Máte
otázku?

Dodatočné konanie o dedičstve


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košice

Otázka: Dodatočné konanie o dedičstve

Dobrý deň, ráda by som sa informovala o jednej záležitosti. Môj dedko, ktorý bol jedným z jedenástich súrodencov, vyplatil svojich súrodencov, aby mohol zostať bývať v rodičovskom dome. Jeho podiel na dome sa postupne odovzdal až na mňa. Avšak u dvoch súrodencov nebol tento fakt zapísaný do katastra, a tak stále figurujú na liste vlastníctva. Napriek tomu, že už sú mŕtvi a ich deti si dedičstvo nepreniesli. Hľadám spôsob, ako zmeniť túto situáciu. Ak by svätovia mohli potvrdiť, že títo súrodenci boli vyplatení, je možné, aby sa ich spoluvlastníctvo previedlo na mňa? Ja a môj manžel momentálne v tomto dome bývame a vzhľadom na jeho vek, by sme chceli do neho investovať. Ale predtým by sme radi vyriešili spomenuté záležitosti. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Dodatočné konanie o dedičstve

Dobrý deň, ďakujem za otázku, na ktorú odpovedám nasledovne : 

 

PRÁVNA ÚPRAVA a ROZBOR OTÁZKY

Základná právna úprava tejto problematiky je obsiahnutá v ust. Občianskeho zákonníka ("OZ") a v procesnom predpise Civilnom mimosporovom poriadku ("CMSP").


1./  V zmysle ust. OZ  vlastníctvo veci možno nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom. Ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov, ak osobitný zákon neustanovuje inak.


V otázke uvádzate, že ste vlastníkom zrejme väčšej časti nehnuteľnosti po svojom predkovi. Časť nehnuteľnosti nebola predmetom dedičského konania a táto je preto vo vlastníctve pôvodného/-nych vlastníkov, pričom Váš starý otec ostatných prípadných dedičov nehnuteľnosti za života vyplatil.


Chybou je, že v uvedenom čase nebola spísaná príslušná zmluva za účelom úplného majetkoprávneho vyporiadania nehnuteľnosti.


2./ V zmysle ust. § 460 a nasl.  OZ  dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona.


Zákon rozoznáva 4 dedičské skupiny :

I. skupina :  V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.  Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia  ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.

II. skupina : Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.

III. skupina :  Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

IV. skupina :  Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

 

K dedeniu uvádzam aj podstatnú informáciu pre Vás :

V zmysle ust. § 484  OZ  platí : "Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

 

3./ Keďže časť nehnuteľnosti  je vo vlastníctve osôb, ktoré zomreli, a táto časť nebola predmetom dedičského konania, budete musieť podať návrh na príslušný súd podľa ust. § 211 CSP  (citujem) : 
"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

 

ODPORÚČANIE 

1./ Odporúčam podať návrh na prísl. súd na dodatočné konanie o dedičstve.

2./ Pokiaľ máte doklady o tom, že Váš právny predchodca /starý otec/ už vyplatil terajších dedičov, resp. ich predchodcov,  titulom možného dedenia v budúcnosti  určitého podielu na nehnuteľnosti, bude potrebné tieto doklady predložiť v dedičskom konaní, prípadne zadovážiť svedkov. Tu upriamujeme Vašu pozornosť na vyššie uvedené ust. § 484 OZ o započítaní (viď vyššie).

3./ Vhodným riešením je aj osobná konzultácia u notára  prípadne advokáta za účelom prejednania veci resp. porady o Vašich konkrétnych dedičoch a stanovenie najjednoduchšieho postupu. Som toho názoru, že riešením by bolo, keby terajší dediči sa vzdali dedičstva bez povinnosti náhrady za nehnuteľnosť, ktorá bude predmetom dedičského konania, resp. by ste uzatvorili dohodu, že jediným dedičom budete Vy a tým by sa vyriešil aj problém vlastníctva celej nehnuteľnosti. Pri tejto časti odpovede vychádzam z predpokladu, že aj Vy budete dedičom.  Treba počítať aj s poplatkami u notára za prejednanie dedičstva a súdnym poplatkom.

4./ Otázka investície : Odporúčame zdokumentovať stav nehnuteľnosti v súčasnosti. 

 

ZÁVER 
V uvedenej veci  sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu za účelom posúdenia, ale to by sme museli poznať podrobne celú situáciu.

Ak by sa Vám odpoveď na Vašu otázku pozdávala trochu obšírna, uvádzam, že našim cieľom, okrem zodpovedania otázky, je aj to, aby pýtajúci sa získal aj prehľad o súvislostiach a nadväznostiach riešenia jeho problému.

Dúfam, že táto právna rada Vám pomôže.
 

Trápi vás "Dodatočné konanie o dedičstve" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dodatočné konanie o dedičstve (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám problém s dedičským konaním. Boli sme traja dediči po otcovej smrti. Otec sa vzdal svojho podielu na nehnuteľnosti pred viac ako 10 rokmi s tým, že sa brat postará o otca a otec dožije v tejto nehnuteľnosti. Brat však otca presťahoval do pivnice bez sociálneho zariadenia a k toalete v časti domu, kde býval brat s manželkou, ho nepúšťali. Vymysleli si na otca obvinenie, ktoré skončilo obvinením otca na základe svedectiev brata a jeho manželky. Toto otca zničilo a otec zomrel. Brat odmietol priznať v dedičskom konaní značný hmotný majetok. Dá sa dáko vymáhať, alebo obviniť brata z podvodu či krádeže? Čo sa dá v takejto situácii robiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dodatočné konanie o dedičstve

(odpoveď odoslaná: 05.07.2024)

Dobrý deň,

vo Vašom prípade je niekoľko dôležitých aspektov. Po prvé, poukazujete na to, že Váš brat odmietol priznať hmotný majetok v dedičskom konaní. V takom prípade je možné podať návrh na prejednanie dodatočného majetku podľa § 211 Civilného mimosporového poriadku. Ak boli poškodené Vaše dedičské práva podvodom alebo zatajením majetku, môžete zvážiť podanie trestného oznámenia za podvod alebo krádež na orgány činné v trestnom konaní.

Ďalej je potrebné preveriť, či existuje právoplatné rozhodnutie z dedičského konania. Ak je dedičské konanie uzatvorené, dedičský proces už nemožno meniť, iba ak by sa objavil "nový majetok".

V prípade zlého zaobchádzania s otcom možno zvážiť podanie trestného oznámenia za týranie blízkej osoby alebo zanedbanie povinnej starostlivosti. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dodatočné konanie o dedičstve (Dedičské právo)

Dobrý deň prajem, náhodou som sa dozvedela, že po mojom starom otcovi ostali nevysporiadané pozemky. Neboli vôbec zahrnuté do dedičského konania a v katastri stále figuruje jeho meno. Starý otec zomrel pred viac ako 30 rokmi. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, či je ešte možné nejakým spôsobom nárokovať dedičstvo? Jedná sa o tri listy vlastníctva v katastri, na ktorých je uvedený ako vlastník, respektíve spoluvlastník. Ďakujem vopred.

Odpoveď: Dodatočné konanie o dedičstve

(odpoveď odoslaná: 25.06.2024)

Dobrý deň,

pokojne sa môže stať, že po dlhšom čase vyjdú na svetlo neznáme alebo zabudnuté majetky, ktoré neboli zahrnuté do pôvodného dedičského konania. Váš prípad, kde sa zistilo, že starý otec ešte stále figuruje v katastri ako vlastník niekoľkých nevysporiadaných pozemkov, nie je výnimkou.

Odporúčam vám podniknúť nasledovné kroky:

1. Dodatočné dedičské konanie: Podajte žiadosť o dodatočné dedičské konanie na príslušný okresný súd. Ide o konanie podľa § 211 a nasl. zákona č. 161/2015 Z.z. Civilného mimosporového poriadku, ktoré sa vedie o dedičstve, ktoré nebolo doteraz vysporiadané.

2. Dôkaz o existencii majetku: Zabezpečte dôkazy o tom, že starý otec vlastní pozemky (napr. výpis z katastra nehnuteľností).

3. Osoby oprávnené dedičstvom: Ujasnite si, kto sú oprávnení dedičia po starom otcovi. Ak sú všetci dedičia známi a živí, bude konanie jednoduchšie. Ak niektorí dedičia medzičasom zomreli, bude nutné vysporiadať dedičstvo aj po nich.

Aj po mnohých rokoch je možné si dedičstvo nárokovať, len to vyžaduje istý postup a dôkazy. 


Podotázka: Dodatočné konanie o dedičstve (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som obnoviť dedičské konanie po otcovi. Ako mám postupovať? Vyhľadá notár sám všetky pozemky? Ďakujem.

Odpoveď: Dodatočné konanie o dedičstve

(odpoveď odoslaná: 23.06.2024)

Dobrý deň,

na obnovenie dedičského konania je potrebné podať návrh na súd na dodatočné prejednanie dedičstva. Tento krok je upravený v ustanoveniach Civilného mimosporového poriadku. Ak sa po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, objaví ďalší majetok poručiteľa, súd na návrh vykoná dodatočné konanie.

V návrhu na súd uveďte nasledovné:
- Miestne príslušný súd, ktorý prejednával pôvodné dedičské konanie
- Identifikačné údaje navrhovateľa a poručiteľa
- Spisovú značku pôvodného dedičského konania
- Odôvodnenie návrhu, vrátane opisu novoobjaveného majetku
- Dôkazy preukazujúce vlastníctvo tohto majetku v čase smrti poručiteľa, napríklad list vlastníctva.

Čo sa týka vyhľadania všetkých pozemkov patriacich poručiteľovi, notár je povinný vykonať súpis majetku a dlhov poručiteľa podľa Civilného mimosporového poriadku.

Toto konanie zahŕňa aj preverenie pozemkov zapísaných na katastrálnom odbore príslušného okresného úradu.

Pokračujte tým, že pripravíte návrh s uvedenými náležitosťami a doručíte ho miestne príslušnému súdu.


Trápi vás "Dodatočné konanie o dedičstve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dodatočné konanie o dedičstve (Dedičské právo)

Dobrý deň, potrebujem radu a usmernenie v prípade dodatočného dedičského konania po predkoch z roku 1974, podľa ustanovenia § 211 civilného mimosporového poriadku. V roku 1974 štátne notárstvo v ČSSR rozhodlo v dedičskom konaní po zosnulej osobe bez ohľadu na neúplné skutkové zistenia. Zosnulá nemala vlastné potomky, len dvoch súrodencov – jeden bol bezdetný a druhý brat mal dcéru, ktorá však v čase rozhodovania štátneho notára nebola ani spomenutá. Rozhodnutím štátneho notárskeho úradu v ČSSR z roku 1974 sa stanovilo, že poľnohospodárske parcely po zosnulej pripadnú do užívania socialistickým organizáciám, reprezentovaným Finančným odborom ONV v Zvolene ako odúmrť. Rád by som sa dozvedel, ktorý postup by bol najvhodnejší v mojom prípade, aby som sa mohol domáhať nápravy určitých majetkových krívd. Ďakujem za vašu pozornosť.

Odpoveď: Dodatočné konanie o dedičstve

(odpoveď odoslaná: 09.06.2024)

Dobrý deň,
vo Vašom prípade je najvhodnejšie pristúpiť k podaniu návrhu na dodatočné dedičské konanie v zmysle § 211 Civilného mimosporového poriadku. Tento postup umožňuje opraviť a doplniť pôvodné dedičské konanie, ak sa zistia nové dôležité skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli pri pôvodnom konaní zohľadnené.

Váš návrh by mal obsahovať:
1. Skutočnosti a dôkazy, ktoré neboli v pôvodnom konaní zohľadnené, napríklad existencia dediča (dcéry zosnulej osoby), ktorá nebola v čase rozhodnutia uvedená.
2. Označenie konkrétnych pozemkov a majetku, ktoré boli predmetom dedičského konania.
3. Žiadosť o preskúmanie a nové rozhodnutie o dedičstve s prihliadnutím na nové skutočnosti.

Je dôležité priložiť všetky relevantné dokumenty a dôkazy, ktoré podporujú Vaše tvrdenia, vrátane rozhodnutia z roku 1974, rodných listov a iných dokladov o príbuzenstve.


Podotázka: Dodatočné konanie o dedičstve (Dedičské právo)

Dobrý deň, po skončení dedičského konania sa zistilo, že môj starý otec mal vo banke vkladné knižky, ktoré neboli zahrnuté do dedičského konania, ako to malo byť. Dozvedela som sa od centrálnej banky, že na účtoch je len malý zostatok, ktorý vraj nie je hodný otvorenia dedičského konania. Keď som navštívila notára, ten sa k tejto problematike nevyjadril. Banka sa len bráni tým, že nikto nespochybnil správnosť postupov. Ja som sa dedičského konania osobne nezúčastnila, zastupovala ma moja teta, ktorej som dala splnomocnenie. Zistila som tiež, že splnomocnenie udelil aj ďalší dedič a že aj starý otec – teda zosnulý – ju splnomocnil. Banka sa teraz zdá, že sa bráni a odmieta spolupracovať. Sú ochotní vyplatiť len ten minimálny zostatok, o ktorý však nemám záujem. Neviem presne, kde a kedy došlo k chybe, hoci od udalosti uplynulo už 11 rokov. Človek, ktorý má nárok a právo, by mal vedieť, čo sa stalo, alebo by mal aspoň nájsť nejaké riešenie a dostať pomoc. Ďakujem za odpoveď a radu.

Odpoveď: Dodatočné konanie o dedičstve

(odpoveď odoslaná: 06.06.2024)

Dobrý deň,

najprv je potrebné overiť stav veci v banke a dokumentovať všetky opomenuté vkladné knižky. Ak dedičské konanie prebehlo bez ich zahájenia, môžete iniciovať dodatočné dedičské konanie podľa Civilného mimosporového poriadku. Táto procedúra môže zahŕňať predvolanie všetkých dedičov, zistenie aktuálneho stavu majetku a rozdelenie takto zisteného majetku.
Ak nechcete nič predediť, nemusíte to robiť. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dodatočné konanie o dedičstve (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o možnostiach v rámci dodatočného dedičského konania. Po 14 rokoch sme zistili, že časť majetku po zosnulom strýkovi mojej mamy nebol prededený. Strýko žil sám, a tak je jeho najbližšou rodinou moja mama a manželka jeho brata, teda oboch žien by sa tieto príbuzenské vzťahy dotýkali. Obidve by si priali, aby dedičské práva prešli na ich deti. Na prvom stretnutí sme túto situáciu konzultovali s notárom, ktorý nám navrhol prijať nasledujúce kroky pred začatím dodatočného dedičského konania: 1) Obidve ženy by sa mali oficiálne vzdať dedičských práv v prospech detí. 2) Každá rodina by mala vybrať jedného dediča medzi deťmi, aby sa majetkové podiely príliš nerozdrobili. 3) Pre parcielny majetok s veľkosťou menšou ako 3000 m2 by sa malo uskutočniť prerozdelenie medzi tieto dve rodiny. Moja otázka sa špecificky týka bodu 3: Existuje viacero katastrálnych listov, na ktorých sú pozemky rôznych veľkostí a typov. Podiel zosnulého je zrejme považovaný za 1/4 z každej parcely zapísanej na katastrálnom liste, ak tomu správne rozumiem. Môže byť majetok zahrnutý v jednom katastrálnom liste rozdelený medzi viac dedičov? Dá sa tiež v rámci tohto procedurálneho kroku oddeliť niektoré segmenty pozemku tak, aby bol podiel jedného dediča starostlivo vyratúvaný ako 1/1? Ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Dodatočné konanie o dedičstve

(odpoveď odoslaná: 24.05.2024)

Dobrý deň,

dodatočné dedičské konanie môže byť náročné, najmä ak ide o prelomenie starších majetkových záležitostí. Poďme sa pozrieť na vaše otázky postupne a podať vám informácie, ktoré by vám mohli pomôcť.

Vzdanie sa dedičstva v prospech niekoho iného je bežný postup, ktorý možno spraviť písomným vyhlásením pred notárom. Takéto rozhodnutie musí byť dobrovoľné a výslovné. 

K vašej otázke o rozdelení parciel uvedených na jednom liste vlastníctva (LV). Z právneho hľadiska, pokiaľ ide o dedičstvo, podiel nebohého na jednotlivých parcelách sa môže prejednať individuálne. Dediči sa môžu dohodnúť na tom, že jedna rodina získa konkrétnu parcelu a druhá rodina inú, čo by bolo celkové rozdelenie dedičstva na základe dohody.

Čo sa týka deliteľnosti pozemkov, ktoré sú uvedené na jednom LV, musíte vedieť, že parcely môžu byť predmetom samostatného vlastníckeho práva, a teda môžu byť prevedené alebo dedené aj samostatne. Nemusíte deliť celé LV, ale jednotlivé parcely podľa údajov na tom LV. 

V procese dohody medzi dedičmi môže byť možné ustanoviť "ideálny podiel" na konkrétnych parcelách. Ale to až po prededení podielov.  

V prípade, že potrebujete konkrétne právne poradenstvo alebo spracovanie týchto úkonov, odporúčam vám konzultovať to priamo s advokátskou kanceláriou Ficek & Partners, kde si môžete objednať konzultáciu cez www.ficek.sk.

S pozdravom.


Trápi vás "Dodatočné konanie o dedičstve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dodatočné konanie o dedičstve (Dedičské právo)

Dobrý deň, som v zúfalej situácii, pretože môj brat, ktorého som 7 rokov nevidela a ani sa neozval, ma nezaujímal a teraz sa mi ozval cez moju dcéru. Hovorí, že ide o dedičstvo po strýkovi, ktorý je už približne 20 rokov nebohý. Chce, aby som mu poslala splnomocnenie, aby ma mohol zastupovať v dedičskom konaní, keďže ja som v Bratislave. Mám však podozrenie, že nie je to kvôli strýkovi, ale kvôli dedičstvu po mojej mame, ktorá zomrela približne pred štyrmi rokmi. Ďakujem.

Odpoveď: Dodatočné konanie o dedičstve

(odpoveď odoslaná: 01.05.2024)

Dobrý deň, je možné, že po vašom strýkovi bol podaný návrh na dodatočné konanie o dedičstve, keďže sa našiel nejaký majetok v jeho vlastníctve, ktorý nebol predmetom pôvodného konania o dedičstve pred 20 rokmi. Je možné, že tento návrh podal váš brat na  príslušný súd, ktorým je okresný súd na ktorom sa pôvodne dedičské konanie skončilo. Ak viete, v obvode ktorému súdu bolo dedičské konania pred 20 rokmi skončené /podľa miestra trvalého bydliska strýka v čase úmrtia/, môžete aj teraz kontaktovať tento súd /informačné centruma  zistiť, či vo veci bol podaný návrh na dodatočné konanie o dedičstve v zmysle ust. § 211 Civil. mimosporpvého poriadku a povedia vám meno notára. Následne môžete vy sama notára kontaktovať. 

Vyššie uvedené sa týka aj vašej matky, kde tiež môžete kontaktovať súd, v obvode ktorého sa pôvodné dedičské konanie skončilo.

Ak teda zistíte stav veci, nie ste povinná brata splnomocniť na zastupovanie v dedičskom konaní, mpže vás zastupovať aj advokát alebo pre  vás doveryhodná osoba, samozrejme, že sa môžete na pojednáavnie dostaviť aj sama a nemusí vás nik zastupovať. Brat vás nemúže donútiť k tomu, aby vás zastupoval v dodatočnom dedičskom konaní.

V prípade problémov resp. záujmu nás kontaktujte.


Podotázka: Dodatočné konanie o dedičstve (Dedičské právo)

Dobrý deň, práve som zistila, že po zosnulom otcovi zostali peniaze na účte v banke. Zomrel v roku 2017. Banka aj naďalej doručuje a vedie účet. Za tieto služby si strháva odmenu. Dedičské konanie je ukončené. Zostatok na účte je momentálne menej ako 500 eur. Dedičia v 1. línii sme traja súrodenci. Ako prosím riešiť túto situáciu? Resp. má vôbec význam to riešiť? Ďakujem a s pozdravom. N.

Odpoveď: Dodatočné konanie o dedičstve

(odpoveď odoslaná: 01.11.2023)

Dobrý deň, nie je právny dôvod, aby ste peniaze na bankovom účte nechávali v prospech banky. Úmrtie otca ste zrejme už banke oznámili. Ak nie, treba to banke oznámiť.

Vo veci odporúčam podať návrh na súde, kde dedičské konanie po poručiteľovi bolo skončené, a to v súlade s ust. § 211 Civilného mimosporového poriadku :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

 


Podotázka: Dodatočné konanie o dedičstve (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: Môj otec sa po smrti svojho otca vzdal dedičského práva v prospech mamy a v podobnom duchu sa vzdal dedičského práva aj po smrti svojej mamy, v oboch prípadoch bez nároku na vyplatenie. Jeho brat sa tak stal jediným dedičom majetku. Môj otec v priebehu tohto obdobia zomrel. Teraz sa bude otvárať dedičské konanie po jeho otcovi, teda mojom dedovi, keďže sa našiel nevysporiadaný majetok po ňom. Rád by som sa opýtal, či mám ako jeho syn právo na dedičstvo niečoho z tohto majetku, aj keď sa otec vzdal dedičstva. Ďakujem.

Odpoveď: Dodatočné konanie o dedičstve

(odpoveď odoslaná: 22.08.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak sa váš otec len vzdal dedičstva, mohol sa vzdať len dedičstva, ktoré bolo predmetom dedenia v konkrétnom čase a týkalo sa konkrétneho majetku, ktorý bol predmetom dedenia.

Ak teraz sa našiel ďalší majetok, ktorý predmetom dedenia v konkrétnom čase nebol, vy nastupujete ako dedič po vašom dedkovi. Kontaktujte príslušný okresný súd, na ktorom prebehlo pôvodné dedičské konanie /okresný súd podľa miesta trvalého bydliska dedka/ a zistite si meno notára, ktorému bol spis pridelený. Následne kontaktujte notára.


Trápi vás "Dodatočné konanie o dedičstve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dodatočné konanie o dedičstve (Dedičské právo)

Dobrý deň, Ak je časť pozemku na meno zosnulej osoby a nebola spomenutá v dedičskom konaní, ako môžeme postupovať ďalej? Hana

Odpoveď: Dodatočné konanie o dedičstve

(odpoveď odoslaná: 12.04.2022)

Dobrý deň, vo  vami uvedneom prípade platí ust. §  211 CIvilného mimosporového poriadku, ktoré znie nasledovne :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."
 
Z vyššie uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že je potrebné podať návrh na dodatočné konanie o dedičstve po poručiteľke a to na miestne prslušný okresný súd, na ktorom sa dedičské konanie skončilo /§ 159 Civil. mimoisporového poriadku/.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dodatočné konanie o dedičstve" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.