Máte
otázku?

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitra

Otázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom

Dobrý deň, neviem, či je to rodinné právo, možno áno. Prosím o radu zdarma, ak je to možné. Ja a môj manžel sme stavali dvojbytovku s mojou sestrou a jej manželom v roku 1973. Rodinný dom je rozdelený na dve polovice zvislou čiarou a každá máme vlastný vchod, kúrenie, elektrinu, spoločný je len dvor. Máme jedno číslo domu orientačné i súpisné a na liste vlastníctva sme v jednej polovici ja a môj manžel a v druhej polovici sestra a jej manžel. Prosím o radu ako sa to dá vysporiadať, aby sme boli vlastníkmi našej časti domu v 1/1, aby na LV sme nefigurovali všetci štyria. A ešte jedna otázka ak môžem poprosiť, mám dcéru, ktorá po rozvode nemá trvalý pobyt a ked ju chcem prihlásiť na moju adresu trvalého pobytu v uvedenom dome, či musím žiadať o súhlas aj moju sestru. Za odpoved Vám veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom

Dobrý deň, vo Vašom prípade ide o podielové spoluvlastníctvo dvoch subjektov, pričom na jednej strane ste Vy s manželom a na druhej Vaša sestra s jej manželom. Z toho dôvodu musíte buď uzavrieť s druhým podielovým spoluvlastníkom mimosúdnu dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ak by ste sa nevedeli dohodnúť. Ďalší postup je zložitejší. Stavebný úrad musí rozhodnúť o technickej vykonateľnosti reálneho delenia stavby, najčastejšie k tomu prizvú znalca, aby posúdil, či sa dá dom rozdeliť na dve samostatné časti (vo Vašom prípade by nemal byť problém). Ďalej budete potrebovať geometrické zameranie pozemku, aby pozemok bol presne rozdelený na dve polovice a listinu o určení súpisného čísla k novovzniknutej časti stavby.

Následne podáte návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti s nasledujúcimi dokumentmi:

- rozhodnutie stavebného úradu o deliteľnosti, resp. znalecký posudok

- geometrické zameranie pozemku

- listinu o určení súpisného čísla

- dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, pričom k vyporiadaniu musí dôjsť rozdelením veci.

Po kladnom rozhodnutí Okresného úradu, katastrálny odbor budete na LV už len dvaja, Vy a Váš manžel s presne vymedzeným pozemkom a domom.

 

Ak chcete dcére nahlásiť trvalý pobyt k Vám potrebujete súhlas všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti. Súhlas by ste nepotrebovali len v tom prípade, keby išlo o nezaopatrené dieťa. Súhlas môžu vyjadriť i tak, že sa podpíšu na prihlasovací lístok.

Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcel by som Vás požiadať o radu.
S priateľkou ideme kúpiť rodinný dom. Nie sme spolu v žiadnom právnom zväzku. Dom kupujeme na polovicu - polku peňazí dám ja, polku priateľka. Priateľka má dve deti 8 a 18 r. a ja syna 21 r.
Dom chceme dať napísať na mňa a priateľku v pomere 50 %na 50 %.
Moja otázka je, keď napr. zomriem skôr ja tak polovicu domu dedí po mne môj syn. Môže môj syn právnymi krokmi docieliť, aby bola priateľka nútená dom predať a vyplatiť ho? Alebo bude musieť môj syn počkať až do smrti priateľky, aby sa dostal k svojej polovici domu?
Ďakujem veľmi pekne za Vašu ochotu. Vratko

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom

(odpoveď odoslaná: 11.05.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak by ste dom kúpili do podielového spoluvlastníctva v podiele po 1/2 k celku a neuzatvorili by ste manželstvo, potom v prípade úmrtia niektorého zospoluvlastníkov dedičom jeho podielu bude výlučne jeho potomok, teda vo vašom prípade zákonným dedičom vášho podielu by bol výlučne váš syn a v prípade, že by skôr zomrela priateľka, potom zákonnými dedičmi jej podielu budú len jej vlastné deti.

Následne je vecou dohody podielových spoluvlastníkov či zrušia a vyporiadajú podiel. spoluvlastníctvo buď dohodou alebo cestou súdu v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka. Je obtiažne odpovedať na hypotetickú otázku, čo by sa stalo, ak by dedičmi podielu sa stali vaše deti a deti vašej priateľky, lebo aj to sa môže stať. Právnymi krokmi docieliť to, aby sa v príapde vášho úmrtia prieteľka vysťahovala z domu bude obtiažne, lebo ona bude podiel. spoluvlastníkom a bude v tomto dome aj bývať. Riešením by bolo, že by platila vášmu synovi nájom za užívanie vášho podielu, ktorý on zdedí. Riešením by bolo aj využitie predkupného práva v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka a ak by priateľka podiel syna ako vášho dediča neodkúpila, syn by mohol svoj podiel predať inej sudzej osobe. Nevieme o akú nehnuteľnosť ide, ale riešením je aj rozdelenie nehnuteľnosti na dve samostatné bytové jednotky.

Vo veci odporúčam konzultáciu u advokáta.

 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať ohľadom spoločného dvora. Kúpila som pozemok a postavila dom na spoločnom dvore, ktorý si naši rodičia rozdelili, ale len ústnou dohodou. Problém je, že teraz mi nechcú skolaudovať dom, pretože sú tam ďalší vlastníci, ktorý sú ale neznámi. Ja by som chcela len ten pozemok, ktorý reálne využívam ale, že vraj to nie je možné a musím odkúpiť aj ďalšie metre štvorcové. A tu je ďalší problém, pretože sú tam ďalší ľudia, ktorý tam bývajú, ale podľa všetkého nemajú pozemok písaný na seba, ale ho užívajú. Takže by som kúpila ich pozemky kde majú postavené domy. Teraz neviem čo mám robiť. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom

(odpoveď odoslaná: 25.02.2021)

Dobrý deň,
riešením vo Vašom prípade vzhľadom umiestnenie viacerých stavieb na pozemku, ktorý má rovnako viac spoluvlastníkov, je osloviť autorizovaného geodeta, ktorý zameria konkrétne stavby na pozemku a z GP bude takto zrejmé, komu patria pozemky a ako su umiestnené stavby na pozemkoch. Následne pozemky vyporiadate podľa už existujúcich stavieb.

Poznamenávame, že ústna dohoda o rozdelení pozemku je bezpredmetná, keďže v zmysle ust. Obč. zákonníka musí byť forma predmetnej dohody o vyporiadaní spoluvlastníctva písomná a podlieha vkladovému konaniu do katastra nehnuteľností.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
priateľ je 7 rokov rozvedený, po 3 rokoch od rozvodu došlo k zániku BSM, nakoľko neprišlo k dohode. Ide o rodinný dom, dnes už teda v podielovom spoluvlastníctve s bývalou manželkou, ktorá celý a výhradne obýva bývalá manželka s deťmi 16 a 18 r.
Priateľ sa z domu odsťahoval pri rozchode do podnájmu. Takáto situácia je už cca 7 rokov.
Bývala manželka ho nechce vyplatiť a sama užíva celú nehnuteľnosť. On by rád odpredal, resp. dostal náhradu za ½ domu, ktorú má v liste vlastníctva a zabezpečil si vlastné bývanie, ktoré nemá.
Bývalú manželku vyzýval na odkúpenie jeho časti, ale ona v tejto veci nekoná a verí, že jej zostane celý dom.
Prosím Vás, ako treba postupovať, a aká je tam pravdepodobnosť, že dostane vyrovnanie z ½ domu? Ako je to finančne a časovo náročné a je tam možnosť, že príde o svoju časť majetku a zostane manželke, kvôli tomu, že má deti v opatere?
Je možné sa obrátiť na Vás v zastupovaní ?  Ďakujem, Daniela

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom

(odpoveď odoslaná: 13.07.2020)

Dobrý deň,

správne ste uviedli, že dom je v podielovom spoluvlastníctve v zmysle ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

V otázke uvádzate, že brat už bývalú manželku vyzval k vyporiadaniu RD, avšak bezvýsledne. Následne bude treba podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva podľa § 142 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.
(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."

Poznamenávame, že ak manželka dom výlučne užíva s deťmi, pritom právne je dom v podiel. spoluvlastníctve, užíva aj spoluvlastnícky podiel bývalého manžela a preto na jej strane vzniklo bezdôvodné obohatenie bezplatným užívaním spoluvlastníckeho podielu manžela. Takže je potrebné riešiť aj túto otázku fin. vyporiadania užívania RD bývalou manželkou (nájomné). Resp. požiadať bývalú manželku, aby umožnila bývalému manželovi užívanie nehnuteľnosti v rozsahu jeho spoluvlastníckeho podielu.

Pokiaľ máte záujem o zastupovanie pri vyporiadaní celej nehnuteľnosti, kontaktujte nás podľa inštrukcií na úvodnej stránke našej poradne www.ficek.sk (vpravo hore), alebo priamo na advokat@ficek.sk.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku