Máte
otázku?

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Nitra

Otázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť. Môj pracovný pomer začal dňa 27. 6. 2017 a mám trojmesačnú skúšobnú dobu. Musím informovať o ukončení pracovného pomeru do dátumu uplynutia skúšobnej doby? Vo zmluve sa nespomína, že by som mala tak urobiť tri dni vopred. Pokiaľ chcem poslať oznam doporučene, je potrebné, aby môj zamestnávateľ zásielku prevzal počas skúšobnej doby, inak je moje oznámenie neplatné? Alebo môže zásielku prevziať aj neskôr, a oznámenie bude stále platné? Nechcem sa ocitnúť v situácii, kde by som nestihla uplynutie trojmesačnej lehoty, a jeho neprevzatím by som nakoniec musela podať výpoveď, v ktorej by mi začala plynúť výpovedná lehota. Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď a prajem vám pekný deň.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Dobrý deň. Vaša otázka sa týka praktického uplatnenia inštitútu skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe, ako jedného zo zákonných spôsobov ukončenia pracovného pomeru.

 

Rozhodujúca právna úprava

 

Rozhodujúcu právnu úpravu skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe obsahuje ustanovenie § 72 Zákonníka práce, podľa ktorého platí, že:

„(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.“

 

Skúšobná doba

 

Nevyhnutným predpokladom skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe je platné dojednanie skúšobnej doby v pracovnej zmluve. Základná úprava skúšobnej doby je pritom obsiahnutá v ustanovení § 45 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonníka práce“). Z formálneho hľadiska je dôležité najmä to, aby zamestnávateľ so zamestnancom dohodol skúšobnú dobu v písomnej forme, pretože inak nie je skúšobná doba platne dojednaná.

Ak teda máte s Vašim zamestnávateľom platne dohodnutú skúšobnú dobu, máte prvá a základny predpoklad na to ,aby ste Váš pracovný pomer mohli ukončiť využitím inštitútu skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

 

Všeobecne ku skončeniu pracovného pomeru v skúšobnej dobe

 

Ako je už spomenuté vyššie, skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je jedným z viacerých spôsobov ukončenia pracovného pomeru (k tomu bližšie v ustanovení § 59 ods. 1 Zákonníka práce). A jeho nevyhnutným predpokladom je platné dojednanie samotnej skúšobnej doby.

Skúšobnú dobu zamestnávateľ so zamestnancom uzatvára predovšetkým z dôvodu preverenia skutočnosti, či si budú navzájom vyhovovať a či bude práca vykonávaná bez problémov. Pritom ak počas skúšobnej doby zamestnávateľ alebo zamestnanec zistia, že ich očakávania neboli naplnené, môžu jednoducho skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe podľa vyššie citovaného zákonného ustanovenia (§ 72 Zákonníka práce).

Po právnej stránke možno skončenie pracovného pomeru skúšobnej dobe, resp. oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe kvalifikovať ako jednostranný adresovaný právny úkon, a preto sa v danom prípade nevyžaduje súhlas druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu.

V skúšobnej dobe môže skončiť pracovný pomer tak zamestnávateľ, ako aj zamestnanec, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, avšak za predpokladu, že nie je ustanovené inak. S účinnosťou od 01.09.2011 je ustanovené inak v prípade, ak sa pracovný pomer v skúšobnej dobe končí s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou.

Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. Z uvedeného je zrejmé, že ak má zamestnávateľ záujem skončiť pracovný pomer s takouto zamestnankyňou, skončenie pracovného pomeru je zložitejšie v porovnaní so skončením pracovného pomeru s iným zamestnancom, ktorý uvádzané predpoklady nespĺňa.

Hoci Zákonník práce výslovne vyžaduje, aby sa písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru doručilo druhej strane aspoň tri dni predo dňom, kedy sa má pracovný pomer skončiť, ak sa táto lehota nedodrží, aj dôjde tak k platnému skončeniu pracovného pomeru. Uvedená lehota troch dní má totiž len tzv. poriadkový charakter.

Rovnako tak napriek tomu, že Zákonník práce explicitne vyžaduje písomnú formu oznámenia o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe, jej nedodržanie nespôsobuje neplatnosť skončenia pracovného pomeru. V praxi je však vhodnejšie realizovať spomenuté oznámenie v písomnej podobe, aby bolo v prípade potreby (napr. v súdnom konaní) preukázateľné, že ku skončeniu pracovného pomeru skutočne došlo. Výnimkou však opätovne tvorí osobitná kategória zamestnankýň, pretože ak sa pracovný pomer končí počas skúšobnej doby s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou, toto skončenie musí byť realizované písomne, inak je neplatné.

Čo sa týka dňa skončenia pracovného pomeru, tento deň musí byť v ešte rámci skúšobnej doby. Po uplynutí skúšobnej doby už nemožno spätne skončiť pracovný pomer v súlade s ustanovením § 72 Zákonníka práce. Po uplynutí skúšobnej doby totiž pracovný pomer pokračuje ďalej a možno ho skončiť jedine iným zákonným spôsobom uvádzaným v ustanovení § 59 Zákonníka práce.

Pracovný pomer sa skončí dňom, ktorý je uvedený v oznámení o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Pokiaľ by nastala situácia, že oznámenie bolo doručené v čase trvania skúšobnej doby a účastník ukončujúci pracovný pomer by ako deň skončenia uviedol deň, ktorý by bol mimo rámca skúšobnej doby, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa skúšobnej doby. Ak by účastník v oznámení neuviedol konkrétny deň skončenia pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dňom doručenia oznámenia o skončení pracovného pomeru druhému účastníkovi.

 

Záver

 

Pokiaľ máte ako zamestnankyňa záujem ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, je potrebné, aby ste oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe doručili zamestnávateľovi ešte počas plynutia skúšobnej doby (teoreticky stačí aj v posledný deň skúšobnej doby). V zmysle Zákonníka práce (ustanovenie § 38 ods. 3) by ste mali toto oznámenie doručiť na pracovisku alebo doporučenou zásielkou.

Aby ste sa vyhli prípadnému problému s doručovaním prostredníctvom poštového podniku, môžete oznámenie doručiť zamestnávateľovi osobne na pracovisku. V takom prípade Vám však odporúčam, aby ste si nechali od zamestnávateľa potvrdiť skutočnosť, že oznámenie o skončení pracovného pomeru prevzal.

Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby. Predpokladajme, že dnes, 19. februára, oznámim zamestnávateľovi, že končím pracovný pomer v skúšobnej dobe ku dňu 29. februára. Môže sa stať, že zamestnávateľ neakceptuje tento termín a stanoví mi skorší dátum ukončenia? Má na to právo, alebo musí akceptovať termín určený mnou? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(odpoveď odoslaná: 22.02.2024)

Dobrý deň,
na Váš prípad, teda skončenie pracovného pomeru sa vzťahuje ust. § 72 Zákonníka práce, teda skončenie v skúšobnej dobe, tento inštitút sa uplatní namiesto výpovede.

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.   (2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.   Bude postačovať, ak písomne oznámite zamestnávateľovi, že pracovný pomer končíte v skúšobnej dobe, pričom toto oznámenie zamestnávateľovi doručte aspoň tri dni pred plánovaným odchodom. Môže sa totiž stať, ze dáte skončenie pracovného pomeru o 10 dní a on Vám dá tiež skončenie ale o 3 dni. To jeho by bolo platné. Preto lepšie, počkať 3 dni pred termínom a nedávať mu to skôr. 
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, písomne som informovala zamestnávateľa o skončení pracovného pomeru počas skúšobnej doby v stanovenom termíne. Nastupujem na nové pracovné miesto. Chcela by som vedieť, či je potrebné ešte niečo podpisovať, akékoľvek výstupné dokumenty. Nie som v držbe žiadnych pracovných pomôcok, ako sú notebook alebo telefón, a nemám voči zamestnávateľovi žiadne finančné ani iné záväzky. Môže od mňa ešte niečo požadovať? Nastupujem do novej práce na základe nového trvalého pracovného pomeru. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(odpoveď odoslaná: 22.02.2024)

Dobrý deň, ak ste zamestnávateľovi oznámili písomnou formou skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, potom pracovný pomer skončil vami uvedneým dňom. Môžete zamestnávateĺa teraz požiadať o vydanie potvrdenia o zamestnaní v zmysle ust. § 75 Zákonníka práce, prípadne aj o pracovné hodnotenie :

"Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie."


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, nachádzam sa v skúšobnej dobe, a od 2. februára 2024 som na práceneschopnosti (PN). Siedmeho februára 2024 mi zamestnávateľ poslal SMS s informáciou, že môj pracovný pomer skončil k 2. februáru 2024. Je toto v súlade s právnymi predpismi? Môže zamestnávateľ ako deň skončenia pracovného pomeru uviesť dátum z minulosti? Aké kroky by som mala podniknúť v prípade, že to nie je v súlade so zákonom? Prosím o radu.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(odpoveď odoslaná: 08.02.2024)

Dobrý deň,vo vyššie uvedenje veci oznamujeme, že pracovný pomer sa nekončí poslaním SMS a už vôbec nie spätne.

Ak ste v skúšobnej dobe, zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer na základe písomného oznámenia, že k určitému dňu ukončuje pracovný pomer, pričom toto oznámenie sa má doručiť spravidlla aspoň 3 dni pred skončením pracovného pomeru, čo vyplýva z ust. § 72  Zákonníka práce :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. (2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

 

Po skončení práceneschopnosti musíte riadne za tohto stavu riadne nastúpiť do práce pravda za predpokladu, že nedôjde k oznámeniu o skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnávateľa v zmysle vyššie uvedeného zákonného ustanovenia.


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, dostala som výpoveď počas skúšobnej doby a chcela by som sa opýtať, či mám nárok ísť na práceneschopnosť (PN), pokiaľ si hľadám novú prácu.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(odpoveď odoslaná: 06.02.2024)

Dobrý deň, prípadná práceneschopnosť a skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe sú dve diametrálne rozdielen veci, ktoré nesúvisia. Ak ste chorá a lekár uzná, že budete práceneschopná, rozhodne o tom ošetrujúci lekár bez ohľadu na to, či ste v skúšobnej dobe alebo nie. Ak vám už bolo oznámené zo strany zamesntávateľa, že váš pracovný pomer končí k určitému dňu počas trvania skúšobnej doby, ak sa cítte byť nemocná, kontaktujte osobne príslušného lekára čo najskoršie.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, som v skúšobnej dobe, ktorá trvá do 7.2.2024. Avšak chcem ukončiť pracovný pomer ku dňu 31.1.2024. Ktorý deň bude mojím posledným pracovným dňom, keď ešte musím chodiť do zamestnania? Je potrebné, aby som uviedol dôvod môjho odchodu z práce počas skúšobnej doby? Požaduje to odo mňa zamestnávateľ. Ktorý paragraf upravuje tento postup? Ďakujem veľmi pekne za čo najrýchlejšiu odpoveď. S pozdravom, H.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(odpoveď odoslaná: 25.01.2024)

Dobrý deň, ak chcete ukončiť pracovný pomer k 31.1.2024, ktorý spadá do skúšobnej doby, potom posledným pracovným dňom je uvedneý deň 31.1.2024. Vy nie ste povinná uviesť dlvod skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe a zamestnávateľ vás k tomu nemôže nijako donútiť. Vy ale dôvod  skončenia pracovného pometu v skúšobnej dobe uviesť môžete.

Podľa ust. § 72 Zákonníka práce platí :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. (2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa v zmysle ust. § 72 Zákonníka práce doručuje druhému účastníkovi pracovného pomeru, vo vašom prípade zamestnávateľovi, spravidla aspoň 3 dni pred dňom, kedy sa má pracovný pomer skončiť. Písomné oznámenie doručte zamestnávateľovi napr. zajtra 26.1.2024, prípadne dňa 29.1.2024 proti podpisu, aby ste mali doklad o tom, že vaše písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru prevzal. Nedodržanie uvedenej lehoty 3 dní neznamená, že skončenie pracovného pomeru je neplatné. Ide len o to, aby aj zamestnávateľ sa vedel zariadiť a obsadil vaše pracovné miesto iným zamestnancom.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj šéf ma zavolal a požiadal ma, aby som podpísal dokument o ukončení pracovného pomeru počas skúšobnej doby. Tento dokument bol vyhotovený 4. januára a oznamuje skončenie pracovného pomeru s účinnosťou od 5. januára. Problém však je, že mi šéf neposkytol písomné oznámenie tri dni vopred, ako to vyžaduje zákon. Keď som mu naznačil, že to neurobil, trval na tom, že to nebolo nevyhnutné. V pracovnej zmluve, ktorú som podpisoval 6. novembra 2023, sa píše: 1. Skúšobná doba je dojednaná na 3 mesiace. 2. V prípade, že ktorákoľvek zo strán chce ukončiť pracovný pomer, je potrebné doručiť druhej strane písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru spravidla aspoň tri dni vopred. Nakoľko som pri podpise tohto dokumentu nemal pri sebe zmluvu a bol som zavádzaný nadriadeným, že žiadna takáto klauzula neexistuje, chcem sa informovať, či nedošlo k pochybeniu zo strany zamestnávateľa a či je táto zmluva o skončení pracovného pomeru vôbec platná. Plánujem sa v nedeľu dostaviť do práce a pokračovať v naplánovaných smenách, pokiaľ mi nebude doručené to písomné oznámenie, pretože podľa Zákonníka práce ako aj podľa mojej zmluvy nebol splnený predpísaný postup pre platnosť zmluvy o skončení pracovného pomeru počas skúšobnej doby. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(odpoveď odoslaná: 06.01.2024)

Dobrý deň,

nejde o zmluvu ako píšete Vy ale ide o písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru.

Pri doručení oznámenia skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe, nie je potrebné dodržať trojdňovú lehotu, pod sankciou neplatnosti. Inak by bolo v Zákonníku práce napísané, že v prípade nedodržania tejto lehoty, bude oznámenie neplatné. Zákonník práce pri tejto lehote uvádza pojem "spravidla aspoň 3 dni". 

Váš zamestnávateľ nemá povinnosť doručovať Vám nové oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Oznámenie je platné tak, ako Vám bolo pôvodne odovzdané. 

Podľa § 72 Zákonníka práce, "V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, od 1. júna 2023 pracujem v novej firme, pričom skúšobná doba mi končí 31. augusta 2023. Neplánujem však zostať dlhšie. V pracovnej zmluve mám podpísané ustanovenie paragrafu 62 ods. 8 Zákonníka práce a nechcem platiť peňažnú náhradu zamestnávateľovi. Kedy a ktorý deň by som mal podať výpoveď? Je to 31. augusta alebo až 1. septembra? Môžem to urobiť poštou alebo musím prísť osobne? Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(odpoveď odoslaná: 22.08.2023)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že chcete ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, ktorá končí dňom 31.8.2023. Ak je to tak, potom netreba podávať výpoveď, ale v súlade s ust. § 72 Zákonníka práce oznámiť písomne zamestnávateľovi, že ku konkrétnemu dňu, ktorý musí byť najneskoršie deň 31.8. 2023, že ukončujete pracovný pomer. Dôvod skončenia pracovného pomeru uvádzať nemusíte, ale môžete. Súhlas zamestnávateľa na skončenie pracovného pomeru nepotrebujete.

Citujeme ust. § 72 Zákonníka práce :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. (2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

 

 

Písomné oznámenie môžete poslať poštou doporučene alebo osobne proti podpisu doručiť zamesntávateľovi.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Zamestnala som sa v jednej firme a do práce som nastúpila 1. 2. 2023. Odpracovala som však iba do 3. 2. 2023. Božiaľ, nemohla som pokračovať zo zdravotných dôvodov a momentálne som na PN. Personalistka mi volala a povedala, že by som sa mala zastaviť vo firme, aby som im podpísala novú pracovnú zmluvu. Problematika je v tom, že v pôvodnej pracovnej zmluve je nesprávne uvedený rok nástupu - rok 2022. Môžu ma nútiť, aby som im podpísala správnu pracovnú zmluvu? Obávam sa, že ak im ju podpíšem, môžu mi dať výpoveď v skúšobnej dobe, aj keď som na PN. Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(odpoveď odoslaná: 06.03.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak ste v súčasnosti práceneschopná, nie ste povinná dostaviť sa do práce. Ste povinná dodržiavať liečebný režim v zmysle zákona o sociálnom poistení.

Možnosťou na strane zamestnávateľa je poslať Vám opravenú pracovnú zmluvu poštou, prípadne počkať, kým do práce po skončení práceneschopnosti nastúpite. Okolnosť, že v pracovnej zmluve je uvedený nesprávny dátum vzniku pracovného pomeru, nemá vplyv na plynutie skúšobnej doby, keďže do práce ste nastúpili dňa 1.3.2023. Pracovná zmluva s poukázavním na ust. § 1 ods. 4 Zákonníka práce a ust. § 37 ods. 3 Obč. zákonníka je platná /"Právny úkon nie je neplatný pre chyby v písaní a počítaní, ak je jeho význam nepochybný."/.

Okolnosť, že ste práceneschopná v skúšobnej dobe neznamená, že zamestnávateľ s Vami nemôže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe v zmysle ust. § 72 Zákonníka práce :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. (2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, som momentálne na PN a oznámila som to svojmu zamestnávateľovi. Ten mi povedal, že ma prepustí, ak budem naďalej na PN. Zatiaľ mi ešte neprišla výpoveď, vraj ju dostanem keď si prídem po výplatu 23. 12. Platí táto výpoveď a odkedy?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(odpoveď odoslaná: 14.12.2022)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí, že skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe sa ukončuje písomnou formou podľa § 72 Zákonníka práce :

"V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné."

V skúšobnej dobe sa nekončí pracovný pomer výpoveďou, ale písomným oznámením, pričom písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Telefonické oznámenie o skončení pracovného pomeru i keď v skúšobnej dobe nemá právne účinky.


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím o radu v prípade skončenia pracovného pomeru počas skúšobnej doby. Skúšobnú pracovnú dobu mám stanovenú na dva mesiace. Je možné ukončiť pracovný pomer aj skôr, alebo musím odpracovať celé dva mesiace? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(odpoveď odoslaná: 25.11.2022)

Dobrý deň,
skúšobnú dobu nemusíte odpracovať celú a teda ak chcete skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe je potrebné oznámiť zamestnávateľovi písomne, že ukončujete pracovný pomer v skúšobnej dobe k určitému dňu v rámci skúšobnej doby. Toto oznámenie z Vašej strany je potrebné zaslať zamestnávateľovi spravidla 3 dni pred skončením pracovného pomeru. Dôvod skončenia pracovného pomeru môžete, ale nemusíte uviesť. Súhlas zamestnávateľa na skončenie pracovného pomeru nepotrebujete.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.