Máte
otázku?

Súbeh odstupného a odchodného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Nitra

Otázka: Súbeh odstupného a odchodného

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či zákon umožňuje mať nárok na odchodné a odstupné zároveň. Môj otec bol dlhšiu dobu na pracovnej neschopnosti a keď sa chcel vrátiť do práce, oznámili mu, že na jeho mieste je už nový pracovník, a teda pre neho nemajú miesto. Musí si vyčerpať dovolenku a potom sa dohodnúť na ukončení pracovného pomeru. Môj otec by teda chcel využiť možnosť ísť do predčasného dôchodku, keďže v septembri oslávi 61 rokov. Má nárok na odstupné, ak pracovný pomer ukončí zamestnávateľ, a vznikne mu zároveň nárok aj na odchodné, alebo by musel podať žiadosť o skončenie pomeru ako zamestnanec, čím by mu zanikol nárok na odstupné? Ako má postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Súbeh odstupného a odchodného

Dobrý deň. Vaša otázka smeruje k možnosti súbehu nárokov na odstupné a odchodné. Súbeh týchto dvoch nárokov v zásade nie je vylúčený. V minulosti však istý čas platila právna úprava, ktorá vylučovala súbeh nárokov na odstupné a odchodné.

 

Relevantná právna úprava

Podľa ustanovenia § 76 ods. 2 Zákonníka práce platí, že:

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.“

 

Podľa ustanovenia § 76a Zákonníka práce platí, že:

„(1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

(3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.

(4) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1.“

 

Nárok na odstupné

Vychádzajúc z Vami zadanej otázky mám za to, že zamestnávateľ sa chce s Vašim otcom dohodnúť na skončení pracovného pomeru z dôvodu tzv. nadbytočnosti (t.j podľa ustanovenia písm. b) Zákonníka práce). Ak sa Váš otec s jeho zamestnávateľom dohodnú na skončení pracovného pomeru, patrí mu odstupné, ktorého výška sa odvíja od dĺžky trvania pracovného pomeru.

 

Vychádzajúc z citovanej právnej úpravy odstupného by malo Vášmu otcovi patriť odstupné najmenej v sume:

  • jedného jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval menej ako dva roky,
  • dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
  • trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
  • štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov alebo
  • päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej dvadsať rokov.

 

Pritom vyššie uvedené sumy odstupného zákon konštruuje ako minimálne, čo znamená, že zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť aj na vyššej sume odstupného.

 

Nárok na odchodné

Ako je už uvedené vyššie, súbeh nárokov na odstupné a odchodné nie je podľa súčasného právneho stavu vylúčené. Odstupné a odchodné síce možno považovať za inštitúty, ktoré síce majú isté spoločné črty (napr. obe predpokladajú skončenie pracovného pomeru), avšak nejde o inštitúty totožné.

Odchodné (na rozdiel od odstupného) rieši odlišnú životnú situáciu zamestnanca. Odchodné sa totiž poskytuje zamestnancovi len raz počas pracovnej kariéry zamestnanca, a to pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na:

  • starobný dôchodok alebo
  • invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %,

a to za predpokladu, ak zamestnanec požiada o poskytnutie jedného z uvedených dôchodkov pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Okrem toho nárok na odchodné vzniká pri skončení pracovného pomeru za predpokladu, že mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení. Pritom toto bude situácia aj Vášho otca, ktorého zámerom je ísť na predčasný starobný dôchodok.

Len pre úplnosť uvádzam, že žiadosť o priznanie predčasného starobného dôchodku je potrebné zaslať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovane a po priznaní tejto dávky túto skutočnosť odkomunikovať aj so zamestnávateľom.

Výšku odstupného Zákonník práce určuje minimálne v sume jedného priemerného mesačného zárobku zamestnanca, a teda obdobne ako pri odstupnom, aj pri odchodnom sa môže zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť na vyššej sume, než určuje zákon.

Záverom už len dodávam, že pri odchodnom nie je rozhodujúce to, z akého dôvodu, alebo kto s kým končí pracovný pomer, a preto na prípadný nárok na odchodné nemá vplyv to, že ku skončeniu pracovného pomeru dôjde dohodou.

V zmysle citovanej relevantnej právnej úpravy jedine v prípade okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa tento nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odstupné, čo však nie je Váš prípad.

Trápi vás "Súbeh odstupného a odchodného" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Súbeh odstupného a odchodného (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám nárok na odstupné pri odchode do dôchodku? Bol som zamestnaný na základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú. Ďakujem.

Odpoveď: Súbeh odstupného a odchodného

(odpoveď odoslaná: 20.01.2024)

Dobrý deň,
záleží akou formou bude ukončený Váš pracovný pomer. Nakoľko, nárok na odstupné vzniká len ak výpoveď dáva zamestnávateľ zamestnancovi. Skutočnosť, že ste mali pracovný pomer na dobu neurčitú, neovplyvňuje nárok na odstupné ani odchodné. 

Vo Vašom prípade pravdepodobne pôjde o ukončenie pracovného pomeru dohodou, podľa § 60 Zákonníka práce. 

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."

Odstupné sa vypláca iba v prípade výpovede zo strany zamestnávateľa a to tiež len v prípadoch, kedy existujú dôvody na strane zamestnávateľa. A to v prípade, ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje, premiestňuje a zamestnancovi nevyhovuje nové miesto výkonu práce, ak sa stane zamestnanec nadbytočný pre zamestnávateľa z dôvodu organizačnej zmeny u zamestnávateľa (zrušenie pracovného miesta), alebo zo zdravotných dôvodov na strane zamestnanca. 

Okrem odstupného Vám môže vzniknúť nárok na "odchodné", ak spĺňate podmienky vzniku tohto nároku, ktoré sú uvedené a zvýraznené v § 76a ods. 1 Zákonníka práce. Podmienkami sú, že ide o Vaše prvé skončenie pracovného pomeru po vzniku nároku na dôchodok a že o dôchodok ste požiadali pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. 

Podľa § 76a ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení."

Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume  

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,  

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,  

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Súbeh odstupného a odchodného (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj manžel bol zamestnávaný firmou, ktorá ukončila s ním pracovný pomer z dôvodu uvedeného v § 63 ods. 1 písmeno b) Zákonníka práce. Do dňa skončenia pracovného pomeru odpracoval 19 rokov a 212 dní. Pri ukončení pracovného pomeru mu firma vyplatila odstupné. Pracovný pomer bol ukončený dňom 30.4.2023. Od 1.5.2023 je na práceneschopnosti (PN). Dňa 20.11.2023 požiadal o predčasný starobný dôchodok a Sociálna poisťovňa vystavila potvrdenie. Moja otázka znie: Je možné do 10 dní od dátumu 20.11.2023 požiadať zamestnávateľa aj o odchodné? Ide o ten istý zamestnávateľ. To by znamenalo, že by súbežne dostal odstupné aj odchodné. Je to právne možné? Ďakujem.

Odpoveď: Súbeh odstupného a odchodného

(odpoveď odoslaná: 20.11.2023)

Dobrý deň,
ak pracovný pomer Vášho manžela skončil v apríli, a o predčasný dôchodok požiadal až v novembri, tak nárok na odchodné už nemá. Medzi 30.04 a 20.11 uplynulo viac ako 6 mesiacov, čo presahuje lehotu na priznanie dôchodku stanovenú v § 76a ods. 2 Zákonníka práce. 

Podľa § 76a ods. 2 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení."

Nakoľko, uplynulo viac ako 10 dní po skončení pracovného pomeru, už nie je možné požiadať bývalého zamestnávateľa o odchodné.

Súbeh odstupného a odchodného je možný, ale na oba nároky je potrebné splnenie zákonných podmienok. V prípade odstupného, ide o podmienky v § 76 a v prípade odchodného, v § 76a Zákonníka práce.


Podotázka: Súbeh odstupného a odchodného (Pracovné právo)

Dobrý deň, dňa 23.10.2023 som si podal žiadosť o starobný dôchodok. Včera nám zamestnávateľ oznámil, že ukončí činnosť svojej spoločnosti ku koncu februára 2024. Mám nevyčerpanú veľkú časť dovolenky. Mali by som podať výpoveď? Mám nárok na odstupné a odchodné od môjho súčasného zamestnávateľa, u ktorého pracujem už šiesty rok? Od marca budúceho roka má našu spoločnosť prebrať iný subjekt. Mal by som podpísať iba dohodu o vykonaní práce? Ak som ako súčasný zamestnanec požiadal o odchodné a odstupné, môžem ešte ako starobný dôchodca podpísať trvalý pracovný pomer (TPP)? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Súbeh odstupného a odchodného

(odpoveď odoslaná: 16.11.2023)

Dobrý deň,
ak nebudete chcieť pracovať pre nového zamestnávateľa, je možné ukončiť Váš pracovný pomer do konca februára nového roka, dohodou podľa § 60 Zákonníka práce alebo výpoveďou z Vašej strany, podľa § 67 Zákonníka práce, bez nároku na odstupné.

Zostatkovú dovolenku, si buď vyčerpáte pred skončením pomeru alebo Vám ju zamestnávateľ preplatí spolu s Vašou poslednou mzdou.

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."

Podľa § 67 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Keďže Váš zamestnávateľ síce zaniká, ale má právneho nástupcu, ide o prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov. V tejto situácii, Váš zamestnávateľ nemá dôvod Vám dávať výpoveď, najmä ak sa chystáte do dôchodku. Z toho dôvodu, Vám nevznikne nárok na odstupné, keďže odstupné sa vypláca, ak výpoveď zamestnancovi dáva zamestnávateľ, čo nie je Váš prípad.

Podľa § 27 Zákonníka práce, "Ak zanikne zamestnávateľ, ktorý má právneho nástupcu, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na tohto nástupcu, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

Podľa § 67 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov."

Čo sa týka odchodného z dôvodu odchodu do predčasného dôchodku, podmienky jeho priznania sú upravené v § 76a ods. 2 Zákonníka práce.

Podľa § 76a ods. 2 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení."

Ak sa rozhodnete pokračovať v práci pre nového zamestnávateľa, nebudete mať nárok na odstupné ani na odchodné, pričom budete môcť podpísať aj normálnu pracovnú zmluvu.


Trápi vás "Súbeh odstupného a odchodného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Súbeh odstupného a odchodného (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môj manžel, ktorý pracuje vo firme viac ako tri roky a ide na starobný dôchodok, má nárok na odstupné alebo odchodné? Ďakujem.

Odpoveď: Súbeh odstupného a odchodného

(odpoveď odoslaná: 27.10.2023)

Dobrý deň,
na vami  položenú otázku uvádzame, že ak manžel končí pracovný pomer či už výpoveďou z jeho strany alebo dohodou so zamestnávateľom bez uvedenia dôvodu, potom nárok na odstupné nemá. Nárok na odstupné by manželovi vznikol len v prípade skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov na strane zamestnávateľa /organizačné zmeny na strane zamestnávateľa, zníženie počtu zamestnancov, zrušenie prevádzky/ čo by bol dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa prípadne aj v prípade dohody o skončení pracovného pomeru z rovnakých dôvodov. V týchto prípadoch musí byť tento dôvod skončenia pracovného pomeru uvedený vo výpovedi resp. dohode o skončení pracovného pomeru.

Vyššie uvedené vyplýva z ust. § 76 Zákonníka práce.  Ak by sa sa tak stalo, odstupné v prípade výpovede zo strany zamestnávateľa by bolo vo výške jednonásobku priemerného zárobku a v prípade dohody o skončení v prac. pomeru z organizačných dôvodov na strane zamestnávateľa by bolo vo výške dvojnásobku priemerného zárobku.

Pokiaľ ide o nárok na odchodné, v zmysle ust. § 76a/ Zákonníka práce platí :

"(1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

(3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.

(4) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1."

 


Podotázka: Súbeh odstupného a odchodného (Pracovné právo)

Dobrý deň, môžem od zamestnávateľa žiadať vyššie odstupné, ktoré mi bolo vyplatené ešte v roku 2018, desať mesiacov po pracovnom úraze? Najvyšší súd rozhodol v roku 2023, že pracovný úraz trval 21 mesiacov, a nie štyri mesiace. Ďakujem, prajem pekný deň.

Odpoveď: Súbeh odstupného a odchodného

(odpoveď odoslaná: 22.03.2023)

Dobrý deň,
výšku odstupného pri pracovnom úraze upravuje ust. § 76 ods. 3 Zákonníka práce:

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku; to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.   V pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve alebo v dohode o skončení pracovného pomeru môže byť priznané zamestnancovi aj vyššie odstupné.   Ak Vám však už bolo odstupné vyplatené a súčasne bolo rešpektované vyššie uvedené, tak v takom prípade Vám už nárok na iné odstupné v zmysle zákona neprináleží. Pri pracovnom úraze však máte aj iné nároky. Právu sociálneho zabezpečenia sa však žiaľ nevenujeme, a preto Vám odporúčame obrátiť sa na iného advokáta ohľadom tejto oblasti. 

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Súbeh odstupného a odchodného (Pracovné právo)

Dobrý deň, v budúcom roku, konkrétne 21.2.2023, budem mať 63 rokov a vzniká mi nárok na odchod do dôchodku. Rád by som Vás požiadal o poradenstvo ohľadom toho, či mám nárok na odstupné. Ak áno, koľko presne na mesiac a podľa ktorého zákona sa to riadi? Potreboval by som tieto informácie, aby som sa vedel zariadiť, pretože v našej firme nemáme odbory a obávam sa, že môj zamestnávateľ bude tvrdiť, že nemám nárok na odstupné. Domnievam sa, že by sa mohol pokúsiť vykrútiť. Veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď. S pozdravom, Peter.

Odpoveď: Súbeh odstupného a odchodného

(odpoveď odoslaná: 10.11.2022)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 76a/ Zákonníka práce :

 

"Odchodné (1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. (2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení. (3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa. (4) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1./ naša pozn.: ide o okamžité skončenie prac. pomeru zo strany zamestnávateľa z dôvodu ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo porušil závažne pracovnú disciplínu/."     Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, aby Vám vznikol nárok na odchodné v min. zákonnej výške priemerného mesačného zárobku, aby ste o starobný dôchodok požiadali pred skončením prac. pomeru alebo do 10 dní po jeho skončení.   Nezabudnite aj na to, že ak by ste nemali vyčerpanú dovolenku platí aj ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce podľa ktorého platí, že "za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.  

 

 

 

 


Trápi vás "Súbeh odstupného a odchodného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Súbeh odstupného a odchodného (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či mám nárok na odstupné, keď som nastúpila ako kmeňová zamestnankyňa, teda ako dôchodkyňa. V práci mi povedali, že nemám nárok, vraj preto, lebo som už bola dôchodkyňa. Ďakujem, B.

Odpoveď: Súbeh odstupného a odchodného

(odpoveď odoslaná: 22.05.2020)

Dobrý deň, v otázke sa pýtate, či máte nárok na odstupné. Podľa ust. § 76 Zákonníka práce platí :

"Odstupné
(1)
Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume
a)
jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
b)
dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
c)
trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
d)
štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

 

(2)
Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume
a)
jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,
b)
dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
c)
trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
d)
štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
e)
päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že nárok na odstupné je v prípadoch uevdených v cit. ustanovení a nie je podstatné, či zamestnanec je dôchodca alebo dôchodca nie je.

 

Pokiaľ ide o odchodné, toto je nárokom zamestnanca podľa ust. § 76a/ Zákonníka práce, podľa ktorého "zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení. Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že odchodné patrí zamestnancovi pri prvom skončení prac. pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok. V otázke uvádzate, že ste nastúpili do prac. pomeru ako dochodkyňa a teda ochodné od tohto zamestnávateľa Vám  už nemôže patriť. Nepíšete v otázke či ste si uplatnili nárok an odchodné u predch. zamestnávateľa.

 

 

 

Podotázka: Súbeh odstupného a odchodného (Pracovné právo)

Dobrý deň. Mám uzavretý pracovný pomer na dobu určitú do 31. 7. 2020. Ak požiadam o predčasný starobný dôchodok 1. 8. 2020, budem mať nárok na odchodné? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Súbeh odstupného a odchodného

(odpoveď odoslaná: 05.03.2020)

Dobrý deň,

právna úprava odchodného pri predčasnom starobnom dôchodku je upravená v ust. §  76a ods. 2 ZP nasledovne :

"(1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.
(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.
(3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.
(4) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1."

 

Ako vyplýva z uvedeného ustanovenia zamestnávateľ nie je povinný  poskytnúť odchodné ak prac. pomer bol skončený podľa § 68 ZP :

"(1) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec

a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,

b) porušil závažne pracovnú disciplínu."

 

Potvrdenie o zamestnaní pri skončení prac. pomeru v zmysle ust. § 75 ZP musí obsahovať údaj o poskytnutí odchodného.

 


Podotázka: Súbeh odstupného a odchodného (Pracovné právo)

Môže zamestnávateľ dať výpoveď na základe zrušenia pracovného miesta dva mesiace pred zrušením samotného miesta? Napríklad, dostal som výpoveď 1. 2. 2020 s informáciou, že miesto sa ruší 1. 4. 2020.

Odpoveď: Súbeh odstupného a odchodného

(odpoveď odoslaná: 18.01.2020)

Dobrý deň, ide o bežnú situáciu, nakoľko pracovné miesto nemusí byť zrušené už v okamihu, kedy Vám výpoveď dávajú. Predpokladám, že výpoveď Vám zamestnávateľ dal z dôvodu nadbytočnosti (nakoľko už Vaše pracovné miesto nebude existovať). Tu je však potrebné dať veľký pozor na dve skutočnosti, pri ktorých zamestnávatelia často robia chyby. Jednak dôvod výpovede nadbytočnosti je podľa judikatúry splnený iba v prípade, že zamestnávateľ Vám nevie dať žiadnu inú prácu, t.j. nevie Vás preradiť na žiadnu inú pozíciu v spoločnosti. Až v takom prípade je splnený dôvod nadbytočnosti, a to aj v prípade, že sa konkrétne Vaše miesto ruší. S týmto je zároveň spojená jeho tzv. ponuková povinnosť. Aj keď sa Vaše miesto ruší, v prvom rade by Vám mal ponúknuť možnosť pracovať na inej pozícii v spoločnosti, až keď by ste túto povinnosť odmietli, môže Vám dať výpoveď. Toto sú najčastejšie dôvody kedy súd vyslovuje neplatnosť skončenia pracovného pomeru.


Trápi vás "Súbeh odstupného a odchodného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Súbeh odstupného a odchodného (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Moja manželka pracuje 15 rokov v školstve ako upratovačka. Tento rok dovŕši dôchodkový vek. Zaujímalo by nás, koľko mesiacov by jej mal zamestnávateľ vyplatiť odchodného. Ďakujem a prajem Vám pekný deň.

Odpoveď: Súbeh odstupného a odchodného

(odpoveď odoslaná: 15.09.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 76 Zákonníka práce platí, že zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. 
Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení. 
Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa. 
Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1. ZP. /t.j. v prípade okamžitého skončenia pracovného pomeru - odsúdenie pre úmyselný trestný čin, alebo pre závažné porušenie pracovnej disciplíny./

 

T.j. : Vaša manželka musí dať pozor na to, aby pri skončení prac. pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok požiadala o predmetný dôchodok pred skončením prac. pomeru najneskoršie však do 10 dní po skončení prac. pomeru, a bude mať nárok na odchodné.


 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Súbeh odstupného a odchodného" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.