Máte
otázku?

Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?

Dobry den. Zamestnavatel so mnou rozviazal pracovny pomer podla Zakonika prace, § 60. Na nicom sme sa nedohodli. Pouzil papier, ktory som podpisal minuly rok a dodatocne doplnil datum. Mam narok na odstupne a v akej vyske? Pracujem tam viac ako 5 rokov, dovod v dohode nie je uvedeny a ja som nic nepodpisal. Po tomto sa tam vratit nechcem ale zaujima ma, ci mam narok na odstupne a za kolko mesiacov? Nerad by som to vlacil po sudoch, ide mi len o vysku odstupneho? Pracovnu zmluvu mam na dobu neurcitu.

Odpoveď: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?

Dobrý deň, v zmysle § 60 Zákonníka práce (ZP), dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 pís. a) až c) ZP. Predmetná dohoda, ktorú bez Vášho vedomia vypracoval váš zamestnávateľ , je však absolutne neplatná pre chýbajúci prejav vôle uzatvoriť tento právny úkon z Vašej strany. Vzhľadom na skutočnosť, že plánujete ignorovať túto podstatnú vadu, do pozornosti Vám dávam znenie § 76 ZP. V zmysle tohto ustanovenia má zamestnanec nárok na odstupné len v prípade, ak s ním zamestnávateľ skončil pracovný pomer dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 pís. a) až c) ZP, alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu alebo z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva. Keďže predmetná dohoda o skončení pracovného pomeru neobsahuje žiaden dôvod, nemáte nárok na odstupné.

Trápi vás "Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru? (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru podľa § 60 Zákonníka práce? Na pracovisku som odpracovala plných 10 rokov. Celkovo mám odpracovaných 45 rokov ako učiteľka matematiky a fyziky. (Chcú mi vyplatiť len odchodné). Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?

(odpoveď odoslaná: 23.08.2023)

Dobrý deň,
pri ukončení pracovného pomeru dohodou (bez uvedenia dôvodu výpovede), nárok na odstupné nevzniká.

Nárok na odstupné zamestnancovi vzniká, len pri výpovedi zo strany zamestnávateľa, a to len z dôvodov na strane zamestnávateľa. Keď sa zamestnávateľ zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí s iným miestom výkonu práce, alebo keď sa stane zamestnanec pre zamestnávateľa nadbytočným z dôvodu organizačných zmien. 

Podľa § 63 ods. 1 písm. a), b), c) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť 1. zrušuje alebo 2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,

c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."

Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."    

Poprípade, ak by ste so zamestnávateľom uzatvorili dohodu o skončení pracovného pomeru s uvedením konkrétnych výpovedných dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce, tak Vám tiež nárok na odstupné vznikne.

Podľa § 76 ods. 2 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky, b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, e)      päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval                       najmenej dvadsať rokov. " 


Podotázka: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru? (Pracovné právo)

Dobrý deň, pred týždňom ma zamestnávateľ ráno pred poradou vyzval do svojej kancelárie. Spolu s právnikom mi dali podpísať dohodu o ukončení pracovného pomeru, ktorá bola uzatvorená podľa ust. § 60 Zákonníka práce. Vo firme som pracoval viac ako 20 rokov. Doma som zistil, že som podpísal dohodu podľa paragrafu 76 Zákonníka práce a zistil som, že mi nebude vyplatené odstupné. Navyše, zistil som, že túto dohodu je možné zmeniť alebo doplniť len písomne. Mám sa zapojiť do právneho sporu? Mám nárok na odstupné, alebo to mám nechať tak? Ďakujem za odpoveď. M.

Odpoveď: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?

(odpoveď odoslaná: 14.08.2023)

Dobrý deň,
vo veci je možnosť podať žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru dohodou podľa § 77 Zákonníka práce v lehote do 2 mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť. Zamestnávateľ zrejme úmyselne neuviedol, že dôvod skončenia PP je organizačná zmena na strane zamestnávateľa a to z dôvodu, aby vám nemusel vyplatiť odstupné podľa Zákonníka práce. Nie je to štandardné, aby zamestnávateľ takto konal naviac za prítomnosti právnika, čo pre vás znamenalo tiež formu nátlaku.

Ak by boli organizačné dôvody na strane zamestnávateľa a ku skončeniu prac.pomeru by došlo dohodou s uvedením týchto dôvodov, zákonný nárok na odstupné v zmysle ust. § 76 ods. 2 Zákonníka práce by ste mali vo výške päťnásobku priemerného zárobku ak pracovný pomer ku dňu skončenia prac. pomeru trval 20 a viac rokov

Odporúčam krátku konzultáciu u advokáta.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru? (Pracovné právo)

Dobrý deň, vykonávala som prácu u jedného zamestnávateľa takmer 38 rokov. Teraz som už rok na PN, pretože mám rakovinu a museli mi extrahovať jednu obličku. Mám uznaný invalidný dôchodok viac ako 70 %. Hodlám dať výpoveď dohodou. Môžete mi prosím poradiť, koľko mesačné odstupné mi podľa zákona náleží?

Odpoveď: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?

(odpoveď odoslaná: 21.05.2023)

Dobrý deň,

ak dôvodom skončenia pracovného pomeru dohodou je, že ste ako zamestnankyňa stratila vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, potom vám zo zákona prináleží odstupné najmenej v sume päťnásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak váš pracovný pomer trval najmenej dvadsať rokov. Uvedené upravuje ust. § 76 ods. 2 Zákonníka práce. Dôvod skončenia pracovného pomeru si v dohode výslovne vymedzte, pre prípad, že by sa zamestnávateľ mal v úmysle vyhnúť vyplateniu vám odstupného, na ktoré máte zákonný nárok.

Avšak podľa ustálenej súdnej praxe platí, že aj keby ste dôvod skončenia v dohode o skončení pracovného pomeru neuviedli a je ním tento dôvod, že končíte pre váš zdravotný stav, nárok na odstupné vám v žiadnom prípade nezanikne, naopak môžete si ho aj súdnou cestou vymáhať.


Trápi vás "Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru? (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracovnú zmluvu so zamestnávateľom mám uzatvorenú do 30.04. Zamestnávateľ sa však rozhodol, že ukončí pracovný pomer so mnou k 28.02. Tým prídem o dvojmesačný príjem aj o dovolenku. Zatiaľ som nič nepodpísala. Môžem trvať na ukončení pracovného pomeru podľa zmluvy, prípadne na dohode k 28. 2. 2023 a odstupnom? Ďakujem.

Odpoveď: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?

(odpoveď odoslaná: 11.01.2023)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že v dohode o skončení prac. pomeru nie je uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru. Dohodu o  skončení prac. pomeru nie ste povinná podpísať a môžete trvať na skončení prac. pomeru v riadnom termíne, teda ku dňu 30.4.2023.

Možnosťou na Vašej strane,  aby ste mali nárok na odstupné, je spísať dohodu o skončení prac. pomeru ku dňu 28.2.2023 s tým, že dôvod dohody o skončení prac. pomeru musí byť v dohode uvedený /organizačné dôvody na strane zamestnávateľa resp. rušenie Vášho pracovného miesta/, ktorý dôvod musí byť v dohode uvedený, inak by ste nemali nárok na odstupné. Následne by ste mali nárok na odstupné avšak len vo výške jednonásobku priemerného zárobku /§ 76 ods. 2 písm. a/ Zákonníka práce/.

Pokiaľ ide o nevyčerpanú dovolenku, tu platí ust. § 116 Zákonníka práce :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


Podotázka: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či mám nárok na odstupné od zamestnávateľa, ak končím pracovnú zmluvu dohodou kvôli zdravotným dôvodom. Nevedia mi ponúknuť pozíciu, kde by som nemusel dvíhať ťažké bremena.

Odpoveď: Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?

(odpoveď odoslaná: 17.11.2022)

Dobrý deň, v prípade, že končíte pracovný pomer dohodou z dôvodu, že ste ako zamestnanec  stratili vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, potom máte nárok na odstupné od zamestnávateľa. Uvedené upravuje ust. § 76 ods. 2 Zákonníka práce. Pokiaľ ide o jeho výšku táto závisí od dĺžky trvania vášho pracovného pomeru. 
Musíte rám ale uviesť dôvod skončenia pracovného pomeru, nielen, ze končíte dohodou. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Mám nárok na odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava