Máte
otázku?

Dodatočné konanie o dedičstve


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košice

Otázka: Dodatočné konanie o dedičstve

Dobrý deň, ráda by som sa informovala o jednej záležitosti. Môj dedko, ktorý bol jedným z jedenástich súrodencov, vyplatil svojich súrodencov, aby mohol zostať bývať v rodičovskom dome. Jeho podiel na dome sa postupne odovzdal až na mňa. Avšak u dvoch súrodencov nebol tento fakt zapísaný do katastra, a tak stále figurujú na liste vlastníctva. Napriek tomu, že už sú mŕtvi a ich deti si dedičstvo nepreniesli. Hľadám spôsob, ako zmeniť túto situáciu. Ak by svätovia mohli potvrdiť, že títo súrodenci boli vyplatení, je možné, aby sa ich spoluvlastníctvo previedlo na mňa? Ja a môj manžel momentálne v tomto dome bývame a vzhľadom na jeho vek, by sme chceli do neho investovať. Ale predtým by sme radi vyriešili spomenuté záležitosti. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Dodatočné konanie o dedičstve

Dobrý deň, ďakujem za otázku, na ktorú odpovedám nasledovne : 

 

PRÁVNA ÚPRAVA a ROZBOR OTÁZKY

Základná právna úprava tejto problematiky je obsiahnutá v ust. Občianskeho zákonníka ("OZ") a v procesnom predpise Civilnom mimosporovom poriadku ("CMSP").


1./  V zmysle ust. OZ  vlastníctvo veci možno nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom. Ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov, ak osobitný zákon neustanovuje inak.


V otázke uvádzate, že ste vlastníkom zrejme väčšej časti nehnuteľnosti po svojom predkovi. Časť nehnuteľnosti nebola predmetom dedičského konania a táto je preto vo vlastníctve pôvodného/-nych vlastníkov, pričom Váš starý otec ostatných prípadných dedičov nehnuteľnosti za života vyplatil.


Chybou je, že v uvedenom čase nebola spísaná príslušná zmluva za účelom úplného majetkoprávneho vyporiadania nehnuteľnosti.


2./ V zmysle ust. § 460 a nasl.  OZ  dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona.


Zákon rozoznáva 4 dedičské skupiny :

I. skupina :  V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.  Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia  ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.

II. skupina : Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.

III. skupina :  Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

IV. skupina :  Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

 

K dedeniu uvádzam aj podstatnú informáciu pre Vás :

V zmysle ust. § 484  OZ  platí : "Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

 

3./ Keďže časť nehnuteľnosti  je vo vlastníctve osôb, ktoré zomreli, a táto časť nebola predmetom dedičského konania, budete musieť podať návrh na príslušný súd podľa ust. § 211 CSP  (citujem) : 
"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

 

ODPORÚČANIE 

1./ Odporúčam podať návrh na prísl. súd na dodatočné konanie o dedičstve.

2./ Pokiaľ máte doklady o tom, že Váš právny predchodca /starý otec/ už vyplatil terajších dedičov, resp. ich predchodcov,  titulom možného dedenia v budúcnosti  určitého podielu na nehnuteľnosti, bude potrebné tieto doklady predložiť v dedičskom konaní, prípadne zadovážiť svedkov. Tu upriamujeme Vašu pozornosť na vyššie uvedené ust. § 484 OZ o započítaní (viď vyššie).

3./ Vhodným riešením je aj osobná konzultácia u notára  prípadne advokáta za účelom prejednania veci resp. porady o Vašich konkrétnych dedičoch a stanovenie najjednoduchšieho postupu. Som toho názoru, že riešením by bolo, keby terajší dediči sa vzdali dedičstva bez povinnosti náhrady za nehnuteľnosť, ktorá bude predmetom dedičského konania, resp. by ste uzatvorili dohodu, že jediným dedičom budete Vy a tým by sa vyriešil aj problém vlastníctva celej nehnuteľnosti. Pri tejto časti odpovede vychádzam z predpokladu, že aj Vy budete dedičom.  Treba počítať aj s poplatkami u notára za prejednanie dedičstva a súdnym poplatkom.

4./ Otázka investície : Odporúčame zdokumentovať stav nehnuteľnosti v súčasnosti. 

 

ZÁVER 
V uvedenej veci  sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu za účelom posúdenia, ale to by sme museli poznať podrobne celú situáciu.

Ak by sa Vám odpoveď na Vašu otázku pozdávala trochu obšírna, uvádzam, že našim cieľom, okrem zodpovedania otázky, je aj to, aby pýtajúci sa získal aj prehľad o súvislostiach a nadväznostiach riešenia jeho problému.

Dúfam, že táto právna rada Vám pomôže.
 

Trápi vás "Dodatočné konanie o dedičstve" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dodatočné konanie o dedičstve (Dedičské právo)

Dobrý deň, práve som zistila, že po zosnulom otcovi zostali peniaze na účte v banke. Zomrel v roku 2017. Banka aj naďalej doručuje a vedie účet. Za tieto služby si strháva odmenu. Dedičské konanie je ukončené. Zostatok na účte je momentálne menej ako 500 eur. Dedičia v 1. línii sme traja súrodenci. Ako prosím riešiť túto situáciu? Resp. má vôbec význam to riešiť? Ďakujem a s pozdravom. N.

Odpoveď: Dodatočné konanie o dedičstve

(odpoveď odoslaná: 01.11.2023)

Dobrý deň, nie je právny dôvod, aby ste peniaze na bankovom účte nechávali v prospech banky. Úmrtie otca ste zrejme už banke oznámili. Ak nie, treba to banke oznámiť.

Vo veci odporúčam podať návrh na súde, kde dedičské konanie po poručiteľovi bolo skončené, a to v súlade s ust. § 211 Civilného mimosporového poriadku :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

 


Podotázka: Dodatočné konanie o dedičstve (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: Môj otec sa po smrti svojho otca vzdal dedičského práva v prospech mamy a v podobnom duchu sa vzdal dedičského práva aj po smrti svojej mamy, v oboch prípadoch bez nároku na vyplatenie. Jeho brat sa tak stal jediným dedičom majetku. Môj otec v priebehu tohto obdobia zomrel. Teraz sa bude otvárať dedičské konanie po jeho otcovi, teda mojom dedovi, keďže sa našiel nevysporiadaný majetok po ňom. Rád by som sa opýtal, či mám ako jeho syn právo na dedičstvo niečoho z tohto majetku, aj keď sa otec vzdal dedičstva. Ďakujem.

Odpoveď: Dodatočné konanie o dedičstve

(odpoveď odoslaná: 22.08.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak sa váš otec len vzdal dedičstva, mohol sa vzdať len dedičstva, ktoré bolo predmetom dedenia v konkrétnom čase a týkalo sa konkrétneho majetku, ktorý bol predmetom dedenia.

Ak teraz sa našiel ďalší majetok, ktorý predmetom dedenia v konkrétnom čase nebol, vy nastupujete ako dedič po vašom dedkovi. Kontaktujte príslušný okresný súd, na ktorom prebehlo pôvodné dedičské konanie /okresný súd podľa miesta trvalého bydliska dedka/ a zistite si meno notára, ktorému bol spis pridelený. Následne kontaktujte notára.


Podotázka: Dodatočné konanie o dedičstve (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec zdedil časť bytu po svojom otcovi. Jeho manželka tam však ešte býva, preto mu zatiaľ nebolo nič vyplatené. Otec by chcel už teraz previesť svoj podiel na mne, svojej dcére, vzhľadom na to, že sa veľmi nepohybuje na Slovensku a pre prípad, že by sa mu niečo stalo. Mohli by ste mi prosím poradiť, ako sa volá tlačivo, ktoré by som mohla stiahnuť a vyplniť? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Klaudia

Odpoveď: Dodatočné konanie o dedičstve

(odpoveď odoslaná: 16.03.2022)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že Váš tec zdedil podiel na byte po svojom otcovi, stal sa podielovým spoluvlastníkom konkrétneho bytu. Ak teda zdedil podiel na byte, druhý spoluvlastník mu nie je povinný vyplatiť jeho podiel na byte ak sa nedohodli na zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva s druhým podielovým spoluvlastníkom.

Na to, aby Vám otec daroval svoj podiel na byte, na toto neexistuje tlačivo, ale je potrebné spísať darovaciu zmluvu. Podpis darcu, teda Vášho otca musí byť úradne overený /matrika, notár, zastupoiteľstvo SR v zahraničí/.

Odporúčam kontaktovať advokáta alebo notára na spísanie darovacej zmluvy, aby ste mali právnu istotu, že zmluva bude právne perfektná.  Môžete kontaktovať aj našu adovkátsku kanceláriu.


Trápi vás "Dodatočné konanie o dedičstve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dodatočné konanie o dedičstve (Dedičské právo)

Dobrý deň, Na geometrickom pláne, ktorý sme si nedávno vypracovali, sme zistili, že manžel, ktorý zdedil dom aj pozemky po rodičoch v dedičskom konaní, má pozemok pred domom zapísaný na Matúša Paloviča. Matúš Palovič zomrel v roku 1994. Chceli by sme tento pozemok prepísať na manžela, Jána Paloviča, ktorý je jediným dieťaťom po rodičoch. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, manželka Palovičová.

Odpoveď: Dodatočné konanie o dedičstve

(odpoveď odoslaná: 05.02.2022)

Dobrý deň, riešenie Vami uvedenej sitiácie je jednoduché. V zmysle ust. §  210 Civil. mimospor. poriadku je potrebné podať návrh na súd kde bolo skončené dedičské konanie po poručiteľovi skončené  a to návrh an dodatočné konanie o dedičstve :

"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."
 
 
 

 


Podotázka: Dodatočné konanie o dedičstve (Dedičské právo)

Dobrý deň, 30. decembra 2006 nám zomrela mama. Dedičské konanie sme nenechali vykonať, pretože sme predpokladali, že mama nemá žiaden majetok. Za jej života bola vyhotovená darovacia listina s mojou sestrou a švagrom, ktorí sa o ňu starali, keďže bola amputovaná noha pod kolenom (kvôli diabetu melitus). Teraz som však objavila, že mama ešte vlastní 1/10 jej rodičovského domu. Chcela by som to vyriešiť, aj z toho dôvodu, že mamin brat sa neoprávnene obohatil a nedá sa s ním dohodnúť. Veľmi by som Vás chcela poprosiť o pomoc v riešení tohto problému. Za odpoveď veľmi pekne ďakujem. Prajem pekný deň.

Odpoveď: Dodatočné konanie o dedičstve

(odpoveď odoslaná: 18.10.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade je potrebné podať návrh na dodatočné prejednanie dedičstva z dôvodu, že sa objavil nový majetok po poručiteľke. V dedičskom konaní niekto z dedičov zdedí tento podiel a následne bude môcť žiadať vyplatiť podiel od väčšinového vlastníka nehnuteľnosti.


Podotázka: Dodatočné konanie o dedičstve (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na nasledujúci problém. Po smrti môjho deda neprešla časť pozemku, konkrétne polovica (19 árov), na jeho manželku, moju babičku. Informáciu o pozemku som objavila až teraz, po 17 rokoch od dedovho úmrtia, prostredníctvom katastra. Deda je zapísaný ako jeden z dvoch vlastníkov, avšak jeho podiel spravuje Slovenský pozemkový fond. Pozemok sa nenachádza v stavebnej časti. Chceli by sme mať prepísaný dedov podiel na žijúcu osobu alebo osoby, aby ho nespravoval Slovenský pozemkový fond. Oplatí sa nám v takomto prípade znovuotvoriť dedičské konanie? Aký je postup v takejto situácii? Ďakujem.

Odpoveď: Dodatočné konanie o dedičstve

(odpoveď odoslaná: 27.07.2021)

Dobrý deň,

ak existuje majetok, ktorý nebol predmetom pôvodného dedičského konania, potom môžete podať návrh na dodatočné prejednanie dedičstva podľa § 211 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku. Podmienkou je, aby majetok bol vo vlastníctve poručiteľa, t.j. Vášho deda. Návrh môže podať iba dedič, ktorý žiada prejednanie ďalšieho poručiteľovho majetku, teda nemusia to byť všetci dedičia. Skutočnosť, že SPF jeho podiel spravuje nie je rozhodujúca. Návrh podajte na miestne príslušný súd, na ktorom bolo pôvodné konanie o dedičstve skončené. Následne súd poverí notára, ktorý ako súdny komisár vec dodatočne prejedná a rozhodne o dedičstve. Súd už nebude nanovo skúmať otázku dedičského práva, teda kto je a kto nie je dedičom (pokiaľ pôvodné dedičské konanie nebolo zastavené). Vychádzať preto bude zo stavu zisteného už súdom v rámci pôvodného dedičského konania.


Trápi vás "Dodatočné konanie o dedičstve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dodatočné konanie o dedičstve (Dedičské právo)

Dobrý deň. Po otcovi sme objavili pozemky v katastrálnych parcelách. Dedičstvo nebolo uprednostnené, čo je situácia aj u mnohých ďalších dedičstiev v našom okolí. Môj jediný súrodenec, ktorý už nie je medzi nami, zanechal len deti, ktoré nemajú záujem o obnovenie dedičského konania. Môžem obnoviť konanie len sám, bez ostatných dedičov? V prípade uznania dedičstva môžem tieto pozemky previesť priamo na moje vnúčatá. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dodatočné konanie o dedičstve

(odpoveď odoslaná: 20.09.2020)

Dobrý deň,
vo veci je potrebné podať návrh na dodatočné konanie o dedičstve. Súhlas pôvodných dedičov resp. ich právnych nástupcov nepotrebujete. Platí ust. § 211 Civil. mimosporového poriadku :


"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.
(2) V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.
(3) Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."

 

Možnosťou v dedičskom konaní je, aby sa deti pôvodného dediča (Vášho nebohého brata) vzdali dedičstva vo Váš prospech s tým, že im vyplatíte alikvótnu časť hodnoty nehnuteľnosti - pozemku v súčasne dohodnutej lehote.

Zdedené pozemky môžete predať, darovať v súlade s ust. Obč. zákonníka.


Podotázka: Dodatočné konanie o dedičstve (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás o informácie. Svokor zomrel a my ideme na dedičské konanie. Účastníci sú svokra, môj manžel a jeho sestra. Chcela by som sa opýtať, či mám ja, ako manželka syna zomrelého, právo zúčastniť sa dedičského konania. Keď ešte svokor žil, my s manželom sme jeho sestru vyplatili z domu, ale len tak medzi sebou, nie pred notárom. Teraz po svokrovej smrti by sme chceli, aby svokra mala polovicu domu do doby, kým sama nezomrie, kedy by nám ostala druhá polovica domu. Svokra však chce, aby dom bol zapísaný na jej meno a meno môjho manžela, ale keďže tento dom obývame spolu a investovali sme doňho aj na jeho vyplatenie, rada by som sa objavila aj ja na liste vlastníctva. Je to možné? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dodatočné konanie o dedičstve

(odpoveď odoslaná: 17.06.2018)

Dobrý deň, k Vašim jednotlivým otázkam uvádzame :

1./ Podľa ust. § 460 Obč. zákonníka dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa; dedí sa zo základe zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Vo Vami uvedenom prípade sa bude jednať o dedenie v prvej dedičskej skupine podľa ust. § 473 Obč. zákonníka, nakoľko smrti poručiteľa sa dožili deti poručiteľa a jeho manželka.

Za tohto právneho stavu by ste mohli byť dedičom a teda zúčastniť sa dedičského konania len ako závetný dedič, teda pokiaľ by svokor zanechal závet a ustanovil by Vás ako závetného dediča. Podľa ust. § 165 Civilného mimosporového poriadku "účastníkmi konania o dedičstve sú tí, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú poručiteľovými dedičmi." 

2./ Aj keď ste Vy ako manželia, syn poručiteľa a Vy ako jeho manželka, "vyplatili" dcéru poručiteľa za života poručiteľa ako /predpokladáme/ bezpodielového spoluvlastníka nehnuteľnosti, k prevodu nehnuteľnosti na tomto skutkovom základe nedošlo. Treba vedieť, že zmluvy, ktorých predmetom je nehnuteľnosť musia mať obligatórne písomnú formu a zákonom stanovené náležitosti. Z právneho hľadiska pokiaľ nehnuteľnosť nebola vo vlastníctve Vás a Vášho manžela, a nemali ste súhlas vlastníka nehnuteľnosti, investovali ste do cudzej nehnuteľnosti. Na strane dcéry poručiteľa za tohto stavu vzniklo bezdôvodné obohatenie podľa ust. § 451 Obč. zákonníka.

3./ Pokiaľ v dedičskom konaní nedôjde medzi dedičmi k dohode aj s prihliadnutím k už realizovanej platbe zo strany Vás a Vášho manžela, teda dcéra poručiteľa sa vzdá svojho podielu v prospech druhého dediča bez povinnosti výplaty, potom budete musieť žiadať od dcéry poručiteľa vydanie bezdôvodného obohatenia podľa ust. § 451 Obč. zákonníka. Predpokladáme, že máte doklad o prevode finančných prostriedkov prevodom na bankový účet prípadne poštovú poukážku. Manželovi odporúčame v dedičskom konaní uplatniť pohľadávku titulom vložených investícií do nehnuteľnosti.

Za tohto právneho stavu pokiaľ nebudete závetným dedičom, na základe uznesenia v dedičskom konaní nemôžete byť vedená na liste vlastníctva.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta za účelom vyporiadania vyplatenej sumy sestre Vášho manžela, ako aj vložených investícií do nehnuteľnosti, resp. následného usporiadania vlastníckych vzťahov podľa dohody.

K prevodu nahnuteľnosti  resp. k inému usporiadaniu vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti budete môcť následne pristúpiť po dedičskom konaní a zápise uznesenia o dedičstve do katastra nehnuteľností.


©
 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dodatočné konanie o dedičstve" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava