Máte
otázku?

Výpoveď, zdravotné dôvody


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčín

Otázka: Výpoveď, zdravotné dôvody

Ak podám dvojmesačnú výpoveď a počas jej plynutia mi lekár potvrdí, že nemôžem vykonávať prácu zo zdravotných dôvodov, skončí sa pracovný pomer skôr, alebo neskôr? A ako je to v takom prípade s odstupným? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Výpoveď je jeden zo spôsobov skončenia pracovného pomeru. Podstata spočíva v tom, že pracovný pomer sa v prípade podania platnej výpovede nekončí jej podaním, ale až uplynutím dohodnutej, resp. zákonnej výpovednej doby. Výpoveď upravuje § 61 a nasl. Zákonníka práce:

(1) Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

(3) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b), nesmie počas dvoch mesiacov znovu utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto iného zamestnanca.

(4) Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.

Zamestnanec môže dať výpoveď podľa § 67 Zákonníka práce: Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Ak podá zamestnanec výpoveď, na takéto prípady sa nevzťahuje tzv. ochranná doba, či zákaz výpovede. Tie platia len pre výpoveď danú zamestnávateľom.

Ak by Vám počas plynutia výpovednej doby lekár potvrdil, že nemôžete vykonávať doterajšiu prácu, plynutie výpovednej doby sa neprerušuje. V takom prípade však vzniká povinnosť zamestnávateľovi, aby Vás preradil na inú vhodnú prácu. Podľa ustanovenia § 55 Zákonníka práce:

(1) Vykonávať práce iného druhu alebo na inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve, je zamestnanec povinný len výnimočne, a to v prípadoch ustanovených v odsekoch 2 a 4.

(2) Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, a) ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

(3) Ak nemožno dosiahnuť účel preradenia podľa odseku 2 preradením zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy, môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca v týchto prípadoch po dohode aj na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve.

(4) Zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov.

(5) Práca, na ktorú zamestnávateľ preraďuje zamestnanca podľa odseku 3, musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu. Zamestnávateľ je povinný prihliadnuť aj na to, aby táto práca bola pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu.

(6) Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zamestnancom dôvod preradenia na inú prácu a dobu, počas ktorej má preradenie trvať. Ak preradením zamestnanca dochádza k zmene pracovnej zmluvy, zamestnávateľ je povinný vydať mu písomné oznámenie o dôvode preradenia na inú prácu a o jeho trvaní okrem prípadov uvedených v odseku 4.

Preradiť na inú vhodnú práce je Vás zamestnávateľ počas plynutia výpovednej doby povinný práve preto, že pracovný pomer ešte počas plynutia výpovednej doby stále trvá.

Odstupné upravuje § 76 ods. 2 Zákonníka práce:

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, ak by ste podali výpoveď Vy, nepatrilo by Vám odstupné. Nárok na odstupné by Vám vznikol, ak by ste pracovný pomer ukončili dohodou, a to z dôvodu že ste ako zamestnanec stratili vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Pre úplnosť si dovoľujem uviesť, že nie je vylúčené, aby ste počas plynutia výpovednej doby skončili pracovný pomer aj iným spôsobom. Inak povedané, aj počas plynutia výpovednej doby, môžete so zamestnávateľom skončiť pracovný pomer dohodou, čím by Vám za splnenia ostatných zákonných podmienok mohol vzniknúť nárok na odstupné.

Trápi vás "Výpoveď, zdravotné dôvody" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, dňa 28. novembra plánujem zamestnávateľovi predložiť môj lekársky posudok. Čo by som mal/a robiť, ak mi zamestnávateľ do 13. decembra nevyjadrí stanovisko? Mám po tomto termíne neprísť do práce, alebo mám ísť na pracovnú neschopnosť (PN)? Viem, že podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce by mi mal poskytnúť výpoveď. Ak by to nechcel urobiť, aké kroky by som mal/a podniknúť? A v prípade, že by mi navrhol dvojmesačnú výpovednú lehotu, mám právo ju odmietnuť? Chcel/a by som, aby mi bola finančne kompenzovaná. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 26.11.2023)

Dobrý deň,
všetko záleží, čo máte napísané v lekárskom posudku. Ak máte v lekárskom posudku napísané, že vzhľadom na Váš zdravotný stav, nemôžete naďalej vykonávať Vašu doterajšiu prácu, tak má zamestnávateľ zo zákona povinnosť pokúsiť sa, preradiť Vás na inú, pre Vás vhodnú prácu. 

Podľa § 55 ods. 2 Zákonníka práce, "Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."

Ak by Vás nepreradil (mohol ale nechcel) môžete Vy podať okamžité skončenie pracovného pomeru

Podľa § 69 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu."

Okamžité skončenie pracovného pomeru na rozdiel od výpovede má okamžitú účinnosť a Váš pracovný pomer sa skončí okamžite, pričom pri výpovedi Vám plynie výpovedná doba po skončení ktorej, Váš pracovný pomer skončí.  

Ak by Vás zamestnávateľ naozaj nemal možnosť Vás preradiť na inú prácu, tak potom by Vám mal dať výpoveď podľa § 63 ods.1 písm. c) Zákonníka práce, pričom by ste mali nárok na odstupné podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce. Výška odstupného sa odvíja do počtu odpracovaných rokov u daného zamestnávateľa. 

Podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."

Rozdiel medzi okamžitým skončením a výpoveďou zo zdravotných dôvodov je ten, že pri okamžitom skončení musí ísť o vážne ohrozenie zdravia zamestnanca z dôvodu nepreradenia na inú prácu. 

Čo sa týka výpovednej doby, jej navrhnutie či preplatenie uvádzame, že výpovedná doba sa nenavrhuje ale je daná zo zákona vždy pri výpovedi. Ak by ste dostali výpoveď alebo by ste výpoveď dali Vy, tak by Vám plynula výpovedná doba. Táto slúži na to, aby si zamestnávateľ našiel za Vás náhradu. Počas výpovednej doby môžete byť na PN.  

Podľa § 62 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby."

Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume 

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,  b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,  c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.  

Nič nevylučuje ani situácia, že sa so zamestnávateľom dohodnete a nakoniec skončíte Váš pracovný pomer dohodou s dátumom skončenia, ktorý Vám vyhovuje s odstupným. Existuje možnosť, že síce je daný výpovedný dôvod (zdravotné dôvody) ale forma skončenia pracovného pomeru je dohoda, v ktorej sa uvedie tento výpovedný dôvod.

V tom prípade by ste nemali výpovednú dobu a zároveň by ste mali nárok na odstupné podľa § 76 ods. 2 Zákonníka práce.   

Podľa § 76 ods. 2 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume  a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,  b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,  c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,  d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."

Len tak nenastúpiť do práce nemôžete, musíte mať vysporiadané so zamestnávateľom, či budete končiť pracovný pomer jedným, z vyššie uvedených spôsobov, alebo pôjdete na PN. Po predložení lekárskeho posudku poproste zamestnávateľa, aby Vám čo najskôr dal vyjadrenie.


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, zamestnala som sa prvý apríla tohto roku ako operátor výroby - triedenia a mletia PVC. Dňa 26. mája sa mi stal pracovný úraz - pomliaždenie dvoch prstov, bol som na pracovnej neschopnosti do 30. septembra. Lekársky posudok znel: nevykonávať ťažkú fyzickú prácu, nezdvíhať predmety ťažšie ako 10 kg, predpoklad trvalých následkov. Po odovzdaní lekárskeho posudku vedúcemu som ústne dostala výpoveď, avšak keďže som si vyžiadala, aby dôvod bol udaný kvôli zdravotným dôvodom, výpoveď bola stiahnutá. Odstúpili ma na dovolenku a poslali ma k firemnému lekárovi. Dňa 16. októbra som navštívila lekára a 17. októbra som už nastúpila do práce ale s tým, že ma preradili na iné pracovné miesto - operátor výroby -3D, pričom zmluvu mi nezmenili. Dňa 31. decembra mi pracovná zmluva v tejto firme končí. Žiadne vyjadrenie ohľadom mojej návštevy u lekára som nedostala, zmluvu mi nepredĺžia. Možno som ja mohla dať výpoveď zo zdravotných dôvodov? Alebo, čo by bolo najlepšie urobiť? Je zrejmé, že nechcú, aby som tam viac pracovala a chcú sa zbaviť toho, že mi pravdepodobne zostanú trvalé následky. Ďakujem za kladnú odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 30.10.2023)

Dobrý deň,
Váš pracovný pomer je dohodnutý na dobu určitú, do konca roka. Z toho dôvodu zamestnávateľ postupoval tak, ako píšete. Po predložení lekárskeho posudku Vás preradil na inú prácu. V prípade výpovede z Vašej strany, by ste nárok na odstupné nemali.

Podľa § 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."  

 

Podľa § 71 ods. 1 Zákonníka práce, "Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."  

Všetko závisí, aké závery prijal firemný lekár po vyšetrení zo 16. októbra. Či skutočne podľa tohto vyšetrenia, môžete alebo nemôžete vykonávať novú prácu, na ktorú ste bola preradená.

Požiadajte o predloženie tohto lekárskeho posudku.

Ak je v ňom uvedené, že nie je pre Vás vhodná ani nová práca, tak Váš zamestnávateľ by mal postupovať podľa § 76 ods. 3 Zákonníka práce, on by Vám mal dať výpoveď s nárokom na odstupné vo výške 10 násobku Vašej priemernej mzdy, alebo uzatvoriť s Vami dohodu o skončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov s rovnakým nárokom na odstupné.   

Podľa § 76 ods. 3 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku; to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť."  

 

Čo sa týka Vašich trvalých následkov pracovného úrazu, všetky nároky si voči zamestnávateľovi môžete uplatňovať aj po skončení pracovného pomeru. To všetko, však v zmysle ustanovení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v neskoršom znení. 


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, som pracujúci dôchodca a momentálne maródujem už tri mesiace, pričom ešte stále pokračujem. Môj problém spočíva v chorobe chrbtice. Lekár mi neodporúča pokračovať v práci kvôli zhoršenému stavu. Ako by som mal formulovať výpoveď k 31.12.?

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 29.10.2023)

Dobrý deň, ak ste sa rozhodli dať výpoveď, tu platia iba dve podmienky pre jej platnosť a to, aby bola písomná a súčasne, aby bola vášmu zamestnávateľovi doručená. Formulovať ju môžete takto:

"V zmysle ustanovenia § 67 Zákonníka práce dávam v ý p o v e ď z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou zo dňa  .............. (uveďte dátum vzniku pracovného pomeru). Môj pracovný pomer založený uvedenou pracovnou zmluvou sa tak skončí uplynutím výpovednej doby, t.j. dňa ..................."

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zamestnávateľovi doručená. Výpovedná doba je minimálne dvojmesačná v prípade, ak pracovný pomer trval najmenej jeden rok. Ak trval menej ako jeden rok potom je mesačná.  

Preto, ak by ste u zamestnávateľa pracovali už viac ako 1 rok, výpovedná doba je dvojmesačná. Preto, ak chcete, aby váš pracovný pomer skončil koncom tohto roka, je potrebné, aby ste výpoveď vášmu zamestnávateľovi doručili ešte v tento mesiac, t.j. do 31.10.


Trápi vás "Výpoveď, zdravotné dôvody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, zo zdravotných dôvodov musím zmeniť prácu. Doteraz som letela plošné spoje a dostala som pozitívne testy na čin, olovo, kyselinu a lieh, s ktorými som pracovala každý deň. Dnes mi zamestnávateľ ponúkol novú pracovnú pozíciu, avšak aj tam je vystavenie výparom z oleja a je potrebné čistiť súčiastky v liehu alebo inom čistiacom prostriedku. Túto prácu si neželám prijať. Chcela by som sa informovať, na čo mám nárok v takomto prípade. Vo firme pracujem už 11 rokov. Mám nárok na odstupné, koľko to je mesačne a je zohľadnený aj môj zhoršený zdravotný stav? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 27.10.2023)

Dobrý deň,
ak nepríjmete inú prácu, ktorú Vám zamestnávateľ ponúkol, zamestnávateľ Vám dá výpoveď.

Výpoveď zo zdravotných dôvodov je uvedená v § 63 ods. 1. písm. c) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."

Budete mať nárok na odstupné podľa odpracovaných rokov, teda po 11 rokoch vo výške troch Vašich platov, ktoré sa vypláca jednorázovo, súčasne s výplatou poslednej mzdy.

Podľa § 76 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov.

Odstupné by bolo vyššie (4 platy), ak by ste namiesto výpovede uzatvorili so zamestnávateľom dohodu o skončení pracovného pomeru, v ktorej by ste uviedli výpovedný dôvod § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, teda zo zdravotných dôvodov.

Podľa § 76 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov. 

Vaša výpovedná doba bude trvať 3 mesiace podľa § 62 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce, "Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a), b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov."

Nakoľko, nebudete vlastne už môcť vôbec pracovať, tak aby ste sa vyhli trvaniu výpovednej doby, tak najlepšie riešenie by bolo uzatvoriť dohodu o skončení pracovného pomeru, uvedenú vyššie, vrátane odstupného podľa § 76 ods. 2 písm. c Zákonníka práce. V takejto dohode, by ste mohli uviesť akýkoľvek dátum skončenia pracovného pomeru, ktorý Vám aj zamestnávateľovi vyhovuje.


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem v obchode so zvieratami, avšak začali sa u mňa prejavovať alergické reakcie. Z tohoto dôvodu nemôžem ďalej vykonávať svoju prácu a zamestnávateľ nemá možnosť ma preradiť na inú pracovnú pozíciu. Rada by som podala okamžitú výpoveď, pričom mám aj lekársky posudok. Moja pracovná zmluva je na dobu určitú s výpovednou lehotou dvoch mesiacov, a tam pracujem už 10 mesiacov. Prosím o radu, ako mám ďalej postupovať. Mohla by som podať okamžitú výpoveď? Čo ak zamestnávateľ začne robiť problémy a nebudem sa s ním vedieť dohodnúť? Zaujíma ma tiež, či mi vzniká nejaký nárok. Ďakujem vopred za skorú odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 22.10.2023)

Dobrý deň,

Vy sa už nemusíte so zamestnávateľom dohadovať. Môžete okamžite skončiť pracovný pomer, podľa § 69 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, pretože Vás zamestnávateľ nepreradil na inú prácu. 

Podľa § 69 ods. 1  Zákonníka práce, "Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu."

Podľa § 69 ods. 3 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel."

Podľa § 69 ods. 4 Zákonníka práce, "Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov."

Podľa § 70 Zákonníka práce, "Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť."

Čo sa týka lehoty a formy okamžitého skončenia pracovného pomeru, je potrebné sa pridržiavať vyššie citovaných ustanovení.

Zamestnávateľ bude musieť prijať Vaše okamžité skončenie a nebude Vám robiť žiadne problémy. 


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, momentálne som na PN (pracovnej neschopnosti). Chcela by som ukončiť pracovný pomer výpoveďou s predložením lekárskeho posudku. Môže mi ho napísať môj ošetrujúci všeobecný lekár alebo odborný lekár, u ktorého sa liečim? Ktorý z týchto dvoch by mal poskytnúť tento dokument? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 27.08.2023)

Dobrý deň, zamestnávateľovi môžete predložiť aj posudok všeobecného lekára ako aj odborného lekára. Posudok všeobecného lekára bude aj tak vychádzať z posudku odborného lekára. 

Lekárskym posudkom má byť preukázané, že zdravotný stav zamestnanca je taký, že zamestnanec stratil spôsobilosť naďalej vykonávať jeho doterajšiu prácu.

Zákonník práce vo svojich ustanoveniach neuvádza, od ktorého lekára má zamestnanec predložiť lekársky posudok. 

Nižšie uvádzame niektoré z ustanovení, týkajúcich sa zdravotného stavu zamestnanca, kde je možné vidieť, že Zákonník práce nerozlišuje o posudok akého lekára má ísť. 

Podľa § 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."   Podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."

Podmienkou je, aby to bol lekársky posudok (nie len jednoduché vyjadrenie lekára).


Trápi vás "Výpoveď, zdravotné dôvody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, dnes som podala výpoveď dohodou s platnosťou do 31.08.2023. Tá však nebola akceptovaná, tak som následne podala výpoveď zo zdravotných dôvodov. Som invalidná osoba a moj psychický stav sa pod tlakom zamestnávateľa zhoršil. Mám informáciu, že ak zamestnávateľovi doručím správu o zhoršenom zdravotnom stave od lekára, musí ma z práce uvoľniť. Zamestnávateľ mi však napísal, že môj zdravotný stav musí ešte poslať na nejaké oddelenie na prešetrenie. Chcem sa opýtať, či na to má právo? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 27.08.2023)

Dobrý deň,
ak by Vás mal zamestnávateľ preradiť na inú, pre Vás vhodnú prácu, tak by prešetrenie Vášho zdravotného stavu bolo oprávnené.

Podľa § 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak a) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."

Vy, však idete pracovný pomer ukončiť výpoveďou. Zamestnanec môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. 

Podľa § 67 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Podľa § 61 ods. 1 Zákonníka práce, "Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná."

Ak ste teda podali oficiálnu písomnú výpoveď, od 01.09.2023 Vám začne plynúť výpovedná doba, počas ktorej budete ešte u zamestnávateľa pracovať. Prípadne si môžete počas tejto doby dočerpať dovolenku alebo môžete byť PN, ako práce neschopná. 

Výpovedná doba je 1 mesiac alebo 2 mesiace, ak ste u zamestnávateľovi pracovali viac ako 1 rok.

Podľa § 62 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby."

Podľa § 62 ods. 2 Zákonníka práce, "Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak."

Podľa § 62 ods. 6 Zákonníka práce, "Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace."

Podľa § 62 ods. 7 Zákonníka práce, "Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."

Podľa § 62 ods. 8 Zákonníka práce, "Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

 


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, ako invalidný dôchodca, musím podať dvojmesačnú výpoveď? Alebo môžem pracovný pomer ukončiť iným spôsobom? Zamestnávateľ ma chce už po tretí krát preradiť na inú prácu, vždy podľa toho, ako mu to vyhovuje. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 22.07.2023)

Dobrý deň,
pre dôchodcov, či invalidných zamestnancov neexistujú samostatné špeciálne spôsoby skončenia pracovného pomeru. Pre všetkých zamestnancov platia tieto spôsoby: dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe.

Môžete dať výpoveď bez uvedenia dôvodu podľa §  67 Zákonníka práce, ktorý hovorí, že "Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

V tom prípade, by Vám plynula výpovedná doba, ktorá by bola zrejme dvojmesačná, ak Váš pracovný pomer u zamestnávateľa trval viac ako jeden rok. Ak by ste doručili zamestnávateľovi výpoveď niekedy ešte v priebehu júla, tak by Vám výpovedná doba plynula od 01.08.2023 do 30.09.2023,  a teda 30.09.2023 by Vám skončil Váš pracovný pomer.

Podľa § 62 ods. 6, 7, 8 Zákonníka práce, "Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

 

Alebo, ak ste zamestnávateľovi predložili lekárske potvrdenie, že nemôžete ďalej vykonávať Vašu doterajšiu prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ Vás nepreradil, tak môžete skončiť pracovný pomer okamžite, podľa § 69 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce.

Podľa § 69 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu."   Podľa § 69 ods. 3 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel." Podľa § 69 ods. 4 Zákonníka práce, "Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov."


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, som zamestnaný v prevádzke už viac ako 20 rokov. Môžem podať výpoveď zo zdravotných dôvodov s nárokom na odstupné? Čo všetko musím odovzdať zamestnávateľovi, aby bolo všetko v poriadku?

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 27.04.2023)

Dobrý deň, 

pokiaľ by ste dali zamestnávateľovi výpoveď vy, tak vám nárok na odstupné nevznikne. V opačnom prípade, ak by ste sa so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov dohodli, potom vám nárok na odstupné vznikne. Rovnako by vám vznikol aj vtedy, ak by vám dal výpoveď sám zamestnávateľ práve z tohto dôvodu. 

Zamestnávateľovi by ste mali predovšetkým preukázať že vzhľadom na vaše zdravotné problémy už nie ste schopný vykonávať prácu, ktorú ste vykonávali doposiaľ. Toto sa robí prostredníctvom predloženia  lekárskeho posudku, v ktorom lekár skonštatuje, že vzhľadom na váš zdravotný stav ste stratili dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Zamestnávateľ by vám mal ponúknuť inú vhodnú prácu a v prípade, že by ste ju vy odmietli, môže s vami rozviazať pracovný pomer. Taktiež ho môže s vami rozviazať aj vtedy, ak inú vhodnú prácu pre vás nenájde. Pokiaľ sa však vy rozhodnete ukončiť pracovný pomer výpoveďou z vašej strany ako zamestnanca, potom vám žiadne iné nároky než nárok na vyplatenie mzdy za odpracovaný mesiac voči zamestnávateľovi nevznikne. Najlepšie by preto bolo zvoliť taký postup, že by ste sa so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru dohodli. Tak vám vznikne nárok na odstupné v najvyššej výške, a síce najmenej v sume 

a) vášho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer  trval menej ako dva roky,  b) dvojnásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer  trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,  c) trojnásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,  d) štvornásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  e) päťnásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej dvadsať rokov.
Trápi vás "Výpoveď, zdravotné dôvody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o návaznosti na situáciu, keď naša dlhodobo praceneschopná zamestnankyňa má skončiť ošetrovateľský čas v máji tohto roka. Počas tejto doby si podala žiadosť o invalidný dôchodok a vzhľadom na jej zlý zdravotný stav, očakáva priznanie plného invalidného dôchodku (viac ako 70%). Rozhodnutie sociálnej poisťovne zatiaľ nemá. Po ukončení praceneschopnosti by rada čerpala nevyčerpanú dovolenku a verí, že počas tohto obdobia obdrží rozhodnutie o plnom invalidnom dôchodku. Po týchto udalostiach by rada skončila pracovný pomer výpoveďou z jej strany, s odôvodnením poklesu schopnosti vykonávať doterajšiu prácu. Chcem sa pýtať, máme povinnosť ju preradiť na inú pozíciu, aj keď jej nevieme ponúknuť iné miesto? Má v takomto prípade nárok na odstupné, vychádzajúc zo zákona podľa odpracovaných rokov? Predpokladám, že by mala mať nárok na odchodné. Môžete mi, prosím, tiež objasniť, ako to je v takomto prípade s výpovednou lehotou? Veľmi Vám ďakujem za radu a pomoc.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 24.04.2023)

Dobrý deň, píšete, že vaša zamestnankyňa chce dať výpoveď. Pokiaľ dá ona výpoveď vám ako zamestnávateľovi, potom vy nemáte vo vzťahu k nej žiadne povinnosti a nevznikne jej ani nárok na odstupné. Zamestnanec totiž môže dať výpoveď kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu a to aj bez uvedenia dôvodu.

Iné by to bolo, ak by výpoveď nedala. V takomto prípade by ste boli povinní pre ňu nájsť inú vhodnú prácu aj keď na kratší pracovný čas. Pokiaľ by takáto práca u vás pre ňu neexistovala alebo ak by existovala, avšak by ju zamestnankyňa odmietla, potom by ste mohli pristúpiť k výpovedi z pracovného pomeru z vašej strany ako zamestnávateľa.  V takomto prípade by jej vznikol aj nárok na odstupné, a to vo výške určenej podľa odpracovaných rokov. 


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)Dobrý deň,
ďakujem pekne za odpoveď.
Mám ešte podotázku. Keď ona dá výpoveď, začína jej plynúť výpovedná doba - 2 mesiace. Ak jej zdravotný stav nedovoľuje vykonávať doterajšiu prácu (potrebujem na to osobitný nejaký lekársky posudok, alebo mi bude postačovať rozhodnutie zo sociálnej poisťovne, že jej priznávajú plný invalidný dôchodok, kvôli jej zdravotnému stavu), neviem ju preradiť na inú pozíciu, musíme ju ešte 2 mesiace platiť, aj keď nebude chodiť do zamestnania - je to ako prekážka na strane zamestnávateľa? Alebo sa to dá nejako inak vyriešiť?
 
Ďakujem za odpoveď.


Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 24.04.2023)

Dobrý deň,
jej tiež plynie vypovedná doba v súlade so zákonníkom práce ak dá výpoveď.

Ak nemáte dôkaz o tom, že jej zdravotný stav nedovoľuje vykonávať prácu, tak potom ona musí chodiť do práce. Na nej je dôkazné bremeno. Samotná invalidita nie je dôkaz, lebo človek môže byť invalidný z rôznych dôvodov. Ak nebude chodiť do práce a ani to nepreukáže, tak môžete s ňou okamžite skončiť pracovný pomer pre závažné porušenie pracovnej disciplíny

Zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou, so zamestnankyňou na materskej dovolenke, so zamestnancom na otcovskej dovolenke alebo so zamestnankyňou a zamestnancom na rodičovskej dovolenke, s osamelou zamestnankyňou alebo s osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Môže však s nimi s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke a zamestnanca na otcovskej dovolenke z dôvodov uvedených v odseku 1 skončiť pracovný pomer výpoveďou.

 

Aby sa ale nestalo, že ona skončí s Vami pracovný pomer okamžite. Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu.

Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Ideálne by bolo sa s ňou dohodnúť na skončení pracovného pomeru bez udania dôvodu na jej žiadosť.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď, zdravotné dôvody" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava