Výhody zaručeného elektronického podpisu

Výhody zaručeného elektronického podpisu:

V prípade Obchodného registra:

Podľa § 6 ods. 4 zákona č.71/1992 Zb o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov platí: "Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50% z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku".

 návrh na zápis s.r.o. do Obchodného registra je 165,75 € namiesto 331,50 €,
návrh na zápis zmeny v obchodnej spoločnosti do registra je 33,- € namiesto 66,- €,
 návrh na zápis a.s. do Obchodného registra je 414,75 € namiesto 829,50 €,

Finančné prostriedky je možné ušetriť aj tým, že súdu postačí jedno vyhotovenie z každého dokumentu (čo znamená úsporu nákladov pri overovaní podpisov a fotokópii listín)


V prípade Katastra nehnuteľností

V zmysle zákona č. 304/2009, z 24. júna 2009, je možné katastrálne konanie vykonať aj elektronicky a to od 1. septembra 2009, kedy zákon nadobudol účinnosť. Návrhy na vklad do katastra nehnuteľností podpísané zaručeným elektronickým podpisom znižujú správné poplatky o polovicu:

návrh na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností je 33,- € namiesto 66,- €,
návrh na zrýchlené konanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností (v lehote do 15 dní) je 133,- € namiesto 266 €.

Zaručený elektronický podpis možno použiť pri komunikácii s/so:

- súdmi Slovenskej republiky - podania na súd je možné vykonávať aj elektronickými prostriedkami na elektronickú adresu elektronickej podateľne príslušného súdu (zoznam je uvedený na stránke Ministerstva spravodlivosti SR – www.justice.gov.sk). Takto zaslané podania musia byť vyhotovené vo formáte stanovenom zákonom a musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou.
- Obchodným registrom SR - zákon o Obchodnom registri umožňuje podávať návrhy na zápis nových spoločností, ako aj zápis zmien v spoločnostiach elektronickou formou podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Podanie návrhu na zápis. Návrh sa podáva prostredníctvom elektronickej podateľne cez http://portal.gov.sk.
- Katastrom nehnuteľností SR - náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Pri elektronickom podaní sa podáva jeden rovnopis návrhu a jeden rovnopis príloh.
- Daňovým riaditeľstvom - prostredníctvom portálu finančnej správy je možné elektronicky podávať daňové dokumenty (daňové priznania, súhrnné výkazy, prehľady)
- Colným riaditeľstvom SR,
- a inými orgánmi. Okrem vyššie uvedených orgánov štátnej správy je možné prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu komunikovať aj s Slovenskou obchodnou inšpekciou, Národnou radou SR, Najvyšším kontrolným úradom SR, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a.s.. Zoznam orgánov je zverejnený na nbusr.sk v časti Elektronický podpis – E-podateľne orgánov verejnej moci.

JUDr. Milan Ficek,
advokát

Na našich stránkach používame cookies. Nastavenia cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.