Odstúpenie od zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnavský
Odpovedá: Advokát Trnava
Odpovedané dňa: 3. 1. 2017

Otázka: Odstúpenie od zmluvy

Aké náležitosti mám uviesť pri odstúpení od zmluvy /nedokončená rekonštrukcia/, aby bolo odstúpenie platné? Jedná sa o firmu, ktorá po zložení zálohy na materiál práce neurobila, zatajovala sa, neskôr sľubovala a nakoniec neprišla vôbec. Peniaze napriek sľubu nevrátila. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Dobrý deň. Odporúčam Vám, aby ste odstúpenie od zmluvy realizovali písomne. Zákon pritom neurčuje presné náležitosti odstúpenia od zmluvy. Z odstúpenia od zmluvy musí byť predovšetkým zrejmá vaša vôľa zmluvu ukončiť. Odstúpenie od zmluvy pritom musí byť ako každý právny úkon urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne. Na odstúpenie od zmluvy síce musí existovať zákonný alebo zmluvný dôvod, avšak podľa judikatúry nie je potrebné tento dôvod uvádzať (viď rozhodnutie citované nižšie). Každopádne pre odstránenie akýchkoľvek pochybností je vhodné v odstúpení špecifikovať aj presný dôvod.

Podľa uznesenia Najvyššieho súdu SR sp.zn. 4 Cdo 111/2008 zo dňa 30. júna 2009: „Odstúpenie od zmluvy je jednostranný, adresovaný právny úkon, ktorý sa stáva účinným tým, že dôjde do dispozičnej sféry adresáta. V zmysle § 48 ods. 1 Obč. zákonníka možno odstúpiť od zmluvy, len ak je to v zákone (v Obč. zákonníku alebo v inom zákone) pre konkrétny prípad stanovené, alebo ak bolo odstúpenie dohodnuté medzi účastníkmi zmluvy. Dohoda o odstúpení pritom nemusí byť viazaná na existenciu nejakého dôvodu. Pre odstúpenie od zmluvy tam, kde zmluva bola uzavretá písomne, platí, že aj odstúpenie musí byť písomné; inak zákon pre odstúpenie od zmluvy nevyžaduje žiadnu zvláštnu formu, preto odstúpiť od zmluvy možno písomne aj ústne. Obč. zákonník v § 48 ale ani v žiadnom inom ustanovení neurčuje povinnosť, aby obsahom právneho úkonu odstúpenia od zmluvy bolo aj uvedenie dôvodu odstúpenia (či už zákonného alebo dohodnutého). Prípadné uvedenie dôvodov odstúpenia v písomnom (prípadne aj ústnom) odstúpení od zmluvy neznamená viazanosť týmito dôvodmi. Neexistencia dôvodov odstúpenia uvedených v odstúpení preto nevylučuje platnosť odstúpenia z iných skutočne existujúcich dôvodov.“

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Idem odstúpiť od zmluvy po nákupe na internete v lehote 14 dni. Objednával som si naraz dva tovary. Myslím rôzne druhy. Primárne chcem vrátiť jeden. Mal by som aj ten druhý, keď je to v rámci tej istej objednávky? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 10.03.2017)

Dobrý deň,

záleží na tom, či tento tovar ponúkal predajca spoločne, ako nerozlučnú súčasť s hlavným tovarom (napríklad notebook a k tomu ako darček puzdro na notebook), vtedy ak odstúpite od hlavnej zmluvy (napr. na notebook) tak zaniká aj zmluva na puzdro. Inak povedané, ak zanikne hlavná zmluva, zanikajú aj všetky ostatné zmluvy s ňou spojené. Iný prípad je, ak si objednáte dva rozlične druhy, ako je to vo Vašom prípade. Podľa môjho právneho názoru nezáleží na tom, či sú na jednej objednávke. Máte teda možnosť odstúpiť len od jedného tovaru, pričom druhého sa toto odstúpenie nedotkne. V odstúpení ale špecifikujte, od ktorého tovaru konkrétne odstupujete.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí