Máte
otázku?

Platnosť pracovnej zmluvy pri zmene sídla firmy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Žilina

Otázka: Platnosť pracovnej zmluvy pri zmene sídla firmy

Dobrý deň. Rád by som sa informoval, či je moja pracovná zmluva platná, ak zamestnávateľ zmenil sídlo firmy, ale novú zmluvu na toto sídlo mi nedal. Nedal mi ani žiadny dodatok. Ak je zmluva neplatná, platí to v plnom rozsahu?

Odpoveď: Platnosť pracovnej zmluvy pri zmene sídla firmy

Dobrý deň. 

V zmysle § 43 ods. 1 Zákonníka práce v pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:
a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,
b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),
c) deň nástupu do práce,
d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne. (§ 54 Zákonníka práce)

V prípade, že sa Vám nemenil obsah pracovnej zmluvy, t.j. nezmenilo sa miesto výkonu práce, tak zmena sídla zamestnávateľa nemá vplyv na platnosť pracovnej zmluvy a preto je Vaša pracovná zmluva platná.

Trápi vás "Platnosť pracovnej zmluvy pri zmene sídla firmy" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Platnosť pracovnej zmluvy pri zmene sídla firmy (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem už 15 rokov v jednej firme, pričom sa názov firmy už niekoľkokrát zmenil. V poslednej som už rok. Mám nárok na odstupné? Ďakujem.

Odpoveď: Platnosť pracovnej zmluvy pri zmene sídla firmy

(odpoveď odoslaná: 28.03.2023)

Dobrý deň,

ak sa Vášmu zamestnávateľovi zmenil len názov (obchodné meno), ale nejde o právneho nástupcu, tak nárok na odstupné Vám nevzniká. 

Všetko zostáva tak, ako predtým, len sa Vám možno pripraví dodatok k Vašej pracovnej zmluve, kde sa zmení názov zamestnávateľa. 

Nárok na odstupné vzniká, len ak zamestnávateľ s Vami skončí pracovný pomer, čo sa zrejme nestalo. 

Možno ste Vašu otázku nesprávne položili a možno ide o prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov. Podľa § 27 Zákonníka práce, ak zanikne zamestnávateľ, ktorý má právneho nástupcu, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na tohto nástupcu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Ak sa zmení celý subjekt zamestnávateľa (iné obchodné meno, iné IČO, iné sídlo) vo Vašom pracovnom pomere a tento nový zamestnávateľ s Vami skončí pracovný pomer, tak máte nárok na odstupné najmenej v sume trojnásobku Vášho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov. Všetko však závisí od toho, z akého výpovedného dôvodu by bol s Vami ukončený pracovný pomer. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Platnosť pracovnej zmluvy pri zmene sídla firmy (Pracovné právo)

Je pracovná zmluva podpísaná zamestnávateľom a zamestnancom platná, aj keď je jeden bod v nej v rozpore so Zákonníkom práce? Konkrétne sme sa dohodli na 15-dňovej výpovednej lehote pre zamestnávateľa aj zamestnanca, a to rovnako a bez udania dôvodu. Ďakujem.

Odpoveď: Platnosť pracovnej zmluvy pri zmene sídla firmy

(odpoveď odoslaná: 09.04.2020)

Dobrý deň. Ak pracovná zmluva inak spĺňa všetky zákonné náležitosti, je uzavretá platne. Neplatnosť sa bude týkať len tej časti zmluvy, ktorá je upravená v rozpore so zákonom, a to konkrétne v časti výpovednej doby.

Pre úplnosť uvádzam podstatné náležitosti každej pracovnej zmluvy:

a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,
b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),
c) deň nástupu do práce,
d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve. 


Podotázka: Platnosť pracovnej zmluvy pri zmene sídla firmy (Pracovné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s otázkou. Pracujem vo firme, ktorá si v júli 2019 zmenila názov aj sídlo. Nám, zamestnancom, dali podpísať len potvrdenie o zamestnaní a hmotnej zodpovednosti. Nedostali sme nové zmluvy ani dodatok k existujúcej zmluve - aj keď sme sa na to pýtali, povedali nám, že sa na tom ešte pracuje. Je tá stará zmluva stále platná, alebo nie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Platnosť pracovnej zmluvy pri zmene sídla firmy

(odpoveď odoslaná: 11.01.2020)

Dobrý deň, 
na stránke www. orsr.sk zistite, aká zmena nastala u Vášho zamestnávateľa, či ide skutočne len o zmenu obchodného mena a sídla zamestnávateľa.
Ak u Vášho zamestnávateľa došlo len k zmene obchodného mena a jeho sídla, bez zmeny miesta výkonu práce jednotlivých zamestnancov, potom zamestnávateľ nemusí vypracovať zmenu prac. zmluvy. Avšak z dôvodu právnej istoty a hlavne  dôvodu prípadného uplatňovania Vašich práv na ÚP, pred úradmi atď., odporúčame žiadať zamestnávateľa, aby Vám vydal potvrdenia, že prac. pomer u zamestnávateľa v sídle sa zmenou obchodného mena a sídla nezmenil a prac. pomer trvá na základe pôvodnej pracovnej zmluvy.

Ak však zmenou sídla zamestnávateľa vo Vašom prípade došlo aj k zmene miesta výkonu Vašej práce, potom je zamestnávateľ povinný vyhotoviť dodatok k pôv. pracovnej zmluve v súlade s ust. § 43 ZP  :
"(1)V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:
a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,
b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),
c) deň nástupu do práce,
d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

§ 54 Dohoda o zmene pracovných podmienok
Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne."


T.j.: Ak sa zmenou sídla  zamestnávateľa vo Vašom prípade  nezmenil obsah pracovnej zmluvy, t.j. nezmenilo sa miesto výkonu práce, tak zmena sídla zamestnávateľa nemá vplyv na platnosť pracovnej zmluvy a Vaša pracovná zmluva platná.

Ak došlo k zmene miesta výkonu práce, zamestnávateľ je povinný vyhotoviť dodatok k prac. zmluve v súlade s ust. § 43 a 54 ZP.

 


Trápi vás "Platnosť pracovnej zmluvy pri zmene sídla firmy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platnosť pracovnej zmluvy pri zmene sídla firmy (Pracovné právo)

Dobrý deň. Obraciam sa na vás s otázkou: Som zamestnancom firmy už štyri roky, pričom mám zmluvu na dobu neurčitú. Prednedávnom mi zamestnávateľ oznámil, že firmu predáva. Sídlo našej firmy je v Trenčíne a nové sídlo bude v Banskej Bystrici, približne 150 km ďaleko. Môžem v takomto prípade dať výpoveď bez dvojmesačnej výpovednej lehoty? Prípadne je možné nepodpísať novú zmluvu s novým majiteľom? Budem mať nárok na odstupné? Ďakujem.

Odpoveď: Platnosť pracovnej zmluvy pri zmene sídla firmy

(odpoveď odoslaná: 21.11.2019)

Dobrý deň prajem,

ak sa mení so sídlom aj miesto výkonu práce tak sa mení obsah pracovnej zmluvy. Premiestnenie zamestnávateľa, ktorá spôsobí aj zmenu doterajšieho miesta výkonu práce je výpovedným dôvodom, pokiaľ zamestnanec nie je ochotný prejsť na toto nové miesto výkonu práce. V takom prípade Vám môže dať zamestnávateľ výpoveď, alebo s Vami skončiť pracovný pomer dohodou, pričom máte podľa zákona nárok aj na odstupné (pri dohode je vyššie). Ak dáte výpoveď Vy, tak nárok na odstupné podľa zákona nemáte. Pokiaľ sa bude ukončovať pracovný pomer výpoveďou, tak skončí uplynutím výpovednej doby. Ak chcete skončiť skôr, je potrebné sa dohodnúť na skončení ku konkrétnemu dňu. Na to je ale potrebné, aby s tým zamestnávateľ súhlasil. Novú zmluvu podpisovať nemusíte, ak nechcete. Len pre úplnosť dodávam, že ak sa spoločnosť prevedie, tak sa prevádzajú aj doterajšie záväzky, vrátane pracovných pomerov, a teda nie je potrebné podpisovať nové pracovné zmluvy.


Podotázka: Platnosť pracovnej zmluvy pri zmene sídla firmy (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže mi zamestnávateľ naordinovať dochádzanie do iného mesta, aby som naplnila 40-hodinovú pracovnú dobu týždenne, keď v pracovnej zmluve mám jasne uvedené len jedno miesto výkonu práce? Podľa otváracích hodín som schopná odpracovať 35 hodín týždenne na pôvodnom mieste. Mám si zvyšok odpracovať na druhej prevádzke (vzdialenej 20km), ak to odo mňa požaduje? Ďakujem.

Odpoveď: Platnosť pracovnej zmluvy pri zmene sídla firmy

(odpoveď odoslaná: 08.03.2017)

Dobrý deň, miesto výkonu práce je podstatnou obsahovou náležitosťou pracovnej zmluvy, pričom musí byť označené dostatočne určito. Meniť príkazom dohodnuté miesto výkonu práce resp. jednostranne preložiť zamestnanca zo strany zamestnávateľa na iné miesto výkonu, nie je v súlade s platnými právnymi predpismi. Ako zamestnanec ste preto povinná pracovať len tam, kde ste sa na tom so svojim zamestnávateľom dohodla. V intenciách zákona o cestovných náhradách, môže byť výkon práce vykonávaný v inej prevádzke považovaný aj za pracovnú cestu, v dôsledku čoho môžete mať nárok na formy poskytovaných cestovných náhrad.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Platnosť pracovnej zmluvy pri zmene sídla firmy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.