Máte
otázku?

Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Nitra

Otázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Dobrý deň, rada by som sa spýtala, ako je to s výpoveďou počas PN-ky v skúšobnej dobe.

Zamestnankyňa má pracovnú zmluvu na dobu neurčitú (3 mesačnú skúšobnú dobu) a po týždni od podpísania PZ sa vypísala obvodným lekárom.

Môže sa dať výpoveď zo strany zamestnávateľa počas PN-ky a popri tom ešte v skúšobnej dobe? Veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď.

S pozdravom.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Dobrý deň,

veľmi dôležité je vedieť, že "výpoveď" a "skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe" sú dve odlišné veci.

 

Pokiaľ zamestnankyni ešte neuplynula skúšobná doba, tak pracovný pomer so zamestnankyňou neukončujte výpoveďou (na výpoveď sa totiž počas trvania PN vzťahuje zvýšená zákonná ochrana - zákaz výpovede) ale skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

 

Počas ukončenia skúšobnej doby je možné pracovný pomer ukončiť podľa ustanovenia § 72 Zákonníka prace tzv. "skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe".

 

Podľa § 45 Zákonníka práce možno dohodnúť písomne v pracovnej zmluve skúšobnú dobu maximálne na 3 mesiace (prípadne 6 mesiacov, ak ide o osobitnú kategóriu vedúcich zamestnancov). Skúšobnú dobu zamestnávateľ so zamestnancom uzatvára z dôvodu zistenia, či si vzájomne budú vyhovovať a práca bude vykonávaná bez problémov.

 

Na tento spôsob ukončenia pracovného pomeru sa nevzťahuje zvýšená zákonná ochrana. Podľa tohto ustanovenia je možné počas skúšobnej doby písomne ukončiť pracovný pomer zo strany zamestnávateľ a aj zamestnanca aj bez udania dôvodu. Zamestnávateľ musí bližšie dôvod uvádzať iba v prípade tehotnej ženy, matkou s dieťaťom do 9 mesiacov a dojčiacou ženou. Písomné oznámenie o ukončení pracovného pomeru počas skúšobnej doby Vám odporúčam zamestnankyni odovzdať osobne do vlastných rúk alebo jej zaslať poštou v obálke určenej do vlastných rúk.

 

V skúšobnej dobe môže skončiť pracovný pomer tak zamestnávateľ, ako i zamestnanec, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak nie je ustanovené inak.

 

Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. Z uvedeného tak vyplýva, že ak chce zamestnávateľ skončiť pracovný pomer s takouto zamestnankyňou, skončenie pracovného pomeru musí náležite odôvodniť.

 

Zákonník práce vyžaduje, aby sa písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru doručilo druhej strane aspoň tri dni predo dňom, kedy sa má pracovný pomer skončiť (ak sa táto lehota nedodrží, dôjde i tak k platnému skončeniu pracovného pomeru).

 

Pracovný pomer sa skončí dňom, ktorý je uvedený v oznámení.

 

Ak by oznámenie bolo doručené v čase trvania skúšobnej doby a účastník by ako deň skončenia uviedol deň, ktorý by nasledoval po uplynutí skúšobnej doby, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa skúšobnej doby.

 

Ak by účastník zabudol v oznámení uviesť deň skončenia, pracovný pomer sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia.

Zákonné znenie:

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás, som tehotná na PN (rizikové tehotenstvo). Z práce mi chcú dať na konci mesiaca výpoveď-ukončenie pracovnej doby v skúšobnej dobe, ktorá trvala jeden rok. Keď som na PN, nepredlžuje sa tým skúšobná doba? Môžem i naďalej ostať na PN do konca tehotenstva - do pôrodu? (som v 4 mesiaci) s tým, že sa budem musieť asi zaevidovať na úrade práce, kto mi vlastne bude vyplácať PN? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 10.03.2023)

Dobrý deň, práceneschopnosť môže existovať len počas reálne existujúceho pracovného pomeru.

Ak dôjde k skončeniu pracovného pomeru, zaevidujete sa na úrade práce, a teda by ste nepoberali PN, ale dávku v nezamestnanosti a materskú a to v prípade, že ste boli v posledných dvoch rokoch aspoň 270 dní nemocensky poistená.

Zamestnávateľ je však so skončením pracovného pomeru s tehotnou zamestnankyňou obmedzený v týchto nasledovných smeroch: 

A) Podľa § 72 ods. 1 ZP, v skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom  na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. 

B) Zároveň však treba mať na pamäti, že skúšobná doba je najviac 3 mesiace a ustanovenia Zákonníka práce o predlžovaní skúšobnej doby sú nastavené tak, že skúšobná doba sa nesmie predlžovať. Zároveň podľa ustanovenia § 45 ods. 3 ZP, ak zamestnanec počas dohodnutej skúšobnej doby neodpracoval pre prekážku v práci na jeho strane celú pracovnú zmenu, skúšobná doba sa predlžuje o jeden deň. 

C) V prípade, ak by Vám skúšobná doba už skončila a oficiálne ste zamestnávateľovi oznámili, že ste tehotná (a preukázala to lekárskym potvrdením), tak by ste boli v ochrannej lehote, počas ktorej má zamestnávateľ vyslovene v zmysle § 64 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce, zákaz dať Vám výpoveď.  

 

Na základe vyššie uvedeného to znamená, že ak by s Vami zamestnávateľ nejakým spôsobom ukončil pracovný pomer, bolo by to pravdepodobne neplatné skončenie pracovného pomeru, ktoré je možné do 2 mesiacov od kedy sa mal pracovný pomer skončiť, napadnúť žalobou na súd o neplatnosť skončenia pracovného pomeru.

Určite po roku v práci už nie ste v skúšobnej dobe. 

 


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň,


prosím, v skúšobnej dobe som na PN. Môžu ma počas PN prepustiť? Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 24.02.2023)

Dobrý deň,

v zmysle § 59 ods. 1 písm. d) a § 72 Zákonníka práce je možné skončiť pracovným pomer aj skončením v skúšobnej dobe, pričom v skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Písomné odôvodnenie sa vyžaduje len v prípade, ak skončí pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke, inak je takéto skončenie pracovného pomeru neplatné. Keďže ide o jednostranný právny úkon skončenia pracovného pomeru, nevyžaduje sa súhlas druhého účastníka, a na tento spôsob ukončenia pracovného pomeru sa nevzťahuje zvýšená zákonná ochrana, to znamená, že zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer bez uvedenia dôvodu aj vtedy, ak je zamestnanec dočasne pracovne neschopný (neplatí § 64 ZP - zákaz výpovede v ochrannej dobe). Na základe vyššie uvedeného Vás žiaľ môže zamestnávateľ prepustiť aj počas trvania Vašej PN.  Čo sa však týka dňa skončenia pracovného pomeru, tento deň musí byť v rámci skúšobnej doby. Po uplynutí skúšobnej doby nemožno spätne skončiť pracovný pomer skončením v skúšobnej dobe, po jej uplynutí pracovný pomer pokračuje ďalej, možno ho však skončiť inými spôsobmi uvedenými v § 59 ZP, a to dohodou, výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru.


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň,
mám jeden problém. Nastúpila som 15. 11 2022 do práce. V skúšobnej dobe mi dali výpoveď. To je 28. 1. 2023 a na druhý deň som sa dala na 10 dní PN. Vyplatia mi PN?

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 13.02.2023)

Dobrý deň,
v tomto prípade zrejme nepôjde o výpoveď, ale o skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobre, ktoré nie je zákonom upravené až tak prísne. Pracovný pomer v takomto prípade končí dňom uvedeným v písomnom oznámení, prípadne, ak tam takýto deň uvedený nie je, tak pracovný pomer zaniká dňom doručenia oznámenia o skončení pracovného pomeru. Náhrady mzdy pri PN Vám po skončení pracovného pomeru vyplatená žiaľ nebude. 


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň,  chcem sa spýtať práve som dostala výpoveď skúšobnej dobe môžem ísť na pnku alebo nie? Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 27.01.2023)

Dobrý deň, ak s vami váš zamestnávateľ skončil pracovný pomer v skúšobnej dobe (nejde tu o výpoveď), potom už nemáte nárok na poberanie PN, t. j. nemocenskej dávky, nakoľko táto sa poskytuje zamestnancovi za trvania pracovného pomeru ako náhrada príjmu v prípade, ak tento nemôže dočasne vykonávať dohodnutú prácu z dôvodu jeho choroby. 

Vo vašom prípade, ak ste zostali nezamestnaná, máte povinnosť sa prihlásiť na úrade práce a v prípade, že spĺňate zákonom ustanovené podmienky, môžete poberať podporu v nezamestnanosti. 


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom výpovede v skúšobnej dobe. Na začiatku roka som zmenila prácu, pričom môj priamy nadriadený bol od decembra PN. Nezaškoloval ma teda on, ale jeho kolegovia. Teraz som sa dozvedela, že nadriadený odchádza na konci mesiaca, pričom sa bude eliminovať moja pozícia, lebo ma nemá kto riadiť a zadávať prácu. Pracujem v sektore, kde zaškolenie trvá 6+ mesiace pre bežného pracovníka a rok+ pre menežérsku pozíciu, takže náhrada nehrozí. Môžem podniknúť nejaké kroky? Na čo mám právo? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 27.01.2023)

Dobrý deň, v súčasnosti máte právo ukončiť váš pracovný pomer v skúšobnej dobe kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu (dokonca aj bez uvedenia dôvodu), pričom postačuje, ak to dáte písomne vedieť vášmu zamestnávateľovi aspoň tri dni pred dňom, kedy sa má pracovný pomer skončiť. Uvedené ustanovenie však nie je vymáhateľné, preto môžete ukončiť váš pracovný pomer aj z dňa na deň.

To znamená, že pre skúšobnú dobu neplatia pravidlá výpovede (skončenie pracovného pomeru až uplynutím výpovednej doby), jedná o špecifickú formu skončenia pracovného pomeru. 

Iné práva vám ako zamestnancovi v tomto čase nevznikli. 


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Sestra poberala pol roka podporu, nakoľko sa v jej práci znižovali stavy. Pracovala tam12 rokov. Po pol roku si našla prácu so skúšobnou dobou na dva mesiace. Nechce tam pracova,  nakoľko majiteľ má v predajni zriadený výčapný pult, priamo v potravinách a otravujú ju tam miestni alkoholi, načo ona nebola nikdy zvyknutá. Majiteľovi povedala, že kvôli tomu chce ukončiť pomer v skúšobnej dobe lehote. Ten sa jej samozrejme vyhráža, že ju môže dať aj na súd a aby mu niekoho zohnala miesto nej. Sestra sa roky lieči na psychiatrii a vôbec to nezvláda psychicky, keďže on na ňu tlačí a ona sa boji odísť. Skúšobná lehota jej končí 31. 1. 2023. Chcem sa preto opýtať, je moja sestra ešte v nejakej ochrannej lehote a čo má v tomto prípade robiť. Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň, nakoľko je vaša sestra v skúšobnej dobe, nemusí mať strach a môže skončiť pracovný pomer písomne kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, aj bez uvedenia dôvodu. Zákonník práce hovorí, že písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe by mala zamestnávateľovi doručiť aspoň tri dni pred dňom, kedy má pracovný pomer skončiť. Ak by však aj túto lehotu nedodržala, nemá to za následok neplatné skončenie pracovného pomeru, v dôsledku ktorého by ju mohol zamestnávateľ zažalovať. Na to je predsa určená skúšobná doba, aby mal ako zamestnanec tak aj zamestnávateľ možnosť, resp. dostatok času si rozmyslieť, či chce s druhou stranou spolupracovať. Toto je tá ochrana, ktorú poskytuje zákonník práce obom zmluvným stranám. 

Rovnakým spôsobom by s ňou mohol skončiť v skúšobnej dobe pracovný pomer aj sám zamestnávateľ. Zamestnávateľ ju nemôže nútiť hľadať za ňu náhradu. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe nech pošle doporučeným listom poštou.

 


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň,
poprosila by som poradiť k téme skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe -pracovný pomer mám uzatvorený na dobu určitú od 1. 10. 2022 na jeden rok. V pracovnej zmluve mám uvedené, že obe strany máme oprávnenie  na zrušenie pracovného pomeru aj bez uvedenia dôvodu písomným oznámením druhej strane, spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. Jedna sa o kalendárne, alebo pracovné dni? V prípade, ak by som doručila takéto oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe napr. 3. 11. 2022 (štvrtok), tak by bol splnený bod oznámenia tri dni pred skončením dna 6. 11. 2022 (nedeľa)? T.j. 6. 11. 2022 by skončil pracovný pomer. Je to takto možné interpretovať? Neviem ako si správne preložiť slovo "spravidla" v tomto zmysle.

Zároveň informujem, že som odberateľom dideí na you tube.
Veľmi pekne ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 23.10.2022)

Dobrý deň,
podľa ust. § 72 Zákonníka práce pracovný pomer v skúšobnej dobe môže skončiť zamestnávateľ, ako aj zamestnanec, pričom platí, že skončenie pracovného pomeru sa oznamuje druhej zmluvnej strane spravidla 3 dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. Lehota 3 dní je poriadkovou lehotou, a teda aj keby ste písomne oznámili zamestnávateľovi 24.10.2022, že pracovný pomer ukončujete ku dňu 25.10.2022, zamestnávateľ to nemôže namietať, že ide o neplatné skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Lehota 3 dní predstavuje poriadkovú lehotu. Ide o to, aby aj zamestnávateľ a aj zamestnanec mali dostatok časového priestoru na vyriešenie obsadenia miesta zamestnanca nájdením buď náhrady, alebo pridelením jeho práce inému zamestnancovi, resp. nájdenie práce a odovzdanie agendy zo strany zamestnanca. Lehota 3 dni predstavuje kalendárne dni, nie pracovné. Skončenie pracovného pomeru môžete teda riešiť aj podľa Vami uvedenej otázky. Ďakujeme za odber našich videí na youtube.

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň,

Rozumiem správne, že je možné skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe aj počas trvania PN zamestnanca?

Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 21.08.2022)

Dobrý deň,
áno, pretože tzv. ochranná doba sa vzťahuje iba na výpoveď danú zamestnávateľom. Nie na iné formy skončenia pracovného pomeru.


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať dnes som dostala ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe a ja som PN kto mi teraz bude platiť poistku ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 03.03.2022)

Dobrý deň,
musíte sa v lehote 8 dní prihlásiť na úrade práce. Ak túto lehotu splníte a zapíšu Vás do evidencie občanov uchádzajúcich sa o prácu, budete tzv. štátnym poistencom a štát bude platiť namiesto Vás zdravotné odvody.


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň,
som v skúšobnej dobe a čaká ma operácia chrbtice. Bude mi zamestnávateľ platiť nemocenské alebo ma môže prepustiť a zobrať nového zamestnanca?

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 03.02.2022)

Dobrý deň,
počas skúšobnej doby sa môže zamestnanec taktiež stať dočasne pracovne neschopným. Rovnako tak skúšobná doba nie je prekážkou pre vyplácanie nemocenského. Jediným dôsledkom, ktorý nastane, je, že skúšobná doba sa o tento čas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) zamestnanca predĺži. Počas trvania PN však zamestnávateľ nemôže so zamestnancom ukončiť pracovný pomer. Môže tak urobiť až po jej skončení.  Teda platí, že po skončení Vašej PN za trvania skúšobnej doby s Vami môže zamestnávateľ stále ešte ukončiť pracovný pomer aj bez uvedenie dôvodu. To však už ovplyvniť veľmi neviete. AK je však rozumný, a nebude na Vašej strane iný problém, nemyslím si, že by s Vami ukončil pracovný pomer v skúšobnej dobe len z dôvodu, že ste boli dočasne PN. 


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať. Pracujem od 3. 1. 2022. Predtým som bola evidovaná od februára 2020 do nástupu do zamestnania na úrade práce. Pred februárom som bola zamestnaná od roku 2013 do toho februára 2020, ale s tým, že od 2017 som bola na materskej aj rodičovskej dovolenke. V novej práci mám 3 mesačnú skúšobnú dobu a v práci nás školia. No už pár kolegýň prepustili. Ak by prepustili aj mňa, mám nárok na PN? Môžem sa dať vypísať v ochrannej lehote? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 18.01.2022)

Dobrý deň,

na ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe však postačuje, ak, či už zamestnávateľ alebo zamestnanec druhej strane písomne oznámi, že ukončuje pracovný pomer. Takéto oznámenie nemusí bližšie obsahovať žiadne odôvodnenie. Z uvedeného pravidla však existuje výnimka (Zákonník práce poskytuje osobitnú ochranu tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám). 

Vo vzťahu k Vami položenej otázke je dôležité ustanovenie, v zmysle ktorého sa skúšobná doba predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca. Ísť na PN môžete, rovnako zájsť na vyšetrenie alebo ošetrenie k lekárovi. Avšak po návrate z tejto prekážky v práci sa Vaša skúšobná doba predĺži o čas tejto prekážky (napr. dĺžky trvania Vaše PN-ky). Ochranná lehota sa nespája so skončením pracovného pomeru v priebehu skúšobnej dobe. Ochranná doba v podobe zákazu výpovede platí len za podmienok uvedených v zákone, a to len v prípade, ak zamestnancovi je daná výpoveď zo strany zamestnávateľa.


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň,
dna 03. 01. 2022 sme oznámili zamestnancovi ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe ku dňu 05. 01. 2022. Dna 04. 01. 2022 nám priniesol PN so začiatkom dočasnej pracovnej neschopnosti 03. 01. 2021.
Chcela by som sa opýtať, či ukončenie pracovného pomeru platí ku dňu 05. 01. 2022.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 04.01.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste zamestnancovi oznámili skončenie prac. pomeru v skúšobnej dobe, čo je vaše oprávnenie ako zamestnávateľa. Aj keď následne po doručení oznámenia o skončení prac. pomeru priniesol zamestnanec doklad o dočasnej PN, táto okolnosť nijako nemení to, že pracovný pomer skončí dňom 5.1.2022.

 


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Zamestnancovi, ktorý je momentálne PN, bolo poslané poštou Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, nakoľko ho odmietol prevziať osobne. Zamestnanec ho prevzal, na doručenke je napísaný dátum prevzatia 02. 12. 2021, doručenka sa nám vrátila 06. 12. 2021. Môžeme skončiť pracovný pomer s dátumom prevzatia, t.j. 02. 12. 2021 alebo až 06. 12. 2021, kedy sa nám vrátila doručenka? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 08.12.2021)

Dobrý deň,
povinnosť doručiť mu skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je splnené v tomto prípade už jeho prevzatím zamestnancom (t.j. dňa 02.12.2021). Nie je rozhodujúce kedy sa Vám vrátila doručenka, nakoľko doručenka je iba potvrdením o tom, že zásielku prevzal.

Dokonca za určitých podmienok, ak by boli dôkazy o tom, že odmietol prevziať písomnosť na pracovisku, považovala by sa písomnosť za doručenú aj týmto odmietnutím prevzatia.


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som poradiť ohľadne novej zamestnankyne deň po podpísaní PZ sa dala vypísať lekárom, je možné ukončiť pracovný pomer aj tak? Či tam nie je ochranná lehota zamestnanca. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 15.11.2021)

Dobrý deň,
na skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe sa nevťahuje žiadna ochranná doba, ako je to napr. pri skončení prac. pomeru výpoveďou. Z tohto dôvodu ako zamestnanec, tak aj zamestnávateľ môže ukončiť pracovný pomer so zamestnancom počas plynutia skúšobnej doby aj bez udania dôvodu. Výnimka je iba v prípade tehotnej zamestnankyne, dojčiacej matky, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode, kedy zamestnávateľ s takýmito zamestnankyňami môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe iba písomne, a to vo výnimočných prípadoch, ktoré nijako nesúvisia s tehotenstvom alebo materstvom  takejto zamestnankyne, pričom skončenie prac. pomeru musí náležite odôvodniť, inak bude neplatné. Vzhľadom na uvedené, pokiaľ zamestnankyňa, nie je žiadnou z vyššie privilegovaných osôb, môžete s ňou skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe z akéhokoľvek dôvodu. 


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, začala som pracovať v obchode od pondelka som v zaucnej dobe mám malé deti som sama na ne. Môj ex mi povedal, že bude chodiť sem ale nakoniec nebude. Preto musím zostať doma. Ako dať výpoveď.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 25.10.2021)

Dobrý deň,
ak máte v pracovnej zmluve dohodnutú skúšobnú dobu, viete pracovný pomer ukončiť v rámci skúšobnej doby. Stačí to oznámiť zamestnávateľovi, neplynie ani žiadna výpovedná doba. Ak by ste neboli v skúšobnej dobe, prichádza do úvahy dohoda o skončení pracovného pomeru, aby ste mohli zo dňa na deň skončiť. Pri výpovedi by ste totiž mali 1 mesačnú výpovednú dobu.


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň,
mame pracovníka, ktorý nastúpil dňa 19. 7. 2021 zároveň dňa 26. 7. zostal na PN, ktorú čerpal do 31. 8. 2021. V septembri síce nastúpil, ale len do 16. 9. Pracoval, potom mal deň lekára a od 20. 9. Zostal na PN. Skúšobnú dobu má do 19. 10, ale momentálne je na PN, tak by ma zaujímalo, či je možné mu dať výpoveď v skúšobnej dobe, aj keď je na PN.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 01.10.2021)

Dobrý deň,
pokiaľ zamestnancovi ešte neuplynula skúšobná doba, ako píšete, tak pracovný pomer s takýmto zamestnancom sa neukončuje výpoveďou, ale skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Na prípad skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe sa nevzťahuje zákaz výpovede, nakoľko Vy ako zamestnávateľ nedávate zamestnancovi výpoveď, ale ukončujete pracovný pomer iným spôsobom, a to spôsobom, ktorý je špeciálne upravený pre čas trvania skúšobnej doby. Primárnym cieľom dohody zamestnanca so zamestnávateľom na skúšobnej dobe je otestovanie si vzájomnej spokojnosti, plnenia si pracovných povinností, jednoducho, či si budete vyhovovať v rámci fungovania na pracovisku. Zákon preto dáva možnosť aj zamestnávateľovi počas trvania skúšobnej doby ukončiť pracovný pomer z akéhokoľvek dôvodu, dokonca aj bez uvedenia dôvodu. Výnimka z tohto pravidla sa vzťahuje len na prípad, ak by sa mal skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou alebo matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo dojčiacou ženou, kedy je zamestnávateľ oprávnený skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe len vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a to písomne, inak je skončenie neplatné. Ak Váš zamestnanec nie je takouto osobou, tak s ním môžete ukončiť pracovný pomer za trvania skúšobnej doby hocikedy aj bez uvedenia dôvodu a to až do skončenia skúšobnej doby. Zákon vyžaduje, aby ste tak urobili písomným oznámením o skončení pracovného pomeru, ktoré doručíte zamestnancovi aspoň 3 dni pred dňom, ku ktorému sa má pracovný pomer skončiť. Avšak aj v prípade, ak by ste túto lehotu nedodržali, dôjde k platnému skončeniu pracovného pomeru, nakoľko zákon nedodržanie tejto zákonnej povinnosti nesankcionuje neplatnosťou. Pracovný pomer sa tak skončí dňom, ktorý uvediete v oznámení. Súčasne platí, že ak by oznámenie bolo doručené v čase trvania skúšobnej doby a vy by ste ako deň skončenia pracovného pomeru uviedli deň, ktorý by nasledoval po uplynutí skúšobnej doby, pracovný pomer sa aj tak skončí uplynutím posledného dňa skúšobnej doby.

Ešte dodám, že keď je zamestnanec počas skúšobnej doby dočasne PN, v pracovnej zmluve dohodnutá dĺžka skúšobnej doby sa mu predlžuje o dobu trvania tejto jeho pracovnej neschopnosti. Rovnako to platí aj pre prípad prekážok práci na strane zamestnanca, ktoré nastali na jeho strane za trvania skúšobnej doby.


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás, poraďte mi. Mám pracovnú zmluvu na dva mesiace do 31. 8. 2021, ale keďže som stále dlhodobo práce neschopný, tak neviem, že či mám k danému dátumu ukončiť u lekárky PN-ku?

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 28.09.2021)

Dobrý deň,

z Vašej otázky priamo nevyplýva, či máte pracovnú zmluvu uzavretú na dobu určitú do 31.08.2021, alebo ste mali na mysli, že k 31.08.2021 Vám skončí tzv. dohodnutá skúšobná doba. Z toho dôvodu sa vyjadrím k obom možnostiam.

V prípade, že ide o situáciu, kedy ste sa počas skúšobnej doby dostali do dlhodobej pracovnej neschopnosti, treba uviesť, že skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok na strane zamestnanca (t.j. aj tento Váš prípad dlhodobej PN). O túto PN sa predĺži skúšobná doba, preto ak chcete ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, nemusíte PN ukončiť a skončiť pracovnoprávny vzťah môžete ešte v rámci takto predĺženej skúšobnej doby.

Ak ste však mali na mysli pracovný pomer uzavretý na dobu určitú, t.j. do 31.08.2021, treba uviesť, že takto dohodnutý pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa, t.j. 31.08.2021, bez ohľadu na skutočnosť, že ste na dlhodobej PN. Na túto situáciu nie je možné aplikovať ustanovenia § 64 o zákaze výpovede v tzv. ochrannej dobe a to najmä z dôvodu, že nejde o skončenie pracovného pomeru výpoveďou, ale uplynutím času.


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať. Do zamestnania som nastúpila 18. 1. 2021 so skúšobnou dobou na 3 mesiace. Po odpracovaní asi mesiaca sa mi stal pracovný úraz. Bola som na PN týždeň. Medzi tým som zistila, že som tehotná. Predlžuje sa mi skúšobná doba o ten týždeň, čo som bola PN? A ak by som teraz nastúpila na rizikové tehotenstvo= PN a zamestnávateľ by ma prepustil, bola by PN stále platná až kým by som nenastúpila na rodičovskú dovolenku?

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 01.04.2021)

Dobrý deň,
skúšobná doba sa predlžuje z dôvodov prekážky na strane zamestnanca, je to aj PN. Skúšobnú dobu je potrebné totiž chápať ako "vyskúšanie" zamestnanca a tiež zamestnania. Nakoľko ešte plynie skúšobná doba, zamestnávateľ s Vami môže ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe. Pre toto skončenie sa nevzťahujú žiadne obmedzenia. PN by samozrejme platila ďalej, PN nie je viazaná na trvanie pracovného pomeru.


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať pracujem cez agentúru som po skúšobnej dobe môžem dať výpoveď bez udania dôvodu.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 07.01.2021)

Dobrý deň,
výpoveď môže dať zamestnanec bez uvedenia dôvodu kedykoľvek počas trvania pracovného pomeru. Nemusíte teda uvádzať žiaden dôvod. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Dĺžka výpovednej doby závisí od toho, koľko u nich pracujete. 


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý, ja sa chcem spýtať mám podmienku 3 roky plus 3 roky probačný dohľad a došiel mi papier, že som sa neosvedčil v podmienke. Môže to byť za to, že som nepreukázal probačnému úradníkovi šeky, ktoré mám platiť?

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 07.08.2020)

Dobrý deň,
ak ste mali uloženú popri skúšobnej dobe aj povinnosť zaplatiť určitý dlh na výživnom alebo nahradiť spôsobenú škodu, a túto povinnosť ste si nesplnili, tak s veľmi vysokou pravdepodobnosťou došlo k premene podmienečného trestu na nepodmienečný trest práve z tohto dôvodu.

V takom prípade Vám dôjde výzva na nástup na výkon trestu odňatia slobody.


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý večer, ďakujem Vám za odpoveď na moju otázku len ešte mám k tomu dodatok. Moja ekonómka tvrdí, že, keď sme už prešvihli skúšobnú dobu(ako som Vám písala zamestnanec ma PN už 7 mesiacov), že skon. prac pomer už nemôžeme, že až, keď nastúpi do práce. Ale to môže trvať donekonečna a, keďže mám 4 zamestnancov na dlhodobej PN, zdvihlo mi RTVS kategóriu zamestnancov, tak to chcem preriediť. Že vraj sa na to pýtala v Krose a tam jej to nedoporučujú. Vďaka.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 16.03.2020)

Dobrý deň, ochranná doba PN sa vzťahuje výlučne na ukončenie pracovného pomeru výpoveďou, avšak nie na ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Skúšobná doba sa predlžuje podľa ustanovenia § 45 ods. 2 Zákonníka práce. Ochrannú dobu upravuje ustanovenie § 64 Zákonníka práce.


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý večer, zamestnanec je dlhodobo PN (7 mesiacov), predtým odpracoval necelý mesiac, čiže ak dobre chápem Vás výklad, že skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci, je teda stále v skúšobnej dobe. Môžem s ním aj po takej dobe skončiť prac.pomer? A ešte otázka, čo s PNkou, ktorú mi nechal ako začiatok, kde ju mám odovzdať ak už dotyčný nebude môj zamestnanec? Vďaka.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 11.03.2020)

Dobrý deň, áno správne ste to pochopili, skúšobná doba sa predlžuje o prekážky na strane zamestnanca. Tzn. že v tomto prípade skúšobná doba ešte trvá (ak bola platne písomne dohodnutá). Nakoľko sa jedná o ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, nevzťahuje sa na tento prípad ochrana počas PN. PN-ku po prvých desiatich dňoch treba odovzdať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovni.


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň,

prosím Vás o radu. Máme zamestnankyňu, ktorej vznikol TPP pomer 1. 6. 2019 so skúšobnou dobou 3 mesiace. Skúšobná doba by jej uplynula 31. 8. 2019. Dňa 18. 8. 2019 bola vypísaná na PN, ktorú ukončila 27. 9. 2019. Je možné s ňou skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, nakoľko, podľa ustanovenia § 45 ods. 2 Zákonníka práca sa skúšobná doba predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca? A ak tomu dobre rozumiem, jej skúšobná doba sa predĺžila o počet dní, kedy bola PN?

Ďakujem za odpoveď

s pozdravom.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 02.10.2019)

Dobrý deň. Uvažujete správne, ak dočasnú pracovnú neschopnosť zamestnanca považujete za prekážku v práci na jeho strane. Správne tiež aplikujete režim predĺženia skúšobnej doby zamestnanca o jeho dobu trvania jeho prekážky v práci. O dobu dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca sa teda predlžuje dohodnutá skúšobná doba, čo Vám dáva priestor na ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe aj v súčasnosti.


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň. Som v skúšobnej dobe, no ochorela som. PN trvá už vyše tri mesiace a ešte bude. Keďže mi už skončila skúšobná doba, zamestnavatel so mnou ukončil pracovný pomer, no mám tam 20 dni dovolenky. Zaujíma ma, či mi bude dovolenka riadne vyplatená? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 22.07.2019)

Dobrý deň,

v prípade skončenia pracovného pomeru je najčastejšie situácia taká, že zamestnávateľ nechá zamestnanca čerpať zvyšok jeho dovolenky do skončenia výpovednej lehoty.

Pokiaľ by Vám zamestnávateľ neumožnil čerpanie dovolenky, potom by Vám musel túto nevyčerpanú dovolenku preplatiť.

 

Je nevyhnutné si uvedomiť, že samotné čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ. Zamestnávateľ určuje alebo schvaľuje zamestnancovi dovolenku.  


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Prosím Vás, chcem ukončiť pomer v skúšobnej dobe a môj vedúci mi povedal, že až k 1 augustu môžem, a ak neprídem jeden deň, že mi nemusí vyplatiť mzdu. Za tieto odpracované 2 týždne ako to je?

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 16.07.2019)

Dobrý deň,

V zmysle ustanovenia § 72 Zákonníka práce môže v skúšobnej dobe ukončiť pracovný pomer zamestnávateľ alebo aj zamestnanec písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. 

Výpoveď by mala byť vášmu zamestnávateľovi doručená aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. 

Na základe vyššie uvedeného argument zamestnávateľa, že vám nezaplatí mzdu za odpracované týždne je právne irrelevantný a nemá žiadnu oporu v zákone. Mzdu Vám musí vyplatiť, aj keby ste skončili v skúšobnej dobe.


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť, či je platné skončenie PP v skúšobnej dobe, ak PP trval od 01. 01. 2019, skúšobná doba bol 3 mesiace, od 25. 02. 2019 zamestnanec nastúpil na PN a dnes 11. 04. 2019 mu bolo doručené kuriérom skončenie k 29. 03. 2019. Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 12.04.2019)

Dobrý deň, podľa nášho právneho názoru je takéto skončenie pracovného pomeru platné, nakoľko podľa § 45 ods. 2 Zákonníka práce: "Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.". Medzi takéto prekážky na strane zamestnanca patrí aj PN.


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu spojenú so skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Chcela by som vedieť, či je lepšie podať oznámenie o skončení pracovného pomeru osobne alebo poslať poštou? Keď to pošlem poštou musím ísť ešte niečo riešiť so zamestnávateľom? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 21.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 72  Zákonníka  práce platí (citujeme) :

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

Z uvedeného vyplýva, že oznámenie o skončení prac. pomeru je potrebné zaslať  zamestnávateľovi doporučenou poštou alebo doručiť osobne proti podpisu aspoň 3 dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. 


Podľa ust. § 75 Zákonníka práce môžete zamestnávateľa požiadať o pracovný posudok, ktorý je povinný Vám zamestnávateľ vydať do 15 dní od jeho požiadania.

Súčasne platí, že pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

a) dobu trvania pracovného pomeru,

b) druh vykonávaných prác,

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,

e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.

 


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý večer, som tehotná, ešte vo skúšobnej lehote, ale doktorka ma vypísala na PN. Môže mi zamestnávateľ ukončiť prác. pomer počas trvania PN, keď som v skúšobnej lehote?

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 29.11.2018)

Dobrý deň, podľa ustanovení Zákonníka práce môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu a to aj s tehotnou ženou.

§ 72 Zákonníka práce: "(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

Ochranná doba počas PN sa vzťahuje na výpoveď. V tomto prípade však nepôjde o výpoveď, ale o skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. 


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala, čo robiť v prípade ak zamestnanec odmieta prevziať písomne oznámenie o ukončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe (ústne mu to oznámené bolo). Zamestnanec je momentálne práceneschopný a ohradzuje sa zákonníkom práce, ktorý zrejme nepochopil správne, a tvrdí, že mu nemôžeme dať výpoveď. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 24.09.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku zasielame odpoveď :

Podľa ust. § 72 Zákonníka práce platí :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

Ústne oznámenie o skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe nepostačuje.

Podľa ust. § 38 Zákonníka práce ohľadom doručovania platí, že "písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. To platí rovnako o písomnostiach týkajúcich sa vzniku, zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku. Písomnosti doručované poštovým podnikom zamestnávateľ zasiela na poslednú adresu zamestnanca, ktorá je mu známa, ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk". Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne."

 

Z uvedeného vyplýva, že oznámenie o skončení prac. pomeru treba zaslať zamestnancovi do vlastných rúk na jeho adresu , prípadne môžete oznámenie odovzdať osobne najlepšie za prítomnosti svedka, ktorý by v prípade odopretia prevzatia zásielky potvrdil uvedenú skutočnosť. Keďže je práceneschopný, mal by sa zdržiavať doma.

 

 

 

 

 


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Môže zamestnávateľ dať do zmluvy, že aj v skúšobnej dobe sa mu musí skončenie pracovného pomeru ohlásiť minimálne mesiac vopred inak je zamestnanec povinný zaplatiť pokutu? Je to v poriadku, keď skúšobná doba je aj o tom, že sa môže odísť kedykoľvek a to aj bez udania dôvodu?

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 27.08.2018)

Dobrý deň. V zmysle Zákonníka práce platí uzavretý počet zabezpečovacích prostriedkov v pracovnom práve. Ustanovenie § 20 ods. 1 Zákonníka práce totiž určuje, že: "Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením alebo zriadením záložného práva."

Aj s prihliadnutím na citované zákonné ustanovenie som toho názoru, že zmluvná pokuta, ktorá je opísaná vo Vašej otázke, je neplatná. Navyše nie je možné sankcionovať výkon práva, za ktorý možno považovať aj skončenie pracovného pomeru kedykoľvek v skúšobnej dobe.

Pre úplnosť si Vám ešte dovoľujem dať do pozornosti ustanovenie § 72 ods. 2 Zákonníka práce, v zmysle ktorého platí: "Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Rozumiem teda tomu správne, ak si myslím, že ani mesačná doba na oznámenie o skončení v skúšobnej dobe ani zmluvná pokuta aj napriek tomu, že je v zmluve, nie je v poriadku?

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 27.08.2018)

Dobrý deň. Áno, rozumiete tomu správne. Zastávam názor, že nie je možné určovať zamestnancovi termín, aby v skúšobnej dobe oznamoval mesiac vopred svoj zámer skončiť pracovný pomer pod hrozbou akejsi zmluvnej pokuty. Išlo by to totiž voči samotnej podstatne skúšobnej doby, ktorá predstavuje priestor pre zamestnanca aj zamestnávateľa na zhodnotenie, či v pracovnom pomere pokračovať alebo nie.

Navyše nie je možné zabezpečovať práva a povinnosti v pracovných vzťahoch inými zabezpečovacími prostriedkami než aké ponúka Zákonníka práce.


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, som v skúšobnej dobe a prešla som na PN z dôvodu, že som ostala tehotná a na rizikovom. Môže mi zamestnávateľ poslať poštou, resp. dať výpoveď? Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 02.08.2018)

Dobrý deň. Napriek tomu, že v zadanej otázke uvádzate výpoveď, Vaša otázka sa zrejme týka skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe možno aj vo vzťahu k tehotnej zamestnankyni, avšak v porovnaní s iným zamestnancom je potrebné splniť osobitné podmienky.

Zamestnávateľ totiž môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

Pre úplnosť ešte uvádzam, že tehotnou zamestnankyňou je na účely Zákonníka práce taká zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie. 


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať som skúšobnej dobe do 17. 6. 2018 a som na PN od 10. 6. 2018. Môže mi dať zamestnávateľ výpoveď?

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 13.06.2018)

Dobrý deň, tzv. zákaz výpovede, resp. ochranná doba zákazu výpovede sa uplatňuje výlučne pri výpovedi, ktorú dáva zamestnávateľ. Zákonné obmedzenia pri zákaze výpovede sú uvedené v ustanovení § 64 Zákonníka práce. Zákaz výpovede sa však nevzťahuje na ostatné spôsoby ukončenia pracovného pomeru, ktoré upravuje Zákonník práce. Tzn. že ak by chcel s Vami zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer počas skúšobnej doby podľa ustanovenia § 72 Zákonníka práce, nič mu v tom nebráni. Zákaz výpovede sa nevzťahuje na skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Ak by zamestnávateľ prešvihol skúšobnú dobu a chcel by Vám dať výpoveď, už sa uplatní ochrana zákazu výpovede podľa ustanovenia § 64 Zákonníka práce.


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, som v skúšobnej dobe a na PN. Podal som žiadosť o vzájomnú dohodu ukončenia pracovného vzťahu ku koncu mesiaca. Mám to považovať za platné? Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 28.03.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ V otázke uvádzate, že chcete skončiť prac. pomer v skúšobnej dobe dohodou so zamestnávateľom, o čom ste  informovali zamestnávateľa. Nepíšete, kedy bol prac. pomer dojednaný a kedy končí skúšobná doba.

2./ Podľa ust. § 72 Zákonníka práce  platí : 

" Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

 

Z uvedeného zákonného textu vyplýva, že k skončeniu prac. pomeru v skúšobnej dobe nepotrebujete súhlas zamestnávateľa a ani sa s ním na uvedenom skončení prac. pomeru dohodnúť.

3./ Pokiaľ by sme sa na vec pozreli podrobnejšie z hľadiska výkladových pravidiel podľa ust. § 35 a nasl. Obč. zákonníka v nadväznosti na ust. § 1 ZP , potom platí : 

"§  35 (1) Prejav vôle sa môže urobiť konaním alebo opomenutím; môže sa stať výslovne alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o tom, čo chcel účastník prejaviť.

(2) Právne úkony vyjadrené slovami treba vykladať nielen podľa ich jazykového vyjadrenia, ale najmä tiež podľa vôle toho, kto právny úkon urobil, ak táto vôľa nie je v rozpore s jazykovým prejavom.

§ 36 (1)Vznik, zmenu alebo zánik práva či povinnosti možno viazať na splnenie podmienky. Na nemožnú podmienku, na ktorú je zánik práva alebo povinnosti viazaný, sa neprihliada.

(4) Na splnenie podmienky sa neprihliada, ak jej splnenie spôsobí zámerne účastník, ktorý nemal právo tak urobiť a ktorému je jej splnenie na prospech."

 

Z uvedeného vyplýva, že ak by Vám zamestnávateľ napísal, že nesúhlasí s ukončením pracovného pomeru dohodou v skúšobnej dobe , a teda splnil by podmienku podľa § 36 ods.4 Obč. zákonníka, na splnenie tejto podmienky sa neprihliada. Prac. pomer tak skončí dňom, ktorý ste uviedli vo Vašom liste zamestnávateľovi. Predpokladáme, že bol zaslaný doporučene.

V prípade, že by Vám bolo niečo nejasné, môžete uviesť pripomienku do podotázok s uvedením dátumu, kedy Vám končí skúšobná doba podľa prac. zmluvy a kedy ste poslali list zamestnávateľovi, vrátane Vami uvedeného dátumu skončenia prac. pomeru v skúšobnej dobe.

 

 


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Pracovný pomer trvá od 12. 02. 2018 s 3 mesačnou skúšobnou dobou a žiadosť som poslal 27. 03. 2018 s uvedeným dátumom k 31. 03. 2018 samozrejme doporučené.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 28.03.2018)

Dobrý večer, 

ďakujeme za reakciu a doplňujúce informácie.

Vo veci môžete ešte napísať zamestnávateľovi dopor. list, kde len oznámite, že Váš list z 27.3.2018 nech považuje za oznámenie o skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe a to ku dňu 31.3.2018, nakoľko ku skončeniu prac. pomeru v skúš. dobe nie je potrebná dohoda.

 

Dúfame, že napriek práceneschopnosti sa Vám podarí zaslať predmetný list 29.3.2018, resp. jeho zaslanie viete zabezpečiť.

 

 

 


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť prešla som pod firmu mala som skúšobnú od januára do marca od apríla do júna a teraz pol roka čiže skúšobná doba mi konci 31. 12 tohto roku problém je ten, že som sa 4. 12 dala vypísať s dôvodu, že som tehotná musela som ísť na rizikové a asi o týždeň mi poslali ukončenie pracovného pomeru. A preto sa chcem spýtať mohli to urobiť ďakujem.

 

 

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 24.12.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Podľa ust. § 45 ZP platí :

"V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.

Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.

Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná.

Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu."

 

2./ V otázke uvádzate, že v roku 2017 ste prešli pod zamestnávateľa a že v podstate celý rok 2017 ste boli v skúšobnej dobe.  Z otázky usudzujeme, že  ste uzatvorili stále pracovný pomer na dobu určitú u toho istého zamestnávateľa a ten určoval stále aj skúšobnú dobu. Pokiaľ je to tak, teda že sa jedná stále o toho istého zamestnávateľa, je toto dojednanie skúšobnej doby neplatné. Skúšobná soba môže byť maximálne dojednaná na 3 mesiace.

3./ Nevieme z akého dôvodu zamestnávateľ s Vami ukončil prac. pomer v skúšobnej sobe.  Tu platí ust. § 72 ZP : 

"V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné."

"Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

4./  Podľa ust. § 77 ZP platí :  "Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

5./ Máme za to, že pokiaľ ste mali uzatvorené pracovné pomery v roku 2017 stále u toho istého zamestnávateľa, je dojednanie skúšobných dôb v prac. zmluvách  neplatné a preto je prac. pomer uzatvorený na dobu neurčitú, čo vyplýva z ust. § 48 ZP : 
"Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne."

V zmysle ust. § 77 ZP neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

 

Záver

Dovoľujeme si vysloviť pochybnosti o správnosti resp. zákonnosti uzatvorenia prac. pomeru 3  krát  stále so skúšobnou dobou u toho istého zamestnávateľa a preto odporúčame konzultáciu priamo s advokátom, aby boli vykonané prípadne právne kroky s podaním na súd v zmysle ust. § 48 a 77 ZP.

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 

 


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, so zamestnankyňou bol ukončený pracovný pomer podľa ustanovenia § 72 Zákonníka práce, napr. k 3. 11. 2017. Bývala zamestnankyňa nám zaslala poštou potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti od 6. 11. 2017. Chcem sa utvrdiť v presvedčení, že zamestnávateľa sa už práceneschopnosť zamestnanca netýka a nepotvrdzujeme, ani neevidujeme lekárom vystavený lístok PN. Ďakujem za Vás čas i odpoveď. 

 

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 07.11.2017)

 

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ Ak došlo ku skončeniu pracovného pomeru v skúšobnej dobe v zmysle ust. § 72 Zákonníka práce, pracovný pomer skončil dňom ako píšete vo Vašom prípade 3.11.2017.

2./ Práceneschopnosť  po skončení prac. pomeru už nie je vo Vašej réžii a zamestnanec sa musí so svojimi  nárokmi obrátiť na sociálnu poisťovňu.

3./ Pre Vašu informáciu uvádzame ešte nasledovné :

Zákonník práce vyžaduje, aby sa písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru doručilo druhej strane aspoň tri dni predo dňom, kedy sa má pracovný pomer skončiť (ak sa táto lehota nedodrží, dôjde i tak k platnému skončeniu pracovného pomeru).

Pracovný pomer sa skončí dňom, ktorý je uvedený v oznámení.

Ak by oznámenie bolo doručené v čase trvania skúšobnej doby a účastník by ako deň skončenia uviedol deň, ktorý by nasledoval po uplynutí skúšobnej doby, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa skúšobnej doby.

Ak by účastník zabudol v oznámení uviesť deň skončenia pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia.

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

 


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobry den, prosim vas o pomoc. Som tehotná a treti mesiac zamestnana. Pracovala som 2 mesiace pre agenturu s 3-mesačnou skušobnou lehotou. S touto agenturou firma ukončila spolupracu ale počas toho som zistila, že som tehotna. Bola som nutena pracovať pre inu agenturu, kde mi znova plynie 3-mesačna skušobna lehota. Ak oznamim tehotenstvo, môžu ma hned prepustiť? Čítala som, že v takom prípade musia uviesť dôvod, ktory nebude mať suvislosť s mojim tehotenstvom. Viem, že firma ma nedostatok zamestnancov a stale robi nabor nových. Chcem sa ešte opytať, či budem mať narok na matersku davku, ked som predtym bola szčo ale platila som si len zdravotne poistenie? Do socialnej poistovne som neodvadzala, kedže mi narok podla danoveho priznania nevznikol. Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 23.05.2016)

Dobrý deň, v zmysle § 72 ods. 1 Zákonníka práce, zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. Táto zákonná úprava je odrazom zákazu diskriminácie tehotných žien v pracovnoprávnych vzťahoch. Pre platné skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe sa vyžaduje jednak písomná forma skončenia, len výnimočnosť prípadu a uvedenie skutočných opodstatnených dôvodov, ktoré nesúvisia s tehotenstvom alebo materstvom. Podľa § 48 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Vzhľadom na to, že ste nebola nemocensky poistená v uvedenú dobu, nárok na dávku Vám nevznikne. 


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som radu. Som u zamestnávateľa v skúšobnej dobe a zistila som, že som tehotná. Oznámila som to ústne svojej nadriadenej, ktorá sa šla poradiť na personálne oddelenie a tam jej povedali, že v práci zotrvám do konca skúšobnej doby (t.j. ešte jeden mesiac) a potom so mnou pracovný pomer ukončia. Chcem sa spýtať či tak môžu spraviť, aj keď mi je jasné, že ako dôvod uvedú niečo iné. Žiadne problémy v práci so mnou nemali. Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

(odpoveď odoslaná: 21.10.2015)

Dobrý deň, podľa § 72 ods. 1 Zákonníka práce, v skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. V zmysle uvedeného sa pre platné skončenie pracovného pomeru vo Vašom prípade vyžaduje, aby bolo uskutočnené v písomnej forme, malo výnimočný charakter a aby boli uvedené skutočné opodstatnené dôvody, ktoré nesúvisia s materstvom. Uvedené dôvody nemôžu taktiež obchádzať ustanovenia Zákonníka práce a byť v rozpore s dobrými mravmi. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku