Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát v Nitre
Odpovedané dňa: 21. 9. 2017

Otázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Dobrý deň. Poprosím o radu. Pracovný pomer mi vznikol dňa 27. 6. 2017 a mám 3 mesačnú skúšobnú dobu. Oznámiť skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe treba najneskôr ku dňu uplynutia doby? V zmluve nie je uvedené žiadne 3 dni vopred a pod. Ak chcem oznámenie poslať doporučene, musí môj zamestnávateľ prebrať zásielku počas skúšobnej doby, inak je neplatné, alebo ho môže prebrať aj neskôr a bude platné? Nechcem sa dostať do fázy, že nestihnem 3 mesačnú dobu alebo, že kvôli neprebratiu oznámenia zamestnávateľom, by som musela nakoniec dávať výpoveď, kde mi plynie výpovedná doba. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a prajem pekný deň.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Dobrý deň. Vaša otázka sa týka praktického uplatnenia inštitútu skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe, ako jedného zo zákonných spôsobov ukončenia pracovného pomeru.

 

Rozhodujúca právna úprava

 

Rozhodujúcu právnu úpravu skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe obsahuje ustanovenie § 72 Zákonníka práce, podľa ktorého platí, že:

„(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.“

 

Skúšobná doba

 

Nevyhnutným predpokladom skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe je platné dojednanie skúšobnej doby v pracovnej zmluve. Základná úprava skúšobnej doby je pritom obsiahnutá v ustanovení § 45 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonníka práce“). Z formálneho hľadiska je dôležité najmä to, aby zamestnávateľ so zamestnancom dohodol skúšobnú dobu v písomnej forme, pretože inak nie je skúšobná doba platne dojednaná.

Ak teda máte s Vašim zamestnávateľom platne dohodnutú skúšobnú dobu, máte prvá a základny predpoklad na to ,aby ste Váš pracovný pomer mohli ukončiť využitím inštitútu skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

 

Všeobecne ku skončeniu pracovného pomeru v skúšobnej dobe

 

Ako je už spomenuté vyššie, skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je jedným z viacerých spôsobov ukončenia pracovného pomeru (k tomu bližšie v ustanovení § 59 ods. 1 Zákonníka práce). A jeho nevyhnutným predpokladom je platné dojednanie samotnej skúšobnej doby.

Skúšobnú dobu zamestnávateľ so zamestnancom uzatvára predovšetkým z dôvodu preverenia skutočnosti, či si budú navzájom vyhovovať a či bude práca vykonávaná bez problémov. Pritom ak počas skúšobnej doby zamestnávateľ alebo zamestnanec zistia, že ich očakávania neboli naplnené, môžu jednoducho skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe podľa vyššie citovaného zákonného ustanovenia (§ 72 Zákonníka práce).

Po právnej stránke možno skončenie pracovného pomeru skúšobnej dobe, resp. oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe kvalifikovať ako jednostranný adresovaný právny úkon, a preto sa v danom prípade nevyžaduje súhlas druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu.

V skúšobnej dobe môže skončiť pracovný pomer tak zamestnávateľ, ako aj zamestnanec, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, avšak za predpokladu, že nie je ustanovené inak. S účinnosťou od 01.09.2011 je ustanovené inak v prípade, ak sa pracovný pomer v skúšobnej dobe končí s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou.

Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. Z uvedeného je zrejmé, že ak má zamestnávateľ záujem skončiť pracovný pomer s takouto zamestnankyňou, skončenie pracovného pomeru je zložitejšie v porovnaní so skončením pracovného pomeru s iným zamestnancom, ktorý uvádzané predpoklady nespĺňa.

Hoci Zákonník práce výslovne vyžaduje, aby sa písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru doručilo druhej strane aspoň tri dni predo dňom, kedy sa má pracovný pomer skončiť, ak sa táto lehota nedodrží, aj dôjde tak k platnému skončeniu pracovného pomeru. Uvedená lehota troch dní má totiž len tzv. poriadkový charakter.

Rovnako tak napriek tomu, že Zákonník práce explicitne vyžaduje písomnú formu oznámenia o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe, jej nedodržanie nespôsobuje neplatnosť skončenia pracovného pomeru. V praxi je však vhodnejšie realizovať spomenuté oznámenie v písomnej podobe, aby bolo v prípade potreby (napr. v súdnom konaní) preukázateľné, že ku skončeniu pracovného pomeru skutočne došlo. Výnimkou však opätovne tvorí osobitná kategória zamestnankýň, pretože ak sa pracovný pomer končí počas skúšobnej doby s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou, toto skončenie musí byť realizované písomne, inak je neplatné.

Čo sa týka dňa skončenia pracovného pomeru, tento deň musí byť v ešte rámci skúšobnej doby. Po uplynutí skúšobnej doby už nemožno spätne skončiť pracovný pomer v súlade s ustanovením § 72 Zákonníka práce. Po uplynutí skúšobnej doby totiž pracovný pomer pokračuje ďalej a možno ho skončiť jedine iným zákonným spôsobom uvádzaným v ustanovení § 59 Zákonníka práce.

Pracovný pomer sa skončí dňom, ktorý je uvedený v oznámení o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Pokiaľ by nastala situácia, že oznámenie bolo doručené v čase trvania skúšobnej doby a účastník ukončujúci pracovný pomer by ako deň skončenia uviedol deň, ktorý by bol mimo rámca skúšobnej doby, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa skúšobnej doby. Ak by účastník v oznámení neuviedol konkrétny deň skončenia pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dňom doručenia oznámenia o skončení pracovného pomeru druhému účastníkovi.

 

Záver

 

Pokiaľ máte ako zamestnankyňa záujem ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, je potrebné, aby ste oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe doručili zamestnávateľovi ešte počas plynutia skúšobnej doby (teoreticky stačí aj v posledný deň skúšobnej doby). V zmysle Zákonníka práce (ustanovenie § 38 ods. 3) by ste mali toto oznámenie doručiť na pracovisku alebo doporučenou zásielkou.

Aby ste sa vyhli prípadnému problému s doručovaním prostredníctvom poštového podniku, môžete oznámenie doručiť zamestnávateľovi osobne na pracovisku. V takom prípade Vám však odporúčam, aby ste si nechali od zamestnávateľa potvrdiť skutočnosť, že oznámenie o skončení pracovného pomeru prevzal.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať ako am postupovať. 1. 12. 2019 som nastúpila do zamestnania s 3 mesačnou skúšobnú dobou, 9. 1. 2020 som bola objednaná na lekárske vyšetrenie, o ktorom zamestnávateľ vedel a sám mi ho aj podpísal. Dna 10. 1. Som nastúpila do práce pričom mi dal výpoveď v skúšobnej dobe. Výpoveď som neprebrala ani neodpísala. A od 10. 1. Som na PN ke. Môžete mi prosím poradiť čo mám spraviť ďalej. Nakoľko. Že výpoveď mi pošle poštou. ĎAKUJEM ZA RASU.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.01.2020)

Dobrý deň,

podľa Zákonníka práce sa dokument považuje za doručený aj vtedy, ak ho adresát odmietne prevziať. Ak ste 10.01.2020 odmietli prevziať a dal Vám skončenie v skúšobnej dobe písomne a nie ústne, tak potom je pracovný pomer platne skončený, a to v skúšobnej dobe (nie výpoveďou). Na tom nič nemení ani fakt, že ste na PN. Rovnako na tom, nič nezmení, ani ak by Vám poslal výpoveď poštou. Ak Vám ale len ústne oznámil, že končíte v skúšobnej dobe. Nie je to platné. Ak by Vám poslal oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe písomne, bude skončenie platné, aj keď ste na PN. Na skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe sa ochranná doba nevzťahuje. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Môže som mnou zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer ak som nastúpila do práce 17. 9. 2019 na skúšobnú dobu troch mesiacov a 28. 10. 2019 som zistila, že som tehotná v 12tt. V mesiaci november som si zobrala 7 dni voľno (z dôvodu prvotných vyšetrení) a v mesiaci december som chýbala 2. 12, 6. 12, a celý týždeň 9-13. 12., z dôvodu, že som chorá a čerpám si sick days, na ktoré mame nárok vo firme v počte 7dni. Ak by ma chceli vyhodiť, tak mi musí prísť oznámenie o skončení pracovnej zmluvy tri dni pred 17. 12. 2019- čo by bolo najneskôr zajtra (ak dobre počítam) a tiež moja druhá otázka -ak by ma aj vyhodili, potom budem mať nárok na materskú? (ta sa pravdepodobne vypočítava, ak by som rodila 21. 5. 2020, z príjmov predchádzajúce roka, čiže 2019, do, ktorého by spadalo aj skúšobné obdobie aj moja predchádzajúca práca. Ak som pracovala v roku 2019 od začiatu roka do mája (potom som sla na operáciu s nohami, kde som bola PN až do 17. 09. 2019 a ten deň som nastúpila do tejto novej práce, kde som ešte pár dni v skúšobnej dobe, - tak do materskej sa mi počíta aj obdobie kedy som bola PN? Ak nie, tak sa mi vie započítať aj príjem z roku 2018, kedy som pracovala? Pretože za posledné dva roky som pracovala dostatočný počet mesiacov na to, aby som materskú dostávala, ale neviem, či jej výška sa odvíja od toho, či zamestnaná som, alebo nie. Posledná otázka z mojej strany by znela, že ak som chorá, asi mám angínu, a predsa len by ma vyhodili ku koncu mojej skúšobnej doby, čo ješt k 17. 12. 2019- môžem ísť na PN v ochrannej dobe (platí pri skúšobnej dobe ochranná doba pre tehotné 8dni? ) ďakujem za info.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.12.2019)

Dobrý deň,

ak by s Vami chceli skončiť prac. pomer v skúšobnej dobe podľa § 72 Zákonníka práce, tak potom platí nasledovné:

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Ak sa chcete chrániť, musíte zamestnávateľovi písomne oznámiť, že ste tehotná. Následne s Vami môže skončiť pracovný pomer podľa § 72 len písomne, výnimočne a musí ho odôvodniť. Z odôvodnenia musí byť zrejmé to, či s Vami nekončí pracovný pomer práve kvôli tehotenstvu. V tomto je posilnená ochrana tehotnej ženy. 

Skúšobná doba by inak skončila 16.9.2019 (doba sa počíta inak než lehota), avšak skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok na strane zamestnanca (PN, lekárske vyšetrenia, sick days, atď) - súčet dní.  Takže de facto ste ešte stále v skúšobnej dobe.

Pokiaľ ide o otázky ohľadom nároku na materskú dávku, v tomto smere si Vás dovoľujem odkázať priamo na Sociálnu poisťovňu, nakoľko naša kancelária sa nevenuje právu sociálneho zabezpečenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, je možné uplatniť pokutu voči zamestnancovi, ktorý skončil pracovný pomer v priebehu skúšobnej doby? V pracovnej zmluve bola zahrnutá klauzula o vyčíslení nákladov na vzdelávanie zamestnanca v prípade ukončenia pracovného pomeru pred skončením pracovnej zmluvy. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.11.2019)

Z hľadiska zabezpečenia práv a povinností v pracovnom práve je Zákonník práce pomerne prísny. Upravuje iba tri zabezpečovacie inštitúty, a to dohodu o zrážkach zo mzdy, ručenie a zriadenie záložného práva. Inštitút pokuty, resp. zmluvnej pokuty nemožno v pracovnoprávnych vzťahoch platne dojednať. Navyše ak skončíte pracovný pomer v skúšobnej dobe, nejde o porušenie zmluvnej povinnosti, ale o výkon práva, ktorý nemôže byť sankcionovaný zmluvnou pokutou. Vzhľadom na uvedené zastávam názor, že nie je možné za daných okolností účinne uplatniť nárok zo zmluvnej pokuty.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Zdravím, dnes mi zaslal môj zamestnávateľ výpoveď ku dňu 18. 09. 2019. Dnes je 26. 09. 2019. Bez upozornenia. Pracovný pomer začal 07. 05. 2019. Vo výpovedi je uvedené, že v skúšobnej dobe podľa § 72 ZP, no skúšobná doba bola 3 mesiace, takže už je po skúšobnej dobe. Je tá výpoveď vôbec platná ? A prečo ma s tým oboznámili až tak neskoro ?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2019)

Dobrý deň, na vašu otázku uvádzame nasledovné .

Podľa ust. § 45  ZP v pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať. Platí súčasne, že skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca. Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná; skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu.

Pre skončenie prac. pomeru v skúšobnej sobe platí, že v skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.
Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť, vždy sa však musí jednať o dátum, ktorý spadá do skúšobnej doby.

 

Základnou otázkou vo vašom prípade je to, či v skúšobnej dobe ste neboli PN, prípadne u vás nenastali iné ďalšie prekážky v práci, ktoré skúšobnú dobu predlžujú.

Ak je odpoveď z vašej strany záporná, teda nenastali prekážky v práci na vašej strane, ktoré by skúšobnú dobu predlžovali (napr. § 141 ZP : napr. vyšetrenie, ošetrenie u lekára, sprevádzanie rod. príslušníka, PN a pod.), potom je skončenie prac. pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnávateľa neplatné. 

V súlade s ust. § 77 Zákonníka práce preto budete môcť podať žalobu o neplatnosť skončenia prac. pomeru v skúšobnej dobe a to v lehote do dvoch mesiacov od kedy sa mal pracovný pomer skončiť. V uvedenej lehote musí byť žaloba už doručená na súde. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Dna 5. 9. 2019 som nastúpila do zamestnania, momentálne som v skúšobnej dobe. K 16. 9. Chcem tento pomer ukončiť, ale zamestnávateľ so mnou nechce pomer rozviazať. Potrebujem od neho nejaké potvrdenie o ukončení pomeru? Ústne som mu ukončenie pomeru nahlásia včera (12. 9. ), písomne som chcela dnes, ale odmieta prijať moje tlačivo, preto som sa rozhodla poslať mu zrušenie prac. pomeru poštou, prvou triedou, doporučene, aby som mala potvrdenie z pošty, že mu zásielka bola doručená. Zásielka mu má dôjsť dna 16. 9. 2019 s dátumom ukončenia pracovného vzťahu 16. 9., nakoľko o mojom odchode už je informovaný. Budem môcť nastúpiť do nového zamestnania 17. 9. 2019 ? Ďakujem za informáciu, s pozdravom S. Takáčová 

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 72 Zákonníka práce platí :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že na skončenie prac. pomeru v skúšobnej dobe nepotrebujete súhlas zamestnávateľa.

Ust. § 72 ods. ZP hovorí o tom, že písomné oznámenie sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň 3 dni pred dňom, keď sa má prac. pomer skončiť; nedodržaním uvedenej lehote 3 dní ZP nespája neplatnosť skončenia prac. pomeru, uvedená lehota má len poriadkový charakter.

Oznámenie o skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe nepostačuje oznámiť zamestnávateľovi ústne.

V otázke  následne uvádzate, že zamestnávateľ odmietol prevziať vaše písomné oznámenie o skončení prac. pomeru zrejme ku dňu 16.9.2019 a preto ste sa rozhodli toto poslať poštou.

Ak vychádzame z ust. § 38 ZP o doručovaní, potom platí , že "účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne."

Otázkou však je či toto odmietnutie prijatia písomnosti, kde ste ho chceli zamestnávateľovi doručiť na osobné prevzatie v prípade sporu by ste vedeli preukázať (napr. potvrdenie svedka na listine o odmietnutí prevzatia zamestnávateľom).

Prevzatie zásielky zamestnávateľom viete zistiť na stránke Slov. pošty podľa podacieho čísla. Ak zamestnávateľ odmietne zásielku prevziať, vráti sa Vám, netreba ju otvárať a budete mať dôkaz o tom, čo obsahuje - otvorením zásielky by ste už následne nevedeli preukázať čo zásielka obsahovala v čase zaslania zamestnávateľovi.

Sme názoru, že do novej práce 17.9.2019 môžete nastúpiť.

Ďalej platí ust. § 75 Zákonníka práci a to, že  "pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

a) dobu trvania pracovného pomeru,

b) druh vykonávaných prác,

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,

e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, v pondelok 16. 9. 2019 je posledný deň mojej skúšobnej doby. Veľmi zvažujem, či v zamestnaní zostať, alebo prac.pomer ukončiť. V druhom mesiaci skúšobnej doby som bola požiadaná, resp. bolo mi oznámené, že budem zastupovať kolegyňu počas jej 3 týždňovej dovolenky. Brala som to ako výzvu, hoci som mala aj obavy, či to zvládnem. Predsa len, aj dnes mám ešte problémy s pracovnou náplňou aj sama za seba. Je to kancelársky typ práce vo výrobnej firme. Tie tri týždne boli naozaj kruté, hlavne ten posledný. Bola som v práci do večera takmer každý deň, dieťa som si takmer nevidela. Mala som dojem, že sa to na mňa valí z každej strany. Ale zvládla som to. Počas týchto troch týždňov bol nadriadený taktiež na dovolenke 2 týždne. Podpora nulová, atď. Keď sa vrátil, nemal ani toľko chochmesu, aby sa spýtal, ako to išlo. Nie to ešte, aby poďakoval. Ale ok., to je jeho vizitka charakteru. Chcem sa spýtať, keď sa rozhodnem ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, mám nárok na preplatenie nadčasových hodín, ktoré som odrobila počas skúšobnej doby, alebo mi prepadnú? Taktiež, vzniká nárok na RD počas skúšobnej doby? Ďakujem

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.09.2019)

Dobrý deň prajem,

rozumiem Vám. Rozhodnúť sa, či skončíte musíte Vy, pretože Vy viete čo je pre Vás najlepšie. Pokiaľ ide o skúšobnú dobu a preplatenie nadčasu, ak skončíte pracovný pomer v skúšobnej dobe, mali by ste tak urobiť písomne a doručiť to zamestnávateľovi. Nepotrebujete na to jeho súhlas. Nadčasy, ktoré ste odpracovali, pokiaľ ich máte evidované v dochádzke a išlo o situáciu, kedy bola zvýšená potreba práce, tak máte nárok na ich preplatenie. Skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe nezaniká nárok na ich preplatenie. Čo sa týka rodičovskej dovolenky, ak by ste išli na RD počas skúšobnej doby, môžete a za istých okolností (ak sa na Vás daná situácia vzťahuje) ste chránená aj pred skončením pracovného pomeru. 

Podľa § 72 ods. 1 Zákonníka práce totiž V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o zodpovedanie mojej otázky, ohľadom oznámenia ukončenia PP v skúšobnej dobe.
Pred nástupom do zamestnania som absolvovala prac. pohovor, na ktorom mi bolo vyhovené a ústne povolené v skúšobnej dobe počas 3 mesiacov čerpať dovolenku 11 dni (na, ktorú som samozrejme ešte právo nemala)
-nástup do zamestnania teda bol 1. 7. 2019
-pracovala som do 11. 7. 2019
-nástup dohodnutej 11 dňovej dovolenky bol od 12. 7. -26. 7. 2019
-po víkende som 29. 7. (pondelok) nastúpila normálne do práce
Žiaľ, stalo sa nepredvídané (a ochorela som) od 5. 8-20. 8. 2019 som bola PN.
Od 21. 8. som zas bežne v práci, ale, nakoľko sa mi ponúkla možnosť pracovať v inej firme s omnoho lepším finančným ohodnotením, chcela by som využiť v terajšom zamestnaní podanie oznámenia ukončenia PP v skúšobnej dobe.
Moja otázka by teda znela :
-môžem bezproblémovo písomnou formou oznámiť ukončenie PP v skúšobnej dobe (3 mesiace uvedené i v prac. zmluve) ?
-zamestnávateľ mi v august. výplate vyplatil i dovolenku čerpanú v júli (spomínaných 11 dni), nebudem mať problém pri oznámení ukončenia PP v skúšobnej dobe, keďže som bola i PN ? Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď. Erika.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.08.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 72 Zákonníka práce platí :

"(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že je potrebné písomne oznámiť zamestnávateľovi, že ukončujete pracovný pomer v skúšobnej dobe k Vami uvedenému dňu, ktorý však musí spadať do skúšobnej doby.

Ust. § 105 Zákonníka práce upravuje dovolenku za odpracované dni nasledovne :

"Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku."

U tohto zamestnávateľa nemáte ani 21 odpracovaných dní, preto Vám nevznikol nárok na dovolenku, nakoľko ako výkon práce sa na účely dovolenky neposudzuje ani doba dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca pre chorobu alebo úraz (§ 144a ods. 3 Zákonníka práce).
Keďže ste vyčerpali 11 dní dovolenky, bude musieť dôjsť k finančnému vyporiadaniu so zamestnávateľom v súlade s ust. § 117 Zákonníka práce, kde platí, že "zamestnanec je povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovolenku alebo jej časť, na ktorú stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol" a ust. § 131 ods.  Zákonníka práce ( zrážky zo mzdy a následne dohoda o zrážkach zo mzdy pre ďalšieho zamestnávateľa).

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, je platná výpoveď zo strany zamestnávateľa v skúšobnej dobe, keď mu toto zamestnávateľ neoznámil písomnou ani inou formou, so zamestnancom vôbec nekomunikoval, nereagoval na telefonáty ani správy a dozvedel sa o tom až pri preverovaní zaplatenia odvodov v zdrav. poisťovni.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2019)

Dobrý deň prajem,

ak máte na mysli výpoveď podľa § 62 a nasl. Zákonníka práce, tá musí byť písomná a doručená inak je neplatná. Skončenie prac. pomeru v skúšobnej dobe (ako právny úkon) by mal byť písomný, no ak aj nie je, tak nie je neplatný. Aj tak však musí byť doručený, a preto ak Vám nič nebolo doručené, potom tieto úkony skočenia prac. pomeru nie sú platné. Neplatnosť skončenia prac. pomeru však môžete žalobou uplatniť len v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, u zamestnávateľa som pracovala pár dni, potom som musela ísť na PN a zároveň som im oznámila, že neprídem. Navrhli mi, že spravia výpoveď dohodou, a že ju mám prísť podpísať. Poslali mi ju emailom k náhľadu a v jednom odseku je spomínané, že prehlasujem, že zo strany zamestnávateľa sú urovnané záväzky voči zamestnancovi. Pýtala som sa ich na to a oni tvrdia, že to je štandardná forma, a že to neovplyvní moju mzdu. Na inšpektoráte práce mi povedali, že by to tam nemalo byt. Obraciam sa na Vás s otázkou, či to reálne môže ovplyvniť vyplatenie mzdy, stravných lístkov a vyplatenie PN zo strany zamestnávateľa, ak to podpíšem. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.06.2019)

Dobrý deň, 

zamestnávateľ Vám zrejme poslal nejaké svoje tlačivo.

Len poznamenávame, že výpoveď dohodou Zákonník práce nepozná.

Z otázky usudzujeme, že u zamestnávateľa pracujete niekoľko dní a chcete skončiť pracovný pomer.

Potom je riešením z Vašej strany písomne doporučeným listom zamestnávateľovi oznámiť, že ukončujete pracovný pomer v skúšobnej dobe podľa ust. § 72 Zákonníka práce /citujeme/ :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

 

V prípade, že ste nemali dohodnutú skúšobnú dobu, potom v predloženom formulári o skončení prac. pomeru je treba len upraviť text, že pracovný pomer sa ukončuje k dohodnutému dňu bez uvedenia dôvodu. Vetu, kde je uvedené, že všetky záväzky zamestnávateľa voči zamestnancovi sú vyrovnané, treba z textu vynechať. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať ako to je s ukončením pracovného pomeru? Keď v zmluve je uvedené, že : , zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodli na skúšobnej dobe: bez skúšobnej doby" Ak je toto uvedené v pracovnej zmluve, tiež môžem z dna na deň dať výpoveď ako pri 3 mesačnej skúšobnej dobe. Či pri tomto prípade výpovedná doba trvá 1-2 mesiace. Pýtam sa preto lebo som dostal novú zmluvu a niektoré veci sa mi na nej nepáčia ako sú sfromulovane. Za odpoveď vopred Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2019)

Dobrý deň, 

pokiaľ ste prac. zmluvu podpísali, je platná a záväzná pre jej účastníkov.

Dojednanie skúšobnej doby nie je povinnou náležitosťou prac. zmluvy.

Možnosťou je dať výpoveď s jednomesačnou výpovednou dobou bez uvedenia dôvodu alebo skončiť prac. pomer dohodou.

Ak ste zmluvu ešte nepodpísali, žiadajte dojednanie skúšobnej doby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk