veriteľ /obec/ vedela platbu poplatku priradiť k poručiteľke. Na druhej strane ak poplatok uhradíte, na strane dediča/-ov vznikne bezdôvodné obohatenie a môžete od nich žiadať úhradu Vami zaplateného poplatku. Zrejme s týmto krokom neuvažujete a k úhrade poplatku Vás vedú iné - vzťahové - dôvody k tete.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem,
po otcovi prebehlo dedičské konanie s rozhodnutím : zastavenie dedič. konania, sestre bol vydaný nepatrný majetok - zostatok z účtu a časť pozemku v odhadovanej hodnote 50 €, otec mal dlhy - poisťovňa, mesto (smeti), je prosím sestra zodpovedná za úhradu dlhov ?
Ďakujem, s pozdravom Jozef

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.10.2020)

Dobrý deň,
ak bol sestre vydaný majetok nepatrnej hodnoty a dedič. konanie bolo zastavené v zmysle ust. § 188 Civil. mimosporového poriadku, Vaša sestra nie je povinná hradiť dlhy otca ako poručiteľa. Vyplýva to z toho, že dedič. konanie bolo zastavené a len dedič môže niesť zodpovednosť za dlhy poručiteľa v zmysle ust. § 470 Obč. zákonníka :

" (1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Ak by sestru kontaktovali veritelia, nech nepodpisuje žiadne uznanie dlhu, dohodu o zrážkach zo mzdy, splátkový kalendár a podobne. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, rodičia boli rozvedení, byt mali rozdelený na polovicu, matka žije v tomto byte a je spoluvlastníčka polovice bytu. Otec zomrel a zanechal dlh vyšší ako dedičstvo. Môžeme sa my súrodenci vzdať dedičstva a môže matka následne odkúpiť polovicu bytu ? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.10.2020)

Dobrý deň,

Vy ako dediči sa môžete vzdať dedičstva v prospech Vašej matky, ktorá môže, ale nemusí dedičstvo prijať aj z dôvodu dlhov. Vzhľadom na okolnosť, že je spoluvlastníčkou bytu, zrejme dedičstvo prijme napriek dlhom.

Ohľadom dlhov v dedič. konaní platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.
§ 471
(1) Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.
(2) Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť tieto dlhy ustanoveniami Civilného mimosporového poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili i napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov vyzvalo, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že matka v prípade prijatia dedičstva bude zodpovedať za dlhy poručiteľa/manžela do výšky ceny nadobudnutého dedičstva, avšak až po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom.

V otázke neuvádzate o aké dlhy ide, kedy vznikli, aká je ich suma a kedy nastala splatnosť dlhov, otázkou tiež je, či už nie sú premlčané. Zrejme ide o nebankové spoločnosti. Otázkou je či ohľadom dlhov bolo vydané súdne rozhodnutie /rozsudok, platobný rozkaz/, alebo je už aj vedené exekučné konanie. Samotné výzvy zo strany veriteľov neznamenajú to, že ich pohľadávky nie sú premlčané.

Odporúčame v dedičskom konaní tzv. konvokáciu, t.j. aby notár uznesením vyzval veriteľov, aby svoje pohľadávky prihlásili v dedičskom konaní. Ak veriteľ pohľadávku neprihlási do dedič. konania, neznamená to, že pohľadávka prestane existovať.

Ak by Vás kontaktovali veritelia, nepodpisujte im žiadne uznanie dlhu, dohodu o zrážkach zo mzdy, ani dohodu o splátkach.

Ak budete mať vedomosti o dlhoch aj s príslušnými dokladmi, napíšte tu do poradne, aby sme vám pomohli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, stala sa nám nepríjemná rodinná situácia, žiadam Vás o názor.
Pred pár mesiacmi nám zomrela prababka, zanechala po sebe byt -garsónku v D. Vlastníkmi bytu sú teraz 4 bratia (medzi nimi môj otec). Na adresu nehnuteľnosti v D. bol na meno môjho otca (s trvalým bydliskom v inom meste) poslaný list od vymáhačskej spoločnosti bytov. družstva,e boli narobené dlhy kvôli neplateniu pohľadávok, opravy, prevádzky, údržby ( žprababka nebola na tom zdravotne dobre), s tým, že nás informovali aj o navýšení sumy pokiaľ to nezaplatíme do 5 dni. Čo ma zaujíma je, či takýto typ korešpondencie môže byt posielaný na adresu nehnuteľnosti a nie na adresu trvalého bydliska osoby, ktorej je adresovaný. Žijeme v BA, tu má otec aj trvalé bydlisko, avšak tento list mu bol poslaný do DS, kde sa nezdržiava.
Ďakujem za odpoveď aj prípadne usmernenie, pekný deň.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.09.2020)

Dobrý deň,

odpoveď na Vami položenú otázku začneme z inej stránky.
Z otázky vyplýva že poručiteľka bola vlastníčkou bytu a dedičské konanie po poručiteľke je právoplatne skončení. Dedičmi predmetného bytu sa stali 4 deti po poručiteľke.

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dediči zodpovedajú za dlhy poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého dedičstva, vo Vašom prípade v pomere 1/4 k celku, najviac však do ceny bytu po odpočte nákladov spojených s pohrebom.

Súčasne predpokladáme, že bytové družstvo v dedičskom konaní neuplatnilo svoje pohľadávky, resp. vo veci nie je podaný návrh na súd o zaplatenie dlžnej sumy ešte proti poručiteľke a pohľadávky nie sú staršie ako 3 roky.

Zrejme byt. družstvo postúpilo pohľadávku vymáhačskej spoločnosti, ktorá zvolila ten postup, že výzvu k úhrade zaslala na adresu bytu. Postup je v súlade so zákonom, platí ust. § 11 ods. 7 zákona o vlastníctve bytov a nebyt. priestorov :


"Vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu."

T.j. : Na byt. družstvo je potrebné oznámiť na ktorú adresu má byť zasielaná korešpondencia.

Teoreticky Váš otec ako podiel. spoluvlastník bytu zodpovedá za dlhy poručiteľky v podiele 1/4. Nevieme, akým spôsobom vymáhačská spoločnosť špecifikovali svoju pohľadávku, zrejme len číselným údajom v €, preto odporúčame kontaktovať vymáhačskú spoločnosť o špecifikáciu pohľadávky na jednotlivé položky so zaslaním priepisu listu s rovnakou požiadavkou aj na bytové družstvo. 

Ďalšou otázkou je, kedy uvedená pohľadávka vznikla, čo by ste mohli vedieť zistiť aj z ročného vyúčtovania za byt, ktorý mala dostať ešte poručiteľka. Výzvou k úhrade do 5 dní sa nedajte zmiasť resp. vydierať. Bez predloženia dokladov a špecifikácie pohľadávky nič neuhradzujte.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň. Exekútor mal vymáhať moju pohľadávku stanovenú súdnym rozhodnutím.
Dotyčná osoba minulý rok zomrela. Mal prosím Vás exekútor nahlásiť túto požiadavku v dedičskom konaní zomrelého ? Ďakujem za info. Tomi

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.09.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ sa exekútor nedozvedel o úmrtí dlžníka, nemohol ani prihlásiť pohľadávku v ex. konaní. Uvádzame, že aj keď dlžník zomrel, platí ust. § 470 a nasl. Obč. zákonníka:

" § 470
(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.
§ 471
(1) Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.
(2) Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť tieto dlhy ustanoveniami Civilného mimosporového poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili i napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov vyzvalo, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dedičia zodpovedajú za dlhy poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

Zrejme neviete, ktorý notár dedičstvo prejednával, ale na stránke Ministerstva spravodlivosti SR podľa miesta trvalého bydliska v deň úmrtia zistíte, ktorý notár dedičstvo prejednával - je treba hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu.

Ak budete mať túto informáciu, kontaktovať notára prípadne prísl. okresný súd a požiadať o nahliadnutie do spisu a zistiť, kto je dedičom po poručiteľovi. Možnosťou, aby ste predmetné veci zisťovali, je oznámiť súdnemu exekútorovi, že dlžník zomrel a kedy a následne od nich bude dlh vymáhaný v súlade s ust. exek. poriadku, keďže vo veci je právoplatný exekučný titul.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa len opýtať. Po smrti môjho otca, ktorý zomrel v roku 2014, som ho odhlásila zo SIPO a nahlásila som sa ja a teraz mi prišiel list na otcove meno z RTVS, že má zaplatiť 244 € nedoplatok od roku 2008 až 2020 bol evidovaný. Chcela by som vedieť, či ma môžu pýtať od roku 2008 až do 2014 ten nedoplatok, keďže som ja ako dedička. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.09.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste sa stali dedičom konkrétneho bytu.

Ak Vám teraz zo strany RTVS došiel list o nedoplatku na otcove meno za obdobie od r. 2008 až 2020 v sume 244 €, v časti poplatku za obdobie od r. 2008 až 08/2017 je premlčaný; t.j. je potrebné uhradiť len konces. poplatok splatný za obdobie od 09/2017 až 08/2019, čo by malo vyplývať z listu RTVS, za ktoré mesiace nie je konces. poplatok uhradený.

Ak ste však uhradzovali konces. poplatok za celé toto obdobie - od 09/2017 až 8/2019 - Vy ako dedička predmetného bytu, potom treba oznámiť RTVS, že pôvodný vlastník bytu zomrel, z platenia SIPO ste otca odhlásili Vy ako dedič /kedy/ a konces. poplatok uhradzujete od konkrétneho dátumu (zrejme od r. 2014) a preto nie je právny dôvod platiť konces. poplatok 2 x.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň,
známej som požičala dvakrát peniaze. Raz išlo o sumu 1250 eur (v januári 2020) a potom ešte 500 eur (február 2020). Peniaze mali byť vrátené do konca marca, avšak prišla koróna a dohodli sme sa, že termín posunieme na neurčito, následne sme sa dohodli o vrátení časti peňazí k 15.júnu, avšak známa 12. júna zomrela. O vypožičaní peňazí nemám žiadnu zmluvu, mám len výpisy z banky, kde je uvedené, že ide o pôžičku a medzi kým. Mám nárok na zapísanie pohľadávky do dedičského konania ? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.08.2020)

Dobrý deň,
pohľadávku je potrebné prihlásiť do dedičského konania aj s dokladmi, ktoré máte k dispozícii (výpis z účtu, komunikáciu cez SMS, FB a pod.).

Komu bol pridelený dedičský spis zistíte v rozvrhu práce prísl. okresného súdu miesta trvalého bydliska a dátumu úmrtia poručiteľky. Je potrebné hľadať v rozvrhu práce. Zoznam súdov nájdete na stránke www.justice.sk.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň.
Po zosnulom otcovi som zdelila majetok, na ktorom sú exekúcie. Nakoľko som sa nemohla dedičstva vzdať, lebo by prešlo všetko na môjho neplnoletého syna som musela dedičstvo prijať, ale bez povinnosti výplaty dedičského podielu. Moja otázka znie : Môže mi exekútor siahnuť na moje účty ? Aj keď z dedičstva nedostanem nič ? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.05.2020)

Dobrý deň,
pre prechod dlhov pri dedení platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1)Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
 
(2)Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dedič zodpovedá za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého majetku, z čoho vyplýva, že nezodpovedá výlučne zdedeným majetkom z hľadiska hmotného, ale z hľadiska jeho ceny. Ak poručiteľ mal exekúcie, potom exekútor môže siahnuť aj na Vaše účty, prípadne nariadiť zrážky zo mzdy.
Keďže nevieme o aké dlhy a majetok ide v hodnotovom a hmotnom vyjadrení, odporúčame vec konzultovať s advokátom, aby úhrada dlhov poručiteľa bola pre Vás čo najmenej zaťažujúca.
Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu podľa inštrukcií na úvodnej stránke - viď kontakt alebo priamo advokat@ficek.sk.

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

V uvedenej kauze dopĺňam, že nebola stanovená lehota na vyplatenie zo strany mojej sesternice, nakoľko predaj a okolností - aj % výška odmeny od piatich rodín /teda aj uvedenej sesternice/ bola dohodnutá konsenzom a zaznamenaná v zápisnici/. Laický sa domnievam, že lehota by mohla začať plynúť až, keď o vyplatenie požiadam písomne - nakoľko svoju časť dohody som splnil a výnos predaja mnou zabezpečený prevyšoval vtedy obvykle očakávania. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2020)

Dobrý deň, v prípade, že sa nedohodla lehota na plnenie, resp. splatnosť jej peňažného záväzku, tak sa uplatní právna úprava obsiahnutá v ustanovení § 563 Občianskeho zákonníka: Ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal. Správne ste preto uviedli, že musíte požiadať dlžníka o plnenie. O plnenie ju vyzvete písomne, doporučenou poštou, aby ste následne vedeli určiť od doručenia začiatok plynutia lehoty na plnenie a teda aj okamih začatia plynutia premlčacej lehoty.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Poručiteľka, moja sesternica mi nevyplatila dohodnutú sumu za predaj nehnuteľnosti jej matky. Predajnú cenu si dala na vlastný účet a po smrti svojej matky a aj jej - manžel a jej dve deti, z ktorých jedna je sudkyňa NS SR, toto pasívum neuviedli do dedičského konania. Mne manžel poručiteľky dal k nahliadnutiu iba časť rozhodnutia o dedičstve bez časti, z ktorej nie je jasne, veľkosť dedenej sumy. Výška mojej odmeny je však daná % a sumy v kúpno - predajnej zmluve. A tiež prosím o priblíženie lehôt prípadného premeškania mojej pohľadávky. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.03.2020)

Dobrý deň, podľa ustálenej judikatúry nie je podstatné, že určitý dlh nebol zahrnutý do dedičstva a neprejednal sa v dedičskom konaní. Týmto spôsobom nemôže dôjsť k zániku dlhu. Tzn. že Vaša pohľadávka voči jej, resp. už jej dedičom je stále daná. Čo sa týka premlčania, každé majetkové právo sa premlčí vo všeobecnej trojročnej lehote (ak nie je v zákone uvedené inak). Na tento prípad sa vzťahuje všeobecná premlčacia doba, ktorá začala plynúť odo dňa nasledujúceho od splatnosti pohľadávky. Rozhodujúce pre posúdenie premlčania Vašej pohľadávky je, ako bolo dohodnutá splatnosť Vašej časti kúpnej ceny z nehnuteľnosti. Tzn. či Vám sesternica mala vyplatiť túto sumu do niekoľkých dní alebo mesiacov, prípadne roka...


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcem sa poradiť, otec dostal počas života od svojej mamy dom darovacou zmluvou, počas manželstva. Ako to je po smrti? Keď ma veľké dlhy? Manželka a deti sa môžu vzdať dedidcstva? Čo potom s domom? Môže na neho teraz siahnuť exekútor? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.03.2020)

Dobrý deň, 
otázkam dedenia a dlhov poručiteľa  sa venujeme v mnohých našich článkoch a odpovediach, ktoré môžu byť pre Vás pomôckou.
V otázke neuvádzate,  či v tomto dome aj povinný a jeho rodiny býva, a či na dome viazne exekučné záložné právo.

V zmysle ust. § 63 ods. 2 a 3  exek. poriadku platí :

" (2) Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2 000 eur (ďalej len „drobné exekúcie“), nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného predpisu; právo zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť tým nie je dotknuté. Za drobnú exekúciu sa nepovažuje exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom.

(3) Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa odseku 2, možno vykonať výnimočne na základe schválenia súdu, ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2 000 eur a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti podľa prvej vety môže podať exekútor, ktorý ako prvý v poradí na nehnuteľnosti zriadil exekučné záložné právo a na základe jeho písomného súhlasu aj exekútor, ktorého exekučné záložné právo bolo zriadené neskôr."

Všeobecne v zmysle ust. § 470  Obč. zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Nepíšete výšku dlhov vlastníka RD; možnosťou v prípade úmrtia poručiteľa  - vlastníka RD a ak dlhy poručiteľa ku dňu jeho úmrtia by presahovali  cenu RD, dedičia môžu dedičstvo ako celok odmietnúť, následne bude platiť, že dedičia nebudú zodpovedať za dlhy poručiteľa.

Nevieme z akého dôvodu má vlastník RD dlhy, ale pokiaľ by išlo o nebankové spoločnosti, je možné, že zmluvy o spotreb. úveroch sú neplatné, resp. nároky veriteľa (nebank. spoločnosti, banky) sú premlčané (všeobecná  premlčacia doba je tri roky).

Nebankovým spoločnostiam resp. bankám nech dlžník nepodpisuje žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy.


Odporúčame krátku konzultáciu u advokáta so všetkým dokladmi o dlhoch, ktoré máte k dispozícii; posúdením zmlúv o pôžičkách resp. úveroch a rozsahu ich splácania bude fakticky vyriešená otázka RD.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň prajem, chcela by som Vás požiadať o pomoc vo veci dedičského konania, a to konkrétne, či je je nutné správcovskej spoločnosti platiť poplatky za byt (inkaso) po zosnulom, pokiaľ ešte neprebehlo dedičské konanie, alebo je možné uvedené poplatky uhradiť až po dedičskom konaní bez toho, aby bola na byt daná exekúcia. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.03.2020)

Dobrý deň, 
podľa ust. Obč. zákonníka ohľadom dedenia platí :
"§ 460  :
Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa.
§ 461
(1) Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.
(2) Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona.

 

Pre dlhy poručiteľa v dedičskom konaní platí hlavne ust. § 470 Obč. zákonníka :
"Prechod dlhov
§ 470

(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva nasledovné :
1./ Platenie poplatkov za služby spojené s bývaním a dodávku médií do dňa úmrtia poručiteľa :
Ak poručiteľ mal dlhy spojené s bývaním (fond prevádzky, opráv a údržby. poplatky za jednotlivých druhov médií) ku dňu úmrtia, tieto predstavujú dlhy poručiteľa, ktoré je treba nahlásiť do dedičského konania.
Následne platí, že dedič, ktorý nadobudne do vlastníctva byt, bude zodpovedať za uvedené dlhy do výšky ceny nadobudnutého dedičstva; ak bude viac dedičov bytu, potom budú zodpovedať za predmetné dlhy poručiteľa pomerne podľa svojich podielov na byte.
2./ Príspevok do fondu prevádzky a údržby, odber médií , ktoré vznikli po smrti poručiteľa : Predmetné platby a poplatky nie sú predmetom dedičského konania a tieto bude musieť uhradiť dedič/-čia, ktorý nadobudne byt do vlastníctva na základe dohody dedičov alebo alebo na základe uznesenia o dedičstve, ktorým sa potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov (§ 203 Civil. mimosporového poriadku).
Správca bytového domu pokiaľ dedičské konanie nie je právoplatne ukončené nemôže vymáhať poplatky v súvislosti s bytom keďže nie je známy dedič, ktorý nadobudne byt do vlastníctva.
Otázka úhrady médií (el. energia, plyn) bude treba riešiť s dodávateľmi na základe výsledkov dedič. konania prepisom odberateľa médií.

Odporúčame v dedičskom konaní  uzatvoriť dohodu dedičov o vyporiadaní dedičstva, aby nedošlo k nárastu dlhov na byte, ktoré obyčajne vznikajú až po úmrtí poručiteľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Ak zosnulý nevlastnil žiaden majetok, ostali len jeho dlhy a exekúcia ? Ďakujem, Darina.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.03.2020)

Dobrý deň,

nepíšete či už začalo dedičské konanie, či notár zisťoval majetok poručiteľa vykonal tzv. konvokáciu, ktorou verejnou vyhláškou vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky do dedičského konania.

Ak poručiteľ nevlastnil majetok potom podľa ust. Civil. mimospor. poriadku platí :

"§ 187

(1) Súd konanie zastaví, ak poručiteľ nezanechal žiadny majetok.

(2) Uznesenie o zastavení konania sa doručuje účastníkom, ktorí sú známi a ktorých pobyt je známy.

§ 188

(1) Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb, a konanie o dedičstve zastaviť.

(2) Ak ten, kto sa postaral o pohreb poručiteľa, s prevzatím majetku nesúhlasí alebo ak je sporné, kto sa postaral o pohreb, súd majetok prejedná ako dedičstvo.

(3) Uznesenie podľa odseku 1 sa doručuje účastníkom, ktorí sú známi a ktorých pobyt je známy, a tomu, kto sa postaral o pohreb poručiteľa."

 

T.j. : Ak nie je žiadny majetok, nebude daná ani zodpovednosť dedičov za dlhy poručiteľa bez ohľadu na to, či je alebo nie je vedené exekučné konanie.

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Poprosím o informáciu : Kto zodpovedá za exekúciu zosnulej osoby, kde ostali 2 exmanželky, z prvého manželstva 2 dcéry a z blízkej rodiny sestra. Ďakujem, s pozdravom Darina.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.03.2020)

Dobrý deň,
poznamenávame, že otázkam dedenia a dlhov poručiteľa v dedičskom konaní sa zaoberáme v mnohých  našich odpovediach, ktoré budú pre Váš nápomocné.
Je potrebné vychádzať z dedičského uznesenia, kde musí byť uvedené kto je dedičom po poručiteľovi a tento dedič/-čia  zodpovedá za primerané náklady spojené s pohrebom a poručiteľove dlhy v súlade  s ust. § 470 Obč. zákonníka :
"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

 

Pre vysvetlenie súčasne uvádzame, že ak v čase úmrtia poručiteľa bola už začaté exekučné konanie, dedičia za tento dlh zodpovedajú avšak len do výšky ceny nadobudnutého majetku. Ak je dedičov viac, zodpovedajú za primerané náklady spojené s pohrebom a dlhy poručiteľa pomerne v pomere k celému dedičstvu.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať zomrel mi otec a prišiel za ňou jeho kamarát a povedal mi, že ústnou dohodou požičal môjmu otcovi xe, a že ich chce naspäť, čo mi poradíte, že vraj ma aj nie akých kamarátov, ktorý boli pri tom ale je to vec 8 až viac rokov stará popritom predal jeden byt otec a kde mám ja istotu, že mu to už z toho nevyplatil. Ďakujem za radu. 

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.03.2020)

Dobrý deň,
vo veci odporúčame, aby ste v dedičskom konaní požiadali, aby notár vykonal tzv. konvokáciu, t.j. aby verejnou vyhláškou vyzval veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky do dedičského konania v určenej lehote, inakšie sa na ich pohľadávky neprihliada. 
Podľa ust. § 199 CIvil. mimosporového poriadku platí :
"(1) Na návrh dedičov vydá súd uznesenie, v ktorom vyzve veriteľov, aby mu oznámili svoje pohľadávky v lehote, ktorú v uznesení určí a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. 
(2) Uznesenie súd zverejní na úradnej tabuli súdu, na webovej stránke príslušného súdu a webovom sídle Notárskej komory Slovenskej republiky. "

Prípadne môžete priamo veriteľovi povedať, aby svoju pohľadávku prihlásil do dedičského konania aj s príslušnými dokladmi.
Veriteľovi nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach a podobne, keďže uplynula premlčacia doba, ktorá je tri roky podľa ust. § 101 Obč. zákonníka.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem. Mám otázku. Vlastním dom 1/1, na ktorý mám hypotéku - záložné právo. V dome bývam s invalidným priateľom a dvoma synmi. Bojím sa, že v prípade mojej smrti vyhodia moji synovia môjho priateľa z domu. Nakoľko on dediť po mne nič nebude. Iba moje deti. Nemohla by som teraz, počas môjho života zriadiť pre môjho priateľa právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti? Bojím sa oňho. Nikoho nemá len mňa. Hypotéku poctivo platím. Musím si pýtať súhlas banky alebo to ako vlastník na liste vlastníctva môžem urobiť automaticky? Za odpoveď úctivo ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.12.2019)

Dobrý deň, 
vzhľadom na okolnosť, že na nehnuteľnosti viazne záložné právo v prospech banky, budete potrebovať súhlas banky na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve doživ. užívania a bývania v nehnuteľnosti.

Vyslovujete znepokojenie, že v prípade Vášho úmrtia vyhodia Vaši synovia Vášho priateľa. Nepíšete však vek Vašich synov.
Riešením Vami uvedenej situácie je spísanie závetu, tu však platí, že maloletým potomkom v prípade Vášho úmrtia sa musí dostať toľko koľko činí ich zákonný dedičský podiel a v prípade plnoletých dedičov toľko koľko činí ich jedna polovica zákonného dedičského podielu. Ak by závet tomuto odporoval, bol by v tejto časti neplatný.

T.j. : V prípade plnoletosti Vašich synov v prípade Vášho úmrtia musia zdediť len jednu polovicu toho koľko predstavuje ich zákonný dedičský podiel.
Citujeme  ust. § 479 Obč. zákonníka :
"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, s bratmi sme zdedili dlhy po matke pred skoro 3 rokmi zatiaľ sme to nejako neriešili. Nemali sme na to peniaze, keďže ja som bola ešte študent a bratia síce pracovali, ale jeden ako živnostník aj to nič moc nezarobí a druhí len také brigády. Aj pohreb platili len súrodenci matky, keďže otec je niekde ktovie kde a nejaví záujem o nás. Vtedy sme zdedili dlhy cca 10 000 e plus aj majetok tiež cca takej sumy, bol tam rozdiel pár centov. My sme zdedili polovicu, druhu otec. Všetky pasíva išli na jedného brata a aktíva na mňa, ale časť maminho rodičovského domu sa musela rozdeliť na nás troch. Chcem sa opýtať nedajú sa nejako vyriešiť tieto dlhy za výmenu za ten majetok?, alebo čo by ste nám poradili. Lebo ja som medzi časom aj volala o dlh, ktorí nám prišiel po poste, že treba platiť, ale len mi povedali, že ja môžem byt len ako dobrovoľní platca, keďže to ešte neprešlo na brata, alebo také niečo. Alebo môžu byt tieto dlhy už premlčané ?

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.11.2019)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že spolu s Vašimi bratmi ste po matke zdedili ako aktíva, tak aj pasíva, v približne rovnakej hodnote.
Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :
"Prechod dlhov 
(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

 Uvedené zákonné ustanovenie je pomerne jasné v tom že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého dedičstva; vo Vašom prípade je však podstatné, či v čase úmrtia Vašej matky boli dlhy už predmetom súdneho prípadne exekučného konania, kto je veriteľom, kedy nastala splatnosť dlhu z pôvodného záväzkového vzťahu.
V otázke uvádzate, že dedičské konanie bolo skoro pred 3 rokmi. Všeobecná premlčacia doba je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať prvý raz (§ 101 Obč. zákonníka).

Podstatné pre plynutie premlčacej doby je to, že úmrtím dlžníka -Vašej matky - nedochádza k prerušeniu plynutia premlčacej doby a je na veriteľovi (napr. banke), aby si úhradu pohľadávok zabezpečila uplatnením svojich práv aj cestou súdu. Podľa § 111 Obč. zákonníka platí, že "zmena v osobe veriteľa alebo dlžníka nemá vplyv na plynutie premlčacej doby."

Obyčajná výzva k úhrade zaslaná dlžníkovi - dedičovi - neznamená uplatnenie práva.
Bez konzultácie s advokátom neodporúčame uhrádzať dlhy poručiteľky, pokiaľ by nešlo o právoplatné súdne rozhodnutie prípadne exekučné konanie, kedže by ste mohli uznať premlčaný dlh. V prípade, že na meno Vašej matky bol vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, ktoré sú právoplatné a vykonateľné, odporúčame pri úhrade resp. čiastočnej úhrade vždy uviesť, že uhradzujete istinu.

Veriteľom nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, žiadnu dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy.

Odporúčame krátku konzultáciu u advokáta, prípadne do podotázok napíšte otázku o aké dlhy konkrétne ide /dátum vzniku, doterajšie splátky, kto je veriteľom, kedy bola uhradená posledná splátka a čo teraz veriteľ požaduje/.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, pred 4 rokmi sme mali dedičské konanie po strýkovi. Dnes som si v schránke na finančnej správe našla oznámenie o evidencii dlhu. Po krkolomnom zisťovaní som sa dopátrala na DU, že dlh je z roku 2006 po nebohom strýkovi nejaká pokuta aj s penálmi. V dedičskom konaní dlh nebol uvedený. DU jednoducho po rokoch právoplatného dedičského konania rozdelil dlh a vymáha podľa podielu dedičov. Je toto vôbec možné a v súlade so zákonom? Premlčaný dlh nie je, pretože vraj zásielky sa vracali spať, teda sa považovali za doručené. A ako to, že stat si uplatňuje dlh po nebohých aj po právoplatnosti dedičského konania? Ak si chcem ja ako občan uplatniť nárok, musím požiadať o otvorenie konania a stat jednoducho pošle výzvu dedičom. Prosím Vás, dá sa s tým niečo robiť? Ďakujem. Jackovičova.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.10.2019)

Dobrý deň,

na vašu otázku uvádzame nasledovné :

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí, že"dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Cit. ustanovenie uvádzame z dôvodu, ako uvádzate v otázke, že DÚ rozdelil dlh podľa veľkosti majetku nadobudnutého dedením medzi jednotlivých dedičov v pomere k samotnému dlhu. V tomto ohľade je postup DÚ správny.

Podľa ust. § 69 zák. č. 511/1992 Z.z. o správe daní a poplatkov platného v roku 2006 vyplýva :
"Premlčanie práva vybrať a vymáhať daňový nedoplatok
(1)Právo vybrať a vymáhať daňový nedoplatok je premlčané po šiestich rokoch po skončení roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol.
(2) Ak je vykonaný úkon na vyberanie, zabezpečenie alebo vymáhanie daňového nedoplatku, premlčacia lehota začína plynúť znovu po skončení kalendárneho roku, v ktorom bol daňový dlžník o tomto úkone upovedomený; daňový nedoplatok je však možné vybrať a vymáhať najneskoršie do dvadsiatich rokov po skončení roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol.
(3) Na premlčanie správca dane prihliadne len vtedy, ak daňový dlžník vznesie námietku, a to len v rozsahu uplatňovanej námietky."

 

Aj keď DÚ neprihlásil svoju pohľadávku do dedič. konania, zodpovednosť dedičov za dlhy poručiteľa vyplýva z ust. § 470 Obč. zákonníka. Otázkou však je kedy boli zo strany DÚ vykonané úkony na vyberanie, zabezpečenie alebo vymáhanie daň. nedoplatku, keďže tieto úkony majú vplyv na plynutie premlčacej doby 6 rokov podľa ods. 1 § 69 cit. zákona. Predpokladáme, že tieto úkony zo strany DÚ vám nie sú známe.

Z dôvodu právnej istoty a ochrany vás ako dedičov odporúčame na výzvu DÚ uviesť, že že vznášate námietku premlčania a považujete výzvu na uhradenie dlhu poručiteľa zo strany DÚ v celom rozsahu za premlčanú v zmysle ust. § 69 cit. zákona č. 511/1992 Z.z.  DÚ o vašej námietke rozhodne a uvedie aj dôvody, pre ktoré by prípadne vašej námietke nevyhovel a teda že boli vykonané úkony na vyberanie, zabezpečenie alebo vymáhanie daň. nedoplatku a kedy. Tak budete mať právnu istotu, že neplatíte premlčanú pohľadávku pre DÚ.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, pracujem v zariadení pre seniorov a chcem sa opýtať ako správne postupovať, po úmrtí klienta píšem list na okresný súd dedičská kancelária kde prihlasujem do dedičského konania aktíva aj pasíva. Z dedičskej kancelárie mi neprichádza spätná väzba a ja neviem, či je konanie už ukončené, ak ma dedič uhradiť pohľadávku, tak sa nám väčšinou sám dobrovoľne neprihlási a ja telefonicky kontaktujem rodinných príslušníkov a žiadam ich o prinesenie uznesenia o ded. konaní.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.10.2019)

Dobrý deň,
ktorému notárovi bol pridelený dedičský spis po zomrelej osobe zistíte na stránke Ministerstva spravodlivosti SR podľa miesta trvalého pobytu a dátumu úmrtia osoby a to v rozvrhu práce príslušného okresného súdu (link : 
https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud).

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu po úmrtí matky bolo dedičke konanie kde sestry odmietli dedičstvo kvôli dlhom takže všetko bolo na mňa. Rok nato zomrel starý otec teda otec mojej matky, tam na záveti napísal na mňa a moje sestry majetok, keďže mama zomrela dal to na jej deti samozrejme plusy po starom otcovi chcú zdediť, teda otázka znie dá sa  stým niečo robiť, keď sa raz zriekli dedičstva po mame, že by nedostali nič po starkom, keďže po ňom dedia iba z toho dôvodu, že mama už nežije a sú jej potomkovia, je to nespravodlivé, aby dedili iba plusy a mínusy nie.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.10.2019)

Dobrý deň, 
z otázky sme pochopili, že po smrti vašej matky jej dcéry odmietli dedičstvo hlavne z dôvodu dlhov. 
Následne zomrel starý otec, otec vašej matky, ktorý spísal závet a určil závetných dedičov a to vás a vaše sestry.
Platí, že aj keď vaše sestry odmietli dedičstvo po matke, neznamená to, že nemôžu dediť po starom otcovi. 
Platí ust. § 470 Obč. zákonníka o prechode dlhov v dedičskom konaní :
"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Uvedené ustanovenie platí v prípade závetného, ako aj zákonného dedenia.
Vy ako dedič po vašej matke zodpovedáte za primerané náklady spojené  s pohrebom a za dlhy vašej matky, všetko však len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.
Ak starý otec zomrel, neznamená to, že vaše sestry nemôžu po ňom dediť. Ak predmetom dedičstva sú aktíva aj pasíva, rovnako aj v tomto prípade platí vyššie uvedené ustanovenie § 470 Obč. zákonníka o zodpovednosti dedičov za dlhy poručiteľa a primerané náklady spojené s pohrebom.

To, že sa vaše  sestry odmietli dedičstvo po matke, neznamená to, že nemôžu dediť po starom otcovi, keďže sa jedná o iného poručiteľa.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň
V roku 2014 prebehlo dedičské konanie po otcovi, riadne ukončené. V roku 2019, a teda po 5 rokoch syn po nebohom - dedič obdržal výzvu z banky na bezodkladnú úhradu dlhu po poručiteľovi – na základe úverovej zmluvy uzatvorenej s nebohým otcom. Banka vyžaduje uhradiť istinu aj úroky z omeškania. Je možné, aby banka po 5 rokoch od ukončeného dedičského konania vymáhala dlh, nie je dlh už premlčaný? Je banka v práve, ak táto pohľadávka vôbec nebola súčasťou dedičského konania, ju teraz dodatočne požadovať ? Je v práve vymáhať okrem istiny aj úroky ak predmetný dlh nebol dedičovi nikdy oznámený a vôbec o ňom nemal vedomosť ?
Ako odporúčate postupovať ?

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.07.2019)

Dobrý deň, 

z otázky vyplýva, že dedičské konanie bolo právoplatne ukončené a banka svoju pohľadávku voči voči poručiteľovi, pričom dlžnú sumu nevymáhala cestou súdu.

Banka je síce oprávnená žiadať od dedičov po poručiteľovi úhradu dlžnej sumy, ale pre banku ako veriteľa, rovnako ja pre dlžníka platia ust. § 100 Obč. zákonníka o premlčacej dobe :

"Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."

Treba napísať banke doporučený list, kde uvediete, že pohľadávka je premlčaná.

Podľa ust. § 583 Obč. zákonníka platí:

"Neuplatnenie práva

"K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."

Banka mala dostatočný časový priestor na to, aby v lehote keď nedošlo k plateniu úveru svoju pohľadávku vymáhala.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, poprosím by som o radu : zomrela mamka, mala dlhy, ostal otec a 4 súrodenci sme ako to teraz pôjde ak by som sa vzdala dedičstva ? Prechádza to na moje deti? Bol aj ručiteľ na dom, pôjdu dlhy na ručiteľa? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné : 
Ak by ste sa vzdali dedičstva, môžete tak urobiť a potom na Vaše miesto nastupujú Vaši dedičia (Vaše deti, prípadne iný dedič na základe Vašej dohody v dedičskom konaní).
Ak by ste dedičstvo odmietli, môžete tak učiniť avšak bez akýchkoľvek podmienok, teda odmietnete ako dedič  dedičstvo resp. Váš podiel na dedičstve ako celok /aktíva aj pasíva/. 
Podľa ust. § 463 Obč. zákonníka platí :
"(1) Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.
(2) Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje.
§ 464 : Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť."


Ručiteľ z dôvodu ručiteľského záväzku nie je účastníkom dedičského konania.
Ručiteľský záväzok ako taký rovnako nie je predmetom vyporiadania v dedičskom konaní.
Pokiaľ by ste nemali istotu ohľadom dedičského konania, majetku a dlhov v dedič. konaní a následkov spojených s dedením, odporúčame opýtať sa priamo vzhľadom na Vaše konkrétne okolnosti priamo notára, prípadne sa môžete nechať zastupovať advokátom.


Poznamenávame, že podľa ust. §  470 a 471 Obč. zákonníka platí :
"Prechod dlhov
§ 470 :
(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.
§ 471 :
(1) Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.
(2) Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť tieto dlhy ustanoveniami Civilného mimosporového poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili i napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov vyzvalo, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. V roku 2014 zomrela mužovi mama. Prebehlo aj dedičské konanie. Pred pár dňami mu prišlo oznámenie na exekúciu od Slovák Telekom, že to prebrala istá exekútorka. Je tam písané, že súd pripúšťa, aby z dedičského konania vystúpila jeho mama a na jeho miesto nastúpili v prvom rade môj muž a v druhom rade mužova sestra. V odôvodnení sa píše, že dedičské konanie bolo skončené vydaním osvedčenie o dedičstve notára, u, ktorého boli a dedičmi sa stali I. Nejaká žena, ktorú nikto z nás nepozná a II. Mužova sestra. A teraz sa chcem spýtať, čo z tohto vyplýva? Lebo mužovi niekto povedal, že on je prvorodený, a že v tomto prípade to bude musieť zaplatiť IBA ON. Je to naozaj tak? Pokiaľ viem, tak dediči sú vždy všetci, ktorý súhlasili a prijali celé dedičstvo. Čiže by to mali zaplatiť obaja (aj muž aj jeho sestra). Mám pravdu, alebo sa mýlim? Vraj je to súkromná "firma" a nie štátna, a že v tomto prípade môže exekútor žiadať dlh od prvorodeného. V živote som sa s tým nestretla. Tak by som Vás poprosila o radu, či je to v skutočnosti tak. Ďakujem Vám veľmi pekne a prajem pekný deň. S pozdravom Peťa 

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.02.2019)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. § 470  Občianskeho zákonníka platí (citujeme) :
"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

V otázke píšete, že dedičmi sa stali Váš manžel a jeho sestra, ďalej píšete, že  dedičské konanie bolo skončené vydaním osvedčenie o dedičstve notára, u ktorého boli a dedičmi sa stali I. Nejaká žena, ktorú nikto z nás nepozná a II. Mužova sestra.
Treba vychádzať z osvedčenia o dedičstve a v súlade s ust. § 470 Obč. zákonníka ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.
Nie je pravdou, že prvorodený syn musí uhradiť celý dlh v exekučnom konaní.
Pokiaľ Váš manžel by uhradil dlh, ktorý prešiel na dedičov v celom rozsahu, je oprávnený vymáhať od ostatných dedičov podiel na dlhu na nich pripadajúci podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli v pomere k celému dedičstvu.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu, ako je to, keď sa niekto - predvolaný nezúčastní na dedičskom konaní? Bez ospravedlnenia. Bez splnomocnenia. Hrozia sankcie? Do akej výšky? Dedičské konanie sa odkladá? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.11.2018)

Dobrý deň, dedičské konanie je konaním súdnym. Príslušný súd poverí notára vykonaním úkonov o dedičstve a teda notár je v dedičskom konaní súdnym komisárom. Jeho úkony sa považujú za úkony súdu. Ak Vám teda príde predvolanie na dedičské konanie, toto predvolanie treba rešpektovať, pretože môže dôjsť k zmareniu konania. Podľa ustanovení Civilného sporového poriadku môže súd uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že si nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami. Za takéto konanie, resp. opomenutie konania môže súd uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 500,- €, pri opakovanom porušení až do výšky 2000,- €. Z uvedeného teda vyplýva, že súd môže, ale nemusí poriadkovú pokutu uložiť. Je na uvážení súdu, či pokutu uloží, alebo nie. Obyčajne však súd k takémuto konaniu nepristupuje.

Súd Vás tiež môže dať predviesť podľa § 101 CSP: "Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení."

Ak sa niekto na konanie nedostaví, dohodu o vysporiadaní dedičstva nie je možné uzavrieť. Odročovaním konania tiež vznikajú ďalšie náklady. Preto je lepšie sa vždy ospravedlniť, a uviesť dôvody, kvôli ktorým sa na pojednávaní zúčastniť nemôžete a tým predídete problémom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, ak má môj otec dlžoby a pred svojou smrťou ich nesplatí a nemá ani žiadny majetok, zdedím tieto jeho dlhy?

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.05.2017)

Dobrý deň. V zmysle ustanovenia § 470 Občianskeho zákonníka platí, že dedič, príp. dedičia zodpovedajú za poručiteľove dlhy len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.
Zjednodušene povedané, nemusíte sa obávať toho, že by ste zdedili iba poručiteľove dlhy. Ako už vyplýva zo spomenutého zákonného ustanovenia, v dedičskom konaní nemôžete po poručiteľovi zdediť tie dlhy, ktoré by prevyšovali cenu nadobudnutého dedičstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, prišla mi faktúra na moju adresu, na meno môjho otca, ktorý zomrel už pred dvoma rokmi. Neviem ako mám postupovať, keďže peniaze na jej úhradu nemám.

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

I. Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí, že  dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

II. Škoda, že ste nenapísala čoho sa uvedený dlh týka /odvody na zdrav. poistenie, platba mob. operátorovi, pôžička z nebank. spoločnosti, el. , plyn a podobne/.

III. Vo veci máte niekoľko  možností, všetko však závisí od druhu samotného dlhu :

1./ Vrátiť list prostredníctvom pošty - t.j. pošta uvedie na obálku zásielky, že adresát zomrel /pôvodná obálka odosielateľa/. Následne odosielateľ - veriteľ bude zisťovať dedičov atď.

2./ Sama odpoviete na uvedený list, že adresát zomrel a odpoviete  na samotný obsah listu. Jedná sa o to, že veriteľ - t.j. ten, komu dlží Váš otec -  sa má sám starať o to, aby jeho pohľadávka bola uhradená /dva roky zrejme neurobil nič o čom svedčí to, že Váš otec zomrel pred dvoma rokmi/.  Dôležité je, či dlh samotný nie je už premlčaný, či je vôbec zákonný a či Váš otec napriek zaslanej výzve je resp.  by bol zodpovedný za splatenie uvedeného dlhu, nakoľko aj toto je možné.  Zrejme dedičské konanie vo veci Vášho otca je ukončené a notár ako súdny komisár nevyzval veriteľov na prihlásenie svojich pohľadávok a Vy sama resp. ost. dedičia ani nemali vedomosť o uvedenom dlhu. Ak by ste odpovedala na uvedený list z dôvodu právnej istoty /dlh môže byť už premlčaný/ dlh neuznávajte ani  čo do dôvodu, ani čo do rozsahu.

3./ Ak by ste potrebovala v uvedenej veci pomôcť môžete napísať aj doplňujúcu otázku k tejto, kde budete špecifikovať samotný dlh a dátum jeho vzniku dlhu. Zdôrazňujeme opätovne bod I. a to, že je možné, že vymáhanie dlhu je premlčané, ale to by sme museli mať podrobnejšie informácie.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, uzatvorili sme nájomnú zmluvu so synom vlastníčky bytu na základe jej splnomocnenia. Majiteľka práve zomrela a má ešte ďalších 2 synov, ktorí budu dedičmi. Čo teraz s tou nájomnou zmluvou? Je platná?

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2017)

Dobrý deň. Rozhodovacia prax súdov ustálila, že aj po smrti účastníka zmluvy trvá viazanosť prejavu vôle, takže právni nástupcovia nebohého sú viazaní jeho prejavom vôle v zmluve. Z uvedeného dôvodu ak bola nájomná zmluva uzavretá platne, tak následná smrť majiteľky bytu – prenajímateľky nespôsobuje neplatnosť alebo zánik tejto zmluvy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň. Dnes som bola na dedičskom konaní po jednej žene (nie sme pokrvné príbuzné, bola vdova, nemá deti). Odkázala mi všetok svoj majetok závetom, ktorý spísala u notárky ešte v roku 2010. Odkázala mi teda byt a svoj účet v banke. Byt je už môj, keďže v roku 2011 sme spísali aj darovaciu zmluvu a tiež sme byt zapísali do katastra. Na dnešnom konaní, však boli prítomní aj jej súrodenci, ktorí sa rozhodli, že závet spochybnia. Tvrdia, že niekedy v roku 2008 s ňou boli u psychiatria, kde je vraj nejaký nález. Babka však nebola liečená na psychiatrii až do roku 2014, kedy jej zistili stareckú demenciu a následne bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony (od januára 2015). Ja som babku doopatrovala až do marca tohto roku, kedy zomrela. Chcela by som sa informovať, akú šancu majú jej príbuzní? Je možné, že mi vezmú byt, ktorého vlastníčkou som ja? Vopred ďakujem za Vašu odpoveď

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2016)

Dobrý deň, postup príbuzných poručiteľa je zrejmé jediným možným spôsobom, ako dosiahnuť začlenenie prevedeného majetku do dedičstva, ktorý by dedili ako zákonní dedičia. Podľa § 38 ods. 2 Občianskeho zákonníka, neplatný je právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou. Z okolností uvádzaných vo Vašom príspevku je preukázané, že poručiteľovi (žena, po ktorej ste dedili) bola diagnostikovaná demencia až v roku 2014. Neznamená to však, že táto duševná porucha pretrvávala už v čase, kedy robila právne úkony disponovania so svojim majetkom resp. vyhotovila závet alebo, že v rozhodujúcom čase bola nespôsobila k právnym úkonom. Objavenie príznakov duševnej poruchy ešte neznamená, že postihnutá osoba je neschopná uzatvárať právne vzťahy. Uvedená okolnosť však s najväčšou pravdepodobnosťou bude predmetom znaleckého dokazovania.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, mama mi zomrela v roku 2010. Prebehlo dedičské konanie, do ktorého nikto neprihlásil žiadne pohľadávky. Pred pár dňami mi prišlo od advokáta, že v banke nebol zrušený účet, ktorý patril mame a účet je v mínuse. Banka mu v roku 2012 na základe mandátnej zmluvy zverila túto pohľadávku a advokát až po 4 rokoch nám prvýkrát napísal, že to máme zaplatiť a samozrejme plus 2x také úroky ako je samotný dlh. Podotýkam, že ani banka nám nikdy nedala vedieť, že nejaký dlh existuje, aj napriek tomu, že sme banke nahlásili úmrtie mojej mamy. Ako mám postupovať? Ďakujem

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.01.2016)

Dobrý deň, podľa § 470 Občianskeho zákonníka, za dlhy po poručiteľovi (Vašej matky) zodpovedajú zo zákona dedičia (Vy) do výšky ceny nadobudnutého dedičstva a to podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. Na základe uvedeného ste proti uplatňovanej pohľadávke oprávnená použiť všetky právne prostriedky obrany dlžníka, napr. poprieť pravosť pohľadávky, jej výšku alebo vzniesť námietku premlčania. Vzhľadom na uplynutie času, ktoré uvádzate vo svojom príspevku, je dôvodné sa domnievať, že nárok banky je v súčasnej dobe už premlčaný. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie a dlhy poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň potrebovala by som poradiť. Pred časom mi zomrel manžel, s ktorým sme žili oddelene. Keď som prechádzala jeho dokumenty, zistila som, že je voči nemu vedené exekučné konanie. S exekútorom boli dohodnuti na splátkovom kalendári. V blízkej dobe sa plánujem spojiť s exekútorom a skúsim sa s ním dohodnúť na splácaní dlhu. Chcela by som sa spýtať či mám nárok na pokračovanie v dohodnutom splátkovom kalendári a či môže exekútor požadovať, aby som pokračovala v platení,aj keď ešte neprebehlo dedičské konanie, alebo bude dlh zmrazený až do ukončenia dedičského konania. Za odpoveď Vám vopred ďakujem

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.01.2016)

Dobrý deň, keďže dedičské konanie dosiaľ nebolo ukončené, stále nie je definitívne zodpovedaná otázka, kto je dedičom po Vašom manželovi a v akej výške nadobúda dedičský podiel a s tým súvisiace aj dlhy po poručiteľovi. V zmysle § 463 Občianskeho zákonníka, totiž možno dedičstvo aj odmietnuť. V opačnom prípade dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Až po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa dedičské konanie končí a zodpovedaní vyššie uvedených otázok, kontaktujte súdneho exekútora. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie a dlhy poručiteľa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku