Máte
otázku?

Odstúpenie od zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnava

Otázka: Odstúpenie od zmluvy

Aké náležitosti musím uviesť pri odstúpení od zmluvy (v prípade nedokončenej rekonštrukcie), aby bolo odstúpenie platné? Ide o firmu, ktorá po prijatí zálohy na materiál nevykonala sľúbené práce, skrývala sa, neskôr sľubovala a nakoniec vôbec neprišla. Navzdory sľubu nevrátila peniaze. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Dobrý deň. Odporúčam Vám, aby ste odstúpenie od zmluvy realizovali písomne. Zákon pritom neurčuje presné náležitosti odstúpenia od zmluvy. Z odstúpenia od zmluvy musí byť predovšetkým zrejmá vaša vôľa zmluvu ukončiť. Odstúpenie od zmluvy pritom musí byť ako každý právny úkon urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne. Na odstúpenie od zmluvy síce musí existovať zákonný alebo zmluvný dôvod, avšak podľa judikatúry nie je potrebné tento dôvod uvádzať (viď rozhodnutie citované nižšie). Každopádne pre odstránenie akýchkoľvek pochybností je vhodné v odstúpení špecifikovať aj presný dôvod.

Podľa uznesenia Najvyššieho súdu SR sp.zn. 4 Cdo 111/2008 zo dňa 30. júna 2009: „Odstúpenie od zmluvy je jednostranný, adresovaný právny úkon, ktorý sa stáva účinným tým, že dôjde do dispozičnej sféry adresáta. V zmysle § 48 ods. 1 Obč. zákonníka možno odstúpiť od zmluvy, len ak je to v zákone (v Obč. zákonníku alebo v inom zákone) pre konkrétny prípad stanovené, alebo ak bolo odstúpenie dohodnuté medzi účastníkmi zmluvy. Dohoda o odstúpení pritom nemusí byť viazaná na existenciu nejakého dôvodu. Pre odstúpenie od zmluvy tam, kde zmluva bola uzavretá písomne, platí, že aj odstúpenie musí byť písomné; inak zákon pre odstúpenie od zmluvy nevyžaduje žiadnu zvláštnu formu, preto odstúpiť od zmluvy možno písomne aj ústne. Obč. zákonník v § 48 ale ani v žiadnom inom ustanovení neurčuje povinnosť, aby obsahom právneho úkonu odstúpenia od zmluvy bolo aj uvedenie dôvodu odstúpenia (či už zákonného alebo dohodnutého). Prípadné uvedenie dôvodov odstúpenia v písomnom (prípadne aj ústnom) odstúpení od zmluvy neznamená viazanosť týmito dôvodmi. Neexistencia dôvodov odstúpenia uvedených v odstúpení preto nevylučuje platnosť odstúpenia z iných skutočne existujúcich dôvodov.“

Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy na auto z pozície predajcu. Auto som predal, a v ten istý deň mi kupujúci napísal, že vozidlo má prasknuté zadné pružiny, o ktorých som nevedel. Kupujúci, ktorý je mechanikom, bol pri obhliadke aj na testovacej jazde a vyjadril sa, že auto je v poriadku. Počas obhliadky som výslovne uviedol, že "predné tlmiče boli vymenené, ale zadné som ešte nemieňal." Má vzhľadom na tieto okolnosti kupujúci právo odstúpiť od zmluvy? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 22.05.2024)

Dobrý deň,

v prípade prasknutých zadných pružín na vozidle závisí možnosť odstúpenia od zmluvy na viacerých faktoroch. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa § 597 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, ak vec má vady, ktoré sú neodstrániteľné a tieto vady bránia riadnemu užívaniu veci. Kupujúci môže odstúpiť aj v prípade, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže ako nepravdivé. Subjektívna nevedomosť o vadách z vašej strany ako predávajúceho nie je právne významná.

Váš prípad môže byť ovplyvnený nasledujúcimi aspektami:

1. Informovanie kupujúceho: Ak ste kupujúceho informovali o stave zadných pružín a kupujúci, ktorý sa sám deklaroval ako mechanik, tvrdil, že vozidlo je v poriadku, môže byť ťažké pre neho preukázať, že on ako kupujúci bol uvedený do omylu.

2. Prehliadka a testovacia jazda: Skutočnosť, že kupujúci mal možnosť vozidlo prehliadnuť a vykonať testovaciu jazdu, a napriek tomu súhlasil s jeho kúpou, znižuje jeho nárok na odstúpenie od zmluvy kvôli skrytým vadám.

3. Dôkazné bremeno: Kupujúci musí niesť dôkazné bremeno a preukázať, že vozidlo má vady, ktoré mu bránia vo využívaní vozidla dohodnutým spôsobom alebo riadne, a že tieto vady existovali už v čase predaja. Toto ale podľa mňa nie je taká vada, ktorá by mu zakladala právo na odstúpenie od zmluvy. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, dňa 14. apríla 2024 som odovzdala notebook na reklamáciu. Odvtedy uplynulo 30 dní a reklamácia stále nie je vybavená. Môžem v tejto situácii od zmluvy odstúpiť? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 16.05.2024)

Dobrý deň,
v prípade, ak predávajúci nevybaví reklamáciu v lehote 30 dní, tak potom môžete od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy realizujte poštou doporučene a predávajúcemu súčasne určite lehotu na vrátenie peňazí, inak, že sa obrátite na súd. 


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Musí byť odstúpenie od zmluvy s okamžitou platnosťou podpísané oboma zmluvnými stranami, aby bolo platné? Mám na mysli situáciu, keď posielam písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy na adresu druhej zmluvnej strany a tá ho nepodpíše – je toto odstúpenie platné? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 20.03.2024)

Dobrý deň, z ptázky nevieme o aký druh zmluvného vzťahu ide vo vašom prípade.

Všeobecne v zmysle ust. § 48 a nasl. Občianskeho zákonníka platí :

"(1) Od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté. (2) Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.   § 49 Účastník, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, má právo od zmluvy odstúpiť."

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že odstúpenie od zmluvy je výkonom práva a zmluvná strana, ktorá realizuje odstúpenie od zmluvy, nemôže byť za toto odstúpenie postihnutá. Súhlas druhej strany na odstúpenie od zmluvy nie je potrebný a podpis druhej strany nie je rovnako potrebný. Súhlas druhej zmluvnej strany by bol potrebný jedine v prípade, že by odstúpenie od zmluvy nebolo v zmysle zmluvy resp. zo zákona možné.

Pre podrobnejšie zodpovedanie otázky by sme potrebovali vidieť vaše doklady, ktorá sa na konkrétny prípad vzťahujú.


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, minulý rok som pomocou pracovnej agentúry dostal možnosť ísť na pracovný pohovor so zamestnávateľom v zahraničí, prijali ma a keďže som išiel cez agentúru podpisoval som zmluvu, v ktorej som sa zaviazal zaplatiť poplatky súvisiace s vybavením prace ako registračný poplatok (50€) a balík basic na 8 mesiacov (500€), ktoré som zaplatil a išiel som pracovať. Následne som nebol spokojný so spôsobom komunikácie ohľadom bytu a všetko som si s prenajímateľom bytu musel riešiť sám. Komunikácia s agentúrou nebola jednoduchá ale nakoniec som tam však strávil 7 mesiacov. V práci som bol spokojný a oni taktiež so mnou. Následne ma tento rok kontaktovali priamo z práce a ponúkli mi pracovnú pozíciu, do ktorej by som rád nastúpil ale ako som sa dočítal v zmluve s agentúrou, podpísal som ju na 5 rokov a som zaviazaný zaplatiť opäť poplatok (250€) agentúre, keď sa chcem vrátiť do práce odkiaľ ma kontaktovali priamo a nie cez agentúru. So spoluprácou s agentúrou som nebol spokojný a nerozumiem dôvodu platiť ďalší poplatok len za to, že sa vraciam do práce, ktorú mi oni vybavili minulý rok a tento rok si musím riešiť všetko sám, ubytovanie, poistenie a všetko s tým súvisiace a chcem sa opýtať, či je možnosť odstúpiť od zmluvy? Za rýchlu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 16.03.2024)

Dobrý deň,
možnosť a spôsob ukončenia zmluvy (dohody) s pracovnou agentúrou bude určite uvedený v tejto samotnej zmluve. Každú zmluvu je možné ukončiť a musí byť v nej uvedené, že zmluvu je možné ukončiť dohodou, výpoveďou, poprípade odstúpením. 

Podľa nášho názoru, a podľa toho čo píšete vo Vašej otázke, je poplatok 250 eur, keď sa chcete vrátiť do práce odkiaľ Vás kontaktovali priamo a nie cez agentúru. Po zaplatení tohto poplatku by ste mali mať s agentúrou všetko vysporiadané a dohodu by ste mohli ukončiť. 

Tým, že ste dohodu podpísali, prejavili ste súhlas so všetkým, čo je v nej uvedené a preto je potrebné sa ňou aj riadiť, nakoľko ste ňou viazaný. 

Zmluva (dohoda) o sprostredkovaní zamestnania sa uzatvára podľa § 25 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Zákon v tomto ustanovení nerieši spôsob ukončenia dohody a preto je potrebné ísť podľa zmluvy. 

Podľa § 25 ods. 4 zákona, "Sprostredkovateľ, ktorý sprostredkuje zamestnanie za úhradu, uzatvorí s občanom písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu. Dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu obsahuje najmä  a) názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, b) dĺžku trvania zamestnania, c) druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky, d) spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia, e) rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody."

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa poradiť. Kúpil som motorku a predtým som si preveroval rôzne informácie, no žiadne údaje o stave kilometrov mi nevyšli. Po tridsiatich minútach jazdy sa objavil problém - prestalo fungovať ABS. Na internete som našiel výpis z odopasu, podľa ktorého boli v roku 2015 kilometre stočené, avšak nie predchádzajúcim majiteľom, ale pravdepodobne majiteľom ešte pred ním. V zmluve sme uviedli skutočný stav kilometrov, a preto by ma zaujímalo, či je možné od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že kilometre nestočil práve posledný majiteľ. Ako by som mal postupovať? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 15.03.2024)

Dobrý deň,
v tomto prípade by sa dalo skonštatovať, že vec (motorka) nemá vlastnosti vymienené, resp. dohodnuté a na mieste by bolo odstúpenie od zmluvy, pričom následne by ste si vzájomne poskytnuté plnenia z predávajúcim vrátili. Odstúpenie od zmluvy musíte adresovať predávajúcemu, nakoľko s ním ste boli v zmluvnom vzťahu. Následne sa s prípadmi nárokmi môže predávajúci obrátiť na predošlého vlastníka. 

§ 597 ods. 2 Občianskeho zákonníka:

Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred doručením tovaru zakúpeného cez internet? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 12.01.2024)

Dobrý deň, áno, môžete. Podľa ust. § 7 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa  pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho platí :

"Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy."

 

Ak ste si tovar objednali, treba využiť tlačivo na odstúpenie od zmluvy, ktoré by malo byť zverejnené na stránke predávajúceho, prípadne prílohu č. 3 k vyššie uvedenému zákonu a poslať predávajúcemu odstúpenie od zmluvy emailom. Predávajúci je následne povinný do 14 kalendárnych dní vám vrátiť peniaze na váš bankový účet.

 


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, dňa 28.12.2023 som kúpila auto. Predávajúci mi povedal, že auto je aktuálne bez potreby ďalších investícií. No po prejdení približne 500 metrov auto zhaslo a nedalo sa naštartovať. Volala som predávajúcemu, aby prišiel. Keď prišiel, oznámila som mu, že chcem od zmluvy odstúpiť. Predávajúci sa mi bránil a nechcel spolupracovať, tak som si zavolala políciu. Polícia rýchlo dorazila a chcela mi pomôcť, avšak predajca medzitým nejakým spôsobom zmluvu upravil. Povedali mi, že mojou jedinou možnosťou je obrátiť sa na advokáta. Suma zaplatená za vozidlo bola 1 990 eur a auto nefunguje. :(

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 08.01.2024)

Dobrý deň,
uvedenej situácie nám je ľúto. V zmysle zákona predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mala vec v čase prevodu vlastníckeho práva a to aj vtedy, ak vyšli najavo neskôr. Vo Vašom prípade je možné konštatovať, že ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, nakoľko ako uvádzate auto nejde naštartovať. Odporúčam Vám navštíviť servis a zistiť v čom uvedená vada spočíva a koľko bude stáť jej oprava. Následne predávajúcemu adresujte list, kde vadu špecifikujete, pričom súčasne odstúpite od zmluvy. Môžete sa oprieť o ust. § 597 Občianskeho zákonníka:

(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.   (2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

V prípade, ak predávajúci nebude ochotný Vám vyhovieť, tak je potrebné obrátiť sa so žalobou na súd. V prvom rade odstúpte od zmluvy a až potom žiadajte peniaze späť. 

 


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Predal som nehnuteľnosť - byt, ale rozmyslel som si to. Do koľkých dní môžem odstúpiť a čo je potrebné urobiť? Mám ísť na katastrálny úrad, alebo ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 13.08.2023)

Dobrý deň, podľa práva Slovenskej republiky, keď už bola nehnuteľnosť predaná a obchod je finalizovaný, nie je jednoduché zrušiť kúpnu zmluvu, pokým nie sú špeciálne okolnosti. Ak sa jedná o dohodu medzi dvoma stranami, túto zmluvu možno zrušiť iba vtedy, ak obidve strany súhlasia so zrušením alebo ak možnosť odstúpenia od zmluvy vyplýva zo zmluvy prípadne zo zákona. Ak druhá strana nesúhlasí, táto otázka môže vyústiť do súdneho sporu.

Ak ešte nie je vlastníctvo prevedené na katastri, tak by sa to dalo zastaviť ale môže to vyústiť ako sme písali vyššie do súdneho sporu. 

Ak máte záujem, môžete si objednať konzultáciu a pozrieme sa na to. Link na objednanie konzultácie nájdete na našej stránke www.ficek.sk. 


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, objednal som si z eshopu epilátor značky Philips pre svoju manželku. Na stránke to však nefungovalo so zľavovým kódom, a preto som objednávku urobil na svoje meno, zahrnujúc aj IČO a DIČ, a údaje o DPH. Teraz by som to chcel vrátiť, keďže tovar je nerozbalený. Manželka zistila v návode, že tento prístroj nesmie používať osoby s kŕčovými žilami, čo nebolo uvedené v popise produktu na eshope. Napísal som žiadosť o vrátenie tovaru, no dostal som takúto odpoveď: "Dobrý deň, vzhľadom na to, že ste právnická osoba, na ktorú sa nevzťahuje zákon o odstúpení od zmluvy do 14 dní, nemôžeme vyhovieť vašej žiadosti. Ďakujeme vopred za pochopenie." Chcem sa opýtať, čo s tým môžem robiť? Naša firma s týmto nijako nepodniká, bola to objednávka výlučne pre súkromné účely. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 07.12.2022)

Dobrý deň,
je pravdou, že ochrana pri zmluvách uzatváraných na diaľku a mimo prevádzkových priestorov predávajúceho patrí spotrebiteľovi, a teda aj právo na 14-dňové odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Vo Vašom prípade som však toho názoru, že aj keď ste objednávku vyhotovil na firmu a uviedli ste tam IČO, DIČ a pod. tak sa na Vás ochrana spotrebiteľa , môže vzťahovať. Existujú judikáty, ktoré hovoria, že aj v prípade, že je niekto v zmluve formálne označený ako podnikateľ, tak mu môže patriť spotrebiteľská ochrana, ak nekoná v rámci podnikateľskej činnosti a jeho postavenie má charakter spotrebiteľa, čo by mohol byť aj tento prípad, keďže ako uvádzate, že predmet zmluvy ste kupovali na súkromné účely. 

Skúste predávajúceho informovať týmto spôsobom a uvidíte ako zareaguje. 

Skôr si ale myslím, že bude namietať, že ste podnikateľ a nebude chcieť zrušiť zmluvu. Pretože to je najjednoduchšie.

 


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, po telefonickom kontakte s jedným pánom som uzavrel zmluvu, v ktorej ma uistil, že mi zašle tovar zadarmo. Obávam sa však, že mi bude účtovaná neprimeraná suma peňazí, aj keď mi tvrdili, že dostanem voňavky zadarmo. Poskytol som im svoje číslo, meno, priezvisko, adresu, súhlas na spracovanie údajov a asi aj email. Neskôr som kontroloval číslo +420246052922 na internete a našiel informácie od ľudí, tvrdiace, že je to podvod. Niekto poslal odkaz na formulár umožňujúci odstúpiť od zmluvy. Problém je, že nemám informácie ako číslo zmluvy. Ako by som mal postupovať? V ich formulári pre odstúpenie od zmluvy je potrebné vyplniť číslo faktúry, názov tovaru atď., ale ja tieto údaje nemám. Zároveň tento formulár umožňuje odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prijatia tovaru. Ja však chcem odstúpiť od zmluvy už teraz. Je to možné? Ak áno, ako to mám spraviť?

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 05.12.2022)

Dobrý deň,
odstúpiť od zmluvy môžete v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. Adresujte predávajúcemu e-mail, v ktorom odstúpite od zmluvy. Zmluvu môžete identifikovať predmetom a dňom kedy bola zmluva uzatvorená. Z vyššie uvedeného mi tiež vyplýva, že bola zmluva uzatvorená telefonicky, resp. ústne. V takom prípade je spotrebiteľ chránený ešte viac a na odstúpenie od zmluvy mu stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Môžete to urobiť už teraz. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.