Máte
otázku?

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Dobrý deň. Pracujem v medzinárodnej firme ako mechatronik, čo je v podstate údržbár. V našej spoločnosti kladieme veľký dôraz na medziľudské vzťahy a na to, ako sa komunikuje na pracovisku. Vzhľadom na skutočnosť, že mám niekoľko problematických kolegov, do uší mojich nadriadených sa dostalo, že sa pravidiel neplním úplne. Každý zamestnanec má každý rok takzvaný ročný pohovor, kde dostane spätnú väzbu na svoju prácu. V januári tohto roku mi bola podaná spätná väzba, že ak sa situácia nezlepší, budeme musieť riešiť výpoveď. Táto informácia bola zapísaná aj do protokolu, ktorý som však nepodpísal, pretože som požiadal, aby tieto informácie boli vymazané. Po vymazaní som protokol o ročnom pohovore podpísal. Nedávno ma vedúci informoval, že sa situácia mierne zlepšila, ale stále nie je úplne ideálna - podľa jeho predstáv, ja sám nemám s nikým problémy. Bol mi povedané, že som výborný technik a odborník, ale to nestačí a ak sa situácia do troch týždňov nezlepší, budeme musieť riešiť výpoveď. V tejto spoločnosti pracujem už 2,5 roka na plný úväzok a za ten čas som nemal ani jedno písomné upozornenie ani som neporušil pracovnú disciplínu. Hľadáme dokonca ďalšiu osobu do tímu, pretože prechádzame z dvojzmennej na trojzmennú prevádzku. Tímnieto moja pracovná pozícia nie je ohrozená. Chcem sa preto spýtať, má zamestnávateľ právo mi len tak bezdôvodne vypovedať a akým spôsobom sa môžem brániť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Dobrý deň,

podľa Zákonníka práce môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba z taxatívne vymedzených dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 ZP. Okrem toho musí výpoveď spĺňať ďalšie zákonné náležitosti uvedené v § 62 ods. 1 a 2 ZP. Výpoveď musí byť písomná a doručená a pokiaľ ju dáva zamestnávateľ zamestnancovi, tak dôvod výpovede musí byť skutkovo vymedzený tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom; dôvod výpovede nie je možné dodatočne meniť. Ak výpoveď daná zamestnávateľom nespĺňa čo i jednu z uvedených náležitostí, potom sa možno domáhať na súde určenia neplatnosti výpovede. Pokiaľ by Vám teda dal zamestnávateľ výpoveď, ktorá by nespĺňala zákonné náležitosti, je nutné zamestnávateľovi oznámiť, že trváte na pokračovaní Vášho pracovného pomeru, nakoľko výpoveď, ktorú Vám dal je v zmysle zákona neplatnou. Ak by zamestnávateľ napriek uvedenému trval na výpovedi, potom bude uvedené oznámenie predpokladom na priznanie náhrady mzdy.

Osobitnú pozornosť treba venovať výpovedným dôvodom uvedeným v  § 63 ods. 1 ZP, podľa ktorého môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba ak:

a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť

1. zrušuje alebo

2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

 b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách,

 c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

 d) zamestnanec

1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,

2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,

3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo

4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

 e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Vzhľadom na skutkový stav, ktorý ste vo svojej otázke opísali, sa Vás výpovedné dôvody upravené v písm. a) až c) zrejme netýkajú. V súvislosti s výpovednými dôvodmi uvedenými v písm. d) a e) by som Vám odporučil preštudovať si vnútorné predpisy zamestnávateľa, v ktorých býva upravené, čo sú podľa zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon práce a tiež čo sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny a menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. Rovnako tak si treba sledovať, či Vás zamestnávateľ v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov spočívajúcich v neuspokojivom plní pracovných úloh alebo či Vás v posledných šiestich mesiacoch zamestnávateľ písomne upozornil na možnosť výpovede v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny.

Pokiaľ by Vám zamestnávateľ poslal upozornenie, vždy je potrebné zamestnávateľovi zaslať odpoveď na toto upozornenie a namietať všetko, čo Vám vytýkal. Vyjadrenie je potrebné zaslať zamestnávateľovi v písomnej forme a doporučene.

Pokiaľ ide o výpoveď danú zamestnávateľom, tak treba mať na zreteli aj tzv. ponukovú povinnosť zamestnávateľa, ktorá je upravená v § 63 ods. 2 ZP, podľa ktorého:

(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak

 a) zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,

 b) zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

Pokiaľ by si zamestnávateľ pred výpoveďou nesplnil tzv. ponukovú povinnosť, potom by bola výpoveď neplatná.

 

Neplatnosť výpovede je možné napadnúť v lehote 2 mesiacov od dátumu, kedy mal pracovný pomer skončiť. Na súde musí zamestnávateľ preukázať, že boli splnené dôvody výpovede. Ak by sa to stalo a dostali by ste výpoveď, kontaktujte nás, pomôžeme Vám s tým.

Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru výpoveďou" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj zamestnávateľ mi vypovedal pracovný pomer z organizačných dôvodov. Odpracovala som tam šesť rokov a firma si ponechala zamestnanca, ktorý je tam len pol roka. Hlavným dôvodom výpovede však bolo, že som mala byť presunutá na iné pracovisko. Tam by som mala vykonávať svoju pôvodnú prácu a navyše šoférovať. Šoférovanie som odmietla kvôli panickému strachu zo šoférovania. V dôsledku toho mi bola výpoveď doručená veľmi rýchlo a miesto mňa prijali nového zamestnanca, ktorý nemusí šoférovať. Považujem to za nespravodlivé. Existuje spôsob, ako výpoveď právne napadnúť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

(odpoveď odoslaná: 02.02.2024)

Dobrý deň,
v prípade výpovede z organizačných dôvodov musí existovať písomné rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene, pričom táto organizačná zmena spôsobuje nadbytočnosť zamestnanca, na základe ktorej Vám dal zamestnávateľ výpoveď. Rovnako aj takáto výpoveď musí spĺňať nielen formálne ale aj obsahové náležitosti bez splneniach ktorých, sa dá považovať výpoveď za neplatnú. 

Výpoveď musí obsahovať výpovedný dôvod, teda podľa akého ustanovenia Zákonníka práce sa výpoveď podáva, teda vo Vašom prípade, výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Zároveň výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. 

Podľa § 61 ods. 1 Zákonníka práce, "Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná."

Podľa § 61 ods. 2 Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť."

Podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu."

Pokiaľ Vaša výpoveď neobsahuje vyššie uvedené informácie s odkazom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene, alebo ak také písomné rozhodnutie vôbec neexistuje, je možné napadnúť jej platnosť v lehote 2 mesiacov na súde žalobou o určenie neplatnosti. Zamestnávateľ bude musieť súdu preukázať, že Vy ste sa stali pre neho naozaj nadbytočnou vzhľadom na jeho rozhodnutie o organizačnej zmene. 

Pred samotnou žalovou je potrebné podať písomné oznámenie zamestnávateľovi, že nesúhlasíte s výpoveďou a že požadujete zamestnávateľa, aby Vám naďalej prideľoval prácu. Je to za účelom vymáhania si náhrady mzdy za ten čas, čo súd rozhodne o platnosti/neplatnosti výpovede. 

Podľa § 77 Zákonníka práce, "Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. Na predĺženie trvania pracovného pomeru podľa § 64 ods. 2 sa na účely prvej vety neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak sa pracovný pomer predlžuje podľa § 64 ods. 2 z dôvodu plynutia ochrannej doby podľa § 64 ods. 1 písm. a), zamestnanec môže neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou uplatniť na súde v lehote dvoch mesiacov odo dňa uplynutia posledného dňa ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť, ak by zamestnanec nebol v ochrannej dobe."

Podľa § 79 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru."

Ak sa rozhodnete napadnúť platnosti výpoveď žalobou na súde, je potrebné konať rýchlo vzhľadom na dvojmesačnú lehotu. Dôvodov neplatnosti môže byť viac. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň, nepretržite pracujem v spoločnosti už 26 rokov na plný úväzok. Chcela by som sa informovať o dĺžke výpovednej doby v prípade, že by som podala výpoveď dňa 15.12.2023.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

(odpoveď odoslaná: 23.11.2023)

Dobrý deň, vzhľadom na skutočnosť, že váš pracovný pomer trvá viac ako jeden rok, potom výpovedná doba zo strany vašej ako zamestnanca je dva mesiace v zmysle ust. § 62 ods. 6 Zákonníka práce. Výpovedná doba vždy začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede zamestnávateľovi a pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby.

Ak by ste teda podali výpoveď z prac. pomeru až v mesiaci december, výpovedná doba začne plynúť od 1.1.2024 a prac. pomer skončí dňom 29.2.2024.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem podať výpoveď v práci po desiatich rokoch. Výpoveď nadobúda platnosť prvým dňom nasledujúceho mesiaca. Je rozhodujúci dátum podania na pošte alebo dátum prevzatia zamestnávateľom? Ak pošlem výpoveď zajtra, teda 27. 4. 2023, a zamestnávateľ ju prevezme 28. 4. 2023, začne výpovedná doba plynúť od 1. 5. 2023? Ak pošlem výpoveď 28. 4. 2023 a zamestnávateľ ju prevezme 2. 5. 2023, začne výpovedná doba plynúť od 1. 6. 2023? Aká dlhá je výpovedná doba? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

(odpoveď odoslaná: 26.04.2023)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že Váš pracovný pomer trvá už 10 rokov, výpovedná doba v zmysle ust. § 62 Zákonníka práce je dva mesiace. Vo výpovedi môžete, ale aj nemusíte uviesť dôvod výpovede /§ 67 Zákonníka práce/.

Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Zjednodušene povedané, ak zamestnávateľ prevezme Vašu výpoveď 28.4.2023, výpovedná doba začne plynúť dňom 1.5.2023 a pracovný pomer skončí 30.6.2023. Ak zamestnávateľ prevezme výpoveď až v mesiaci máj 2023, výpovedná doba začne plynúť až 1.6 .2023 a pracovný pomer skončí 31.7.2023.

Najlepšie pre Vás by bolo, aby ste výpoveď z pracovného pomeru doručili zamestnávateľovi osobne proti podpisu, aby potvrdil jej prevzatie a zostal Vám doklad o jej prevzatí.

Pre doručovanie písomnosti zamestnanca platí ust. § 38 Zákonníka práce :

"(3) Písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku zmeny a zániku pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku. (4) Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne."

 


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru výpoveďou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže zamestnávateľ zamestnancovi, ktorému práve prebieha trojmesačná výpovedná lehota, brániť vo vstupe na pracovisko tým, že mu udelí pracovné voľno s náhradou mzdy? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

(odpoveď odoslaná: 06.03.2023)

Dobrý deň,

ak zamestnávateľ nechce, aby bol zamestnanec v práci na pracovisku, nemusí ho tam pustiť, ale musí mu platiť náhradu mzdy, pretože je to prekážka na strane zamestnávateľa. 

Nie je pritom rozhodujúce, či je vo výpovednej dobe alebo nie.

Zamestnávateľ totiž rozhoduje o tom, či bude zamestnanec na pracovisku, ale neznamená to, ze má zamestnávateľ ho nevpustiť na pracovisko a nedať mu ani náhradu mzdy. 


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň, do pracovného pomeru som nastúpila 15. decembra 2022, moja zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. V pracovnej zmluve nemám uvedenú klauzulu, že mám skúšobnú dobu. Podľa Zákonníka práce je skúšobná doba 3 mesiace, počas ktorých môžem bez udania dôvodu ukončiť pracovný pomer. Môžem ukončiť pracovný pomer aj keď v pracovnej zmluve nemám uvedenú skúšobnú dobu? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

(odpoveď odoslaná: 05.03.2023)

Dobrý deň, keďže v pracovnej zmluve nemáte dohodnutú skúšobnú dobu, pracovný pomer môžete ukončiť výpoveďou z pracovného pomeru. Výpovedná doba je jeden mesiac a plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede zamestnávateľovi. Výpoveď z pracovného pomeru zašlite zamestnávateľovi doporučeným listom alebo doručte osobne tak, aby Vám zostal jeden exemplár výpovede /nechajte si prevzatie výpovede potvdriť/.

Vo výpovedi môžete, ale aj nemusíte uviesť dôvod výpovede.  K podaniu výpovede z pracovného pomeru nepotrebujete súhlas zamestnávateľa.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň, som na PN od 12. 12. 2022 do 28. 2. 2023. Nastupujem do práce 1. 3. 2023. Chcel by som sa opýtať, akú dlhú mám ochrannú lehotu, keď chcem podať výpoveď v práci, aby ju zamestnávateľ akceptoval?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

(odpoveď odoslaná: 22.02.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak chcete skončiť pracovný pomer, súhlas zamestnávateľa na podanie výpovede z pracovného pomeru nepotrebujete. Výpoveď z pracovného pomeru môžete podať aj počas práceneschopnosti.

Výpovedná doba je jeden mesiac a to v prípade, že ku dňu doručenia výpovede Váš pracovný pomer trvá menej ako jeden rok. Ak Váš pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trvá viac ako jeden rok, potom výpovedná doba je dva mesiace. Výpovedná doba plynie prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Dôvod výpovede môžete, ale nemusíte uviesť. Súhlas zamestnávateľa na podanie výpovede nepotrebujete. Výpoveď doručte zamestnávateľovi osobne proti podpisu alebo pošlite doporučene na adresu zamestnávateľa, vždy tak, aby Vám zostal jeden exemplár listiny o výpovedi z prac. pomeru.


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru výpoveďou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň, dostal som výpoveď z dôvodu menej závažného porušenia pracovnej disciplíny. Išlo o druhé porušenie za posledných šesť mesiacov. Nie som si však vedomý tohto porušenia, pretože som sa riadil pokynmi nadriadeného. Problém je v tom, že v dokumente o porušení sa uvádza iný nadriadený. Pri podpise porušenia som si to nevšimol. Môžem výpoveď napadnúť? Mám svedkov, ktorí potvrdia, pod taktovkou ktorého nadriadeného som pracoval a tento to aj sám deklaruje. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

(odpoveď odoslaná: 08.01.2023)

Dobrý deň, na Vami uvedenú otázku uvádzame, že ak ste obdržali výpoveď z pracovného pomeru a s touto nesúhlasíte, máte možnosť podať žalobu na súd o neplatnosť výpovede v zmysle ust. § 77 Zákonníka práce :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. Na predĺženie trvania pracovného pomeru podľa § 64 ods. 2 sa na účely prvej vety neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak sa pracovný pomer predlžuje podľa § 64 ods. 2 z dôvodu plynutia ochrannej doby podľa § 64 ods. 1 písm. a), zamestnanec môže neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou uplatniť na súde v lehote dvoch mesiacov odo dňa uplynutia posledného dňa ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť, ak by zamestnanec nebol v ochrannej dobe."

Žaloba musí byť doručená konajúcemu súdu v lehote do 2 mesiacov, keď sa mal pracovný pomer skončiť /ide o prepadnú lehotu/, teda v uvedenej lehote žalobu nepostačuje poslať súdu.

Pokiaľ ide o samotnú podstatu dôvodu skončenia pracovného pomeru výpoveďou, tu uvádzame, že súd nie je viazaný právnym názorom zamestnávateľa na dôvod skončenia pracovného pomeru a súd si právny názor na dôvod skončenia pracovného pomeru urobí sám, súd teda sám posúdi údajné porušenie pracovnej disciplíny ako dôvodu na skončenie pracovného pomeru.

Odporúčam kontaktovať advokáta na podanie žaloby na súd.

 


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň, môžem dostať okamžitú výpoveď od zamestnávateľa, ak som 21. 12. 22 podala výpoveď, ktorá má platiť od 1. 1. 23 do 28. 2. 23, prosím? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

(odpoveď odoslaná: 22.12.2022)

Dobrý deň,
ak ste podali výpoveď z pracovného pomeru, pracovný pomer končí uplynutím výpovednej doby.

Na Vami položenú otázku uvádzame, že ak by v priebehu plynutia výpovednej doby boli splnené podmienky pre okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, okamžite pracovný pomer môže skončiť. Podľa ust. § 68 Zákonníka práce platí :

"(1) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, b) porušil závažne pracovnú disciplínu."     Záverom uvádzame, že ak podmienky na okamžité skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa nespĺňate, nemáte sa čoho obávať.

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj zamestnávateľ zrušil moju pracovnú pozíciu k 29. 12. 2021. Bol som na PN od 20. 12. 2021 kvôli úrazu až do 11. 12. 2022. Po zrušení mojej pozície prijal nových pracovníkov na rovnakú pozíciu a počet pracovníkov sa zvýšil. Po nástupe do práce mi okamžite dal výpoveď bez toho, aby mi ponúkol náhradnú prácu. Je táto výpoveď právoplatná?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

(odpoveď odoslaná: 14.12.2022)

Dobrý deň,
nepoznáme obsah listiny, na základe ktorej došlo ku skončeniu pracovného pomeru výpoveďou a čo je v nej uvedené.

Vo veci možnosťou na Vašej strane je podať žalobu na súd o neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77 Zákonníka práce :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. Na predĺženie trvania pracovného pomeru podľa § 64 ods. 2 sa na účely prvej vety neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak sa pracovný pomer predlžuje podľa § 64 ods. 2 z dôvodu plynutia ochrannej doby podľa § 64 ods. 1 písm. a), zamestnanec môže neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou uplatniť na súde v lehote dvoch mesiacov odo dňa uplynutia posledného dňa ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť, ak by zamestnanec nebol v ochrannej dobe."

V súlade s ust. § 79 Zákonníka práce odporúčame poslať zamestnávateľovi oznámenie, že trvate na tom, aby Vás zamestnávateľ naďalej zamestnával a súčasne kontaktovať advokáta na podanie žaloby.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru výpoveďou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať: Predlžuje sa výpovedná doba zamestnancovi, ktorý podal výpoveď, ale počas výpovednej doby skončil na PN, o dobu trvania PN? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

(odpoveď odoslaná: 08.12.2022)

Dobrý deň, ak zamestnanec dal výpoveď z pracovného pomeru, pracovný pomer končí uplynutím výpovednej doby bez ohľadu na to, či zamestnanec bude alebo nebude PN. Trvanie práceneschopnosti v čase výpovednej doby nie ej v tomto prípade podstatné a výpovedná doba zamestnanca sa nepredlžuje.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru výpoveďou" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.