Máte
otázku?

Zriadenie vecného bremena pri zrušení podielového spoluvlastníctva


Zriadenie vecného bremena pri zrušení a majetkovom vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

Účastníci dohody o zrušení a majetkovom vysporiadaní podielového spoluvlastníctva sa môžu dohodnúť, že zriadia vecné bremeno (napr. právo prechodu) k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Rovnako aj súd môže na návrh zriadiť vecné bremeno. Napríklad takto by sa postupovalo, v prípade rozdelenia pozemku na dva samostatné pozemky, pričom na jednom pozemku zostal spoločný chodník (cesta) k domu. Súdnym rozhodnutím alebo dohodou spoluvlastníkov sa môže zriadiť vecné bremeno spočívajúce v práve vlastníka novovzniknutého pozemku užívať chodník nachádzajúci sa na druhom pozemku. Uvedené právo vecného bremena sa zapíše do katastra nehnuteľností na príslušný list vlastníctva. V niektorých prípadoch je potrebné vypracovať i geometrický plán, ktorým sa určí kadiaľ bude presne viesť chodník k susednému pozemku.

(späť)
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.