Vysporiadanie BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vysporiadanie BSM

Dobrý deň, čaká ma rozvod manželstva, a preto sa chcem informovať ohľadom vysporiadania BSM. Počas manželstva sme s manželom kúpili 1-izbový byt. Na tento byt nám dali peniaze moji a manželovi rodičia. Moji rodičia dali cca 300 000 a jeho rodičia cca 750 000 Sk. Asi po 2 rokoch sme tento byt predali a kúpili 2-izbový byt, pričom sme dali za neho peniaze z predaja toho 1-izbového bytu a zvyšok nám doplatili manželovi rodičia čo bolo asi cca 10-15 000 eur. Byt je písaný na nás oboch, nie je žiaden záznam, zmluva, dokument o tom, že koho rodičia prispeli akou sumou. Preto sa chcem spýtať, ako to bude teraz po rozvode. Ja chcem manželovi vyplatiť polovicu z bytu, vziať úver a vyplatiť ho. No on teraz začal vykrikovať, že nemám nárok na polovicu bytu, nakoľko jeho rodičia nám dali viac peňazí na byt. No nie je to nikde uvedené, vlastníkmi sme obaja rovnakým dielom. Ak sa obráti na súd, môže sa stat, že mu to súd, schváli, ? Aby mi on dal len tu sumu, ktorú vložili moji rodičia? Môže súd považovať za dôkaz pri rozhodovaní výpis z účtu z banky? Lebo len to jediné môže manžel mať -, že v jeden deň bola vybratá suma a vložená na nás účet, a tak opätovne použitá na kúpu bytu. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

 

 

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ V zmysle ust. § 148 a nasl.  Obč. zákonníka platí, že  zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov: K uvedenému dátumu sa vyporiadava aj BSM. Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v ust. § 150. Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

2./ Pokiaľ  sa jedná o dary finančných prostriedkov tieto boli dané Vám obom. Bolo by otázkou dokazovania v konaní o vyporiadanie BSM rozsah a určenie, komu a na aký  účel boli dané finančné prostriedky. BSM sa vyporiadava medzi manželmi resp. bývalými manželmi.  V prípade pochybnosti, či obdarený bol len jeden z manželov alebo obidvaja, treba vždy posúdiť úmysel darcu, ako aj vzťah darcu k obdarovanému. Podľa judikatúry sa neberie ohľad na povahu predmetu, či slúži potrebám celej rodiny alebo len jednému z manželov (R 42/1972, s. 248) . Aj keby byt bol kúpený za darované peniaze len rodičov manžela a nadobudli ste ho spoločne ako manželia patril by do BSM.  V prípade rozvodu je treba trvať na znaleckom ohodnotení nehnuteľnosti, ktorú  ste nadobudli počas manželstva a patrí do BSM, nakoľko  jedna veličina sú vložené fin. prostriedky z daru resp. darov a druhá resp. ďalšia  veličina je  trhová hodnota nehnuteľnosti v čase zániku BSM. Prípadne BSM ako celok prepočítať a vychádzať z toho, čo bude pre Vás lepšie, nakoľko treba rátať aj s obranou druhej strany.

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa len opýtať, som rozvedená, počas manželstva mal môj manžel rôzne úvery. Na žiadnej z jeho zmlúv nie som vedená ako spoludlžník. Chcem sa preto opýtať, či mu musím posielať polovicu splátok v prípade keby úvery nezaplatil môžu postihovať mňa? Ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.07.2020)

Dobrý deň,
hoci ide o jeho výlučné dlhy, ktoré vznikli počas trvania manželstva, veriteľ sa môže uspokojiť aj z majetku patriaceho do BSM. Tzn. že ak nebude mať súdny exekútor inú možnosť, môže na uspokojenie jeho dlhov použiť aj majetok patriaci do BSM.

Podľa ustanovenia § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Odporúčame Vám čo najskôr sa s ním dohodnúť na vyporiadaní BSM. Po vyporiadaní BSM už nebudú môcť siahať na Váš majetok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň.
S exmanželkou sme sa rozviedli v marci 2017. V lehote do troch rokov podala žalobu na súd o vysporiadanie BSM, v ktorej uvádza zriadenie elektrickej prípojky rok 2000, výmena plastových okien rok 2008, plávajúce podlahy 2010. V tom čase sme bývali na poschodí domu mojich rodičov, ktorý boli vlastníci danej nehnuteľnosti. My sme tam nemali žiaden podiel. Až v roku 2016 som zdedil 1/2 domu po smrti mojej matky.
Exmanželka sa v roku 2012 odsťahovala z našej spoločnej domácnosti ku svojim rodičom, kde býva doteraz.
Chcem sa spýtať, či elektrická prípojka, výmena plastových okien, plávajúce podlahy patria do BSM, keď v tom čase som nebol vlastníkom 1/2 domu, ním som sa stal až v roku 2016? <brAko mám formulovať vyjadrenie na jej požiadavky, keď mi príde výzva zo súdu?</br

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.06.2020)

Dobrý deň,
nevieme ako presne formulovala Vaša manželka tieto nároky v žalobe o vyporiadanie BSM. Podľa nášho názoru, ak v čase rozhodujúcom pre vykonanie týchto investícií do cudzej nehnuteľnosti boli vlastníkmi nehnuteľnosti výlučne Vaši rodičia, tak nároky na vrátanie investovaných peňazí nie je možné vyporiadať v rámci vyporiadania BSM.

Pri týchto investíciách sa totiž investovali spoločné peniaze z BSM do nehnuteľnosti tretej osoby (nie jedného z manželov), a preto z pohľadu práva došlo k bezdôvodnému obohateniu Vašich rodičov na váš úkor, resp. na úkor BSM. Ak chcela manželka tieto nároky uplatniť, mala ich uplatniť voči vtedajším vlastníkom nehnuteľnosti, a nie z titulu vyporiadania BSM.

Iná by bola situácia, keby ste už v čase, kedy sa investície vykonali, boli aspoň sčasti vlastníkom nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,

dá sa vysporiadať BSM, ktoré bolo súdom zrušené počas trvania manželstva a manželstvo ešte trvá?

Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2020)

Dobrý deň,
každé BSM, ktoré zanikne (bez ohľadu na to, či počas trvania manželstva alebo právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva) je potrebné, resp. možné v súlade s ustanovením § 149 v spojení s ustanovením § 150 Občianskeho zákonníka vyporiadať.

Skutočnosť, že manželstvo ešte trvá, nie je rozhodujúca.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželom sme sa pred 2 mesiacmi rozviedli. Chceme vysporiadať BSM. Mame byt v hodnote 135000e, hypotéku vo výške 103000e, splatených bolo 7000e. Ja som do prerábania nehnuteľnosti dala svoje peniaze (20000e), ktoré som dostala od rodičov ako dar. Byt si chcem nechať a splácať ďalej úver. Môžem to urobiť tak, že odpočítam od 135000e zostatok hypotéky 103000e. Na rozdelenie ostane 32000e, z ktorých ešte odpocitam tých svojich 20000e. Čiže na vyplatenie ostane 12000e na polovice. Keď dám exmanželovi 6000e, bude to v poriadku? Na aký zákon, paragraf sa môžem oprieť? Treba tie moje peniaze vynaložené na prerábanie nejako dokladovať? Resp. nemá nárok na vyplatenie zo zaplatených splátok hypotéky? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.06.2020)

Dobrý deň,

 

výpočet ste uviedli správne. Môžete teda postupovať tak ,ako ste uviedli. Pokiaľ ide o splatené sumy, tak zohľadňovať by sa dali jedine tie, ktoré sa zaplatili po právoplatnosti rozsudku o rozvode. Tieto sumy by sa dali zohľadniť v prospech toho, kto platby úveru po právoplatnom rozvode zaplatil.

 

Vami uvedený výpočet môžete oprieť o § 150 Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí: "Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

 

Pokiaľ ide o Vašu investíciu z darovaných peňazí, tak toto by ste mali dokladovať len ak by to medzi Vami bolo sporné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň.
S manželkou sme sa rozviedli v marci 2017.
Pár dni do zadu (25. 2. 2020) mi bol od bývalej manželky doručený návrh na majetkové vysporiadanie, v ktorom uvádza položky, o ktoré ma záujem. Jednou z nich je aj nákup osobného motorového vozidla.
Ojazdený automobil sme kúpili vo februári 2011 cez pôžičku, ktorú si na seba vybavila bývala manželka. V novembri 2012 manželka odišla z našej spoločnej domácnosti ku svojim rodičom, kde býva doteraz. Automobil ostal u mňa.
Pôžičku na auto som platil výlučne len ja a, keď v 2012 odišla k rodičom, som jej pravidelne, každý mesiac posielal výšku splátky až kým som v 2014 neplatil celú dlžnú sumu pôžičky. Platby v hotovosti som manželke posielal po našom dospelom synovi, ktorý mi každú splátku doručenú do rúk manželky podpísal na príjmový doklad. Robil som tak po dohode so synom, aby bývala manželka nemohla poprieť prevzatie a zamlčanie splátky.
Automobil už teraz nevlastním, musel som ho pred rokom predať na súčiastky, lebo bol skorodovaný a motorický nepojazdný.
Chcem sa spýtať, ako sa bude v BSM posudzovať takto splatený automobil z mojej strany. Či ma amortizácia, opotrebovanie vozidla alebo nábytku, spotrebičov vplyv na ich zostatkovú cenu a ak áno, ako si ju v BSM uplatniť?
Za odpoveď Vám ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.03.2020)

Dobrý deň, pri BSM sú rozhodujúce dva okamihy, rozvod a vyporiadanie BSM. BSM sa posudzuje podľa stavu k rozvodu manželstva, ale hodnota vecí sa určuje ku dňu vyporiadania BSM. Fyzické i morálne opotrebenie je bežnou súčasťou každej jednej veci. Ak ide o 20 ročnú skriňu, jej hodnota je 0,- €, ak však niektorý z manželov na tom trvá, bude sa vyporiadavať v BSM, aby sa prikázal niektorému z nich, avšak za nulovú hodnotu. Čo sa týka splátok pôžičky, ktorú si vzala iba Vaša manželka a zrejme boli splátky platené zo spoločného majetku (príjmu), je posúdenie iba na základe Vami uvedených skutočností veľmi ťažké. Bude potrebné posúdiť, ako a čo presne je uvedené na pokladničnom doklade. Či sa dá z tohto dôkazu vyvodiť, že peniaze boli dané určitej osobe na splatenie splátky. Problém vidíme v tom, že pokladničný doklad podpísal Váš syn a nie priamo bývalá manželka. Rovnako pri zohľadňovaní vnosov do BSM, resp. vynaloženia spoločných prostriedkov na výlučný majetok jedného z manželov je podľa judikatúry započítanie možné iba, ak sa vec na ktorú boli vynaložené prostriedky v BSM ešte prejavuje. Pre podrobné posúdenie Vašej veci Vám odporúčame vyhľadať advokáta vo Vašom okolí spolu so všetkými písomnosťami k týmto veciam.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň.
V 2012 roku sa manželka odsťahovala z našej spoločnej domácnosti ku svojim rodičom do inej obce, kde po smrti svojej matky si tento dom nanovo zariadila nábytkom, spotrebičmi, vymenila plastové okná a kúpila auto.
V tom čase sme boli stále manželia až do rozvodu v marci 2017.
Chcem sa spýtať, či tieto jej investície do domu jej rodičov a nákup osobného motorového vozidla patria do BSM a ako mám ďalej postupovať v majetkovom vysporiadaní.
Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.03.2020)

Dobrý deň, rozhodujúce pre BSM je skutočnosť, či tieto nákupy a investície vykonala zo spoločných prostriedkov patriacich do BSM alebo z vlastných prostriedkov, ktoré napríklad zdedila alebo vlastnila už pred uzavretím manželstva. Ak by investovala z prostriedkov patriacich do BSM do nehnuteľnosti cudzej osoby, tieto prostriedky sú nárokovateľné v súlade s ustanovením § 150 OZ. Pri nákupe auta je rovnako rozhodujúce aké prostriedky na nákup použila. Ak ide o spoločné prostriedky, auto patrí do BSM a bude sa v rámci BSM vyporiadavať. Tieto nároky si však musíte v konaní uplatniť, lebo ak ich neuplatníte, súd na ne neprihliadne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Prosím Vás, ak v dome bývalého manžela ostali plastové okná, podlaha a prerobená kuchyňa, na, ktoré mám i bločky, prípadne sa z mojej pôžičky financovali tieto práce a napríklad stavba garáže, ktorá samozrejme ostala jemu, môžem žiadať o polovicu finančnej čiastky na to vynaloženej v podaní o BSM, nakoľko sa so mnou nechce o ničom dohodnúť a nič mi nedať. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.06.2018)

Dobrý deň,

ak je nehnuteľnosť v BSM a na jej rekonštrukciu boli použité prostriedky, ktoré patria do Vášho výlučného majetku, môžete pri vyporiadaní BSM žiadať, aby Vám bolo nahradené to, čo ste zo svojho majetku vynaložili na spoločný majetok. Ak sa odmieta vyporiadať mimosúdne, potom bude jedinou možnosťou podať žalobu na vyporiadanie BSM. Dôležité je, že stále disponujete potvrdeniami o úhrade, ktorými budete môcť preukázať, koľko ste na spoločný dom vynaložili.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Priateľ podal vo februári na OS návrh na vysporiadanie BSM, keďže s exmanzelkou sa mu nedarí nijako dohodnúť. Vlastnia rod.dom v celkovej hodnote cca 80 000e. Ona je alkoholička, stálu prácu nemá, iba príležitostne brigády, z, ktorých, keď príde, tak všetko prepije. Exmanželovi ani svojmu synovi, ktorý je momentálne na vysokej škole nijako neprispieva a to už dlhodobo. Všetky výdavky a platby znáša priateľ sám. Majú ešte úver v hodnote 20 000e, ktorý tiež dlhodobo spláca priateľ sám. Je možné požiadať súd o zrychlené konanie, keďže jeho exmanželka je neprispôsobivá, nadáva pod vplyvom alkoholu jemu, aj synovi, a psych. Ich depta? Náhradné bývanie si nieje schopná nájsť sama, a on jej ho nemá z čoho platiť, keďže ťahá celú domácnosť, úver aj synovu školu sám. Ďalej zistil, že celá vec sa na OS nijako nehýbe, keďže sudca je dlhodobo PN. V poslednom čase sa mu dokonca exmanželka začala vyhrážať, že ma priateľov, ktorý ho prídu zabiť alebo zmlátiť, stačí len jeden telefonát. Už bol aj podať trestne oznámenie za nebezp. vyhrážanie. Čo ma urobiť, aby tourýchlil?

Odpoveď: Vysporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2017)

Dobrý deň. 

Priemerná doba súdneho vyporiadania BSM je 5 rokov, pretože to závisí od ohodnotenia majetku patriaceho do BSM. V prípade, že vo Vašom konaní sa nič nedeje (ak je sudca dlhodobo PN, musí byť prípad pridelený inému sudcovi), môžete podať sťažnosť predsedovi súdu na prieťahy v súdnom konaní. Predseda súdu bude musieť preskúmať Vašu žiadosť a podať Vám k nej vyjadrenie. Vo väčšine prípadov sa konanie po podaní sťažnosti pohne. Podať žiadosť o urýchlenie konania môžete, avšak je len na sudcovi ako sa k takejto žiadosti postaví. 

Vami uhradené splátky banke po rozvode sa pri vyporiadaní BSM započítajú, pretože teraz platíte aj časť, ktorú by mala platiť Vaša exmanželka. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku