'

Výpoveď v práci


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 22. 1. 2018

Otázka: Výpoveď v práci

Dobrý deň, týmto Vás chcem poprosiť o pomoc. Ak by som dostala výpoveď dohodou z dôvodu zrušenia prac. miesta. Ak dostanem výpoveď dohodou k určitému dňu a nebude udaný dôvod ani nárok na odstupné, môžem odmietnuť podpísanie a žiadať, aby to tam bolo jasne napísané? Môže byt niečo z toho ak odmietnem podpísať ak to bude bez dôvodu?

Odpoveď: Výpoveď v práci

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

pre skončenie pracovného pomeru dohodou platí nasledovné:

§ 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).

(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.

V zmysle vyššie uvedeného vyplýva, že môžete požadovať, aby v dohode o skončení pracovného pomeru bol uvedený dôvod. Ak by tam uvedený nebol, nebolo by možné túto dohodu považovať za platnú, a teda ani skončenie pracovného pomeru by nebolo platné. Ak by zamestnávateľ odmietol vyhovieť Vašim požiadavkám a skončil by s Vami pracovný pomer, mohli by ste sa domáhať určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru. 

Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru

§ 79 (1) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru.

(2) Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje 12 mesiacov, môže súd na žiadosť zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť mzdu za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov zamestnancovi vôbec nepriznať. Náhrada mzdy môže byť priznaná najviac za čas 36 mesiacov.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na oznamovateľa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, ak došlo k skončeniu pracovného pomeru počas poskytovania ochrany podľa osobitného predpisu.

(4) Ak zamestnávateľ skončil pracovný pomer neplatne a zamestnanec netrvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával, platí, ak sa so zamestnávateľom nedohodne písomne inak, že sa jeho pracovný pomer skončil dohodou, ak

a) bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,

b) bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite alebo v skúšobnej dobe, dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

(5) V prípadoch ustanovených v odseku 4 písm. b) zamestnanec má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného zárobku podľa § 134 za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

§ 80 Pri neplatnej dohode o skončení pracovného pomeru sa postupuje pri posudzovaní nároku zamestnanca na náhradu ušlej mzdy obdobne ako pri neplatnej výpovedi danej zamestnancovi zamestnávateľom. Zamestnávateľ nemôže uplatňovať nárok na náhradu škody pre neplatnosť dohody.

Pokiaľ ide o odstupné, to je upravené v ustanovení § 76:

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Podľa odseku 6  Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Nárok na odstupné vyplýva zo zákona, pričom podmienkou na jeho vyplatenie nie je skutočnosť, aby bolo uvedené v dohode o skončení pracovného pomeru. Inak povedané, ak v dohode o skončení pracovného pomeru nebude uvedené, že Vám vzniká nárok na odstupné, neznamená to, že Vám nárok na odstupné nevzniká. Vznikne Vám totiž priamo zo zákona po splnení zákonných podmienok.

Záverom si dovoľujem uviesť, že ak dohodu o skončení pracovného pomeru, ako Vám bola predložená, nepodpíšete, nemôžete byť za to nijako sankcionovaná. Dohoda je dvojstranný právny úkon, na ktorého platnosť sa vyžaduje súhlas oboch zmluvných strán s jej obsahom. Ak s niektorými časťami dohody nesúhlasíte, môžete to namietnuť a prejsť si zo zamestnávateľom jej prípadnú zmenu, či doplnenie.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výpoveď v práci (Pracovné právo)

Dobrý deň! Mám odrobených 16 rokov v istej firme, a chcela by som vedieť, čo by bolo výhodné pre mňa: výpoveď s dohodou s odstupným z organizačných dôvodov, alebo výpoveď s odmenou. V ktorom prípade môžem ísť na úrad práce hneď, aby som dostala hneď aj podporu. Za kladne vybavenie vopred ďakujem! S pozdravom.

Odpoveď: Výpoveď v práci

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.04.2019)

Dobrý deň, zamestnanec, ktorý dáva výpoveď, a to bez ohľadu na dôvod výpovede nemá nárok na odstupné. Nárok na odstupné vzniká zamestnancovi vtedy ak dostáva výpoveď zo strany zamestnávateľa, a aj to iba vo vybraných prípadoch (napríklad ak sa zamestnávateľ ruší alebo premiestňuje, z organizačných dôvodov...). Z toho dôvodu, ak chcete pri odchode zo spoločnosti dostať aj odstupné ako určité zadosťučinenie za odrobené roky v tejto spoločnosti, bude potrebné pracovný pomer ukončiť dohodou a Váš zamestnávateľ bude musieť súhlasiť s tým, že Vám odstupné v dohodnutej výške vyplatí. Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká bez ohľadu na to spôsob ukončenia pracovného pomeru (ak ste boli dostatočný počet rokov za ostatné obdobie poistená). Nemusíte preto pri výbere spôsobu ukončenia zamestnania prihliadať na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela som sa Vás spýtať ako mám postupovať ak chcem dať výpoveď. Skúšobná doba mi skončila len 6 dni dozadu ale niesom spokojná s platovým ohodnotením a naskytla sa mi lepšia pracovná pozicia. Za Vašu radu a odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2019)

Dobrý deň, ak chcete skončiť pracovný pomer výpoveďou, musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. § 61 Zákonníka práce: "Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná." Odporúčame zaslať výpoveď zamestnávateľovi doporučeným listom, aby ste v prípade potreby vedeli preukázať, že mu bola doručená. Pracovný pomer potom končí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

Považujeme za vhodné pripomenúť, že existuje aj možnosť ukončiť pracovný pomer dohodou. Dohodu o skončení pracovného pomeru uzavriete písomne so zamestnávateľom a pracovný pomer sa končí dňom stanoveným v dohode. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk