Výpoveď v práci


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 22. 1. 2018

Otázka: Výpoveď v práci

Dobrý deň, týmto Vás chcem poprosiť o pomoc. Ak by som dostala výpoveď dohodou z dôvodu zrušenia prac. miesta. Ak dostanem výpoveď dohodou k určitému dňu a nebude udaný dôvod ani nárok na odstupné, môžem odmietnuť podpísanie a žiadať, aby to tam bolo jasne napísané? Môže byt niečo z toho ak odmietnem podpísať ak to bude bez dôvodu?

Odpoveď: Výpoveď v práci

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

pre skončenie pracovného pomeru dohodou platí nasledovné:

§ 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).

(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.

V zmysle vyššie uvedeného vyplýva, že môžete požadovať, aby v dohode o skončení pracovného pomeru bol uvedený dôvod. Ak by tam uvedený nebol, nebolo by možné túto dohodu považovať za platnú, a teda ani skončenie pracovného pomeru by nebolo platné. Ak by zamestnávateľ odmietol vyhovieť Vašim požiadavkám a skončil by s Vami pracovný pomer, mohli by ste sa domáhať určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru. 

Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru

§ 79 (1) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru.

(2) Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje 12 mesiacov, môže súd na žiadosť zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť mzdu za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov zamestnancovi vôbec nepriznať. Náhrada mzdy môže byť priznaná najviac za čas 36 mesiacov.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na oznamovateľa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, ak došlo k skončeniu pracovného pomeru počas poskytovania ochrany podľa osobitného predpisu.

(4) Ak zamestnávateľ skončil pracovný pomer neplatne a zamestnanec netrvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával, platí, ak sa so zamestnávateľom nedohodne písomne inak, že sa jeho pracovný pomer skončil dohodou, ak

a) bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,

b) bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite alebo v skúšobnej dobe, dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

(5) V prípadoch ustanovených v odseku 4 písm. b) zamestnanec má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného zárobku podľa § 134 za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

§ 80 Pri neplatnej dohode o skončení pracovného pomeru sa postupuje pri posudzovaní nároku zamestnanca na náhradu ušlej mzdy obdobne ako pri neplatnej výpovedi danej zamestnancovi zamestnávateľom. Zamestnávateľ nemôže uplatňovať nárok na náhradu škody pre neplatnosť dohody.

Pokiaľ ide o odstupné, to je upravené v ustanovení § 76:

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Podľa odseku 6  Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Nárok na odstupné vyplýva zo zákona, pričom podmienkou na jeho vyplatenie nie je skutočnosť, aby bolo uvedené v dohode o skončení pracovného pomeru. Inak povedané, ak v dohode o skončení pracovného pomeru nebude uvedené, že Vám vzniká nárok na odstupné, neznamená to, že Vám nárok na odstupné nevzniká. Vznikne Vám totiž priamo zo zákona po splnení zákonných podmienok.

Záverom si dovoľujem uviesť, že ak dohodu o skončení pracovného pomeru, ako Vám bola predložená, nepodpíšete, nemôžete byť za to nijako sankcionovaná. Dohoda je dvojstranný právny úkon, na ktorého platnosť sa vyžaduje súhlas oboch zmluvných strán s jej obsahom. Ak s niektorými časťami dohody nesúhlasíte, môžete to namietnuť a prejsť si zo zamestnávateľom jej prípadnú zmenu, či doplnenie.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výpoveď v práci (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás, potrebovala by som poradiť. Som na čiastočnom ID, zamestnaná na plný úväzok na dobu neurčitú. Momentálne som od 6. 2. 2020 na maródke, medzitým zamestnávateľ ukončil práce na prevádzke kde som pracovala, kolegyne dostali výpoveď dohodou s odstupným za 1 mesiac alebo 2 mesiace, podľa dĺžky pracovného pomeru (vo firme pracujem od 10. 5. 2017).
Poľa mojich informácií túto dohodu podpísala len jedna kolegyňa, ďalšia zostala doma na OČR a čerpala ešte dovolenku, tá chcela potom výpoveď podpísať, ale zamestnávateľ jej dal výpoveď dohodou bez odstupného. Keď odmietla podpísať, povedal jej, že ju očakáva na inej prevádzke, s iným zaradením, kde by dochádzala okolo 50 km denne (doteraz to bolo do 10 km). Teraz otázka: čo môžem očakávať od zamestnávateľa ja, akú výpoveď mi môže dať? Môžem nesúhlasiť s náhradnou prácou, ktorá bude iná a ďaleko, aj keď v zmluve mám napísané, že miestom výkonu práce môže byt aj iná prevádzka, podľa potrieb zamestnávateľa? Mám nárok na odstupné, aj keď zamestnávateľ tvrdí, že ho nikomu nedá, lebo nemá z čoho? Nemal by zamestnávateľ riešiť moju výpoveď aj s Úradom práce a rodiny, keď som na čistočnom ID? No vôbec neviem, čo mám robiť, keď ma postaví pred hotovú vec. Prepáčte, že to tak zdĺhavo opisujem. Ďakujem za odpoveď.
S pozdravom.

Odpoveď: Výpoveď v práci

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.04.2020)

Dobrý deň, ak ste boli zamestnaná výslovne na miesto výkonu práce na danú prevádzku a táto prevádzka (teda časť zamestnávateľa) sa zrušila, môže Vám dať výpoveď podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce. Ak by Vám dal výpoveď z tohto dôvodu, po uplynutí výpovednej doby Vám vzniká nárok na odstupné. Rovnako môže chcieť s Vami z tohto dôvodu podpísať aj dohodu o skončení pracovného pomeru. V tomto prípade Vám tiež vzniká nárok na odstupné, trvajte však na tom, aby v dohode bol uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru. Ak by totiž nevyplatil odstupné, budete ho musieť žalovať v súdnom konaní a v rámci konania budete musieť preukázať dôvod skončenia pracovného pomeru. To isté sa na Vás vzťahuje ak nebudete súhlasiť so zmenou miesta výkonu práce (§ 63 ods. 1 písm. a) bod 2 Zákonníka práce). Nárok na odstupné Vám vznikne aj v prípade, že v súčasnosti nemá financie na jeho vyplatenie. Jeho nesolventnosťou Váš nárok nezaniká. Na poslednú otázku odpoveď závisí od toho, či ste boli zamestnaná cez určitý podporný program UPSVaR-u alebo nie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci (Pracovné právo)

V pracovnej zmluve mám uvedené, že výpovedná lehota pre zamestnávateľa aj zamestnanca je 15 dni. Firmu kúpil iný, a keď som si podala výpoveď odvolávajúc sa na tento bod v pracovnej zmluve, ktorú terajší majiteľ nezmenil a tvrdil, že všetko ostáva tak ako je v zmluve s predošlým majiteľom, tvrdí, že tento bod zmluvy je neplatný a nechce ma pustiť k dátumu, ktorý som uviedla. Ako mám postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď v práci

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2020)

Dobrá deň. Nový majiteľ firmy má pravdu. Ustanovenie o výpovednej dobe dojednané s pôvodným zamestnávateľom nie je platné. Výpovedná doba je v Zákonníku práce upravená v § 62 s tým, že minimálna výpovedná doba je jeden mesiac a ak dáva výpoveď zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

Súčasne vo všeobecnosti platí, že  výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Záverom ešte poukážem na fakt, že Zákonník práce myslí aj na prípad nezotrvania v práci počas plynutia výpovednej doby. V tomto smere určuje, že ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci (Pracovné právo)

Dobrý deň! Mám odrobených 16 rokov v istej firme, a chcela by som vedieť, čo by bolo výhodné pre mňa: výpoveď s dohodou s odstupným z organizačných dôvodov, alebo výpoveď s odmenou. V ktorom prípade môžem ísť na úrad práce hneď, aby som dostala hneď aj podporu. Za kladne vybavenie vopred ďakujem! S pozdravom.

Odpoveď: Výpoveď v práci

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.04.2019)

Dobrý deň, zamestnanec, ktorý dáva výpoveď, a to bez ohľadu na dôvod výpovede nemá nárok na odstupné. Nárok na odstupné vzniká zamestnancovi vtedy ak dostáva výpoveď zo strany zamestnávateľa, a aj to iba vo vybraných prípadoch (napríklad ak sa zamestnávateľ ruší alebo premiestňuje, z organizačných dôvodov...). Z toho dôvodu, ak chcete pri odchode zo spoločnosti dostať aj odstupné ako určité zadosťučinenie za odrobené roky v tejto spoločnosti, bude potrebné pracovný pomer ukončiť dohodou a Váš zamestnávateľ bude musieť súhlasiť s tým, že Vám odstupné v dohodnutej výške vyplatí. Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká bez ohľadu na to spôsob ukončenia pracovného pomeru (ak ste boli dostatočný počet rokov za ostatné obdobie poistená). Nemusíte preto pri výbere spôsobu ukončenia zamestnania prihliadať na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela som sa Vás spýtať ako mám postupovať ak chcem dať výpoveď. Skúšobná doba mi skončila len 6 dni dozadu ale niesom spokojná s platovým ohodnotením a naskytla sa mi lepšia pracovná pozicia. Za Vašu radu a odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2019)

Dobrý deň, ak chcete skončiť pracovný pomer výpoveďou, musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. § 61 Zákonníka práce: "Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná." Odporúčame zaslať výpoveď zamestnávateľovi doporučeným listom, aby ste v prípade potreby vedeli preukázať, že mu bola doručená. Pracovný pomer potom končí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

Považujeme za vhodné pripomenúť, že existuje aj možnosť ukončiť pracovný pomer dohodou. Dohodu o skončení pracovného pomeru uzavriete písomne so zamestnávateľom a pracovný pomer sa končí dňom stanoveným v dohode. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk