Máte
otázku?

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Nitra

Otázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť. Môj pracovný pomer začal dňa 27. 6. 2017 a mám trojmesačnú skúšobnú dobu. Musím informovať o ukončení pracovného pomeru do dátumu uplynutia skúšobnej doby? Vo zmluve sa nespomína, že by som mala tak urobiť tri dni vopred. Pokiaľ chcem poslať oznam doporučene, je potrebné, aby môj zamestnávateľ zásielku prevzal počas skúšobnej doby, inak je moje oznámenie neplatné? Alebo môže zásielku prevziať aj neskôr, a oznámenie bude stále platné? Nechcem sa ocitnúť v situácii, kde by som nestihla uplynutie trojmesačnej lehoty, a jeho neprevzatím by som nakoniec musela podať výpoveď, v ktorej by mi začala plynúť výpovedná lehota. Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď a prajem vám pekný deň.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Dobrý deň. Vaša otázka sa týka praktického uplatnenia inštitútu skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe, ako jedného zo zákonných spôsobov ukončenia pracovného pomeru.

 

Rozhodujúca právna úprava

 

Rozhodujúcu právnu úpravu skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe obsahuje ustanovenie § 72 Zákonníka práce, podľa ktorého platí, že:

„(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.“

 

Skúšobná doba

 

Nevyhnutným predpokladom skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe je platné dojednanie skúšobnej doby v pracovnej zmluve. Základná úprava skúšobnej doby je pritom obsiahnutá v ustanovení § 45 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonníka práce“). Z formálneho hľadiska je dôležité najmä to, aby zamestnávateľ so zamestnancom dohodol skúšobnú dobu v písomnej forme, pretože inak nie je skúšobná doba platne dojednaná.

Ak teda máte s Vašim zamestnávateľom platne dohodnutú skúšobnú dobu, máte prvá a základny predpoklad na to ,aby ste Váš pracovný pomer mohli ukončiť využitím inštitútu skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

 

Všeobecne ku skončeniu pracovného pomeru v skúšobnej dobe

 

Ako je už spomenuté vyššie, skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je jedným z viacerých spôsobov ukončenia pracovného pomeru (k tomu bližšie v ustanovení § 59 ods. 1 Zákonníka práce). A jeho nevyhnutným predpokladom je platné dojednanie samotnej skúšobnej doby.

Skúšobnú dobu zamestnávateľ so zamestnancom uzatvára predovšetkým z dôvodu preverenia skutočnosti, či si budú navzájom vyhovovať a či bude práca vykonávaná bez problémov. Pritom ak počas skúšobnej doby zamestnávateľ alebo zamestnanec zistia, že ich očakávania neboli naplnené, môžu jednoducho skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe podľa vyššie citovaného zákonného ustanovenia (§ 72 Zákonníka práce).

Po právnej stránke možno skončenie pracovného pomeru skúšobnej dobe, resp. oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe kvalifikovať ako jednostranný adresovaný právny úkon, a preto sa v danom prípade nevyžaduje súhlas druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu.

V skúšobnej dobe môže skončiť pracovný pomer tak zamestnávateľ, ako aj zamestnanec, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, avšak za predpokladu, že nie je ustanovené inak. S účinnosťou od 01.09.2011 je ustanovené inak v prípade, ak sa pracovný pomer v skúšobnej dobe končí s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou.

Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. Z uvedeného je zrejmé, že ak má zamestnávateľ záujem skončiť pracovný pomer s takouto zamestnankyňou, skončenie pracovného pomeru je zložitejšie v porovnaní so skončením pracovného pomeru s iným zamestnancom, ktorý uvádzané predpoklady nespĺňa.

Hoci Zákonník práce výslovne vyžaduje, aby sa písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru doručilo druhej strane aspoň tri dni predo dňom, kedy sa má pracovný pomer skončiť, ak sa táto lehota nedodrží, aj dôjde tak k platnému skončeniu pracovného pomeru. Uvedená lehota troch dní má totiž len tzv. poriadkový charakter.

Rovnako tak napriek tomu, že Zákonník práce explicitne vyžaduje písomnú formu oznámenia o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe, jej nedodržanie nespôsobuje neplatnosť skončenia pracovného pomeru. V praxi je však vhodnejšie realizovať spomenuté oznámenie v písomnej podobe, aby bolo v prípade potreby (napr. v súdnom konaní) preukázateľné, že ku skončeniu pracovného pomeru skutočne došlo. Výnimkou však opätovne tvorí osobitná kategória zamestnankýň, pretože ak sa pracovný pomer končí počas skúšobnej doby s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou, toto skončenie musí byť realizované písomne, inak je neplatné.

Čo sa týka dňa skončenia pracovného pomeru, tento deň musí byť v ešte rámci skúšobnej doby. Po uplynutí skúšobnej doby už nemožno spätne skončiť pracovný pomer v súlade s ustanovením § 72 Zákonníka práce. Po uplynutí skúšobnej doby totiž pracovný pomer pokračuje ďalej a možno ho skončiť jedine iným zákonným spôsobom uvádzaným v ustanovení § 59 Zákonníka práce.

Pracovný pomer sa skončí dňom, ktorý je uvedený v oznámení o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Pokiaľ by nastala situácia, že oznámenie bolo doručené v čase trvania skúšobnej doby a účastník ukončujúci pracovný pomer by ako deň skončenia uviedol deň, ktorý by bol mimo rámca skúšobnej doby, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa skúšobnej doby. Ak by účastník v oznámení neuviedol konkrétny deň skončenia pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dňom doručenia oznámenia o skončení pracovného pomeru druhému účastníkovi.

 

Záver

 

Pokiaľ máte ako zamestnankyňa záujem ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, je potrebné, aby ste oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe doručili zamestnávateľovi ešte počas plynutia skúšobnej doby (teoreticky stačí aj v posledný deň skúšobnej doby). V zmysle Zákonníka práce (ustanovenie § 38 ods. 3) by ste mali toto oznámenie doručiť na pracovisku alebo doporučenou zásielkou.

Aby ste sa vyhli prípadnému problému s doručovaním prostredníctvom poštového podniku, môžete oznámenie doručiť zamestnávateľovi osobne na pracovisku. V takom prípade Vám však odporúčam, aby ste si nechali od zamestnávateľa potvrdiť skutočnosť, že oznámenie o skončení pracovného pomeru prevzal.

Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, od 1. júna 2023 pracujem v novej firme, pričom skúšobná doba mi končí 31. augusta 2023. Neplánujem však zostať dlhšie. V pracovnej zmluve mám podpísané ustanovenie paragrafu 62 ods. 8 Zákonníka práce a nechcem platiť peňažnú náhradu zamestnávateľovi. Kedy a ktorý deň by som mal podať výpoveď? Je to 31. augusta alebo až 1. septembra? Môžem to urobiť poštou alebo musím prísť osobne? Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(odpoveď odoslaná: 22.08.2023)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že chcete ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, ktorá končí dňom 31.8.2023. Ak je to tak, potom netreba podávať výpoveď, ale v súlade s ust. § 72 Zákonníka práce oznámiť písomne zamestnávateľovi, že ku konkrétnemu dňu, ktorý musí byť najneskoršie deň 31.8. 2023, že ukončujete pracovný pomer. Dôvod skončenia pracovného pomeru uvádzať nemusíte, ale môžete. Súhlas zamestnávateľa na skončenie pracovného pomeru nepotrebujete.

Citujeme ust. § 72 Zákonníka práce :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. (2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

 

 

Písomné oznámenie môžete poslať poštou doporučene alebo osobne proti podpisu doručiť zamesntávateľovi.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Zamestnala som sa v jednej firme a do práce som nastúpila 1. 2. 2023. Odpracovala som však iba do 3. 2. 2023. Božiaľ, nemohla som pokračovať zo zdravotných dôvodov a momentálne som na PN. Personalistka mi volala a povedala, že by som sa mala zastaviť vo firme, aby som im podpísala novú pracovnú zmluvu. Problematika je v tom, že v pôvodnej pracovnej zmluve je nesprávne uvedený rok nástupu - rok 2022. Môžu ma nútiť, aby som im podpísala správnu pracovnú zmluvu? Obávam sa, že ak im ju podpíšem, môžu mi dať výpoveď v skúšobnej dobe, aj keď som na PN. Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(odpoveď odoslaná: 06.03.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak ste v súčasnosti práceneschopná, nie ste povinná dostaviť sa do práce. Ste povinná dodržiavať liečebný režim v zmysle zákona o sociálnom poistení.

Možnosťou na strane zamestnávateľa je poslať Vám opravenú pracovnú zmluvu poštou, prípadne počkať, kým do práce po skončení práceneschopnosti nastúpite. Okolnosť, že v pracovnej zmluve je uvedený nesprávny dátum vzniku pracovného pomeru, nemá vplyv na plynutie skúšobnej doby, keďže do práce ste nastúpili dňa 1.3.2023. Pracovná zmluva s poukázavním na ust. § 1 ods. 4 Zákonníka práce a ust. § 37 ods. 3 Obč. zákonníka je platná /"Právny úkon nie je neplatný pre chyby v písaní a počítaní, ak je jeho význam nepochybný."/.

Okolnosť, že ste práceneschopná v skúšobnej dobe neznamená, že zamestnávateľ s Vami nemôže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe v zmysle ust. § 72 Zákonníka práce :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. (2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, som momentálne na PN a oznámila som to svojmu zamestnávateľovi. Ten mi povedal, že ma prepustí, ak budem naďalej na PN. Zatiaľ mi ešte neprišla výpoveď, vraj ju dostanem keď si prídem po výplatu 23. 12. Platí táto výpoveď a odkedy?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(odpoveď odoslaná: 14.12.2022)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí, že skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe sa ukončuje písomnou formou podľa § 72 Zákonníka práce :

"V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné."

V skúšobnej dobe sa nekončí pracovný pomer výpoveďou, ale písomným oznámením, pričom písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Telefonické oznámenie o skončení pracovného pomeru i keď v skúšobnej dobe nemá právne účinky.


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím o radu v prípade skončenia pracovného pomeru počas skúšobnej doby. Skúšobnú pracovnú dobu mám stanovenú na dva mesiace. Je možné ukončiť pracovný pomer aj skôr, alebo musím odpracovať celé dva mesiace? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(odpoveď odoslaná: 25.11.2022)

Dobrý deň,
skúšobnú dobu nemusíte odpracovať celú a teda ak chcete skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe je potrebné oznámiť zamestnávateľovi písomne, že ukončujete pracovný pomer v skúšobnej dobe k určitému dňu v rámci skúšobnej doby. Toto oznámenie z Vašej strany je potrebné zaslať zamestnávateľovi spravidla 3 dni pred skončením pracovného pomeru. Dôvod skončenia pracovného pomeru môžete, ale nemusíte uviesť. Súhlas zamestnávateľa na skončenie pracovného pomeru nepotrebujete.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mám nárok na PN aj keď som v skúšobnej dobe a dostal som výpoveď. Ešte som ju nepodpísal, pretože som dnes na PN a zavolali mi, že by som mal prísť podpísať výpoveď. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(odpoveď odoslaná: 02.11.2022)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že pracovný pomeru v skúšobnej dobe sa končí na základe písomného oznámenia jedného z účastníkov zmluvy a to oznámením o skončení pracovného pomeru v súlade s ust. §  72 Zákonníka práce, a teda nie výpoveďou z pracovného pomeru. Zamestnávateľ by mal toto vedieť.  Nie ste povinný na výzvu zamestnávateľa reagovať a teda dostaviť sa na pracovisko k prevzatiu výpovede, lebo ste práceneschopný.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: Ak som v skúšobnej dobe a som na PN (pracovnej neschopnosti), môže zamestnávateľ počas PN ukončiť pracovný pomer? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(odpoveď odoslaná: 19.10.2022)

Dobrý deň,
na skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe sa nevzťahuje ochranná doba, ktorú upravuje Zákonníka práce v ktorej je zakázané dať zamestnancovi z určitých dôvodov výpoveď. Preto môže s Vami skončiť pracovný pomer aj v skúšobnej dobe. Jedine, žeby ste boli na PN kvôli napr. tehotenstvu. vtedy zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Moja trojmesačná skúšobná doba končí 3. novembra. Medzitým som na pracovnej neschopnosti. Môže mi byť ukončená pracovná zmluva aj keď som na pracovnej neschopnosti? Alebo až po jej skončení?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(odpoveď odoslaná: 19.10.2022)

Dobrý deň,
na skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe sa žiaľ nevzťahuje ochranná doba, ako je tomu pri výpovedi. Preto aj keď ste na PN, môže byť s Vami skončený pracovný pomer v skúšobnej dobe. 

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám pracovnú zmluvu na dobu určitú, teda do konca novembra. Môžem odísť skôr ako koncom novembra? V zmluve je napísané, že mám dať mesačnú výpovednú lehotu. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(odpoveď odoslaná: 01.10.2022)

Dobrý deň,
skôr viete z práce odísť iba ak so zamestnávateľom podpíšete dohodu o skončení pracovného pomeru. Ak k dohode nedôjdete, budete musieť podať výpoveď a čakať kým uplynie výpovedná doba.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či ak som v skúšobnej dobe a dám písomne ukončenie pracovného pomeru tri dni pred skončením, musím ešte ísť do práce? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(odpoveď odoslaná: 22.08.2022)

Dobrý deň, áno, máte ísť ešte riadne do práce, a to z dôvodu, že pracovný pomer skončí dňom, ktorým oznámite zamestnávateľovi skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, pravda okrem prípadov, že by ste boli práceneschopná prípadne mali prekážku v práci na strane zamestnanca v zmysle ust. § 141 Zákonníka práce /napr. návšteva lekára a pod./


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na ukončenie pracovného pomeru. Nastúpil som do nového zamestnania 1. 7. 2022. Chcem ukončiť pracovný pomer čo najskôr, pretože som si predstavoval inú prácu a psychicky ani fyzicky ju nevládzem zvládnuť. Všimol som si, že v pracovnej zmluve mám napísaný pracovný pomer na dobu neurčitú s trojmesačnou skúšobnou dobou. Kedy môžem odísť čo najskôr? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(odpoveď odoslaná: 26.07.2022)

Dobrý deň,
podľa § 72 Zákonníka práce:

V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Vzhľadom na špecificky upravenú platnosť úkonov v pracovnom práve, nemusí byť oznámenie o skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe písomné. Môžete ho poslať aj emailom, či vykonať ústne a bude platné. Dôležité však je mať dôkaz. Ideálne je ho samozrejme urobiť písomne, prípadne aspoň poslať emailom. 

Zákon síce hovorí o 3 dňoch vopred, ale ani tie nemusíte dodržať. 

Môžete tak skončiť aj dnes, ak doručíte oznámenie zamestnávateľovi.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava