Máte
otázku?

Výpoveď, zdravotné dôvody


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčín

Otázka: Výpoveď, zdravotné dôvody

Ak podám dvojmesačnú výpoveď a počas plynutia mi lekár potvrdí, že nemôžem vykonávať prácu zo zdravotných dôvodov pracovný pomer sa skončí skôr alebo neskôr? A ako je to v takom prípade z odstupným? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Výpoveď je jeden zo spôsobov skončenia pracovného pomeru. Podstata spočíva v tom, že pracovný pomer sa v prípade podania platnej výpovede nekončí jej podaním, ale až uplynutím dohodnutej, resp. zákonnej výpovednej doby. Výpoveď upravuje § 61 a nasl. Zákonníka práce:

(1) Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

(3) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b), nesmie počas dvoch mesiacov znovu utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto iného zamestnanca.

(4) Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.

Zamestnanec môže dať výpoveď podľa § 67 Zákonníka práce: Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Ak podá zamestnanec výpoveď, na takéto prípady sa nevzťahuje tzv. ochranná doba, či zákaz výpovede. Tie platia len pre výpoveď danú zamestnávateľom.

Ak by Vám počas plynutia výpovednej doby lekár potvrdil, že nemôžete vykonávať doterajšiu prácu, plynutie výpovednej doby sa neprerušuje. V takom prípade však vzniká povinnosť zamestnávateľovi, aby Vás preradil na inú vhodnú prácu. Podľa ustanovenia § 55 Zákonníka práce:

(1) Vykonávať práce iného druhu alebo na inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve, je zamestnanec povinný len výnimočne, a to v prípadoch ustanovených v odsekoch 2 a 4.

(2) Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, a) ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

(3) Ak nemožno dosiahnuť účel preradenia podľa odseku 2 preradením zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy, môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca v týchto prípadoch po dohode aj na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve.

(4) Zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov.

(5) Práca, na ktorú zamestnávateľ preraďuje zamestnanca podľa odseku 3, musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu. Zamestnávateľ je povinný prihliadnuť aj na to, aby táto práca bola pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu.

(6) Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zamestnancom dôvod preradenia na inú prácu a dobu, počas ktorej má preradenie trvať. Ak preradením zamestnanca dochádza k zmene pracovnej zmluvy, zamestnávateľ je povinný vydať mu písomné oznámenie o dôvode preradenia na inú prácu a o jeho trvaní okrem prípadov uvedených v odseku 4.

Preradiť na inú vhodnú práce je Vás zamestnávateľ počas plynutia výpovednej doby povinný práve preto, že pracovný pomer ešte počas plynutia výpovednej doby stále trvá.

Odstupné upravuje § 76 ods. 2 Zákonníka práce:

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, ak by ste podali výpoveď Vy, nepatrilo by Vám odstupné. Nárok na odstupné by Vám vznikol, ak by ste pracovný pomer ukončili dohodou, a to z dôvodu že ste ako zamestnanec stratili vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Pre úplnosť si dovoľujem uviesť, že nie je vylúčené, aby ste počas plynutia výpovednej doby skončili pracovný pomer aj iným spôsobom. Inak povedané, aj počas plynutia výpovednej doby, môžete so zamestnávateľom skončiť pracovný pomer dohodou, čím by Vám za splnenia ostatných zákonných podmienok mohol vzniknúť nárok na odstupné.

Trápi vás "Výpoveď, zdravotné dôvody" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň,
pri preventívnej prehliadke na PZS my z dôvodu choroby zakázali prácu na zmeny "práca len jednozmena" keby som teraz dal výpoveď zo zdravotných dôvodov, mám nárok na odstupné?

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 18.03.2023)

Dobrý deň,
na odstupné by ste mali nárok v prípade, ak by Vám bola daná výpoveď zamestnávateľom, prípadne, ak by zanikol pracovný pomer dohodou a za splnenia podmienok Zákonníka práce v ust. § 76 a nasl. Výška odstupného sa odvíja najmä od doby trvania pracovného pomeru a tiež sa mierne líši v závislosti od toho akým spôsobom bol pracovný pomer ukončený. V zmysle ust. § 76 Zákonníka práce:

(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume   a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,   b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,   c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,   d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.   (2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume   a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,   b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,   c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,   d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,   e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.   (3) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku; to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.

Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň,
zo zdravotných dôvodov na základe posudku od lekára - hlučnosť nemôžem vykonávať prácu. Zamestnávateľ mi ponúkol prácu, kde sa napr. počas cesty na prestávku na wc vystavovať hluku budem musieť. On mi, ale tvrdí, že pracovnú činnosť budem vykonávať mimo rizika a prestávka napr. nespadá do pracovnej činnosti. Ide o 3-stupeň hlučnosti. Podľa posudku nemôžem byť v žiadnej hlučnosti. Môžem s tým niečo urobiť?

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 12.12.2022)

Dobrý deň,
podľa § 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce:

Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,   Uvedené ustanovenie hovorí o preradení na inú prácu a nespomína miesto výkonu práce. V tomto prípade som teda toho právneho názoru, že zamestnávateľ v tomto prípade bohužiaľ postupoval správne.

Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň,
mám priznané dve choroby z povolania, ale zamestnávateľ mi výpoveď nedal. Preradil ma na ľahšiu prácu s ktorou som súhlasil. Po štyroch rokoch už nezvládam vykonávať ani túto prácu. Mám nárok na odstupné pri výpovedi z dôvodu zdravotného a toho, že mám tie dve choroby z povolania priznané u tohto zamestnávateľa. Keď mám nárok na odstupné, tak koľko mesačne?

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 01.11.2022)

Dobrý deň,
vo Vašom prípade budete potrebovať lekársky posudok, že ste stratili spôsobilosť dlhodobo vykonávať aj túto novú prácu na ktorú ste boli preradený. Správu treba vyžiadať od Vašeho ošetrujúceho lekára. Výšku odstupného upravuje § 76 ods. 3 Zákonníka práce:

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku; to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.    V zmysle uvedeného ustanovenia by výška odstupného predstavovala 10-násobok Vášho priemerného zárobku. 
Trápi vás "Výpoveď, zdravotné dôvody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som vedieť, či môžem počas PN-ky podať výpoveď v práci.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 25.10.2022)

Dobrý deň,

 

iba zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v tzv. ochrannej dobe. Zamestnanec takto limitovaný nie je a môže podať výpoveď aj keď je na PN-ke.


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň,
pri výpovedi zo zdravotných dôvodov, kto mi musí vystaviť potvrdenie, aby som mohla dostať odstupné? Som dohodnutá o výpovedi dohodou. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 23.06.2022)

Dobrý deň,
predpokladám, že máte na mysli potvrdenie od lekára. Aby nastali právne následky smerujúce k výpovedi / dohode o skončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov, musíte mať lekársky posudok (nie správu), ktorý bude hovoriť, že nie ste spôsobilá dlhodobo vykonávať doterajšiu prácu. Ak dostanete výpoveď alebo skončíte pracovný pomer dohodou z tohto dôvodu, budete mať nárok na odstupné (ak pracovný pomer trval dostatočne dlhý čas). Podmienky si môžete pozrieť v § 76 Zákonníka práce.


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Dobrý deň, ak mi lekár dal písomnou formou, že nemôžem vykonávať prácu akú možnosť mám na nárok odstupného.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 21.06.2022)

Dobrý deň,
nestačí, ak Vám lekár vydá len nejaké potvrdenie, na to, aby to malo právne účinky to musí byť lekársky posudok. Ten musí hovoriť, že ste nespôsobilý vykonávať doterajšiu prácu, a to dlhodobo. Následne, keď to oznámite zamestnávateľovi, mal by Vás preložiť na inú vhodnú prácu. Ak takú nemá, tak potom Vám buď bude platiť náhradu mzdy, alebo by Vám mal dať výpoveď. Ak vám ju dá a máte pracovný pomer trval viac ako 2 roky, tak potom by ste mali aj nárok na odstupné. Ak Vám ju nedá a nemôžete vykonávať prácu bez Vážneho ohrozenia zdravia, tak môžete pracovný pomer skončiť aj okamžite. V takom prípade máte nárok na 2 mesačnú náhradu vo výške priemerného zárobku, ako satisfakciu za to, že ste museli skončiť pracovný pomer okamžite. 


Trápi vás "Výpoveď, zdravotné dôvody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Momentálne som PN, do práce sa zo zdravotných dôvodov už vrátiť nemôžem. So zamestnávateľom sme sa dohodli, že podám Žiadosť o výpoveď dohodou a oni mi ju podpisu, je možné ukončiť takto pracovný pomer aj počas PN?

Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 08.06.2022)

Dobrý deň,
áno, dohodou o skončení pracovného pomeru je možné ukončiť pracovný pomer aj počas trvania PN. Odporúčam však konkretizovať výslovne k akému dňu sa končí pracovný pomer.


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať, keď pracujem na dobu neurčitú na zmluvu a chcem dať výpoveď kvôli problémom s chrbticou, lebo mám namáhavú prácu. Ako mám postupovať pri výpovedi zo zdravotných dôvodov?

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 04.03.2022)

Dobrý deň, zamestnanec môže ukončiť pracovný pomer výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu, dokonca aj bez uvedenia dôvodu. Pracovný pomer však skončí až uplynutím výpovednej doby. Táto začne plynúť až od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy zamestnanec výpoveď zamestnávateľovi doručil. Dĺžka výpovednej doby závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru zamestnanca. Preto v takomto prípade, ak máte problémy s chrbticou a nechcete viac v terajšej práci pracovať môžete podať výpoveď. Podmienkou jej platnosti je, aby bola  písomná a doručená, inak bude neplatná. Vzhľadom na uvedené, pre skončenie Vášho pracovného pomeru je iba potrebné, aby ste písomnú výpoveď doručili Vášmu zamestnávateľovi. 


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Môžu ma prepustiť z dôvodu cukrovky v skúšobnej dobe. Cítila som slabosť a vraveli, že mám vypité ale bez dychovej skúšky.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 14.01.2022)

Dobrý deň,
v skúšobnej dobe môže s Vami zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer z akéhokoľvek dôvodu, dokonca aj bez uvedenia dôvodu. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je najjednoduchším spôsobom ukončenia pracovného pomeru.


Trápi vás "Výpoveď, zdravotné dôvody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň,
pracujem vo Volkswagen Slovakia, 19 rokov. Mám dosť ťažkú prácu, bolia ma kríže, ročne idem na PN 1-2 krát, aj na rehabilitáciu. Ako mám podať výpoveď zo zdravotných dôvodov?

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 09.12.2021)

Dobrý deň,

pokiaľ chcete ako zamestnanec skončiť pracovný pomer výpoveďou, môžete tak urobiť v zmysle Zákonníka práce s tým, že v písomnej výpovedi môžete aj nemusíte uviesť dôvod výpovede. Podmienkou platnosti výpovede, ako jednostranného právneho úkonu, je aby bola písomná a doručená. Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí až uplynutím výpovednej doby, ktorá je s prihliadnutím na dĺžku Vášho pracovného pomeru najmenej dva mesiace. Táto výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 


Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 09.12.2021)

Dobrý deň,

pokiaľ chcete ako zamestnanec skončiť pracovný pomer výpoveďou, môžete tak urobiť v zmysle Zákonníka práce s tým, že v písomnej výpovedi môžete aj nemusíte uviesť dôvod výpovede. Podmienkou platnosti výpovede, ako jednostranného právneho úkonu, je aby bola písomná a doručená. Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí až uplynutím výpovednej doby, ktorá je s prihliadnutím na dĺžku Vášho pracovného pomeru najmenej dva mesiace. Táto výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať mamina už nemôže vykonávať svoju prácu zo zdravotných dôvodov ak napíšem výpoveď z tohto dôvodu ma nárok na odstupné?
Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 14.10.2021)

Dobrý deň,
áno, ale iba v prípade, že tieto problémy sú preukázané lekárskym posudkom. Nepostačujú subjektívne pocity a obavy zamestnanca. Ak na základe lekárskej správy bude nespôsobilá na prácu a zamestnávateľ ju nepreradí, bude mať nárok na odstupné.


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem ukončiť pracovný pomer, pretože to fyzicky nezvládam. Môže byť v tomto prípade kratšia výpovedná lehota? Jednalo by sa o 1,5 mesiaca? Zamestnaná som od r. 2018. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 15.07.2021)

Dobrý deň,

ako zamestnanec môžete skončiť pracovný pomer s uvedením alebo bez uvedenia dôvodu skončenia. Pre úplnosť len uvediem, že výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Čo sa týka dĺžky výpovednej doby, v tomto prípade ju zákon určuje v trvaní najmenej dvoch mesiacoch, keďže výpoveď podávate Vy ako zamestnanec a Váš pracovný pomer trval dlhšie ako rok. Odporúčam Vám pozrieť si pracovnú zmluvu, a to ako tam máte stanovenú výpovednú dobu. Odhliadnuc však od toho, dĺžka tejto výpovednej doby vo Vašom prípade (s prihliadnutím na dĺžku trvania pracovného pomeru) nemôže byť kratšia, ako dva mesiace. Pracovný pomer sa skončí až uplynutím tejto výpovednej doby. Ak by ste počas plynutia tejto výpovednej doby u zamestnávateľa nezotrvali, v prípade ak ste si to dohodli v pracovnej zmluve, by mal zamestnávateľ právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku a dĺžky výpovednej doby.


Trápi vás "Výpoveď, zdravotné dôvody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň,
mám riadny pracovný pomer, avšak poberam plný invalidný dôchodok. Chcem skončiť pracovný pomer dohodou zo zdravotných dôvodov. Budem mať nárok na odstupné? Prosím poradiť a pekne
ďakujem za odbornú radu.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 13.04.2021)

Dobrý deň,

ak skončíte pracovný pomer dohodou zo zdravotných dôvodov, t.j. z dôvodu, že ste stratili vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, máte nárok na odstupné. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Hoci dohoda o skončení pracovného pomeru podľa zákona nemusí byť písomná a nemusí byť v nej ani dôvod uvedený, odporúčam Vám skončiť pracovný pomer písomnou dohodou aj s uvedením zdravotného dôvodu. Výška odstupného je uvedená v ust. § 76 Zákonníka práce a je určená v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru. Nárok na odstupné vzniká iba v prípade, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky.

Hoci ste neuviedli rozsah poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, avšak v prípade ak by bol tento viac ako 70 %, a ide o prvé skončenie pracovného pomeru po vzniku nároku na tento invalidný dôchodok, môžete požiadať o tzv. odchodné, ktoré je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku. O odchodné však musíte požiadať pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň. Som invalidná dôchodkyňa a po operácií, teraz na PN 3 mesiac. Zhoršil sa mi zdravotný stav tak, že nebudem môcť vykonávať prácu, ktorú som vykonávala pred tým. Chcela by som dať výpoveď zo zdravotných dôvodov. Môžem dať výpoveď ihneď po ukončení PN k poslednému dňu v mesiaci, alebo až po uplynutí výpovednej lehoty. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 09.03.2020)

Dobrý deň prajem,

Vy, ako zamestnanec môžete dať výpoveď hocikedy z akéhokoľvek dôvodu aj bez udania dôvodu. V takom prípade začne od 1. dňa nasledujúceho mesiaca plynúť výpovedná doba, počas ktorej ste stále zamestnancom a mali by ste vykonávať prácu. Výpoveď môžete dať takto aj počas PN. Pracovný pomer skončí uplynutím posledného dňa výpovednej doby. Druhá možnosť je okamžité skončenie pracovného pomeru, avšak to by ste museli mať lekársky posudok, ktorý by povedal, že už nie ste spôsobilá vykonávať doterajšiu prácu. Následne by Vás musel zamestnávateľ preradiť na inú vhodnú prácu, a to do 15 dní a ak by to neurobil, môžete skončiť pracovný pomer aj okamžite. Vtedy výpovedná doba neplynie. Je na Vás, ktorý postup zvolíte.


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň. Nastúpil so po ročnej PN do zamestnania. Bol som aj u závodnej lekárky a čakám na posúdenie, či môžem naďalej vykonávať svoju doterajšiu prácu zo zdravotných dôvodov. A teraz otázka: Ak mi lekárka dá posudok, že nemôžem vykonávať naďalej túto prácu zo zdravotných dôvodov, na čo ako dlhodobý zamestnanec mám právo ( 25 rokov ). Ak by mi chceli ponúknuť odstupné o koľko mesačne by šlo? A, či sa môžem aj odvolať, keď s posudkom nesúhlasím.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 05.02.2020)

Dobrý deň,

lekársky posudok (nie lekársku správu) vydáva ošetrujúci lekár. Ak je ním závodná lekárka a bude negatívny, nemáte právny nástroj na to, aby ste sa odvolali voči jej stanovisku. Jedine ak by ste si nechali vypracovať posudok u všeobecného lekára (Vášho). Ak predložíte posudok, musí vás preradiť do 15 dní na inú vhodnú prácu. Ak to neurobí, tak môžete skončiť pracovný pomer okamžite. V takom prípade máte nárok nie na odstupné, ale na dvojmesačnú náhradu vo výške priemernej mzdy. Ak pre Vás inú vhodnú prácu nemá, alebo nie ste na ňu ochotný prejsť, tak potom s Vami môže skončiť pracovný pomer výpoveďou, alebo dohodou. Pri dohode končí pracovný pomer k dohodnutému dňu, no odstupné je vyššie. Ak ste u neho pracovali 25 rokov tak pri dohode máte nárok na 5 - násobok priemerného mesačného zárobku, a pri výpovedi na 4 - násobok priemerného mesačného zárobku.


Trápi vás "Výpoveď, zdravotné dôvody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň.
Môžem vyplatiť zamestnankyni, ktorá je na čiastočnom invalidnom dôchodku a o mesiac ma právo ísť na starobný dôchodok odstupné, ak mi priniesla potvrdenie od lekára, že nemôže vykonávať posudzovanú prácu a žiada o skončenie PP dohodou? A môžem jej zároveň vyplatiť aj odchodné alebo nemôžem kým nemám potvrdenie zo sociálnej poisťovne, že žiada o dôchodok?
Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 21.01.2020)

Dobrý deň, zamestnancovi môžete dať odstupné aj v takom prípade, ak nie sú naplnené zákonné predpoklady pre odstupné podľa Zákonníka práce. Zákonník práce upravuje prípady, kedy musíte dať (zamestnanec má právny nárok) na odstupné. V tomto prípade zamestnancovi vznikne právny nárok na odstupné, ak dôjde k ukončeniu pracovného pomeru v súlade s ustanovením § 63 ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením § 76 ods. 3 Zákonníka práce. Na odchodné má nárok zamestnanec iba v prípade, že dôjde k ukončeniu pracovného pomeru v čase, kedy mu už vznikol nárok na starobný alebo invalidný dôchodok (pokles pracovnej schopnosti musí byť viac ako 70 %) alebo ak požiada o uvedený dôchodok do 10 dní (vzhľadom na to, že je na invalidnom dôchodku, je potrebné zohľadniť, že pokles pracovnej schopnosti nemusí byť viac ako 70 %). Za iných okolností nemá nárok na odchodné.


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň,
potrebovala by som poradiť ohľadom výpvede v práci. Chcem ukončiť pracovný pomer, nakoľko je pre mňa práca a podmienky nevyhovujúce. Akým spôsobom možno ukončiť pracovný pomer? Do práce som nastúpila 15. 8. 2019 čím mi vzniká jednomesačná výpovedná doba. Je možné doručiť zamestnávateľovi písomne výpoveď napr. 20. 11. 2019 s dátumom ukončenia pracovného pomeru 31. 12. 2019 a nastúpiť na PN 21. 11. 2019, nakoľko mám zdravotné problémy, ktoré potrebujem riešiť. Alebo kedy je možné po doručení výpovede nastúpiť na PN? A sko sa skončí pracovný pomer, bude ukončený k 31. 12. 2019 aj napriek PN alebo sa výpovedná doba počas PN predlžuje o dobu samotnej PN?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 19.11.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 62 Zákonníka práce platí, že ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba vo Vašom prípade vzhľadom na trvanie prac. pomeru je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Z uvedeného vyplýva, že ak by ste doručili zamestnávateľovi výpoveď v priebehu mesiaca november 2019, výpovedná doba začne plynúť dňom 1.12.2019 a pracovný pomer skončí dňom 31.12.2019.

Poznamenávame, že nie je zákonné obmedzenie, aby ste boli práceneschopná ak sú na to dôvody a teda práceneschopnosť nemá vplyv na plynutie výpovednej doby.  

Teda môžete postupovať tak, ako aj uvádzate v otázke, prípadne ísť na PN a následne dať výpoveď z prac. pomeru, ktorú doručíte zamestnávateľovi do konca mesiaca november 2019, aby prac. pomer skončil 31.12.2019.


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Môžem rovnakým dátumom ako nastupujem na PN podať aj výpoveď ? Nie je teda nutné výpoveď dať deň vopred, a tak nastúpiť na PN ale je to možné aj v rovnaký deň ? Napríklad 21.11. 2019 nastúpim na PN a v tento deň aj doručím zamestnávateľovi výpoveď. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 19.11.2019)

Dobrý deň, 

vo Vašom prípade pokiaľ chcete ukončiť pracovný pomer k 31.12.2019, je dať výpoveď z pracovného pomeru a túto zaslať zamestnávateľovi, resp. mu ju osobne doručiť  do konca novembra 2019, aby výpovedná doba začala plynúť dňom 1.12.2019. Nie je podstatné kedy pôjdete na PN, keďže nástup na PN  či už pred podaním výpovede zamestnávateľovi alebo po podaní výpovede zamestnávateľovi nemá vplyv na plynutie výpovednej doby.


Trápi vás "Výpoveď, zdravotné dôvody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Pri strate spôsobilosti vykonávať prácu zamestnávateľ ponúkol náhradnú prácu s tým, že mzda pôjde dolu na úroveň minimálnej. Zamestnanec túto ponuku odmietol. Ma toto odmietnutie nejaký vplyv na nárok na odstupné pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa?

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 31.07.2019)

Dobrý deň,

vo vašom  prípade však vzniká povinnosť zamestnávateľovi, aby Vás preradil na inú vhodnú prácu a nemôže vám mzdu znížiť na minimálnu mzdu.  Podľa ustanovenia § 55 Zákonníka práce:

(1) Vykonávať práce iného druhu alebo na inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve, je zamestnanec povinný len výnimočne, a to v prípadoch ustanovených v odsekoch 2 a 4.

(2) Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, a) ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

(3) Ak nemožno dosiahnuť účel preradenia podľa odseku 2 preradením zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy, môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca v týchto prípadoch po dohode aj na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve.

(4) Zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov.

(5) Práca, na ktorú zamestnávateľ preraďuje zamestnanca podľa odseku 3, musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu. Zamestnávateľ je povinný prihliadnuť aj na to, aby táto práca bola pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu.

(6) Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zamestnancom dôvod preradenia na inú prácu a dobu, počas ktorej má preradenie trvať. Ak preradením zamestnanca dochádza k zmene pracovnej zmluvy, zamestnávateľ je povinný vydať mu písomné oznámenie o dôvode preradenia na inú prácu a o jeho trvaní okrem prípadov uvedených v odseku 4.

Odstupné upravuje § 76 ods. 2 Zákonníka práce:

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, ak by ste podali výpoveď Vy, nepatrilo by Vám odstupné. Nárok na odstupné by Vám vznikol, ak by ste pracovný pomer ukončili dohodou, a to z dôvodu že ste ako zamestnanec stratili vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Ak by zamestnávateľ nesúhlasil s dohodou a nárokom na odstupné, požiadajte ho o preradenie na inú prácu na základe lek. posudku nesúhlasil, budete môcť okamžite skončiť prac. pomer v zmysle ust. § 69 ZP, kde zo zákona budete mať nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Ust. § 69 ZP :

"(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,

c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov."

Ak zamestnávateľ nemá možnosť preradiť zamestnanca na inú prácu,  môže dať zamestnancovi výpoveď  z výpovedného dôvodu podľa ustanovenia §  63 ods. 1 písm. c) , t.j.  ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, iba vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce a zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu. V tomto prípade upozorňujeme, že vhodnosť práce sa posudzuje podľa kvalifikačných predpokladov, predchádzajúcej praxe aj zdravotných predpokladov na výkon práce.

Ak odmietnete ponúknuté miesto  a zamestnávateľ trvá na výpovedi, nemá to vplyv na nárok na odstupné zo zdrav. dôvodov.


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Prosím info kto môže vypísať lekársky posudok môže aj obvodný lekár.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 17.07.2019)

Dobrý deň,

Vypracovanie lekárskych posudkov upravuje osobitný právny predpis, ktorým je zákon 437/2004 Z.z. zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona. Lekársky posudok sa môže vydať v prípade posudzovania :

  • zdravotnej spôsobilosti na výkon práce
  • zdravotnej spôsobilosti (pri návšteve SŠ, VŠ)
  • zdravotnej spôsobilosti na držanie zbrojného preukazu
  • bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia, a pod

To, či vám bude stačiť posudok od obvodného lekára alebo budete potrebovať posudok od špecializovaného zdravotníckeho zariadenia závisí od toho, za akým účelom potrebujete vypracovanie daného lekárskeho posudku. Napríklad pri preukazovaní zníženej pracovnej spôsobilosti je potrebné si nechať vypracovať posudok priamo od špecializovaného lekára pôsobiaceho v odbornom zdravotníckom zariadení.  


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás podala som žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou. Neuviedla som, že zo zdravotných dôvodov, lebo som o tom ešte nevedela. Z posudku z pracovnej zdravotnej služby som však nespôsobila na prácu. Mám nárok na odstupné, ak áno môže mi ho zamestnávateľ nedať ? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 05.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Pokiaľ ste zamestnávateľovi predložili návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou, s týmto návrhom môže, ale aj nemusí súhlasiť.

Nepíšete v otázke k akému dátumu navrhujete skončenie prac. pomeru dohodou, sme názoru, že tento dôvod - zdravotná nespôsobilosť na prácu - môžete ešte uviesť a pripojiť o tom doklady k návrhu dohoda o skončení prac. pomeru.
Podľa ust. § 76 ods. 2 Zákonníka práce platí (citujeme) :
"Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."

T.j. : Aby Vám prináležalo odstupné pri skončení prac. pomeru dohodou z dôvodu  že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné  v sume podľa ZP, museli by ste sa na skončení prac. pomeru dohodou dohodnúť so zamestnávateľom. Preto doplnite doklady k dohode o skončení prac. pomeru.

Ak by zamestnávateľ nesúhlasil s dohodou a nárokom na odstupné, požiadajte ho o preradenie na inú prácu na základe lek. posudku nesúhlasil, budete môcť okamžite skončiť prac. pomer v zmysle ust. § 69 ZP, kde zo zákona budete mať nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Ust. § 69 ZP :

"(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,

c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov."


 


Trápi vás "Výpoveď, zdravotné dôvody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Zdravím. Potreboval by som formuláciu písomnosti o skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa zo zdravotných dôvodov. Mám priznanú chorobu z povolania. Práca ktorú som vykonávala nie je možná a náhradná podľa posudku aj závodného lekára napísané, že nemôže vykonávať doterajšiu prácu. Inú ľahšiu nemajú, tak povedali, že nebudú chodiť okolo horúcej kaše :) a dajú výpoveď zo zdravotných dôvodov. Chcem presne znenie a paragraf, ktorý má byť uvedený, aby som si aj nárokovala na 10 mesačne odstupné! Aby som niečo zle nepodpísal! A ak to nebudú chcieť zmeniť, ako ich donútiť, aby výpoveď dali do právneho a pre mňa znenia na výplatu odstupného. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 05.04.2019)

Dobrý deň, v prvom rade si Vám dovoľujem uviesť, že v našom právnom poriadku sa každý právny úkon posudzuje a právne kvalifikuje podľa jeho obsahu a nie názvu alebo paragrafov uvedených priamo v právnom úkone. Z toho dôvodu je postačujúce, ak vo Vašom prípade bude z výpovede presne znieť, že sa dáva z dôvodu choroby z povolania a vyplatia Vám 10-násobok priemerného zárobku ako odstupné. Výpoveď sa Vami ako zamestnancom nepodpisuje!! Výpoveď je jednostranný právny úkon zamestnávateľa. Podpísať môžete iba prevzatie výpovede. Ak by ste totiž výpoveď podpísali, mohli by byť podľa jej formulácie posúdená ako dohoda o skončení pracovného pomeru. Výpoveď zo zdravotných dôvodov upravuje ustanovenie § 61 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce a odstupné pri skončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov ustanovenie § 76 ods. 3 Zákonníka práce.


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, priateľka dostala potvrdenie od lekárky, že zo zdrav.dôvodov/PN10mesiacov/ má byť preradená na inú prácu. Ak jej zamestnávateľ poskytne náhradnú prácu, ale s tým, že pôjde platovo dole, môže toto odmietnuť, a dať výpoveď dohodou, s tým, že jej bude vyplatené odstupné, alebo jej musia dať náhradnú prácu z rovnakým platom. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 10.01.2019)

Dobrý deň,

Zákonník práce neustanovuje, že by zamestnávateľ mal v prípade preradenia zamestnanca zo zdravotných dôvodov zachovať aj jeho pôvodné platové podmienky, ktoré mal zamestnanec na pôvodnom pracovnom mieste. Samozrejme nie je vylúčené, aby sa na tom dohodli.


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Ako mám chápať § 70? : Okamžite skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť. " Ja som poslala listom "Okamžite skončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov 3. 12. 2018. V tom istom liste žiadam o odstupné. 21. 12. 2018 mi prišla odpoveď od zamestnávateľa, kde ku skončeniu pracovného pomeru sa nevyjadruje, iba o odstupnom, že mi neuznáva, lebo pri okamžitom skončení PP nevzniká zákonný nárok. Ak sa písomne nevyjadril k okamžitému skončeniu pracovného pomeru zamestnancom, môže sa moja výpoveď považovať za neplatnú? Mali by byť so skončením prac. pomeru informované odbory ? (môžem obidva listy poslať, no neviem, či si môžem dovoliť Vás až takto zaťažovať. 

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 30.12.2018)

Dobrý deň, 
podľa ust. § 69 Zákonníka práce platí :
"(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak 
a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu, 
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, 
c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie. 
(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky. 
(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. 
(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov."

"§ 70 : Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť."

Odstupné pri skončení prac. pomeru upravuje ust. § 76 Zákonníka práce, z ktorého vyplýva, že zákonný nárok na odstupné vo Vašom prípade nie je.  Možnosťou je len požiadať zamestnávateľa o odstupné podľa  § 76 ods. 7 ZP (citujeme : "Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch ako podľa odsekov 1 a 2.")


Zamestnávateľ  nie je povinný sa Vám vyjadriť k Vášmu oznámeniu o okamžitom skončení prac. pomeru.
Zo zákona máte nárok na náhradu mzdy za výpovednú dobu dvoch mesiacov.
Poznamenávame, že pokiaľ ste si nevyčerpali dovolenku, potom podľa § 116 ZP platí :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. 
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. 
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Odborovú organizáciu môžete aj Vy sám informovať o okamžitom skončení prac. pomeru.

Podľa § 239 ZP v rámci kontrolnej činnosti zástupcovia zamestnancov kontrolujú dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy, ako aj vyžadovať od zamestnávateľa informácie o tom, aké opatrenia boli vykonané na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly. 


 
 


Trápi vás "Výpoveď, zdravotné dôvody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či mám nárok na odstupné, ak som skončila pracovný pomer okamžite zo zdravotných dôvodov. Môjmu zamestnávateľovi som prostredníctvom právneho zástupcu predložila lekársky posudok cez pracovnú zdravotnú službu, posudok vystavil lekár z pracovného lekárstva na základe správy z kliniky pracovného lekárstva. Pracovala som ako učiteľka od roku 1983 a od roku 1989 ako riaditeľka na tej istej škole. S mojou nadriadenou nedošlo k žiadnej dohode, neponúkla mi žiadnu náhradnú prácu a, keďže som sa nechcela vrátiť do tohto kolektívu, tak som končila pracovný pomer okamžite s tým, že mi to poradil právny zástupca. Ubezpečil ma, že dostanem odstupné podľa odpracovaných rokov a dvojmesačnú priemernú mzdu ako náhradu za výpovednú dobu. Dnes som dostala od riaditeľky list, že vzhľadom na to, že som neskončila pracovný pomer dohodou ani výpoveďou, tak nárok na odstupné nemám. Podľa mňa výklad Zákonníka práce môže byt rôzny. Aký je Vás názor? Ako ma zamestnanec postupovať, ak s nadriadeným sa nedá dohodnúť? Som zdravotné nespôsobila a zamestnávateľ sa nechce dohodnúť, tak mi ostala jediná možnosť a to je okamžite skončenie pracovného pomeru a podľa výkladu mojej nadriadenej som diskriminovaná tým, že prídem o odstupné a nie z vlastnej viny. Bola som práceneschopná 1, 5 roka a posudková lekárka ma donútila PN ukončiť. Prosím Vás o Vás výklad. Mám alebo nemám nárok v mojom prípade na odstupné? Vopred ďakujem za odpoveď. Chroustova.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 28.12.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. Zákonníka práce platí /citujeme/ :

"§ 69

(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,

c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

§ 70 :

Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť."

 

T.j. : Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že postup je ten, že zamestnávateľ po Vašom predložení lekárskeho posudku je povinný Vás preradiť do 15 dní od jeho predloženia na inú vhodnú pre Vás prácu a ak tak neurobí je to dôvod na okamžité skončenia prac. pomeru z Vašej strany. Následne v prípade nepreradenia je daná jednomesačná lehota na okamžité skončenie prac. pomeru.

Odstupné rieši ust. § 76 Zákonníka práce, pričom na Váš prípad sa odstupné nevzťahuje. Odstupné patrí iba v zákonom uvedených prípadoch skončenia pracovného pomeru výpoveďou alebo dohodou či už zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca podľa cit. zákonného ustanovenia.

Vo Vašom prípade zo zákona máte nárok na náhradu mzdy v sume priemerného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

 

Možnosťou pre Vás ako dostať odstupné je ods. 7 cit. § 76, podľa ktorého "zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch ako podľa odsekov 1 a 2."

Otázkou je  preto len výklad citovaného ustanovenia.  Je  potrebné zistiť u zamestnávateľa napr. v kolektívnej zmluve, či máte túto možnosť dojednanú, resp. požiadať zamestnávateľa písomne o vyplatenie odstupného podľa  § 76 ods. 7 Zákonníka práce, resp. o vyplatenie rozdielu oproti dvojnásobku priemernej mzdy pri okamžitom skončení prac. pomeru z Vašej strany a výškou odstupného podľa § 76 ZP.

Len poznamenávame, že právny zástupca Vám mohol poradiť aj tak, aby ste sa dohodli so zamestnávateľom na skončení prac. pomeru tak, aby sa na Vás automaticky vzťahovalo odstupné podľa §  76 ods. 2 Zákonníka práce, t.j. :  dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

 


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, ako mám postupovať nakoľko som momentálne na RD. Počas RD moja pracovná pozícia zanikla vytvorila sa iná s inou náplňou práce o, ktorú mám záujem. Mám nárok na odstupné ak odmietnem tu prácu ?  Do práce som sa chcela vrátiť od 1. 1 aj napriek tomu, že RD konci 14. 6. Môžem to riešiť už aj teraz alebo musím počkať kým skončí RD. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 11.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. § 166 ods. 3 ZP platí :
"Žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky."

Jedná sa síce poriadkovú lehotu, ktorá je určená aj na to, aby sa zamestnávateľ vedel zariadiť vo vzťahu k zamestnacovi, nakoľko klasická rodič. dovolenka je do troch rokov veku dieťaťa.


Z ust. § 157 ods. 2 ZP vyplýva, že "ak sa zamestnankyňa alebo zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnankyňa a zamestnanec majú právo po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 na zachovanie všetkých práv, ktoré mali alebo ktoré im vznikali v čase nástupu na túto rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu; tieto práva sa uplatnia vrátane zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov u zamestnávateľa."

Z uvedeného zák. ustanovenia  vyplýva, že zamestnávateľ je povinný zaradiť Vás na pôvodnú prácu a pracovisko až po skončení rodičovskej dovolenky, teda keď dieťa dovŕši tri roky. Inakšie Vás môže zamestnávateľ zaradiť  na inú prácu zodpovedajúcu prac. zmluve.

Odporúčame oznámiť zamestnávateľovi, že sa plánujete vrátiť do práce. Keďže Vaše prac. miesto bolo zrušené, je zamestnávateľ povinný Vás zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu prac. zmluve. 

Keďže sa na Vás nebude vzťahovať zákaz výpovede pokiaľ však nie ste osamelá zamestnankyňa starajúca sa o dieťa do troch rokov, zamestnávateľ  môže Vám dať výpoveď a to
a) z dôvodov ustanovených
1. v § 63 ods. 1 písm. a) prvom bode ( zrušenie zamestnávateľa alebo jeho časti),
2. v § 63 ods. 1 písm. a) druhom bode (premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce).

Podľa ust. § 63 ZP zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba vtedy, ak
a) zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,
b) zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

Ak by ste teda odmietli po nástupe z rodič. dovolenky toto novo vytvorené prac. miesto, ktoré uvádzate v otázke, že o toto máte záujem, odstupné by Vám prináležalo. 

Je potrebné v prvom rade oznámiť zamestnávateľovi, že sa plánujete vrátiť do zamestnania.

 


 

 


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Zamestnanec odchádza do plného invalidného dôchodku patrí mu odstupné a koľko, keď odpracoval 23 rokov ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 18.10.2018)

Dobrý deň,

to záleží na tom, akou formou bude so zamestnancom skončený pracovný pomer. Predpokladám, že pracovný pomer sa skončí podľa dôvodu uvedeného v ustanovení § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce. Ak sa pracovný pomer skončí z tohto dôvodu výpoveďou, tak odstupné bude v zmysle § 76 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce vo výške 4-násobku priemerného mesačného zárobku. Ak by sa z toho istého dôvodu skonči pracovný pomer dohodou, tak podľa § 76 ods. 2 písm. d) Zákonníka práce, tak odstupné by bolo vo výške 5-násobku priemerného mesačného zárobku.

Ak ide o invalidného zamestnanca a ten predloží rozhodnutie o invalidnom dôchodku, možno mu platne dať výpoveď len so súhlasom úradu práce sociálnych vecí a rodiny.


Trápi vás "Výpoveď, zdravotné dôvody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, Som invalidný dôchodca 45%, mám následky po operácií chrbtice a zoskrutkované stavce v driekovej oblasti. V juli som nastúpil do práce ako vodič dodávky. Rozvážam bagety. Postupne mi vsak začali pridávať zákazníkov a musím vstávať skôr. Som veľmi unavený a prácu už nezvládam. Chcem podať výpoveď, ale výpovednú lehotu v zmluve mám dva mesiace, čo už určite nezvládnem, nakoľko som pre nočné vstávanie musel prestať užívať lieky nakoľko ma uspávajú a za volantom by to nebolo dobre. Neviem aký druh výpovede mám podať a od kedy začne plynúť výpovedná lehota. Ďakujem za radu. Marcel.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 12.10.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ danú prácu nezvládate, môžete podať výpoveď. Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby, avšak pokiaľ viete, že to nezvládnete, je vhodné zvážiť návštevu lekára, aby posúdil Váš zdravotný stav a prípadne určil, že ste práceneschopný. Výpovedná doba pri výpovedi podanej zo strany zamestnanca by mohla plynúť aj počas PN. Prípadne môžete požiadať o čerpanie dovolenky počas výpovednej doby. 

Okrem toho, ak by ste mali lekársky posudok, že nemôžete vykonávať doterajšiu prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia, môžete ho doručiť zamestnávateľovi a ten je Vás povinný do 15 dní preradiť na inú vhodnú prácu. Ak tak neurobí, potom môžete skončiť pracovný pomer okamžite. 


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň. Mal by som takúto otázku: V tomto roku som bol viackrát vypísaný nakoľko sa mi zhoršil zdravotný stav kvôli reume. Vedúci sa mi vyhrážajú výpoveďou. Aké mám možnosti ak doručím zamestnávateľovi lekársky posudok, že nedokážem vykonávať ďalej moju prac.pozíciu? Či mi môžu dať výpoveď aj bez ponúknutia inej prac. pozície? Ja výpoveď nehodlám dávať!

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň,

výpoveď Vám zamestnávateľ môže dať len z dôvodov ustanovených v zákone. Ak ste boli nútený opakovane navštíviť lekára, potom ide o objektívny a ospravedlniteľný dôvod neprítomnosti v práci. Ak by ste disponovali lekárskym posudkom, podľa ktorého nie ste schopný bez ohrozenia zdravia ďalej vykonávať doterajšiu prácu a doručíte ho zamestnávateľovi, je povinný do 15 dní  Vás preradiť na iné vhodné pracovné miesto, ak ho nemá, potom by s Vami mohol skončiť pracovný pomer výpoveďou, avšak mali by ste nárok na odstupné. Pred podaním výpovede by Vám však musel ešte ponúknuť prácu v mieste, ktoré bolo dohodnuté, ako miesto výkonu práce, a to hoci aj na kratší pracovný čas.


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý večer, prosím o radu - známa je na PN temer rok a u terajšieho zamestnávateľa požiadala o preradenie na inú prac zo zdravotných dôvodov. Zamestnávateľ jej odpísal, že nemá voľne pracovné miesto na preradenie. Mám otázky: - ako postupovať, keď vzhľadom na zdravotné problémy, nemôže po skončení PN nastúpiť na pôvodné pracovné - aké právne kroky môže vykonať, alebo ma požiadať o skončenie pracovného pomeru dohodou, alebo výpoveďou u terajšieho zamestnávateľa, alebo sa len už zaevidovať na UP -, aby po ročnej PN nezostala bez prijmu -, či a v akej výške by bola podpora v nezamestnanosti a akú dobu Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 16.09.2018)

Dobrý deň,

ak zamestnanec nemôže vykonávať doterajšiu prácu pre úraz alebo chorobu, oznámi to zamestnávateľovi a predloží mu o tom lekársky posudok (nie lekársku správu) je zamestnávateľ povinný ho preradiť na inú vhodnú prácu. Ak tak neurobí, môže zamestnanec skončiť pracovný pomer okamžite, a to podľa § 69 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce.

V takom prípade by mal zamestnanec nárok na peňažnú náhradu vo výške mesačného priemerného zárobku za 2 mesiace. 

Okrem toho sa môžu dohodnúť na skončení pracovného pomeru z týchto zdravotných dôvodov. V takom prípade by vznikol aj nárok na odstupné.

Rozhodnutie závisí od zdravotného stavu, od toho ako to posúdi lekár a rozhodnutia zamestnanca.


Trápi vás "Výpoveď, zdravotné dôvody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či mám nárok na odstupné a ak áno tak v akej výške? Na pracovnom lekárstve som podala podnet na prešetrenie choroby z povolania, syndróm karpálneho tunela, momentálne som po operácií ruky na PNke. Na pracovnom lekárstve mi lekárka odporučila dať výpoveď zo zdravotných dôvodov, s tým, že od nich dostanem posudok, že prácu, ktorú som vykonávala už nesmiem vykonávať, je len veľmi mala pravdepodobnosť, že zamestnávateľ bude mať pre mňa prácu kde by som nezaťažovala ruku, keďže ide o montovanie káblových zväzkov. V zákonníku práce som čítala, že by som mala mať nárok na 10 mesačne odstupné pri ohrození chorobou z povolania. Je to skutočne tak? Ešte uvediem, že vo firme pracujem 10 rokov aj 3 mesiace. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 07.07.2018)

Dobrý deň, 

chceme uviesť, že na pracovnom lekárstve Vám nebola poskytnutá vôbec správna právna rada.

1./ Podľa ust. § 55  Zákonníka práce platí, že zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, okrem iných aj v prípade, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

 

Ak Vás zamestnávateľ nebude môcť preradiť na inú prácu v rámci pracovnej zmluvy, môže Vás preradiť po dohode s Vami aj na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve. Práca, na ktorú  by Vás zamestnávateľ preraďoval, musí zodpovedať Vašej zdravotnej spôsobilosti na prácu, zamestnávateľ je pritom povinný prihliadnuť aj na to, aby táto práca bola pre Vás vhodná vzhľadom na Vaše schopnosti a kvalifikáciu.

 

2./ Následne ak by nedošlo k Vášmu preradeniu zo strany zamestnávateľa by ste mohli okamžite skončiť prac. pomer podľa ust. § 69 Zákonníka práce : 

"Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu. 

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov."

 

3./ Z hľadiska poskytnutia odstupného pre Vás by bolo najlepšie, keby došlo ku skončeniu prac. pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa prípadne k dohode o skončení prac. pomeru, kde by musel byť uvedený dôvod skončenia a to Váš zdrav. stav podľa lekárskeho posudku.

Podľa ust. § 76 ods. 3 Zákonníka práce platí :

"Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku."

 

Pokiaľ ste PN nedávajte výpoveď. Zdrav. stav a lekársky posudok doručíte zamestnávateľovi po skončení práceneschopnosti a on následne musí postupovať podľa vyššie uvedeného ust. § 55 Zákonníka práce /preradenie/.

Poznámka na záver :

Dávajte pozor na formuláciu písomnosti o skončení prac. pomeru zo strany zamestnávateľa.

V prípade potreby nás kontaktujte.

 

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Chcem dať výpoveď zp race kôli zdravotným problémom. Dnes mi osetretrujuca lekárka napísla, že je pre mňa práca nevhodná a nesmiem ju robiť. Zaujíma ma ak dám okamžitú výpoveď zo zdravotných dôvodov budem mať nárok na odtstupne? Vo firme som zamestnaná via c ako 5 rokov. Mám v okamžitej výpovedi aj uviesť, že mám nárok a žiadam zamestnávateľa o odstupné? Ďakujem 

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 19.06.2018)

Dobrý deň,

nárok na odstupné vzniká podľa Zákonníka práce, len ak sa končí pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou alebo dohodou, so zákonom uvedených dôvodov. Zákonník práce považuje za dôvod na odstupné aj nemožnosť vykonávať doterajšiu prácu. Predpokladom je existencia lekárskeho posudku (nestačí len lekárska správa, či nález). Nárok na odstupné podľa môjho právneho názoru nevzniká pri skončení pracovného pomeru okamžitým spôsobom. Existujú tiež právne názory, že odstupné vzniká len pri výpovedi danej zamestnávateľom. Na druhej strane sa možno stretnúť aj s právnymi názormi, podľa ktorých patrí odstupné aj zamestnancovi  ak on sám skončí pracovný pomer výpoveďou napr. pre zdravotné dôvody. Ak budete takýmto posudkom disponovať a predložíte ho zamestnávateľovi, ten je Vás povinný preradiť na inú prácu (ktorá zodpovedá Vášmu zdrav. stavu). Ak tak neurobí do 15 dní, môžete skončiť pracovný pomer okamžite podľa § 69 ods. 1 písm. a) ZP, pričom v takom prípade Vám vznikne nárok na náhradu vo výške priemerného zárobku za 2 mesačnú výpovednú dobu.


Podotázka: Výpoveď, zdravotné dôvody (Pracovné právo)

Dobrý deň, dala som dvojmesačnú výpoveď nakoľko mi zamestnávateľ nepodpísal výpoveď dohodou. Teda výpoveď začala plynúť 1. 12. 17 a ukončenie pracovného pomeru konci 31. 1. 2018. Zamestnávateľ mi oznámil, že nemám nárok na darčekové poukážky, ktoré nám zamestnávateľ dáva pravidelne na vianoce a taktiež príspevok na šport a kultúru a pritom nám strhajú do sociálneho fondu. Nárok nemám údajne z dôvodu, že som vo výpovednej dobe. Ma zamestnávateľ nárok na to, aby mi to nevyplatil? Tieto poukážky dostanú všetci zamestnanci okrem tých čo sú vo výpovednej lehote. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď, zdravotné dôvody

(odpoveď odoslaná: 13.12.2017)

Dobrý deň,

ak je podaná platná výpoveď, pracovný pomer nekončí jej podaním, ale až uplynutím výpovednej doby. Keďže pracovný pomer trvá aj počas výpovednej doby, zamestnanec a zamestnávateľ má stále práva a povinnosti podľa pracovnej, kolektívnej zmluvy resp. Zákonníka práce. Na odpoveď, či máte alebo nemáte nárok by bola potrebná dôkladnejšia analýza daného stavu, najmä preštudovanie pracovnej resp. kolektívnej zmluvy, kde sú stanovené benefity. V tejto súvislosti je však vhodné poukázať na zákaz diskriminácie.

Podľa § 13 ods. 1 až 3 Zákonníka práce:

(1) Zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

(2) V pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti .

(3) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti .

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď, zdravotné dôvody" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku