Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Dobrý deň. Poprosím o radu. Pracovný pomer mi vznikol dňa 27. 6. 2017 a mám 3 mesačnú skúšobnú dobu. Oznámiť skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe treba najneskôr ku dňu uplynutia doby? V zmluve nie je uvedené žiadne 3 dni vopred a pod. Ak chcem oznámenie poslať doporučene, musí môj zamestnávateľ prebrať zásielku počas skúšobnej doby, inak je neplatné, alebo ho môže prebrať aj neskôr a bude platné? Nechcem sa dostať do fázy, že nestihnem 3 mesačnú dobu alebo, že kvôli neprebratiu oznámenia zamestnávateľom, by som musela nakoniec dávať výpoveď, kde mi plynie výpovedná doba. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a prajem pekný deň.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Dobrý deň. Vaša otázka sa týka praktického uplatnenia inštitútu skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe, ako jedného zo zákonných spôsobov ukončenia pracovného pomeru.

 

Rozhodujúca právna úprava

 

Rozhodujúcu právnu úpravu skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe obsahuje ustanovenie § 72 Zákonníka práce, podľa ktorého platí, že:

„(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.“

 

Skúšobná doba

 

Nevyhnutným predpokladom skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe je platné dojednanie skúšobnej doby v pracovnej zmluve. Základná úprava skúšobnej doby je pritom obsiahnutá v ustanovení § 45 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonníka práce“). Z formálneho hľadiska je dôležité najmä to, aby zamestnávateľ so zamestnancom dohodol skúšobnú dobu v písomnej forme, pretože inak nie je skúšobná doba platne dojednaná.

Ak teda máte s Vašim zamestnávateľom platne dohodnutú skúšobnú dobu, máte prvá a základny predpoklad na to ,aby ste Váš pracovný pomer mohli ukončiť využitím inštitútu skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

 

Všeobecne ku skončeniu pracovného pomeru v skúšobnej dobe

 

Ako je už spomenuté vyššie, skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je jedným z viacerých spôsobov ukončenia pracovného pomeru (k tomu bližšie v ustanovení § 59 ods. 1 Zákonníka práce). A jeho nevyhnutným predpokladom je platné dojednanie samotnej skúšobnej doby.

Skúšobnú dobu zamestnávateľ so zamestnancom uzatvára predovšetkým z dôvodu preverenia skutočnosti, či si budú navzájom vyhovovať a či bude práca vykonávaná bez problémov. Pritom ak počas skúšobnej doby zamestnávateľ alebo zamestnanec zistia, že ich očakávania neboli naplnené, môžu jednoducho skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe podľa vyššie citovaného zákonného ustanovenia (§ 72 Zákonníka práce).

Po právnej stránke možno skončenie pracovného pomeru skúšobnej dobe, resp. oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe kvalifikovať ako jednostranný adresovaný právny úkon, a preto sa v danom prípade nevyžaduje súhlas druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu.

V skúšobnej dobe môže skončiť pracovný pomer tak zamestnávateľ, ako aj zamestnanec, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, avšak za predpokladu, že nie je ustanovené inak. S účinnosťou od 01.09.2011 je ustanovené inak v prípade, ak sa pracovný pomer v skúšobnej dobe končí s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou.

Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. Z uvedeného je zrejmé, že ak má zamestnávateľ záujem skončiť pracovný pomer s takouto zamestnankyňou, skončenie pracovného pomeru je zložitejšie v porovnaní so skončením pracovného pomeru s iným zamestnancom, ktorý uvádzané predpoklady nespĺňa.

Hoci Zákonník práce výslovne vyžaduje, aby sa písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru doručilo druhej strane aspoň tri dni predo dňom, kedy sa má pracovný pomer skončiť, ak sa táto lehota nedodrží, aj dôjde tak k platnému skončeniu pracovného pomeru. Uvedená lehota troch dní má totiž len tzv. poriadkový charakter.

Rovnako tak napriek tomu, že Zákonník práce explicitne vyžaduje písomnú formu oznámenia o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe, jej nedodržanie nespôsobuje neplatnosť skončenia pracovného pomeru. V praxi je však vhodnejšie realizovať spomenuté oznámenie v písomnej podobe, aby bolo v prípade potreby (napr. v súdnom konaní) preukázateľné, že ku skončeniu pracovného pomeru skutočne došlo. Výnimkou však opätovne tvorí osobitná kategória zamestnankýň, pretože ak sa pracovný pomer končí počas skúšobnej doby s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou, toto skončenie musí byť realizované písomne, inak je neplatné.

Čo sa týka dňa skončenia pracovného pomeru, tento deň musí byť v ešte rámci skúšobnej doby. Po uplynutí skúšobnej doby už nemožno spätne skončiť pracovný pomer v súlade s ustanovením § 72 Zákonníka práce. Po uplynutí skúšobnej doby totiž pracovný pomer pokračuje ďalej a možno ho skončiť jedine iným zákonným spôsobom uvádzaným v ustanovení § 59 Zákonníka práce.

Pracovný pomer sa skončí dňom, ktorý je uvedený v oznámení o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Pokiaľ by nastala situácia, že oznámenie bolo doručené v čase trvania skúšobnej doby a účastník ukončujúci pracovný pomer by ako deň skončenia uviedol deň, ktorý by bol mimo rámca skúšobnej doby, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa skúšobnej doby. Ak by účastník v oznámení neuviedol konkrétny deň skončenia pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dňom doručenia oznámenia o skončení pracovného pomeru druhému účastníkovi.

 

Záver

 

Pokiaľ máte ako zamestnankyňa záujem ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, je potrebné, aby ste oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe doručili zamestnávateľovi ešte počas plynutia skúšobnej doby (teoreticky stačí aj v posledný deň skúšobnej doby). V zmysle Zákonníka práce (ustanovenie § 38 ods. 3) by ste mali toto oznámenie doručiť na pracovisku alebo doporučenou zásielkou.

Aby ste sa vyhli prípadnému problému s doručovaním prostredníctvom poštového podniku, môžete oznámenie doručiť zamestnávateľovi osobne na pracovisku. V takom prípade Vám však odporúčam, aby ste si nechali od zamestnávateľa potvrdiť skutočnosť, že oznámenie o skončení pracovného pomeru prevzal.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Som zamestnaná od 10.6.2020 a v skúšobnej dobe, ktorá trvá 3 mesiace.
13.8.2020 som ústne a písomne dala výpoveď, v ktorej som napísala, že môj pracovný pomer končí dňom 20.9. (výpoveď dohodou) a ešte stále som nedostala podpísanú výpoveď (výpoveď som poslala na mail po dohode s mojim manažérom). Moje otázky sú nasledovne:
- Či moja skúšobná doba trvá do 10.9 ?
- Čiže ak nedostanem podpísanú výpoveď začiatkom septembra, či je možné, aby som výpoveď (t.j. skončením v skúšobnej dobe) poslala poštou (do rúk) 7.9., či vtedy ešte bude platná moja výpoveď v skúšobnej dobe alebo to bude už neskoro kým príde poštou majiteľovi na rúk ?
Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.08.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že počas plynutia skúšobnej doby ste zamestnávateľovi ako ústne, tak aj písomne zamestnávateľovi oznámili, že Váš prac. pomer končí 20.9.2020, hovoríte, že ide o výpoveď dohodou.

Poznamenávame, že Zákonník práce nepozná pojem "výpoveď - dohodou". Zamestnávateľ na Váš list nie je ani povinný nijako reagovať, keďže výpoveď dohodou neexistuje, aj keď často sa s týmto pojmom stretávame v našej poradni.

Zrejme pracovný pomer chcete ukončiť. Ak by to malo byť dňa 20.9.2020, táto forma a dátum skončenia prac. pomeru je možná len na základe písomnej dohody so zamestnávateľom.

Uvádzame, že ak Vaša skúšobná doba je 3 mesiace, potom končí 10.9.2020.

Podľa ust. § 72 Zákonníka práce platí :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.
(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak chcete prac. pomer skončiť v skúšobnej dobe, potom tak môžete urobiť z Vašej strany jednostranným oznámením zamestnávateľovi, že ku dňu 10.9.2020 ukončujete prac. pomer.

Ako sme už uviedli v inej odpovedi ohľadom skončenia prac. pomeru v skúšobnej dobe, napriek tomu, že ZP vyslovene vyžaduje písomnú formu oznámenia o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe, jej nedodržanie nespôsobuje neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Je však vhodnejšie realizovať spomenuté oznámenie o skončení prac. pomeru v skúš. dobe v písomnej forme, aby bolo v prípade potreby (napr. v súdnom konaní) bolo preukázateľné, že ku skončeniu pracovného pomeru skutočne došlo.

T.j. : Z Vašej strany treba poslať zamestnávateľovi písomné oznámenie o skončení prac. pomeru ku dňu skončenia skúšobnej doby, prípadne aj emailom a oznámiť aj ústne.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň,
poprosím Vás odpovedať na otázku:
Zamestnávateľ uzavrel PZ dňom 2.5.2019 so skúšobnou dobou 3 mesiace. Od 17.7. 2019 doteraz je zamestnankyňa PN. Oznámila nám, že sa chce vrátiť do práce, zamestnávateľ ju chce prepustiť v skúšobnej dobe, môže s ňou takýmto spôsobom skončiť PP? § 72 koniec PP v skúšobnej dobe, ale nie je premlčaná skúšobná doba? Podľa §45 odst. 2 ZP kedy sa skúšobná doba predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca?
Vopred ďakujem za odpoveď. JV.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.06.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ bola prac. zmluva vrátane skúšobnej doby dojednaná 2.5.2019 a zamestnankyňa je na PN od 17.7.2019 doteraz, nástupom na PN skúšobná doba neplynie a plynutie skúšobnej doby bude pokračovať až po nástupe zamestnankyne do práce.

ZP neochraňuje zamestnanca v skúšobnej dobe, ktorý je na PN v tom smere, aby s ním nebolo možné skončiť pracovný pomer z dôvodu PN ako je tomu v prípade výpovede z prac. pomeru zo strany zamestnávateľa v zmysle ust. § 64 ZP, ktoré stanovuje zákaz výpovede vrátane výnimiek. V cit. ust. § 64 ZP sa skúšobná doba nespomína.

PP môžete teda ukončiť aj v skúšobnej dobe aj keď je zamestnankyňa na PN.

Podľa ust. § 72 ods. 2 ZP písomné oznámenie o skončení PP treba doručiť aspoň 3 dni vopred, keď sa má prac. pomer skončiť.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň,

Na úvod chcem len vyjadriť svoj údiv a prekvapenie, že na Slovensku niekto poskytuje také služby ako Vaša kancelária.

Mám podobný problém, na ktorý ste odpovedali 5. 1. 16

V skúšobnej dobe som bol v práci naposledy 11. 3. 2020. V ten deň som sa s priamym nadriadeným ústne dohodol, že najbližšie dva dni neprídem do práce (štvrtok 12. 3. PV – lekár a piatok 13. 3. – dovolenka). V pondelok 16. 3. 2020 som mu SMS správou oznámil, že som na 14 PN – karanténa. Potom 17. 3. Som volal na personálne oddelenie, či evidujú moju PN. Bolo mi oznámené, že mi poštou poslali skončenie PP. Dnes 30. 3. 2020 som si po uplynutí PN bol prevziať doporučený list.
Prišlo mi oznámenie u skončení PP v skúšobnej dobe. Kde bolo uvedené. Ukončujeme ku dňu 11. 3. 2020 podľa §72 Zp. Dokument bol vyhotovený 13. 3. 2020. Súčasťou tohto dokumentu bola aj poznámka, že po 14 -dňovej PN-ke si mám telefonicky dohodnúť odovzdanie zvereného majetku.
Z uvedeného vyplýva, že v skutočnosti mohol byt tento dokument vytvorený najskôr po tom ako som zamestnávateľa informoval o mojej 14 dňovej PN – karanténe t.j. 16. 3. 2020.

Moja otázka:
Je takéto skončenie PP v skúšobnej dobe v súlade zo ZP? Môže mi zamestnávateľ skončiť PP spätne? A okrem toho mi ide aj o termíny na prihlásenie sa na Úrad práce a Sociálnu poisťovňu.
 

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.03.2020)

Dobrý deň prajem,

skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe možno len do 3 mesiaco (resp. 6 ak ste vedúci zamestnanec). Zároveň musí byť takáto skúšobná doba dohodnutá priamo v pracovnej zmluve.  Ak sa rozhodne zmluvná strana skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe musí tak urobiť písomne. Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe nadobúda účinky doručením, teda nie dňom vyhotovenia. Záleží, kedy ste nastúpili do práce, od toho momentu plynie skúšobná doba, ktorá sa predlžuje o čas trvania prekážok na strane zamestnanca (lekárske vyšetrenia, PN a pod). Ak zamestnávateľ stihol podať oznámenie o skončení ešte v skúšobnej dobe, tak hoci je v nej uvedený dátum 11.3., pracovný pomer sa skončil 30.03.2020. Ak neboli dodržané podmienky platnosti, môžete podať na súd do 2 mesiacov žalobu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Ak chcete mať nárok na náhradu mzdy, malo by ste oznámiť zamestnávateľovi písomne, že trváte na tom, aby Vás ďalej zamestnával.

Pokiaľ ide o úrad práce a Sociálnu poisťovňu, otázky na nich, smerujte prosím priamo im.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň. Volám sa Jozef.  Pracujem vo firme od 8. 1. 2020. Tesne pred ukončením skúšobnej doby ma prepustí. Chcem sa spýtať. Či vzhľadom ku nepríjemnostiam spôsobené Covid 19. Má právo ma prepustiť ? Ďakujem veľmi pekne za akúkoľvek radu.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.03.2020)

Dobrý deň, 

podľa ust. Zákonníka práce platí :

"§ 45 Skúšobná doba 

(1) V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.

(2) Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.

(3) Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná.

(4) Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu.

 

§ 72 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

 

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že pokiaľ zo strany zamestnávateľa sú splnené podmienky ZP, môže s Vami ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s uvedením alebo aj bez uvedenia dôvodu.  Ak v súčasnej situácii u Vášho zamestnávateľa došlo k tomu, že  Vám nemôže prideľovať prácu pre koronavírus, táto situácia nezakladá predĺženie skúšobnej doby z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa.

Ak by ste išli Vy sám na PN, potom sa skúšobná doba predlžuje o čas prekážok v práci na starne zamestnanca;  avšak napriek PN by zamestnávateľ mohol skončiť pracovný pomer aj v skúšobnej dobe počas trvania Vašej PN.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem v n.o., som v skúšobnej dobe. Zmluvu mám podpísanú 2. 3. 2020. No nie som spokojná s prístupom a mám zdravotné problémy. Dnes je 11. 3. 2020. Môžem podať výpoveď kedykoľvek alebo radšej mám pracovať do konca mesiaca, aby mi prišiel plat? Môže sa stat, že mi nezaplatia? Alebo môžem nastúpiť aj na PN,  keďže sú v tom aj zdravotné problémy. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.03.2020)

Dobrý deň, 
v zmysle ust. § 45 ZP v pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace,  Skúšobnú dobu nemožno predlžovať. Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca. Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná.

Z otázky vyplýva, že máte zdravotné problémy. 
Odporúčame riešenie to, že je potrebné zdrav. problémy vyriešiť práceneschoppnosťou a následne riešiť prípadné ukončenie prac. pomeru. O čas prekážok v práci na strane zamestnanca, ktorou je aj práceneschopnosť,  sa skúšobná doba predlžuje a o toľko bude dlhšie trvať skúšobná doba. 
Po skončení PN teda bude môcť skončiť prac. pomer v skúšobnej dobe v zmysle ust. § 72 ZP :
"(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.
(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

 

Otázka výplaty mzdy je viazaná na výkon práce, počas práceneschopnosti je vyplácané nemocenské v zmysle ust. zákona o sociálnom poistení.

Treba však pripomenúť, že aj zamestnávateľ môže ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, som v skúšobnej dobe a dostal som novú ponuku. Pri nástupe do práce som podpísal hmotnú zodpovednosť za notebook a telefón, môžem odísť v skúšobnej dobe tak, že len nechám na stole notebook aj telefón bez nejakého potvrdenia a odídem? Príslušenstvo je nepoškodené, môže mi zamestnávateľ stiahnuť nejakú pokutu z výplaty ?
Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.02.2020)

Dobrý deň, 

Vami uvedený návrh na ponechanie vecí na Vašom prac. mieste nie je správne.

Podľa ust. § 72 ZP platí :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.
(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

 

Z uvedeného zákonného textu vyplýva, že je potrebné poslať resp. doručiť zamestnávateľovi písomné oznámenie o skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe s uvedením alebo bez uvedenia dôvodu a to s tým, že deň skončenia prac. pomeru v skúšobnej dobe musí byť najneskoršie deň, kedy sa má skončiť skúšobná doba.

V tej istej lehote odovzdajte Vami uvedené veci /telefón, notebook/ osobe, ktorá je podpísaná ako odovzdávajúci pri prevzatí uvedených vecí, kedy ste podpisovali dohodu o HZ za prevzaté veci. Ak by ste veci ponechali len na svojom prac. mieste, môže v nimi v podstate ktokoľvek disponovať a teda ich aj zobrať a vystavili by ste sa riziku, že by ste museli ich hodnotu uhradiť v plnej výške (§ 186 a nasl. ZP).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať ako am postupovať. 1. 12. 2019 som nastúpila do zamestnania s 3 mesačnou skúšobnú dobou, 9. 1. 2020 som bola objednaná na lekárske vyšetrenie, o ktorom zamestnávateľ vedel a sám mi ho aj podpísal. Dna 10. 1. Som nastúpila do práce pričom mi dal výpoveď v skúšobnej dobe. Výpoveď som neprebrala ani neodpísala. A od 10. 1. Som na PN ke. Môžete mi prosím poradiť čo mám spraviť ďalej. Nakoľko. Že výpoveď mi pošle poštou. ĎAKUJEM ZA RASU.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.01.2020)

Dobrý deň,

podľa Zákonníka práce sa dokument považuje za doručený aj vtedy, ak ho adresát odmietne prevziať. Ak ste 10.01.2020 odmietli prevziať a dal Vám skončenie v skúšobnej dobe písomne a nie ústne, tak potom je pracovný pomer platne skončený, a to v skúšobnej dobe (nie výpoveďou). Na tom nič nemení ani fakt, že ste na PN. Rovnako na tom, nič nezmení, ani ak by Vám poslal výpoveď poštou. Ak Vám ale len ústne oznámil, že končíte v skúšobnej dobe. Nie je to platné. Ak by Vám poslal oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe písomne, bude skončenie platné, aj keď ste na PN. Na skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe sa ochranná doba nevzťahuje. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Môže som mnou zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer ak som nastúpila do práce 17. 9. 2019 na skúšobnú dobu troch mesiacov a 28. 10. 2019 som zistila, že som tehotná v 12tt. V mesiaci november som si zobrala 7 dni voľno (z dôvodu prvotných vyšetrení) a v mesiaci december som chýbala 2. 12, 6. 12, a celý týždeň 9-13. 12., z dôvodu, že som chorá a čerpám si sick days, na ktoré mame nárok vo firme v počte 7dni. Ak by ma chceli vyhodiť, tak mi musí prísť oznámenie o skončení pracovnej zmluvy tri dni pred 17. 12. 2019- čo by bolo najneskôr zajtra (ak dobre počítam) a tiež moja druhá otázka -ak by ma aj vyhodili, potom budem mať nárok na materskú? (ta sa pravdepodobne vypočítava, ak by som rodila 21. 5. 2020, z príjmov predchádzajúce roka, čiže 2019, do, ktorého by spadalo aj skúšobné obdobie aj moja predchádzajúca práca. Ak som pracovala v roku 2019 od začiatu roka do mája (potom som sla na operáciu s nohami, kde som bola PN až do 17. 09. 2019 a ten deň som nastúpila do tejto novej práce, kde som ešte pár dni v skúšobnej dobe, - tak do materskej sa mi počíta aj obdobie kedy som bola PN? Ak nie, tak sa mi vie započítať aj príjem z roku 2018, kedy som pracovala? Pretože za posledné dva roky som pracovala dostatočný počet mesiacov na to, aby som materskú dostávala, ale neviem, či jej výška sa odvíja od toho, či zamestnaná som, alebo nie. Posledná otázka z mojej strany by znela, že ak som chorá, asi mám angínu, a predsa len by ma vyhodili ku koncu mojej skúšobnej doby, čo ješt k 17. 12. 2019- môžem ísť na PN v ochrannej dobe (platí pri skúšobnej dobe ochranná doba pre tehotné 8dni? ) ďakujem za info.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.12.2019)

Dobrý deň,

ak by s Vami chceli skončiť prac. pomer v skúšobnej dobe podľa § 72 Zákonníka práce, tak potom platí nasledovné:

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Ak sa chcete chrániť, musíte zamestnávateľovi písomne oznámiť, že ste tehotná. Následne s Vami môže skončiť pracovný pomer podľa § 72 len písomne, výnimočne a musí ho odôvodniť. Z odôvodnenia musí byť zrejmé to, či s Vami nekončí pracovný pomer práve kvôli tehotenstvu. V tomto je posilnená ochrana tehotnej ženy. 

Skúšobná doba by inak skončila 16.9.2019 (doba sa počíta inak než lehota), avšak skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok na strane zamestnanca (PN, lekárske vyšetrenia, sick days, atď) - súčet dní.  Takže de facto ste ešte stále v skúšobnej dobe.

Pokiaľ ide o otázky ohľadom nároku na materskú dávku, v tomto smere si Vás dovoľujem odkázať priamo na Sociálnu poisťovňu, nakoľko naša kancelária sa nevenuje právu sociálneho zabezpečenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, je možné uplatniť pokutu voči zamestnancovi, ktorý skončil pracovný pomer v priebehu skúšobnej doby? V pracovnej zmluve bola zahrnutá klauzula o vyčíslení nákladov na vzdelávanie zamestnanca v prípade ukončenia pracovného pomeru pred skončením pracovnej zmluvy. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.11.2019)

Z hľadiska zabezpečenia práv a povinností v pracovnom práve je Zákonník práce pomerne prísny. Upravuje iba tri zabezpečovacie inštitúty, a to dohodu o zrážkach zo mzdy, ručenie a zriadenie záložného práva. Inštitút pokuty, resp. zmluvnej pokuty nemožno v pracovnoprávnych vzťahoch platne dojednať. Navyše ak skončíte pracovný pomer v skúšobnej dobe, nejde o porušenie zmluvnej povinnosti, ale o výkon práva, ktorý nemôže byť sankcionovaný zmluvnou pokutou. Vzhľadom na uvedené zastávam názor, že nie je možné za daných okolností účinne uplatniť nárok zo zmluvnej pokuty.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, som v skúšobnej dobe a chcem skončiť pracovný pomer dňom 17. 11. 2019, ktorý pripadá na nedeľu. Stačí dať zamestnávateľovi písomne skončenie štvrtok 7. 11. 2019. Vopred ďakujem za odpoveď.
S pozdravom

 

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.11.2019)

Dobrý deň prajem,

podľa § 72 Zákonníka práce 


V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Tak, ako to uvádzate, to bude v poriadku. Len je dôležité tam uviesť dátum, ku ktorému pomer ukončujete a musí byť stále v rámci skúšobnej doby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Zdravím, dnes mi zaslal môj zamestnávateľ výpoveď ku dňu 18. 09. 2019. Dnes je 26. 09. 2019. Bez upozornenia. Pracovný pomer začal 07. 05. 2019. Vo výpovedi je uvedené, že v skúšobnej dobe podľa § 72 ZP, no skúšobná doba bola 3 mesiace, takže už je po skúšobnej dobe. Je tá výpoveď vôbec platná ? A prečo ma s tým oboznámili až tak neskoro ?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2019)

Dobrý deň, na vašu otázku uvádzame nasledovné .

Podľa ust. § 45  ZP v pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať. Platí súčasne, že skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca. Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná; skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu.

Pre skončenie prac. pomeru v skúšobnej sobe platí, že v skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.
Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť, vždy sa však musí jednať o dátum, ktorý spadá do skúšobnej doby.

 

Základnou otázkou vo vašom prípade je to, či v skúšobnej dobe ste neboli PN, prípadne u vás nenastali iné ďalšie prekážky v práci, ktoré skúšobnú dobu predlžujú.

Ak je odpoveď z vašej strany záporná, teda nenastali prekážky v práci na vašej strane, ktoré by skúšobnú dobu predlžovali (napr. § 141 ZP : napr. vyšetrenie, ošetrenie u lekára, sprevádzanie rod. príslušníka, PN a pod.), potom je skončenie prac. pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnávateľa neplatné. 

V súlade s ust. § 77 Zákonníka práce preto budete môcť podať žalobu o neplatnosť skončenia prac. pomeru v skúšobnej dobe a to v lehote do dvoch mesiacov od kedy sa mal pracovný pomer skončiť. V uvedenej lehote musí byť žaloba už doručená na súde. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Dna 5. 9. 2019 som nastúpila do zamestnania, momentálne som v skúšobnej dobe. K 16. 9. Chcem tento pomer ukončiť, ale zamestnávateľ so mnou nechce pomer rozviazať. Potrebujem od neho nejaké potvrdenie o ukončení pomeru? Ústne som mu ukončenie pomeru nahlásia včera (12. 9. ), písomne som chcela dnes, ale odmieta prijať moje tlačivo, preto som sa rozhodla poslať mu zrušenie prac. pomeru poštou, prvou triedou, doporučene, aby som mala potvrdenie z pošty, že mu zásielka bola doručená. Zásielka mu má dôjsť dna 16. 9. 2019 s dátumom ukončenia pracovného vzťahu 16. 9., nakoľko o mojom odchode už je informovaný. Budem môcť nastúpiť do nového zamestnania 17. 9. 2019 ? Ďakujem za informáciu, s pozdravom S. Takáčová 

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 72 Zákonníka práce platí :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že na skončenie prac. pomeru v skúšobnej dobe nepotrebujete súhlas zamestnávateľa.

Ust. § 72 ods. ZP hovorí o tom, že písomné oznámenie sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň 3 dni pred dňom, keď sa má prac. pomer skončiť; nedodržaním uvedenej lehote 3 dní ZP nespája neplatnosť skončenia prac. pomeru, uvedená lehota má len poriadkový charakter.

Oznámenie o skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe nepostačuje oznámiť zamestnávateľovi ústne.

V otázke  následne uvádzate, že zamestnávateľ odmietol prevziať vaše písomné oznámenie o skončení prac. pomeru zrejme ku dňu 16.9.2019 a preto ste sa rozhodli toto poslať poštou.

Ak vychádzame z ust. § 38 ZP o doručovaní, potom platí , že "účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne."

Otázkou však je či toto odmietnutie prijatia písomnosti, kde ste ho chceli zamestnávateľovi doručiť na osobné prevzatie v prípade sporu by ste vedeli preukázať (napr. potvrdenie svedka na listine o odmietnutí prevzatia zamestnávateľom).

Prevzatie zásielky zamestnávateľom viete zistiť na stránke Slov. pošty podľa podacieho čísla. Ak zamestnávateľ odmietne zásielku prevziať, vráti sa Vám, netreba ju otvárať a budete mať dôkaz o tom, čo obsahuje - otvorením zásielky by ste už následne nevedeli preukázať čo zásielka obsahovala v čase zaslania zamestnávateľovi.

Sme názoru, že do novej práce 17.9.2019 môžete nastúpiť.

Ďalej platí ust. § 75 Zákonníka práci a to, že  "pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

a) dobu trvania pracovného pomeru,

b) druh vykonávaných prác,

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,

e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, v pondelok 16. 9. 2019 je posledný deň mojej skúšobnej doby. Veľmi zvažujem, či v zamestnaní zostať, alebo prac.pomer ukončiť. V druhom mesiaci skúšobnej doby som bola požiadaná, resp. bolo mi oznámené, že budem zastupovať kolegyňu počas jej 3 týždňovej dovolenky. Brala som to ako výzvu, hoci som mala aj obavy, či to zvládnem. Predsa len, aj dnes mám ešte problémy s pracovnou náplňou aj sama za seba. Je to kancelársky typ práce vo výrobnej firme. Tie tri týždne boli naozaj kruté, hlavne ten posledný. Bola som v práci do večera takmer každý deň, dieťa som si takmer nevidela. Mala som dojem, že sa to na mňa valí z každej strany. Ale zvládla som to. Počas týchto troch týždňov bol nadriadený taktiež na dovolenke 2 týždne. Podpora nulová, atď. Keď sa vrátil, nemal ani toľko chochmesu, aby sa spýtal, ako to išlo. Nie to ešte, aby poďakoval. Ale ok., to je jeho vizitka charakteru. Chcem sa spýtať, keď sa rozhodnem ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, mám nárok na preplatenie nadčasových hodín, ktoré som odrobila počas skúšobnej doby, alebo mi prepadnú? Taktiež, vzniká nárok na RD počas skúšobnej doby? Ďakujem

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.09.2019)

Dobrý deň prajem,

rozumiem Vám. Rozhodnúť sa, či skončíte musíte Vy, pretože Vy viete čo je pre Vás najlepšie. Pokiaľ ide o skúšobnú dobu a preplatenie nadčasu, ak skončíte pracovný pomer v skúšobnej dobe, mali by ste tak urobiť písomne a doručiť to zamestnávateľovi. Nepotrebujete na to jeho súhlas. Nadčasy, ktoré ste odpracovali, pokiaľ ich máte evidované v dochádzke a išlo o situáciu, kedy bola zvýšená potreba práce, tak máte nárok na ich preplatenie. Skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe nezaniká nárok na ich preplatenie. Čo sa týka rodičovskej dovolenky, ak by ste išli na RD počas skúšobnej doby, môžete a za istých okolností (ak sa na Vás daná situácia vzťahuje) ste chránená aj pred skončením pracovného pomeru. 

Podľa § 72 ods. 1 Zákonníka práce totiž V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o zodpovedanie mojej otázky, ohľadom oznámenia ukončenia PP v skúšobnej dobe.
Pred nástupom do zamestnania som absolvovala prac. pohovor, na ktorom mi bolo vyhovené a ústne povolené v skúšobnej dobe počas 3 mesiacov čerpať dovolenku 11 dni (na, ktorú som samozrejme ešte právo nemala)
-nástup do zamestnania teda bol 1. 7. 2019
-pracovala som do 11. 7. 2019
-nástup dohodnutej 11 dňovej dovolenky bol od 12. 7. -26. 7. 2019
-po víkende som 29. 7. (pondelok) nastúpila normálne do práce
Žiaľ, stalo sa nepredvídané (a ochorela som) od 5. 8-20. 8. 2019 som bola PN.
Od 21. 8. som zas bežne v práci, ale, nakoľko sa mi ponúkla možnosť pracovať v inej firme s omnoho lepším finančným ohodnotením, chcela by som využiť v terajšom zamestnaní podanie oznámenia ukončenia PP v skúšobnej dobe.
Moja otázka by teda znela :
-môžem bezproblémovo písomnou formou oznámiť ukončenie PP v skúšobnej dobe (3 mesiace uvedené i v prac. zmluve) ?
-zamestnávateľ mi v august. výplate vyplatil i dovolenku čerpanú v júli (spomínaných 11 dni), nebudem mať problém pri oznámení ukončenia PP v skúšobnej dobe, keďže som bola i PN ? Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď. Erika.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.08.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 72 Zákonníka práce platí :

"(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že je potrebné písomne oznámiť zamestnávateľovi, že ukončujete pracovný pomer v skúšobnej dobe k Vami uvedenému dňu, ktorý však musí spadať do skúšobnej doby.

Ust. § 105 Zákonníka práce upravuje dovolenku za odpracované dni nasledovne :

"Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku."

U tohto zamestnávateľa nemáte ani 21 odpracovaných dní, preto Vám nevznikol nárok na dovolenku, nakoľko ako výkon práce sa na účely dovolenky neposudzuje ani doba dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca pre chorobu alebo úraz (§ 144a ods. 3 Zákonníka práce).
Keďže ste vyčerpali 11 dní dovolenky, bude musieť dôjsť k finančnému vyporiadaniu so zamestnávateľom v súlade s ust. § 117 Zákonníka práce, kde platí, že "zamestnanec je povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovolenku alebo jej časť, na ktorú stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol" a ust. § 131 ods.  Zákonníka práce ( zrážky zo mzdy a následne dohoda o zrážkach zo mzdy pre ďalšieho zamestnávateľa).

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, je platná výpoveď zo strany zamestnávateľa v skúšobnej dobe, keď mu toto zamestnávateľ neoznámil písomnou ani inou formou, so zamestnancom vôbec nekomunikoval, nereagoval na telefonáty ani správy a dozvedel sa o tom až pri preverovaní zaplatenia odvodov v zdrav. poisťovni.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2019)

Dobrý deň prajem,

ak máte na mysli výpoveď podľa § 62 a nasl. Zákonníka práce, tá musí byť písomná a doručená inak je neplatná. Skončenie prac. pomeru v skúšobnej dobe (ako právny úkon) by mal byť písomný, no ak aj nie je, tak nie je neplatný. Aj tak však musí byť doručený, a preto ak Vám nič nebolo doručené, potom tieto úkony skočenia prac. pomeru nie sú platné. Neplatnosť skončenia prac. pomeru však môžete žalobou uplatniť len v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, u zamestnávateľa som pracovala pár dni, potom som musela ísť na PN a zároveň som im oznámila, že neprídem. Navrhli mi, že spravia výpoveď dohodou, a že ju mám prísť podpísať. Poslali mi ju emailom k náhľadu a v jednom odseku je spomínané, že prehlasujem, že zo strany zamestnávateľa sú urovnané záväzky voči zamestnancovi. Pýtala som sa ich na to a oni tvrdia, že to je štandardná forma, a že to neovplyvní moju mzdu. Na inšpektoráte práce mi povedali, že by to tam nemalo byt. Obraciam sa na Vás s otázkou, či to reálne môže ovplyvniť vyplatenie mzdy, stravných lístkov a vyplatenie PN zo strany zamestnávateľa, ak to podpíšem. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.06.2019)

Dobrý deň, 

zamestnávateľ Vám zrejme poslal nejaké svoje tlačivo.

Len poznamenávame, že výpoveď dohodou Zákonník práce nepozná.

Z otázky usudzujeme, že u zamestnávateľa pracujete niekoľko dní a chcete skončiť pracovný pomer.

Potom je riešením z Vašej strany písomne doporučeným listom zamestnávateľovi oznámiť, že ukončujete pracovný pomer v skúšobnej dobe podľa ust. § 72 Zákonníka práce /citujeme/ :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

 

V prípade, že ste nemali dohodnutú skúšobnú dobu, potom v predloženom formulári o skončení prac. pomeru je treba len upraviť text, že pracovný pomer sa ukončuje k dohodnutému dňu bez uvedenia dôvodu. Vetu, kde je uvedené, že všetky záväzky zamestnávateľa voči zamestnancovi sú vyrovnané, treba z textu vynechať. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať ako to je s ukončením pracovného pomeru? Keď v zmluve je uvedené, že : , zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodli na skúšobnej dobe: bez skúšobnej doby" Ak je toto uvedené v pracovnej zmluve, tiež môžem z dna na deň dať výpoveď ako pri 3 mesačnej skúšobnej dobe. Či pri tomto prípade výpovedná doba trvá 1-2 mesiace. Pýtam sa preto lebo som dostal novú zmluvu a niektoré veci sa mi na nej nepáčia ako sú sfromulovane. Za odpoveď vopred Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2019)

Dobrý deň, 

pokiaľ ste prac. zmluvu podpísali, je platná a záväzná pre jej účastníkov.

Dojednanie skúšobnej doby nie je povinnou náležitosťou prac. zmluvy.

Možnosťou je dať výpoveď s jednomesačnou výpovednou dobou bez uvedenia dôvodu alebo skončiť prac. pomer dohodou.

Ak ste zmluvu ešte nepodpísali, žiadajte dojednanie skúšobnej doby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, 20. 5. 2019 som osobne odniesla do práce oznámenie o ukončení pracovného pomeru počas skúšobnej doby s tým, že som žiadala ukončenie k 21. 5. 2019. Prešlo už pár dni, a preto sa chcem opýtať, koľko času majú na personálnom oddelení na vybavenie mojej žiadosti, nakoľko ma dosť tlačí čas a potrebujú ma v novom zamestnaní, a či mám nárok to od nich žiadať na počkanie. Za info ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.05.2019)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

O skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe nie je potrebné žiadať, skončenie prac. pomeru v skúšobnej dobe sa oznamuje.

Pokiaľ ste zamestnávateľovi oznámili, že ukončujete prac. pomer v skúšobnej dobe k 21.5.2019, Váš pracovný pomer k uvedenému dňu aj skončil.

Následne podľa ust. § 75 Zákonníka práce platí /citujeme/ :

"Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.

(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

a) dobu trvania pracovného pomeru,

b) druh vykonávaných prác,

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,

e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.

(3) Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.

(4) Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

 

Zákonník práce neustanovuje lehotu do akej má byť vydané potvrdenie o zamestnaní pri skočení prac. pomeru,  hovorí len o tom, že toto potvrdenie o zamestnaní je povinný zamestnávateľ vydať zamestnancovi pri skončení prac. pomer.

Je treba sa preto len dostaviť k zamestnávateľovi a v prípade, že potvrdenie Vám nebude vydané na počkanie, keďže prac. pomer skončil 21.5.2019 , požiadať o predmetné potvrdenie písomne, ako aj o pracovný posudok /ak o tento máte záujem/. Prac. posudok musí byť vydaný do 15 kalendárnych dní.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, Pán Ficek, dnes môj zamestnávateľ ukončil so mnou pracovný pomer bol som zamestnaní na Tpp nastúpil som včera. A to z dôvodu, že povedal mi niečo čomu som sa ja dobre nerozumel  a vzápätí začal na mňa vulgárne nadávať, a potom mal som ďalšiu situáciu kde zase na mňa začal nadávať pred zamestnancami a vravel mi, že mňa vyhodí. Ja nezniesol som jeho správanie a povedal som, že odchádzam. Zatiaľ nepodpísal som ešte výpoveď v skúšobnej dobe. Mám právo na odstupné ? Môj názor je, že nie je v poriadku mať také vyjadrenie na zamestnanca. Ďakujem za odpoveď s pozdravom pán Kovács.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.05.2019)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že ste boli jeden deň v zamestnaní, zrejme máte dojednanú skúšobnú dobu. Je na Vás ako sa rozhodnete, či predmetný problém nedorozumenia a nevhodného správania nadriadeného si vydiskutujete, vec usporiadate, alebo oznámite zamestnávateľovi, že ukončujete pracovný pomer v skúšobnej dobe. Táto možnosť je daná aj samotnému zamestnávateľovi.
Podľa ust. § 72 Zákonníka práce platí :
"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.
(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."


Odstupné podľa ZP v tomto prípade Vám nepatrí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, som v skúšobnej dobe dnes chcem podať výpoveď chcem sa spýtať mám v zmluve od robiť 40hodín týždenne musím to mať odrobené alebo nie. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.04.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ chcete skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, teda takpovediac ihneď, bez toho, aby plynula výpovedná doba, potom odporúčam využiť § 72 Zákonníka práce 

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Ak by ste totiž podali výpoveď, potom by začala plynúť riadne výpovedná doba a pracovný pomer by sa skončil až jej uplynutím. Ustanovený týždenný pracovný čas odpracovať nemusíte, pretože pracovný pomer sa skončí. Zamestnávateľ Vám musí zaplatiť mzdu za to, čo ste reálne odpracovali. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu. Som zamestnaná od roku 2010. Koncom roku 2013 som nastúpila na PN a začiatkom roku 2014 som nastúpila na materskú. Na materskej som bola do roku 2019 s dvoma deťmi po sebe. Do práce som nastupovala teraz vo februári 2019 na skrátený úväzok u toho istého zamestnávateľa u, ktorého som od roku 2010. Nastúpila spať po 5 rokoch RD. Je v poriadku ak mi dali po nástupe z RD znovu skúšobnú dobu 3 mesiace? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame, že ohľadom skúšobnej soby platí ust. § 45 Zákonníka práce /citujeme/ :

"(1) V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.

(2) Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.

(3) Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná.

(4) Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu."

 

Vzhľadom na okolnosť, pre Váš pracovný pomer pokračuje na základe pôvodnej pracovnej zmluvy zamestnávateľ Vám teraz nemôže platne znovu určiť skúšobnú dobu.

Z textu otázky usudzujeme, že ste už novú pracovnú zmluvu, ktorá Vám bola zrejme predložená teraz po nástupu po RD, resp. nejaký dodatok, z ktorého vyplýva opätovne dojednanie skúšobnej doby, už aj podpísali, toto dojednanie je však neplatné.

V prípade problémov so zamestnávateľom, ak by chcel náhodou s Vami skončiť pracovný pomer v tejto novo neplatne dojednanej skúšobnej dobe, tak nás kontaktujte, aby sme Vám pomohli.

Len pre Vašu informáciu uvádzame, že prípadný spor je možné riešiť. Podľa ust. § 77 Zákonníka práce platí :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, Mám otázku ohľadom ukončenia PP a následného prípadného zaradenia do evidencie na Úrade práce. Dala som výpoveď v práci k 5. 4. ( v skúšobnej dobe), zatiaľ nemám iné zamestnanie, ale pravdepodobne budem pracovať od konca apríla v novej práci. Je pre mňa nutné prihlásiť sa na úrad práce na týchto pár dni/týždňov? Pýtam sa hlavne kvôli zdravotnému poisteniu, či bude pokryté zo starej/novej práce na mesiac apríl, alebo sa mám prihlásiť na úrad? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2019)

Dobrý deň, 

pokiaľ nebude prac. pomer nadväzovať bezprostredne na súčasný ešte neskončený prac. pomer, treba sa prihlásiť na prísl. úrad práce v lehote do 7 kalendárnych dní, aby štát za Vás platil odvody na zdrav. a soc. poistenie. 

Občan spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR treba predložiť:

- platný občiansky preukaz,

- kópiu dokladu o rozviazaní pracovného pomeru,

- kópiu zápočtového listu,

- kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní /maturitné vysvedčenie, diplom.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom výpovede v skúšobnej dobe a jej predĺženie vzhľadom na PN. Do práce som nastúpila 10. 12. 2018 s 3 mesačnou skúšobnou dobou (do 10. 3. 2019). Dna 25. 1. 2019 som však nastúpila na PN, ktorá trvala do 6. 2. 2019 (13 dni). Tým pádom by sa moja skúšobná doba mala predĺžiť o daných 13 dni do 23. 3. 2019. Dna 11. 3. 2019 som však nastúpila na ďalšiu PN, ktorá trvá doteraz, resp.bude končiť 3. 4. 2019, čo je ďalších 24 dni. Mala by sa mi teda skúšobná doba znovu predĺžiť o týchto 24 dni, teda do 16. 4. 2019? Chcela by som podať výpoveď v skúšobnej dobe, len by som si chcela overiť, že v nej naozaj som. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame :

Podľa ust. Zákonníka práce platí :

"§ 45 : Skúšobná doba

(1) V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.

(2) Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.

(3) Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná.

(4) Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu."

 

§ 72 : Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

 

Z vyššie uvedených zák. ustanovení vyplýva, že prekážky v práci na strane zamestnanca predlžujú skúšobnú dobu o čas prekážok  v práci.

Vy ako zamestnanec nemusíte dávať výpoveď, kde štandardne platí výpovedná doba, ale môžete pracovný pomer skončiť v skúšobnej dobe oznámením zamestnávateľovi podľa  § 72 ods. 2 ZP, t.j. : písomným oznámením o skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe, ktoré treba zamestnávateľovi doručiť aspoň tri dni pred dňom, keď sa má prac. pomer skončiť. Len poznamenávame, že ako deň skončenia prac. pomeru  musíte uviesť najneskorší dátum 16.4.2019.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Ak zamestnanec dostane výpoveď v skúšobnej dobre a to tak, že 1. 6. 2018 podpísal pracovnú zmluvu. Do práce nastúpil 4. 6. 2018 a výpoveď dostal 5.6. 2018. Má zamestnanec nárok na vyplatenie mzdy?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.03.2019)

Dobrý deň,

v zásade platí, že pokiaľ zamestnanec riadne pracoval na základe pracovnej zmluvy, má právny nárok na vyplatenie mzdy.

Ak bol zamestnanec v skúšobnej dobe, a Vy ako zamestnávateľ ste mu dali výpoveď 5.6.2018 /neuvádzate dôvod výpovede/, skončenie prac. pomeru v skúšobnej dobe podľa ust. Zákonníka práce, že ako zamestnávateľ, tak aj zamestnanec môžu skončiť prac. pomer v skúšobnej dobe oznámením druhému účastníkovi v zmysle ust. § 72 Zákonníka práce :

"(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem ukončiť pracovný pomer som v skúšobnej dobe a mám hmotnú zodpovednosť ako mám postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.03.2019)

Dobrý deň,

podľa § 72 Zákonníka práce 

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Ak máte uzavretú dohodu o hmotnej zodpovednosti a skončíte pracovný pomer v skúšobnej dobe, tak dohoda zaniká skončením pracovného pomeru. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň. Poprosím o radu. Pracovný pomer mi vznikol dna 15. 1. 2019 a mám 3 mesačnú skúšobnú dobu, ale som dostala lepšiu pracovnú ponuku. Pracovný pomer bol uzavretý na dobu neurčitú. V zmluve mám napísané nasledovne: Dĺžka výpovednej doby je stanovená v 62 zákona č. 311/2001 Z. Z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ ma právo na peňažnú náhradu v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby. Súčasne zamestnanie by som chcela ukončiť čím skôr to je do piatku 29. 3. 2019 a nechcem počkať mesačnú výpovednú lehotu a súčasne nechcem dostať od zamestnávateľa pokutu na finančnú náhradu v sume priemerného zárobku za jeden mesiac. Prosím viete mi poradiť, či je možné ukončiť pracovný pomer bez finančnej pokuty, keď je to takto uvedené v zmluve? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a prajem pekný deň.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2019)

Dobrý deň, uvedená finančná náhrada platí iba v prípade, ak by bol pracovný pomer ukončený výpoveďou. To však neplatí pri skončení pracovného pomeru dohodou, alebo v skúšobnej dobe. § 72 ods. 1 Zákonníka práce: "V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, (...)". Podľa odseku 2 citovaného ustanovenia ďalej platí, že oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. Preto ak stihnete skončiť pracovný pomer ešte v rámci skúšobnej doby, nemusíte platiť finančnú náhradu, nakoľko nebudete mať žiadnu výpovednú lehotu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať som stále v skúšobnej dobe, ale 25. 3. 2019 by som chcela dať výpoveď. Ako je to s platením sociálnej a zdravotnej poisťovne? Budem niečo dlžná ak nedokončím týždeň do konca mesiaca? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 72 Zákonníka práce platí :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe 
(1)  V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. 
(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."


T.j. : Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že prac. pomer skončí dňom, ktorý uvediete v písomnom oznámení zamestnávateľovi o skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe, len poznamenávame, že ako deň skončenia prac. pomeru musí byť uvedený najneskoršie deň skončenia skúšobnej doby. 
Pokiaľ sa jedná o platenie odvodov na soc. a zdrav. poistenie po skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe, je potrebné sa prihlásiť na úrad práce. 

Tu platí, že ak sa rozhodnete, že chcete byť evidovaná na úrade PSVR, musíte si osobne podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR, v ktorého územnom obvode máte miesto trvalého pobytu (žiadosť o zaradenie do evidencie / žiadosť o zaradenie do evidencie pri opakovanej evidencii občan získa priamo na úrade).
Ak požiadate o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní po ukončení pracovného pomeru, budete zaradená do evidencie nasledujúcim dňom po ukončení zamestnania. Ak požiadate o zaradenie po uplynutí 7 kalendárnych dní odo dňa ukončenia zamestnania, bude zaradený dňom osobného podania žiadosti.

T.j.: Pokiaľ nenastúpite po skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe do nového zamestnania a prihlásite sa na úrad práce do 7 dní, odvody na zdrav. a soc. poistenie platí štát.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či je podmienkou 3 dni vopred dať písomne oznámenie o ukončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe alebo sa dá skončiť aj zo dna na deň a v skúšobnej dobe som ešte 1 mesiac? Ďalšou vecou, ktorá ma zaujíma je ak zamestnávateľ odmieta prevziať osobne ukončenie prac. pomeru v skúšobnej dobe a vyhrážať sa nevyplatením mzdy za odrobený čas na jeho prevádzke ako konať pri takejto veci? Dal mi podmienku, že musím odpracovať ešte 2 mesiace pokiaľ sa nenájde náhrada za mňa a nikde v zmluve, ktorú som na začiatku podpísala niečo také písané vôbec nie je. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.01.2019)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. § 45 ZP v pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace.
Skúšobnú dobu nemožno predlžovať, avšak predlžuje sa o čas prekážok v práci na strane zamestnanca. 
Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná. 
Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu. 

V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. 

Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. 

Nedodržanie uvedenej lehoty 3 dní  nemá vplyv na platnosť skončenia prac. pomeru v skúšobnej dobe.

Pre doručovanie platí ust. § 38 ZP :

"Písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku zmeny a zániku pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku.

Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne."

V prípade, že zamestnávateľ odmieta prevziať Vaše oznámenie o skončení prac. pomeru, je dôležité, aby v prípade sporu ste vedeli preukázať to, že zamestnávateľ odmietol Vaše oznámenie o skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe prevziať /napr. svedok/.

Z dôvodu právnej istoty písomnosť - oznámenie o skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe zašlite doporučene na adresu zamestnávateľa podľa ZP - oznámiť skočenie prac. pomeru aspoň 3 dni vopred a oznámenie zaslať doporučene na adresu zamestnávateľa.

Zamestnávateľ nie je oprávnený  podmieňovať skončenie prac. pomeru v skúšobnej dobe tým, že trvá na to, že si musí nájsť za Vás náhradu, teda aby ste zotrvali ešte dva mesiace.

Pokiaľ celý čas skúšobnej doby riadne pracujete, nie je dôvod, aby zamestnávateľ mzdu nevyplatil.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám zmluvu na 160h. A fixný plat. Stále mám skúšobnú dobu a chcel by som odísť z tejto práce ale hlavne ma zaujíma aká je výpovedná doba v skúšobnej dobe? A hlavne, že mám odrobené pol mesiaca, či mi zaplatia to čo mám odrobené alebo nie? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.12.2018)

Dobrý deň, v tomto prípade, teda ukončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe nie je žiadna výpovedná doba. Pracovný pomer sa v skúšobnej dobe končí písomným oznámením. Rovnako Vy ako aj zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe z akéhokoľvek dôvodu, aj bez udania dôvodu. Podľa § 72 ods. 2 Zákonníka práce: "Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

Podľa § 129 ods. 3 Zákonníka práce: "Pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru." Teda máte nárok na mzdu za odpracovaný čas.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či som povinná oznámiť zamestnávateľovi aj písomnou formou, že nebudem pokračovať v zamestnaní po skončení doby určitej dňom 31. 10. 2018? Informovaný o tom je. Prípadne aký paragraf uviesť vo výpovedi. Ďakujem krásne za informácie.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.10.2018)

Dobrý deň. Ak ide o ukončenie pracovného pomeru uplynutím doby, neoznamujete nič. Iná situácia je v prípade ukončenia pracovného pomeru po ukončení skúšobnej doby. Pokiaľ máte záujem skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, je na mieste postupovať v zmysle ustanovenia § 72 Zákonníka práce, ktorý tento inštitút upravuje. S ohľadom na zákonné znenie spomenutej normy Vám odporúčam, aby ste skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe vykonali písomne a písomnosť doručili zamestnávateľovi aspoň 3 dni pred plánovaným skončením pracovného pomeru. Zároveň Vám odporúčam nechať si od zamestnávateľa potvrdiť prevzatie písomného oznámenia o skončení pracovného pomeru.

Pre úplnosť uvádzam, že v danom prípadne nejde o výpoveď a do oznámenia o skončení pracovného pomeru nie je nutné uvádzať dôvod ani konkrétny paragraf (ako je však už uvedené vyššie, pre Vás je rozhodujúce ustanovenie § 72 Zákonníka práce). 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Ako ukončiť pracovný pomer v skúšobnej lehote bez podpísanej pracovnej zmluvy.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.10.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ nebola podpísaná pracovná zmluva, pracovný pomer síce mohol vzniknúť, avšak skúšobná doba platne nevznikla, pretože tá môže byť dojednaná len v pracovnej zmluve a písomne. Preto, ak pracovný pomer trvá a Vy ho chcete skončiť, musíte tak urobiť buď dohodou o skončení pracovného pomeru, výpoveďou alebo, ak na to vznikne zákonný dôvod, tak okamžitým skončením pracovného pomeru.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, do zamestnania som nastúpila dňa 1. 8. 2018 so skúšobnou dobou 3 mesiace. Od 17. 9. 2018 som PN. Dňa 1. 10. 2018 som prebrala doporučenou poštou list od zamestnávateľa, v ktorom so mnou rozväzuje pracovný pomer ku dňu 30. 9. 2018. List je datovaný 12. 9. 2018 a na obálke je poštová pečiatka 24. 9. 2018. Celému tomu nerozumiem, preto prosím odpoveď, či je rozviazanie pracovného pomeru platné, alebo, či som po právnej stránke naďalej zamestnaná. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.10.2018)

Dobrý deň, skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je jednou z foriem skončenia pracovného pomeru, ktoré pozná Zákonník práce. Pracovný pomer môže skončiť v skúšobnej dobe ktorákoľvek zmluvná strana, a to aj bez uvedenia dôvodu. Dôvod skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe sa uvádza iba v prípade, ak na tom trvá zamestnanec alebo ide o skončenie pracovného pomeru podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) až c). Na skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe sa nevzťahuje ochranná doba ako pri výpovedi, a z toho dôvodu je možné pracovný pomer v skúšobnej dobe ukončiť aj počas Vašej trvajúcej PN. Ak by ste boli do práce nastúpili skôr, skúšobná doba sa dokonca predlžuje o prekážky na strane zamestnanca (vo Vašom prípade Vašu PN). V prípade, že ste nám uviedli všetky relevantné a potrebné informácie, došlo k ukončeniu pracovného pomeru v skúšobnej dobe.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň! Je rozdiel, ak podám oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe alebo podám žiadosť o skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe? Podala som už zamestnávateľovi oznámenie, ktoré mi podpísal, ale dnes za mnou prišiel, aby som napísala ešte žiadosť o skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe. Mám taký pocit, akoby mi na žiadosť chcel odpovedať záporné. Ďakujem za odpoveď! S pozdravom S.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.09.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Podľa ust. § 72 Zákonníka práce platí /citujeme/ : 

"(1)  V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že Vy ako zamestnanec oznamujete zamestnávateľovi, že končíte prac. pomer v skúšobnej dobe, jedná sa teda o jednostranný právny úkon, ku ktorému nepotrebujete súhlas zamestnávateľa a teda nie je potrebná ani ním vyžadovaná žiadosť o skončenie prac. pomeru v skúšobnej dobe. Ústna žiadosť je neopodstatnená, teda sme názoru, že na túto ani nie ste povinná nijako reagovať. Môžte zamestnávateľovi oznámiť rovnako ústne, že skončenie prac. pomeru v skúšobnej dobe sa druhému účastníkovi oznamuje a nie je potrebný jeho súhlas so skončením prac. pomeru v skúš. dobe, teda ani žiadna písomná žiadosť.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, so zamestnávateľom som mala riadne uzavretú Pracovnú zmluvu na dobu určitú od 1. 3. 2018 na dobu troch mesiacov. V čase trvania skúšobnej doby - tejto doby určitej som dna 15. 5. 2018 ochorela a práceneschopná som doposiaľ. Môj zamestnávateľ mi písomne, doporučeným listom z 3. 7. 2018 oznámil, že môj pracovný pomer konci v skúšobnej dobe bez udania dôvodu: "Vás pracovný pomer skončí dna 6. 7. 2018". Vo svojom oznámení sa zamestnávateľ ďalej odvoláva, že "podľa § 45 ods. 2 ZP sa skúšobná doba predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca, čo je vo Vašom prípade práceneschopnosť, ktorá trvá od 15. 5. 2018 do dnešného dňa". Rada by som vedela, či takto skončený pracovný pomer je v poriadku a tiež, ako je to s určením termínu, ku ktorému dňu mohol "svojvoľne" zamestnávateľ skončiť môj pracovný pomer - list z 3. 7. 2018 a zároveň oznámenie skončenia prac. pomeru 6. 7. 2018. Zároveň by som rada vedela, či vyplývajú pre mňa nejaké povinnosti čo sa týka platenia zdravotného poistenia a odvodové povinnosti. Som stále práceneschopná a pravidelne chodím na lekárske vyšetrenia, resp. odovzdávam "lístok o trvaní PN" do Soc. poisťovne. Za Vaše vyjadrenie vopred ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.08.2018)

Dobrý deň, v prípade, že ste nastúpili do práce od 01.03.2018 a bola dohodnutá trojmesačná skúšobná doba, tá mala uplynúť dňa 01.06.2018. Zamestnávateľ uviedol správne, že sa skúšobná doba predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca (podľa Zákonníka práce patrí PN medzi dôležité prekážky v práci na strane zamestnanca). Ak ste teda od 15.05.2018 PN, Vašou PN sa akoby prerušilo plynutie trojmesačnej skúšobnej doby a zvyšok doby (medzi 15.05.2018 a 01.06.2018) by uplynula až po skončení PN. Vzhľadom na toto zákonné ustanovenie začiatkom júla stále neuplynula skúšobná doba a zamestnávateľ mohol postupovať tak ako postupoval. Vzhľadom na to, že ide o skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, tak sa na Vás neuplatní ani ochranná doba počas PN, nakoľko tá platí iba pri skončení pracovného pomeru výpoveďou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem, uzatvorila som pracovný pomer 14. 4. 2018, ktorú som ukončila v skúšobnej dobe k 14. 7. 2018. Nevymeškala som v práci ani jeden deň. Mám nárok na pomernú časť dovolenky za odpracovanú dobu? Zamestnávateľ tvrdí, že keď som ukončila pracovný pomer v skúšobnej dobe nemám nárok na žiadnu dovolenku. Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď. Prajem pekný deň.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.07.2018)

Dobrý deň,

nárok na dovolenku sa neodvodzuje od skúšobnej doby. Rozoznávame viacero druhov dovolenky, a to najmä dovolenku za kalendárny rok a dovolenku za odpracované dni. 

Dovolenka za kalendárny rok - § 101 ZP: Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú.

Ak nesplníte podmienky na dovolenku za kalendárny rok - § 105 ZP: Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.

Ak ste splnili niektoré z vyššie uvedených podmienok na vznik nárok na dovolenku, potom máte nárok na dovolenku. Ak ste si dovolenku nestihli vyčerpať, pretože skončil pracovný pomer, máte právo na jej preplatenie. Odporúčam zamestnávateľa písomne vyzvať na splnenie jeho povinnosti. Ak odmietne, môžete podať žalobu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň. Pracovný pomer mi skončil v skúšobnej dobe ku dňu 27. 6. Chcem sa opýtať, že čo s poistným, či už zdravotným a sociálnym. Platí to zamestnávateľ do konca mesiaca, či treba tie štyri dni zaplatiť ako samoplatca? Od 1. 7. Mám pracovnú zmluvu v inej firme. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.06.2018)

Dobrý deň,

podľ § 20 ods1 zákona o sociálnom poistení Povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 1 vzniká odo dňa vzniku právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, a zaniká dňom zániku tohto právneho vzťahu, ak tento zákon neustanovuje inak. Právny vzťah medzi Vami a zamestnávateľom skončil dňa 27.06., tým sa myslí uplynutie tohto dňa. Od nasledujúceho dňa už nie ste jeho zamestnancom. Zastávam preto názor, že je povinný za Vás platiť do 27.06.2018.

V zdravotnej poisťovni nadobúdate postavenie samoplatcu a bude potrebné tieto 4 dni uhradiť. Existuje aj možnosť prihlásiť sa na Úrad práce, ako nezamestnaný na tieto 4 dni. V takom prípade za Vás zdravotné uhradí štát. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na prípad, keď zamestnávateľ odmieta podpísať moje oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe pri osobnom stretnutí a poštové doručenie bude trvať deň alebo dva ale ja by som už mal podpísať novú zmluvu v novej práci. Nemôže ma ešte terajší zamestnávateľ niečim pokutovať? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2018)

Dobrý deň,
pri zodpovedaní otázky je treba vychádzať z ust. Zákonníka práce ("ZP").

V otázke uvádzate, že zamestnávateľ odmietol prevziať oznámenie o skončení prac. pomeru. Treba si ujasniť pojem zamestnávateľ. Podľa ZP v za právnickú osobu ako zamestnávateľa koná jej štatutárny orgán, v prípade fyzickej osoby je ním priamo táto osoba. T.j. v prípade, že ste doručovali oznámenie o skončení prac. pomeru napr. len svojmu nadriadenému, ktorý nie je zamestnávateľom podľa ZP, účinky doručenia nenastali.

Podľa § 72 ZP platí, že "v skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

Podľa § 38 ZP o doručovaní "písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku zmeny a zániku pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku."
(4) Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne."

Odmietnutie prijatia písomnosti má teda následok, že nastali účinky doručenia.

Aj keď ZP vyžaduje, aby sa písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru doručilo druhej strane aspoň tri dni predo dňom, kedy sa má pracovný pomer skončiť, ak sa táto lehota nedodrží, aj dôjde tak k platnému skončeniu pracovného pomeru, lehota má len tzv. poriadkový charakter. Platí tiež, že nedodržanie písomnej formy oznámenia o skončení prac. pomeru nespôsobuje neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Z dôvodu právnej istoty je vhodné oznámenie  realizovať v písomnej forme, aby to v prípade súdneho konania bolo preukázateľné.

Odporúčanie

Vzhľadom na uvedené odporúčame, aby ste zamestnávateľovi písomne oznámili uvedenú skutočnosť, že odmietol prevzatie písomnosti o oznámení skončenia prac. pomeru v skúšobnej sobe toho a toho dňa, pripojte oznámenie o skončení prac. pomeru, na ktorom naďalej trváte  a a môžete poukázať na ust. § 38 ZP.

Súčasne môžete požiadať zamestnávateľa o zaslanie potvrdenia o zamestnaní podľa § 75 ZP, ako aj pracovný posudok, ak máte na vydaní pracovného posudku záujem.
Zamestnávateľ je povinný Vám predmetné doklady a hodnotenie zaslať v lehote najneskoršie do 15 dní.

Pokiaľ sa jedná o nový prac. pomer, novú prac. zmluvu môžete uzatvoriť aj teraz a dohodnúť si v nej deň nástupu do práce, ktorý nemusí byť totožný s dňom uzatvorenia pracovnej zmluvy. 

Pokuta zo strany terajšieho zamestnávateľa nemá oporu v zákone, takže odpoveď na túto časť Vašej otázky je nie, nemôže Vás pokutovať.

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

©


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či zamestnávateľ môže dať do pracovnej zmluvy 6-mesačnú skúšobnú dobu, na pozíciu "mzdový účtovník", aj keď som tam pracovala ako personalistika. A prepustiť ma nad rámec zákonom stanovenej skúšobnej doby §45 ZP. Zmluva od 4. 12. 2017 do 14. 6. 2018. Mala som PN Od 2. 3. 2018 do 18. 3. 2018. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.06.2018)

Dobrý deň,

šesťmesačnú skúšobnú dobu je možné dohodnúť len s vedúcim zamestnancom, preto vyvstáva otázka, či pozícia mzdového účtovníka môže byť považovaná za prácu vedúceho zamestnanca. Vedúci zamestnanec okrem plnenia svojich pracovných úloh, aj riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov, utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zabezpečovať odmeňovanie zamestnancov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, kolektívnych zmlúv a pracovných zmlúv a dodržiavať zásadu poskytovania rovnakej mzdy za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty podľa § 119a, utvárať priaznivé podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a na uspokojovanie ich sociálnych potrieb, zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny, zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku zamestnávateľa.

Ak ste podľa pracovnej zmluvy nemali vykonávať aj činnosti, ktoré bežne vykonáva vedúci zamestnanec, potom skúšobná doba, presahujúca 3 mesiace môže byť považovaná za neplatne dohodnutú.

Skúšobná doba sa síce predlžuje o čas prekážok na strane zamestnanca, avšak ak by sme vychádzali, že ste neboli vedúcim zamestnancom, ale len rádovým zamestnancom, potom skúšobná doba skončila po 3 mesiacoch, a preto by skončenie pracovného pomeru podľa § 72 Zákonníka práce, mohlo byť považované za neplatné.

Ak by však vzhľadom na Vašu pracovnú náplň bola Vaša pozícia braná ako pozícia vedúceho zamestnanca, potom by pravdepodobne došlo k platnému skončeniu pracovného pomeru v skúšobnej dobe.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň. Potrebujem konzultáciu, chcem skončiť pracovný pomer. So zamestnávateľom sme podpísali zmluvu, v ktorej mám skúšobnú dobu 3 mesiace. Podpísali sme ju 08. 01. 2018, či ešte teraz je aktuálna moja skúšobná doba? Či som môžem dať výpoveď podľa tohoto zákonu. A koľko času budem musieť ešte pracovať u neho podľa zákonu! Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.03.2018)

Dobrý deň, ak ste zmluvu podpísali dňa 08.01.2018 a následne ste tento deň začali aj pracovať (dátum nástupu do práce), začala zároveň týmto dňom plynúť skúšobná doba. Nakoľko bola dohodnutá v rozsahu troch mesiacov, tak posledným dňom skúšobnej doby bude 08.04.2018 (t.j. 08.01.2018 + 3 mesiace, pričom sa koniec lehoty musí zhodovať s dňom začatia plynutia lehoty - 8. deň). Na skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe postačuje zaslať (alebo na pracovisku osobne odovzdať) zamestnávateľovi písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Týmto pracovné pomer skončí a nemusíte u neho už viac pracovať. V týchto prípadoch neplynie žiadna výpovedná doba.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobry den, mam 50 rokov a konecne sa mi v maji podarilo zamestnat na Slovensku,mam vysokoskolske zamestnanie. Prisla som do kolektivu ludi s vekom okolo 38 rokov. 20 rokov som pracovala ako veduca oddelenia s vacsim poctom ludi a pracovala som aj v podobnej oblasti, ako prepravna agentka. Tu zacina moj problem, v den ked som nastupila, tak ma moj sef ani nepredstavil novym kolegom. Pokial som sa zaucala prvy mesiac, bolo to, ako tak, ale akonahle zistili, ze aj ja mam vedomosti, prestali mi ukazovat nove postupy v praci, nekomunikuju so mnou a doslova ma ignoruju. Vcera si ma zavolal sef a naznacil mi, ze som pomala, nestacim ich tempu a problem je moj vek. Ja nemam problem s mnozstvom prace, ale doslova ju odomna odoberaju. Som v skusobnej dobe 6 tyzdnov a neviem na, co mam pravo, ci ma moze takto odpisat pocas skusobnej doby, bez toho, aby mi pridelil konkretnu pracu. Ako mam postupovat?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2017)

Dobrý deň, ak zdanlivo nesplňate kvalitatívne nároky svojho zamestnávateľa pre neprofesionálny prístup iných zamestnancov, neostáva Vám nič iné, len na tieto nevhodné praktiky svojho zamestnávateľa upozorniť. Vzhľadom na skutočnosť, že ste v skúšobnej dobe, je na zamestnávateľovi, aby určil, či mu ako zamestnanec svojimi schopnosťami a zručnosťami vyhovujete alebo nie. V opačnom prípade umožňuje Zákonník práce zamestnávateľovi prakticky bez väčších obmedzení ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe. Podľa § 72 ods. 1 Zákonníka práce, v skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či mám nárok na skúšobnú dobu, keď mám pracovnú zmluvu na dobu neurčitú od 01.06.2016 a nemám to napísané v pracovnej zmluve. Chcel by som skončiť pracovný pomer u zamestnávateľa čo najskôr. V pracovnej zmluve sa však uvádza: v prípade skončenia pracovného pomeru výpoveďou je výpovedná doba rovnaká u zamestnávateľa aj zamestnanca a to 3 mesiace. Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu zárobku tohto zamestnanca za jeden mesiac. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.07.2016)

Dobrý deň,

v prípade, ak ste sa v písomnej pracovnej zmluve výslovne so zamestnávateľom nedohodli o skúšobnej dobe a jej dĺžke (pričom podľa toho čo uvádzate, k takejto dohode vo Vašej písomnej pracovnej zmluve so zamestnávateľom nedošlo) nebola dohodnutá žiadna skúšobná doba.

Z uvedeného dôvodu preto nemôžete Vy ani Váš zamestnávateľ skončiť pracovný pomer jeho skončením v skúšobnej dobe.

Skončiť pracovný pomer môžete Vy a rovnako Váš zamestnávateľ len jedným z troch zostávajúcich spôsobov - dohodou, okamžitým skončením (len za splnenia pomerne prísne ustanovených podmienok v Zákonníku práce) a výpoveďou.

Ak chcete čím skôr skončiť pracovný pomer, v zásade máte len 2 možnosti - dohodnúť sa so zamestnávateľom alebo vypovedať pracovnú zmluvu (keďže tretí spôsob skončenia pracovného pomeru - a to okamžitým skončením by bol u Vašej strany možný len vtedy, ak by nastala jedna z troch nasledujúcich skutočností: a) podľa lekárskeho posudku nemôžete ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia Vášho zdravia a zamestnávateľ Vás nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre Vás vhodnú prácu; b) zamestnávateľ Vám nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri Vašej dočasnej pracovnej neschopnosti alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti alebo c) je bezprostredne ohrozený Váš život alebo zdravie).

Keďže je Vaším cieľom skončiť pracovný pomer čím skôr, jednoznačne Vám možno odporúčiť, aby ste sa pokúsili so zamestnávateľom uzavrieť dohodu o skončení pracovného pomeru. V prípade uzavretia dohody by ste si mohli dohodnúť akýkoľvek dátum skončenia pracovného pomeru, ktorý by bol kompromisom medzi záujmami obidvoch zmluvných strán. Ak sa zamestnávateľ s Vami nebude chcieť dohodnúť na skončení pracovného pomeru, Vašou jedinou možnosťou ako skončiť pracovný pomer by bolo danie výpovede. V pracovnej zmluve máte platne dohodnutú výpovednú dobu v dĺžke 3 mesiace. Výpovedná doba podľa Zákonníka práce začína plynúť až prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom by ste doručili výpoveď zamestnávateľovi. Až uplynutím troch mesiacov odo dňa, kedy začne plynúť výpovedná doba (teda od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zamestnávateľovi doručíte výpoveď) sa skončí Váš pracovný pomer. Odo dňa doručenia Vašej výpovede zamestnávateľovi až do uplynutia výpovednej doby ste rovnako ako pred tým povinný plniť všetky povinnosti, ktoré Vám vyplývajú z pracovnej zmluvy. V prípade, že by ste počas výpovednej doby nezotrvali u zamestnávateľa, zamestnávateľ by mal Voči Vám právo na peňažnú náhradu tak, ako ste si ju dohodli v pracovnej zmluve.

   

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Zamestnávateľ mi dal spätne výpoveď v skúšobnej dobe. V písomnom oznámení bol uvedený aj iný dátum skončenia pracovného pomeru, ako mi bolo toto oznámenie doručené. Je takéto konanie zákonné? Nakoľko Zákonník práce určuje v §72 ods. 2 Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. Ako aj v § 17 o Neplatnosti právneho úkonu: právny úkon, ktorý sa neurobil formou predpísanou týmto zákonom, je neplatný, len ak to výslovne ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.Neplatnosť právneho úkonu nemôže byť zamestnancovi na ujmu, ak neplatnosť nespôsobil sám. Ak vznikne zamestnancovi následkom neplatného právneho úkonu škoda, je zamestnávateľ povinný ju nahradiť.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.01.2016)

Dobrý deň, zamestnávateľ nemôže so zamestnancom skončiť pracovný pomer spätne. Keď Vám prišla výpoveď, potom na ňu odpíšte a uveďte aj to, kedy Vám bola výpoveď doručená.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku