Máte
otázku?

Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Nitra

Otázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Dobrý deň, rada by som sa spýtala na postup pri výpovedi počas PN-ky v skúšobnej dobe.

Zamestnankyňa uzavrela pracovnú zmluvu na dobu neurčitú s trimesačnou skúšobnou dobou a po týždni od jej podpísania bola odkázaná na PN-ku obvodným lekárom.

Je možné podať výpoveď zo strany zamestnávateľa počas PN-ky a paralelne aj v skúšobnej dobe? Veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď.

S pozdravom.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Dobrý deň,

veľmi dôležité je vedieť, že "výpoveď" a "skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe" sú dve odlišné veci.

 

Pokiaľ zamestnankyni ešte neuplynula skúšobná doba, tak pracovný pomer so zamestnankyňou neukončujte výpoveďou (na výpoveď sa totiž počas trvania PN vzťahuje zvýšená zákonná ochrana - zákaz výpovede) ale skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

 

Počas ukončenia skúšobnej doby je možné pracovný pomer ukončiť podľa ustanovenia § 72 Zákonníka prace tzv. "skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe".

 

Podľa § 45 Zákonníka práce možno dohodnúť písomne v pracovnej zmluve skúšobnú dobu maximálne na 3 mesiace (prípadne 6 mesiacov, ak ide o osobitnú kategóriu vedúcich zamestnancov). Skúšobnú dobu zamestnávateľ so zamestnancom uzatvára z dôvodu zistenia, či si vzájomne budú vyhovovať a práca bude vykonávaná bez problémov.

 

Na tento spôsob ukončenia pracovného pomeru sa nevzťahuje zvýšená zákonná ochrana. Podľa tohto ustanovenia je možné počas skúšobnej doby písomne ukončiť pracovný pomer zo strany zamestnávateľ a aj zamestnanca aj bez udania dôvodu. Zamestnávateľ musí bližšie dôvod uvádzať iba v prípade tehotnej ženy, matkou s dieťaťom do 9 mesiacov a dojčiacou ženou. Písomné oznámenie o ukončení pracovného pomeru počas skúšobnej doby Vám odporúčam zamestnankyni odovzdať osobne do vlastných rúk alebo jej zaslať poštou v obálke určenej do vlastných rúk.

 

V skúšobnej dobe môže skončiť pracovný pomer tak zamestnávateľ, ako i zamestnanec, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak nie je ustanovené inak.

 

Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. Z uvedeného tak vyplýva, že ak chce zamestnávateľ skončiť pracovný pomer s takouto zamestnankyňou, skončenie pracovného pomeru musí náležite odôvodniť.

 

Zákonník práce vyžaduje, aby sa písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru doručilo druhej strane aspoň tri dni predo dňom, kedy sa má pracovný pomer skončiť (ak sa táto lehota nedodrží, dôjde i tak k platnému skončeniu pracovného pomeru).

 

Pracovný pomer sa skončí dňom, ktorý je uvedený v oznámení.

 

Ak by oznámenie bolo doručené v čase trvania skúšobnej doby a účastník by ako deň skončenia uviedol deň, ktorý by nasledoval po uplynutí skúšobnej doby, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa skúšobnej doby.

 

Ak by účastník zabudol v oznámení uviesť deň skončenia, pracovný pomer sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia.

Zákonné znenie:

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako to je, ak zamestnanec je v skúšobnej dobe a je na pracovnej neschopnosti a hospitalizovaný, ale zamestnávateľ mu ponúka možnosť, aby buď podal sám výpoveď, alebo bude výpoveď podaná zo strany zamestnávateľa. Nie je to nezákonné? Nemal by byť zamestnanec počas pracovnej neschopnosti a hospitalizácie chránený zákonom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 23.03.2024)

Dobrý deň,
pracovný pomer v skúšobej dobe sa neukončuje výpoveďou zo strany zamestnanca prípadne zamestnávateľa. Ukončuje sa jednduchým písomným oznámneím jedného účastníka druhému účastníkovi pracovnoprávneho vzťahu v zmysle ust. § 72 Zákonníka práce :

"V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

Skutočnosť tá, že je zamestnanec práceneschopný, nie je dôvodom na to, aby sa pracovný pomer nemohol skončiť zo strany zamestnávateľa. Ak by nemalo dôjsť ku skončeniu pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa v skúšobnej dobe, len vtedy sa skúšobná doba predlžuje v zmysle ust. § 45 ods 3 Zákonníka práce.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, dostal som výpoveď počas skúšobnej doby. Môže zamestnávateľ takto jednostranne postupovať? Má právo dať mi výpoveď bez udania dôvodu? Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 01.03.2024)

Dobrý deň,
v skúšobnej dobe je možné ukončiť pracovný pomer bez uvedenia dôvodu. Môže tak urobiť zamestnanec ako aj zamestnávateľ. Je to z dôvodu, že skúšobná doba slúži na odskúšanie si zamestnania pre zamestnanca a pre zamestnávateľa je to odskúšanie si zamestnanca. 

Preto sa v skúšobnej dobe ukončuje pracovný pomer len formou oznámenia, ktoré sa doruči druhej strane, bez povinnosti uvedenia dôvodu.

Podľa § 72 Zákonníka práce, "V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj pracovný pomer bol uzatvorený na určitú dobu šiestich mesiacov s trojmesačnou skúšobnou dobou, a výpovedná lehota je jeden mesiac. Môžem ukončiť pracovný pomer počas skúšobnej doby? Alebo ak podám výpoveď v rámci skúšobnej doby, bude platiť jednomesačná výpovedná lehota? Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 05.01.2024)

Dobrý deň,
v prípade skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe, neplatí výpovedná doba. Počas skúšobnej doby môže skončiť pracovný pomer zamestnanec ako aj zamestnávateľ len písomným oznámením, doručeným 3 dni pred samotným skončením.

Ak by ste chceli skončiť pracovný pomer po uplynutí skúšobnej doby výpoveďou, tak by platila výpovedná doba.

Podľa § 62 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby."

Podľa § 72 Zákonníka práce, "V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, plánujem ukončiť pracovný pomer počas skúšobnej doby. Mám však otázku: je problém, ak šéf tejto prevádzky je momentálne na pracovnej neschopnosti a nenachádza sa v práci? Chcel by som vedieť, či je nutný podpis konkrétnej osoby, alebo to môže prevziať hocikto. Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 06.12.2023)

Dobrý deň, ak ste v skúšobnej dobe a chcete ukončiť pracovný pomer, potom riešenie je jednoduché. V zmysle ust. Zákonníka práce je potrebné, aby ste zamestnávateľovi zaslali doporučene oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe, čo je potrebné urobiť spravidla 3 dni pred skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Dôvody skončenia pracovného pomeru môžete, ale nemusíte uviesť. Zákonník v tomto smere neukladá vám povinnosť oznámiť dôvody.


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, momentálne som na pracovnom neschopnosti a skúšobná doba mi končí koncom tohto mesiaca. Chcel by som sa opýtať, ako by som mal postupovať pri ukončení pracovného pomeru z mojej strany ako zamestnanca.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 31.10.2023)

Dobrý deň, ak ste počas skúšobnej doby PN, potom sa vám skúšobná doba  podľa zákona predlžuje o čas vašej  PN. Čiže po nástupe do práce budete stále v skúšobnej dobe, kedy môžete ukončiť váš pracovný pomer bez udania dôvodu jednoduchým písomným oznámením zamestnávateľovi aspoň 3 dni pred dňom skončenia pracovného pomeru. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, ak mám skúšobnú dobu a idem prvý deň do práce, ale už druhý deň idem na PN, môžu ma vyhodiť z práce?

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 02.10.2023)

Dobrý deň, v čase prebiehajúcej PN počas skúšobnej doby Vás zamestnávateľ vyhodiť nemôže. Čo je však kľúčové povedať je to, že o čas PN sa následne predĺži skúšobná doba. Uvedené platí aj pri ostatných prekážkach v  práci na strane zamestnanca. Vtedy sa skúšobná doba automaticky predlžuje o čas, počas ktorého zamestnanec pracovať nemohol.

Predmetné ustanovuje zákon, a to práve z dôvodu ochrany ako zamestnávateľa, tak aj zamestnanca. Pričom treba pamätať na to, že zamestnávateľ s vami môže počas skúšobnej doby ukončiť pracovný pomer bez uvedenia dôvodu. Preto, ak sa mu bude zdať vaša PN neodôvodnená, po jej skončení môže oprávnene pristúpiť k rozviazaniu pracovného pomeru. 


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, som zamestnaný a po dvoch týždňoch som ochorel. Môže ma zamestnávateľ vyhodiť, keď som na PN? Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 19.08.2023)

Dobrý deň,

počas skúšobnej doby môže zamestnávateľ s Vami ukončiť pracovný pomer bez uvedenia dôvodu. Môže aj počas toho, ako ste práceneschopný na PN. 

Ochrana počas práceneschopnosti platí len pri výpovedi, čo prichádza do úvahy až po uplynutí skúšobnej doby. 

Podľa § 72 ods. 1 a 2 Zákonníka práce, "V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem u nového zamestnávateľa už 2 mesiace, a teda som ešte v skúšobnej dobe. Ak by som chcel ukončiť pracovný pomer, musím to zamestnávateľovi oznámiť vopred niekoľko dní? Musí to byť písomne? Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 31.07.2023)

Dobrý deň,

áno, písomne zamestnávateľovi oznámite aspoň 3 dni vopred (pred Vaším skončením), že končíte v skúšobnej dobe a ku ktorému dňu. 

Podľa § 72 ods. 1 Zákonníka práce, "V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné."

Podľa § 72 ods. 2 Zákonníka práce, "Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

 


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, dnes som prišla do práce a po pol hodine mi zamestnávateľ povedal, že ak sa mi nepáči, môžem ísť domov. Mám pracovnú zmluvu s trojmesačnou skúšobnou dobou. Momentálne je druhý mesiac skúšobnej doby. Ako mám postupovať?

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 28.05.2023)

Dobrý deň,
odpoveď na Vašu otázku závisí od toho či chcete v pracovnom pomere zotrvať alebo nie. Nikto Vás nemôžu nútiť zotrvať v pracovnom pomere, a preto, ak si to môžete pracovný pomer skončiť v zmysle ust. § 72 Zákonníka práce:

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.   (2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.
Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, som tehotná a na pracovnej neschopnosti (rizikové tehotenstvo). Z práce mi chcú na konci mesiaca dať výpoveď a ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, ktorá trvala jeden rok. Keď som na pracovnej neschopnosti, nepredlžuje sa tým skúšobná doba? Môžem ostať na pracovnej neschopnosti až do konca tehotenstva - do pôrodu? (som v 4. mesiaci) Predpokladám, že sa budem musieť zaevidovať na úrade práce, ale kto mi vlastne bude vyplácať dávku počas práceneschopnosti? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 10.03.2023)

Dobrý deň, práceneschopnosť môže existovať len počas reálne existujúceho pracovného pomeru.

Ak dôjde k skončeniu pracovného pomeru, zaevidujete sa na úrade práce, a teda by ste nepoberali PN, ale dávku v nezamestnanosti a materskú a to v prípade, že ste boli v posledných dvoch rokoch aspoň 270 dní nemocensky poistená.

Zamestnávateľ je však so skončením pracovného pomeru s tehotnou zamestnankyňou obmedzený v týchto nasledovných smeroch: 

A) Podľa § 72 ods. 1 ZP, v skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom  na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. 

B) Zároveň však treba mať na pamäti, že skúšobná doba je najviac 3 mesiace a ustanovenia Zákonníka práce o predlžovaní skúšobnej doby sú nastavené tak, že skúšobná doba sa nesmie predlžovať. Zároveň podľa ustanovenia § 45 ods. 3 ZP, ak zamestnanec počas dohodnutej skúšobnej doby neodpracoval pre prekážku v práci na jeho strane celú pracovnú zmenu, skúšobná doba sa predlžuje o jeden deň. 

C) V prípade, ak by Vám skúšobná doba už skončila a oficiálne ste zamestnávateľovi oznámili, že ste tehotná (a preukázala to lekárskym potvrdením), tak by ste boli v ochrannej lehote, počas ktorej má zamestnávateľ vyslovene v zmysle § 64 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce, zákaz dať Vám výpoveď.  

 

Na základe vyššie uvedeného to znamená, že ak by s Vami zamestnávateľ nejakým spôsobom ukončil pracovný pomer, bolo by to pravdepodobne neplatné skončenie pracovného pomeru, ktoré je možné do 2 mesiacov od kedy sa mal pracovný pomer skončiť, napadnúť žalobou na súd o neplatnosť skončenia pracovného pomeru.

Určite po roku v práci už nie ste v skúšobnej dobe. 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.