Máte
otázku?

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitra

Otázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom

Dobrý deň, neviem, či je to otázka rodinného práva, ale možno áno. Ak je to možné, prosím o bezplatnú radu. Môj manžel a ja sme v roku 1973 postavili dvojbytovku spolu s mojou sestrou a jej manželom. Rodinný dom je rozdelený zvislou čiarou na dve polovice, pričom každá z nás má vlastný vchod, kúrenie, elektrinu, spoločný máme len dvor. Dom má jedno orientačné aj súpisné číslo a na liste vlastníctva sme z jednej polovice zaznamenaní ja a môj manžel a z druhej polovice moja sestra a jej manžel. Rada by som sa informovala, ako sa toto dá vyriešiť tak, aby sme boli vlastníkmi našej časti domu v plnom rozsahu, odstránením zápisu všetkých štyroch osôb na liste vlastníctva. Ešte by som mala jednu otázku, ak dovolíte. Mám dcéru, ktorá po rozvode nemá trvalý pobyt. Ak ju chcem prihlásiť na moju adresu trvalého pobytu v uvedenom dome, musím o súhlas požiadať aj moju sestru? Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom

Dobrý deň, vo Vašom prípade ide o podielové spoluvlastníctvo dvoch subjektov, pričom na jednej strane ste Vy s manželom a na druhej Vaša sestra s jej manželom. Z toho dôvodu musíte buď uzavrieť s druhým podielovým spoluvlastníkom mimosúdnu dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ak by ste sa nevedeli dohodnúť. Ďalší postup je zložitejší. Stavebný úrad musí rozhodnúť o technickej vykonateľnosti reálneho delenia stavby, najčastejšie k tomu prizvú znalca, aby posúdil, či sa dá dom rozdeliť na dve samostatné časti (vo Vašom prípade by nemal byť problém). Ďalej budete potrebovať geometrické zameranie pozemku, aby pozemok bol presne rozdelený na dve polovice a listinu o určení súpisného čísla k novovzniknutej časti stavby.

Následne podáte návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti s nasledujúcimi dokumentmi:

- rozhodnutie stavebného úradu o deliteľnosti, resp. znalecký posudok

- geometrické zameranie pozemku

- listinu o určení súpisného čísla

- dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, pričom k vyporiadaniu musí dôjsť rozdelením veci.

Po kladnom rozhodnutí Okresného úradu, katastrálny odbor budete na LV už len dvaja, Vy a Váš manžel s presne vymedzeným pozemkom a domom.

 

Ak chcete dcére nahlásiť trvalý pobyt k Vám potrebujete súhlas všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti. Súhlas by ste nepotrebovali len v tom prípade, keby išlo o nezaopatrené dieťa. Súhlas môžu vyjadriť i tak, že sa podpíšu na prihlasovací lístok.

Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o radu. S priateľkou plánujeme kúpiť rodinný dom. Momentálne nežijeme v žiadnom právnom zväzku. Dom plánujeme kúpiť na polovicu - polovicu peňazí dám ja, druhú polovicu zaplatí priateľka. Má dve deti vo veku 8 a 18 rokov a ja mám syna, ktorý má 21 rokov. Dom chceme dať napísať na seba a priateľku v pomere 50:50. Pokiaľ by som zomrel skôr ako ona, chcem vedieť, či môj syn má právo následne nútiť priateľku k predaju domu a k vyplateniu jeho hodnoty, alebo bude musieť počkať na jej smrť, aby sa dostal k svojej polovici domu? Ďakujem veľmi pekne za Vašu ochotu. Vratko

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom

(odpoveď odoslaná: 11.05.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak by ste dom kúpili do podielového spoluvlastníctva v podiele po 1/2 k celku a neuzatvorili by ste manželstvo, potom v prípade úmrtia niektorého zospoluvlastníkov dedičom jeho podielu bude výlučne jeho potomok, teda vo vašom prípade zákonným dedičom vášho podielu by bol výlučne váš syn a v prípade, že by skôr zomrela priateľka, potom zákonnými dedičmi jej podielu budú len jej vlastné deti.

Následne je vecou dohody podielových spoluvlastníkov či zrušia a vyporiadajú podiel. spoluvlastníctvo buď dohodou alebo cestou súdu v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka. Je obtiažne odpovedať na hypotetickú otázku, čo by sa stalo, ak by dedičmi podielu sa stali vaše deti a deti vašej priateľky, lebo aj to sa môže stať. Právnymi krokmi docieliť to, aby sa v príapde vášho úmrtia prieteľka vysťahovala z domu bude obtiažne, lebo ona bude podiel. spoluvlastníkom a bude v tomto dome aj bývať. Riešením by bolo, že by platila vášmu synovi nájom za užívanie vášho podielu, ktorý on zdedí. Riešením by bolo aj využitie predkupného práva v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka a ak by priateľka podiel syna ako vášho dediča neodkúpila, syn by mohol svoj podiel predať inej sudzej osobe. Nevieme o akú nehnuteľnosť ide, ale riešením je aj rozdelenie nehnuteľnosti na dve samostatné bytové jednotky.

Vo veci odporúčam konzultáciu u advokáta.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadom situácie so spoločným dvorom. Kúpila som pozemok a postavila na ňom dom. Tento dvor si naši rodičia rozdelili, ale len ústnou dohodou. Teraz však nastal problém, keďže mi nechcú skolaudovať dom kvôli existujúcim ďalším vlastníkom, ktorí sú však neznámi. Ja by som chcela vlastniť len ten pozemok, ktorý skutočne využívam. No hovorí sa, že to nie je možné a musím odkúpiť aj ďalšie štvorcové metre. Tu nastáva ďalší problém, pretože existujú ďalší ľudia, ktorí tam žijú, ale podľa všetkého nemajú pozemok napísaný na seba, hoci ho využívajú. Takže by som teoreticky kúpila ich pozemky, na ktorých majú postavené domy. Teraz neviem, ako mám postupovať. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom

(odpoveď odoslaná: 25.02.2021)

Dobrý deň,
riešením vo Vašom prípade vzhľadom umiestnenie viacerých stavieb na pozemku, ktorý má rovnako viac spoluvlastníkov, je osloviť autorizovaného geodeta, ktorý zameria konkrétne stavby na pozemku a z GP bude takto zrejmé, komu patria pozemky a ako su umiestnené stavby na pozemkoch. Následne pozemky vyporiadate podľa už existujúcich stavieb.

Poznamenávame, že ústna dohoda o rozdelení pozemku je bezpredmetná, keďže v zmysle ust. Obč. zákonníka musí byť forma predmetnej dohody o vyporiadaní spoluvlastníctva písomná a podlieha vkladovému konaniu do katastra nehnuteľností.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
môj priateľ je rozvedený už sedem rokov. Tri roky po rozvode sa stav nehnuteĺnosti zmenil na bezpodielové spoluvlastníctvo, keďže sa nedosiahla dohoda. Ide o rodinný dom, ktorý dnes už je v podielovom spoluvlastníctve s bývalou manželkou. Túto nehnuteľnosť celú a výhradne obýva bývalá manželka so svojimi deťmi vo veku 16 a 18 rokov.
Pri rozchode sa priateľ odsťahoval z domu a odvtedy žije v podnájme. Táto situácia trvá už približne sedem rokov.
Bývalá manželka nechce môjho priateľa vyplatiť a sama využíva celý dom. On by sa rád zbavil svojho podielu alebo získal náhradu za polovicu domu, ktorú má zapísanú v liste vlastníctva, a tým si zabezpečil vlastné bývanie.
Mojej priateľ už bývalú manželku oslovil s návrhom na odkúpenie jeho časti domu, ale ona v tejto veci nekoná a verí, že jej dom ostane celý.
Rada by som sa opýtala, aký postup treba zvoliť, a aká je pravdepodobnosť, že dostane vyrovnanie za polovicu domu? Zaujíma ma tiež, ako finančne a časovo náročný môže byť tento proces a či existuje možnosť, že príde o svoj podiel v prospech bývalej manželky, ktorá má deti v opatere.
Je možné, aby ste ho zastupovali v tejto veci? Ďakujem, Daniela

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom

(odpoveď odoslaná: 13.07.2020)

Dobrý deň,

správne ste uviedli, že dom je v podielovom spoluvlastníctve v zmysle ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

V otázke uvádzate, že brat už bývalú manželku vyzval k vyporiadaniu RD, avšak bezvýsledne. Následne bude treba podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva podľa § 142 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.
(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."

Poznamenávame, že ak manželka dom výlučne užíva s deťmi, pritom právne je dom v podiel. spoluvlastníctve, užíva aj spoluvlastnícky podiel bývalého manžela a preto na jej strane vzniklo bezdôvodné obohatenie bezplatným užívaním spoluvlastníckeho podielu manžela. Takže je potrebné riešiť aj túto otázku fin. vyporiadania užívania RD bývalou manželkou (nájomné). Resp. požiadať bývalú manželku, aby umožnila bývalému manželovi užívanie nehnuteľnosti v rozsahu jeho spoluvlastníckeho podielu.

Pokiaľ máte záujem o zastupovanie pri vyporiadaní celej nehnuteľnosti, kontaktujte nás podľa inštrukcií na úvodnej stránke našej poradne www.ficek.sk (vpravo hore), alebo priamo na advokat@ficek.sk.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.