Máte
otázku?

Vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva súdom ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice

Otázka: Vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva súdom ?

Dobrý deň, v roku 2007 som kúpila dom, z ktorého 2/3 vlastním ja a 1/3 vlastní môj bývalý priateľ. Hypotéku na kúpu domu som brala ja a dodnes ju splácam. Okrem toho som v hotovosti zaplatila 100 000 Sk. Môj priateľ odišiel v roku 2009 a uplatňuje nárok na sumu 10 000 euro. Od doby, keď odišiel, do domu som investovala a on nepripisuje žiadnym spôsobom. Moja otázka znie: Je možné, že si môže nárokovať takúto sumu a skutočne ju aj dostane? Žiadna dohoda z jeho strany nepripadá do úvahy, pretože stále trvá na tejto sume. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva súdom ?

Dobrý deň, 
skúsim vám pomôcť, pričom najprv kúsok právnej teórie :

1./ V zmysle ust. Občianskeho zákonníka ("OZ") platí, že vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana.
Vlastníctvo veci možno nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom. ; Vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. Spoluvlastníctvo je podielové alebo bezpodielové. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi.

Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.

2./ Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.
O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd.

3./ Podľa ust. § 141 OZ  "spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí  byť písomná. Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu."

Poznámka k zákonu : Z uvedeného vyplýva, že zákon dáva prednosť  pred zrušením spoluvlastníctva súdom dohode spoluvlastníkov. Pri zrušené spoluvlastníctva dohodou nie sú spoluvlastníci nijako viazaní, môžu sa dohodnúť akýmkoľvek spôsobom, ich dohoda však nesmie byť v rozpore  s dobrými mravmi podľa § 3 OZ. 

Pre prípad, že k dohode nedôjde môže sa spoluvlastník domáhať na súde zrušenia podiel. spoluvlastníctva podľa § 142 OZ :
"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci.  Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.
Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."


Súd pri vyporiadaní prikázaním nehnuteľnosti jednému zo spoluvlastníkov berie do úvahy to, či predmetnú nehnuteľnosť spoluvlastník jednak chce, jednak to, či disponuje potrebnými finančnými prostriedkami, resp. sú predpoklady na splnenie povinnosti poskytnúť finančnú náhradu, ktorú je možné povoliť aj v splátkach.


4./ Poznámky k otázke a vysvetlenie zákona :
V otázke uvádzate Váš podiel na nehnuteľnosti 2/3 a druhého spoluvlastníka v podiele1/3, neuvádzate však na základe akej zmluvy vzniklo predmetné spoluvlastníctvo, vrátane tohto, ako ste sa dohodli dohodli na úhrade ceny za nehnuteľnosť.  Spomínate len Váš vklad 100 000 Sk a úver, ktorý splácate.  Doba odídenia druhého spoluvlastníka z nehnuteľnosti v roku 2009 poskytuje priestor pre vznesenie námietky premlčania do ním vložených finančných  prostriedkov do nehnuteľnosti, ako aj z jeho strany pokiaľ sa jedná o investície z Vašej strany. ; Dôležité pre posúdenie otázky primeranej náhrady je to, kto a v akom rozsahu splácal úver od počiatku, aký bol vklad podielového spoluvlastníka v podiele 1/3 k celku na úhradu ;kúpnej ceny, resp. písomné usporiadanie vzťahov medzi Vami ako podielovými spoluvlastníkmi, resp. či toto vôbec existuje. Preto nevieme posúdiť to, či suma 10 000 € je alebo nie je oprávnená. Vzniká tiež otázka pre Vás ako resp. čím bola zo strany druhého spoluvlastníka odôvodnená suma 10 000 eur a to predovšetkým v prípade, ak vklad druhého spoluvlastníka na úhradu kúpnej ceny nehnuteľnosti sa rovnal nule.


V zmysle zákona je možná samotná dohoda vrátane prípadného rozsahu fin. vyporiadania bez účasti súdu. Ak by k dohode nedošlo, museli by ste podať návrh na súd.

5./ K otázke prípadného započítania ceny opráv nehnuteľnosti, resp. nákladov na údržbu, súdna prax sa zaoberala aj otázkou, či je možné započítať nárok voči druhému spoluvlastníkovi /1/3/ na tento jeho prípadný podiel pri vyporiadaní. Záver je ten, že to možné nie je, nakoľko za terajšieho stavu, v súčasnosti, nárok vyplatenie náhrady  druhému spoluvlastníkovi vzniká až právoplatnosťou rozhodnutia  súdu a  započítať iný nárok je  možné len voči existujúcemu nároku.  

6./ Z relevantnej judikatúry : 
R 37/82 : Pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva súdom podľa  § 142 OZ, ktoré sa vykonáva ako vyporiadnie v širšom zmysle na návrh účastníka konania, je treba z hľadiska povahy nárokov a ich premlčania rozlišovať medzi nákladmi na nutnú opravu a údržbu veci a náklady na opravu  a údržbu veci, ktoré neboli nevyhnutné, medzi nákladmi v bežných a ostatných záležitostiach /§ 138 OZ/, medzi nákladmi, s ktorými vyslovili spoluvlastníci iba súhlas i keď konkludentne v zmysle § 35 OZ, alebo ktoré boli niektorým zo spoluvlastníkov vynaložené bez tohto súhlasu,  je potrebné tiež zisťovať či za trvania podielového spoluvlastníctva došlo medzi spoluvlastníkmi k dohode o spôsobe úhrady týchto nákladov."

R 1/75 : Pre vyporiadanie podiel. spoluvlastníkov ktorých spoluvlastníctvo sa zrušuje, OZ vedľa spôsobov zrušenia tohto spoluvlastníctva a z hľadiska pre ich zrušenie nestanoví výslovne zásady pre toto  vyporiadanie, avšak z celkového poňatia zrušenia podiel. spoluvlastníctva a likvidácie spoluvlastníckych vzťahov v zmysle § 142 OZ, sa toto vyporiadanie vykonáva v širšom zmysle, v rámci ktorého sa prihliada napr. i k tomu, či a do akej miery niektorý z bývalých spoluvlastníkov zhodnotil spoločnú nehnuteľnú vec investíciami a podobne.


Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta za účelom posúdenie ako samotnej zmluvy o kúpe predmetnej nehnuteľnosti, vrátane úverovej zmluvy, posúdenia investícií do nehnuteľnosti, a následne spísania dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva vrátane finančného vyporiadania. 
V každom prípade neodporúčame vec riešiť použitím resp. kopírovaním rôznych zmlúv z internetu. Spísaním zmluvy u advokáta, ktorý povinne vykoná tzv. autorizáciu, máte právnu istotu, že dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva bude právne perfektná, vrátane jej zapísania dohody do katastra nehnuteľností. 

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

 

 

Trápi vás "Vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva súdom ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva súdom ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, dlžník, ktorému som požičal peniaze a ktorý mi ich doteraz nevrátil, približne rok po požičaní previedol svoj podiel na nehnuteľnosti darovaním na svoju sestru, a to s doživotným právom bývania. Rád by som spresnil, že dlžník sa takto rozhodol na radu právnika, aby sa vyhol možnej exekúcii majetku v prípade dlhov. Mám s dlžníkom zmluvu o pôžičke, ktorá udelenie peňazí potvrdzuje. Rovnaká situácia sa týka aj ďalších veriteľov, ktorých dlžník tiež obral o peniaze, a ktorí majú doklady o poskytnutí pôžičiek. Chcel by som sa opýtať, či je možné napadnúť prevod polovice domu z dôvodu obídenia veriteľa a, ak áno, v akom časovom rámci je to možné. Počul som, že ak sa takýto krok podnikne do jedného roku od darovania, súd môže na základe dôkazov, ktoré jednoznačne ukazujú, že pôžičky boli poskytnuté dlho pred prevodom, pozastaviť alebo dokonca zrušiť platnosť darovacej zmluvy. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva súdom ?

(odpoveď odoslaná: 20.02.2024)

Dobrý deň,
odporúčam vo vcei podať návrh na vydanie paltobného rozkazu vo veci požičanej dlžnej sumy, pričom rpedpokladám, že lehota jej splatnosti uplynula. Následne v prípade, že by nedošlo k úhrade dlžnej sumy, podali by ste návrh na vykonanie exekúcie.

Pokiaľ ide o prevod majetku dlžníka na inú osobu a to hlavne darovaním, exekútor toto vie zistiť a dlžnú sumu v exek. konaní môže postihnúť aj osobu obdarovanej. Uvedneú skutočnosť sám môpžete uviesť v návrhu na vykonanie exkúcie, že došlo k darovaniu majetku na blízku osobu, ktorá o dlhoch dlžníka vedela. Platí ust. § 42a/ Obč. zákonníka :

"(1) Veriteľ sa môže domáhať, aby súd určil, že dlžníkove právne úkony podľa odsekov 2 až 5, ak ukracujú uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky, sú voči nemu právne neúčinné. Toto právo má veriteľ aj vtedy, ak je nárok proti dlžníkovi z jeho odporovateľného právneho úkonu už vymáhateľný alebo ak už bol uspokojený. (2) Odporovať možno právnemu úkonu, ktorý dlžník urobil v posledných troch rokoch v úmysle ukrátiť svojho veriteľa, ak tento úmysel musel byť druhej strane známy, a právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom a osobami jemu blízkymi (§ 116 a 117) alebo ktoré dlžník urobil v uvedenom čase v prospech týchto osôb s výnimkou prípadu, keď druhá strana vtedy dlžníkov úmysel ukrátiť veriteľa aj pri náležitej starostlivosti nemohla poznať. (3) Odporovať možno tiež právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom a a) osobou jemu blízkou (§ 116 a 117), ... atď."

 

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva súdom ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mal by som otázku. Môže si nevlastný syn, ktorý zdedil 1/4 domu po svojej matke, nárokovať predčasné vyplatenie tejto 1/4 od nevlastnej matky (druhej manželky svojho otca), ktorá ešte žije? Ďakujem. Braňo

Odpoveď: Vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva súdom ?

(odpoveď odoslaná: 18.03.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že dom je v podielovom spoluvlastníctve a jeden zo spoluvlastníkov žiada o vyplatenie hodnoty 1/4 z domu, ktorý nadobudol dedením.

V otázke uvádzate, že dedič žiada o vyplatenie z 1/4 z domu od druhej manželky svojho otca.

Predovšetkým treba uviesť, že v právnickej terminológii ide o vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust.  Obč. zákonníka, podľa ktorého platí, že ak sa spoluvlastníci nedohodnú na zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, môže sa spoluvlastník obrátiť na súd so žalobou o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 ods. 1 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Riešenie pre podiel. spoluvlastníka 1/4 je zaslať výzvu druhého resp. ostatným podiel. spoluvlastníkom nehnuteľnosti /ozn. : nevieme či je druhá manželka jeho otca podiel. spoluvlastníkom nehnutelnosti, ale táto osoba - druhá manželka jeho otca nemohla byť zákonným dedičom po jeho vlastnej matke/, ktorý spomínate v otázke, na ponuku kúpu podielu 1/4 s uvedním ceny. Ponuku na predaj svoho podielu 1/4 musí podiel. spoluvlastník poslať všetkým ostatným podiel. spoluvlastníkom.

Ak ponuka nebude akceptovaná a nedôjde k uzatvoreniu dohody o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, potom podiel. spoluvlastník môže svôj podiel predať komukoľvek, aj tretej - cudzej osobe,  prípadne podať návrh na súd o zrušenie podiel. spoluvlastníctva.

Odporúčam vo veci kontaktobvať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva súdom ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moja priateľka v predošlom vzťahu uzavrela hypotéku na kúpu pozemku. Jej bývalý partner bol ručiteľom tejto hypotéky. Počas kúpy pozemku jej bývalý partner navrhol, aby sa pozemok zapisoval na obidvoch. Aktuálne sú obaja zaregistrovaní ako vlastníci na liste vlastníctva. Mesačne prispieva polovicu na splátku hypotéky. Chceme pozemok predať a hypotéku vyplatiť, no bývalý partner mojej priateľky si nárokuje 50 percent z predajnej sumy.
Mohli by ste nám poradiť, ako zabezpečiť, aby mal z predaja pozemku nárok iba na sumu, ktorú prispel na splátku hypotéky?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva súdom ?

(odpoveď odoslaná: 21.01.2020)

Dobrý deň, 

v otázke uvádzate, že na pozemok ste si zobrali hypotéku, pričom pozemok je v podielovom spoluvlastníctve, platíte jednu polovicu splátky a Váš bývalý priateľ je ručiteľom. 

Odporúčame pozrieť presné znenie zmluvy s bankou a predaj podielu na pozemku konzultovať s bankou, vrátane vyporiadania hypotéky.

V otázke neuvádzate komu chce priateľka predať spoluvlastnícky podiel, či ide o predaj napr. sestre, bratovi, mame, alebo cudzej - tretej osobe. Platí totiž ust. § 140 Obč. zákonníka
"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

T.j. :  Ak by Vaša priateľka chcela spoluvlastnícky podiel previesť napr. na sestru, brata, mamu, nemusí ponúknuť svoj podiel na predaj bývalému priateľovi.  Ak chce predať podiel na pozemku cudzej, tretej osobe, musí si splniť ponukovú povinnosť voči bývalému priateľovi a ponúknuť mu pozemok na predaj vrátane uvedenia ceny za podiel, pričom následne platí, že ak podiel. spoluvlastník /bývalý priateľ/ bude chcieť využiť svoje predkupné právo, musí kúpnu cenu uhradiť v lehote do 2 mesiacov.

Márnym uplynutím uvedenej lehoty predkupné právo podiel. spoluvlastníka /bývalého priateľa/ zanikne a Vaša priateľka môže podiel na pozemku predať tretej osobe.
O podmienkach úhrady kúpnej ceny aby boli splnené podmienky banky, túto otázku odporúčame konzultovať priamo s bankou.
 


Trápi vás "Vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva súdom ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva súdom ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, spoločne s bývalým priateľom vlastníme byt v podielovom spoluvlastníctve v pomere 1:1. Po rozchode sme sa rozhodli, že byt (s hypotékou) si ponechám ako jediný vlastník, pričom mu vyplatím čiastku peňazí, ktorú do bytu vložil. Prevod vlastníckeho práva bude však možný až o niekoľko mesiacov. Peniaze by sme však chceli previesť už teraz. Mám otázku, ktorý formulár je potrebný vyplniť, resp. ako by mala byť formulovaná dohoda. Existuje nejaká šablóna na dohodu o prevode finančných prostriedkov? Ďakujem za prípadnú odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva súdom ?

(odpoveď odoslaná: 11.12.2019)

Dobrý deň,
Vami uvedený postup, ktorý opisujete v otázke, že najprv dáte priateľovi peniaze titulom vyporiadania a následne bude spísaná zmluvy o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, nie je správny. Dôvod je ten, že vyplatením sumy spoluvlastníkovi bez prevodu spoluvlastníckeho podielu môže dôjsť k tomu, že priateľ následne odmietne uzatvoriť zmluvy o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva a Vy sa budete musieť obrátiť na súd so žalobou  nahradenie vyhlásenia vôle predávajúceho, čo môže trvať aj pomerne dlhšie obdobie. 

Naviac máte podpísanú úverovú zmluvu.

Pokiaľ ste obaja uvedení ako podieloví spoluvlastníci a zároveň aj obaja ste uzatvárali s bankou zmluvu o úvere, najvýhodnejším riešením je uzatvorenie dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. V tejto dohode sa môžete dohodnúť na spôsobe vyporiadania spoluvlastníctva tak, že výlučnou vlastníčkou sa stanete Vy a zároveň zoberiete na seba aj povinnosť splácať hypotéku.

Pre banku takáto dohoda o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva nie je právne záväzná a preto ju nemusí akceptovať.  
Neviem z akého dôvodu nie je možné uzatvorenie ; zmluvy o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, ale pokiaľ je problém napr. ten, že priateľ je v zahraničí, jeho podpis je možné overiť aj na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí.

Odporúčame najprv kontaktovať banku, či bude a za akých podmienok súhlasiť so zmenou úverovej zmluvy ak ste v úverovej zmluvy ako dlžníci.

Na spísanie zmluvy o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva odporúčame kontaktovať advokáta, pričom je možné úhradu za spoluvlastnícky podiel riešiť aj tým, že táto suma bude uložená ; u advokáta na osobitnom účte a až následne po klade vlastníckeho práva a vybavení zmeny úver. zmluvy bude uvoľnená v prospech priateľa ako podiel. spoluvlastníka.


Podotázka: Vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva súdom ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Na základe kúpno-predajnej zmluvy vzniklo spoluvlastníctvo, v ktorom sme žili spolu. Druhý spoluvlastník splatil iba 2 000 eur do roku 2009, kedy odišiel. Akonáhle sa odsťahoval, prestal platiť. Jeho vklad do nehnuteľnosti bol len 2 000 eur a nič viac. Ja naďalej splácam hypotekárny úver a mám všetky potrebné potvrdenia.

Odpoveď: Vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva súdom ?

(odpoveď odoslaná: 21.02.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za Vašu reakciu.

Vo veci Vám odporúčame, ak výzva na úhradu 10 000 eur od bývalého priateľa došla písomne, aby ste ne túto reagovali tiež písomne s uvedením sumy, ktorú uhradil a ktorú ste mu prípadne ochotná aj uhradiť, ale len na základe spísania ; dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva, ktorá bude aj podkladom pre katastrálne konanie. ; Pre spísanie samotnej dohody o zrušení podiel. spoluvlastníctva odporúčame kontaktovať advokáta.

 

Pre prípad, že nebude súhlasiť s takýmto finančným vyporiadaním, odporúčame kontaktovať advokáta, aby vo veci podal návrh na súd. Môžte bývalého priateľovi oznámiť, že so súdnym konaním sú spojené aj náklady - súdny poplatok a trovy právneho zastupovania.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva súdom ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.