Máte
otázku?

Úprava pracovného času


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčín

Otázka: Úprava pracovného času

Dobrý deň, môže otec maloletého dieťaťa (ZŤP/S) žiadať o úpravu pracovného času alebo nesúhlasiť s preradením z trojzmennej prevádzky (ranná, poobedná, nočná zmena, 5 pracovných dní, víkend voľno) na nepretržitú prevádzku (2, 2, 3 - teda 7 dní v kuse v práci a 2 dni voľno)? Je možné odôvodniť žiadosť starostlivosťou o dieťa? Matka dieťaťa poberá opatrovateľský príspevok. Zamestnávateľ v práci vychádza v ústrety ženám - pracujú na dvojzmennej prevádzke a existujú tam aj pracovníci, ktorí ostávajú na trojzmennej prevádzke - teda nie sú na nepretržitej zmene. Ďakujem.

Odpoveď: Úprava pracovného času

Dobrý deň,

v tejto súvislosti je relevantné ustanovenie § 164 ods. 1 a 2 Zákonníka práce, podľa ktorého Zamestnávateľ je povinný prihliadať pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných zmien aj na potreby tehotných žien a žien a mužov starajúcich sa o deti. Ak požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. 

Vážne prevádzkové dôvody by musel zamestnávateľ preukázať a zdôvodniť, že skutočne nie je možné takejto žiadosti vyhovieť. Prácu nadčas, či pracovnú pohotovosť je možné s vyššie uvedenými osobami len dohodnúť.

Okrem toho, ak ste mali v pracovnej zmluve určený pracovný čas určitým spôsobom (na 3 zmeny) a zamestnávateľ mení takto určený čas na nepretržitú prevádzku, ide podľa môjho právneho názoru o zmenu pracovnej zmluvy, na ktorý sa vyžaduje súhlas zamestnanca, pretože obsah pracovnej zmluvy je možné meniť len po dohode zamestnanca a zamestnávateľa.

Trápi vás "Úprava pracovného času" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Úprava pracovného času (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám manžela pracujúceho v zahraničí a doma mám dve maloleté deti vo veku 6 a 2 roky. Môže mi zamestnávateľ prideliť aj popoludňajšie smeny, hoci potom už nie som schopná deti vyzdvihnúť zo škôlky? Ďakujem.

Odpoveď: Úprava pracovného času

(odpoveď odoslaná: 19.08.2023)

Dobrý deň, áno, bohužiaľ môže. 

Zamestnávateľ pri rozvrhnutí pracovného času a organizácii práce, nemôže prihliadať na súkromné pomery a situáciu doma u každého jedného svojho zamestnanca.

Skutočnosť, že ste zamestnaná ale nie ste na materskej dovolenke pre zamestnávateľa znamená, že ste zamestnávateľovi k dispozícii.

Rovnako ani skutočnosť, že Váš manžel pracuje v zahraničí, Vás nestavia do pozície osamelého rodiča starajúceho sa o dieťa, ktorý má podľa zákonníka práce zvýšenú ochranu premietnutú do pracovných podmienok. 

Podľa § 85 ods. 1 Zákonníka práce, "Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou."

Podľa § 85 ods. 5 Zákonníka práce, "Pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne. Zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas najviac 38 a 3/4 hodiny týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke má pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne."

Samozrejme, môžete sa skúsiť so zamestnávateľom dohodnúť, aby Vám nechal len doobedné smeny. V prípade neúspechu u zamestnávateľa, by ste si mali skúsiť nájsť takú prácu, kde sa nepracuje na smeny ale pracovný čas je rozvrhnutý tak, ako by Vám to vyhovovalo, napríklad od 07:00 hod do 15:30 hod.. 

V prípade, ak by ste mali také zamestnanie, že by ste nepracovali na smeny, tak by ste si mohli so zamestnávateľom dohodnúť kratší pracovný čas podľa § 49 Zákonníka práce. 

Podľa § 49 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Úprava pracovného času (Pracovné právo)

Dobrý deň, som osoba so zdravotným postihnutím. Môžem požadovať od zamestnávateľa, aby mi umožnil pracovať z domu aspoň pár dní v týždni, aj keď to v organizácii nie je zvykom? Svoju prácu viem bez problémov vykonávať aj z domu. Ďakujem.

Odpoveď: Úprava pracovného času

(odpoveď odoslaná: 10.08.2023)

Dobrý deň, na vašu otázku uvádzame odpoveď, že riešenie vykonávania práce z domu formou domáckej práce alebo telepráce je právne možné za predpokladu dohody so zamestnávateľom v zmysle ust. § 52 Zákonníka práce, z ktorého vyberáme :

"Domácka práca a telepráca (1) Ak sa práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca, ide o a) domácku prácu, b) teleprácu, ak sa práca vykonáva s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku. (2) Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje. Pri výkone práce podľa prvej vety sa primerane uplatní odsek 8 písm. b) a odseky 9 až 11. (3) Za domácnosť zamestnanca sa na účely odsekov 1 a 2 považuje dohodnuté miesto výkonu práce mimo pracoviska zamestnávateľa. (4) Na výkon domáckej práce alebo telepráce sa vyžaduje alebo telepráce sa vyžaduje dohoda zamestnávateľa so zamestnancom v pracovnej zmluve. (5) V pracovnej zmluve možno dohodnúť, že domácka práca alebo telepráca sa v celom rozsahu alebo sčasti bude vykonávať na mieste, ktoré si zamestnanec určí, ak to povaha práce umožňuje. V pracovnej zmluve možno dohodnúť aj rozsah domáckej práce alebo telepráce alebo minimálny rozsah výkonu práce zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa, ak sa domácka práca alebo telepráca nemá vykonávať len z domácnosti zamestnanca. (6) Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu dohodnúť, že zamestnanec si pri domáckej práci alebo telepráci bude sám rozvrhovať pracovný čas v rámci celého týždňa, alebo sa domácka práca alebo telepráca bude sám rozvrhovať pracovný čas v rámci celého týždňa, alebo sa domácka práca alebo telepráca bude vykonávať v pružnom pracovnom čase."

Podotázka: Úprava pracovného času (Pracovné právo)

Dobrý deň, moja mama pracuje pre SBS. Má dve kolegyne, ktoré nie sú na plný, ale na čiastočný úväzok. Napriek tomu, že moja mama je na plný úväzok, má najmenej smien za mesiac. Tento stav trvá už pol roka. Rozprávala sa o tom s nadriadenými, ale neviedlo to nikam. Čo by mala robiť v tomto prípade? Ďakujem.

Odpoveď: Úprava pracovného času

(odpoveď odoslaná: 16.11.2022)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 47 Zákonníka práce, podľa ktorého platí, že odo dňa, keď vznikol pracovný pomer je zamestnávateľ je povinný okrem iných prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou.

Pri neprideľovaní práce zamestnávateľom resp. nemožnosti jej prideľovania platí ust. § 142 Zákonníka práce :

"Prekážky na strane zamestnávateľa (1) Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. (2) Ak zamestnanec nemohol vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, poskytne mu zamestnávateľ náhradu mzdy najmenej 50 % jeho priemerného zárobku. (3) Ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku. (4) Ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. Dohodu podľa prvej vety nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa. (5) Ak zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, po dohode so zamestnancom, pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa požiada o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce podľa osobitného predpisu (ďalej len „podpora v čase skrátenej práce“), zamestnávateľ poskytne zamestnancovi za čas trvania tejto prekážky v práci náhradu mzdy v sume najmenej 80 % jeho priemerného zárobku; ustanovenia odsekov 1 až 4 a § 250b ods. 6 o sume náhrady mzdy sa neuplatnia. Ak sa zamestnávateľovi neposkytne podpora v čase skrátenej práce na pracovné miesto zamestnanca, patrí zamestnancovi za čas trvania prekážky v práci na strane zamestnávateľa podľa prvej vety náhrada mzdy v sume podľa odsekov 1 až 4 alebo § 250b ods. 6. (6) Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z vážnych prevádzkových dôvodov, môže zamestnávateľ postupovať podľa § 87a; ustanovenie § 90 ods. 9 sa v tomto prípade nemusí uplatniť. "

Vo veci odporúčam Vašej mame, aby informovala zamestnávateľa o vyššie uvedených zák. ustanoveniach so žiadosťou o prideľovanie práce podľa pracovnej zmluvy a k vyplateniu mzdových nárokov podľa Zákonníka práce. 

Ak k náprave nedôjde odporúčam kontaktovať príslušný Národný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.

 


Trápi vás "Úprava pracovného času" a chcete pomôcť?

Podotázka: Úprava pracovného času (Pracovné právo)

Dobrý deň, som plne invalidný dôchodca s preukazom ZŤP. Nedávno som začal pracovať ako učiteľ základnej školy na plný úväzok a naviac mi bolo pridelené aj dve hodiny nadčasu. Avšak mám pocit, že túto workloadu nezvládam. Je možné skrátiť úväzok počas roka alebo upraviť pracovnú dobu s ohľadom na to, že som držiteľom preukazu ZŤP? Ďakujem.

Odpoveď: Úprava pracovného času

(odpoveď odoslaná: 15.10.2021)

Dobrý deň,

áno, zamestnávateľ v zmysle § 49 ods. 2 Zákonníka práce môže so zamestnancom kedykoľvek počas trvania pracovného pomeru dohodnúť zmenu dohodnutého pracovného času (teda ustanoveného týždenného pracovného času) aj na kratší pracovný čas, a to buď z objektívnych dôvodov ale aj subjektívnych dôvodov na strane Vás ako zamestnanca. Vzhľadom na to, že sa mení dohodnutý obsah pracovnej zmluvy, v súlade s § 54 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne.


Podotázka: Úprava pracovného času (Pracovné právo)

Dobrý deň, Chcem sa opýtať, či mi môže zamestnávateľ skrátiť pracovný čas na polovičný úväzok s odôvodnením, že nás nechce prepustiť? Ďakujem.

Odpoveď: Úprava pracovného času

(odpoveď odoslaná: 19.01.2021)

Dobrý deň,
zamestnávateľ môže urobiť aj takéto opatrenie na zamedzenie prepúšťania, avšak musí sa na tom s Vami dohodnúť. Takéto podstatné veci, ktoré máte dohodnuté v pracovnej zmluve tvoria obsah pracovného pomeru a ten je možné meniť len dohodou. Je teda na Vás, či pristúpite na zmenu, za cenu zachovania práce hoci s nižšou mzdou, alebo budete trvať na súčasnom stave s rizikom prepustenia.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Úprava pracovného času (Pracovné právo)

Dobrý deň, som tehotná a pracujem v obchode, kde vykonávam 10,5-hodinové zmeny, napríklad dva razy po 10,5 hodiny a potom mám dva dni voľno. V mojej zmluve je napísané, že pracujem 40 hodín týždenne. Chcela by som sa opýtať, či je môj zamestnávateľ povinný skrátiť mi pracovnú dobu na 8 hodín a nenechať ma robiť 10,5 hodiny v jednom kuse, keď som tehotná. Ďakujem.

Odpoveď: Úprava pracovného času

(odpoveď odoslaná: 12.11.2020)

Dobrý deň,
ak máte dohodnutý rovnomerný pracovný čas (v pracovnej zmluve) tak potom ho musí rešpektovať. Maximálny pracovný čas počas dňa je 8 hodín. Okrem toho, ako tehotná zamestnankyňa, pokiaľ ste zamestnávateľovi oznámili, že ste tehotná, máte status chránenej osoby a pokiaľ to vyžaduje Váš stav, potom máte nárok na vhodnú úpravu pracovného času. Odporúčam ho písomne požiadať, aby Vám prácu rozložil rovnomerne (primerane upravil pracovný čas), v opačnom prípade, že budete konatktovať inšpektorát práce.


Trápi vás "Úprava pracovného času" a chcete pomôcť?

Podotázka: Úprava pracovného času (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím, môžete mi zmeniť osemhodinový pracovný čas na dvanásťhodinový? V prípade, že mi to nebude vyhovovať kvôli starostlivosti o dieťa, je možné ďalšie úpravy? Ďakujem.

Odpoveď: Úprava pracovného času

(odpoveď odoslaná: 03.11.2020)

Dobrý deň,
záleží, ako to máte v pracovnej zmluve a hlavne, či máte dohodnutý rovnomerný, alebo nerovnomerný pracovný čas. Ak máte ale v zmluve fixne dohodnutých 8 hodín, nemôže Vás nútiť pracovať 12 hodín. Jedine, ak by splnil podmienky pre nadčas. Ak sa zamestnanec potrebuje starať o dieťa mladšie, ako 15 rokov a zamestnávateľovi nebránia vážne prevádzkové dôvody, musia Vám umožiť úpravu pracovného času. Ak to neumožní, tak porušuje zákon a museli by ste sa tejto úpravy domáhať na súde. 


Podotázka: Úprava pracovného času (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem na polovičný úväzok, päť dní v týždni po štyri hodiny. Mám však možnosť ísť pracovať aj do druhého zamestnania na čiastočný úväzok. Ak z tohto dôvodu požiadam o zmenu rozvrhu pracovného času z piatich dní na tri dni, je zamestnávateľ povinný mi vyhovieť, alebo môže odmietnuť? Ďakujem.

Odpoveď: Úprava pracovného času

(odpoveď odoslaná: 12.09.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 49 Zákonníka práce platí (citujeme) :

"(1) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas.

(2) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť zmenu ustanoveného týždenného pracovného času na kratší týždenný pracovný čas a zmenu kratšieho týždenného pracovného času na ustanovený týždenný pracovný čas."

 

Následne podľa ust. § 54 Zákonníka práce platí, že dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne; teda zamestnávateľ môže ale nemusí súhlasiť s Vami navrhnutou zmenou úpravy prac. zmluvy.

Zrejme by bolo dobré resp. vhodné dojednať zmenu prac. zmluvy tak, aby pracovný úväzok za 3 dni  v týždni zodpovedal 20 hodinám týždenne. 

 


Podotázka: Úprava pracovného času (Pracovné právo)

Pracovné právo: Vypracovanie vnútorných smerníc. Dobrý deň, sme nezisková organizácia - stredisko Evanjelickej diakonie - denný stacionár, a potrebovali by sme poradiť, ako by mala vyzerať smernica alebo predpis ohľadom úpravy týždenného pracovného času zo 40 hodín týždenne na 37,5 hod. týždenne a kto by mal túto smernicu prijať. Nemáme odborovú organizáciu, naše zariadenie má 7 zamestnancov a zamestnávateľ - štatutár súhlasí s úpravou pracovného času. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Úprava pracovného času

(odpoveď odoslaná: 04.02.2019)

Dobrý deň, 

vo Vašom prípade nie sú potrebné žiadne smernice.

Je potrebné vyhotoviť zmenu pracovnej zmluvy o zmene pracovného času zo 40 hodín týždenne na 37,5 hodiny týždenne podľa ust. § 54 Zákonníka práce :

"Dohoda o zmene pracovných podmienok

Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne."


Trápi vás "Úprava pracovného času" a chcete pomôcť?

Podotázka: Úprava pracovného času (Pracovné právo)

Dobrý deň. Pracoval som v turnuse, teda 10 dní po 42 hodín, aj v sobotu. Teraz, od 1. 1. 2019, ma zamestnávateľ preradil na denné služby, teda 7 dní po 30 hodín. Chcel by som sa spýtať, či je zamestnávateľ povinný mi zvýšiť plat o sumu, ktorú strácam na príplatkoch. Ďakujem.

Odpoveď: Úprava pracovného času

(odpoveď odoslaná: 31.12.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. § 43 ZP platí (citujeme) :
"(1) V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú: 
a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika, 
b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto), 
c) deň nástupu do práce, 
d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

(2) Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem náležitostí podľa odseku 1 aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby. 
(3) Ak sú pracovné podmienky podľa odseku 1 písm. d) a odseku 2 dohodnuté v kolektívnej zmluve, stačí uviesť odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy; inak stačí uviesť odkaz na príslušné ustanovenia tohto zákona."

Pokiaľ máte dohodnutú zmennosť v pracovnej zmluve, nie ste síce povinný súhlasiť so zmenou pracovnej zmluvy, pritom tento nesúhlas nie je porušením pracovnej disciplíny. 

V prípade Vášho súhlasu so zmenou prac. doby na jednozmennú prevádzku zamestnávateľ nie je povinný vyplácať Vám doplatok. 

Zákonník práce však nevylučuje, aby ste sa dohodli na zmene -zvýšení mzdy pri jednozmennej prevádzke.
 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Úprava pracovného času" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.