Máte
otázku?

Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Trnava

Otázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, po koľkých rokoch sa vymaže register trestov. Ďakujem.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

Dobrý deň. pokiaľ ide o vymazanie registra trestov, vaša otázka smeruje k trestnoprávnemu inštitútu zahladenia odsúdenia, uplatnením ktorého dochádza k výmazu záznamu o trestnom čine vo výpise registra trestov. V zmysle ustanovenia § 93 ods. 1 Trestného zákona „ak bolo odsúdenie zahladené, hľadí sa na páchateľa, ako keby nebol odsúdený“. Súčasne je však potrebné poukázať na fakt, že v prípade zahladenia odsúdenia sa záznam o trestnom čine neobjaví vo výpise z registra trestov, avšak v odpise registra trestov zostáva. Spôsob, akým dochádza k zahladeniu odsúdenia je odlišný predovšetkým v závislosti od druhu trestu a dĺžky jeho trvania. Okrem nepodmienečného trestu odňatia slobody, pri všetkých ostatných trestoch dochádza k zahladeniu ich vykonaním (napr. pri peňažnom treste jeho zaplatením a pod.). Pri podmienečných trestoch odňatia slobody platí, že ak sa odsúdený po skončení skúšobnej doby osvedčil, hľadí sa na neho akoby nebol odsúdený. Pri nepodmienečnom treste odňatia slobody platí, že súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej tri, päť alebo desať rokov, v závislosti od samotnej dĺžky trvania trestu odňatia slobody (podrobne v ustanovení § 92 ods. 1 Trestného zákona). Pri uplatnení inštitútu zahladenia odsúdenia podľa ustanovenia § 92 ods. 1 Trestného zákona je potrebné uvedomiť si, že na takého zahladenia odsúdenia nie je právny nárok, čo vyplýva zo zákonnej dikcie „súd môže zahladiť odsúdenie“. Na záver je potrebné dodať, že vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže dôjsť k zahladeniu odsúdenia aj pred uplynutím zákonom požadovaných lehôt (viď. ustanovenie § 92 ods. 3 Trestného zákona).

Trápi vás "Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň,
chcel by som opýtať za ako dlho sa zmaže register trestov.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 22.09.2022)

Dobrý deň,

výmaz z registra trestov je spojený s inštitútom zahladenia odsúdenia. Preto až potom ako bude vaše odsúdenie zahladené, dochádza k výmazu z registra trestov. Trestný zákon v ust. § 93 ods. 1 výslovne uvádza, že "Ak bolo odsúdenie zahladené, hľadí sa na páchateľa, ako keby nebol odsúdený."

K zahladeniu odsúdenia pri odsúdení na trest odňatia slobody súd môže pristúpiť potom, ako odsúdený viedol po zákonom ustanovenú dobu riadny život. Jej dĺžka vždy závisí od toho, na koľko rokov trestu odňatia slobody bol páchateľ odsúdený.

V zmysle ust. § 92 ods. 1 platí, že : 

"Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej

a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,

b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok."

 Súd však môže na žiadosť odsúdeného k zahladeniu odsúdenia  pristúpiť aj skôr ako pred uplynutím zákonom ustanovenej doby za predpokladu, že odsúdený po výkone trestu svojím vzorným správaním preukázal, že sa napravil. 

Ak ste však boli odsúdený na iný trest ako je trest odňatia slobody, potom k zahladeniu takéhoto trestu dôjde jeho vykonaním. 


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň,
Chcel by som sa spýtať, keď som bol odsúdený ako mladistvý na 3 mesiace. Potreboval by som výpis registra trestov do zamestania ale neviem, či tam budú ešte nejaké záznamy alebo sa to automaticky nevymaže po cca 25 rokoch.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 05.05.2022)

Dobrý deň,
ak ste boli odsúdený nepodmienečne, nevymaže sa to automaticky. Je nutné požiadať o tzv. zahladenie odsúdenia. Až následne sa záznam odstráni z výpisu, ale zostane v odpise. Ak by v zamestnaní chceli od Vás odpis z registra trestov a nie výpis, tak Vám ani zahladenie nepomôže.


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň,
odsedel som si päťročný trest odňatia slobody. V auguste 2021 som bol prepustený a chcel by som vedieť, či si môžem požiadať o vymazanie registra trestov, nakoľko by som to vymazanie potreboval kvôli práci. Vďaka.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 04.03.2022)

Dobrý deň,
pokiaľ ide o vymazanie registra trestov, vaša otázka smeruje k trestnoprávnemu inštitútu zahladenia odsúdenia, nakoľko až jeho uplatnením dochádza k výmazu záznamu o trestnom čine vo výpise z registra trestov. Vychádzame z ustanovenia § 93 ods. 1 Trestného zákona, ktoré hovorí, že ak bolo odsúdenie zahladené, hľadí sa na páchateľa, ako keby nebol odsúdený. Avšak aj keď príde k zahladeniu odsúdenia, záznam o trestnom čine zostane v odpise z registra trestov. Nakoľko píšete, že ste si odsedeli päťročný trest, znamená to, že ste boli odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody. V tomto prípade potom vychádzajúc z ust. § 92 ods. 1 písm. b) Trestného zákona platí, že súd môže zahladiť vaše odsúdenie, ak budete  viesť po výkone trestu riadny život nepretržite po dobu najmenej päť rokov, pokiaľ ste boli odsúdený na trest neprevyšujúci päť rokov. Treba si však uvedomiť, že na zahladenia odsúdenia nie je právny nárok, čo vyplýva zo zákonnej dikcie „súd môže zahladiť odsúdenie“, teda môže, ale aj nemusí, t.j. závisí od jeho posúdenia. Súčasne však z tohto pravidla Trestný zákon ustanovuje aj výnimku v ust. § 92 ods. 3, ktoré hovorí, že ak odsúdený preukázal po výkone trestu svojím vzorným správaním, že sa napravil, môže súd zahladiť odsúdenie na jeho žiadosť aj pred uplynutím zákonom ustanovenej lehoty, vo vašom prípade teda lehoty päť rokov. Pokiaľ by ste však už teraz podali takúto žiadosť o zahladenie vášho odsúdenia, neviem či by súd jej súd vyhovel, nakoľko ešte neuplynula ani len polovica zo zákonom ustanovenej lehoty.


Trápi vás "Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň,
Na zahladenie trestu vo výpise z registra trestov musím požiadať príslušný Súd osobne, písomne alebo elektronický? Alebo sa automaticky zahľadí po uplynutí nejakej doby? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 07.02.2022)

Dobrý deň,
automaticky sa zahladzujú iba niektoré odsúdenia. Ak ste mali uložený trest odňatia slobody, ktorý ste riadne vykonali, za účelom zahladenia bude potrebné podať žiadosť o zahladenie odsúdenia (ak spĺňate zákonné predpoklady pre zahladenie - najmä dĺžku uplynutej doby od vykonaného trestu). Žiadosť môžete podať písomne alebo elektronicky, ak disponujete elektronickým podpisom. 


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň,
poprosím Vás, či priestupok je tiež vedený vo výpise z registra trestov? Bol peňažné uhradený. A keď má kamarát podmienečný trest za vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu, to tam bude? Či sa môže zamestnať v obchodnom dome. Ďakujem.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 05.10.2021)

Dobrý deň,

v registri trestov (či už vo výpise alebo v odpise) sa evidujú právoplatné odsúdenia súdov Slovenskej republiky (príp. iných štátov EÚ alebo iných tretích štátov uznaných na Slovensku). Ak bol skutok prejednaný iba v rámci priestupkového konania, tento priestupok nie je evidovaný v registri trestov. Pokiaľ sa pýtate na výmaz podmienečného trestu za vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu  z registra trestov, táto otázka súvisí s inštitútom zahladenia odsúdenia. Až jeho uplatnením dochádza k výmazu tohto trestného činu z výpisu z registra trestov (ak to nebol len priestupok). Spôsob, akým dochádza k zahladeniu odsúdenia je odlišný predovšetkým v závislosti od druhu trestu a dĺžky jeho trvania. Spomenuli ste, že kamarátovi bol uložený podmienečný trest. Pri podmienečných trestoch odňatia slobody platí, že ak sa odsúdený po skončení skúšobnej doby osvedčil, hľadí sa na neho akoby nebol odsúdený. Teda odsúdenie s takto uloženým trestom sa po jeho vykonaní neuvádza vo výpise z registra trestov. Treba však upozorniť, že naďalej ostáva záznam v odpise registra trestov, kde ostáva jednoducho natrvalo a nie je možné to nijakým spôsobom zmeniť.

Skutočnosť, či bude spĺňať požiadavky na výkon práce, závisí od konkrétneho druhu práce, na ktorý sa Váš kamarát hlási. Jednou z podmienkou môže totiž byť preukázanie bezúhonnosti, ktorú môžno preukázať buď výpisom z registra. To však závisí od konkrétnej práce a podmienok, aké žiadateľ musí na jej riadny výkon preukázať.


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň,
2015 som vykonal skutok 2017 som bol nepodmienečne odsúdený na 5 mesiacov. Momentálne potrebujem otvoriť živnosť a nakoľko mám majetkovú trestnú činnosť potrebujem vymazať register trestov je to reálne prosím Vás? Ďakujem.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 18.12.2020)

Dobrý deň,
automaticky nedochádza k výmazu záznamov v registri trestov. Týka sa to iba niektorých trestov, ale nie trestu odňatia slobody. Ak chcete mať výpis z registra trestov bez záznamu, musíte podať na miestne príslušný súd žiadosť o zahladenie odsúdenia. Až následne ak súd rozhodne vo Váš prospech, dôjde k výmazu záznamov z registra trestov.


Trápi vás "Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, bol som odsúdený za jazdu pod vplyvom alkoholu. 1, 9 promile. Dostal som podmienečný trest 1 rok a zákaz činnosti viezť mot. vozidlo na dva roky. Pracoval som ako mestský policajt, budem môcť ešte vykonávať toto zamestnanie po uplunutí a vymazania trestu z výpisu?

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 01.11.2020)

Dobrý deň,
podľa zákona o obecnej polícii musí byť príslušník bezúhonný. Zákon však bližšie nešpecifikuje a neuvádza, kedy sa považuje osoba za bezúhonnú (z rôznych právnych predpisov je možné vyvodiť, že často sa to posudzuje osobitne).

Na druhej strane však mestá a obce musia o obecnej (mestskej) polícii vydať všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom špecifikujú bližšie pojem bezúhonnosť. Napríklad vo všeobecne záväznom nariadení mesta TT je uvedené, že za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody. Vo Vašom prípade by ste napríklad podľa tohto nariadenia spĺňali podmienky bezúhonnosti.

Odporúčam Vám vyhľadať na internete všeobecne záväzné nariadenie mesta, kde chcete slúžiť ako mestský policajt.


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať mám podmienku za vedenie vozidla pod vplyvom návykovej látky môžem požiadať o vydanie živnostenského listu potrebujem živnosť k práci ďakujem.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 15.06.2020)

Dobrý deň,

 

jednou zo všeobecných podmienok pre vykonávanie živnosti je aj bezúhonnosť. Na účely živnostenského podnikania sa za bezúhonného nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.

 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného som toho názoru, že Vami spomenutý trest nemusí byť prekážkou pri vykonávaní živnostenského podnikania (samozrejme pokiaľ to nesúvisí s vedením motorového vozidla).


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň!
S manželom sme boli podmienečne odsúdení na základe dohody o vine a treste ešte v roku 2010, pretože sme mali pôžičku od spoločnosti Pohotovosť. Keďže sme obaja ostali bez práce, nemali sme ju ako splácať a spoločnosť v tom období podávala na takýchto klientov trestne oznámenie za podvod. Robila to úmyselne s cieľom zastrašovať, no my sme nemali šancu dokázať, že údaje, ktoré boli v žiadosti uvedené, sprostredkovateľ úmyselne upravil s vysvetlením, že takto to robiť musia, lebo inak nám pôžička nebude schválená. Aj vyšetrovateľ, aj prokurátorka nám, samozrejme, uznali, pretože s takýmito prípadmi sa stretávali pomerne často, no dôkazy sme nemali. Súd nás preto podmienečne odsúdil na 2 mesiace. Manžel dostal ponuku zmeniť zamestnanie, no musí predložiť aj odpis trestov. Boji sa, že tam bude mať ešte záznam a pravdupovediac - aj sa hanbí. Mohli by ste nám poradiť, čo by sme mali v tomto prípade urobiť?

Ďakujem a prajem pekný deň!

Olejarčinová.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 05.06.2020)

Dobrý deň,

 

rozumiem Vašej situácii. Treba však povedať, že záznamy z registra trestov sa vydávajú vo forme výpisu a vo forme odpisu. Vo výpise sa tresty zahladzujú, ale v odpise zahladenie nie je nijako možné. V odpise z registra trestov je záznam jednoducho natrvalo. Bohužiaľ nedá sa to nijako zmeniť ani obísť.


Trápi vás "Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať, či sa dá vymazať záznam v registri trestov za použitie návykových látok ( 1, 3 mg/l ) po uplynutí 12 mesačnej podmienky bez porušenia - zákaz riadenia motorového vozidla na 3 roky, ďakujem.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 27.02.2020)

Dobrý deň. Domnievam sa, že išlo o ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, pričom z otázky je zrejmé, že ako trest Vám bol uložený zákaz činnosti vedenia motorových vozidiel akéhokoľvek druhu a tiež trest odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený. Ak ste tresty riadne vykonali a počas skúšobnej doby ste sa osvedčili, tak výmaz z výpisu z registra trestov by sa mal vykonať takpovediac automaticky. Malo by sa teda na Vás hľadieť ako keby ste neboli odsúdený.

Pre úplnosť však treba povedať, že v odpise registra trestov bude záznam o trestnom čine a uložených trestoch vždy.


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať kedysi som urobyl chybu, z ktorej ma uznali ako vinného bola to krádež. Ale časom som si dal žiadosť o výmaz s registra trestov, časom mi poslali papier kde bolo, že sa na mňa už pozerá ako na neodsudeneho? Myslíte, že to bude aj v odpise? Totiž plánujem si adoptovať dieťa aa obaavam sa, že či mi to bude robiť problém pri adopcii? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 31.10.2019)

Dobrý deň prajem,

ak bolo odsúdenie zahladené, tak vo výpise z registra trestov to mať nebudete, ale budete to mať v odpise z registra trestov. Zákon o rodine, ktorý upravuje osvojenie v § 98 ustanovuje Osvojiteľom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie podľa osobitného predpisu a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Táto podmienka sa nevzťahuje na ustanovenie § 100 ods. 3.

Je to neurčitá formulácia, avšak skutočnosť, že v odpise budete mať záznam, by mohla mať negatívny vplyv na žiadosť o osvojenie. Nedá sa to však paušalizovať. O osvojení rozhoduje súd, takže je na sudcovi, ako by vyhodnotil dané odsúdenie. Človek robí chyby, no podstatné je, či sa napraví a vedie riadny život a či nebude riziko pre dieťa, pri výchove.

Ak by ste však adoptovali dieťa ako manžel rodiča daného dieťaťa, tak by sa tieto podmienky neskúmali (§ 100 ods. 3 Zákona o rodine).


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň. Známy bol odsúdený na 4 mesiace za jazdu autom pod vplyvom návykovej látky (marihuany) a zákaz šoférovania na 2 roky. Odsedel si 2 mesiace s podmienkou. Po prepustení z väzenia jazdil bez vodičáku, tak si odsedel zvyšok trestu. Ako je to u neho s jeho registrom trestov? Bude mať do konca života záznam v registri trestov? Ako to môže ovplyvniť napr. jeho prácu? Ma každý zamestnávateľ žiadať o jeho výpis z registra trestov? Ďakujem!

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 24.06.2019)

Dobrý deň,

V zmysle ustanovenia § 92 Trestného zákona môže súd zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone trestu riadny život nepretržite po dobu najmenej však,

a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,

b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

Výška, po ktorú bude musieť odsúdený viesť riadny život bude teda v konečnom dôsledku závisieť od dĺžky trvania uloženého trestu.

Nakoľko bol odsúdenému uložený trest odňatia slobody s dĺžkou trvania 4 mesiace, môže odsúdený zaslať žiadosť o zahladenie odsúdenia uplynutím troch rokov od prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody.

V zmysle príslušných ustanovení Trestného zákona sa trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo zahladí automaticky jeho vykonaním.

Žiadosť o zahladenie odsúdenia je potrebné zaslať na príslušný súd, ktorým je okresný súd, v obvode ktorého má odsúdený v čase podania návrhu bydlisko, alebo kde mal naposledy bydlisko (§ 470 ods. 1 Trestného poriadku). Je dôležité, že na zahladenie odsúdenia nie je právny nárok a súd o zahladení rozhoduje po zohľadnení všetkých dôležitých okolnosti daného prípadu (napríklad či boli splnený hmotnoprávne podmienky). Po rozhodnutí o zahladení odsúdenia zostane bez záznamu iba výpis z registra trestov

V odpise z registra trestov budú stále uvedené všetky odsúdenia odsúdeného. Odpis z registra trestov však nemôže žiadať každý zamestnávateľ pri nástupe do zamestnania.

Odpis z registra trestov môžu žiadať  napríklad v súlade so zákonom o štátnej službe na miesta vedúceho zamestnanca alebo na miesto, kde sa nakladá s verejnými prostriedkami (osobitné zákony, napr. o štátnej službe colníkoch, môžu upraviť i ďalšie pozície).

 


Trápi vás "Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, že od koľkých rokov je možné podať žiadosť o zahladenie registra trestov? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 28.11.2018)

Dobrý deň,

uvedené sa odvíja od toho, aký trest bol právoplatne uložený. Podľa § 92 Trestného zákona 

Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej

a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,

b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

Dovolím si však upozorniť, že ak dôjde k zahladeniu, odstráni sa záznam iba z výpisu registra trestov, nie z odpisu. V odpise z registra trestov ostane tento záznam vždy.


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň. Mal som zápis registre trestov ešte pred dovŕšením 18 rokov. Chcel by som sa spýtať, či sa to nedá vymazať z odpisu registra trestov. Ďakujem.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 23.10.2018)

Dobrý deň, podľa zákona o registri trestov sa v odpise z registra trestov nachádzajú všetky všetky odsúdenia, dokonca aj podmienečne zastavené trestné stíhania. Z odpisu registra trestov nie je možné ani na žiadosť oprávnenej osobe alebo akejkoľvek inštitúcie vymazať záznam o trestnom stíhaní. Záznam o odsúdení je možné na žiadosť oprávnenej osoby a po splnení zákonných podmienok vymazať iba z výpisu registra trestov. Záznamy o odsúdeniach (aj zahladených) budú počas celého Vášho života uvedené v odpise z registra trestov.


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Zdravím mala by som otázku. V roku 2010 som bola obvinená z krádeže uznali ma vinnou no súd som žiadny nemala, len som dostala pokuty, ktoré som do posledného vyplatila. Tak by som chcela vedieť, či budem mať nejaký záznam v RT. Od tej doby vedieť iný život a nič také sa nestalo. Mám ponaučenie. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 08.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď : 

Z otázky usudzujeme, že Vám bola uložená sankcia za priestupok proti majetku podľa ust. § 50 zákona o priestupkoch (možná pokuta až 331 €).

Pokuty uložené v priestupkovom konaní sa nezapisujú do registra trestov, preto ani uložená pokuta tam nie je zaznamenaná a Váš register trestov ak nedošlo k právoplatnému odsúdenie podľa ust. Trestného zákona máte čistý.


Trápi vás "Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň. Mám otázku ohľadne vymazania výpisu registra. A hlavne kde tu žiadosť mám podať pretože: v r.2009 som dostal podmienku na 4 mesiace, na skúšobnú dobu 18 mesiacov, a zákaz na 2 roky v okrese Znojmo. Viem, že môžem podať žiadosť o vymazanie, lenže kde? Odsúdený som bol v ČR. Tak tu v CZ alebo na SR, lebo som Slovák. Vopred ďakujem za odpoveď.

Trvalý pobyt mám stále v KE v SR, aj keď teda sa tam vôbec nezdržiavam, a som stále v ČR.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 24.05.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. § 469 a nasl. Trestného poriadku platí :

"§ 469 O zahladení odsúdenia rozhoduje súd na žiadosť odsúdeného, osôb, ktoré by mohli v prospech odsúdeného podať odvolanie, alebo na návrh záujmového združenia občanov uvedeného v § 4 ods. 2; pred uplynutím doby uvedenej v § 92 ods. 1 Trestného zákona môže podať žiadosť o zahladenie odsúdenia len odsúdený. O zahladení odsúdenia mladistvého rozhodne súd aj bez návrhu alebo žiadosti.

§ 470

(1) O zahladení odsúdenia rozhoduje predseda senátu okresného súdu, v ktorého obvode odsúdený v čase podania návrhu má bydlisko alebo kde naposledy mal bydlisko.

(2) Predseda senátu okresného súdu uvedeného v odseku 1 rozhoduje aj o zahladení odsúdenia cudzozemským súdom, ktoré je zaznamenané v evidencii registra trestov, s výnimkou odsúdenia súdom iného členského štátu Európskej únie; účinky v cudzine môže takéto rozhodnutie mať len vtedy, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva."

 

Citujeme súčasne z rozs. OS súd Levice sp. zn. 3Nt/79/2015 :

" Z aplikácie ustanovenia § 470 odsek 2 Trestného poriadku je nutné vyňať odsúdenia s pôvodom v inom členskom štáte Európskej únie, ktoré register trestov eviduje na základe súčasných mechanizmov výmeny informácií z registrov trestov medzi členskými štátmi EÚ, nakoľko rozhodnúť o zahladení takéhoto odsúdenia môže iba príslušný súd daného členského štátu."

Žiadosť o zahladenie odsúdenia musíte podať na Okresní soud Znojmo : 

http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?j=211&o=201&k=2010


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, prajem. Chcela by som sa spýtať po koľkých rokoch budem mať čistý register trestov? V r.  2007 som dostala rok odsúdenia a peňažný trest 6000 Sk. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 16.05.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ Zákon o registri trestov rozoznáva odpis a výpis z registra trestov. V otázke uvádzate, že rozsudok je z roku 2007, predpokladáme, že peňažný trest bol uhradený.

2./ Z ust. § 92 Trestného zákona platí : 

"(1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej

a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,

b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok."

Ak ide o zahladenie odsúdenia na peňažný trest, vykonaním trestu - jeho zaplatením dochádza k zahladeniu odsúdenia.

3./ Keďže vo Vašom prípade uplynula doba podľa vyššie cit. ustanovenia, je potrebné,podať žiadosť na prísl. okresný súd  - súd podľa miesta bydliska, a požiadať o zahladenie odsúdenia, musíte predložiť aj doklad o úhrade 6000 Sk.  Poznamenávame, že súd nemá určenú lehotu na rozhodnutie v predmetných veciach.

4./ Ak bude trest zahladený nebude uvedený vo výpise z registra trestov; v odpise z registra trestov bude uvedený až do konca života.

5./ V prípade potreby sa môže obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email : http://advokat@ficek.sk.


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, koľko trvá vymazanie z registra trestov po požiadaní, ak odsúdení bol trestaný za prevádzačstvo, krádež ešte okolo r.1987, a taktiež okolo roku 2000 mal zápas za autonehodu dôsledkom mikrospánku pri čom umrel človek v druhom aute ale nebol mu zistení alkohol za volantom. Je možné vôbec, že mu vyčistiť register trestov, aby mohol si založiť živnosť alebo s.r.o.?

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 14.03.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej uvádzame nasledovné stanovisko vyjadrujúce náš právny názor:

 

Vo výpise z registra trestov (na rozdiel od odpisu z registra trestov) sa uvádzajú okrem iného odsúdenia a za ne uložené tresty, pokiaľ sa na ich páchateľa nehľadí ako keby nebol odsúdený.

 

Vo Vašej otázke neuvádzate, aké tresty boli uložené páchateľovi uvedených trestných činov, čo je pre zodpovedanie Vašej otázky rozhodujúce.

 

Ak boli uložené páchateľovi trestných činov iné tresty ako trest odňatia slobody (za uložený trest odňatia slobody sa považuje aj trest odňatia slobody ktorého výkon bol podmienečne odložený alebo ktorého výkon bol podmienečne odložený s probačným dohľadom alebo z ktorého výkonu bol páchateľ podmienečne prepustený), tieto sa zahladzajú ich vykonaním, s čím je spojený ďalší následok - na páchateľa sa hľadí ako keby nebol odsúdený. Teda odsúdenia s takto uloženými trestami sa po ich vykonaní neuvádzajú vo výpise z registra trestov.

 

V prípade, ak bol uložený odsúdenému páchateľovi trest odňatia slobody ktorého výkon bol podmienečne odložený alebo z ktorého výkonu bol podmienečene prepustený, súd po uplynutí skúšobnej doby rozhodne, či sa odsúdený osvedčil alebo nie. Ak súd vyslovil, že sa odsúdený osvedčil alebo ak nastala za zákonom stanovených podmienok fikcia, že sa páchateľa osvedčil, hľadí sa na páchateľa ako keby nebol odsúdený. Teda ani takéto tresty sa vo výpise z registra trestov neuvádzajú.

 

V ostatných prípadoch súd môže zahľadiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov, b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok, c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok. Ak bolo odsúdenie zahladené, hľadí sa na páchateľa ako keby nebol odsúdený a v takom prípade sa toto odsúdenie už neuvádza vo výpise z registra trestov. O zahľadení odsúdenia rozhoduje súd spravidla na návrh odsúdeného (resp. jeho právneho zástupcu).

 

Jednou zo všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti podľa živnostenského zákona je aj bezúhonnosť. Za bezúhonného sa na účely uvedeného zákona nepovažuje len ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený. Za bezúhonného sa nepovažuje osoba, ktorá vo vzťahu k predmetu podnikania nespĺňa ani podmienky bezúhonnosti podľa osobitného predpisu.

 

Teda ak sa na páchateľa už hľadí tak, ako keby nebol odsúdený, môže spĺňať podmienku bezúhonnosti ako jednu zo všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti. Samozrejme závisí vždy aj od toho, akú konkrétnu činnosť chce v rámci podnikania daná osoba vykonávať. Pri niektorých osobitných činnostiach sú totiž požiadavky bezúhonnosti vymedzené širším spôsobom ako je vyššie uvedený.


Trápi vás "Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, kvôli dopravnej nehode som mal aj zákaz činnosti viesť motorové vozidla na dva roky. Po roku som požiadal súd o vrátenie v čom mi súd vyhovel a VP som dostal spať s dvojročnou podmienkou. Dnes je to pár dni čo mi podmienka skončila a chcem sa spýtať na to, či zahladenie tejto podmienky je automaticky alebo musím požiadať. Na súde mi povedali, že do troch mesiacov to bude zahladené s tým, že nemám nikde nič písať ani posielať. Je to tak alebo musím požiadať ja súd. Potrebujem to mať zahladené kvôli živnosti. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 31.05.2017)

Dobrý deň. Po uplynutí skúšobnej doby vo Vašom prípade 2 roky bude súd ešte skúmať, či ste sa počas tejto doby osvedčili a následne ak uznesením rozhodne o tom, že ste sa osvečili v skúšobnej doby, t.j. nespáchali ste ďalší trestný čin, priestupok, iný správny delikt, viedli ste riadny život a pod. tak zároveň bude aj záznam z registra trestov vymazaný. Ak však súd nevydá takéto uznesenie do 1 roka od uplynutia skúšobnej doby, osvedčili ste sa automaticky zo zákona. Je lepšie ak podáte žiadosť na súd o vydanie takého rozhodnutia, aby došlo k výmazu z registra trestov skôr. Odôvodnite Vašu žiadosť potrebou nájsť si lepšiu prácu, kde sa vyžaduje čistý register trestov. Pokiaľ však k práci potrebujete odpis z registra trestov, tak z odpisu sa trest vymazať nedá. 


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Po koľkých rokoch budem mať opäť čistý register trestov, keď som prišla z výkonu trestu po 22 mesiacoch v septembri 2011 a bola som odsúdená za zločin vydierania. Dostala som 32 mesiacov na dohodu a po 22 ma pustili na pp. Ďakujem.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 21.05.2017)

Dobrý deň,

podľa § 92 ods. 1 TZ 

Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej

a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,

b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

Podľa § 92 ods. 4 TZ Doba uvedená v odseku 1 sa v prípade, že sa u podmienečne prepusteného a podmienečne prepusteného s dohľadom má za to, že trest bol vykonaný dňom, keď odsúdený bol podmienečne prepustený, spravuje dĺžkou skutočného výkonu trestu. Ak bol trest zmiernený rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky, spravuje sa dĺžkou trestu takto zmierneného.

Keďže ste boli podmienečne prepustená, musel Vám súd uložiť aj skúšobnú dobu. Ak ste sa v skúšobnej dobe osvedčili, potom lehota na zahladenie odsúdenia (uvedená v § 92 ods.1 TZ) začala  plynúť deň nasledujúci po Vašom podmienečnom prepustení a vzhľadom na to, že ste vykonali 22 mesiacov, teda viac ako rok, zahladiť odsúdenie bolo možné po uplynutí 5 rokov od prepustenia. Ak teda od Vášho prepustenia uplynula 5 ročná doba a zároveň ste sa v skúšobnej dobe osvedčili, potom môžete požiadať súd o zahladenie Vášho odsúdenia.


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Prosím Vás dá sa požiadať o zahladenie aj diaľkovo napr. v Prahe?

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 17.05.2017)

Dobrý deň, o zahladenie trestu môžete požiadať​ aj na diaľku, písomne doporučeným listom adresovaným súdu, ktorý vydal rozhodnutie.


Trápi vás "Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, mal som odobratý vodičský preukaz za jazdu pod vplyvom alkoholu súd mi dal trest 24 mesiacov zákaz činnosti po 12 mesiacoch mi ho podmienečne vrátili. Chcem sa opýtať, či sa tento záznam vymaže alebo dá vymazať alebo v odpise registru trestov bude stále. Chcel by som vstúpiť k vojsku alebo vojenskej polícii, či budem mať tu možnosť dakedy ešte alebo už nie. ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 02.05.2017)

Dobrý deň. 

Záznam sa dá vymazať len z výpisu z registra trestov. Zahladenie odsúdenia (výmaz) v odpise z registra trestov nie je možné. V odpise v registri trestov budete mať zapísané tresty do konca života. 

Na výmaz záznamu z výpisu registra trestov je potrebné podať na príslušný súd žiadosť o zahladenie odsúdenia. Na to, aby súd rozhodol o zahladení odsúdenia, je nutné splniť hmotnoprávne podmienky uvedené v § 92 Trestného zákona. 

Podľa ods. 1 a 2 uvedeného ustanovenia:

(1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej
a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,
b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.
(2) Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním. (t.j. iný trest než trest odňatia slobody).


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň. Dna 13. 2. 2017 sud rozhodol, že som sa osvedčil v skúšobnej dobe, po podmienečnom prepustení. Podmienka s probačným dohľadom mi skončila 20, 11, 2016, Výrok z uznesenia sa ma za to, že trest bol vykonaný dňom, kedy bol odsúdený z výkonu trestu podmienečne prepustený. Chcem sa opýtať, ako a kedy môžem požiadať a zahladenie trestu vo výpise z registra? Ďakujem.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 24.04.2017)

Dobrý deň, podľa § 92 Trestného zákona, súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej

a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,

b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

V prípade podmienečne prepusteného a podmienečne prepusteného s dohľadom sa má za to, že trest bol vykonaný dňom, keď odsúdený bol podmienečne prepustený, spravuje dĺžkou skutočného výkonu trestu. Rozhodujúca je teda dlžka skutočne Vami vykonaného trestu. Platí však aj ustanovenie, podľa ktorého, ak odsúdený preukázal po výkone trestu svojím vzorným správaním, že sa napravil, môže súd zahladiť odsúdenie na žiadosť odsúdeného i pred uplynutím tejto doby. Ak splňate podmienku vzorného správania po výkone trestu, môžete o zahladenie odsúdenia požiadať už teraz.


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, v roku 2003 som bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest v trvaní 6 mesiacov. V súčasnosti potrebujem výpis z registra trestov pre účely založenia živnosti. Chcem sa opýtať, či sa mi tento rozsudok automaticky zahladil vo výpise z reg. trestov po splnení podmienok na zahladenie z výpisu trestov alebo musím o to požiadať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 02.04.2017)

Dobrý deň, pri takomto odsúdení na trest odňatia slobody nedochádza automaticky zo zákona k zahladeniu odsúdenia. Tzn. že ak chcete mať výpis z registra trestov bez záznamov je potrebné príslušný súd požiadať o zahladenie odsúdenia. Pri odsúdeniach, pri ktorých trest odňatia slobody neprevyšoval jeden rok, je možné o zahladenie odsúdenia požiadať po uplynutí troch rokov od uplynutia trestu. Táto podmienka je vo Vašom prípade splnená. V žiadosti o zahladenie odsúdenia však musíte preukázať i to, že ste počas uplynulej doby viedli riadny život. To sa preukazuje najmä nespáchaním žiadneho trestného činu, ani priestupku, plneniu pracovných, občianskych a spoločenských povinností. Následne bude súd rozhodovať o tom, či sa Vaše odsúdenie zahladí. Súd o zahladení môže rozhodnúť, avšak nie je na neho právny nárok. Preto je v ustanovení § 92 Trestného zákona uvedené "Súd môže".


Trápi vás "Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či sa mi záznam z registra trestov odstráni v prípade, že som viedol vozidlo pod vplyvom alkoholu bolo to definované ako trestný čin a súd mi nariadil peňažný trest a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo po dobu jeden rok. Peňažný trest som uhradil a absolvoval som vyšetrenie psychiatrom a sedenia s psychológom tak isto mi už bol vrátený aj vodičský preukaz. Skutok sa stal 14. 1. 2016. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 25.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ide o odstránenie z výpisu z registra trestov, ak Vám bol uložený peňažný trest, tak v tomto prípade sa trestný čin zahladí zaplatením peňažného trestu. V tomto prípade teda budete mať výpis z registra trestov čistý.

Vytiahnite si z registra trestov svoj výpis a pokiaľ by ste tam stále mali záznam, oznámte súdu, že ste peňažný trest zaplatili, predložte o tom doklad a požiadajte o zahladenie odsúdenia.


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa len opýtať, či žiadosť o vymazanie z registra trestov musím podať len na súde v mieste bydliska. Ďakujem.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 21.02.2017)

Dobrý deň, podľa § 3 zákona o registri trestov, v registri trestov sa evidujú údaje o osobách a nimi spáchaných trestných činoch získané

a) z trestných listov o právoplatných odsúdeniach súdmi Slovenskej republiky,

b) z trestných listov súdov Slovenskej republiky o právoplatnom uznaní rozhodnutia súdu iného štátu,

c) zo správ o právoplatnom rozhodnutí súdu alebo právoplatnom rozhodnutí prokurátora, ktorým bolo podmienečne zastavené trestné stíhanie,

d) zo správ o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania právoplatným rozhodnutím súdu alebo právoplatným rozhodnutím prokurátora,

e) z písomných oznámení o právoplatnom rozhodnutí súdu iného štátu v trestnej veci, ak jeho právne účinky na území Slovenskej republiky ustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis,

f) z písomných oznámení súdu iného štátu o právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, ak jeho právne účinky na území Slovenskej republiky neustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis,

g) z informácií ústredných orgánov iných členských štátov Európskej únie o právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky súdom iného členského štátu Európskej únie,

h) z písomných správ o nadväzujúcich rozhodnutiach alebo opatreniach, ktoré súvisia s dokladmi uvedenými v písmenách a) až g).

Na základe písomného oznámenia súdu sa v trestnom liste vyznačí aj zahladenie odsúdenia právoplatným rozhodnutím súdu alebo vykonaním uloženého trestu. Zahladenie odsúdenia sa teda vykonáva spravidla na základe oznámenia súdu. Občan teda svojou žiadosťou nedosiahne vymazanie údajov z registra trestov.


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobry den. Chcem sa opytat ci sa da poziadat o vymazanie trestu z odpisu. Mam tam podmienku. Uplynulo uz viac ako 10 rokov. Dakujem.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 24.01.2017)

Dobrý deň. Vymazať trest z odpisu z registra trestov nie je možné. Informácie o trestoch v odpise budú po celú dobu Vášho života v odpise zaznamenané. Výmaz je možný len z výpisu z registra trestov a to na základe rozhodnutia súdu o zahľadení odsúdenia. V niektorých prípadoch k zahľadeniu odsúdenia dochádza priamo zo zákona. Pokiaľ máte záujem o výmaz trestu z výpisu z registra trestov napríklad kvôli práci, je potrebné podať návrh na zahľadenie odsúdenia na súd príslušný podľa miesta Vášho trvalého bydliska. Až potom keď súd rozhodne o zahľadení odsúdenia, podá zároveň aj návrh na výmaz z registra trestov.


Trápi vás "Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobry den, v roku 2005 som bol zadrzany (3mesiace ) v justicnom palaci v ba za kradez penazenky a nasledne po mesiacoch prepusteny na slobodu. Bol som vyrieseny samosudcom s dostacujucim (3mesiace) trestom. Potrebujem vediet ci musim poziadat o vymazanie trestu (kvoli praci zijem v cudzine uz 12 rokov). dakujem

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 22.01.2017)

Dobrý deň, už by ste mali mať trest vymazaný z výpisu registra trestov, pretože uplynula lehota. Vyžiadajte si výpis z registra trestov, ak tam stále bude trest uvedený, budete musieť podať návrh na súd a žiadať, aby Vám bol trest vymazaný.


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Som z vykonu trestu 6 rokov prepusteny. Do žiadneho zamestnania ma nechcu zobrat, lebo nemam čisty register trestov. Preto si nemožem dovolit čakat ešte 4 roky. Nie je v zakone nejake odpustenie? Dakujem

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 11.01.2017)

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 92 ods. 3 Trestného zákona je možné o zahladenie odsúdenia požiadať aj pred uplynutím desaťročnej lehoty. Možné je to však iba v prípadoch, ak ste počas výkonu trestu alebo po výkone trestu odňatia slobody svojím vzorným správaním preukázali, že ste sa napravili. V takom prípade Vám môže súd na základe Vašej žiadosti zahladiť odsúdenie aj pred uplynutím zákonnej desaťročnej lehoty. Vo svojej žiadosti však súdu musíte preukázať svoje vzorné správanie a napravenie sa. Ak to súdu nepreukážete, súd Vašu žiadosť na zahladenie odsúdenia zamietne. Vzorné správanie sa preukazuje najmä plnením svojich občianskych, pracovných povinností, nespáchaním žiadneho trestného činu, ani priestupku...


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, bol som právoplatne odsúdený v júni 2011. Následne ma podmienečne prepustili v januári 2012 na skúšobnú dobu 3 roky. Môžem žiadať o výmaz z registra trestov keď podmienka mi skončila v roku 2015?

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 06.01.2017)

Dobrý deň. V zmysle ustanovenia § 92, ods. 1 Trestného zákona súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej

a)desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,
b)päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
c)tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.
 
Ak bol odsúdený podmienečne prepustený, trest sa považuje za vykonaný dňom prepustenia a vyššie uvedené lehoty sa určujú podľa dĺžky skutočne vykonaného trestu. Ak odsúdený preukázal po výkone alebo odpustení trestu alebo premlčaní jeho výkonu svojím vzorným správaním, že sa napravil, môže súd zahladiť odsúdenie na žiadosť odsúdeného i pred uplynutím doby uvedenej vyššie.
 
Na základe vyššie uvedeného môžete požiadať súd o zahladenie odsúdenia. O zahladení odsúdenia bude rozhodovať predseda senátu okresného súdu, v ktorého obvode máte bydlisko, alebo kde ste naposledy mali bydlisko. V prípade ak Vám súd vyhovie a rozhodnutie nadobudne právoplatnosť súd o tom automaticky upovedomí register trestov, ktorý takéto odsúdenie z výpisu z registra trestov vymaže.
 

Trápi vás "Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobry den, bol som odsudeny za precin zabitia a ublizenia na zdravi. Pri com mi bol udeleny aj zakaz viest motorove vozidlo. Trest som mal dva roky kde som poziadal o podmienecne prepustenie. Po 13 mesiacoch som bol prepusteni. Taktiez som poziadal o upustenie zvysku zakazu viest motorove vozidlo. Tuto podmienku som porusil a bol mi premeneny trest, kde v tomto momente mam zakaz viest motorove vozidlo. Trestna podmienka mi uz pred troma rokmi bola ukoncena. Poziadal som o vymaz registra trestov. Bude mi register vymazany? Budem potom bezuhonny? Budem sa moct zamestnat v sbs sluzbe? Dakujem

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 03.11.2016)

Dobrý deň, vo Vašom prípade je potrebné rozlišovať zahladenie odsúdenia na trest odňatia slobody a zahladenie odsúdenia na trest zákazu činnosti. Pri treste zákazu činnosti viesť motorové vozidlo je odsúdenie zahladené vykonaním trestu. Tzn. že dňom kedy Vám uplynul trest zákazu činnosti (nakoľko podmienečné upustenie bolo premenené na trest) sa toto odsúdenie zo zákona zahladilo. Niekedy však trvá kým príslušné orgány vykonajú výmaz z registra trestov, rovnako sa môže stať, že na to zabudnú. V takom prípade ich na to treba upozorniť. Vo vzťahu k trestu odňatia slobody je potrebné uviesť, že je postup zahladenia odsúdenia iný. Vzhľadom na to, že ste boli podmienečne prepustený z výkonu trestu odňatia slobody, spolu s prepustením Vám bola uložená aj skúšobná doba. Po uplynutí skúšobnej doby bude súd rozhodovať o tom, či ste sa v rámci nej osvedčili (t.j. či ste viedli riadny život). Ak súd vysloví, že ste sa osvedčili, bude Vaše odsúdenie zahladené. Vo väčšine prípadov sú však súdy pasívne a rozhodnutie o osvedčení nevydávajú. Súdy radšej nechajú uplynúť jednoročnú lehotu na vydanie rozhodnutia o osvedčení. Po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia skúšobnej doby sa totiž má za to, že ste sa osvedčili (ak súd nevydá rozhodnutie bez Vášho zavinenia).


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobry den. Podal som ziadost o zahladenie a prisla mi odpoved, ze nie je nutne podavat ziadost, ze mam to zahladene zo zakona. Teraz po 4 mesiacoch to mam stale vo vypise. 

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 25.08.2016)

Dobrý deň, k zahladeniu zo zákona dochádza po vykonaní trestu: trestu domáceho väzenia, trestu povinnej práce, peňažného trestu, trestu prepadnutia majetku, trestu prepadnutia veci, trestu zákazu činnosti, trestu zákazu pobytu, trestu zákazu účasti na verejných podujatiach, trestu straty čestných titulov a vyznamenaní, trestu straty vojenskej a inej hodnosti, trestu vyhostenia. Podľa zákona o registri trestov, register trestov vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a evidujú sa v ňom údaje o osobách a nimi spáchaných trestných činoch získané najmä z trestných listov o právoplatných odsúdeniach súdmi Slovenskej republiky. Na základe písomného oznámenia súdu sa v trestnom liste vyznačí aj zahladenie odsúdenia právoplatným rozhodnutím súdu alebo vykonaním uloženého trestu. Súd, ktorý rozhodoval v prvom stupni, je povinný bezodkladne zaslať do registra trestov trestný list a písomné oznámenie o týchto skutočnostiach. Pokiaľ sa teda vo vašom výpise stále objavuje odsúdenie, ktoré už bolo zahladené vykonaním trestu, pravdepodobne je to spôsobené nečinnosťou súdu alebo neaktualizáciou údajov Generálnou prokuratúrou SR. Odporúčam Vám preto obrátiť sa s písomnou žiadosťou o bezodkladné vykonanie úkonov smerujúcich k výmazu vášho odsúdenia z registra trestov na uvedené štátne orgány.


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Prosim vas mam zaznam v odpise trestov. Pravoplatny bol 20.1.2006 na 2 roky so skusobnou dobou 3 roky do 20.1.2009, osvedcenie sa 11.11.2009. Kedy by som mohla ziadat o vymazanie z odpisu registra trestov. S pozdravom

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 24.08.2016)

Dobrý deň. Pri záznamoch v registri trestov je potrebné rozlišovať odpis a výpis z registra trestov. Vaša otázka sa pritom týka odpisu z registra trestov. V tomto smere je potrebné uviesť, že z odpisu z registra trestov nemožno záznam vymazať. Využitím inštitútu zahladenia odsúdenia možno vymazať záznam iba z výpisu z registra trestov.

 


Trápi vás "Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý den, chcel by som vediet, či sa dá a ako postupovat pri výmaze odsudenia z registu trestov. V roku 2004 som mi uplynul nepodmienečný trest odniatia slobody a od vtedy už žijem usporiadaným životom.Teraz mám možnost velmi dobrého zamestnania,ale požaduju odo mna vypis z registra trestov, o ktorý som požiadal a boli tam uvedené všetky tresty, ktoré som spáchal.Preto sa obraciam na Vás a prosím o radu. Vopred Vám dakujem.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 07.07.2016)

Dobrý deň, podľa § 92 ods. 1 Trestného zákona, súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov, b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok, c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok. O zahladení odsúdenia rozhoduje súd na žiadosť odsúdeného. Odsúdenie sa zahladzuje aj ak to nariadi prezident SR. Pre výrok súdu o zahladení odsúdenia je teda rozhodujúce vykonanie trestu, uplynutie stanovej doby a nepretržité vedenia riadneho života v tejto dobe. Právoplatnosťou rozhodnutia o zahladení odsúdenia nastane zákonná fikcia neodsúdenia, v dôsledku čoho, výpis z registra trestov nebude obsahovať odsúdenie páchateľa trestného činu. Zahladené odsúdenia sa však stále budú nachádzať v odpise z registra trestov. 


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobry den. Obdrzal som zo sudu papiere, ze som sa osvedcil v podmienke a ze sa hladi na mna ako na netrestaneho. Chcel by som sa spytat, ze kde by som mal dat ziadost na vymazanie podmienok a co k tomu potrebujem, ak uz mam papiere zo sudu doma. Velmi pekne dakujem za vasu ochotu a odpoved.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 17.06.2016)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že súd rozhodol o tom, že ste sa v skúšobnej dobe osvedčili a vydal o tom aj rozhodnutie, ktoré Vám doručoval do vlastných rúk, nie je potrebné požiadať o výmaz z registra trestov. Príslušné orgány vykonajú výmaz z registra trestov na základe tohto súdneho rozhodnutia bez toho, aby ste museli podať akúkoľvek žiadosť na výmaz trestu z registra trestov. Práve z toho dôvodu je v rozhodnutí uvedené, že sa hľadí na Vás ako na netrestaného. Vzhľadom na Vašu právnu istotu Vám odporúčam približne po 2 mesiacoch odo dňa rozhodnutia súdu vyžiadať na pošte výpis z registra trestov. Váš výpis z registra trestov by mal byť bez záznamov (všetky odsúdenia a ukončené trestné stíhania sú uvedené v odpise z registra trestov). V prípade, že napriek tomu, že ste sa osvedčili bude vo výpise z registra trestov akýkoľvek záznam (môže sa stať, že príslušný orgán pochybí a Vaše odsúdenie zabudne vymazať), bude potrebné, aby ste podali žiadosť o zahladenie odsúdenia. Ako som však uviedol vyššie, predpokladám, že k tomu by nemalo dôjsť a Vaše odsúdenie by malo byť vymazané z registra trestov na základe rozhodnutia súdu. 


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala ohľadom výmazu z registra trestov. Bola som odsúdená 21.8.2014 za prečin ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky na 3 mesiace podmienečne v trvaní podmienky 1 rok. Táto podmienka mi 21.8.2015 uplynula. Je možné už požiadať o výmaz z registra trestov za účelom zamestnania, poprípade založenia živnosti? Alebo musí uplynúť nejaká presná zákonom stanovená lehota? Vopred ďakujem za Váš čas.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 14.03.2016)

Dobrý deň 

pokiaľ vám bol podmienečne odložený výkon trestu odňatia slobody, súd po skúšobnej dobe rozhodne, či sa odsúdený osvedčil. Podľa § 50 ods. 4) 1. veta, 5) zák. č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon: “4) Ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. 5) Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 4 bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu, má sa za to, že sa odsúdený osvedčil.” Ak sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, hľadí sa na neho ako keby nebol odsúdený. 

 


Trápi vás "Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spytat. Trestné stíhanie bolo voči mne zastavené na skúšobnú dobu jeden rok. Pri pokuse o zmier. Dá sa to vymazať z odpisu z reg. trestov.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 03.03.2016)

Dobrý deň, Vaša otázka je trochu mätúca. Najprv uvádzate, že trestné stíhanie bolo zastavené na skúšobnú dobu 1 rok. Takto sa postupuje pri podmienečnom zastavení trestného stíhania. Následne uvádzate, že k zastaveniu konania prišlo pri pokuse o zmier. Pri zmieri sa však žiadna skúšobná doba v zmysle ustanovení Trestného poriadku neukladá. Tzn. že vo Vašom prípade pravdepodobne došlo k podmienečnému zastaveniu trestného stíhania, pričom Vám bola stanovená skúšobná doba na 1 rok. Záznamy v registri trestov je možné vymazať len na výpise z registra trestov. Odpis z registra trestov nie je možné žiadnym spôsobom "vyčistiť" od záznamov. V odpise z registra trestov sú zaznamená všetky skutočnosti týkajúce sa trestných stíhaní voči každej osobe (tieto záznamy sú trvalé).


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň prajem, chcel by som Vás poprosiť o radu. Dňa 29.01.2013 som bol odsúdený za prečin krádeže spolupáchateľstvom podľa § 20 k § 212 odsek 2 písmeno a/ Trestného zákona na trest odňatia slobody v trvaní 2 mesiace s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní 12 mesiacov. Tento trestný čin som spáchal v roku 2004 ešte ako mladistvý. Počas trvania skúšobnej doby som viedol riadny život a plnil uložené obmedzenia a povinnosti. Okrem tohto trestného činu som nespáchal žiadny priestupok. Chcel by som sa informovať, či je možné, aby mi tento spáchaný trestný čin bol vymazaný z výpisu registra trestov. Za odpoveď vopred ďakujem

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 01.03.2016)

Dobrý deň, podľa ustanovenia § 50 ods. 7 Trestného zákona sa na osvedčeného po uplynutí skúšobnej doby hľadí ako keby nebol odsúdený. Vychádzajúc z tohto ustanovenia je možné skonštatovať, že ak súd vydá rozhodnutie o tom, že ste sa v skúšobnej dobe osvedčili, bude sa na Vás hľadieť ako keby ste neboli odsúdený. Následne Vám bude záznam z registra trestov vymazaný a na výpise z registra trestov nebudete mať žiadny záznam. Ak by súd do 1 roka odo dňa uplynutia skúšobnej doby nerozhodol o tom, že ste sa osvedčili (bez Vášho zavinenia), má sa za to, že ste sa osvedčili. Ak Vám do 29.01.2015 nebolo doručené rozhodnutie súdu o tom, že ste sa osvedčili, uplatnila sa zákonná domnienka. Tzn. že v súčasnosti by ste mali mať výpis z registra trestov bez záznamov. Ak napriek tomu vo výpise z registra trestov máte záznam o predmetnom odsúdení, môžete podať žiadosť o zahladenie odsúdenia.


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý den. Chcem sa spytať v 16 rokoch som mal skusobnu dobu na 12 mesiacov za prechovavanie omanych a psychotropnych latok predtym ani potom som uz ziadne problemy zo zakonom nemal. Je tento cin mozne vymazat z registra trestov? Za odpoved vopred dakujem

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 14.02.2016)

Dobrý deň, v zmysle Trestného zákona sa po ukončení skúšobnej doby rozhoduje o tom, či ste v rámci nej osvedčili. Podľa ustanovenia § 50 ods. 7 Trestného zákona ak sa vyslovilo, že ste sa osvedčili (alebo do 1 roka po uplynutí skúšobnej doby nevydali rozhodnutie o osvedčení bez Vášho zavinenia) hľadí sa na Vás, ako keby ste neboli odsúdený. Tzn. že by ste vo výpise z registra trestov nemali mať žiadny záznam. Ak aj napriek tomu v registri trestov záznam máte, môžete požiadať o jeho zahladenie. Žiadosť sa podáva na okresný súd, príslušný podľa miesta Vášho bydliska. V žiadosti je potrebné najmä poukázať na to, že od spáchanie predmetného trestného činu vediete usporiadaný život, nespáchali ste žiadny ďalší trestný čin...


Trápi vás "Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať ohladom vymazanie registra trestov. Bol som podmienečne odsúdený v roku 2007 ako mladistvý na 2 roky potom v roku 2009 na 1 rok. Odvtedy vediem riadny život, no potrebujem mať čistý register kvôli práci. Ako ho môžem získať? Ďakujem za radu

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 06.02.2016)

Dobrý deň, vymazanie registra trestov dosiahnete tým, že podáte na súd (podľa miesta Vášho bydliska) žiadosť o zahladenie odsúdenia. Pre zahladenie však treba spĺňať podmienky uvedené v ustanovení § 92 Trestného zákona. Najmä musí uplynúť potrebný počet rokov od posledného výkonu trestu odňatia slobody. Ak ste v roku 2009 boli odsúdený na 1 rok, trest ste pravdepodobne vykonali a ukončili v roku 2010. Pri odsúdení na 1 rok musia uplynúť tri roky, aby súd mohol Váš trest zahladiť. Vzhľadom na to, že tri roky uplynuli a podľa Vašich tvrdení vediete riadny život, je možné predpokladať, že súd Vaše odsúdenia zahladí. Riadny spôsob vedenia života však musíte súdu preukázať. Jednak môžete poukázať na to, že odvtedy ste nespáchali žiadny trestný čin, ani priestupok a jednak si môžete od zamestnávateľa (alebo aj z obecného úradu) zabezpečiť posudok na Vás, že ste bezkonfliktný, spoločenský... Po zahladení odsúdenia budete mať čistý výpis z registra trestov.


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobry den prajem, potrebujem vediet ako to je s vymazom zaznamov z trestneho registra. Sedel som ako mladistvi v roku 2004, pricom som si odsedel spolu 16 mesiacov. Od vtedy som nic nespachal. Ako mam poziadat o vymaz alebo to uz mam vymazane. Dakujem

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 27.01.2016)

Dobrý deň, podľa § 121 ods. 2 Trestného zákona (TZ), o tom, či sa odsúdenie mladistvého na trest odňatia slobody vo výmere presahujúcej jeden rok, zahladzuje, rozhodne súd, prihliadajúc na správanie mladistvého vo výkone trestu odňatia slobody, po výkone tohto trestu. O zahladení odsúdenia mladistvého teda rozhoduje súd bez návrhu alebo žiadosti po výkone trestu odňatia slobody. Ak by napriek uvedenému nedošlo k zahladeniu odsúdenia, máte právo požiadať súd o zahladenie odsúdenia. Zahladené odsúdenia neobsahuje výpis z registra trestov, len jeho odpis. Ak si nie ste istý, či váš trest bol zahladený, máte možnosť požiadať aj prostredníctvom vybraných pobočiek Slovenskej pošty o výpis z registra trestov.


Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Potrebujem vedieť dokedy budem mať vo vypíse tento trest:odňatie slobody podmienečne na 3 roky so skúšobnou dobou v trvaní 1 rok 6 mesiacou do 11.12.2012 s probačným dohľadom, obmedzenie,povinnosti: príkaz nepriblížiť sa k poškodenej na vzdialenosť menšiu ako 5 m a nezdržiavať sa v blízkosti jej obydlia.

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 14.12.2015)

Dobrý deň

podľa § 50 ods. 4, 5, 7 zák. č. 300/2005 Zb. Trestný zákon: “4) Ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby… 5) Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 4 bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu, má sa za to, že sa odsúdený osvedčil. 7) Ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený.” Zákonná fikcia nastáva dňom právoplatnosti uznesenia, ktorým súd vyslovil, že sa podmienečne odsúdený osvedčil, alebo so vznikom fikcie o osvedčení.

 


Trápi vás "Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov? (Trestné právo)

Dobry den, dopustil som sa trestneho cinu Kradeze, za co som bol odsudeny podmienecne na 2 roky. Chcel by som sa dostat do armady ale zatial este mam podmienku, ktora mi konci v buducom roku. Budem mat cisty register trestov ale horsie je to s odpisom, kde to zapisane mam, takze sa uz nikdy nebudem moc uchadzat o vstup do armady. Ako by sa to dalo vymazat? 

Odpoveď: Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?

(odpoveď odoslaná: 22.09.2015)

Dobrý deň, podľa § 13 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov, sa v odpise z registra trestov uvádzajú údaje o každom právoplatnom odsúdení, taktiež o odsúdeniach, hoci podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona boli zahladené. Výmaz týchto údajov nie je možný, v dôsledku čoho sa všetky právoplatne uložené tresty v tejto forme evidujú počas celého života odsúdenej osoby.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Po koľkých rokoch sa vymaže register trestov?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku