POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Trnava

Otázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, po koľkých rokoch sa vymazáva register trestov. Ďakujem.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

Dobrý deň. pokiaľ ide o vymazanie registra trestov, vaša otázka smeruje k trestnoprávnemu inštitútu zahladenia odsúdenia, uplatnením ktorého dochádza k výmazu záznamu o trestnom čine vo výpise registra trestov. V zmysle ustanovenia § 93 ods. 1 Trestného zákona „ak bolo odsúdenie zahladené, hľadí sa na páchateľa, ako keby nebol odsúdený“. Súčasne je však potrebné poukázať na fakt, že v prípade zahladenia odsúdenia sa záznam o trestnom čine neobjaví vo výpise z registra trestov, avšak v odpise registra trestov zostáva. Spôsob, akým dochádza k zahladeniu odsúdenia je odlišný predovšetkým v závislosti od druhu trestu a dĺžky jeho trvania. Okrem nepodmienečného trestu odňatia slobody, pri všetkých ostatných trestoch dochádza k zahladeniu ich vykonaním (napr. pri peňažnom treste jeho zaplatením a pod.). Pri podmienečných trestoch odňatia slobody platí, že ak sa odsúdený po skončení skúšobnej doby osvedčil, hľadí sa na neho akoby nebol odsúdený. Pri nepodmienečnom treste odňatia slobody platí, že súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej tri, päť alebo desať rokov, v závislosti od samotnej dĺžky trvania trestu odňatia slobody (podrobne v ustanovení § 92 ods. 1 Trestného zákona). Pri uplatnení inštitútu zahladenia odsúdenia podľa ustanovenia § 92 ods. 1 Trestného zákona je potrebné uvedomiť si, že na takého zahladenia odsúdenia nie je právny nárok, čo vyplýva zo zákonnej dikcie „súd môže zahladiť odsúdenie“. Na záver je potrebné dodať, že vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže dôjsť k zahladeniu odsúdenia aj pred uplynutím zákonom požadovaných lehôt (viď. ustanovenie § 92 ods. 3 Trestného zákona).

Trápi vás "Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, potrebujem vymazať záznamy z registra trestov kvôli práci, inak ma neprijmú. Čo mám robiť?

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 21.10.2023)

Dobrý deň,
na to, aby Vám bol trest z registra trestov vymazaný, tak je potrebné podať žiadosť o zahladenie odsúdenia. Túto otázku upravuje ust. § 92 Trestného zákona:

(1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov, b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok, c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok. (2) Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním. (3) Ak odsúdený preukázal po výkone alebo odpustení trestu alebo premlčaní jeho výkonu svojím vzorným správaním, že sa napravil, môže súd zahladiť odsúdenie na žiadosť odsúdeného i pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1. (4) Doba uvedená v odseku 1 sa v prípade, že sa u podmienečne prepusteného a podmienečne prepusteného s dohľadom má za to, že trest bol vykonaný dňom, keď odsúdený bol podmienečne prepustený, spravuje dĺžkou skutočného výkonu trestu. Ak bol trest zmiernený rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky, spravuje sa dĺžkou trestu takto zmierneného. (5) Odsúdenie sa zahladzuje, ak to nariadi prezident Slovenskej republiky na základe svojho práva zahládzať odsúdenie formou milosti alebo amnestie.   Príslušným súdom na ktorý treba uvedenú žiadosť poslať je súd v zmysle ust. § 470 ods. 1 Trestného poriadku:   O zahladení odsúdenia rozhoduje predseda senátu okresného súdu, v ktorého obvode odsúdený v čase podania návrhu má bydlisko alebo kde naposledy mal bydlisko.   Po zahladení odsúdenia sa na Vás bude hľadieť, ako keby ste odsúdený neboli. 
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, prosím o pomoc. Ak bol pravoplatne vyhovorený finančný trest, ktorý bol zo strany vinníka zaplatený, kedy sa robí výmaz z registra trestov a akým spôsobom? Je to potrebné, pretože budem potrebovať výpis pre nové zamestnanie. Ďakujem za informáciu.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 17.10.2023)

Dobrý deň, ak bol niekto odsúdený na peňažný trest, potom platí, že jeho vykonaním sa tento trest považuje za zahladený. Uvedené ustanovuje ust § 92 ods. 2 Trestného zákona: "Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním"

Vzhľadom na uvedené, môže vinník pokojne požiadať o výpis z registra trestov, tento mu vydajú napr.aj na pošte. Vo výpise sa neuvádzajú tresty, ktoré boli zahladené. Tieto sa uvádzajú iba v odpise z registra trestov. 

 


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, prosím vás, po koľkých rokoch sa mi vymaže záznam v registri trestov? Bol som asi pred 6 rokmi odsúdený nepodmienečne na 8 mesiacov. Ďakujem.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 27.01.2023)

Dobrý deň, ak ste boli odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody, potom súd môže rozhodnúť o zahladení vášho odsúdenia, za predpokladu, že splníte podmienky ustanovené zákonom pre zahladenie.

Uvedené podmienky ustanovuje ust. § 92 ods. 1 Trestného zákona a síce, ak ste boli odsúdený na 8 mesiacov, potom vám súd môže zahladiť odsúdenie, ak ste viedli po výkone trestu riadny život nepretržite po dobu najmenej troch rokov.

Vzhľadom na uvedené, v prípade trestu odňatia slobody teda k zahladeniu nedochádza automaticky. O toto je potrebné súd požiadať osobitnou žiadosťou o zahladenie odsúdenia. Ak bude mať súd za to, že ste v zákonom stanovenej dobe po vykonaní trestu viedli riadny život, je pravdepodobné, že k zahladeniu vášho odsúdenia pristúpi, dôsledkom čoho budete mať čistý register. 


Trápi vás "Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, kedy sa krádež pod podmienkou 10 mesiacov vymaže z registra trestov?

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 21.12.2022)

Dobrý deň, ak ste boli odsúdený na trest odňatia slobody podmienečne, platí, že ak ste sa ako odsúdený po skončení skúšobnej doby osvedčil, hľadí sa na vás akoby ste odsúdený neboli. V zmysle ust. § 50 ods. 4 trestného zákona platí, že ak súd do jedného roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie o osvedčení sa odsúdeného v skúšobnej dobe bez toho, aby mal na tom odsúdený vinu, platí zákonná fikcia, že odsúdený sa v skúšobnej dobe osvedčil. 

To znamená, že ak súd vo vašom prípade vyslovil, že ste sa v skúšobnej dobe osvedčil alebo aj ak súd o osvedčení nerozhodol, avšak uplynula vyššie uvedená lehota, dôsledkom čoho nastala zákonná fikcia osvedčenia sa odsúdeného, podľa § 50 ods. 7 Trestného zákona sa na vás hľadí ako keby ste neboli odsúdený. To znamená, že odo dňa právoplatnosti uznesenia o osvedčení sa alebo odo dňa uplynutia zákonom stanovenej lehoty po skúšobnej dobe sa na vás hľadí ako keby ste neboli odsúdený, t.j. dochádza k zahladeniu odsúdenia priamo zo zákona. Toto sa prejaví aj v registri trestov tak, že vo výpise z registra trestov už nebude o odsúdení žiadna zmienka. Preto o výmaz z registra trestov v prípade podmienečného odsúdenia (za predpokladu vyššie splnených podmienok) nie je potrebné žiadať. 


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, za aký čas sa zmaže register trestov.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 22.09.2022)

Dobrý deň,

výmaz z registra trestov je spojený s inštitútom zahladenia odsúdenia. Preto až potom ako bude vaše odsúdenie zahladené, dochádza k výmazu z registra trestov. Trestný zákon v ust. § 93 ods. 1 výslovne uvádza, že "Ak bolo odsúdenie zahladené, hľadí sa na páchateľa, ako keby nebol odsúdený."

K zahladeniu odsúdenia pri odsúdení na trest odňatia slobody súd môže pristúpiť potom, ako odsúdený viedol po zákonom ustanovenú dobu riadny život. Jej dĺžka vždy závisí od toho, na koľko rokov trestu odňatia slobody bol páchateľ odsúdený.

V zmysle ust. § 92 ods. 1 platí, že : 

"Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej

a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,

b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok."

 Súd však môže na žiadosť odsúdeného k zahladeniu odsúdenia  pristúpiť aj skôr ako pred uplynutím zákonom ustanovenej doby za predpokladu, že odsúdený po výkone trestu svojím vzorným správaním preukázal, že sa napravil. 

Ak ste však boli odsúdený na iný trest ako je trest odňatia slobody, potom k zahladeniu takéhoto trestu dôjde jeho vykonaním. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Keď som bol odsúdený ako mladistvý na tri mesiace, potreboval by som výpis z registra trestov pre zamestnanie. Neviem však, či tam ešte budú nejaké záznamy, alebo sa to automaticky vymaže po približne 25 rokoch.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 05.05.2022)

Dobrý deň,
ak ste boli odsúdený nepodmienečne, nevymaže sa to automaticky. Je nutné požiadať o tzv. zahladenie odsúdenia. Až následne sa záznam odstráni z výpisu, ale zostane v odpise. Ak by v zamestnaní chceli od Vás odpis z registra trestov a nie výpis, tak Vám ani zahladenie nepomôže.


Trápi vás "Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, odsedel som päťročný trest odňatia slobody. Bol som prepustený v auguste 2021 a chcel by som sa informovať, či mám možnosť požiadať o vymazanie z registra trestov, keďže to potrebujem kvôli práci. Ďakujem.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 04.03.2022)

Dobrý deň,
pokiaľ ide o vymazanie registra trestov, vaša otázka smeruje k trestnoprávnemu inštitútu zahladenia odsúdenia, nakoľko až jeho uplatnením dochádza k výmazu záznamu o trestnom čine vo výpise z registra trestov. Vychádzame z ustanovenia § 93 ods. 1 Trestného zákona, ktoré hovorí, že ak bolo odsúdenie zahladené, hľadí sa na páchateľa, ako keby nebol odsúdený. Avšak aj keď príde k zahladeniu odsúdenia, záznam o trestnom čine zostane v odpise z registra trestov. Nakoľko píšete, že ste si odsedeli päťročný trest, znamená to, že ste boli odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody. V tomto prípade potom vychádzajúc z ust. § 92 ods. 1 písm. b) Trestného zákona platí, že súd môže zahladiť vaše odsúdenie, ak budete  viesť po výkone trestu riadny život nepretržite po dobu najmenej päť rokov, pokiaľ ste boli odsúdený na trest neprevyšujúci päť rokov. Treba si však uvedomiť, že na zahladenia odsúdenia nie je právny nárok, čo vyplýva zo zákonnej dikcie „súd môže zahladiť odsúdenie“, teda môže, ale aj nemusí, t.j. závisí od jeho posúdenia. Súčasne však z tohto pravidla Trestný zákon ustanovuje aj výnimku v ust. § 92 ods. 3, ktoré hovorí, že ak odsúdený preukázal po výkone trestu svojím vzorným správaním, že sa napravil, môže súd zahladiť odsúdenie na jeho žiadosť aj pred uplynutím zákonom ustanovenej lehoty, vo vašom prípade teda lehoty päť rokov. Pokiaľ by ste však už teraz podali takúto žiadosť o zahladenie vášho odsúdenia, neviem či by súd jej súd vyhovel, nakoľko ešte neuplynula ani len polovica zo zákonom ustanovenej lehoty.


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, Chcem sa opýtať, či na zahladenie trestu vo výpise z registra trestov musím osobne, písomne alebo elektronicky požiadať príslušný súd. Alebo sa trest automaticky zahľadí po uplynutí určitého časového obdobia? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 07.02.2022)

Dobrý deň,
automaticky sa zahladzujú iba niektoré odsúdenia. Ak ste mali uložený trest odňatia slobody, ktorý ste riadne vykonali, za účelom zahladenia bude potrebné podať žiadosť o zahladenie odsúdenia (ak spĺňate zákonné predpoklady pre zahladenie - najmä dĺžku uplynutej doby od vykonaného trestu). Žiadosť môžete podať písomne alebo elektronicky, ak disponujete elektronickým podpisom. 


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či je priestupok tiež zaznamenaný vo výpise z registra trestov, aj keď bol pokutový trest uhradený. Môj kamarát má taktiež podmienečný trest za vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu. Bude tento trest zaznamenaný v jeho výpise? Ďalej by ma zaujímalo, či sa môže napriek tomu zamestnať v obchodnom dome. Ďakujem.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 05.10.2021)

Dobrý deň,

v registri trestov (či už vo výpise alebo v odpise) sa evidujú právoplatné odsúdenia súdov Slovenskej republiky (príp. iných štátov EÚ alebo iných tretích štátov uznaných na Slovensku). Ak bol skutok prejednaný iba v rámci priestupkového konania, tento priestupok nie je evidovaný v registri trestov. Pokiaľ sa pýtate na výmaz podmienečného trestu za vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu  z registra trestov, táto otázka súvisí s inštitútom zahladenia odsúdenia. Až jeho uplatnením dochádza k výmazu tohto trestného činu z výpisu z registra trestov (ak to nebol len priestupok). Spôsob, akým dochádza k zahladeniu odsúdenia je odlišný predovšetkým v závislosti od druhu trestu a dĺžky jeho trvania. Spomenuli ste, že kamarátovi bol uložený podmienečný trest. Pri podmienečných trestoch odňatia slobody platí, že ak sa odsúdený po skončení skúšobnej doby osvedčil, hľadí sa na neho akoby nebol odsúdený. Teda odsúdenie s takto uloženým trestom sa po jeho vykonaní neuvádza vo výpise z registra trestov. Treba však upozorniť, že naďalej ostáva záznam v odpise registra trestov, kde ostáva jednoducho natrvalo a nie je možné to nijakým spôsobom zmeniť.

Skutočnosť, či bude spĺňať požiadavky na výkon práce, závisí od konkrétneho druhu práce, na ktorý sa Váš kamarát hlási. Jednou z podmienkou môže totiž byť preukázanie bezúhonnosti, ktorú môžno preukázať buď výpisom z registra. To však závisí od konkrétnej práce a podmienok, aké žiadateľ musí na jej riadny výkon preukázať.


Trápi vás "Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, V roku 2015 som spáchal trestný čin, za ktorý som v roku 2017 bol nepodmienečne odsúdený na 5 mesiacov. Momentálne potrebujem otvoriť živnosť. Keďže mám na svojom konte majetkovú trestnú činnosť, potrebujem vymazať register trestov. Je to možné, prosím Vás? Ďakujem.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 18.12.2020)

Dobrý deň,
automaticky nedochádza k výmazu záznamov v registri trestov. Týka sa to iba niektorých trestov, ale nie trestu odňatia slobody. Ak chcete mať výpis z registra trestov bez záznamu, musíte podať na miestne príslušný súd žiadosť o zahladenie odsúdenia. Až následne ak súd rozhodne vo Váš prospech, dôjde k výmazu záznamov z registra trestov.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.