Máte
otázku?

Odstúpenie od zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnava

Otázka: Odstúpenie od zmluvy

Aké náležitosti musím uviesť pri odstúpení od zmluvy (v prípade nedokončenej rekonštrukcie), aby bolo odstúpenie platné? Ide o firmu, ktorá po prijatí zálohy na materiál nevykonala sľúbené práce, skrývala sa, neskôr sľubovala a nakoniec vôbec neprišla. Navzdory sľubu nevrátila peniaze. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Dobrý deň. Odporúčam Vám, aby ste odstúpenie od zmluvy realizovali písomne. Zákon pritom neurčuje presné náležitosti odstúpenia od zmluvy. Z odstúpenia od zmluvy musí byť predovšetkým zrejmá vaša vôľa zmluvu ukončiť. Odstúpenie od zmluvy pritom musí byť ako každý právny úkon urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne. Na odstúpenie od zmluvy síce musí existovať zákonný alebo zmluvný dôvod, avšak podľa judikatúry nie je potrebné tento dôvod uvádzať (viď rozhodnutie citované nižšie). Každopádne pre odstránenie akýchkoľvek pochybností je vhodné v odstúpení špecifikovať aj presný dôvod.

Podľa uznesenia Najvyššieho súdu SR sp.zn. 4 Cdo 111/2008 zo dňa 30. júna 2009: „Odstúpenie od zmluvy je jednostranný, adresovaný právny úkon, ktorý sa stáva účinným tým, že dôjde do dispozičnej sféry adresáta. V zmysle § 48 ods. 1 Obč. zákonníka možno odstúpiť od zmluvy, len ak je to v zákone (v Obč. zákonníku alebo v inom zákone) pre konkrétny prípad stanovené, alebo ak bolo odstúpenie dohodnuté medzi účastníkmi zmluvy. Dohoda o odstúpení pritom nemusí byť viazaná na existenciu nejakého dôvodu. Pre odstúpenie od zmluvy tam, kde zmluva bola uzavretá písomne, platí, že aj odstúpenie musí byť písomné; inak zákon pre odstúpenie od zmluvy nevyžaduje žiadnu zvláštnu formu, preto odstúpiť od zmluvy možno písomne aj ústne. Obč. zákonník v § 48 ale ani v žiadnom inom ustanovení neurčuje povinnosť, aby obsahom právneho úkonu odstúpenia od zmluvy bolo aj uvedenie dôvodu odstúpenia (či už zákonného alebo dohodnutého). Prípadné uvedenie dôvodov odstúpenia v písomnom (prípadne aj ústnom) odstúpení od zmluvy neznamená viazanosť týmito dôvodmi. Neexistencia dôvodov odstúpenia uvedených v odstúpení preto nevylučuje platnosť odstúpenia z iných skutočne existujúcich dôvodov.“

Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred doručením tovaru zakúpeného cez internet? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 12.01.2024)

Dobrý deň, áno, môžete. Podľa ust. § 7 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa  pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho platí :

"Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy."

 

Ak ste si tovar objednali, treba využiť tlačivo na odstúpenie od zmluvy, ktoré by malo byť zverejnené na stránke predávajúceho, prípadne prílohu č. 3 k vyššie uvedenému zákonu a poslať predávajúcemu odstúpenie od zmluvy emailom. Predávajúci je následne povinný do 14 kalendárnych dní vám vrátiť peniaze na váš bankový účet.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, dňa 28.12.2023 som kúpila auto. Predávajúci mi povedal, že auto je aktuálne bez potreby ďalších investícií. No po prejdení približne 500 metrov auto zhaslo a nedalo sa naštartovať. Volala som predávajúcemu, aby prišiel. Keď prišiel, oznámila som mu, že chcem od zmluvy odstúpiť. Predávajúci sa mi bránil a nechcel spolupracovať, tak som si zavolala políciu. Polícia rýchlo dorazila a chcela mi pomôcť, avšak predajca medzitým nejakým spôsobom zmluvu upravil. Povedali mi, že mojou jedinou možnosťou je obrátiť sa na advokáta. Suma zaplatená za vozidlo bola 1 990 eur a auto nefunguje. :(

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 08.01.2024)

Dobrý deň,
uvedenej situácie nám je ľúto. V zmysle zákona predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mala vec v čase prevodu vlastníckeho práva a to aj vtedy, ak vyšli najavo neskôr. Vo Vašom prípade je možné konštatovať, že ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, nakoľko ako uvádzate auto nejde naštartovať. Odporúčam Vám navštíviť servis a zistiť v čom uvedená vada spočíva a koľko bude stáť jej oprava. Následne predávajúcemu adresujte list, kde vadu špecifikujete, pričom súčasne odstúpite od zmluvy. Môžete sa oprieť o ust. § 597 Občianskeho zákonníka:

(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.   (2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

V prípade, ak predávajúci nebude ochotný Vám vyhovieť, tak je potrebné obrátiť sa so žalobou na súd. V prvom rade odstúpte od zmluvy a až potom žiadajte peniaze späť. 

 


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Predal som nehnuteľnosť - byt, ale rozmyslel som si to. Do koľkých dní môžem odstúpiť a čo je potrebné urobiť? Mám ísť na katastrálny úrad, alebo ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 13.08.2023)

Dobrý deň, podľa práva Slovenskej republiky, keď už bola nehnuteľnosť predaná a obchod je finalizovaný, nie je jednoduché zrušiť kúpnu zmluvu, pokým nie sú špeciálne okolnosti. Ak sa jedná o dohodu medzi dvoma stranami, túto zmluvu možno zrušiť iba vtedy, ak obidve strany súhlasia so zrušením alebo ak možnosť odstúpenia od zmluvy vyplýva zo zmluvy prípadne zo zákona. Ak druhá strana nesúhlasí, táto otázka môže vyústiť do súdneho sporu.

Ak ešte nie je vlastníctvo prevedené na katastri, tak by sa to dalo zastaviť ale môže to vyústiť ako sme písali vyššie do súdneho sporu. 

Ak máte záujem, môžete si objednať konzultáciu a pozrieme sa na to. Link na objednanie konzultácie nájdete na našej stránke www.ficek.sk. 


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, objednal som si z eshopu epilátor značky Philips pre svoju manželku. Na stránke to však nefungovalo so zľavovým kódom, a preto som objednávku urobil na svoje meno, zahrnujúc aj IČO a DIČ, a údaje o DPH. Teraz by som to chcel vrátiť, keďže tovar je nerozbalený. Manželka zistila v návode, že tento prístroj nesmie používať osoby s kŕčovými žilami, čo nebolo uvedené v popise produktu na eshope. Napísal som žiadosť o vrátenie tovaru, no dostal som takúto odpoveď: "Dobrý deň, vzhľadom na to, že ste právnická osoba, na ktorú sa nevzťahuje zákon o odstúpení od zmluvy do 14 dní, nemôžeme vyhovieť vašej žiadosti. Ďakujeme vopred za pochopenie." Chcem sa opýtať, čo s tým môžem robiť? Naša firma s týmto nijako nepodniká, bola to objednávka výlučne pre súkromné účely. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 07.12.2022)

Dobrý deň,
je pravdou, že ochrana pri zmluvách uzatváraných na diaľku a mimo prevádzkových priestorov predávajúceho patrí spotrebiteľovi, a teda aj právo na 14-dňové odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Vo Vašom prípade som však toho názoru, že aj keď ste objednávku vyhotovil na firmu a uviedli ste tam IČO, DIČ a pod. tak sa na Vás ochrana spotrebiteľa , môže vzťahovať. Existujú judikáty, ktoré hovoria, že aj v prípade, že je niekto v zmluve formálne označený ako podnikateľ, tak mu môže patriť spotrebiteľská ochrana, ak nekoná v rámci podnikateľskej činnosti a jeho postavenie má charakter spotrebiteľa, čo by mohol byť aj tento prípad, keďže ako uvádzate, že predmet zmluvy ste kupovali na súkromné účely. 

Skúste predávajúceho informovať týmto spôsobom a uvidíte ako zareaguje. 

Skôr si ale myslím, že bude namietať, že ste podnikateľ a nebude chcieť zrušiť zmluvu. Pretože to je najjednoduchšie.

 


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, po telefonickom kontakte s jedným pánom som uzavrel zmluvu, v ktorej ma uistil, že mi zašle tovar zadarmo. Obávam sa však, že mi bude účtovaná neprimeraná suma peňazí, aj keď mi tvrdili, že dostanem voňavky zadarmo. Poskytol som im svoje číslo, meno, priezvisko, adresu, súhlas na spracovanie údajov a asi aj email. Neskôr som kontroloval číslo +420246052922 na internete a našiel informácie od ľudí, tvrdiace, že je to podvod. Niekto poslal odkaz na formulár umožňujúci odstúpiť od zmluvy. Problém je, že nemám informácie ako číslo zmluvy. Ako by som mal postupovať? V ich formulári pre odstúpenie od zmluvy je potrebné vyplniť číslo faktúry, názov tovaru atď., ale ja tieto údaje nemám. Zároveň tento formulár umožňuje odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prijatia tovaru. Ja však chcem odstúpiť od zmluvy už teraz. Je to možné? Ak áno, ako to mám spraviť?

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 05.12.2022)

Dobrý deň,
odstúpiť od zmluvy môžete v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. Adresujte predávajúcemu e-mail, v ktorom odstúpite od zmluvy. Zmluvu môžete identifikovať predmetom a dňom kedy bola zmluva uzatvorená. Z vyššie uvedeného mi tiež vyplýva, že bola zmluva uzatvorená telefonicky, resp. ústne. V takom prípade je spotrebiteľ chránený ešte viac a na odstúpenie od zmluvy mu stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Môžete to urobiť už teraz. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môžem odstúpiť od zmluvy. Auto som kúpil od aaaauta, no moja životná situácia sa zmenila a už si nemôžem dovoliť jeho splácanie. Od podpisu zmluvy ešte neprešlo 14 dní a auto bolo kúpené na IČO. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 29.10.2022)

Dobrý deň,
14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy platí v prípadoch, ak bola zmluva uzatvorená na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, to znamená, že ak ste kúpnu zmluvu uzatvárali v predajni AAA auto, tak právo na 14 dňové odstúpenie od zmluvy nemáte, ak to nebolo dohodnuté v zmluve. Tiež toto platí pre spotrebiteľa. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa Občianskeho zákonníka by ste mali v prípade, ak by vec mala v čase prevodu vlastníckeho práva také vady, ktoré by ju robili neupotrebiteľnou, prípadne, ak by mala vec vady nižšej intenzity, tak by ste mali právo na primeranú zľavu z veci. 


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, moja švagriná pochádza z Keni, konkrétne z Nairobi, a chcela prísť na Slovensko pracovať. Dňa 27. 09. 2022 podpísala nájomnú zmluvu s majiteľom ubytovne, ktorá sa nachádza v Bratislave. Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú a mala začať platiť od 15. 11. 2022. Nájomné bolo stanovené na sumu 350 eur a aj zabezpeka bola vo výške 700 eur. Obidve tieto čiastky moja švagriná už zaplatila. Pred niekoľkými dňami sa však dozvedela, že jej slovenská ambasáda v Nairobi nevydá žiadne víza. Na základe tohto zamietnutia by teraz potrebovala zmluvu s prenajímateľom zrušiť. S prenajímateľom sa snažila skontaktovať, no bez úspechu. Aj ja som sa pokúšala s ním dohodnúť, ale je nekooperatívny a pred pár dňami si dokonca vypol telefón. Chcela by som sa opýtať, či by bolo možné od tejto zmluvy odstúpiť? Ak nie, aké iné možnosti by prichádzali do úvahy? Za odpoveď Vám budem veľmi vďačná. S pozdravom, K.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 23.10.2022)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že zmluva s ubytovateľom bola podpísaná formou emailovej komunikácie. Ak  je situácia taká ako uvádzate v otázke, odporúčam využiť ust. § 759 ods. 1 Občianskeho zákonníka a od zmluvy o ubytovaní odstúpiť a uviesť dôvody uvedené v otázke /neudelenie víz pre vstup na Slovensko/ :

"Ubytovaný môže odstúpiť od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby; ujmu vzniknutú ubytovateľovi predčasným zrušením ubytovania je ubytovaný povinný nahradiť, iba ak nemohol ubytovateľ ujme zabrániť." Súčasne je potrebné ubytovateľa vyzvať k vráteniu uhradeného nájomného, ako aj peňažnej zábezpeky a to na účet, z ktorého bola platba realizovaná. Uvádzame, že nepoznáme text zmluvy a preto v prípade nevrátenie poplatku za ubytovanie a peňažnej zábezpeky kontaktujte advokáta. Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.    

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, odstúpenie od zmluvy na tovar zakúpený cez eshop som zaslal e-mailom. Do akého termínu musím tovar fyzicky vrátiť? Ak som tento termín nedodržal, je moje odstúpenie od zmluvy stále platné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 09.09.2022)

Dobrý deň,
v prípade odstúpenia od zmluvy dochádza k jej zániku ex tunc, teda spätne a zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia podľa zásad o bezdôvodnom obohatení.

Presný čas na vrátenie plnení stanovený zákonom nie je. Odstúpenie do zmluvy bude platné aj keď ste ešte tovar nevrátili, avšak po odstúpení od zmluvy ide o vec, ktorá už nie je Vaším vlastníctvom a vzniká Vám povinnosť ju vydať tomu na koho úkor ste sa obohatili a preto je vhodné vrátiť danú vec čo najskôr. Samozrejme rovnaký záväzok má aj druhá zmluvná strana (vrátiť peniaze).

Môže sa stať, že protistrana nebude považovať odstúpenie za platné (to ale neviem určiť v tomto okamihu). Potom im pošlite ešte pred podaním žaloby výzvu na vrátenie peňazí. 

Tovar odporúčam vrátiť poštou čo najskôr.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, v marci 2022 som si objednala nové vozidlo, za ktoré som zaplatila zálohu. Bolo mi povedané, že auto budem mať koncom roka 2022. Minulý týždeň som sa obrátila na spoločnosť a dostala som informáciu, že auto na 99% nebude vyrobené, pretože firma prestala vyrábať dané motory. Je možné, aby odstúpili od zmluvy? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 07.09.2022)

Dobrý deň, riešenie veci je jednoduché :

Podľa ust. § 613 Obč. zákonníka platí :

"Veci možno predávať aj na objednávku. Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote, a ak lehota nie je dohodnutá, v lehote primeranej okolnostiam. Ak sa tak nestane, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody."

V otázke uvádzate, že ste telefonicky kontaktovali predávajúce s oznámením z jeho strany telefonicky, že na 99 % objednávka nebude realizovaná z dôvodu na strane výrobcu. Odporúčam preto, aby ste predávajúceho kontaktovali písomne, min, emailom, aby uvedenú informáciu o nedodaní potvrdil a následne vy odstúpite od zmluvy s poukázaním na vyššie uvedené zákonné ustanovenie § 613 Obč. zákonníka. Predávajúci vám musí vrátiť celú zálohu, ktorej vrátenie budete žiadať súčasne s odstúpením od zmluvy.


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som odstúpiť od zmluvy. Obidve strany - predávajúci aj kupujúci - s tým súhlasili, ale v zmluve, v ktorej odstupujem, nie je uvedené, kedy mi dotyčný vyplatí peniaze, ktoré som mu dal. Je to v poriadku a kedy môžem tie peniaze od neho očakávať? Ide o významnú sumu. S pozdravom, Pavol.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 27.04.2022)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že ste už podpísali dohodu o odstúpení do zmluvy, v ktorej nie je uvedený konkrétny termín, do ktorého vám má byť vrátená už uhradená kúpna cena.

Podľa Občianskeho zákonníka platí :

"§ 48
(1) Od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté.
(2) Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.
 
§ 457
Ak je zmluva neplatná alebo ak bola zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal."

 

Z uvedených zákonných ustanovení § 48 a § 457 Občianskeho zákonníka vyplýva, že pri odstúpení zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje a jej účastníci sú povinní si navzájom vrátiť všetko čo podľa nej dostali. Vo vašom prípade kupujúci peniaze a vy konkrétnu vec. Ak ste sa na konkrétnom termíne vrátenia peńazí nedohodli, je treba vyzvať druhú stranu k ich vráteniu, lebo vy ste zrejme /to však len usudzujeme/ svoj záväzok splnili a vrátili vec. Ak k vráteniu nedôjde, vec budete musieť postúpiť na súd.

Keďže nepoznáme obsahové znenie vašej dohody, vhodná je konzultácia u advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.