Máte
otázku?

Odstupné po návrate z rodičovskej dovolenky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Odstupné po návrate z rodičovskej dovolenky

Koncom januára mi končí rodičovská dovolenka. Do starého zamestnania sa vraj môžem vrátiť, ale za neporovnateľných podmienok. Pracovala som ako marketingový špecialista, teraz vraj môžem byť obchodník s minimálnou mzdou a malým percentom z predaja. Je to práca v teréne (priradiť mi môžu ktorúkoľvek časť Slovenska) a to nie je pozícia pre slobodnú matku s malým dieťaťom. Predpokladám, že by som mala mať právo na odstupné, keďže moje staré miesto je zrejme zrušené. Je fakt, že mi túto informáciu poskytli dopredu, považovaný za poľahčujúcu okolnosť pre zamestnávateľa? Môžu mi odstupné nedať? K ponuke som sa ešte nevyjadrila. Za radu vopred ďakujem.

Odpoveď: Odstupné po návrate z rodičovskej dovolenky

Dobrý deň, najskôr je potrebné uviesť, že sa na Vás bude vzťahovať toto ustanovenie Zákonníka práce:

 

Ak sa zamestnankyňa alebo zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 (t.j. do 3 rokov dieťaťa), zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnankyňa a zamestnanec majú právo po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 na zachovanie všetkých práv, ktoré mali alebo ktoré im vznikali v čase nástupu na túto rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu; tieto práva sa uplatnia vrátane zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov u zamestnávateľa.

 

Pokiaľ zamestnávateľ nemôže splniť podmienku uvedenú v tomto ustanovení a miesto bolo zrušené, potom Vám musí dať výpoveď. 

Na odstupné by ste mali nárok iba ak spĺňate nižšie uvedené podmienky :

 

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

 

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

 

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

 

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

 

Ak by ste skončili pracovný pomer Vy, nárok na odstupné  po návrate z rodičovskej dovolenky Vám nevznikne. Rozhodujúce bude vo Vašom prípade znenie pracovnej zmluvy, čo máte uvedené ako druh práce a pracovisko. Poľahčujúce okolnosti v pracovnom práve neplatia. Pokiaľ Vám budú núkať podpísať novú pracovnú zmluvu a vy ju podpíšete, znamená to, že ste akceptovali novodohodnuté podmienky. Pri návrate z rodičovskej dovolenky zamestnanec nemusí nič podpisovať, pretože zmluvu má už uzatvorenú. Zamestnávateľ sa chce v tomto prípade chrániť. 

Trápi vás "Odstupné po návrate z rodičovskej dovolenky" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odstupné po návrate z rodičovskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, som na rodičovskej dovolenke zamestnania A až do septembra 2024. V októbri 2023 som začala pracovať v zamestnaní B na polovičný úväzok. K 30. januáru 2024 som podala výpoveď v zamestnaní A, kde som bola zamestnaná od apríla 2020, a mám dvojmesačnú výpovednú lehotu. Zamestnávateľ A so mnou chce podpísať dohodu o ukončení pracovného pomeru s doložkou, že si voči zamestnávateľovi nenárokujem žiadne ďalšie nároky. Moja otázka znie: Stratím na niečom, ak túto dohodu podpíšem? Predpokladám, že keďže som podala výpoveď a som súčasne na rodičovskej dovolenke, za obdobie výpovednej lehoty nedostanem žiadne odstupné, iba vyplatenie zostatku dovolenky. Mám pravdu? Prosím o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Odstupné po návrate z rodičovskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 02.02.2024)

Dobrý deň, rozumiem, nakoľko ste dali výpoveď vy, nevzniká vám žiadny nárok na odstupné. Samozrejme na preplatenie nevyčernej dovolenky máte nárok. Možno Váš zamestnávateľ len nechce, aby mal zamestnanca evidovaného ako toho, ktorý ukončil u neho pracovný pomer výpoveďou, preto chce s vami podpísať dohodu o skončení pracovného pomeru. Iný účel, ktorý by tým váš zamestnávateľ sledoval, nám nateraz nenapadá. V takomto prípade však platí, že ak by ste podpísali dohodu so zamestnávateľom, že potom váš pracovný pomer skončí ku dňu, na ktorom sa dohondete a žiadne výpovedná doba neplynie. Nakoľko nemôžete skončiť ten istý pracovný pomer dvoma formami (výpoveďou aj dohodou).


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Odstupné po návrate z rodičovskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám záujem informovať sa o mojej situácii, keďže som momentálne na rodičovskej dovolenke. Plánovaný návrat do práce mám 12. apríla 2024, ale už teraz viem, že mi zmenené pracovné podmienky nesadnú. Rada by som vedela, či mám nárok na odstupné ak mi nové podmienky nebudú vyhovať. Zároveň by som chcela vedieť, či mi môže zamestnávateľ dať výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Situácia je taká, že by som mala príležitosť nastúpiť do novej práce na inú pozíciu už 1. februára, preto by som si nemohla dovoliť byť v starom zamestnaní so záväzkom dvojmesačnej výpovednej lehoty. Môžete mi prosím poradiť, ako postupovať v takejto situácii? Ďakujem.

Odpoveď: Odstupné po návrate z rodičovskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 18.12.2023)

Dobrý deň,

ak sa chcete vyhnúť plynutiu výpovednej lehoty, a ak už teraz viete, že nebudete chcieť zostať v terajšom zamestnaní a máte dokonca nájdené už iné zamestnanie, tak skúste sa so zamestnávateľom dohodnúť, že Váš pracovný pomer ukončíte dohodou k 30. marcu.

Pracovný pomer možno ukončiť okrem výpovede aj dohodou podľa § 60 Zákonníka práce k dohodnutému dňu bez uvedenia dôvodu, bez plynutia výpovednej doby. 

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."

Čo najskôr oznámite svojmu zamestnávateľovi, že sa z rodičovskej dovolenky už nevrátite, a že chcete skončiť Váš pracovný pomer dohodou podľa § 60 ZP, ku dňu 30. marca. Urobte tak v dostatočnom časovom predstihu, aby si zamestnávateľ stihol za Vás nájsť náhradu a aby ste vedeli, či bude súhlasiť s týmto dátumom skončenia. 

Ak by Váš zamestnávateľ nesúhlasí s ukončením Vášho pracovného pomeru dohodou, môžete sa akože vrátiť z rodičovskej dovolenky skôr o 2 mesiace, dáte výpoveď Vy, tak aby Vám do apríla stihla uplynúť výpovedná lehota. Počas výpovednej lehoty môžete byť PN, poprípade si vyčerpať Vašu dovolenku. 

Podľa § 67 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

V prípade, že by ste ukončili Váš pracovný pomer dohodou, nárok na odstupné by Vám nevznikol. Odstupné sa vypláca len v prípade výpovede zo strany zamestnávateľa a to tiež iba v špeciálnych prípadoch, ktoré sú zákonom vymedzené v § 63 ods. 1 Zákonníka práce. Ide o prípady, kedy sa zamestnávateľ zrušuje, premiestňuje a zamestnancovi nevyhovuje iné miesto výkonu práce, zamestnanec sa stane pre zamestnávateľa nadbytočným z dôvodu organizačnej zmeny u zamestnávateľa alebo zo zdravotných dôvodov na strane zamestnanca.

Zároveň, sa zamestnávateľ môže vyhnúť podania výpovede a vyplatenia odstupného tak, že Vám povie, že ak Vám nevyhovujú podmienky, tak máte dať výpoveď Vy. A v tom prípade, tiež nárok na odstupné nevzniká. 

Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume 

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,  b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,  c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."   Podľa § 63 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť 1. zrušuje alebo 2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu."


Podotázka: Odstupné po návrate z rodičovskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Mám zmluvu na dobu určitú a nastúpila som do práce po 4 a pol rokov rodičovskej dovolenky. Nástup som mala 29. 5. 2022 a dnes mi oznámili, že mi k 1. 8. 2022 dávajú výpoveď. Môžem ju odmietnuť? Nie som ešte po rodičovskej dovolenke v nejakej ochrannej dobe? Nevie, čo mám robiť. Ďakujem.

Odpoveď: Odstupné po návrate z rodičovskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 21.07.2022)

Dobrý deň,
ak nechcete v práci skončiť, určite nepodpisujte dohodu o skončení pracovného pomeru k 01.08.2022. Ak Vám chcú dať výpoveď, musia mať jednak zákonný dôvod výpovede (nemôžu výpoveď dávať len tak bez dôvodu) a zároveň Vám bude plynúť zákonná výpovedná doba, aby ste si počas nej mohli nájsť novú prácu. Zo dňa na deň nie je možné ukončiť pracovný pomer, ak s tým nesúhlasíte a ak nie sú splnené dôvody pre okamžitú výpoveď.


Trápi vás "Odstupné po návrate z rodičovskej dovolenky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstupné po návrate z rodičovskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, rád by som sa spýtal na výpoveď počas rodičovskej dovolenky. Moja manželka bola dva roky na rodičovskej dovolenke a po tomto období sa vrátila do práce po dohode so zamestnávateľom. Po mesiaci však dostala výpoveď alebo jej bola navrhnutá možnosť ukončenia zmluvy po vzájomnej dohode. Rád by som sa informoval, či je moja manželka stále v ochrannom období rodičovskej dovolenky (do troch rokov veku dieťaťa) a či z toho dôvodu nemôže byť prepustená, alebo či tým, že sa vrátila do práce, už nie je považovaná za chránenú zamestnankyňu. Ďakujem.

Odpoveď: Odstupné po návrate z rodičovskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň, okamihom kedy manželka nastúpila späť do práce, prestala byť v ochrannej dobe, a preto sa na ňu nevsťahuje táto doba.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odstupné po návrate z rodičovskej dovolenky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.