Máte
otázku?

Predĺži sa prac. pomer na dobu neurčitú ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Predĺži sa prac. pomer na dobu neurčitú ?

Dobrý deň, rád by som sa dozvedel, či na predĺženie pracovného pomeru, ktorý bol na dobu určitú, stačí zaslať na účet pracovníka zálohu na ďalší mesiac, ako je to v mojom prípade.

Odpoveď: Predĺži sa prac. pomer na dobu neurčitú ?

 

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :


Základná právna úprava uvedenej problematiky je upravená v ust.  Zákonníka práce ("ZP").

Najprv kúsok právnej teórie.

V zmysle ZP platí pre oblasť pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú platí  :
1./  Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ak tento zákon neustanovuje inak. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.
Pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce.

2./ V zmysle ust. § 48 ZP "pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne.
Platí, že pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.
Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi.
Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodov uvedených v ZP
/zastupovanie počas materskej  a rodičovskej dovolenky, zastupovanie počas dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie, a pod.)
Platí, že "dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru podľa odseku 4 sa uvedie v pracovnej zmluve."

3./ Podľa ust. § 71 ZP  "pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.
Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."


4./ Podľa § 118 ZP "zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu.  Mzda sa vypláca vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve. Medzi výplatnými termínmi môže zamestnávateľ poskytovať preddavok na mzdu v dohodnutých termínoch. "

Toľko v stručnosti ZP.

 

 

ROZBOR OTÁZKY 

1./ V otázke sa pýtate, či  dôjde k predĺženiu PP na tom skutkovom základe, že Vám bude vyplatená záloha mzdy na nasledujúci mesiac, čím zrejme myslíte mesiac, kedy už podľa terajšej pracovnej zmluvy by ste nemali byť v pracovnom pomere.
K tomu uvádzame nasledovné :
Z ust. ZP  vyplýva  spôsob skončenia PP na dobu určitú z ustanovení § 48 a 71  ZP (viď vyššie).

Ak vychádzame z toho, že ZP v ust. § 71 používa pojem "s vedomím zamestnávateľa", tu treba citovať ust. § 9 ZP , kde je rozoberaná problematika pojmu zamestnávateľ , poverení zamestnanci, vedúci zamestnanci a to nasledovne :

" V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu; zamestnávateľ, ktorý je fyzická osoba, koná osobne. Namiesto nich môžu robiť právne úkony aj nimi poverení zamestnanci. Iní zamestnanci zamestnávateľa, najmä vedúci jeho organizačných útvarov, sú oprávnení ako orgány zamestnávateľa robiť v mene zamestnávateľa právne úkony vyplývajúce z ich funkcií určených organizačnými predpismi.
Zamestnávateľ môže písomne poveriť ďalších svojich zamestnancov, aby robili určité právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v jeho mene. V písomnom poverení musí byť uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca.
Vedúci zamestnanci zamestnávateľa sú zamestnanci, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny."

 

Sme toho názoru, že vyplatenie preddavku na mzdu na ďalšie obdobie nezakladá predĺženie PP na dobu neurčitú  a že zamestnanec Vášho zamestnávateľa, ktorý vykonáva  predmetné práce - poukazovanie mzdy resp. preddavku, má vedomosť o tom, že PP je na dobu určitú a tým by porušil aj povinnosti vyplývajúce z jeho pracovnej náplne podľa ust. § 47 ZP.  Zo strany predmetného zamestnanca by došlo týmto k porušeniu pracovných povinností a zrejme aj k následkom vyplývajúcim z ust. ZP. 

Je potrebné vychádzať  aj z toho, na akej stupnici v hierarchii zamestnancov u zamestnávateľa sa Vy nachádzate a teda, či Vašim nadriadeným nie je priamo štatutárny orgán, resp. zamestnanec poverený zamestnávateľom v pracovnoprávnych veciach.
Riešenie veci priamou cestou by bolo zrejme najlepšie, nakoľko aj následne môže dôjsť k ukončeniu prac. pomeru v zmysle ust. ZP.

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže. 
Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.


 

Trápi vás "Predĺži sa prac. pomer na dobu neurčitú ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Predĺži sa prac. pomer na dobu neurčitú ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže zamestnávateľ zmeniť pracovnú zmluvu na dobu neurčitú na dobu určitú podľa § 54 dodatkom bez môjho súhlasu? Ak to nepodpíšem, čo sa stane? Ďakujem.

Odpoveď: Predĺži sa prac. pomer na dobu neurčitú ?

(odpoveď odoslaná: 21.05.2019)

Dobrý deň prajem,

podľa § 54 Zákonníka práce Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne.

Aj dohoda o forme pracovného pomeru, teda dobe, na ktorú sa uzatvára, je obsahom pracovnej zmluvy, a preto na jeho zmenu je potrebná dohoda oboch strán. Dohoda musí byť uzavretá dobrovoľne, slobodne a vážne. Nikto Vás nemôže nútiť podpísať takýto dodatok, ak nechcete. Ak nepodpíšete dodatok, tak prac. pomer ostane stále na dobu neurčitú.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Predĺži sa prac. pomer na dobu neurčitú ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.