Odstúpenie od zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Odstúpenie od zmluvy

Aké náležitosti mám uviesť pri odstúpení od zmluvy /nedokončená rekonštrukcia/, aby bolo odstúpenie platné? Jedná sa o firmu, ktorá po zložení zálohy na materiál práce neurobila, zatajovala sa, neskôr sľubovala a nakoniec neprišla vôbec. Peniaze napriek sľubu nevrátila. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Dobrý deň. Odporúčam Vám, aby ste odstúpenie od zmluvy realizovali písomne. Zákon pritom neurčuje presné náležitosti odstúpenia od zmluvy. Z odstúpenia od zmluvy musí byť predovšetkým zrejmá vaša vôľa zmluvu ukončiť. Odstúpenie od zmluvy pritom musí byť ako každý právny úkon urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne. Na odstúpenie od zmluvy síce musí existovať zákonný alebo zmluvný dôvod, avšak podľa judikatúry nie je potrebné tento dôvod uvádzať (viď rozhodnutie citované nižšie). Každopádne pre odstránenie akýchkoľvek pochybností je vhodné v odstúpení špecifikovať aj presný dôvod.

Podľa uznesenia Najvyššieho súdu SR sp.zn. 4 Cdo 111/2008 zo dňa 30. júna 2009: „Odstúpenie od zmluvy je jednostranný, adresovaný právny úkon, ktorý sa stáva účinným tým, že dôjde do dispozičnej sféry adresáta. V zmysle § 48 ods. 1 Obč. zákonníka možno odstúpiť od zmluvy, len ak je to v zákone (v Obč. zákonníku alebo v inom zákone) pre konkrétny prípad stanovené, alebo ak bolo odstúpenie dohodnuté medzi účastníkmi zmluvy. Dohoda o odstúpení pritom nemusí byť viazaná na existenciu nejakého dôvodu. Pre odstúpenie od zmluvy tam, kde zmluva bola uzavretá písomne, platí, že aj odstúpenie musí byť písomné; inak zákon pre odstúpenie od zmluvy nevyžaduje žiadnu zvláštnu formu, preto odstúpiť od zmluvy možno písomne aj ústne. Obč. zákonník v § 48 ale ani v žiadnom inom ustanovení neurčuje povinnosť, aby obsahom právneho úkonu odstúpenia od zmluvy bolo aj uvedenie dôvodu odstúpenia (či už zákonného alebo dohodnutého). Prípadné uvedenie dôvodov odstúpenia v písomnom (prípadne aj ústnom) odstúpení od zmluvy neznamená viazanosť týmito dôvodmi. Neexistencia dôvodov odstúpenia uvedených v odstúpení preto nevylučuje platnosť odstúpenia z iných skutočne existujúcich dôvodov.“

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku
Chcem odstúpiť od zmluvy s dôvodu neplatenia mesačných spátok a porušenie dohody medzi mnou a kupujúcou. Pani som predala Nehnuteľnosť v hodnote 4 500 eur. Pani mi vyplatila 2000 eur a 2500 eur mi mala dávať mesačnými splátkami sumou 150 eur. Pani dohodu nedodržiava 500 eur mešká zo splátkami Môžte mi. Poradiť dá sa odstúpiť od zmluvy a získať spať dom? A peniaze pani vrátiť?
Vopred ďakujem za Vašu radu

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.06.2020)

Dobrý deň,

odstúpiť od zmluvy je možné len, ak sa na tom dohodnete, alebo ak to vyplýva zo zákona. Zákon neupravuje možnosť odstúpiť v tomto prípade od zmluvy len tak, ale museli by ste dlžníkovi poskytnúť dodatočnú primeranú lehotu. Až keby v nej dlh nezaplatil, mohli by ste zo zákona odstúpiť od zmluvy. Môžete tiež od zmluvy odstúpiť, ak ste sa na tom dohodli v zmluve. Právo na odstúpenie od zmluvy je štandardným ustanovením pri kúpnych zmluvách na nehnuteľnosť. Treba však presne pozrieť zmluvu, či a kedy máte právo odstúpiť od zmluvy. Ak takéto právo zmluva upravuje, potom stačí poslať dotyčnej list, že odstupujete od zmluvy, že jej vraciate peniaze a aby Vám poskytla súčinnosť pri prepise vlastníckeho práva späť na Vás. Zmluva síce zaniká samotným odstúpením od zmluvy, no katastre niekedy majú problém s tým, aby zmenili vlastnícke právo späť na pôvodného majiteľa.

Druhá možnosť je, vymáhať dlžnú sumu súdne aj s úrokmi z omeškania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,

chcel by som sa Vás opýtať,
26 februára sme si zajednali nové vozidlo značky Hyundai, samozrejme sa zaplatili záloha 1500 eur.
Vzhľadom na to aká nastala situácia čo sa týka koronavírusu, viete mi poradiť, či je možnosť podľa nejakého obchodného zákonníka odstúpiť od zmluvy na základe takejto spoločenskej situácie?

Vopred ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.04.2020)

Dobrý deň,

v otázke neuvádzate, či ste MV objednávali cez internet alebo osobne v kamennej predajni a na akej lehote dodania MV ste sa dohodli.

Ak ste MV objednávali cez internet, v súlade s ust. § 7 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho môžete odstúpiť od zmluvy a to aj bez uvedenia dôvodu. Následne predávajúci je povinný Vám vrátiť zaplatenú zálohu v lehote do 14 dní.

Ak ste objednávali MV v kamennej predajni a tovar nebol dodaný v dohodnutej dobe resp. primeranej dobe po objednávke, potom v súlade s ust. § 613 Obč. zákonníka môžete odstúpiť od zmluvy (citujeme) :

"Veci možno predávať aj na objednávku. Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote, a ak lehota nie je dohodnutá, v lehote primeranej okolnostiam. Ak sa tak nestane, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody"

Odstúpenie od zmluvy realizujte z dôvodu právnej istoty ako emailom, tak aj písomne doporučeným listom. Predávajúci je povinný Vám vrátiť zaplatenú zálohu v lehote najneskoršie do 14 dní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť, či je možné odstúpiť od zmluvy. min.rok sme zaplatili zálohu za kuchyňu avšak až tento rok ju bolo možné už reálne zamerať no vzhľadom na momentálnu situáciu bol problém, aby nám niekto kuchyňu prišiel zamerať a teraz po zameraní je problém, aby s nami niekto zmeny v kuchyni odkonzultoval, upravil a následne dal čím skôr do výroby. Vyvolavame do predajne no stále to skončí len pri tom, že posunu našu požiadavku človeku, ktorý to bude s nami riešiť ale stále sa nik neozýva. Rozumiem, že oni situáciu nevedia ovplyvniť ak majú teraz nápor klientov nechcem sa však dostať do stavu, že zmeny budeme robiť bohvie kedy a na linku budeme čakať namiesto 7-8 týždňov oveľa dlhšie možno aj pár mesiacov. Myslíte, žeby sa dalo nejako odstúpiť alebo v tomto prípade treba len čakať? Ďakujem pekne za odpoveď a radu.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2020)

Dobrý deň p. Pichnarčikova,
vo Vami uvedenej veci v súlade s ust. § 642 Obč. zákonníka je potrebné písomne odstúpiť od zmluvy o dielo (citujeme) :

"(1)Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

 
(2)Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote"
 
V písomnom odstúpení od zmluvy o dielo odporúčame uviesť resp. upozorniť zhotoviteľa, aby vo veci Vašej objednávky nenakupoval žiaden materiál a nevykonával žiadne úkony, ktoré by spôsobili náklady vo Váš neprospech na účet už zaplatenej zálohy. ; Z dôvodu právnej istoty odstúpte od zmluvy ako vo forme dopor. listu, tak aj emailovou komunikáciou na oficiálny email zhotoviteľa.

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem,
riešim problém s nábytkom na mieru, ktorý bol zadaný u nemenovanej stolárskej firmy (ak je potreba, doplním). Jedna sa o výrobu, dodanie a montáž nábytku za nemalú sumu, objednávka bola spravená na základe cenovej ponuky.
Niektoré parametre dodaného nábytku nesedia s tým, čo je uvedené na odsúhlasenom cenovom rozpise, niektoré s ústne dohodnutými parametrami. Napriek mojim výhradám sa dodávateľ tvári, že dodal veci ako boli dohodnuté a vystavil mi faktúru na doplatok zvyšku dohodnutej sumy (platby mali prebiehať štandardne: 70% záloha, 20% deň pred montážou, 10% po ukončení montáže).
Otázka: Na objednávke je uvedená dodacia lehota. Ak dodávateľ nie je schopný dodať dohodnutý tovar v tejto lehote (resp. dokončiť dodávanie), mám možnosť nejakým spôsobom odstúpiť od zmluvy/dohody/objednávky a získať všetky svoje peniaze naspäť s tým, že dodávateľ si vezme naspäť všetok svoj tovar? Musia tomuto kroku predchádzať nejaké iné kroky/lehoty (upozornenia a podobne)?
Pýtam sa z dôvodu, že si nie som istý ako sa dodávateľ postaví k nesplneným parametrom, ktoré boli dohodnuté len ústne, a celkovo sa obávam prieťahom pri reklamácií. Vopred ďakujem za prípadnú odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.12.2019)

Dobrý deň,  
z otázky predpokladáme, že časť zákazky bola stolárskou firmou už realizovaná, ale nezodpovedá písomnej zmluve resp. ústnemu dojednaniu, ktoré však zrejme nemáte potvrdené zhotoviteľom.
Pokiaľ ide o odpoveď či môžete odstúpiť od zmluvy s tým, že Vám budú vrátené peniaze a zhotoviteľ si prevezme zhotovený nábytok, tu platí ust. § 642 Obč. zákonníka :
"(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

Vzhľadom na položenú otázku, či môžete odstúpiť od zmluvy s tým, že zhotoviteľ vezme už dodaný nábytok a vráti Vám peniaze, zákonný nárok na takúto možnosť riešenia nemáte, lebo z otázky usudzujeme, že časť nábytku už bola dodaná i keď nie podľa zmluvných dojednaní a projektu.  Ak nábytok nebol dodaný podľa zmluvy a teda vykazuje vady, môžete u zhotoviteľa uplatniť reklamáciu podľa ust. § 648 Obč. zákonníka ("Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.")

Pokiaľ ide o nábytok, ktorý dodaný nebol v lehote a zhotoviteľovi ste poskytli dodatočnú lehotu na vykonanie diela, potom podľa cit. ustanovenia § 642 Obč. zákonníka od zmluvy môžete odstúpiť ohľadom len nedodaného nábytku.

Záver

V závislosti od stupňa dodávky a možností urýchleného dodania nábytku v náhradnej lehote, odporúčame ohľadom už dodaného nábytku uplatniť  reklamáciu, kde máte nárok na bezplatné odstránenie vady podľa ust. § 648 Obč. zákonníka a ohľadom nedodaného nábytku, pričom už zhotoviteľovi bola poskytnutá  dodatočná lehota na jeho dodanie, odstúpiť písomne od zmluvy s upozornením pre zhotoviteľa, aby ďalšie práce resp. dodávku materiálu už nepripravoval. 
Otázkou na záver je to, či nábytok, ktorý nebol dodaný, viete aj z architektonického hľadiska, ako aj materiálového hľadiska zabezpečiť iným zhotoviteľom.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Cez e-shop som objednala i vrátila tovar (bundu), firma potvrdila, požiadala o trpezlivosť. Po mesiaci neodpovedali ani na tretiu urgenciu o vrátenie peňazí. Telefóny vypnuté, spätná väzba nulová. Firma (Laura Londi) je údajne v konkurze. Prosím o radu ako postupovať ďalej. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.11.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 9 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho  platí, že predávajúci je povinný vrátiť zaplatenú kúpnu cenu v lehote do 14 dní. 

Z otázky vyplýva, že ste predávajúceho niekoľko krát žiadali o vrátenie peňazí, k čomu však nedošlo. 

Z uvedeného  dôvodu odporúčame poslať emailom ešte jednu výzvu a súčasne podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu podľa sídla predávajúceho resp. jeho org. zložky na Slovensku.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, vo februári som kúpil ojazdené motorové vozidlo auto je momentálne už nepojazdné je možná iba výmena motora, čo je lacnejšie ako repas motora teda vadný. Motor na vozidle bol upravený aj výkon aj odstránené obmedzenie maximálnej rýchlosti nie mnou, ale niektorým z predchádzajúcich majiteľov na Slovensku, som tretí majiteľ. Nové bolo kupované v zahraničí a v občiansko kúpnej právnej zmluve nie sú uvedené žiadne závady na vozidle no po 5 mesiacoch, je auto už nepojazdné, je možné právne v tejto situácií niečo robiť? Napr. Odstúpenie od zmluvy?

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2019)

Dobrý deň,

odstúpiť od zmluvy môže kupujúci iba zo zákonných dôvodov, pričom pri predaji motorových vozidiel sa najčastejšie jedná o odstúpenie z dôvodu, že predávajúci neupozorní kupujúceho na vadu, o ktorej vie, a ktorá sa ukáže na motorovom vozidle až neskôr. Je totiž povinnosťou predávajúceho upozorniť kupujúceho na všetky vady, o ktorých v čase predaja motorového vozidla vie. Druhým najčastejším dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy z motorového vozidla je odstúpenie z dôvodu, že predávajúci ubezpečil kupujúceho, že auto má určité vlastnosti, najmä tie, ktoré si kupujúci vymienil alebo, že motorové vozidlo nemá žiadne vady a neskôr sa toto vyhlásenie ukáže ako nepravdivé. Ak vo vašom prípade nenastala ani jedna z týchto situácií, a motorové vozidlo sa pokazilo z dôvodu, ktorý v čase predaja ešte neexistoval a je bežný najmä s ohľadom na vek a ojazdenosť vozidla, tak nemáte právo odstúpiť od zmluvy a požadovať späť zaplatenú kúpnu cenu motorového vozidla.

Ak sa dá bez pochýb preukázať, že auto malo vady už v čase kúpy, a auto je ako uvádzate neupotrebiteľné, máte právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je jednostranný právny úkon. Odporúčame odstúpenie urobiť písomnou formou a zaslať predávajúcemu doporučene, aby ste mali dôkaz o doručení odstúpenia. Z tohto právneho úkonu musí byť jasné, že sa jedná o odstúpenie od zmluvy, a teda že odstupujete od konkrétnej zmluvy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
som dôchodkyňa, mám sedemdesiat. Odkedy som staršia už ma nohy, uši, oči. Neposlúchajú a tým častejšie sa stáva, že so mnou je vybabrane. Väčšinou si pofrflem, že zas som naletela atď. Ale prednedávnom mi sa mi stala ďalšia vec a už som si povedala dosť a popýtala sa svojich susediek, kamaratiek ako to riešiť. Dostala som na Vás kontakt.
Prosím Vás pekne, telefonicky pred mesiacom ma oslovila firma s tým, že ponúkajú daaky produkt-liek na zníženie bolesti kĺbov. Už som sa naučila, že nemám s ničím súhlasiť, že väčšinou sú to klamári všetko., ale pani do telefónu mi sľúbila, že prvých 20ks bude úplne zadarmo, zeleň zaplatím poštovné a podľa toho uvidím, či budem chceť užívať aj ďalej. Tak ma lámala dlho nakoniec som súhlasila s tým, že zaplatím poštovné a skúsim zdarma tu jednu kuru. Balíček mi prišiel, zaplatila som poštovné. A brala som to ako vybavené. Veď vyskúšam. Nejak som aj na to zabudla a po necelom mesiaci mi prišiel ďalší balíček s tým istým obsahom a s faktúrou šekom na zaplatenie 6 eur za tovar. Nakoľko žijem so svojho min.dôchodku ozaj nemám navyše ani cent a už nie 6 eur za niečo čo som ani nechcela a neobjednala. Na faktúre bolo hrubým, že špatnosť do nejakého termínu inak mi príde upomienka a zaplatím viac. Zavolala som na číslo na faktúre, že prečo mi posielajú tovar a mám niečo platiť, keď som si nič neobjednala a aj so zaslaním tej prvej kury za poštovné som súhlasila ozaj na silu. V telefóne mi nejaký mladík povedal, že počas prvého telefonátu, keď som súhlasila so vzorkou zdarma, tak som súhlasila zároveň aj s tým, že objednávka pokiaľ nebude zrušená bude opakovaná do odvolania, a teda každý mesiac mi pošlú ďalšiu kuru s tým, že musím zaplatiť 6 eur za balík. Tvrdila som mu, že som súhlasila len s kurou zdarma s ničím iným. On stále svoje, že to tam v telefóne odznelo, a že proste treba to zaplatiť. Alebo im to mám zaslať nazad na svoje náklady inak príde upomienka s väčšou platbou atď. Povedala som, že ja im to teda vrátim nerozbalila som ani jednu kuru. Ale kuriéra nepošlú ani dobierku neakcuptuju, musím to poslať nazad jediné na svoje náklady cca 4 eura i, keď som to vôbec nechcela ani neobjednávala. Ich to nezaujíma ak nepošlem pošlú upomienku v vyššou sumou a hotovo. Prosím Vás ako sa z tohto dostanem. Bez vydavkou z mojej strany? Ja ozaj nemám zvyšných eur na takéto klamstva, beriem dráhe lieky, niečo pod zub, na nájom si požičiavam koľkokrát. Ďakujem vopred veľmi pekne za čas, pomoc, radu. S pozdravom, p. Helenka z Ivanky pri Dunaji.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.07.2019)

Dobrý deň, 

z Vami uvedenej otázky vyplýva, že ste súhlasili s ponukou na predaj vzorky tovaru, ktorá Vám aj bola zaslaná a poštovné podľa oznámenia predávajúceho ste aj uhradili. 

V ďalší mesiac, predpokladáme, že júl 2019, Vám bol zaslaný ďalší balíček s výživ. doplnkami - liekmi a pripojenou faktúrou na sumu 6 €, ktorú sumu ste neuhradili.

V uvedenom prípade platia ust. zák. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (citujeme) :

"§ 7 :
(1) Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

§ 9 Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy
(1) Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.

§ 10
(1) Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
(2) Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.
(3) Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). /= 
informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,"

V zmysle cit.  zákonných ustanovení je potrebné, aby ste odstúpili od zmluvy s predávajúcim, ktorý na svojej stránke má mať zverejnený formulár na odstúpenie od zmluvy, prípadne môžete využiť vzorový formulár  na odstúpenie od zmluvy - príloha č. 3 k zákonu a tento emailom zašlete predávajúcemu (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/102/20190101#prilohy).

Následne po tomto odstúpení od zmluvy je treba predávajúcemu vrátiť tovar, ktorý Vám zaslal s tým, že od zmluvy ste odstúpili. Tovar pošlite doporučene  s podacím lístkom nie prvou triedou na adresu predávajúceho, t.j.  nie ako dobierku, lebo dobierku neprevezme. Ide o to, aby ste mali doklad o tom, že ste tovar zaslali na adresu predávajúceho.

Cenu za tovar preto neuhradzujte, lebo odstúpite od zmluvy a tovar musíte vrátiť.

Ak predávajúci vyhlásil v zmluvných podmienkach, že v prípade odstúpenia od zmluvy bude znášať náklady na dopravu, potom Vám predávajúci musí uhradiť aj náklady na vrátenie tovaru (§ 10 ods. 3 zákona - viď vyššie), ktorú sumu je povinný Vám povinný zaplatiť  bez zbytočného odkladu, najneskoršie do 14 dní. 

V prípade, že by  zo strany predávajúceho došlo k neprevzatiu tovaru (aj to sa môže stať), prípadne následne k nevráteniu sumy za poštovné služby za vrátenie tovaru odporúčame prípad nahlásiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu podľa sídla predávajúceho (www.soi.sk).

 

 

 


 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, dnes som si kupoval notebook. Prišiel však tovar, ktorý sa parametrami nezhodoval s produktom uvádzaným na stránke predajcu. Kontaktoval som ho, s tým, že mám záujem o vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy. Odpísal mi, že to nieje možné, kvôli interným zmenám vo firme. Odmieta mi poskytnúť vzorový formulár na vrátenie tovaru. Moja otázka teda znie : Ako mám postupovať, aby som sa dostal spať k svojim peniazom? Nejedná sa o podvod, keďže mi poslal niečo úplne iné?

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2019)

Dobrý deň,

ak ste kúpili tovar cez internet, potom sa na Vás vzťahuje zákon č 102/2014 Z.z., podľa ktorého máte právo na odstúpenie od zmluvy, aj bez udania dôvodu, a to v lehote 14 dní od doručenia. V prípade, ak Vás nepoučil o tomto práve a nezaslal vzorový formulár, lehota je až 1 rok a 14 dní. Odstúpiť môžete písomne zaslaním listu spolu s tovarom, prípadne emailom, nemusí to byť na vzorovom formulári. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, otec kúpil auto tento štvrtok a prišiel na ňom domov. V piatok už malo problémy so štartom, bolo zavezené do servisu a tam zistili, že je upchatý filter emisií pevných častíc, chcel by som sa opýtať, či je možné na základe toho, že je to chyba, ktorá nebola v inzeráte a takisto nebolo napísané, že auto ma problémy so štartom odstúpiť od zmluvy. Predávajúci bol kontaktovaný a hovoril, že už peniaze minul a ide na dovolenku. Je možné mu auto odviesť a požadovať, aby vrátil peniaze? Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2019)

Dobrý deň, prípady odstúpenia od zmluvy upravuje občiansky zákonník v § 597. V prípade, ak vada nerobí vec neupotrebiteľnou, alebo ak Vás predávajúci výslovne neubezpečil, že auto takéto vady nemá, máte nárok na primeranú zľavu z ceny.

Dôležité je teda znenie vašej zmluvy.

§ 597 OZ:
"(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.
(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým."

Od predávajúceho teda môžete žiadať primeranú zľavu z ceny, ak Vás predávajúci neubezpečil, že auto nemá žiadne vady.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, ako mám postupovať v prípade, že mi reklamná agentúra podvodným spôsobom nanútila ich služby, s, ktorými som po ich podľa mňa ako som už spomínal podvodným spôsobom súhlasil? Faktúru, síce s omeškaním som im už zaplatil, no po ďalšom telefonáte mi oznámili, že faktúru nemám zaplatenú, tak, že, či mi môžu upraviť splatnosť. Súhlasil som som si nebol istý, či som danú faktúru a danej firme zaplatil lebo tento rok to už bola asi desiata firma čo mi podobným spôsobom nanútila svoje služby. No a teraz mi zase volali, že s tým čo som súhlasil, tak som si objednal ďalšiu službu a zase to mám zaplatiť. Podotýkam, že všetko sa konalo telefonicky. Rad by som vedel, či môžem odstúpiť od daných, zmlúv, lebo vôbec nemám o ne záujem. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.11.2018)

Dobrý deň,

z otázky usudzujeme, že ste podnikateľom a telefonicky Vás kontaktovala nejaká reklamná agentúra s ponukou a následne ste uhradili faktúry niekoľkým reklamným agentúram.

Pokiaľ nemáte s agentúrou podpísanú žiadnu písomnú zmluvu, môžeme len odporučiť žiadnu faktúru neuhradzovať. Pokiaľ ste sa na základe zmluvy, prinajmenšom Vašej písomnej objednávky a jej potvrdenia zo strany reklamnej agentúry k ničomu nezaviazali, v prípade, že Vám zašlú nejakú faktúru v písomnej forme prípadne emailom, oznámte, že nemáte záujem o ich služby. Ak Vás budú kontaktovať len telefonicky, treba jasne povedať, že o služby nemáte záujem.

Pokiaľ ide o predchádzajúce Vami uhradené faktúry na reklamné služby, skontrolujte obsah faktúr a deklarovaných služieb /reklamné služby/ vo Váš prospech, a žiadajte vrátenie peňazí.

Predpokladáme, že ani v ostatných prípadoch nemáte žiadnu zmluvu /zrejme sa jedná o ponuku služieb, že budete zverejnený na internete v nejakých katalógoch/. K vyjadreniu resp. vymáhaniu týchto súm  by sme potrebovali vedieť viacej informácií a predovšetkým vidieť doklady, aby sme Vám s tým pomohli.

Máme len odporúčanie v tom smere, že ak Vás budú kontaktovať reklamné agentúry s ponukami, najprv je potrebné si všetko overiť, nakoľko niektoré tvrdia, že je Vašou povinnosťou, aby ste boli ako podnikateľ zverejnený v katalógoch, čo nie je pravda.

Nemusíte sa obávať vymáhania dlžnej sumy z nimi zaslaných faktúr pokiaľ nie je medzi Vami žiaden zmluvný vzťah podľa ust. Obchodného zákonníka. Podľa ust. Obchod. zákonníka platí, že "výkon práva, ktoré je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku nepožíva právnu ochranu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Prosím ako môžem odstúpiť od zmluvy zo zkupeneho auta na splátky z AAAauto úver mi vybavovali cez homecredit.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.07.2018)

Dobrý deň,

odstúpiť od zmluvy môžete len, ak to umožňuje zákon, alebo ak ste si to dohodli v zmluve. Odporúčam preto preštudovať zmluvu (aj kúpnu, aj úverovú) a zistiť, akými možnosťami a za akých okolností je zmluvu možné zrušiť. Vzhľadom na to, že neuvádzate dôvod, pre ktorý by ste chceli zmluvu zrušiť, nedokážem Vám v tomto momente povedať, či existuje zákonný dôvod odstúpenia zmluvy, alebo nie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

1/ darca je momentálne vlastníkom domu, v r 2006 došlo k vráteniu vlastníckeho práva 2/kompenzácia 4OOOOO SK bola už plnená v r. 2006 3/ v predmetnom odstúpení od darovacej zmluvy neboli žiadne zmienky o ďalšom vysporiadaní, nás však zaujíma, či samotné odstúpenie od darovacej zmluvy je platné, nakoľko z názvu dokumentu vyplýva, že by to mal byt jednostranný úkon, avšak tento dokument sa ďalej chová ako zmluva, kde sú vypísaní všetci účastníci citujem: "všetci účastníci sa dohodli, že sa vracia vlastnícke právo na darcov v celosti na predmetnom LV, tým sa vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti stáva bezpredmetným. " - sú týmto splnené zákonné podmienky na vrátenie daru? Nemal by obdarovaný sám vyjadriť svoju vôľu, že chce dar vrátiť aj dôvod? -nespĺňa tento dokument napadne nevýhodné podmienky pre obdarovaného, keďže tento dokument neudáva žiadnu hodnotu daru, lebo nebol vypracovaný znal. Posudok v r 2006, a pritom v tom období bol dar už zhodnotený o 1, 5 mil. Sk /doklady o úvere, faktúra za rekonštrukciu/, a teda nemohol obdarovaný vrátiť pôvodný dar, ktorý bol v darovacej zmluve z r. 1998 ocenený na 630000 Sk. Ide o to, že aj samotnú žiadosť na kataster napísal a podpísal iba darca, z čoho jasné vyplýva, že to bolo na jeho podnet, obdarovaný predmetné odstúpenie síce podpísal, ale, keďže vzťahy boli napäté, obdarovaný si neuvedomil skutočnosť, že súčasťou nie je znal. Posudok. - v závere odstúpenia je vyhlásenie, že si ho napísali účastníci sami a aj podpísali, čiže dokument nie je autorizovaný, účastníci nemajú právnické vzdelanie - o ďalších kompenzáciách nebola písomná zmienka - ďakujem, za Vaše posúdenie.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.05.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

1./ Zmena  v KN nie je možné vykonať len na základe listiny, v ktorej darca uplatňuje odstúpenie od darovacej zmluvy. To je len prejav jeho vôle.

2./ K zápisu zmeny  späť z obdarovaného na darcu  môže dôjsť buď na základe rozhodnutia súdu alebo na základe dohody darcu a obdarovaného.  Samotná listina, kde máte uvedené Vami dojednané podmienky, píšete , že sa nazýva resp. je označená ako odstúpenie od darovacej zmluvy. Ak uvedená listina ak bola podpísaná jej účastníkmi v postavení darcu a obdarovaného a spĺňa náležitosti podľa zákona sa posudzuje podľa svojho obsahu a nie podľa toho ako  sa nazýva v záhlaví uvedenej listiny /píšete, že bola označená ako odstúpenie/. Súčasťou listiny nemusí byť znal. posudok.

3./ Píšete, že sumy podľa listiny  /celkom  400.000,- Sk boli uhradené = 100.000,- Sk + úver  300.000,- Sk/ pôvodnému obdarovanému.

4./ Zrejme sa Vám jedná o doplatenie  rozdielu v cene obdržaného daru s jeho cenou v čase vrátenia, nakoľko bola vykonaná rekonštrukcia vo vyššej hodnote než je vrátená suma kompenzácie.  Sme tohto názoru na základe Vami uvedených údajov,  že uvedený nárok je už premlčaný vzhľadom na okolnosť, že  pôvodný obdarovaný už dostal kompenzáciu 400.000,- Sk a zmluve resp. vo Vami uvedenej listine nie sú o ďalších nárokoch medzi účastníkmi dojednané ďalšie podmienky . K tomuto záveru dochádzame len na základe Vami uvedených údajov. Prípadne môžete nám poslať zmluvu resp. listinu na posúdenie.

5./   V zmysle ust. 49  § Obč. zákonníka účastník, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, má právo od zmluvy odstúpiť. Tu je podmienkou však aj tieseň , ktorá musí existovať v čas podpísania zmluvy.

6./  Možnosť by bola len vo forme  dohody  s terajším vlastníkom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, dňa 15. 3 2017 som uzatvorila zmluvu o poskytovaní služieb so spoločnosťou poskytujúcou internet. Pripojenie ešte nebolo prevedené, Môžem odstúpiť od zmluvy bez sankcie aj keď je podpísaná s viazanosťou? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2017)

Dobrý deň. Odstúpenie od zmluvy je možné ak na to existuje zákonný alebo zmluvný dôvod. Pokiaľ ide o sankciu, tak treba povedať, že odstúpenie od zmluvy je výkonom práva, pričom za výkon práva by sa nemala ukladať sankcia (napr. zmluvná pokuta alebo iné).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Idem odstúpiť od zmluvy po nákupe na internete v lehote 14 dni. Objednával som si naraz dva tovary. Myslím rôzne druhy. Primárne chcem vrátiť jeden. Mal by som aj ten druhý, keď je to v rámci tej istej objednávky? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.03.2017)

Dobrý deň,

záleží na tom, či tento tovar ponúkal predajca spoločne, ako nerozlučnú súčasť s hlavným tovarom (napríklad notebook a k tomu ako darček puzdro na notebook), vtedy ak odstúpite od hlavnej zmluvy (napr. na notebook) tak zaniká aj zmluva na puzdro. Inak povedané, ak zanikne hlavná zmluva, zanikajú aj všetky ostatné zmluvy s ňou spojené. Iný prípad je, ak si objednáte dva rozlične druhy, ako je to vo Vašom prípade. Podľa môjho právneho názoru nezáleží na tom, či sú na jednej objednávke. Máte teda možnosť odstúpiť len od jedného tovaru, pričom druhého sa toto odstúpenie nedotkne. V odstúpení ale špecifikujte, od ktorého tovaru konkrétne odstupujete.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás chcela by som sa len opýtať, či ma môže prenajímateľ doslova zo dňa na deň vyhodiť z bytu aj s malými deťmi na základe ročného vyúčtovania, ktoré bolo v máji 2016 a 29. 5. 2016 nás prišla dcéra majiteľky vyhodiť, že polroka nemáme zaplatený nájom, hoci sme mali všetko zaplatené. Oni si to vyúčtovanie rozrátali na mesačne nájomné a z toho im vyšlo, že viac ako polroka nemáme zaplatené a do 1. 6. 2016 sme sa museli vysťahovať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.02.2017)

Dobrý deň, od každej zmluvy je možné odstúpiť, resp. vypovedať ju iba za prípadov dohodnutých v zmluve alebo upravených v zákone. Občiansky zákonník predpokladá možnosť vypovedať nájomnú zmluvu z dôvodu, že nájomca neplatí nájomné. Je však v takýchto prípadoch rozlišovať neplatenie nájomného a nedoplatok za energie podľa vyúčtovania správcu bytového domu. Rovnako je potrebné uviesť, že pri vypovedaní zmluvy nie je možné od nájomcu požadovať opustiť byt zo dňa na deň. Povinnosť opustiť nehnuteľnosť vzniká uplynutím výpovednej doby, ktorá je podľa zákona dvojmesačná, ak nie je dohodnuté inak. Násilným spôsobom Vás nemôže z nehnuteľnosti vysťahovať. Zo skutočností uvedených vo Vašej otázke mi skôr vyplýva, že neboli splnené podmienky na vysťahovanie z nehnuteľnosti a pravdepodobne ani na ukončenie nájomnej zmluvy z dôvodu neplatenia nájomného. Pre ďalšie posúdenie by však bolo potrebné detailnejšie posúdenie Vášho prípadu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpila som si tovar cez internetovú predajňu. Tovar však nesplnil moje očakávania, a tak som sa ho rozhodla vrátiť predajcovi do 14 dní od doručenia tovaru - teda v zákonnej lehote. Predajca mi však odmieta vrátiť sumu uhradenú za tovar s odôvodnením, že peniaze za tovar nevracia. Môže mi zaslať len poukážku v uvedenej sume, ktorú ja môžem vyčerpať v lehote 24 mesiacov, avšak len na nákup na jeho stránke. Odporúča mi prečítať si jeho obchodné podmienky, takto to má totiž uvedené na stránke. Myslela som si, že tento problém je ošetrený zákonom a predajcovia si ho nemôžu ľubovoľne prispôsobovať. Prosím Vás o odpoveď, či je možný takýto postup, že mi predajca nechce vrátiť sumu späť na účet. Vopred Vám ďakujem za odpoveď. S pozdravom,

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.01.2017)

Dobrý deň,

presne ako uvádzate. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku striktne vymedzuje povinnosti predávajúceho. Ak ste od zmluvy odstúpili v lehote, pričom išlo o tovar, ktorý je možné vrátiť (ten, ktorý nie je možné vrátiť vymedzuje zákon (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/102/20160201#paragraf-7.odsek-6) je predávajúci Vám povinný po doručení tovaru vrátiť peniaze. Aj spôsob vrátenia ustanovuje zákon.

Podľa § 9 zákona 102/2014 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Z toho vyplýva, že je na Vás, či sa s predávajúcim dohodnete na inom spôsobe. Ak nie, je povinný Vám sumu vrátiť rovnakým spôsobom.

Ak nebude ochotný spolupracovať, môžete sa obrátiť na súd a samozrejme na Slovenskú obchodnú inšpekciu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk