Máte
otázku?

Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?

Dobrý deň. Zamestnávateľ so mnou ukončil pracovný pomer podľa Zákonníka práce, paragrafu 60. Na ničom sme sa nedohodli. Použil dokument, ktorý som podpísal minulý rok, a dodatočne doplnil dátum. Mám nárok na odstupné a v akej výške? Pracujem tam už viac ako 5 rokov, dôvod ukončenia v dohode nie je uvedený a ja som nič nepodpisoval. Po tomto sa tam vrátiť nechcem, avšak zaujíma ma, či mám nárok na odstupné a za koľko mesiacov? Nerád by som to vlekol po súdoch, zaujíma ma len výška odstupného. Pracovnú zmluvu mám uzatvorenú na dobu neurčitú.

Odpoveď: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?

Dobrý deň, v zmysle § 60 Zákonníka práce (ZP), dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 pís. a) až c) ZP. Predmetná dohoda, ktorú bez Vášho vedomia vypracoval váš zamestnávateľ , je však absolutne neplatná pre chýbajúci prejav vôle uzatvoriť tento právny úkon z Vašej strany. Vzhľadom na skutočnosť, že plánujete ignorovať túto podstatnú vadu, do pozornosti Vám dávam znenie § 76 ZP. V zmysle tohto ustanovenia má zamestnanec nárok na odstupné len v prípade, ak s ním zamestnávateľ skončil pracovný pomer dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 pís. a) až c) ZP, alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu alebo z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva. Keďže predmetná dohoda o skončení pracovného pomeru neobsahuje žiaden dôvod, nemáte nárok na odstupné.

Trápi vás "Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru? (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj zamestnávateľ mi povedal, že dostanem dvojmesačné odstupné plus výplatu za odpracovaný mesiac. Dnes, 10. mája, som dostal vyplatenú výplatu, no prijala mi iba jedna suma. Mali by mi peniaze prísť neskôr, alebo mali byť vyplatené všetky naraz? V dohode o skončení pracovného pomeru nemám uvedený dôvod, z akého dôvodu končí môj pracovný pomer.

Odpoveď: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?

(odpoveď odoslaná: 10.05.2024)

Dobrý deň, vo veci uvádzame, že ak v dohode o skončení pracovného pomeru nie je uvdeený dôvod jeho skončenia, potom nárok na odstupné nemáte.

V otázke však uvádzate, že zamestnávateľ Vám sľúbil vyplatenie odstupného vo výške dvoch priemerných zárobkov, čo sa však nestalo. Odstupné sa vyplýca v zmysle ust. 76 ods.  6 Zákonníka práce "odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."

Uvádzame, že podľa ust. § 60 ods. 2 Zákonníka práce platí :

"Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) a f)."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že ak dôvodom skončenia Vášho pracovného pomeru aj na základe dohody o skončení pracovného pomeru boli organizačné zmeny na strane zamestnávateľa /zníženie poštu zamestnancov/, potom bolo povinnosťou zamestnávateľa tento dôvod v dohode o skončení pracovného pomeru uviesť povinne v zmysle vyššie uvedeného zákonného ustanovenia. Nie je teda na uvážení zamestnávateľa či toto v dohode o skončení pracovného pomeru uvedie alebo nie, je to jeho zákonná povinnosť.

Možnosťou na Vašej strane je podať žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa ust. § 77 Zákonníka práce a to v lehote do 2 mesiacov odo dňa kedy sa mal pracovný pomer skončiť.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru? (Pracovné právo)

Dobrý deň, predložila som zamestnávateľovi lekársky posudok, ktorý uvádza, že dlhodobo nie som schopná vykonávať súčasnú prácu. Momentálne som na práceneschopnosti (PN) a podporné obdobie mi končí 11.5. Spolu s posudkom som zamestnávateľovi odovzdala aj vlastné vyjadrenie, kde som naznačila možnosť ukončenia pracovného pomeru dohodou. Keďže mi zamestnávateľ nemôže podľa pracovnej zmluvy ponúknuť inú prácu a mám priznaný invalidný dôchodok vo výške viac ako 70%, navrhla som dohodnutie ukončenia pracovného pomeru, po ktorom by som nastúpila na invalidný dôchodok. Zamestnávateľ mi následne poslal vzor žiadosti, ktorou by som mala požiadať o ukončenie pracovného pomeru dohodou z dôvodu zdravotného stavu podľa § 60 ZP. Chcela by som sa opýtať, či ma pri podaní tejto žiadosti čaká nárok na odstupné a zároveň na odchodné pri prechode na invalidný dôchodok. Mala som dojem, že by zamestnávateľ mal ukončenie pracovného pomeru navrhnúť on sám. Ďakujem

Odpoveď: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?

(odpoveď odoslaná: 29.04.2024)

Dobrý deň,
áno, ak Vy požiadate zamestnáteľa o skončenie pracovného pomeru dohodou, tak on Vám pripraví dohodu. Dohodou o skončení pracovného pomeru, Vás pracovný pomer zanikne ku dňu dohodnutému v dohode. 

Nárok na odstupné Vám nevznikne, ale vznikne vám nárok na odchodné. Na odstupné by ste totiž mali nárok len vtedy, ak by Vám dal zamestnávateľ výpoveď, čo nie je Váš prípad.  

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."

Podľa § 60 ods. 2, 3 Zákonníka práce,"Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c)a f). Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

Podľa § 76a ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení."


Podotázka: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru? (Pracovné právo)

Dobrý deň, v januári som požiadala o starobný dôchodok Sociálnu poisťovňu. Pracujem ako učiteľka na základnej škole a oznámila som zriaďovateľovi, že chcem ukončiť pracovný pomer ku koncu školského roka, teda k 30. júnu. Ako mám napísať žiadosť o ukončenie pracovného pomeru dohodou? Mám po 30 rokoch odpracovaných u jedného zamestnávateľa nárok na odchodné alebo odstupné? Ďakujem.

Odpoveď: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?

(odpoveď odoslaná: 14.04.2024)

Dobrý deň,
pri odchode do dôchodku máte nárok na odchodné, nie na odstupné.

V dohode musíte byť uvedená Vy, ako zamestnanec (Vaše identifikačné údaje) a identifikačné údaje zamestnávateľa. Kedy vznikol Váš pracovný pomer a Vašu pracovnú pozíciu. Ďalej uvediete, že chcete skončiť Váš pracovný pomer "dohodou podľa § 60 Zákonníka práce" ku koncu júna tohto roka. Ako dôvod uvediete, že odchádzate do dôchodku, kedy ste oň požiadali, a že si uplatňujete nárok na odchodné. Na konci dohody musí byť uvedený dátum a miesto podpisu a samozrejme miesto na Váš podpis a podpis zamestnávateľa. Dohoda môže byť podpísaná a dátovaná skôr, ako je dátum skončenia pracovného pomeru.

Odstupné sa vypláca iba v prípade ak zamestnávateľ dá zamestnancovi výpoveď, čo však nie je Váš prípad.

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."

Podľa § 76a ods. 1 Zákonníka práce,"Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení."

Výška nároku na odchodné v zmysle Zákonníka práce je zárobok minimálne za jeden mesiac, ale zamestnávateľ Vám samozrejme môže vyplatiť aj viac. Najprv sa s ním dohodnite o výške odchodného ústne a potom to zapracujte aj do textu dohody. 


Trápi vás "Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som ukončiť rodičovskú dovolenku a vrátiť sa do práce. Na mojom mieste v súčasnosti pracuje iná zamestnankyňa (moje miesto nebolo zrušené). Zamestnávateľ mi ponúkol inú prácu v zmysle § 157 ods. 2, avšak táto práca bola na úplne inú pozíciu a pracovnú náplň, než mám v pracovnej zmluve. Túto ponuku som odmietla. Následne mi zamestnávateľ poslal sprievodný list, v ktorom uvádza, že keďže som jeho ponuku odmietla, ponúka mi možnosť uzavrieť dohodu o skončení pracovného pomeru na základe § 63 ods. 1 písm. b), s odstupným podľa § 76. Avšak dohoda o skončení je napísaná podľa § 60 a organizácie zmeny tam nie sú uvedené. Som rozhodnutá túto dohodu podpísať, ale obávam sa, či mi zamestnávateľ zaplatí všetko a v správnej výške. Zaujíma ma teda, či je v prípade akýchkoľvek pochybností možné napadnúť jeho konanie v súvislosti s tým, že ma dohodou mohol priviesť do omylu, a že som mala právo vrátiť sa do práce na pôvodné miesto.

Odpoveď: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?

(odpoveď odoslaná: 25.02.2024)

Dobrý deň, dohodu predloženú zamestnávateľom podľa § 60 Zákonníka práce, v ktorej nie je uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa - organizačné zmeny na jeho strane, nepodpisujte. Treba zamestnávateľa žiadať, aby dohoda bola doplnená o to,že pracovný púomer sa končí z dôvodu na strane zamestnávateľa - org. zmeny podľa  § 63 Zákonníka práce, keďže ak ide o org. zmeny na strane zamestnávateľa táto skutočnosť musí byť povinne v zmysle ust. § 60 Zákonníka práce uvedená v samotnej dohode. Nie je to o tom, či zamestnávateľ chce alebo nechce toto uviesť v dohode o skončení prac. pomeru.

Citujeme ust. § 60 Zákonníka práce :

"Dohoda o skončení pracovného pomeru

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. (2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) a f). (3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."


Podotázka: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či mám nárok na odstupné v prípade, že zamestnávateľ si praje ukončiť môj pracovný pomer dohodou počas trvania mojej pracovnej neschopnosti (PN). Ďakujem.

Odpoveď: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?

(odpoveď odoslaná: 28.01.2024)

Dobrý deň,
pri skončení pracovného pomeru dohodou, zamestnancovi nevzniká nárok na odstupné

Nárok na odstupné vzniká len v prípadoch, kedy dáva výpoveď zamestnávateľ zamestnancovi a to tiež len z dôvodov existujúcich na strane zamestnávateľa. Ide o dôvody, kedy sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje, premiestňuje a zamestnancovi nevyhovuje iné miesto výkonu práce, alebo ak sa stane zamestnanec nadbytočný pre zamestnávateľa z dôvodu organizačnej zmeny u zamestnávateľa, alebo zo zdravotných dôvodov zamestnanca. 

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."

Podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť 1. zrušuje alebo 2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,  c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."   Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume  a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,  b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,  c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."

Môže ísť však o prípad, kedy skutočný dôvod ukončenia Vášho pracovného pomeru je vlastne niektorým z vyššie uvádzaných výpovedných dôvodov. V prípade klasickej výpovede, by ste mali nárok na odstupné, ale nakoľo ste momentálne PN, počas ktorej Vám zamestnávateľ nemôže dať výpoveď, tak uzatvoríte dohodu, v ktorej uvediete výpovedný dôvod (§ 63 ods. 1 písm. a) až c) ZP). V tom prípade by ste mali nárok na odstupné vo výške, podľa odpracovaných rokov u tohto zamestnávateľa podľa § 76 ods. 2 ZP.

Podľa § 76 ods. 2 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume 

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,  b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,  c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,  d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru? (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru podľa § 60 Zákonníka práce? Na pracovisku som odpracovala plných 10 rokov. Celkovo mám odpracovaných 45 rokov ako učiteľka matematiky a fyziky. (Chcú mi vyplatiť len odchodné). Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?

(odpoveď odoslaná: 23.08.2023)

Dobrý deň,
pri ukončení pracovného pomeru dohodou (bez uvedenia dôvodu výpovede), nárok na odstupné nevzniká.

Nárok na odstupné zamestnancovi vzniká, len pri výpovedi zo strany zamestnávateľa, a to len z dôvodov na strane zamestnávateľa. Keď sa zamestnávateľ zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí s iným miestom výkonu práce, alebo keď sa stane zamestnanec pre zamestnávateľa nadbytočným z dôvodu organizačných zmien. 

Podľa § 63 ods. 1 písm. a), b), c) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť 1. zrušuje alebo 2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,

c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."

Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."    

Poprípade, ak by ste so zamestnávateľom uzatvorili dohodu o skončení pracovného pomeru s uvedením konkrétnych výpovedných dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce, tak Vám tiež nárok na odstupné vznikne.

Podľa § 76 ods. 2 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky, b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, e)      päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval                       najmenej dvadsať rokov. " 


Trápi vás "Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru? (Pracovné právo)

Dobrý deň, pred týždňom ma zamestnávateľ ráno pred poradou vyzval do svojej kancelárie. Spolu s právnikom mi dali podpísať dohodu o ukončení pracovného pomeru, ktorá bola uzatvorená podľa ust. § 60 Zákonníka práce. Vo firme som pracoval viac ako 20 rokov. Doma som zistil, že som podpísal dohodu podľa paragrafu 76 Zákonníka práce a zistil som, že mi nebude vyplatené odstupné. Navyše, zistil som, že túto dohodu je možné zmeniť alebo doplniť len písomne. Mám sa zapojiť do právneho sporu? Mám nárok na odstupné, alebo to mám nechať tak? Ďakujem za odpoveď. M.

Odpoveď: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?

(odpoveď odoslaná: 14.08.2023)

Dobrý deň,
vo veci je možnosť podať žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru dohodou podľa § 77 Zákonníka práce v lehote do 2 mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť. Zamestnávateľ zrejme úmyselne neuviedol, že dôvod skončenia PP je organizačná zmena na strane zamestnávateľa a to z dôvodu, aby vám nemusel vyplatiť odstupné podľa Zákonníka práce. Nie je to štandardné, aby zamestnávateľ takto konal naviac za prítomnosti právnika, čo pre vás znamenalo tiež formu nátlaku.

Ak by boli organizačné dôvody na strane zamestnávateľa a ku skončeniu prac.pomeru by došlo dohodou s uvedením týchto dôvodov, zákonný nárok na odstupné v zmysle ust. § 76 ods. 2 Zákonníka práce by ste mali vo výške päťnásobku priemerného zárobku ak pracovný pomer ku dňu skončenia prac. pomeru trval 20 a viac rokov

Odporúčam krátku konzultáciu u advokáta.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru? (Pracovné právo)

Dobrý deň, vykonávala som prácu u jedného zamestnávateľa takmer 38 rokov. Teraz som už rok na PN, pretože mám rakovinu a museli mi extrahovať jednu obličku. Mám uznaný invalidný dôchodok viac ako 70 %. Hodlám dať výpoveď dohodou. Môžete mi prosím poradiť, koľko mesačné odstupné mi podľa zákona náleží?

Odpoveď: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?

(odpoveď odoslaná: 21.05.2023)

Dobrý deň,

ak dôvodom skončenia pracovného pomeru dohodou je, že ste ako zamestnankyňa stratila vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, potom vám zo zákona prináleží odstupné najmenej v sume päťnásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak váš pracovný pomer trval najmenej dvadsať rokov. Uvedené upravuje ust. § 76 ods. 2 Zákonníka práce. Dôvod skončenia pracovného pomeru si v dohode výslovne vymedzte, pre prípad, že by sa zamestnávateľ mal v úmysle vyhnúť vyplateniu vám odstupného, na ktoré máte zákonný nárok.

Avšak podľa ustálenej súdnej praxe platí, že aj keby ste dôvod skončenia v dohode o skončení pracovného pomeru neuviedli a je ním tento dôvod, že končíte pre váš zdravotný stav, nárok na odstupné vám v žiadnom prípade nezanikne, naopak môžete si ho aj súdnou cestou vymáhať.


Podotázka: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru? (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracovnú zmluvu so zamestnávateľom mám uzatvorenú do 30.04. Zamestnávateľ sa však rozhodol, že ukončí pracovný pomer so mnou k 28.02. Tým prídem o dvojmesačný príjem aj o dovolenku. Zatiaľ som nič nepodpísala. Môžem trvať na ukončení pracovného pomeru podľa zmluvy, prípadne na dohode k 28. 2. 2023 a odstupnom? Ďakujem.

Odpoveď: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?

(odpoveď odoslaná: 11.01.2023)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že v dohode o skončení prac. pomeru nie je uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru. Dohodu o  skončení prac. pomeru nie ste povinná podpísať a môžete trvať na skončení prac. pomeru v riadnom termíne, teda ku dňu 30.4.2023.

Možnosťou na Vašej strane,  aby ste mali nárok na odstupné, je spísať dohodu o skončení prac. pomeru ku dňu 28.2.2023 s tým, že dôvod dohody o skončení prac. pomeru musí byť v dohode uvedený /organizačné dôvody na strane zamestnávateľa resp. rušenie Vášho pracovného miesta/, ktorý dôvod musí byť v dohode uvedený, inak by ste nemali nárok na odstupné. Následne by ste mali nárok na odstupné avšak len vo výške jednonásobku priemerného zárobku /§ 76 ods. 2 písm. a/ Zákonníka práce/.

Pokiaľ ide o nevyčerpanú dovolenku, tu platí ust. § 116 Zákonníka práce :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


Trápi vás "Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či mám nárok na odstupné od zamestnávateľa, ak končím pracovnú zmluvu dohodou kvôli zdravotným dôvodom. Nevedia mi ponúknuť pozíciu, kde by som nemusel dvíhať ťažké bremena.

Odpoveď: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?

(odpoveď odoslaná: 17.11.2022)

Dobrý deň, v prípade, že končíte pracovný pomer dohodou z dôvodu, že ste ako zamestnanec  stratili vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, potom máte nárok na odstupné od zamestnávateľa. Uvedené upravuje ust. § 76 ods. 2 Zákonníka práce. Pokiaľ ide o jeho výšku táto závisí od dĺžky trvania vášho pracovného pomeru. 
Musíte rám ale uviesť dôvod skončenia pracovného pomeru, nielen, ze končíte dohodou. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.