Máte
otázku?

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Dobrý deň. Pracujem v jednej medzinárodnej firme ako mechatronik (čiže údržbár). V tejto firme si dosť "potrpia" na medziľudské vzťahy a na to "čo kto kde povie" (vo firme). Keďže mám dosť problematických kolegov, tak sa dostalo do uší mojích nadriadených, že sa úplne nedržím týchto pravidiel. Každý rok má každý zamestnanec tzv. ročný pohovor, kde mu je podaná spätná väzba na jeho osobu. V januári tohto roku mi bola pri tejto príležitosti podaná spätná väzba, že ak sa to nezlepší, tak sa dohodneme na výpovedi. Toto bolo zapísané aj do protokolu, ktorý som však ja s tou poznámkou nepodpísal a kázal som túto poznámku vymazať. Po jej vymazaní som protokol o ročnom pohovore podpísal. V týchto dňoch prišiel vedúci za mnou, že je to síce o niečo lepšie, ale stále to nie je ono (podľa jeho predstáv podotýkam, ja vychádzam s každým bezproblémovo). Bolo mi povedané, že som vynikajúci technik a odborník, ale to nie je všetko a že ak sa to do troch týždňov nezmení, tak že sa dohodneme na výpovedi. V tejto spoločnosti pracujem už 2,5 roka (pracovný pomer na dobu neurčitú) a za celý tento čas som nemal ani jedno písomné napomenutie ani  žiadne iné porušenie pracovnej disciplíny. Dokonca hľadajú k nám ďaľšieho človeka, nakoľko máme prechádzať z dvojzmennej prevádzky na trojzmennú. Takže ani pracovná pozícia sa nejde rušiť. Chcem sa preto spýtať, či má zamestnávateľ právo mi len tak bezdôvodne dať výpoveď a ako sa môžem brániť.
Za odpoveď ďakujem

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Dobrý deň,

podľa Zákonníka práce môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba z taxatívne vymedzených dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 ZP. Okrem toho musí výpoveď spĺňať ďalšie zákonné náležitosti uvedené v § 62 ods. 1 a 2 ZP. Výpoveď musí byť písomná a doručená a pokiaľ ju dáva zamestnávateľ zamestnancovi, tak dôvod výpovede musí byť skutkovo vymedzený tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom; dôvod výpovede nie je možné dodatočne meniť. Ak výpoveď daná zamestnávateľom nespĺňa čo i jednu z uvedených náležitostí, potom sa možno domáhať na súde určenia neplatnosti výpovede. Pokiaľ by Vám teda dal zamestnávateľ výpoveď, ktorá by nespĺňala zákonné náležitosti, je nutné zamestnávateľovi oznámiť, že trváte na pokračovaní Vášho pracovného pomeru, nakoľko výpoveď, ktorú Vám dal je v zmysle zákona neplatnou. Ak by zamestnávateľ napriek uvedenému trval na výpovedi, potom bude uvedené oznámenie predpokladom na priznanie náhrady mzdy.

Osobitnú pozornosť treba venovať výpovedným dôvodom uvedeným v  § 63 ods. 1 ZP, podľa ktorého môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba ak:

a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť

1. zrušuje alebo

2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

 b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách,

 c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

 d) zamestnanec

1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,

2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,

3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo

4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

 e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Vzhľadom na skutkový stav, ktorý ste vo svojej otázke opísali, sa Vás výpovedné dôvody upravené v písm. a) až c) zrejme netýkajú. V súvislosti s výpovednými dôvodmi uvedenými v písm. d) a e) by som Vám odporučil preštudovať si vnútorné predpisy zamestnávateľa, v ktorých býva upravené, čo sú podľa zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon práce a tiež čo sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny a menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. Rovnako tak si treba sledovať, či Vás zamestnávateľ v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov spočívajúcich v neuspokojivom plní pracovných úloh alebo či Vás v posledných šiestich mesiacoch zamestnávateľ písomne upozornil na možnosť výpovede v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny.

Pokiaľ by Vám zamestnávateľ poslal upozornenie, vždy je potrebné zamestnávateľovi zaslať odpoveď na toto upozornenie a namietať všetko, čo Vám vytýkal. Vyjadrenie je potrebné zaslať zamestnávateľovi v písomnej forme a doporučene.

Pokiaľ ide o výpoveď danú zamestnávateľom, tak treba mať na zreteli aj tzv. ponukovú povinnosť zamestnávateľa, ktorá je upravená v § 63 ods. 2 ZP, podľa ktorého:

(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak

 a) zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,

 b) zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

Pokiaľ by si zamestnávateľ pred výpoveďou nesplnil tzv. ponukovú povinnosť, potom by bola výpoveď neplatná.

 

Neplatnosť výpovede je možné napadnúť v lehote 2 mesiacov od dátumu, kedy mal pracovný pomer skončiť. Na súde musí zamestnávateľ preukázať, že boli splnené dôvody výpovede. Ak by sa to stalo a dostali by ste výpoveď, kontaktujte nás, pomôžeme Vám s tým.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň,
som zamestnaný na dobu určitú do 30. 6. 2021 vtedy to budú presne 2 roky čo som zamestnaný a nechcú mi predĺžiť pracovnú zmluvu, ale háčik je v tom, že firma mi mala poslať výpoveď 30. 4, aby plynula 2 mesačná výpovedná lehota a nič som nedostal a teraz na mňa tlačia, aby som 11. 6 podpísal výpoveď. Nekonajú náhodou nezákonne, keď mám zmluvu do 30. 6 a neposlali mi výpoveď ?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.06.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že máte uzatvorený prac. pomer na dobu určitú do 30.6.2021. V uvedenom prípade platí ust. § 70 Zákonníka práce :

"Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu
(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby
(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."
(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."
 
Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že Váš prac. pomer končí dňom 30.6.2021 a nie je potrebné dávať výpoveď z Vašej strany, ani zo strany zamestnávateľa.  Zamestnávateľ v zmysle ust. § 75 Zákonníka práce je povinný Vám vydať len potvrdenie o zamestnaní, prípadne aj pracovné hodnotenie ak o toto prac. hodnotenie požiadate :
"Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní
(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.
(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä
a) dobu trvania pracovného pomeru,
b) druh vykonávaných prác,
c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,
e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.
(3) Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.
(4) Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.  "

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň,
rád by som sa spýtal. Po anonymnom telefónte na políciu prišla hliadka PZSR. Podrobili ma dychovej skúške. Na vrátnici si nenasadili respirátor. Vraj som mal 2 promile. Ale údaje mi neukázali. Keď som chcel nahliadnuť nevidel som poriadne na displej. Prístroj schovali. Ja som však normálne hovoril, chodil. Netackal som sa ani som nebral drogy. Prešiel som po čiare. Zavolali vedúcemu, dačo sa porozprávali a odišli. A nič, akurát som potom dostal výpoveď. Neobmedzili na osobnej slobode. Necítil som unavený ani nebezpečný pre svoje okolí. Nemal som žiadnu zbraň ani VBP. Obhliadku objektu som si spravil poriadne. Neviedol som osobne vozidlo. Sedel som na vrátnici a zapisoval prichádzajúce vozidla. Mám nárok sa nejako brániť, ak ma predvolajú na PZ a čo mi hrozí ?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.05.2021)

Dobrý deň,
ak Vám bola daná výpoveď z prac. pomeru zrejme v zmysle ust. §  63 ods. 1 písm. e/ Zákonníka práce a to z dôvodov ako uvádzate v otázke, potom riešením na Vašej strane je podať žalobu o neplatnosť skončenia prac. pomeru v súlade s ust. § 77 Zákonníka práce :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Ak bola Vám daná výpoveď z prac. pomeru, povinnosťou zamestnávateľa je, aby vo výpovedi uviedol dôvody výpovede a tieto musel vedieť aj preukázať. Z uvedeného vyplýva, že ak by ste podali žalobu na súd, súd nie je viazaný dôvodmi výpovede uvedenými zamestnávateľom, rovnako nie je viazaný ani právnym názorom zamestnávateľa, povinnosťou zamestnávateľa je preukázať riadne, že dôvody výpovede sú dané. V zmysle ust. § 61 ods. 2  Zákonníka práce platí, že dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prosím dokedy musí zamestnávateľ dať na vedomie zamestnancovi, že s výpoveďou súhlasí Ako potom postupovať z výpoveďou ?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.05.2021)

Dobrý deň, ak ste dali výpoveď z pracovného pomeru, zamestnávateľ nie je povinný na túto nijako reagovať či s touto výpopveďou súhlasí. V zmysle ust. § 67 Zákonníka práce zamestnanec môže dať výpoveď z prac. pomeru s uvedením alebo aj bez uvedenia dôvodu. Váš prac.pomer končí uplynutím výpovednej doby.

Podstatné pre Vás je to, ak chcete v podstate zistiť stanovisko resp. reakciu zamestnávateľa, v zmysle ust. § 75 zákonníka práce požiadať o pracovné hodnotenie a požiadať zamestnávateľa, aby Vám pripravil doklady v zmysle cit. zákonného ustanovenia /citujeme/ :

"Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní
(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.
(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä
a) dobu trvania pracovného pomeru,
b) druh vykonávaných prác,
c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,
e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.
(3) Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.
(4) Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru výpoveďou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň,
31. 3. som dala výpoveď v práci. Keďže je lockdown rozhodli sa to ukončiť hneď v daný deň, teda 31. 3.
Bolo mi povedané, že dovolenka 9 dni mi bude preplatená, nakoniec mi dnes ráno napísal vedúci, že mi dovolenku, akože vyčerpali k marcu. Teda akože som mala dovolenku, hoci je lockdown a nepracujeme.
Majú na toto právo? Bez oznámenia a hlavne po skončení pracovného pomeru mi to len takto oznámiť?
Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.04.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ku skončeniu prac. pomeru došlo k 31.3.2021 a bolo vám povedané, že nevyčerpaná dovolenka vám bude preplatená. V čase položenia tejto otázky dňa 11.4.2021, teda po skončení prac. pomeru vám bolo emailom oznámené, že nevyčerpaná dovolenka vám nebude preplatená, keďže zamestnávateľ sa rozhodol, že ste ju vyčerpali v čase lokdownu.

Uvádzame, že oznámenie zamestnávateľa nemá právnu oporu v zákone.

Podľa ust.§ 116 ods. 3 Zákonníka práce platí :

 

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že zamestnávateľ je povinný vám preplatiť nevyčerpanú dovolenku.
Odporúčame požiadať zamestnávateľa o preplatenie nevyčerpanej dovolenky ku dňu skončenia prac. pomeru.  Vzhľadom na okolnosť, že zrejme neuplynula doba na vyplatenie mzdy za mesiac marec 2021 /výplatný termín/, počkajte na jeho uplynutie a potom požiadajte o preplatenie dovolenky zamestnávateľa písomne.
Ak k úhrade nedôjde budete sa musieť obrátiť na súd .

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu, spýtať sa na otázku súvisiacu s výpoveďou podľa § 60. Zamestnávateľ z dôvodu organizačných zmien prepúšťa a výpoveď sa rozhodol riešiť dohodou a odstupným. Avšak v predmete dohody uvádza, že "zamestnanec nepožaduje uvedenie dôvodov skončenia pracovného pomeru. Zmluvné strany vyhlasujú, že nejde o skončenie pracovného pomeru z dôvodov organizačných zmien (§.63, ods1, písm a) a b) Zákonníka práce), ani z dôvodov uvedených v § 63, ods 1, písm c) Zákonníka práce). Môžete mi prosím poradiť aký právny dopad môžu mať použité formulácie? Prípadne aký to môže mať dopad aj na hľadanie ďalšie pracovného miesta, keďže to vyvoláva dojem, že zamestnanec niečo spravil nesprávne. Totiž ani formulácia nie je pravdivá nakoľko zamestnanec požadoval uvedenie dôvodu výpovede. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.02.2021)

Dobrý deň,
v zmysle ust. § 60 ods. 2 Zákonníka práce platí, že ak pracovný pomer končí dohodou a zamestnanec požaduje uvedenie dôvodu skončenia prac. pomeru, potom v dohode o skončení prac. pomeru musí byť tento dôvod uvedený. Ak pracovný pomer končí z org. dôvodov na strane zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. a/ až c/ ZP, dôvod skončenia prac. pomeru musí byť uvedený povinne zo zákona.

Odporúčame preto dohodu v znení predloženom zamestnávateľom nepodpisovať resp. žiadať o uvedenie skutočného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. a/ až c/ ZP. Ide o to, aby manžel mal nárok na odstupné podľa § 76 ZP.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň, môžem sa opýtať chcela by som dať výpoveď v práci a mám mesačnú výpovednú lehotu môžem dať výpoveď aj počas PN? Alebo PN plynie aj s výpoveďou ? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.12.2020)

Dobrý deň,
samotná PN nie je okolnosťou, aby ste nemohli podať výpoveď z prac. pomeru.

Podľa ust. § 67 ZP platí :

"Výpoveď daná zamestnancom
Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru výpoveďou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň, dostal som výzvu na zaplatenie od bývalého zamestnávateľa, aby som uhradil sumu 860, 28 Eur za október. V októbri som nepracoval a v priebehu mesiaca som dostal výpoveď, za neospravedlnene hodiny. Pracoval som cez víkendy. Ako mám postupovať? Táto suma je doslova likvidačná.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.12.2020)

Dobrý deň,
neviem presne o čo opiera zamestnávateľ svoj nárok, ale prichádzajú do úvahy 2 možnosti. Prvá je, že žiada náhradu škody, ktorú ste svojou absenciou spôsobili. Tá sa však veľmi ťažko preukazuje. Druhá možnosť je, že ste mali v pracovnej zmluve dohodnuté, že ak nezotrváte počas výpovednej doby na pracovisku, môže od Vás žiadať náhradu. Ak ste to dohodnuté v pracovnej zmluve nemali a ak nesúhlasíte s tým, že ste spôsobili škodu a nechcete sumu zaplatiť, potom sumu neplaťte. Museli by sme vidieť doklady.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň,

mám pracovný pomer zo zamestnávateľom na neurčitú dobu už 10 rokov. Mám možnosť nastúpiť do novej práci v Marci, ale neni to ešte isté. Ak príde táto možnosť, že budem nastupovať do novej práce, chcem sa spýtať, či môžem opustiť svoju starú prácu doslova zo dna na deň, či mi zato nehrozia nejaké sankcie a ak áno aké sú to. A, či mi v takomto prípade zamestnávateľ môže odoprieť dať zápočtový list. Ak sa sním nebude dať dohodnúť odísť ešte pred ukončením výpovednej lehoty. Čo sa mi teda môže stat, ak odídem zo dna na deň, ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.11.2020)

Dobrý deň,
zo dňa na deň nemôžete skončiť pracovný pomer len tak. Jedine ak by tu bol dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru (napr. nevyplatenie mzdy). Potom môžete skončiť zo dňa na deň aj dohodou so zamestnávateľom. Inak však môžete skončiť jedine výpoveďou, kde pracovný pomer skončí až uplynutím výpovednej doby. Počas výpovednej doby ešte trvá pracovný pomer a Vy ste povinný plniť si pracovné povinnosti. Ak to neurobíte a spôsobite tým škodu zamestnávateľovi, môže ju od Vás vymáhať. Ak máte v pracovnej zmluve dohodnuté, že ak neostanete počas výpovednej doby v práci, tak od Vás môže žiadať náhradu, tak ju od Vás môže zamestnávateľ žiadať. Tiež Vám na základe Vašich absencií môže dať okamžité skončenie pracovného pomeru. Takže sa odporúčam buď dohodnúť, alebo si vypočítať výpovednú dobu presne k dátumu, kedy chcete nastúpiť a dať podľa toho výpoveď.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý večer, chcem sa informovať, či zástupca zamestnancov ma povinnosť informovať ostatných zamestnancov o tom, že so zamestnávateľom prerokoval organizačné zmeny, v dôsledku, ktorých bude jednému zo zamestnancov daná výpoveď pre nadbytočnosť. Resp., či o tom nemal byt informovaný aspoň ten zamestnanec, ktorý dostane výpoveď, lebo je nadbytočný.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.11.2020)

Dobrý deň,
o prerokovaní nemá povinnosť informovať ani zástupca, ani zamestnávateľ, avšak táto informácia by mala byť uvedená vo výpovedi, aby sa zamestnávateľ vyhol tomu, že zamestnanec na neho podá žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Korektný zamestnávateľ by mal informovať zamestnanca o tom, že sa mu chystá dať výpoveď. Tiež by mu mal ponúknuť inú vhodnú prácu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru výpoveďou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prosím o radu, ako ma manžel postupovať. Je zamestnaný v dopravnej firme na dobu neurčitú, kde má uvedené miesto výkonu práce východné Slovensko. Zamestnávateľ mu vypracoval dodatok o mieste výkonu práce v rámci celého Slovenska, s čím on nesúhlasí. Takto sa nedohodli. Chápem, že mu hrozí výpoveď, ale ma nárok na odstupné? Vopred ďakujem za rýchlu odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.11.2020)

Dobrý deň,
v prvom rade nie je správne, ako je nastavené miesto výkonu práce. Je to neurčité dojednanie miesta a podľa určitých názorov by mohlo takéto dojednanie spôsobiť aj neplatnosť pracovnej zmluvy. 

Dosť toho, že skôr by som riešil to, že bez súhlasu zamestnanca nemôže zamestnávateľ zmeniť miesto výkonu práce. Ak odmietne a inú prácu pre neho nemá, potom mu musí dať výpoveď pre nadbytočnosť a pokiaľ odpracoval aspoň 2 roky tak aj ostupné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem, Chcela by som podať výpoveď vo firme, v ktorej pracujem od 27. 06. 2020. Našla som oveľa lepšiu prácu, v ktorej by som mala začať 04. 01. 2021, takže by moja výpovedná lehota bola mesiac. V mojej zmluve výpovedná lehota vôbec nie je zaznamenaná. Moja otázka znie, či ta mesačná lehota je v súlade so zákonníkom, alebo ma zamestnávateľ môže "nútiť" ostať 2, pričom by som tu novú prácu stratila. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.11.2020)

Dobrý deň,
podľa zákona ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. Inak je výpovedná doba 1 mesiac.

Ak dáte výpoveď teraz, tak pracovný pomer skončí 31.12.2020. Nútiť Vás nemôže. Len musíte stihnúť podať písomnú výpoveď a doručiť ju ešte v novembri.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň, manžel pracuje vyše troch rokov v nadnárodnej spoločnosti na permanent kontrakt. Tri roky mal výborné referencie, od konca júla do septembra bol PN. Pracuje opäť od októbra, dnes mal hovor s HR, že chcú mu dať podpísať, aby zrušili jeho zmluvu na dobu neurčitú s ukončením PP 31.12.2020. Je toto legálne? Jeho pozícia sa neruší, nič neporušil, je ochotný aj zmeniť team a dôvod výpovede mu neoznámili.
Neponúkajú mu ani žiadne odstupné, iba toto ukončenie a ma si vyčerpať dovolenku.
Môžem sa opýtať, na čo by mal mať nárok v prípade ukončenia jeho zmluvy zo strany zamestnávateľa?
Ďakujem, S pozdravom Eva

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.10.2020)

Dobrý deň,
poznamenávame, že v zmysle ust. § 54 Zákonníka práce platí, že "dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že pokiaľ išlo o telef. rozhovor s témou skončenia prac. pomeru k 31.12.2020, Váš manžel na predmetný rozhovor nemusí nijako reagovať. Zamestnávateľovi je predmetné ustanovenie ZP dobre známe.

Podľa ust. § 61 ods. 2 ZP platí, že "zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť."

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov uvedených v ust. § 63 ZP (citujeme) :

"Výpoveď daná zamestnávateľom
(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak
a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť
1. zrušuje alebo
2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,
b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,
c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,
d) zamestnanec
1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,
2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,
3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo
4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,
e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede."

V otázke neuvádzate, ako dlho trvá PP. Výšku odstupného stanovuje ust. § 76 ZP :

"Odstupné
(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.
(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
d) štvrnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."

V prípade, že by manželovi bola predložená na podpis dohoda o skončení prac. pomeru, a nebol by si celkom istý jej obsahom, odporúčame, aby túto nepodpisoval a vyžiadal si čas na preštudovanie /= porada s právnikom/. V eprípad, že by manžel obdržal výpoveď, rovnako nás môžete kontaktovať.

Ako výpoveď z PP, tak aj dohodu o skončení PP je možné napadnúť na súd podaním žaloby u určenie neplatnosti skončenia prac. pomeru v zmysle ust. § 77 ZP a to v lehote do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa mal PP skončiť.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru výpoveďou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Mám zmluvu na dobu neurčitú, pracujem vo firme viac ako 10 rokov, nedávno som si všimol, že prácu, ktorú vykonávam nesedí s náplňou práce, ktorá sa mi od začiatku pp nemenila. Poukázal som zamestnávateľovi na to, že prácu, ktorú chcú, aby som v nej pokračoval nesedí so zmluvou a pýtal som si prácu, ktorú mám v náplni. Dodatok nechcem podpísať, môžu ma donútiť, aby som pokračoval v práci (ktorá nesedí so zmluvou) aj bez dodatku?

Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.10.2020)

Dobrý deň,
ak naozaj nesedí činnosť, ktorú vykonávate z tým aký máte dohodnutý druh práce, potom nemusíte vykonávať danú prácu a musia Vám poskytovať náhradu mzdy. Tiež by to mali napraviť dodatkom, alebo Vám prideľovať to, čo máte na zmluve. V opačnom prípade s Vami môžu skončiť pracovný pomer pre nadbytočnosť. S dodatkom súhlasiť nemusíte, no je potrebné si to zvážiť, s ohľadom na to, že by mohli s Vami skončiť pracovný pomer.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás kedy je platná výpoveď zo strany zamestnávateľa? A následne plynutie výpovednej lehoty. V deň doručenia výpovede, teda dátumom môjho prevzatia, alebo v deň kedy zamestnávateľ napísal výpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2020)

Dobrý deň,
neplatí ani jedna Vami uvedená alternatíva.

Platí ust. § 62 ods. 7 ZP :

"Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrí deň Vám prajem, prosím o radu, keď treba tak aj zaplatím, len nech už toto vyriešim. Máme  problém : manžel žiadal o výpoveď dohodou ale vôbec mu nechcú dať výpoveď. Psychicky ani zdravotne nezvláda prácu a chce odísť, na PO poslali za vedúcim smeny, ktorýpovedal, že od neho záleží, či ho pustí, povedal, že ho nepustí a zase ho poslali na personálne a prehadzujú si ho ako loptu. Manžel nahrával ako sa s ním rozprával o tom a na nahrávky sa počuje všetko ako ho uráža, že klame, že je chorý pri čom fakt má zdravotné problémy z práce. Trvajú, že musí odrobiť výpovednú dobu dva mesiace a všetci známi nám hovoria, že je to nezmysel, že to iba tí, čo sú na dobu neurčitú musia, už sme zvažovali aj na inšpektorát práce ísť, ale sme sa rozhodli, že najlepšie bude sa opýtať právnika. Ďakujem veľmi pekne a krásni deň prajem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2020)

Dobrý deň,

úvodom poznamenávame, že Zákonník práce nepozná pojem "výpoveď dohodou".

Ak chce manžel skončiť prac. pomer, je treba dať písomnú výpoveď z prac. pomeru v súlade s ust. §  67 Zákonníka práce :

"Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Podľa ust. § 62 ods. 6 Zákonníka práce platí, že ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. T.j. : Ak pracovný pomer trval menej ako jeden rok, výpovedná doba je jeden mesiac; ak prac. pomer manžela u zamestnávateľa trval viac ako jeden rok, výpovedná doba je dva mesiace.

Ak je manžel chorý, potom riešením je ísť na PN, prípadne skončiť okamžite prac. pomer podľa ust. § 69 Zákonníka práce :

"(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak
a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.
(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.
(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.
(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov."


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru výpoveďou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som sa poradiť ohľadom ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa z dôvodu rušenia pracovného miesta/nadbytočnosť.
Výpoveď mi bola oznámená ústne na konci augusta, ukončenie pracovného pomeru má byť k 31.10.2020 (normálna 2 mesačná výpovedná doba). Do zamestnania som nastúpila 1.11.2018.
Zamestnávateľ by chcel ukončiť pracovný pomer dohodou avšak bez odstupného.
Chcem si overiť, či mám na odstupné nárok pri ukončení PP dohodou, resp. aké mám možnosti v danej situácii poprípade, ak by to zamestnávateľ chcel zmeniť a riešiť to výpoveďou. Zamestnávateľ mi dokonca tvrdí, že dôvod ukončenia PP v dohode o ukončení PP nemusí byt uvedený a doba trvania pracovného pomeru sa počíta iba ku dňu oznámenia výpovede.
Zákon mám preštudovaný, ale stále mi tam vyvstávajú otázky:
- spĺňam podmienku trvania prac. pomeru najmenej 2 roky, keď pracovný pomer trval od 1. 11. 2018 - 31. 10. 2020 ? ;
- mám nárok na odstupné pri výpovedi alebo pri skončení prac. pomeru dohodou? Ktorý prípad je pre mňa ako zamestnanca výhodnejší?
- je pravda, že doba trvania pracovného pomeru sa počíta iba ku dňu oznámenia výpovede?
- mám právny nárok mať dôvod ukončenia PP v dohode o skončení PP? Aký ma pre mňa význam mať uvedený dôvod vo výpovedi alebo v dohode o ukončení PP ?
Na záver chcem podotknúť, že zamestnávateľ mi ponúkol alternatívu odstupného v podobe plateného voľna na jeden mesiac, avšak ak by som mala nárok na odstupné, daná ponúka je pre mňa nevýhodná. Zatiaľ som nič nepodpisovala.
Ak mi budete v danej veci vedieť poradiť, budem Vám veľmi vďačná.
Vopred ďakujem za akúkoľvek odpoveď.
Mira

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.09.2020)

Dobrý deň,
úvodom poznamenávame, že ústna výpoveď rovná sa žiadna výpoveď.

V otázke uvádzate, že PP trvá od 1.11.2018.

Ak by malo dôjsť ku skončeniu pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa, v zmysle ust. § 61 ZP platí, že dôvod výpovede musí byť vo výpovedi povinne zo zákona uvedený a to spôsobom, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom.
Výpovedná doba v prípade výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu
sa zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje alebo zamestnávateľ sa
premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, je vo Vašom prípade dva mesiace. T.j. : ak by Vám zamestnávateľ dal výpoveď ešte teraz v 09/2020, výpovedná doba začne plynúť dňom 1.10.2020 a skončí 30.11.2020.

V tomto prípade výpovede z org. dôvodov na strane zamestnávateľa by ste nemali nárok na odstupné, lebo ku dňu doruč. výpovede, ak by Vám bola doručená do konca 09/2020, prac. pomer netrval dva roky. 

Ak by malo dôjť k dohode o skončení prac. pomeru, potom platí ust. § 60 ZP :

"Dohoda o skončení pracovného pomeru
(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

T.j. : Ak by malo dôjsť ku skončeniu prac. pomeru dohodou z org. dôvodov na strane zamestnávateľa, dôvod skončenia prac. pomeru v dohode musí byť uvedený povinne zo zákona. V zmysle ust. § 76 ZP by ste mali potom vo Vašom prípade nárok na odstupné vo výške jedného priemerného mesačného zárobku /§ 76 ods. 2 ZP/, keďže prac. pomer trvá zatiaľ menej ako dva roky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Mala som pracovný úraz, kde zamestnávateľ prevzal plnú zodpovednosť na seba, po roku PN nemôžem doktorom posúdenú pracovnú pozíciu vykonávať,zamestnávateľ nemá pre mňa náhradnú pozíciu, tak mi dali výpoveď pod paragrafom 63, myslím, že to nie je správne, prosím poraďte mi.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.09.2020)

Dobrý deň,
ak nesúhlasíte s výpoveďou, môžete podať do 2 mesiacov žalobu na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a žiadať náhradu mzdy. Pokiaľ ide o náhradu mzdy, treba napísať zamestnávateľovi list, že výpoveď nie je podľa Vás platná a žiadate, aby Vám prideľoval prácu. Nepoznám presne skutkový stav, no výpoveď musí byť skutkovo odôvodnená, musí Vám ponúknuť inú vhodnú prácu, ak ju má, musí ju prerokovať so zástupcami zamestnancov, ak ich má a pod. Je toho viac. Museli by sme poznať podrobnosti a vidieť výpoveď.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa Vás spýtať. Som zamestnaný na dobu neurčitú. A chcem vedieť akú mám výpovednú dobu, keď som zamestnaný len 8 mesiacov.
Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2020)

Dobrý deň,
výpovedná doba je jeden mesiac - § 62 ods. 2 ZP. Dôvod výpovede nemusíte uvádzať.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru výpoveďou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň,
môže zamestnávateľ dať výpoveď (2020) podľa § 63 ods. 1 písm. b/ ZP - výpoveď kvôli znižovaniu stavu zamestnancov, keď na konci roku 2018, dobrovoľne navyšoval hodiny nadčasov z dôvodu podstavu na firme. Od doby podpísania nadčasov (po vyčerpaní zákonných 150 hodín) nevykonal žiadne početné zmeny zamestnancov. Stav “podstav” je akýsi zákonný termín alebo je niečo, kedy počas “podstavu” nemôže vyhodiť zamestnancov z dôvodu znižovania stavov ?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.07.2020)

Dobrý deň,

podľa ust. § 61 ZP platí :

"Výpoveď
(1) Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.
(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.
(3) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b), nesmie počas dvoch mesiacov znovu utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto iného zamestnanca.
(4) Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne."


Z uvedeného. zák. ustanovenia vyplýva, že dôvod výpovede musí byť v nej uvedený spôsobom, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.
V otázke uvádzate, že zamestnávateľ nedostatok zamestnancov zrejme riešil nadčasovou prácou v počte hodín 150 ročne. Uvádzame, že zamestnávateľ môže určiť nadčasovú prácu v súlade s ust. § 97 ods. 5  ZP (citujeme) :

"Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami, prípadne za podmienok ustanovených v § 94 ods. 2 až 4 aj na dni pracovného pokoja. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín."
 

Rozsah najviac prípustnej práce nadčas je 150 hodín na príkaz zamestnávateľa; zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín.

Riešenie nedostatku zamestnancov určovaním nadčasovej práce je v rozpore s ust. ZP.

ZP nezakazuje, aby v čase nedostatku/podstavu zamestnacov nemohla byt daná výpoveď z prac. pomeru.


Citujeme z  rozs. NS SR, sp. zn. : 5Cdo/111/2016 z 27.3.2018  /upravené/ :
Odvolací súd na rozdiel od súdu prvej inštancie dospel k záveru, že výpoveď nespĺňala formálne zákonné náležitosti v zmysle ust. § 61 ods. 2 veta druhá ZP, pretože dôvod výpovede v nej uvedený bol nepravdivý, t.j. nezodpovedal skutočnosti, a preto bolo nevyhnutné kvalifikovať výpoveď ako neplatnú. Podľa obsahu výpovede bola dôvodom skončenia pracovného pomeru žalobkyne nadbytočnosť vzhľadom na organizačné zmeny u zamestnávateľa, u ktorého došlo k zníženiu stavu zamestnancov. Z vykonaného dokazovania ale vyplynulo, že v dôsledku organizačnej zmeny č. 4/2011 u zamestnávateľa  nedošlo k zníženiu stavu zamestnancov; osobitne vo vzťahu k pracovnému miestu žalobkyne, pretože touto zmenou boli síce zrušené dve pôvodné pracovné miesta, ale zároveň boli vytvorené dve nové pracovné miesta, t.j. počet zamestnancov ostal nezmenený.  ..... Z vykonaného dokazovania však nebolo preukázané (čo napokon ani len netvrdil zamestnávateľ), že by v dôsledku predmetnej organizačnej zmeny došlo k zníženiu stavu zamestnancov; osobitne vo vzťahu k pracovnému miestu žalobkyne. Taktiež z celkového hľadiska nedošlo súvisiacou organizačnou zmenou k zníženiu stavu/počtu zamestnancov žalovanej.

Podľa rozhodnutia zamestnávateľa o organizačnej zmene (rozhodnutie č. 4/2011) boli zrušené dve pôvodné/dovtedajšie pracovné miesta (okrem miesta žalobkyne ešte pracovné miesto v pozícii pomocný robotník) a zároveň boli vytvorené dve nové pracovné miesta (okrem miesta technického manažéra ešte pracovné miesto v pozícii striedač), t.j. počet zamestnancov zostal nezmenený. Je teda nepochybné, že skutkový dôvod (o údajnom znížení stavu zamestnancov) uvádzaný zamestnávateľom vo výpovedi danej žalobkyni dňa 26. augusta 2011 nie je pravdivý, resp. reálne existujúci. Zo zákonného textu ustanovenia § 61 ods. 2 veta druhá ZP vyplýva nutnosť jasného a zrozumiteľného vymedzenia skutkového dôvodu skončenia pracovného pomeru výpoveďou. Logickou podmienkou platnosti výpovede je požiadavka na pravdivosť tvrdeného skutkového dôvodu skončenia pracovného pomeru; neplatnosť výpovede nespôsobuje len neuvedenie skutkového dôvodu, ale aj uvedenie nepravdivého skutkového vymedzenia.

 

Z uvedeného rozsudku NS SR, aj keď nie stručného, vyplýva tá skutočnosť, že dôvod výpovede musí byť nielen uvedený vo výpovedi, ale musí aj reálne existovať a musí byť pravdivý, t.j. : vo Vami uvedenom prípade aj keď je podstav zamestnancov, výpoveď z dôvodu zrušenia prac. miesta môže aj reálne existovať, musí ísť o pravdivý dôvod výpovede. Súčasne platí ust. § 61 ods. 3 ZP (viď vyššie).

Ak by Vám bola daná výpoveď z prac. pomeru,  máte možnosť v súlade s ust. § 77 ZP podať žalobu na súd o neplatnosť skončenia rpac. pomeru a to v lehote do dvoch mesiacov, odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť  (citujeme) :
"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa informovať. 30. 4 som poslal výpoveď. Mám odpracované vo firme skoro 6 rokov. Automaticky mám 2 mesačnú výpovednú lehotu. Je možné počas tejto 2 mesačnej výpovednej lehoty sa vypísať na PN? Započítava sa PN do výpovednej lehoty, alebo sa automaticky predĺži výpovedná lehota o túto PN? Teda výpovedná lehota by mi mala skončiť 30. 6. 2020. Budem na PN 1kalendárny mesiac. Predĺži sa mi výpovedná lehota o 1 mesiac, a teda skončím reálne vo firme až 31.7.2020? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Pekný deň. 

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.05.2020)

Dobrý deň,
ochranná doba, za ktorú sa považuje aj PN sa vzťahuje len na situáciu, keď dá výpoveď zamestnávateľ. Nevzťahuje sa na prípad, keď výpoveď dá zamestnanec. Ak ste teda dali výpoveď, tak hoci by ste išli na PN, výpovedná doba riadne uplynie, bez ohľadu na to, či budete ešte PN.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň. V novembri 2019 po uzavretí pracovnej zmluvy ako dlhodobá nezamestnaná osoba som nastúpila do práce v Dunajskej Strede ako predavačka do mäsiarne. Po ukončení skúšobnej doby ma nechali pracovať ďalej. Od 14. 04 do 25. 04 som bola práce neschopná. Po ukončení marodky mi oznámili, že ma už tu nepotrebujú a mám ísť pracovať na prevádzku do Bratislavy. Bývam v obci Potônske Lúky v okrese Dunajská Streda v Trnavskom kraji. Ja som súhlasila s tou ponukou ale, keď bude zabezpečená doprava čo mi vedúci odmietol. Autobusová doprava nepremáva, vodičák a auto nemám, takže nemám možnosť ako sa tam dostať. Je to cca. 50 km. Ponúkli mi ukončiť pracovný pomer dohodou, s tým ja nesúhlasím. Prácu som vykonávala na 100%, neporušila som žiadny zákon. Ponúkla som, aby mi dali výpoveď, vedúci moju ponuku odmietol. Bola som to všetko nahlásiť na úrade práce, ale tam mi nič konkrétne nepovedali. Týmto Vás pekne žiadam ako mám ďalej správne postupovať. Ďakujem za pochopenie.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.04.2020)

Dobrý deň,

dôležité je to, či ste mali v pracovnej zmluve dohodnuté to, že miesto výkonu práce je aj Bratislava. Ak ste mali ako miesto výkonu práce len Dunajskú Stredu, tak Vás nemôže svojvoľne poslať na inú pobočku ani nútiť podpísať dohodu o zmene miesta výkonu práce. Musí Vám dať prácu na pobočke, kde ste. Ak pre Vás prácu nemá, mal by Vám platiť náhradu mzdy alebo rozhodnúť o zrušení pracovného miesta a následne Vám dať výpoveď. Je to na Vás. No za čas, od kedy Vám nedáva prácu, až do výpovede, prípadne začatia prideľovania práce, máte nárok na náhradu mzdy.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru výpoveďou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobry den, som zamestnancom vo verejnej sprave na obecnom urade 21 mesiacov. Na dane miesto som bola prelozena pocas tejto doby po 13 mesiacoch v ramci uradu. Zamestnavatel na porade nam oznamil, ze meni strukturu organizacie a na moje miesto preklada inu kolegynu a pre mna nema miesto, ze sa stavam nadbytocnou, lebo na jej miesto vyhlasil na internetoej stranke obce vyberove konanie. Naznacil mi, ze mozem odist dohodou s 2 mes. odstupnym alebo vypovedou. Chcem vediet, ci je pre mna vyhodnejsie, aj ked uz spominate vyssie, podobny pripad, nemala som ziadne porusenie prac. discipliny. Dakujem

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.07.2015)

Dobrý deň, ak ste sa stali nadbytočnou (preukázateľne), tak potom neporušenie pracovnej disciplíny nehrá žiadnu rolu. 

Zamestnávateľ je povinný Vám ponúknuť iné vhodné miesto. Ak spĺňate kvalifikáciu na jej miesto, mal by Vám ponúknuť aj jej miesto, na ktoré vyhlásil výberové konanie. Ťažko Vám takto zhodnotíme, čo je pre Vás výhodnejšie, nepoznáme pracovné podmienky, Vaše možnosti ďalšieho uplatnenia. Budete sa musieť rozhodnúť a zvážiť si, či sa ľahko zamestnáte aj neskôr.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru výpoveďou" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku