POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Vysporiadanie BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice

Otázka: Vysporiadanie BSM

Dobrý deň, čaká ma rozvod manželstva a preto sa chcem informovať o vysporiadania BSM. Počas manželstva sme s manželom kúpili jednoizbový byt, na ktorý nám peniaze dali moji aj manželovi rodičia. Moji rodičia prispeli sumou cca 300 000 Sk, zatiaľ čo manželovi rodičia prispeli sumou cca 750 000 Sk. Po 2 rokoch sme tento byt predali a kúpili dvojizbový byt. Ako platbu sme použili peniaze z predaja predchádzajúceho bytu a zvyšok nám doplatili manželovi rodičia v sume cca 10-15 000 eur. Byt je prepísaný na nás oboch a neexistuje žiaden záznam, zmluva či dokument, ktorý by uvádzal, koho rodičia prispeli akou sumou. Chcem sa preto spýtať, ako to bude teraz po rozvode.

Môj zámer je vyplatiť manželovi polovicu z bytu, vziať úver a zaplatiť ho. Manžel však argumentuje, že nemám nárok na polovicu bytu, pretože jeho rodičia prispeli viac peňazí. Žiadne takéto tvrdenie však nie je nikde uvedené a vlastníkmi sme obaja v rovnakých dieloch. Môže sa stať, že keď sa obráti na súd, tento jeho argument súd schváli? Môže manžel požadovať, aby mi bola vyplatená len suma, ktorú vložili moji rodičia? Môže súd považovať za dôkaz pri svojom rozhodovaní výpis z účtu z banky? Len s tou informáciou totiž môže môj manžel prísť - že v jeden deň bola vybratá suma a vložená na náš účet, a následne použitá na kúpu bytu. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

 

 

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ V zmysle ust. § 148 a nasl.  Obč. zákonníka platí, že  zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov: K uvedenému dátumu sa vyporiadava aj BSM. Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v ust. § 150. Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

2./ Pokiaľ  sa jedná o dary finančných prostriedkov tieto boli dané Vám obom. Bolo by otázkou dokazovania v konaní o vyporiadanie BSM rozsah a určenie, komu a na aký  účel boli dané finančné prostriedky. BSM sa vyporiadava medzi manželmi resp. bývalými manželmi.  V prípade pochybnosti, či obdarený bol len jeden z manželov alebo obidvaja, treba vždy posúdiť úmysel darcu, ako aj vzťah darcu k obdarovanému. Podľa judikatúry sa neberie ohľad na povahu predmetu, či slúži potrebám celej rodiny alebo len jednému z manželov (R 42/1972, s. 248) . Aj keby byt bol kúpený za darované peniaze len rodičov manžela a nadobudli ste ho spoločne ako manželia patril by do BSM.  V prípade rozvodu je treba trvať na znaleckom ohodnotení nehnuteľnosti, ktorú  ste nadobudli počas manželstva a patrí do BSM, nakoľko  jedna veličina sú vložené fin. prostriedky z daru resp. darov a druhá resp. ďalšia  veličina je  trhová hodnota nehnuteľnosti v čase zániku BSM. Prípadne BSM ako celok prepočítať a vychádzať z toho, čo bude pre Vás lepšie, nakoľko treba rátať aj s obranou druhej strany.

 

 

Trápi vás "Vysporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či moja manželka má po rozvode nárok na polovicu peňazí, ktoré som zarobil od uzavretia manželstva až po rozvod. Tvrdí, že má nárok na polovicu z výnosov faktúr, hoci nie všetky zarobené peniaze sú stále na účte. Som živnostník a pôsobím ako technický dozor na stavbách bez vlastných kancelárskych priestorov. Nemali by sme preto nárok určovať podľa výpisu z daňového priznania? Upozorňujem, že nemáme spoločný bankový účet. Byt som získal pred manželstvom, hypotéku a účty za plyn platím sám a moja manželka platí za elektrickú energiu, vodu, odvody do kanalizácie a príspevky do fondu opráv bytového družstva. Ďakujem a s pozdravom.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 21.04.2024)

Dobrý deň,

ak by ste boli v trvalom pracovnom pomere, tak vašej manželke patrí polovica vášho príjmu (platu), a to bez ohľadu na to, či máte spoločný účet alebo nie. Uvedené však platí aj o príjme vašej manželky, tento patrí v 1/2 manželovi. 

Ak ste ale živnostník, tam je to iné, manželke nemusíte dávať polovicu sumy faktúry, pretože to nie je Váš príjem. Napríklad, ak vystavíte faktúru na sumu 500 eur ale Vaše náklady boli 500 eur, potom ste nemali žiaden príjem. 

Po rozvode sa musí určiť hodnota vášho podnikania ako majetkovej hodnoty (hodnota podniku) a podľa toho sa určí, koľko je suma na vyplatenie. 

 

Pokiaľ ide o úhradu hypotéky alebo naopak (úhradu energií, ktorú vykonáva vaša manželka), aj tu platí, že pokiaľ nemáte zúžené BSM, tak tieto platby vykonávate de facto zo spoločných peňazí, teda nemožno hovoriť o tom, že ich platíte len vy zo svojich peňazí vo vašom výlučnom vlastníctve. Tak ako vy tak aj vaša manželka ich platí zo spoločných peňazí. Teda nedochádza tu na strane žiadneho z vás k bezdôvodnému obohateniu na úkor toho druhého, nakoľko medzi vami ako manželmi existuje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, keďže nemáme vyrovnané BSM, predali sme náš dom a pozemok formou daru. O dom máme nárok obaja. S manželkou sme sa dohodli, že to rozdelíme na polovicu. Teraz by sme si chceli kúpiť nové bývanie. Druhá strana ma požiadala, aby som manželke podpísal súhlas, ktorým by som prejavil súhlas s tým, aby si mohla kúpiť byt. Zaujíma ma, či to nerobia preto, aby v prípade rozvodu nemohla požadovať vyrovnanie BSM a ja by som nemohol uplatniť nárok na tento byt.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 13.03.2024)

Dobrý deň, pokúsim sa vám odpovedať. Ak ešte nie ste rozvedení, potom všetok majetok, ktorý nadobúdate ako manželia zo spoločných peňazí, je vašim spoločným majetkom. Uvedené viete vylúčiť jedine dohodou o zúžení vášho BSM uzatvorenou formou notárskej zápisnice pred kúpou veci napr. nejakej nehnuteľnosti. V notárkej zápisnici sa manželia môže dohodnúť napríklad na tom, že byt, ktorí plánujú kúpiť nebude v ich BSM, ale napríklad, že tento nadobudne len jeden z manželov. Tu však ale potom platí, že ak sa byt kúpil z peňazí, ktoré patrili do BSM, druhý z manželov môže pri vyporiadaní BSM žiadať, aby sa mu vrátilo to, čo bolo vynaložené zo spoločných peňazí na výlučný majetok druhého manžela (napríklad na kúpu takéhoto bytu, ktorého vlastníkom by bol len tento druhý manžel).

Ak by však druhý manžel kúpil byt z peňazí, ktoré boli iba jeho (naodbudol ich pred manželstvom, alebo ich nadobudol z predaja veci, ktorá patrila iba jemu, ktorú napríklad dostal darom), potom platí, že z BSM nič neušlo. 

Preto, ak ste dali súhlas na kúpu bytu, ktorého vlastníkom bude vaša manželka bez toho, aby sa spísala dohoda o zúžení BSM formou notárskej zápisnice, byt je v BSM aj napriek tomu, že na LV figuruje iba vaša manželka. Ak ste aj dali súhlas na kúpu bytu výlučne vašou manželkou, na takýto súhlas sa nebude prihliadať ak nebol urobený v zákonom ustanovenej forme. Totiž za trvania manželstva možno vylúčiť vec z nadobudnutia do BSM iba formou ktorú ustanovuje zákon. V tomto prípade je to dohoda o zúžení BSM uzatvorená výlučne a jedine iba vo forme notárskej zápisnice, inak je takáto dohoda neplatná a nespôsobuje žiadne právne účinky. 

Naopak, ak ste podpísali dohodu o zúžení BSM formou notárskej zápisnice pred kúpou bytu vašou manželkou, potom byt nebude predmetom vyporiadania BSM. Predmetom vyporiadania môže byť jedine finančná čiastka, ktorá sa vynaložila zo spoločných peňazí na kúpu bytu, za predpokladu, že sa vynaložila. 


Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, aká je (alebo bude) výška poplatku v prípade požiadania o vysporiadanie BSM? Platí sa poplatok z čiastky, o ktorú žiadam, pri podaní žiadosti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 26.01.2024)

Dobrý deň,

pri vysporiadaní BSM sa na začiatku konania platí súdny poplatok vo výške 66 eur. Zvyšná časť sa platí nasledovne: 

a) ak konanie skončí rozsudkom, potom sa platí 3 % z masy BSM, platí ho manžel, ktorého návrhu na vyporiadanie súd nevyhovel. Ak súd rozhodne úplne inak než manželia navrhovali, súdny poplatok platia obaja manželia na polovicu. 

b) ak sa konanie skončí zmierom, potom sa platí 1% z masy BSM 

c) ak by skončilo zastavením konania pre späťvzatie žaloby (napr. po začatí konania by ste sa s manželom dohodli na vyporiadaní BSM mimosúdne) potom sa neplatí žiadny súdny poplatok. 

 


Trápi vás "Vysporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom možnosti stiahnutia návrhu na vyrovnanie BSM, ktorý bol už doručený súdu, avšak pojednávanie nebolo ešte vytýčené. Môžem ho podať znova? Po akom čase? Vzhľadom na to, že mimosúdne rokovanie a dohoda neboli úspešné a nedarilo sa nám dohodnúť na rozdelení spoločného majetku.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 13.07.2023)

Dobrý deň,

neviem, či správne rozumiem Vašej otázke. Pokiaľ ste vzali návrh späť, potom musí súd protistranu vyzvať na vyjadrenie, či so späťvzatím súhlasí, nakoľko v prípade konania o vyporiadanie BSM  určitý spôsob usporiadania vzťahu medzi stranami vyplýva z osobitného predpisu. Ak bude súhlasiť, súd konanie zastaví. V opačnom prípade v ňom bude pokračovať. 

Pokiaľ  máte na mysli opätovné podanie žaloby o vyporiadanie BSM, za predpokladu, že konanie by bolo dôsledkom vášho späťvzatia pôvodného návrhu zastavené, potom túto môžete podať znova, avšak pamätajte na to, že tu plynie trojročná lehota od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, resp. od zániku manželstva, v rámci ktorej je nevyhnutné doručiť žalobu súdu. V opačnom prípade súd bude musieť žalobu zamietnuť, nakoľko vo veci už nebude môcť rozhodnúť, pretože po troch rokoch od zániku manželstva nastupuje zákonná domnienka, že manželia sa vyporiadali pokiaľ ide o hnuteľné veci podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. Vždy keď sa zoberie žaloba späť, je možné ju podať opätovne. 


Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rozvádzam sa s manželom a obaja sme vlastníkmi domu, ktorý je momentálne na predaj. Manžel mi vyhrožuje, že si nájde najlepšieho právnika, aby som nedostala peniaze z predaja domu. Je to možné? Mám ešte jednu otázku. Manžel si počas manželstva kúpil auto, ktoré teraz predal. Je povinný mi dať polovicu z jeho predaja? Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 10.05.2023)

 z otázky vyplýva, že manželstvo rozvedené nie je a teda bezpodielové spoluvlastníctvo naďalej trvá.

Ak za trvania manželstva i keď ste podali návrh na rozvod, prípadne tento krok plánujete, a dom patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov môžete predať len tak, že obaja podpíšete kúpnu zmluvu. V tomto prípade je potrebné, aby ste zmluvu riadne preštudovali, pričom skôr odporúčame, aby ste návrh kúpnej zmluvy nechali skontrolovať Vám vybranému advokátovi. Návrh zmluvy predložený advokátom Vášho manžela je vždy len návrhom, ku ktorému môžete mať pripomienky a nie ste ho povinná podpísať v predloženom znení.

Pokiaľ ide o predaj auta, ktoré bolo kúpené počas trvania manželstva a z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, potom platí, že výťažok z predaja auta patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a bude predmetom vyporiadania po rozvode v súlade s ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, momentálne prechádzam rozvodom. Spolu s manželom sme boli od októbra 2020. Vlastním byt, ktorý je zaregistrovaný na moje meno, v ktorom manžel nikdy nemal trvalý pobyt. Hypotéku na byt som si zobrala v roku 2014, napriek tomu je aj manžel na nej zaregistrovaný, pretože sme si vtedy brali úver pre mladých. Platby hypotéky a všetky náklady na domácnosť však od začiatku hradím ja. Manžel prispieval na domácnosť približne 250 eur mesačne, a to cca 4 roky pred uzatvorením manželstva a počas šesťročného trvania manželstva. Táto suma sa po rozvode stala výživným pre moju dcéru. Starala som sa o všetko ostatné, vrátane nákupov, dovoleniek, a starostlivosti o dcéru. Všetky tieto výdavky sa hradili z môjho účtu, manžel sa zaoberal iba bežnými nákupmi. Manžel začal riešiť vysporiadanie majetku a chcela by som sa opýtať, či mám nejakú povinnosť ho vyplatiť, keďže nemáme žiadny spoločný majetok. Počas manželstva som si kúpila jediné auto na leasing, ktoré využívam iba ja so dcérou. Manžel vlastní služobné auto. Moje príjmy počas manželstva boli približne trikrát vyššie ako jeho. Teoreticky, mám sa obávať, že bude odo mňa požadovať nejaké peniaze pri vysporiadaní BSM? Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 04.02.2023)

Dobrý deň, pokiaľ ide o vyporiadanie BSM, do masy BSM patria všetky veci, ktoré manželia nadobudli za trvania manželstva, t. j. aj peniaze. Preto sa vždy pri vyporiadaní zisťuje stav finančných prostriedkov na účtoch oboch manželov tzv. zostatky ku dňu právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, ktorým manželstvo de facto zaniklo. Rovnako, ak ste si počas manželstva kúpili auto, potom aj toto nevyhnutne patrí do BSM, nakoľko sa má za to, že toto ste nadobudli zo spoločných prostriedkov, ibaže by ste ho nadobudli z peňazí, ktoré vám boli darované, prípadne ktoré ste zdedili (v takomto prípade by to BSM nepatrilo). Samozrejme pri vyporiadavaní sa vychádza zo zásad, a síce jednou z nich, že pri sa prihliadne aj na to, ako sa každý z manželov zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať rovnako zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. 

Navyše pri vyporiadaní BSM sa robí spravidla širšie vyporiadanie, t. j. nevyporiadavajú sa len  spoločné nehnuteľné a hnuteľné veci, ale aj spoločné pohľadávky a dlhy manželov. Ak však váš dlh (hypotéka) vznikol ešte pred uzavretím manželstva, potom sa tento vyporiadavať v rámci BSM nebude. Môžete si ho však vyporiadať, ak sa rozhodnete pre vyporiadanie BSM mimosúdnou formou, resp. formou dohody  s vašim ex-manželom. 

Ak sa nebudete vedieť s ním dohodnúť, napíšte nám a my Vám pomôžeme.


Trápi vás "Vysporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť s vyrovnávaním BSM po rozvode manželstva dohodou. Chcel by som vedieť, či mám nárok na podiel zisku z prenájmu bytu bývalej manželky počas doby manželstva, ktorý získala ešte pred uzavretím manželstva a rovnako na podiel zo zaplatených splátok a mimoriadnych splátok za tento byt. Za odpoveď ďakujem. Peter.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 05.12.2022)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že príjem z prenájmu nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve len jedného z manželov je príjmom, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale len za čas, kedy trvalo bezpodielové spoluvlastníctva manželov, teda do právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Z toho príjmu z nájmu máte nárok na jednu polovicu s odkazom na ust. §  150 Obč. zákonníka.

Pokiaľ ide o splátky úveru na predmetný byt, ktorý je v jej výlučnom vlastníctve, rovnako aj tu máte nárok na vrátenie jednej polovice uhradených splátok úveru a ostatných poplatkov s tým spojenými s čase trvania manželstva, lebo Vy hoci ako manžel ste investovali do cudzej nehnuteľnosti /cudzia nehnuteľnosť v tom smere, že nehnuteľnosť nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov/. Rovnako aj tu odkazujeme na ust. §  150 Obč. zákonníka.

Odporúčam Vám pred podpisom samotnej dohody o vyporiadaní BSM túto si nechať skontrolovať advokátom, keďže Vy nie ste povinný ju podpísať v znení, ako Vám ju predloží na podpis bývalá manželka, lebo vždy ide len o návrh dohody.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, spolu s manželom sme začali stavať dom počas nášho manželstva. Niektoré náklady som platila ja, iné on. Od polovice manželstva máme oddelené účty, dovtedy sme mali spoločný účet. Chcela by som sa opýtať, či by sa po rozvode pri vysporiadaní BSM dom delil na polovicu, alebo by sa zohľadnilo, kto a ako veľa do neho investoval zo svojho účtu. Ráta sa, že peniaze sú spoločné, aj keď BSM u nás stále trvá a máme účty oddelené? Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 15.08.2022)

Dobrý deň,
ak by došlo k vyporiadaniu BSM a do domu sa investovali len spoločné peniaze, tak by sa vychádzalo z toho, že podiel každého z Vás je 50 %. Jediné, čo by ste mohli skúsiť je tzv. disparita podielov, avšak museli by ste preukázať to, prečo by mal mať 1 manžel nižší podiel (nepracoval? nestaral sa o rodinu? o domácnosť? a pod.). I keď máte oddelené účty, peniaze sú spoločné. 


Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, či neexistuje nejaká výnimka, ktorá by umožnila súdu nariadiť predaj domu skôr ako tri roky po rozvode. S exmanželom sa nedá dohodnúť, keďže je delikvent a už približne dva roky sedí vo väzení. Ďakujem za prípadnú odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 14.08.2022)

Dobrý deň,

ako prvé uvediem, že súd predaj Vášho domu po troch rokoch od rozvodu nenariadi. Totiž v prípade vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len "BSM") je možné toto vyporiadať buď mimosúdnou dohodou alebo prostredníctvom súdu podaním žaloby o vyporiadanie BSM a to tak, že nehnuteľnosť prisúdi jednému alebo druhému.

Žalobu je možné podať do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

V prípade, ak nedôjde medzi bývalými manželmi k vyporiadaniu BSM do troch rokov, nastáva zákonná domnienka, že manželia sa vyporiadali tak, že všetky nehnuteľnosti, ktoré boli predmetom bezpodielového spoluvlastníctva sú v ich podielovom spoluvlastníctve a hnuteľné veci si bývalí manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva.

O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. 

Vzhľadom na uvedené, súd môže vyporiadať vaše BSM len na základe podanej žaloby a to do troch rokov od zániku vášho manželstva.

Čo sa však týka samotného vyporiadania BSM, toto upravuje § 150 Občianskeho zákonníka: "Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Súd môže iba pri podielovom spoluvlastníctve pristúpiť aj k takému spôsobu vyporiadania, že nariadi predaj vášho spoločného domu a výťažok rozdelí medzi vás. Nie pri bezpodielovom. 

 


Trápi vás "Vysporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať. S ex-manželom sme už tri roky rozvedení a momentálne riešime vysporiadanie BSM. Sudkyňa nám obom nariadila priniesť výpis z osobných účtov ku dňu rozvodu. Mohla by som sa spýtať, či je potrebné priniesť výpis ku konkrétnemu dátumu rozvodu? Keďže proces rozvodu trval rok a pol, nebolo by možné požiadať súd, aby ex-manžela zaviazal priniesť výpis z účtu ku dňu, keď sme podali žiadosť o rozvod? Predpokladám, že ku dňu podania mal na účte dostatočnú hotovosť. Po roku a pol, ku dňu rozvodu, však na účte už nezostala žiadna suma. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 10.05.2021)

Dobrý deň,
z pohľadu súdu je pre stav BSM (to čo patrí do BSM) rozhodujúci stav ku dňu rozvodu manželstva (právoplatnosť rozsudku o rozvode). Ak si myslíte, že manžel minul peniaze na svoje potreby počas rozvodového konania, navrhnite súdu vykonať dôkaz jeho výpismi aj počas súdneho konania a argumentujte tým, že spoločné úspory minul na svoju vlastnú potrebu (resp. ju iba vybral z účtu, aby tam neboli viditeľné). Je to však dokazovanie skutočností nad rámec toho, čo chce zistiť výpismi z účtu sudkyňa.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vysporiadanie BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.