Úprava pracovného času


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 12. 6. 2018

Otázka: Úprava pracovného času

Dobrý deň, môže otec dieťaťa - maloleté, ZŤP/S - žiadať o úpravu pracovného času, resp. nesúhlasiť s preradením z 3 zmennej prevádzky ( ranná, poobedná, nočná zmena 5 pracovných dni, víkend voľno ) na nepretržitú prevádzku ( 2, 2, 3 - t.j. 7 dni v kuse v práci a 2 dni voľno ). Žiadosť odôvodniť starostlivistou o dieťa? Matka dieťaťa poberá na dieťa opatrovateľský príspevok. V práci zamestnávateľ vychádza v ústrety ženám - pracujú na 2 zmeny a sú tam pracovníci, ktorí ostávajú pracovať na 3 zmeny - t.j.nie sú na nepretržitej zmene. Ďakujem.

Odpoveď: Úprava pracovného času

Dobrý deň,

v tejto súvislosti je relevantné ustanovenie § 164 ods. 1 a 2 Zákonníka práce, podľa ktorého Zamestnávateľ je povinný prihliadať pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných zmien aj na potreby tehotných žien a žien a mužov starajúcich sa o deti. Ak požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. 

Vážne prevádzkové dôvody by musel zamestnávateľ preukázať a zdôvodniť, že skutočne nie je možné takejto žiadosti vyhovieť. Prácu nadčas, či pracovnú pohotovosť je možné s vyššie uvedenými osobami len dohodnúť.

Okrem toho, ak ste mali v pracovnej zmluve určený pracovný čas určitým spôsobom (na 3 zmeny) a zamestnávateľ mení takto určený čas na nepretržitú prevádzku, ide podľa môjho právneho názoru o zmenu pracovnej zmluvy, na ktorý sa vyžaduje súhlas zamestnanca, pretože obsah pracovnej zmluvy je možné meniť len po dohode zamestnanca a zamestnávateľa.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Úprava pracovného času (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem na polovičný úväzok, 5 dni v týždni po 4 hodiny. Mám však možnosť ísť pracovať aj do druhého zamestnania na čiastočný úväzok. Ak z tohto dôvodu požiadam o zmenu rozvrhnutia pracovného času z 5 dni na 3 dni, je zamestnávateľ povinný mi vyhovieť alebo môže odmietnuť ? ĎAKUJEM.

Odpoveď: Úprava pracovného času

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.09.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 49 Zákonníka práce platí (citujeme) :

"(1) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas.

(2) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť zmenu ustanoveného týždenného pracovného času na kratší týždenný pracovný čas a zmenu kratšieho týždenného pracovného času na ustanovený týždenný pracovný čas."

 

Následne podľa ust. § 54 Zákonníka práce platí, že dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne; teda zamestnávateľ môže ale nemusí súhlasiť s Vami navrhnutou zmenou úpravy prac. zmluvy.

Zrejme by bolo dobré resp. vhodné dojednať zmenu prac. zmluvy tak, aby pracovný úväzok za 3 dni  v týždni zodpovedal 20 hodinám týždenne. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Úprava pracovného času (Pracovné právo)

Pracovné právo vypracovanie vnútorných smerníc Dobrý deň, sme nezisková organizácia -stredisko Evanjelickej diakonie - denný stacionár a potrebovali by sme poradiť ako by mala vyzerať smernica alebo predpis ohľadom úpravy týždenného pracovného času zo 40 hodín týždenne na 37, 5 hod. Týždenne a kto by mal túto smernicu prijať. Odborovú organizáciu nemáme, naše zariadenie ma 7 zamestnancov a zamestnávateľ - štatutár súhlasí s úpravou pracovného času. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Úprava pracovného času

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.02.2019)

Dobrý deň, 

vo Vašom prípade nie sú potrebné žiadne smernice.

Je potrebné vyhotoviť zmenu pracovnej zmluvy o zmene pracovného času zo 40 hodín týždenne na 37,5 hodiny týždenne podľa ust. § 54 Zákonníka práce :

"Dohoda o zmene pracovných podmienok

Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Úprava pracovného času (Pracovné právo)

Dobrý deň. Pracoval som na turnus tj. 10. 42 hod. aj v sobotu, a teraz od 01. 01. 2019 ma zamestnávateľ preraďuje na denne služby tj. 7. 30 a chcel by som sa opýtať, či musí zamestnávateľ mi zvýšiť plat o tú čiastku čo strácam na príplatkoch. Ďakujem.

Odpoveď: Úprava pracovného času

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.12.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. § 43 ZP platí (citujeme) :
"(1) V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú: 
a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika, 
b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto), 
c) deň nástupu do práce, 
d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

(2) Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem náležitostí podľa odseku 1 aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby. 
(3) Ak sú pracovné podmienky podľa odseku 1 písm. d) a odseku 2 dohodnuté v kolektívnej zmluve, stačí uviesť odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy; inak stačí uviesť odkaz na príslušné ustanovenia tohto zákona."

Pokiaľ máte dohodnutú zmennosť v pracovnej zmluve, nie ste síce povinný súhlasiť so zmenou pracovnej zmluvy, pritom tento nesúhlas nie je porušením pracovnej disciplíny. 

V prípade Vášho súhlasu so zmenou prac. doby na jednozmennú prevádzku zamestnávateľ nie je povinný vyplácať Vám doplatok. 

Zákonník práce však nevylučuje, aby ste sa dohodli na zmene -zvýšení mzdy pri jednozmennej prevádzke.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Úprava pracovného času (Pracovné právo)

Dobrý deň, ja by som sa chcela opýtať. Zamestnávateľ mi umožnil podľa § 164 pracovať na 1 zmenu. Po 4 mesiacoch mi to chce zrušiť ma na to právo, i keď sú úseky, kde sa pracuje na 1 zmenu. Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Úprava pracovného času

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.11.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ trvá dôvod uvedený v § 164 Zákonníka práce, pre ktorý je zamestnávateľ povinný povoliť úpravu pracovného času, potom nemôže jednostranne svoje rozhodnutie zmeniť. Jediná výnimka by bola, že tomu, aby ste naďalej takto pracovali bránia vážne prevádzkové dôvody (napr. nemá dostatok zamestnancov, naliehavá zvýšená potreba práce a pod.). Odporúčam preto požiadať zamestnávateľa o dôvod, prečo chce rozhodnutie zmeniť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Úprava pracovného času (Pracovné právo)

Ďakujem za odpoveď. Prosím Vás, čo sa týka veku dieťaťa, zohľadňuje sa pri dieťati ZTPS aj vyšší vek napr.do 18. Rokov? Ďakujem.

Odpoveď: Úprava pracovného času

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.06.2018)

Dobrý deň,

zákon rozlišuje dve vekové hranice, a to 3 roky a 15 rokov, ak ide o osamelého zamestnanca. Pričom osamelým zamestnancom je zamestnanec, ktorý žije sám a je slobodný, ovdovený alebo rozvedený muž, slobodná, ovdovená alebo rozvedená žena. Pokiaľ ide o dieťa so zdravotným postihnutím, v tomto prípade zákon vyššiu vekovú hranicu neupravuje.

Do úvahy by prichádzal napr § 165 ZP: Ustanovenie § 164 ods. 2 sa vzťahuje aj na zamestnanca, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna a neposkytuje sa jej starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo ústavná starostlivosť v zdravotníckom zariadení.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Úprava pracovného času (Pracovné právo)

Dobrý deň, moja žena pracuje v obchode denne 11, 5 hod momentálne je v práci už 9 deň zo 6 hodinovým voľnom medzi tým. Chcem sa opýtať ma možnosť dať okamžitú výpoveď bez nejakej výpovednej lehoty?

Odpoveď: Úprava pracovného času

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2018)

Dobrý deň, 

zamestnanec, rovnako ako zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer okamžite len z dôvodov uvedených v zákone. Vami popisovaná situácia nie je dôvodom pre skončenie pracovného pomeru okamžite. Ak by však bola napr. ešte v skúšobnej dobe, bolo by možné skončiť pracovný pomer takpovediac aj "zo dňa na deň". 

V otázke neuvádzate, ako má rozvrhnutý pracovný čas, či rovnomerne, alebo nerovnomerne, prípadne či ide o nadčas alebo nie. Od toho záleží aj posudzovanie doby odpočinku a pod. Ak má napr. nerovnomerný prac. čas, potom nesmie počas 24 hodín prekročiť 12 hodín. Vzhľadom na to, že neuvádzate tieto skutočnosti, nie je možné posúdiť zákonnosť pracovného času, či doby odpočinku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk