Máte
otázku?

Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Žilina

Otázka: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou

Prosím Vás, čo sa musí splniť pri podaní žiadosti o rozvod elektronickou formou, aby to bolo všetko v poriadku? Aké podklady treba dodať? Rada by som riešila rozvod online, teda na diaľku s Vami, čítala som o Vás pri rozvode veľmi dobré referencie.

Chcem sa tiež opýtať, či robíte takéto niečo aj na diaľku? Nemôžem cestovať a bývam už dlhodobo v zahraničí. Chcela by som to vyriešiť čo najskôr. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou

Dobrý deň,

Rozvod online (na diaľku), je možný v prípade, ak máte právneho zástupcu. Právny zástupca za Vás pripraví všetky podklady k rozvodu, pôjde za Vás na súd, budú sa mu doručovať všetky písomnosti a bude (musí) Vás informovať o celom priebehu rozvodu. Ak by Váš manžel spolupracoval pri rozvode, urýchlilo by to celý rozvod. Nie je to však podmienka, rozvedú Vás aj bez toho, že by manžel s tým súhlasila lebo sa vôbec o rozvode dozvedel. 

 

S rozvodmi na diaľku robíme často a radi Vám s tým pomôžeme. 

 

Elektronický návrh na rozvod manželstva

 

Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou je možné.  Okrem bežných náležitostí, ktoré musí elektronický návrh na rozvod obsahovať:

 

- označenie súdu, 
- presné označenie oboch manželov (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, občianstvo, zamestnanie) 
- uvedenie kedy a kde bolo manželstvo uzatvorené, kde je manželstvo zapísané, 
- uviesť, či pochádzajú z manželstva maloleté deti, 
- posledné spoločné bydlisko
- príčiny rozvratu manželstva, uviesť dôkazy, 
- petit návrhu na rozvod (žiadosti o rozvod), 
- príjem oboch manželov,
- dátum, podpis,

 

a predloženie týchto dokladov:

- sobášny list 
- rodný list dieťaťa (detí) 
- listinné dôkazy o príjme oboch manželov 
- listinné alebo iné dôkazy (napr. navrhnúť vypočuť svedkov) o príčine rozvratu manželstva 
- listinné dôkazy o výdavkoch na maloleté deti, domácnosť 
- a iné dokumenty 

 

Pri rozvode online (elektronicky) je potrebné podpísať návrh s prílohami zaručeným elektronickým podpisom. Ak nemáte zaručený elektronický podpis, môžete požiadať advokáta, aby Vám tento návrh podal. Naša advokátska kancelária disponuje zaručeným elektronickým podpisom a môže podávať návrh (žiadosť) o rozvod elektronickou formou.


Ak by ste nemali elektronický podpis a predsa by ste chceli podať návrh na rozvod elektronicky (mailom), potom ho musíte do 3 dní doplniť v "papierovej" podobe. Ak to neurobíte, potom konanie o rozvod manželstva neprebehne.

Trápi vás "Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou (Rozvod)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či môžem podať e-mailom žiadosť a rozvod. Ďakujem.

Odpoveď: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou

(odpoveď odoslaná: 20.09.2022)

Dobrý deň,

 

návrh na rozvod je podaním, ktorým sa má začať konanie (tzn. ide o podanie vo veci samej). Podanie možno vykonať v listinnej aj v elektronickej podobe. Ak sa ale vykonáva v elektronickej podobe podanie vo veci samej platí, že podanie bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Pozor si treba dať aj na to, že súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva.

 

Ak podáte žiadosť o rozvod elektronicky - mailom bez spomenutej autorizácie, treba ho potom doplniť (ideálne listinne prostredníctvom pošty), ako sa uvádza vyššie, inak sa naň zo zákona neprihliada.


Podotázka: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou (Rozvod)

Dobrý deň,
chcem sa rozviesť bez účasti na súde.

Odpoveď: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou

(odpoveď odoslaná: 27.07.2022)

Dobrý deň,

konanie o rozvod manželstva je podľa povahy veci statusovým konaním, kde súdy spravidla trvajú na osobnej účasti a vypočutí účastníkov konania (manželov). Na druhej strane už nejedno konanie sa mi podarilo vyriešiť bez účasti klientov, tzn. len za účasti zástupcu. Vždy tam ale bol dôvod ako napr. zlý zdravotný stav, obmedzenia pre covid-19, dlhodobý pobyt v zahraničí a pod.


Podotázka: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou (Rozvod)

Dobrý deň,
Chcem podať návrh na rozvod. Dozvedela som sa, že sa to dá elektronický a poplatok je tak 33e a nie až 66e. Je to pravda? Ďakujem.

Odpoveď: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou

(odpoveď odoslaná: 03.03.2022)

Dobrý deň,
áno. Ak disponujete občianskym preukazom s čipom a zároveň ho máte aktivovaný a podáte návrh na rozvod manželstva cez slovensko.sk, tak bude poplatok iba 33,- € a nie 66,- €. Pre urýchlenie postupu súdu Vám odporúčam kúpiť e-kolok v hodnote 33,- € a priložiť ho elektronicky k návrhu na rozvod manželstva.


Trápi vás "Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Keby sa chcem rozviesť, tak akou formou by to bolo možné?

Odpoveď: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou

(odpoveď odoslaná: 04.03.2021)

Dobrý deň,

 

v našom právnom prostrední môže o rozvode manželstva rozhodnúť jedine súd. Preto treba na miestne príslušný súd podať písomný návrh na rozvod manželstva a zaplatiť súdny poplatok 66 € za podanie návrhu. Následne bude súd konať a vo veci rozhodne.


Podotázka: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou (Rozvod)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať ako sa postupuje pri žiadosti o rozvod, keď je covid, či sa to dá cez email, alebo nejakým iným spôsobom, s manželom už nežijeme 15 rokov, ale máme spoločný byt. Ďakujem.

Odpoveď: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou

(odpoveď odoslaná: 25.01.2021)

Dobrý deň,
ak disponujete občianskym preukazom, ktorý má čip a máte ho aktivovaný na elektronické podpisovanie, viete návrh podať elektronicky. Návrh je potrebné podpísať elektronicky. Ak ním nedisponujete, viete splnomocniť advokáta na zastupovanie v konaní, ktorý návrh na rozvod manželstva vypracuje a vo Vašom mene elektronicky podá. Spoločný byt nie je prekážkou pre rozvod.


Podotázka: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou (Rozvod)

Dobrý večer, chcem sa rozviesť s manželom nakoľko naše manželstvo nefunguje už 5 rokov, ale zdieľali sme spoločnú domácnosť až do roky 2017. Momentálne som sa presťahovala k priateľovi a rada by som sa rozviedla, s rozvodom súhlasí aj manžel. Mame spoločne jedného syna 17 r. Ale to najhlavnejšie je, že sme obidvaja v zahraničí už 7 rokov kvôli práci. Potrebovala by som poradiť ako by som to všetko mohla zariadiť elektronicky, a taktiež ako by mala vyzerať vypísaná žiadosť o rozvod. Vopred ďakujem za skorú odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou

(odpoveď odoslaná: 04.04.2018)

Dobrý deň, pri zahraničných manželstvách a rozvodoch je potrebné vedieť, že ak majú obaja manželia obvyklý pobyt v zahraničí (v tom istom štáte), právomoc rozviesť manželstvo majú súdy tohto štátu. Neuviedli ste síce, či ide o krajinu v EÚ, ale vychádzame z predpokladu, že áno. V takom prípade je potrebné právomoc posudzovať podľa nariadenia Brusel II. Rovnako ak má maloleté dieťa obvyklý pobyt v zahraničí o úprave výkonu rodičovských práv a povinností budú rozhodovať súdy štátu, kde má obvyklý pobyt. Preto je potrebné vo Vašej právnej veci v prvom rade posúdiť, štáty ktorého členského štátu EÚ majú právomoc rozhodovať o rozvode Vášho manželstva. Až v prípade, ak by sa dospelo k tomu, že sú to súdy SR, bude možné ďalej uvažovať o možnosti rozvodu manželstva na diaľku bez účasti manželov.


Trápi vás "Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou (Rozvod)

Chcem sa spýtať. Chcem sa s manželkou rozviesť, čo k tomu budem potrebovať, ak ona nesúhlasí. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou

(odpoveď odoslaná: 27.09.2017)

Dobrý deň. V podmienkach Slovenskej republiky môže manželstvo rozviesť iba súd. Preto ak sa chcete s manželkou rozviesť, je potrebné na miestne príslušný súd podať návrh na rozvod manželstva.

S podaním návrhu na rozvod manželstva je spojená poplatková povinnosť, pričom výška súdneho poplatku za podanie návrhu na rozvod manželstva je 66,- €.

Návrh na rozvod manželstva je súdnym podaním, a preto musí obsahovať najmä údaje o tom, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis.

Z hľadiska hmotného práva nie je prekážku to, že jeden z manželov s rozvodom nesúhlasí. V rámci rozvodového konania však bude potrebné preukázať skutočnosť, že vzťahy medzi manželmi sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

V danej súvislosti však treba uviesť, že súdy majú tendenciu manželstvo skôr zachovať, čo platí o to viac, ak z manželstva pochádzajú maloleté deti.

Záverom si dovoľujem uviesť, že ako prílohy je k návrhu na rozvod manželstva potrebné priložiť najmä sobášny list, a ak z manželstva pochádzajú deti, tak aj ich rodné listy.


Podotázka: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou (Rozvod)

Dobry den... kde mozem vypisat elektronicku formu o rozvod??

Odpoveď: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou

(odpoveď odoslaná: 12.12.2016)

Dobrý deň, môžete to urobiť písomne v textovom editore v počítači a následne to poslať emailom - vtedy to ale do 3 dní musíte doplniť v písomnej podobe (tlačenej).

Druhá možnosť je podpísať to zaručeným elektronickým podpisom. Vtedy by ste to nemuseli dopĺňať v tlačenej forme.


Podotázka: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou (Rozvod)

Dobrý deň Našla som si Vás tu úplnou náhodou. Chcem požiadať o rozvod manželstva s mojím terajším manželom. Po 26 rokoch. Manžel chce, aby sme sa na vysporiadaní bezpodielového vlastníctva dohodli ústne. Tvrdí, že ak budú k žiadosti o rozvod pripojené nejaké ďalšie papiere, nebude ma to stáť len 66€, ale omnoho viac. Pritom už spracoval deti, že chcú striedavú starostlivosť. Syn sa učí štvrtý rok na strojníckej priemyslovke. Má viac ako osemnásť rokov. Nechce otca žiadať o výživné ani na posledných pol roka školy. Pritom chcel ísť ďalej študovať. Dcéra študuje päťročnú hotelovú školu a je akurát v strede štúdia. Deti tvrdia, že otcovi nič nezostane na stravu. Keď som z manželovho príjmu odrátala všetky výdavky (hyposplátky a iné), tak mu zostane 250€, pričom len hypotekárna splátka je vyše 300€. Som nútená ísť do podnájmu, ktorý by som nezvládla sama. Ako predavačka v Jednote, nie som na tom platovo na "vyskakovanie". Mám sa s manželom dohodnúť ústne na majetkovom vyrovnaní? Nechá si byt (okolo 38.000€), lebo je na ňom ťarcha - hypotéka. Máme chatu (okolo 10.500€), ale tú už teraz sme dali na predaj, aby som mohla manžela z nej "vyplatiť". Manžel si ponechanie všetkého zariadenia bytu a všetkých elektrospotrebičov v byte podmieňuje tým, že deti budú u neho na striedavej starostlivosti. Takisto je to aj s autom. Kolegyne v práci ma nabádajú, aby som bojovala, ale nemám síl, lebo som napríklad zistila, že okrem iných schválností, mi manžel skartoval všetky písomnosti z úradov. Nemám rodný list a iné doklady, zápočtové listy a podobne. Keby som nemala občiansky, asi neexistujem. Vyhráža sa, že ak toto poviem na súde, on povie, že som mu bola neverná. Má môj manžel pravdu s tým zvýšeným poplatkom na súde? Nie je to risk sa s manželom na vysporiadaní spoluvlastníctva dohodnúť len ústne? V našom meste sú právnici, ale poznajú manžela a žijeme na Slovensku. Vopred Vám ďakujem za akékoľvek rady. ĎAKUJEM

Odpoveď: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou

(odpoveď odoslaná: 12.12.2016)

Dobrý deň, v rozvode sa nerieši majetok a za rozvod sa platí vždy jednotný poplatok 66 eur. Striedavú starostlivosť chce asi pre to, aby nemusel platiť výživné. Na vysporiadaní BSM sa musíte dohodnúť písomne (nie ústne). Ak chcete, aby nehnuteľnosť prešla na neho, musíte to urobiť písomne, inak je ústna dohoda neplatná.


Trápi vás "Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou (Rozvod)

Dobrý den.. Chcela by som sa informovať ohľadom rozvodu elektronickou formou, vzhľadom na to ze nebývame na území SR. Ako je možné rychlo a bezproblemov rozviesť manželstvo , ktoré uz nefunguje.. Aké su poplatky, a ako sa da vyriešiť neúčasť na súdnom pojednávaní nakoľko pracujeme obaja v zahraničí a nieje možné , sa v termíne dostaviť na sud.. Nemôžme si obaja dovoliť právnikov. Ako by to malo vsetko fungovať. Dakujem

Odpoveď: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou

(odpoveď odoslaná: 01.08.2015)

Dobrý deň, 

v súvislosti s návrhom na rozvod manželstva sa platí 66 eurový poplatok za podanie návrhu. Pokiaľ chcete, aby súd rozhodol bez Vašej účasti je bezpodmienečne nutné, aby bol návrh úplný a aby mu nechýbala ani len jedna hoci nepatrná náležitosť. Súd však aj napriek tomu môže nariadiť pojednávanie a na toto sa budete musieť dostaviť. Nedá sa na 100 % povedať, že konanie prebehne bez Vašej účasti, pretože rozhodnutie závisí od sudcu, ktorý vo veci bude pojednávať. 

Treba si zrátať, koľko zaplatíte spracovaním návrhu na rozvod, vyjadrením k návrhu, doručovaním, cestovaním - t.j. koľko zaplatíte za cestovné a stratený čas, ak by ste sa vrátili na Slovensko na rozvod (+ dovolenka) v porovnaní s tým, koľko by Vás stál advokát, ktorý to všetko za Vás vyrieši. Je rozdiel, ak by ste mali prícestovať z krajín blízko SR, ako keď cestujete z USA alebo iných vzdialených krajín. Vtedy bude lacnejšie zastupovanie advokátom ako cesta domov a späť.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku