Máte
otázku?

Vypoved z dovodu odchodu do dochodku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Vypoved z dovodu odchodu do dochodku

Som zamestnanec a chcem ísť do predčasného dôchodku. Spĺňam všetky podmienky a môj pracovný pomer trvá 20 rokov. Je potrebné dať výpoveď zamestnávateľovi? Kedy? Aká je výpovedná lehota? Ďakujem vám za odpovede.

Odpoveď: Vypoved z dovodu odchodu do dochodku

Dobrý deň, pracovný pomer môže skončiť okrem výpovede aj dohodou. Ak sa vietete so zamestnávateľom dohodnúť na ukončení pracovného pomeru, je to najlepšie riešenie, ktoré bude vyhovovať obom. Ak to však nie je možné (čo sa stáva často :)), budete to musieť riešiť výpoveďou. Zamestnanec môže dať výpoveď aj bez udania dôvodu, kedykoľvek. 

Výpovedná doba je 3 mesiace a výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Trápi vás "Vypoved z dovodu odchodu do dochodku" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vypoved z dovodu odchodu do dochodku (Pracovné právo)

Dobrý deň, je zamestnanec povinný ukončiť pracovný pomer, ak podáva žiadosť o predčasný dôchodok? Ďakujem.

Odpoveď: Vypoved z dovodu odchodu do dochodku

(odpoveď odoslaná: 24.11.2023)

Dobrý deň,

odchod do predčasného dôchodku a zároveň byť v pracovnom pomere sa vzájomne vylučuje. Nemôžete poberať dôchodok a zároveň byť dôchodkovo poistený, teda v pracovnom pomere. 

O plánovanom ukončení Vášho pracovného pomeru oboznámte svojho zamestnávateľa.

Ukončiť pracovný pomer je v tomto prípade možné buď dohodou podľa § 60 Zákonníka práce alebo výpoveďou bez uvedenia dôvodu z Vašej strany, podľa § 67 Zákonníka práce.

Podľa § 60 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) a f) ZP. Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

Podľa § 67 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu." 

Jedinou výnimkou popri poberaní predčasného dôchodku, je možnosť práce na dohodu, za mzdu priemerne vo výške 200 eur mesačne, poprípade 2.400 Eur ročne.

Ide o dohodu o vykonaní práce (§ 226 ZP) alebo o dohodu o pracovnej činnosti (§ 228 ZP). 

Podľa § 226 ods. 1 Zákonníka práce, "Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov."

Podľa § 228 ods. 1 Zákonníka práce, "Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 

a) 10 hodín týždenne alebo b) 520 hodín v kalendárnom roku, ak ide o výkon sezónnej práce podľa prílohy 1b; na tieto účely sa dohoda o pracovnej činnosti označuje ako dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce."


Podotázka: Vypoved z dovodu odchodu do dochodku (Pracovné právo)

Dobrý deň, momentálne som na PN a chcela by som odísť do dôchodku po štyridsiatich odpracovaných rokoch k 30.11.2023. Stačí mi podať výpoveď ku koncu septembra?

Odpoveď: Vypoved z dovodu odchodu do dochodku

(odpoveď odoslaná: 16.09.2023)

Dobrý deň,

ak Váš pracovný pomer má skončiť ku dňu 30.11.2023, tak do konca septembra podajte výpoveď, aby Vám počas októbra a novembra plynula výpovedná doba.

Podľa § 67 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Podľa § 62 ods. 6 Zákonníka práce, "Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace."

Podľa § 62 ods. 7 Zákonníka práce, "Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."

Pri odchode do dôchodku budete mať nárok na odchodné.

Podľa § 76a ods. 2 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení."


Podotázka: Vypoved z dovodu odchodu do dochodku (Pracovné právo)

Dobrý deň, mohli by ste mi, prosím, poslať vzor zmluvy o výpovedi pri odchode do starobného dôchodku? Ďakujem.

Odpoveď: Vypoved z dovodu odchodu do dochodku

(odpoveď odoslaná: 27.08.2023)

Dobrý deň,

dosiahnutie dôchodkového veku a priznanie nároku na starobný dôchodok, nezakladá dôvod na skončenie pracovného pomeru. Ľudia môžu aj v takomto veku ešte stále pracovať a byť zamestnaní, ako riadni zamestnanci. 

Odchod do dôchodku nie je spôsob skončenia pracovného pomeru. A z toho dôvodu, neexistuje žiadny vzor výpovede pri odchode do starobného dôchodku. 

Ak sa rozhodnete už nepracovať, tak uzatvoríte so zamestnávateľom dohodu o skončení pracovného pomeru k tomu dňu, kedy chcete odísť do dôchodku a skončiť v zamestnaní.  V dohode nemusí byť uvedený žiadny dôvod, prečo sa Váš pracovný pomer skončí. 

V dohode uvediete, že ide o dohodu podľa § 60 Zákonníka práce, identifikačné údaje zamestnávateľa, identifikačné údaje Vaše a že spolu ste sa dohodli, že Váš pracovný pomer skončí ku dňu ......................, a že k tomu dňu neevidujete medzi sebou žiadne nevysporiadané záväzky ani pohľadávky. 

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."


Trápi vás "Vypoved z dovodu odchodu do dochodku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vypoved z dovodu odchodu do dochodku (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som požiadať o dôchodok po 40 odpracovaných rokoch ku dňu 1. 12. 2023. Momentálne som zamestnaná a prosím o radu, k akému dátumu mám ukončiť pracovný pomer, aby som si mohla podať žiadosť o dôchodok do poistovne? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Vypoved z dovodu odchodu do dochodku

(odpoveď odoslaná: 29.07.2023)

Dobrý deň,
podanie žiadosti o dôchodok nemusí byť podaná až po skončení pracovného pomeru. Práve naopak, táto žiadosť o dôchodok sa môže kľudne podať aj pred skončením pracovného pomeru. Najneskôr však do 10 pracovných dní po jeho skončení. 

Táto časová limitácia je stanovená zákonom, z dôvodu priznania nároku na odchodné. 

Podľa § 76a ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení."

Ak chcete ísť od 01.12.2023 do dôchodku, tak si dohodnite so zamestnávateľom ukončenie pracovného pomeru dohodou ku dňu 30.11.2023. A o dôchodok požiadate napríklad začiatkom novembra.  Pri dohadovaní so zamestnávateľom o ukončení Vášho pracovného pomeru, so zamestnávateľom dohodnite výšku Vášho odchodného. Nakoľko zákon v § 76a ods. 1 hovorí o minimálnej ale nie o maximálnej výške odchodného. 

Podanie žiadosti o dôchodok sa nijakým spôsobom zamestnávateľovi nepreukazuje. 


Podotázka: Vypoved z dovodu odchodu do dochodku (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj otec by chcel ukončiť pracovný pomer z dôvodu odchodu do starobného dôchodku ku dňu 30. 6. 2023. Ktorý paragraf sa vzťahuje na toto skončenie (Je to dohoda?)? Tiež dostal informáciu, že môže požiadať o vyplatenie dvojmesačného odchodného. Je táto žiadosť určená pre zamestnávateľa alebo sociálnu poisťovňu? Ďakujem pekne za radu a odpoveď.

Odpoveď: Vypoved z dovodu odchodu do dochodku

(odpoveď odoslaná: 08.06.2023)

Dobrý deň,
ako zamestnanec môžete dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, prípadne bez uvedenia dôvodu, teda je to výlučne na Vás, avšak, ak dáte výpoveď Vy, tak Vám zo zákona nárok na odstupné nepatrí a je vyslovene na uvážení zamestnávateľa či Vám ho poskytne alebo naopak nie. Odstupné by Vám patrilo, ak by bol pracovný pomer ukončený dohodou alebo výpoveďou zo strany zamestnávateľa a to za splnenia zákonných podmienok v ust. § 76 Zákonníka práce:

(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume    a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,  b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,  c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.   Dôvody podľa ust. § 63 ods. 1 písm. a) a b) sú:   (1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť 1. zrušuje alebo 2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,   Podobný režim platí aj pre skončenie pracovného pomeru dohodou, výška odstupného sa riadi v danom prípade ustanoveniami § 76 ods. 2 Zákonníka práce. Vo Vašom prípade by ste však mohli mať nárok na odchodné za splnenia podmienok ustanovených v § 76a Zákonníka práce:   (1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.  (2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.  (3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa. (4) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1 (5) Ak zamestnanec zomrie, na účely odsekov 1 a 2 sa za deň skončenia pracovného pomeru považuje deň smrti zamestnanca.  

Podotázka: Vypoved z dovodu odchodu do dochodku (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: Má starobný dôchodca nárok na odchodné, ak podá výpoveď? Vzniká nárok na odchodné aj v prípade, keď odchádza na základe dôchodkového veku?

Odpoveď: Vypoved z dovodu odchodu do dochodku

(odpoveď odoslaná: 14.01.2023)

Dobrý deň, v zmysle zákonníka práce zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. 

Vzhľadom na uvedené nie je dôležité akou formou skončil pracovný pomer, či výpoveďou alebo dohodou o skončení pracovného pomeru. Nárok na odchodné vznikne, ak sú splnené vyššie uvedené zákonné podmienky. To znamená, že ak sa rozhodnete ísť do dôchodku (starobného) za predpokladu, že naň máte už nárok a z tohto dôvodu ukončíte váš pracovný pomer či už výpoveďou (z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu) alebo dohodou o skončení pracovného pomeru, potom ak pred skončením pracovného pomeru alebo do 10 dní po skončení požiadate o o poskytnutie dôchodku Sociálnu poisťovňu, nárok na odchodné vám vznikne, a to priamo zo zákona. Následne je potrebné, aby ste zamestnávateľovi preukázali, že ste požiadali o dôchodok vo vyššie uvedenej zákonom ustanovenej lehote ako aj rozhodnutie o priznaní dôchodku. Nárok na odchodné vám pritom vznikne až po priznaní starobného dôchodku. 


Trápi vás "Vypoved z dovodu odchodu do dochodku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vypoved z dovodu odchodu do dochodku (Pracovné právo)

Dobrý deň, som dôchodkyňa v trvalom pracovnom pomere. Pôvodne som mala zastupovať kolegyňu ešte rok, no vzhľadom na situáciu s Covidom by som chcela ukončiť pracovný pomer čo najskôr a odísť do starobného dôchodku. Na jar som Covid prekonala, v lete som mala iba hraničné protilátky a doteraz mám problémy s dýchaním. Nie je možné zohnať vakcíny proti chrípke, pritom chrípkové obdobie čoskoro začne. Obávam sa, že akákoľvek možnosť ochorenia ma ohrozuje. Dnes som bola za riaditeľom spýtať sa na možnosť práce z domu, avšak odpovedal mi, že to by potom chceli všetci. Nechcem robiť rozbroje, preto by som najradšej ostala doma aj ihneď. Navrhla som aj túto možnosť, no neodpovedal mi. Viem, že by bol problém nahradiť ma iným zamestnancom ihneď, roboty je dosť, no musím myslieť hlavne na svoje zdravie. V decembri budem mať 64 a mám chronické ochorenia, beriem osem druhov liekov. Ak môžete, poraďte mi, ako to urobiť, aby som podala korektnú, akceptovateľnú žiadosť a čo najmenej ohrozila seba i kolegov. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Vypoved z dovodu odchodu do dochodku

(odpoveď odoslaná: 15.10.2020)

Dobrý deň,
ak som správne pochopil z Vašej otázky, pre ochranu zdravia ste ochotná aj ukončiť pracovný pomer (nakoľko práca z domu Vám nebola umožnená).

Najjednoduchšie a najrýchlejšie sa dá pracovný pomer ukončiť dohodou so zamestnávateľom. V dohode viete určiť presne deň, kedy má dôjsť k ukončeniu pracovného pomeru (bez nutnosti, aby plynula výpovedná doba) a zároveň (ak máte dobrého zamestnávateľa) Vám môže priznať nárok na odstupné nad rámec zákona a možno aj odchodné, ak spĺňate zákonné podmienky.

Druhou možnosťou (jedinou ak nesúhlasí s dohodou) je podať výpoveď. V tomto prípade bude plynúť výpovedná doba s prihliadnutím na dobu, ktorú tam pracujete. Predpokladám, že by vo Vašom prípade bola výpovedná doba 2 mesiace.


Podotázka: Vypoved z dovodu odchodu do dochodku (Pracovné právo)

Dobrý večer, som 55%-ný invalidný dôchodca a od 16. júla mám nárok na starobný dôchodok. Z nevedomosti som v zamestnaní nevypovedal, avšak chcem ukončiť pracovný pomer k tomuto dátumu. Prosím o radu v prípade, že zamestnávateľ nebude súhlasiť s dohodou o ukončení pracovného pomeru. Vopred vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vypoved z dovodu odchodu do dochodku

(odpoveď odoslaná: 19.07.2019)

Dobrý deň,

bohužiaľ, ak ste nepodali výpoveď dovtedy a zamestnávateľ by sa s vami nedohodol na skončení pracovného pomeru k určitému dátumu, budete predsalen písomnú výpoveď podať. Následne vám bude plynúť výpovedná doba. 

Ako invalidný dôchodca môžete rovnako tak pracovať ako iný dôchodcovia, a preto je potrebné dať zamestnávateľovi výpoveď. Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac. Ak idete do starobného dôchodku, môžete žiadať aj odchodné.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vypoved z dovodu odchodu do dochodku" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava