Máte
otázku?

Čo ak jedna strana nesúhlasí s rozvodom?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Čo ak jedna strana nesúhlasí s rozvodom?

Je možné uskutočňiť rozvod v prípade ak jedna strana nesúhlasí s rozvodom, nepodpíše, resp. vôbec sa nedostaví na konanie?

Odpoveď: Čo ak jedna strana nesúhlasí s rozvodom?

Dobrý deň

súd môže rozviesť manželstvo bez účasti oboch manželov. Podľa § 101 OSP: 1) Účastníci sú povinní prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania najmä tým, že pravdivo a úplne opíšu všetky potrebné skutočnosti, označia dôkazné prostriedky a že dbajú na pokyny súdu. 2) Súd pokračuje v konaní, aj keď sú účastníci nečinní. Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takého účastníka; prihliadne pritom na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy. 3) Ak súd vyzve účastníka, aby sa vyjadril o určitom návrhu, ktorý sa týka postupu a vedenia konania, môže pripojiť doložku, že ak sa účastník v určitej lehote nevyjadrí, bude sa predpokladať, že nemá námietky.”  Súd však častokrát trvá na osobnom výsluchu oboch manželov.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Čo ak jedna strana nesúhlasí s rozvodom? (Rozvod)

Dobrý deň,
Ja mám otázku. Manžel chce dať žiadosť na rozvod, ale ja s rozvodom nesúhlasím, lebo ho ľúbim a máme dve malé deti. Manipuluje ho mama, lebo čo povie jeho mama je sväté, ale ja chcem naše manželstvo zachrániť, ale on už odmieta. Keď nebudem súhlasiť a aj deti sa vyjadria, že chcú, aby sme ostali spolu, naše problémy trvajú mesiac bude nejaký šanca, že nás súd nerozvedie a pošle do manželskej poradni? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Čo ak jedna strana nesúhlasí s rozvodom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.04.2021)

Dobrý deň,
áno v takom prípade je postup súdov taký, že manželov odkážu na manželskú poradňu. Pojednávanie, na ktorom sa rozhoduje o rozvode manželstva sa preruší alebo odročí na dlhší termín a počas tejto doby máte šancu ešte manželstvo zachrániť, a to aj pomocou odborníka v manželskej poradni. Ak sú deti útleho veku a problémy trvajú naozaj krátko súd sa bude snažiť poskytnúť v súlade s Ústavou SR a Zákonom o rodine manželstvu a rodine ochranu pred rozpadom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čo ak jedna strana nesúhlasí s rozvodom? (Rozvod)

Dobrý deň,
chcela by som vedieť, ako postupovať, keď súd dal návrh bez nariadenia pojednávania, aby rozhodol vo veci rozvodu manželstva. Súhlasili sme obaja, ale manžel tam dal dodatok, že s rozvodom nesúhlasí. Prišla odpoveď so súdu, že vo veci nemôžu rozhodnúť bez pojednávania, nakoľko manžel s rozvodom nesúhlasí. Neviem, čo mám teraz robiť, čakať na termín pojednávania? Alebo stiahnuť rozvod? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čo ak jedna strana nesúhlasí s rozvodom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.03.2021)

Dobrý deň,
nemusíte brať návrh na rozvod späť. Ak sa chcete rozviesť, tak potom trvajte na tom, aby súd manželstvo rozviedol. Nepoznám skutkové okolnosti Vášho prípadu, ale súd musí zistiť, či tu je taký rozvrat manželstva, ktorý je trvalý, spôsobuje nefunkčnosť manželstva a že nie je nádej na jeho obnovu. Teraz súd musí nariadiť pojednávanie a tam Vás oboch vypočuje a podľa toho rozhodne. Ak Vás rozvedie a manžel nebude súhlasiť, môže sa aj odvolať a potom rozhodne odvolací súd. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čo ak jedna strana nesúhlasí s rozvodom? (Rozvod)

Dobrý deň. Prosím Vás o radu. Dala som návrh na rozvod. Následne som podala prerušenie a po 1 a pol roku znovu obnovu v návale zlosti na manžela. Rozvodom som sa mu už párkrát vyhrážala. Chcela som ho nejakým spôsobom dohnať k tomu, aby si uvedomil, že ja ako jeho manželka a deti máme byť na 1. mieste v našom manželstve a nie jeho matka a sestry. A takisto ho naučiť, že muž má dávať manželke peniaze na domácnosť. On síce nakúpi, ale len to čo on chce. Súd prebehol. Poslali nás do poradne. Manžel chce rozvod. Ja už nie. Akosi to nevyšlo. Pochopila som, že sa nezmení a chcem ho teda akceptovať takého aký je. Je možné manželstvo nerozviezť, keď stále žijeme v jednej domácnosti a aj naďalej žijeme intímne? Dá sa to nejako zachrániť? Manžel je hrozne nahnevaný, že som to podala. A rozvod chce silou mocou. Ďakujem.

Odpoveď: Čo ak jedna strana nesúhlasí s rozvodom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.09.2020)

Dobrý deň,
manželstvo je dobrovoľným zväzkom muža a ženy, a preto nikoho nie je možné nútiť, aby zotrval v tomto vzťahu. Ak však máte maloleté deti, žijete v spoločnej domácnosti a z Vašej strany je úprimná snaha o záchranu manželstva, súd má vykonať všetky úkony smerujúce k zisteniu, či manželstvo a manželské spolužitie môže byť obnovené.

Ak ani jeden z Vás nemá nových partnerov, máte maloleté deti a aj deti by chceli zachovať súčasný stav rodiny, je malá šanca k tomu, že súd manželstvo nerozvedie, ale malá. Najviac by celej veci pomohlo to, keby sa Vám podarí manžela presvedčiť o tom, že chcete naďalej žiť v manželstve a v spoločnej domácnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Čo ak jedna strana nesúhlasí s rozvodom?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čo ak jedna strana nesúhlasí s rozvodom? (Rozvod)

Prišiel mi návrh na rozvod s tým, že sa mám do 15 dni vyjadriť. Ja s rozvodom nesúhlasím, no neviem čo napísať do odôvodnenia nakoľko deti mame už dospelé a ani spolu nežijeme, no brali sme sa v kostole a verím, že to čo Boh spojil, človek nerozdeľuje, no tieto ako hovorí môj muž "kecy" nikoho nebudú zaujímať a rozvedú nás hneď. Viete mi poradiť ako zabrániť rozvodu? Čo by boli pre sudcu padne argumenty, aby nás nerozviedol?

Odpoveď: Čo ak jedna strana nesúhlasí s rozvodom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.12.2018)

Dobrý deň, 
ak je Vám známe, Váš nesúhlas s rozvodom nie je tou okolnosťou, aby Vás súd nerozviedol; na  rozvod manželstva nie je potrebný Váš súhlas, rovnako ani okolnosť, že ste uzatvorili cirkevný sobáš.
Podľa ust. zákona o rodine platí, že k zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch. 
Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. 

Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí. 

Súd pri posudzovaní miery rozvratu vzťahov medzi manželmi prihliada na porušenie povinností manželov podľa § 18 a 19, t.j. povinnosť žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie. 

Citujeme z rozsudku KS Trnava, sp.zn. : 11Co245/2015, ktorým súd potvrdil rozsudok okresného súdu, ktorým bolo manželstvo účastníkov konania rozvedené :
"Situácia v rodine bola opísaná zhodne oboma účastníkmi konania a to, že po dobu dvoch rokov spolu nehospodária,nerozprávajú sa, intímne sa nestýkajú, čo svedčí o tom, že manželstvo si neplní žiadnu zo svojich zákonných funkcií, navrhovateľ nie je ochotný manželské spolužitie obnoviť a preto odvolací súd napriek tomu, že odporkyňa s rozvodom manželstva nesúhlasí, dospel k záveru, že sú splnené podmienky pre rozvod manželstva a rozsudok súdu prvého stupňa z dôvodu jeho vecnej správnosti potvrdil."

 

Možnosťou pre Vás je ust. Civilného mimosporového poriadku o tom, že v prípade súhlasu Vášho manžela, že ak to zhodne navrhnete na súde, súd konanie preruší. Súd následne v konaní pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov; ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví. 
Súčasne platí, že pokiaľ sa manžel ako navrhovateľ nedostaví na pojednávanie a svoju neúčasť neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, súd konanie zastaví. 
 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čo ak jedna strana nesúhlasí s rozvodom? (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, ako to prebieha, keď jeden z manželov sa nevyjadrí k rozvodu. Moja manželka najprv nechcela podpísať rozvod, ale nakoniec privolila. Musí sa po vyzve súdu vyjadriť k návrhu rozvodu? Čo sa stane, že odignoruje výzvu k vyjadreniu sa k rozvodu? Ďakujem.

Odpoveď: Čo ak jedna strana nesúhlasí s rozvodom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.03.2017)

Dobrý deň. 

Vaša manželka má právo, ale nie povinnosť vyjadriť sa k návrhu na rozvod, ktorý jej súd zasiela na vyjadrenie. Aj keby sa k návrhu na rozvod nevyjadrila, súd nariadi pojednávanie, na ktoré bude predvolaná a na ktorom bude vypočutá ako účastník konania. Pri tomto výsluchu sa bude musieť k návrhu na rozvod vyjadriť, či s ním súhlasí alebo nie. Preto sa nič nestane, ak bude zo strany Vašej manželky výzva súdu na vyjadrenie sa k návrhu na rozvod ignorovaná. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čo ak jedna strana nesúhlasí s rozvodom? (Rozvod)

Dobry den. Manzelka podala ziadost o rozvod a ja s tym nesuhlasim. Dovod uvadza ze si sem tam vypijem, ze ju psychicky tyram, zato ze nikde nerobi, nestara sa o domacnost. Ma psychicke problemy. Aj sa lieci. Ja sa staram sa o rodinu o deti, mame dve dievky.Chodim do prace tu a cez leto do zahranicia.Trosku sme sa vzdialili od seba, ale byvame spolu. Vsetko platim plyn, elektrinu, byt. Snazim sa aby mali vsetko. Stale mi na nej zalezi na detoch na rodine. Ako sa mam branit pri sudnom pojednavani. Lebo nebude schopna sa postarat o rodinu sama. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Čo ak jedna strana nesúhlasí s rozvodom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.12.2016)

Dobrý deň. Súd vždy skúma, či sú dôvody, ktoré viedli k rozvratu manželstva a či nie je možné obnovenie manželského spolužitia. Pokiaľ táka možnosť je odporučí Vám mediátora, alebo poradňu u odborníka, ktoré by mali slúžiť na urovnanie Vašich vzťahov a až následne ak nebude možné urovnať Vaše vzťahy a dôvody na rozvod manželstva budú nezvratné, tak môže súd manželstvo účastníkov rozviesť. Pokiaľ nesúhlasíte s rozvodom manželstva je potrebné na súde túto skutočnosť uviesť. Súčasne s rozvodom manželstva bude súd upravovať aj práva a povinnosti k maloletým deťom ak také máte. Nenapísali ste totiž vek detí. Pokiaľ máte maloleté deti je potrebné v prípade rozvodu manželstva súdu uviesť, komu budú deti zverené do starostlivosti, kto bude spravovať ich majetok a kto bude platiť výživné a v akej výške. Pokiaľ sa nedohodnete, rozhodne súd po porovnaní Vašich majetkových pomerov, schopností a možností. K rozvodu manželstva a k úprave práv a povinností k maloletým deťom sa bude vyjadrovať aj kolízny opatrovník (pracovník Úradu práce sociálnych vecí a rodiny), ktorý zároveň preverí aj pomery vo Vašej domácnosti. Odporúčam Vám konzultáciu u advokáta, ktorý Vám vysvetlí celý proces súvisiaci s rozvodom manželstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čo ak jedna strana nesúhlasí s rozvodom?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku