Máte
otázku?

Výpoveď, zdravotné dôvody


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčín

Otázka: Výpoveď, zdravotné dôvody

Ak podám dvojmesačnú výpoveď a počas jej plynutia mi lekár potvrdí, že nemôžem vykonávať prácu zo zdravotných dôvodov, skončí sa pracovný pomer skôr, alebo neskôr? A ako je to v takom prípade s odstupným? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Výpoveď je jeden zo spôsobov skončenia pracovného pomeru. Podstata spočíva v tom, že pracovný pomer sa v prípade podania platnej výpovede nekončí jej podaním, ale až uplynutím dohodnutej, resp. zákonnej výpovednej doby. Výpoveď upravuje § 61 a nasl. Zákonníka práce:

(1) Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

(3) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b), nesmie počas dvoch mesiacov znovu utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto iného zamestnanca.

(4) Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.

Zamestnanec môže dať výpoveď podľa § 67 Zákonníka práce: Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Ak podá zamestnanec výpoveď, na takéto prípady sa nevzťahuje tzv. ochranná doba, či zákaz výpovede. Tie platia len pre výpoveď danú zamestnávateľom.

Ak by Vám počas plynutia výpovednej doby lekár potvrdil, že nemôžete vykonávať doterajšiu prácu, plynutie výpovednej doby sa neprerušuje. V takom prípade však vzniká povinnosť zamestnávateľovi, aby Vás preradil na inú vhodnú prácu. Podľa ustanovenia § 55 Zákonníka práce:

(1) Vykonávať práce iného druhu alebo na inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve, je zamestnanec povinný len výnimočne, a to v prípadoch ustanovených v odsekoch 2 a 4.

(2) Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, a) ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

(3) Ak nemožno dosiahnuť účel preradenia podľa odseku 2 preradením zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy, môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca v týchto prípadoch po dohode aj na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve.

(4) Zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov.

(5) Práca, na ktorú zamestnávateľ preraďuje zamestnanca podľa odseku 3, musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu. Zamestnávateľ je povinný prihliadnuť aj na to, aby táto práca bola pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu.

(6) Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zamestnancom dôvod preradenia na inú prácu a dobu, počas ktorej má preradenie trvať. Ak preradením zamestnanca dochádza k zmene pracovnej zmluvy, zamestnávateľ je povinný vydať mu písomné oznámenie o dôvode preradenia na inú prácu a o jeho trvaní okrem prípadov uvedených v odseku 4.

Preradiť na inú vhodnú práce je Vás zamestnávateľ počas plynutia výpovednej doby povinný práve preto, že pracovný pomer ešte počas plynutia výpovednej doby stále trvá.

Odstupné upravuje § 76 ods. 2 Zákonníka práce:

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, ak by ste podali výpoveď Vy, nepatrilo by Vám odstupné. Nárok na odstupné by Vám vznikol, ak by ste pracovný pomer ukončili dohodou, a to z dôvodu že ste ako zamestnanec stratili vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Pre úplnosť si dovoľujem uviesť, že nie je vylúčené, aby ste počas plynutia výpovednej doby skončili pracovný pomer aj iným spôsobom. Inak povedané, aj počas plynutia výpovednej doby, môžete so zamestnávateľom skončiť pracovný pomer dohodou, čím by Vám za splnenia ostatných zákonných podmienok mohol vzniknúť nárok na odstupné.

Trápi vás "Výpoveď, zdravotné dôvody" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, keď má syn problémy s chrbticou, býva často na PN a potreboval by preradenie na inú prácu. Čo znamená, že má predložiť zamestnávateľovi doklad o zdravotnom stave podľa lekárskeho posudku? Chodieva pravidelne k neurológovi, toto potvrdenie má žiadať od neho, alebo od niekoho iného? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 01.07.2024)

Dobrý deň, nie potvrdenie ale lekársky posudok do zamestnania. 

Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, čo musí byť potvrdené lekárskym posudkom. Lekársky posudok musí objektívne zhodnotiť zdravotný stav zamestnanca a musí ho vydať ošetrujúci lekár zamestnanca, ktorý ho pravidelne sleduje za účelom zdravotných problémoch.

V prípade Vášho syna, ktorý potrebuje preradenie na inú prácu z dôvodu zdravotných problémov s chrbticou, je najlepšie, aby požiadal svojho ošetrujúceho lekára, v tomto prípade neurológa, o vystavenie lekárskeho posudku. Tento lekársky posudok musí detailne popisovať zdravotný stav a neodporúčanie vykonávať konkrétnu fyzickú prácu. Posudok musí byť presný a jasný, aby zamestnávateľ pochopil dôvody preradenia.

Podľa § 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."   Podľa § 55 ods. 3 Zákonníka práce, "Ak nemožno dosiahnuť účel preradenia podľa odseku 2 preradením zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy, môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca v týchto prípadoch po dohode aj na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve."   Podľa § 56 Zákonníka práce,"Pred uzatvorením dohody o zmene pracovných podmienok podľa § 54 a pred preradením zamestnanca na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve podľa § 55, je zamestnávateľ povinný zabezpečiť jeho lekárske vyšetrenie v prípadoch ustanovených osobitným predpisom. Úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť nemožno od zamestnanca požadovať."

Zamestnávateľ potom musí posudok akceptovať a vykonať potrebné opatrenia na zmenu pracovného zaradenia podľa možností na pracovnom mieste.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám 61 rokov a dlhodobo som na PN s vážnou zdravotnou diagnózou. Lekár mi vystavil lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, z ktorého vyplýva, že svoju prácu už nemôžem vykonávať. Tento posudok chcem poslať zamestnávateľovi. Po ukončení PN plánujem ísť na predčasný dôchodok. Neviem, ako mám ďalej postupovať. Nie som si istý, či mám nárok na odstupné alebo odchodné od zamestnávateľa a či je zamestnávateľ povinný mi niečo z toho vyplatiť. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 17.06.2024)

Dobrý deň,

keď budete svojmu zamestnávateľovi posielať lekársky posudok, zároveň mu pošlite žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou zo zdravotných dôvodov s nárokom na odstupné podľa § 76 ods. 2 ZP a s nárokom na odchodné podľa § 76a ods. 1 ZP.

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, ktorý potvrdzuje, že nie ste schopný naďalej vykonávať svoju prácu z dôvodu Vášho zdravotného stavu  je kľúčový, lebo ak pracovný pomer skončí dohodou z dôvodu, že ste stratili vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, máte nárok na odstupné.

V tejto situácii ide o jeden z výpovedných dôvodov ale pracovný pomer sa môže z tohto dôvodu ukončiť aj dohodou. V samotnej dohode by mal byť uvedený dôvod ukončenia pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce v spojení s § 76 ods. 2 Zákonníka práce, ktorý zahŕňa právo na odstupné zo zdravotných dôvodov.

3. Okrem odstupného budete mať nárok aj na odchodné, ak pred ukončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení požiadate o predčasný starobný dôchodok. Podľa § 76a ods. 2 Zákonníka práce Vám prináleží odchodné vo výške aspoň jedného priemerného mesačného zárobku.

Výška odstupného sa odvíja od počtu odpracovaných rokov u daného zamestnávateľa, u ktorého končíte pracovný pomer.

Podľa § 76 ods. 2 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume  a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,  b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,  c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,  d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."   Podľa § 76a ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení."

Dohodnite sa so zamestnávateľom čo najskôr, aby ste mali všetky právne náležitosti upravené a zabezpečte si, že zdravotný dôvod bude jasne uvedený v dokumentoch.


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, ako sa dá skončiť pracovný pomer tak, aby zamestnancovi neplynula povinnosť výpovednej doby, ale aby mohol odísť zo zamestnania okamžite zo zdravotných dôvodov, aj keď zamestnávateľ trvá na dvojmesačnej výpovednej dobe? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 25.05.2024)

Dobrý deň,

zamestnanec by mohol skončiť pracovný pomer okamžite. Ale to len z dôvodov uvedených v § 69 ods. 1 Zákonníku práce. V prípade tohto zamestnanca by prichádzal do úvahy dôvod podľa písmena a), ak ho zamestnávateľ nepreradil na inú, pre neho vhodnú prácu.

Podľa § 69 ods. 1 Zákonníku práce, "Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,  b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,  c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie."

Ďalšou možnosťou je počas výpovednej doby čerpať zostávajúcu dovolenku. Zároveň, je možné, že zamestnanec počas výpovednej doby ochorie a skončí na PN. 

Upozorňujeme, že ak zamestnanec nedodrží výpovednú dobu, a ak to má uvedené v pracovnej zmluve, môže zamestnávateľ od neho požadovať peňažnú náhradu vo výške dvoch platov, čo zodpovedá dĺžke výpovednej doby (§ 62 ods. 8 Zákonníka práce). 

Podľa § 62 ods. 8 Zákonníka práce, "Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."


Trápi vás "Výpoveď, zdravotné dôvody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, vzhľadom na môj zdravotný stav, ktorý mi neumožňuje vykonávať svoju prácu na 100 %, ale len čiastočne, zamestnávateľ plánuje moje prepustenie. Napriek tomu, že v spoločnosti existujú voľné pracovné pozície, neponúkol mi náhradnú prácu. Tvrdí, že by som musela absolvovať výberové konanie, teda pohovor, čo mi príde mierne absurdné. Pracujem v tejto firme už 9,5 roka a potrebovala by som radu, ako sa môžem brániť proti prepusteniu. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 08.05.2024)

Dobrý deň,
zamestnávateľ by sa Vás mal pokúsiť preradiť na inú, pre Vás vhodnú prácu. Je to jeho zákonná povinnosť v zmysle ustanovenia § 55 Zákonníka práce. 

Čo sa týka výberového konania, skúste sa informovať, o akú pozíciu a na aký úväzok by išlo, ako to celé prebieha. Možno je to len zákonná podmienka a teda len formalita. 

Podľa § 55 ods. 2 Zákonníka práce, "Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."

Podľa § 55 ods. 3 Zákonníka práce, "Ak nemožno dosiahnuť účel preradenia podľa odseku 2 preradením zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy, môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca v týchto prípadoch po dohode aj na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve."

Podľa § 55 ods. 5 Zákonníka práce, "Práca, na ktorú zamestnávateľ preraďuje zamestnanca podľa odseku 3, musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu. Zamestnávateľ je povinný prihliadnuť aj na to, aby táto práca bola pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu."

Podľa § 55 ods. 6 Zákonníka práce, "Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zamestnancom dôvod preradenia na inú prácu a dobu, počas ktorej má preradenie trvať. Ak preradením zamestnanca dochádza k zmene pracovnej zmluvy, zamestnávateľ je povinný vydať mu písomné oznámenie o dôvode preradenia na inú prácu a o jeho trvaní okrem prípadov uvedených v odseku 4."

Ak by Vás zamestnávateľ odmietol preradiť, a dal by Vám výpoveď, môžete napadnúť túto výpoveď na súde neplatnosťou. Súd by rozhodol, že výpoveď je neplatná a že zamestnávateľ je povinný Vám za ten čas súdneho konania nahradiť mzdu. Rovnako ide o zákonný postup so zákonnými lehotami, pri ktorom sa už odporúča zastúpenie advokátskou kanceláriou.

Podľa § 77 prvá veta Zákonníka práce, "Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Podľa § 79 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru."


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem v jednej firme už sedem a pol roka a chcem podať výpoveď zo zdravotných dôvodov. Mám nárok na odstupné? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 28.04.2024)

Dobrý deň,
aby ste dostali odstupné, musel by Vám dať zamestnávateľ výpoveď. Takže ak vy chcete skončiť pracovný pomer výpoveďou, tak Vám nárok na odstupné nevzniká. 

Ak máte lekársku správu, z ktorej vyplýva, že nemôžete naďalej vykonávať Vašu doterajšiu prácu, predložte ju svojmu zamestnávateľovi a uvidíte aký postoj zaujme. Nakoľko, ešte pred samotným skončením pracovného pomeru, sa Vás musí pokúsiť preradiť na inú prácu podľa postupu v § 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce. 

Podľa § 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."

Ak by Vás zamestnávateľ nemohol preradiť na inú prácu, tak by Vám mal dať výpoveď zo zdravotných dôvovod, teda výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, s nárokom na dvojmesačné odstupné podľa § 76 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. 

Podľa § 63 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."

Podľa § 76 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov."

Je však možné, že zamestnávateľ Vám povie, aby ste výpoveď podali Vy bez odstupného. V tom prípade, by ste mohli skúsiť dohodnúť so zamestnávateľom ukončiť pracovný pomer dohodou v ktorej by bolo uvedený dôvod - zdravotný a v tom prípade, by ste mali nárok na trojmesačné odstupné podľa § 76 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce. 

Podľa § 76 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov."

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či je pri ukončení pracovného pomeru dohodou z dôvodu zdravotných problémov nutné predložiť zamestnávateľovi potvrdenie od lekára. Aké presné doklady sú potrebné? Postačuje odporúčanie od praktického lekára, kde sú uvedené dôvody pre ukončenie pracovného pomeru, alebo je nevyhnutné predložiť aj ďalšie dokumenty, napríklad od špecialistu? Konkrétne mám diagnostikované poškodenie zraku, tzv. stareckú slepotu, ktorá sa nedá liečiť operačne. Jedná sa len o udržiavanie stávajúceho stavu videnia alebo spomalenie jeho zhoršovania pomocou vitamínov, hlavne luteínu. Tento problém mi komplikuje prácu, ktorá spočíva výlučne v každodennom používaní počítača. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 26.04.2024)

Dobrý deň,
za účelom skončenia pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov, predložte zamestnávateľovi  odporúčanie lekára, lekársku správu alebo akékoľvek doklady týkajúce sa Vášho zdravotného stavu. Problém so zrakom môže byť tiež dôvodom na skončenie pracovného pomeru

Zamestnávateľ je povinný sa najprv pokúsiť preradiť Vás na iný druh práce v zmysle postupu podľa § 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce. 

Podľa § 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."   Ak preradenie nebude možné, alebo ak sa vzájomne dohodnú zamestnávateľ a zamestnanec na skončení pracovného pomeru dohodou, tak môžu skončiť pracovný pomer dohodou podľa § 60 ods 1 Zákonníka práce.   Podľa § 60 ods. 1 Záonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."   Zamestnávateľ môže namiesto dohody, dať zamestnancovi výpoveď zo zdravotných dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, s nárokom na odstupné vo výške, podľa odpracovaných rokov.   Podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."   Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume  a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,  b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,  c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 26.04.2024)

Dobrý deň,
za účelom skončenia pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov, predložte zamestnávateľovi  odporúčanie lekára, lekársku správu alebo akékoľvek doklady týkajúce sa Vášho zdravotného stavu. Problém so zrakom môže byť tiež dôvodom na skončenie pracovného pomeru

Zamestnávateľ je povinný sa najprv pokúsiť preradiť Vás na iný druh práce v zmysle postupu podľa § 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce. 

Podľa § 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."   Ak preradenie nebude možné, alebo ak sa vzájomne dohodnú zamestnávateľ a zamestnanec na skončení pracovného pomeru dohodou, tak môžu skončiť pracovný pomer dohodou podľa § 60 ods 1 Zákonníka práce.   Podľa § 60 ods. 1 Záonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."   Zamestnávateľ môže namiesto dohody, dať zamestnancovi výpoveď zo zdravotných dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, s nárokom na odstupné vo výške, podľa odpracovaných rokov.   Podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."   Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume  a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,  b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,  c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."
Trápi vás "Výpoveď, zdravotné dôvody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, firemný lekár mi zakázal pracovať v noci a na štvorzmennej prevádzke, nakoľko mám diabetes a odstránenú polovicu štítnej žľazy. Teraz môžem pracovať len na jednu smenu. Napriek tomu ma preradili na pozíciu, ktorú vôbec nezvládam. Po osemhodinovej pracovnej dobe som skončil na pohotovosti a následne na práceneschopnosti (PN). Mám možnosť podať výpoveď zo zdravotných dôvodov? Alebo musím k tomu získať potvrdenie od špecialistu a predložiť ho firemnému lekárovi, aby moje rozhodnutie uzavrel v môj prospech? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 04.03.2024)

Dobrý deň,
ak budete podávať výpoveď Vy, tak nemusíte uvádzať dôvod výpovede. Nepotrebujete lekárske potvrdenie.

Podľa § 67 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Výpoveď je potrebné urobiť písomne a je potrebné ju zamestnávateľovi doručiť, inak je neplatná. Písomnosť, ako je výpoveď sa doručuje zamestnávateľovi na pracovisku. 

Podľa § 61 ods. 1 Zákonníka práce, "Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná."

Podľa § 38 ods. 3 Zákonníka práce, "Písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku zmeny a zániku pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku."

Spolu s výpoveďou je spojené plynutie výpovednej doby, ktorá vždy začína plynúť 1. deň v mesiaci a končí sa uplynutím posledného dňa v mesiaci. 

Podľa § 62 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby."

Podľa § 62 ods. 6 Zákonníka práce, "Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace."

Podľa § 62 ods. 7 Zákonníka práce, "Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."

Pracovný pomer je možné namiesto výpovede ukončiť aj dohodou podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, kedy tiež nie je potrebné uvádzať dôvod skončenia. 

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."


Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 04.03.2024)

Dobrý deň,

ak budete mať lekárske potvrdenie, a dosiahete to, aby Vám dal zamestnávateľ výpoveď, tak potom máte nárok na odstupné

Malo by ísť o výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce.

V tom prípade by ste mali nárok na trojmesačné odstupné podľa § 76 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce. 

Podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva." 

Podľa § 76 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov."


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, momentálne som na pracovnej neschopnosti po operácii medzistavcových platničiek a mala by som záujem podať výpoveď z dôvodu zdravotných problémov. Som dohodnutá s lekárkou, ktorá mi pripraví návrh na priznanie invalidného dôchodku. Mohli by ste mi poradiť, akým spôsobom by som mala pri podávaní výpovede postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 20.01.2024)

Dobrý deň,
ak sa vrátite po PN a zamestnávateľ Vás nepreradí na inú, pre Vás vhodnú prácu (§ 55 ods. 2 písm. a) ZP), mal by s Vami skončiť pracovný pomer výpoveďou zo zdravotných dôvodov (§ 63 ods. 1 písm. c) ZP), kedy Vám vzniká nárok na odstupné (§ 76 ods. 1 ZP).

Podľa § 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."

Mali by ste dosiahnuť, aby výpoveď dal zamestnávateľ Vám a nie Vy. Ak by ste dali výpoveď Vy, nemali by ste nárok na odstupné

1. Požiadajte si o priznanie invalidného dôchodku tak, aby ste odpoveď dostali čo najskôr. Skutočnosť, že Vám bude priznaný invalidný dôchodok neovplyvňuje spôsob skončenia pracovného pomeru ani nárok na odstupné. Preto ani o tejto skutočnosti nemusíte zamestnávateľa informovať. Pri skončení pracovného pomeru a súčasným priznaním dôchodku (aj invalidného), Vám vznikne nárok na odchodné vo výške jedného platu.

Podľa § 76a ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení."

2. Oznámte zamestnávateľovi, že sa vraciate po PN a že vzhľadom na Váš zdravotný stav nebudete môcť vykonávať Vašu doterajšiu prácu. Neoznamujte mu plánované skončenie pracovného pomeru z Vašej iniciatívy. Uvidíte, ako zamestnávateľ bude postupovať. Ak by ste dali výpoveď Vy, nemali by ste nárok na odstupné

Podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."

Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume  a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,  b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,  c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, som na pracovnej neschopnosti a ukončujem pracovný pomer z dôvodu zdravotných problémov. Mám nárok na odstupné? Budem mať nárok na nemocenské dávky aj po skončení pracovného pomeru? Do kedy? Musím sa zaregistrovať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)? Ak áno, kedy tak musím urobiť? Ešte počas trvania pracovnej neschopnosti, alebo až po jej ukončení? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 11.01.2024)

Dobrý deň,

vo Vašej otázke nepíšete, akým spôsobom končíte pracovný pomer. Či dohodou, či ste dali výpoveď Vy alebo dal výpoveď zamestnávateľ Vám. 

Každopádne, nárok na odstupné by ste mali, ak by s Vami skončil pracovný pomer zamestnávateľ. Teda ak by Vám dal zamestnávateľ výpoveď zo zdravotných dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce. V tomto prípade vzniká nárok na odstupné podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce. Po skončení pracovného pomeru sa evidujte na úrade

Podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."

Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume  a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,  b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,  c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.


Trápi vás "Výpoveď, zdravotné dôvody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracovala som 10 rokov vo fabrike ako pracovníčka s káblami do výťahov. Postupne som mala problémy s rukami. Keďže som klesla na produktivite, nastalo prepúšťanie a prepustili ma. Navštívila som svoju lekárku, povedala som jej moje problémy, chodila som po vyšetreniach. Bola som aj na klinike pracovného lekárstva. Som nevhodná zdvíhania bremien a ťažkých vecí. Mám ponaťahované šľachy na rukách, trhlinu v lakti, ťažký stupeň karpálneho tunela a v ramene mám nejajú tekutinu. Zatiaľ to nemám ešte vyriešené. Som po operácii pravej ruky karpálneho tunela, postupne riešim aj ďalšie problémy. Boli u nás na pracovisku aj z hygieny ale akurát vtedy tam neboli káble, ktoré tam mali byť, všetky ženy pracovali s jedným najjednoduchším a ľahkým, ktorý tam bol a tie ostatné nepredviedli. Tak to bolo v rukách hygieny, dostala som odpoveď, že mi choroba nie je priznaná. Neviem aký dôvod na to mali ale s výsledkom nie som spokojná. Chcela by som sa odvolať na celoslovenskú komisiu. Vraj to musím všetko zaplatiť a to človeka odradí. Čo môže robiť človek, keď na to nemá. Nemôžem si to dovoliť, je to smutné, že obyčajný človek sa nedovolá svojich práv. Moje ruky sú v takom stave, že veľa nevládzem robiť. Bojím sa iba toho, že keď si nájdem robotu, že to nezvládnem, že ma prepustia lebo mám bolesti, musím odpočívať. Mam 51 rokov a už sa toho bojím čo bude so mnou. Bez peňazí sa to dnes nedá. Vopred Vám ďakujem za každú odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 16.12.2023)

Dobrý deň,
ak Vám Váš zdravotný stav nedovoľuje naďalej vykonávateľ Vašu doterajšiu prácu, tak Váš zamestnávateľ nepostupoval v rozpore so zákonom, ak Vám dal výpoveď. V tom prípade máte nárok na výpovednú dobu a na odstupné. Počas výpovednej doby, si môžete hľadať inú prácu (možno aj inú ako manuálnu), ktorá bude pre Vás vhodnejšia a ktorú budete zvládať.

Podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."

Podľa § 76 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov."   Ak sú Vaše zdravotné problémy následkom vykonávania Vašej doterajšej práce, čo je potvrdené lekárskych posudkom, tak ste mali od zamestnávateľa nárok na odstupné vo výške 10-násobku Vášho platu. Pri chorobe z povolania Vám vzniká viac nárokov podľa zákona o sociálnom poistení.    Podľa § 76 ods. 3 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku; to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť."

Čo sa týka odvolania voči rozhodnutiu, ktoré spomínate vo Vašej otázke, tak v rámci správneho konania Vám môže byť za odvolanie vyrubený správny poplatok. Výšku správnych poplatkov upravuje sadzobník zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Je však možné, že toto konanie by bolo oslobodené od správnych poplatkov podľa § 4 zákona. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď, zdravotné dôvody" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.