Máte
otázku?

Vyporiadanie spoluvlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trnava

Otázka: Vyporiadanie spoluvlastníctva

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu. Po smrti mamy som sa stal spoluvlastníkom rodinného domu s pozemkami (spoluvlastníci každý po 1/4, ja 2/4). S mamou, ktorá tam žila, sme dom v 03 až 06/2014 z časti zrekonštruovali (urobil som rozvody vody a kanalizácie, novú kúpeľnú, kuchyňu, vymenil a rozšíril elektroinštaláciu a vymenil pár okien) lebo pôvodný dom mal studňu za domom a latrínu na dvore. Spoluvlastníci sa na rekonštrukcii finančne nepodieľali, všetko platila mama s mojou malou finančnou pomocou a zabezpečoval som všetky potrebné veci, materiál a niektoré práce som vykonal sám a pod. Keďže chcú užívať dom len na víkendy (bývajú v meste), rád by som ich vyplatil, dokončil rekonštrukciu (výmena strechy, zvyšné zateplenie a okná) a natrvalo sa tam s rodinou presťahoval, lebo v súčasnosti žijeme v prenájme a už dlhšiu dobu plánujeme kúpiť dom. Podľa znaleckého posudku je všeobecná hodnota nehnuteľnosti vrátane technického zhodnotenia 56 tis e (t. J. vrátane rekonštrukcie z roku 2013) a všeobecná hodnota nehnuteľnosti bez technického zhodnotenia 42 tis e (súčasná cena domu v pôvodnom stave bez rekonštrukcie). Navrhol som im, že im vyplatím ich podiely zo sumy 42 tis e, lebo do rekonštrukcie neinvestovali. Nesúhlasia a tvrdia, že ich podiely znížené byt nemôžu. Právnik im povedal, že majú trvať na vyplatení podielov z trhovej hodnoty, pretože s rekonštrukciou nesúhlasili a úpravy boli nevyhnutné (mama opraviť dom aj tak musela, keď tam chcela bývať - ale to nie je pravda, pretože mama tam bývalá aj roky predtým, dom bol udržiavaný, strechu mal v poriadku, len tam nebola vnútri voda, kúpeľňa a kuchyňa) a tiež, že je to už premlčané lebo od rekonštrukcie uplynuli 3 roky. Budú súhlasiť len s vyplatením z trhovej hodnoty. A nech si to dobre rozmyslím, lebo ma to vyjde viac, keď pôjdem na súd, lebo sa platí aj pri podaní návrhu na súd a ešte aj ich právnikov, keď prehrám. Nemôžu mať predsa nárok na vyplatenie z trhovej hodnoty, keď do rekonštrukcie a opráv domu vôbec neinvestovali a ich podiely sa rekonštrukciou pomerne dosť zhodnotili? Prosím Vás o radu ako mám postupovať? Z, ktorej sumy ich mám teda vyplatiť? Keď nebudú súhlasiť s mojim návrhom na odkúpenie ako postupovať pri podaní na súd? Z akej sumy sa platia súdne poplatky - dočítal som za, že 6 %, ale z akej sumy? Aká by mohla byť pre tento prípad orientačná cena za právne služby, keby som to riešil výlučne cez právnikov (spísanie žaloby na zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva, zastupovanie pred súdom)? Mám si dať vypracovať ešte nejaký iný znalecký posudok? Ďakujem Vám veľmi pekne.

Odpoveď: Vyporiadanie spoluvlastníctva

Dobrý deň,

 

v zmysle ustálenej rozhodovacej praxe súdov je potrebné pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva vychádzať z trhovej hodnoty nehnuteľnosti. Tzn. že ak sa tento spor dostane pred súd (t.j. že sa nedohodnete s nimi mimosúdne) súd bude pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva vychádzať z trhovej hodnoty nehnuteľnosti (t.j. z hodnoty, ktorú má nehnuteľnosť teraz, po rekonštrukcii).

 

Na druhej strane v zmysle relevantnej judikatúry máte nárok od ostatných podielových spoluvlastníkov požadovať náhradu za zvýšenie ich spoluvlastníckeho podielu. Nižšie Vám prikladáme súdneho rozhodnutie NS SR z roku 2012, ktoré bližšie vysvetľuje rozdiel medzi jednotlivými investíciami do spoločnej nehnuteľnosti. V zmysle tohto súdneho rozhodnutia Vám nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia vznikne až po zrušení podielového spoluvlastníctva.

 

Podľa uznesenia Najvyššieho súdu SR z 27. februára 2012, sp. zn. 4 M Cdo 12/2011

Zmyslom vyporiadania spôsobom podľa § 142 ods. 1 vety tretej Občianskeho zákonníka nie je len poskytnutie primeranej náhrady za spoluvlastnícky podiel, ale vyriešenie všetkých vzťahov, ktoré sa vytvorili medzi podielovými spoluvlastníkmi v súvislosti s existenciou podielového spoluvlastníctva. So zreteľom na to sa toto vyporiadanie vykonáva ako vyporiadanie v širšom slova zmysle, v rámci ktorého sa prihliada aj k tomu, či a do akej miery ten-ktorý spoluvlastník zhodnotil spoločnú nehnuteľnosť investíciami, príp. iným spôsobom.

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v širšom slova zmysle je možné vykonať na základe návrhu účastníka (§ 79 ods. 1 O.s.p.) alebo vzájomného návrhu (§ 97 ods. 1, § 98 O.s.p.). O návrhu (vzájomnom návrhu) požadujúcom zaplatenie určitej čiastky z dôvodu širšieho vyporiadania je však vždy treba rozhodnúť samostatným výrokom rozsudku, nie len v rámci náhrady za spoluvlastnícky podiel a to z dôvodu, že pohľadávka z dôvodu zaplatenia náhrady za spoluvlastnícky podiel vzniká až na základe právoplatnosti rozsudku vo veci samej.

Pri vyporiadaní zrušovaného podielového spoluvlastníctva, ktoré súd vyporiadava podľa § 142 ods. 1 veta tretia Občianskeho zákonníka, ako vyporiadanie v širšom zmysle na návrh účastníka, je totiž treba z hľadiska povahy nárokov a ich premlčania rozlišovať medzi nákladmi na nutnú opravu a údržbu veci a nákladmi na opravu a údržbu veci, ktoré neboli nevyhnutné, medzi nákladmi v bežnej záležitosti a v ostatných záležitostiach (§ 139 Občianskeho zákonníka), medzi nákladmi, s ktorými spoluvlastníci vyslovili súhlas alebo ktoré boli niektorým spoluvlastníkom vynaložené bez tohto súhlasu. Treba tiež zisťovať, či za trvania podielového spoluvlastníctva došlo medzi spoluvlastníkmi k dohode o spôsobe úhrady týchto nákladov, pretože až vtedy by bolo možné správne posúdiť aj prípadnú námietku premlčania (ktorú žalovaná aj vzniesla) voči takejto pohľadávke. S prihliadnutím k tomu potom pôjde buď o majetkové právo investujúceho spoluvlastníka uplatňované voči druhému spoluvlastníkovi podľa § 511 ods. 3, § 137 ods. 1 a § 139 ods. 1,2,3 Občianskeho zákonníka, ktoré sa premlčí v trojročnej premlčacej dobe podľa § 101 Občianskeho zákonníka, pre ktorej počiatok je rozhodujúca doba vynaloženia nákladov na opravu a údržbu, alebo o právo na vydanie bezdôvodného obohatenia ktoré môže uplatňovať investujúci spoluvlastník už za trvania spoluvlastníckeho vzťahu, ktoré sa premlčí v dobe podľa § 107 Občianskeho zákonníka v súvislosti s vynaložením nákladov na opravu alebo údržbu, alebo o právo na vydanie neoprávneného majetkového prospechu vo výške zhodnotenia podielu druhého spoluvlastníka v súvislosti so zánikom podielového spoluvlastníctva, ktoré sa premlčí v dvojročnej premlčacej dobe podľa § 107 Občianskeho zákonníka od zániku tohto spoluvlastníctva.

 

Po vysvetlení situácii a právnej kvalifikácie tohto Vášho prípadu ostatným podielovým spoluvlastníkom bude podľa nášho právneho názoru najvhodnejšie hľadať kompromis a uzatvoriť mimosúdnu dohodu o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Súdne konania týkajúce sa zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva patria medzi tie zdĺhavejšie a vzhľadom na výšku súdneho poplatku i finančne náročnejšie.

 

Právna úprava súdneho poplatku a trov právneho zastupovania

 

Tak, ako ste sám uviedli, v tomto prípade sa pri podaní žaloby o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva platí súdny poplatok vo výške 6 %. 6 % sa v tomto prípade určuje z ceny podielu, ktorý požadujete. Vo Vašom prípade by to predstavovalo sumu vo výške 26.000,- € (t.j. ½ z 52.000,- €).

 

Podľa ustanovenia § 7 ods. 9 Zákona o súdnych poplatkoch

V konaní o zrušení a o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je základom poplatku cena podielu žiadaného navrhovateľom.

 

Odmena advokátov sa určuje podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR o odmenách advokátov. Rovnako ako pri súdnom poplatku, i v tomto prípade predstavuje tarifnú hodnotu cena podielu požadovaná v rámci súdneho konania. Tzn. že sa výška jedného úkonu právnej pomoci určí vo Vašom prípade zo sumy 26.000,- €. Výška jedného úkonu právnej pomoci predstavuje sumu vo výške 428,78 € s režijným paušálom (514,54 € v prípade ak je advokát platcom DPH). V takýchto úkonoch je vykonaných najmenej 4-5 úkonov právnej pomoci.

 

Podľa ustanovenia § 10 ods. 5 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z.

Vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je tarifnou hodnotou cena požadovaného podielu.

Trápi vás "Vyporiadanie spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyporiadanie spoluvlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Zdravím. Mám klasický problém. Po smrti rodičov nám zostal dvojizbový byt. Ja a moja sestra sme ho získali darovacou zmluvou pred pár rokmi, sme teda spoluvlastníci. Ona však chce byt ihneď predať, no ja s tým nesúhlasím. Nie je mojím zámerom tam bývať, pretože mám vlastný byt v inom meste. Mojím cieľom je, aby sa byt zachoval a mohli by sme sa v ňom stretávať. Avšak moja sestra potrebuje peniaze a ja jej nemôžem pomôcť, pretože sama splácam úver. Máte nejaké rady, ako túto situáciu vyriešiť? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 16.09.2018)

Dobrý deň,

podielového spoluvlastníka nikto nemôže nútiť, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve. Ak navrhne zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a Vy nebudete súhlasiť, potom môže podať žalobu kde súd postupuje nasledovne: 

Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. (§ 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Ak nemáte peniaze na vyplatenie sestry, potom môžete rovnako ako ona tvrdiť, že byt nechcete a súd v takom prípade nariadi jeho predaj a z výťažku z predaja sa so sestrou podľa podielov rozdelíte.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vyporiadanie spoluvlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Vlastním polovicu rodinného domu, rovnako ako moja sesternica. Ona aktuálne celý dom užíva - býva tam už približne 20 rokov. Ja však nemám k domu prístup a ani neviem, v akom stave sa nachádza. Pokúsil som sa ponúknuť sesternici svoj podiel na predaj, avšak odmietla, tvrdiac, že celý dom patrí jej, keďže tam býva už celý svoj život. Neviem, ako sa mám ďalej správať. Mohli by ste mi prosím poradiť? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 04.01.2017)

Dobrý deň. Za daných okolností, keďže ste už ponúkli svoj podiel druhému spoluvlastníkovi na predaj, čím ste mu umožnili využiť jeho zákonné predkupné právo, môžete Váš podiel ponúkať na predaj tretím osobám. Rovnako môžete podať na súd žalobu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Okrem toho, ak Vaša sesternica užíva predmet spoluvlastníckeho práva nad rámec jej podielu, môžete od nej žiadať náhradu za toto užívanie.


Podotázka: Vyporiadanie spoluvlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s bývalým manželom sme sa dohodli na sume, ktorú mi poskytne za byt, v ktorom som tiež spolumajiteľ. Rád by som sa však pripravil na možnosť, že by sa jeho situácia zmenila. Stačí, ak zostavíme dokument, v ktorom dolu podpísaní súhlasia s tým, že mi vyplatí určitú sumu v určenom termíne a podpisy potvrdíme na úrade? Bude takáto dohoda platná vor súde, ak by mi neposkytol finančné prostriedky? Musím túto záležitosť vybavovať prostredníctvom notára? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 03.01.2017)

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že s exmanželom ste spoluvlastníci bytu (pravdepodobne bezpodieloví spoluvlastníci, príp. podieloví spoluvlastníci). Ak ide o byt, ktorý je predmetom Vášho zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je potrebné uzavrieť riadnu zmluvu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva, z ktorej bude zrejmé, že výlučným vlastníkom predmetného bytu sa stáva Váš exmanžel a že Vám za vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva vyplatí určitú sumu. Rovnako tak ak by išlo o byt, ktorý máte v podielovom spoluvlastníctve, mali by ste uzavrieť zmluvu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, z ktorej bude vyplývať dohoda o zrušení spoluvlastníctva a tiež to, že výlučným vlastníkom predmetného bytu sa stáva Váš exmanžel a Vám titulom vyporiadania podielového spoluvlastníctva vyplatí určitú sumu. Odporúčam Vám, aby ste si nechali zmluvu vypracovať odborníkom (advokátom, príp. notárom).V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyporiadanie spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava