Máte
otázku?

Vysporiadanie BSM súdnou cestou


Vysporiadanie BSM - bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdnou cestou

Ak sa vysporiadanie BSM nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd. (§149 ods. 3 OZ).
V zmysle § 150 OZ platí, že pri vysporiadaní BSM - bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.
Toto ustanovenie umožňuje, aby majetkové vzťahy manželov k spoločnému majetku upravili čo najspravodlivejšie v súlade s dobrými mravmi, so záujmami manželov i ich maloletých detí.

Okamih, keď dôjde k zániku - zrušeniu BSM - bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je rozhodujúci nielen pre určenie spoločného majetku, ale aj pre určenie jeho hodnoty. Pri určení ceny veci sa spravidla vychádza z jej ceny v čase, keď sa vyporiadanie vykonáva. Avšak tomu, kto určitú vec od zániku bezpodielového spoluvlastníctva do vyporiadania užíval a do nehnuteľnosti investoval vlastné peniaze, sa môže ohodnotiť nehnuteľnosť so stavom v čase zániku BSM, bez ohľadu na stav nehnuteľnosti v čase vyporiadania (samozrejme pod podmienkou, ak mu vec má zostať). Opotrebenie vecí i náklady sa započítavajú. Vyporiadanie BSM teda nemá len kvalitatívnu stránku, t.j. usporiadanie vlastníctva k jednotlivým veciam, ale aj kvantitatívnu stránku, pri ktorej ide o hodnotové podiely. Pri vyporiadaní BSM je preto veľmi dôležité správne určiť cenu jednotlivých vecí i hodnotu celého majetku. Cena, za ktorú možno predať nehnuteľnosť, sa určuje dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim. S účinnosťou od 1. januára 2004 bola zrušená vyhláška MS SR č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, na základe ktorej znalec do uvedeného dátumu určoval cenu, išlo o tzv. vyhláškovú cenu, ktorá bola oproti reálnej sume takmer vždy podstatne nižšia. V súčasnosti znalec určuje všeobecnú cenu podľa vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Pojmom všeobecná cena sa rozumie cena, za ktorú by bolo možné predať nehnuteľnosť (ale aj hnuteľnú vec) podľa ponuky a dopytu v mieste, kde leží.

Z vyššie uvedeného ustanovenia § 150 OZ možno teda vyvodiť nasledovné zásady, ktoré sa uplatňujú pri vyporiadaní BSM - bezpodielového spoluvlastníctva manželov:
prvou zásadou je, že podiely oboch manželov sú rovnaké,
druhou zásadou je, že každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo to, čo zo svojho oddeleného majetku vynaložil na spoločný majetok, a je povinný uhradiť to, čo sa zo spoločného majetku manželov vynaložilo na jeho oddelený (samostatný) majetok
ďalšou zásadou je, že pri vysporiadní BSM sa prihliadne aj na potreby maloletých detí, čo sa prejaví v tom, ktorému z manželov budú pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva prikázané jednotlivé veci zo spoločného majetku do vlastníctva v súvislosti s tým, či na čas po rozvode mu deti boli alebo neboli zverené do ďalšej výchovy.
poslednou zásadou je, že pri vyporiadaní BSM sa ďalej prihliadne na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí, a pod.

Vysporiadanie BSM - bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa vykonáva ako vysporiadanie BSM v tzv. širšom zmysle.
Vysporiadanie BSM v širšom zmysle znamená, že do úvahy sa berú a vysporiadavajú aj pohľadávky a dlhy vzniknuté za trvania manželstva účastníkov a ich hospodárenia so spoločným majetkom. Toto vyporiadanie BSM sa však vykoná iba medzi bývalými manželmi, nie však vo vzťahu k tretím osobám. Veriteľom vyporiadaných manželov preto zostáva zachované ich právo žiadať napríklad splnenie dlhu od ktoréhokoľvek z bývalých bezpodielových spoluvlastníkov.

Pri vyporiadaní BSM - bezpodielového spoluvlastníctva sa medzi bývalých manželov rozdelia veci v pomere zodpovedajúcom veľkosti ich podielov. Niekedy ale takýto postup nie je účelný. V takom prípade nemožno vylúčiť, aby veci boli prikázané iba jednému z manželov a druhému manželovi bude uložená povinnosť rozdiel hodnoty vyrovnať v peniazoch. Je možný i taký spôsob vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, že spoločná vec sa prikáže do podielového spoluvlastníctva obidvom bývalým manželom.

(späť)
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.