Máte
otázku?

Dodatočné konanie o dedičstve


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dodatočné konanie o dedičstve

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, môj dedo bol z 11 súrodencov a všetkých vyplatil, aby mohol zostať bývať v rodičovskom dome. Jeho časť sa prededila až na mňa. Pri 2 súrodencoch to ale nebolo zapísané do katastra, a tak stále figurujú na liste vlastníctva (už sú po smrti, ale ich deti si to ani neprededili). Existuje nejaká možnosť, že keď svedkovia dosvedčia, že boli vyplatení (niekoľko svedkov ešte žije), aby sa toto spoluvlastníctvo z katastra previedlo na mňa. Bývame s manželom v tomto dome, nakoľko je starý, chceli by sme do neho investovať, ale chceli by sme mať najprv vyriešené tieto záležitosti. Za odpoveď ďakujem. S pozdravom. 

Odpoveď: Dodatočné konanie o dedičstve

Dobrý deň, ďakujem za otázku, na ktorú odpovedám nasledovne : 

 

PRÁVNA ÚPRAVA a ROZBOR OTÁZKY

Základná právna úprava tejto problematiky je obsiahnutá v ust. Občianskeho zákonníka ("OZ") a v procesnom predpise Civilnom mimosporovom poriadku ("CMSP").


1./  V zmysle ust. OZ  vlastníctvo veci možno nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom. Ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov, ak osobitný zákon neustanovuje inak.


V otázke uvádzate, že ste vlastníkom zrejme väčšej časti nehnuteľnosti po svojom predkovi. Časť nehnuteľnosti nebola predmetom dedičského konania a táto je preto vo vlastníctve pôvodného/-nych vlastníkov, pričom Váš starý otec ostatných prípadných dedičov nehnuteľnosti za života vyplatil.


Chybou je, že v uvedenom čase nebola spísaná príslušná zmluva za účelom úplného majetkoprávneho vyporiadania nehnuteľnosti.


2./ V zmysle ust. § 460 a nasl.  OZ  dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona.


Zákon rozoznáva 4 dedičské skupiny :

I. skupina :  V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.  Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia  ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.

II. skupina : Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.

III. skupina :  Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

IV. skupina :  Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

 

K dedeniu uvádzam aj podstatnú informáciu pre Vás :

V zmysle ust. § 484  OZ  platí : "Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

 

3./ Keďže časť nehnuteľnosti  je vo vlastníctve osôb, ktoré zomreli, a táto časť nebola predmetom dedičského konania, budete musieť podať návrh na príslušný súd podľa ust. § 211 CSP  (citujem) : 
"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

 

ODPORÚČANIE 

1./ Odporúčam podať návrh na prísl. súd na dodatočné konanie o dedičstve.

2./ Pokiaľ máte doklady o tom, že Váš právny predchodca /starý otec/ už vyplatil terajších dedičov, resp. ich predchodcov,  titulom možného dedenia v budúcnosti  určitého podielu na nehnuteľnosti, bude potrebné tieto doklady predložiť v dedičskom konaní, prípadne zadovážiť svedkov. Tu upriamujeme Vašu pozornosť na vyššie uvedené ust. § 484 OZ o započítaní (viď vyššie).

3./ Vhodným riešením je aj osobná konzultácia u notára  prípadne advokáta za účelom prejednania veci resp. porady o Vašich konkrétnych dedičoch a stanovenie najjednoduchšieho postupu. Som toho názoru, že riešením by bolo, keby terajší dediči sa vzdali dedičstva bez povinnosti náhrady za nehnuteľnosť, ktorá bude predmetom dedičského konania, resp. by ste uzatvorili dohodu, že jediným dedičom budete Vy a tým by sa vyriešil aj problém vlastníctva celej nehnuteľnosti. Pri tejto časti odpovede vychádzam z predpokladu, že aj Vy budete dedičom.  Treba počítať aj s poplatkami u notára za prejednanie dedičstva a súdnym poplatkom.

4./ Otázka investície : Odporúčame zdokumentovať stav nehnuteľnosti v súčasnosti. 

 

ZÁVER 
V uvedenej veci  sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu za účelom posúdenia, ale to by sme museli poznať podrobne celú situáciu.

Ak by sa Vám odpoveď na Vašu otázku pozdávala trochu obšírna, uvádzam, že našim cieľom, okrem zodpovedania otázky, je aj to, aby pýtajúci sa získal aj prehľad o súvislostiach a nadväznostiach riešenia jeho problému.

Dúfam, že táto právna rada Vám pomôže.
 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dodatočné konanie o dedičstve (Dedičské právo)

Dobrý deň.
Po otcovi sme objavili pozemky v C. parcelách. Neprededili, je tomu tak aj u viacerých dedičstvách v našom okolí. Jediný súrodenec môj súrodenec je už nebohý, a tak ostali po ňom len deti, ktoré nemajú záujem o obnovenie dedičského konania. Môžem obnoviť konanie len ja sám bez ostatných dedičov ? V prípade uznania dedičstva môžem tieto pozemky previesť priamo na moje vnúčatá.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dodatočné konanie o dedičstve

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.09.2020)

Dobrý deň,
vo veci je potrebné podať návrh na dodatočné konanie o dedičstve. Súhlas pôvodných dedičov resp. ich právnych nástupcov nepotrebujete. Platí ust. § 211 Civil. mimosporového poriadku :


"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.
(2) V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.
(3) Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."

 

Možnosťou v dedičskom konaní je, aby sa deti pôvodného dediča (Vášho nebohého brata) vzdali dedičstva vo Váš prospech s tým, že im vyplatíte alikvótnu časť hodnoty nehnuteľnosti - pozemku v súčasne dohodnutej lehote.

Zdedené pozemky môžete predať, darovať v súlade s ust. Obč. zákonníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dodatočné konanie o dedičstve (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás o informácie. Svokor zomrel, ideme na dedičské konanie, svokra, manžel a jeho sestra. Mám ja právo ako manželka syna zomrelého zúčastniť sa dedičského konania? S manželom sme jeho sestru ešte, keď svokor žil vyplatili z domu, len tak medzi sebou nie pred notárom, takže teraz po svokrovej smrti chceme, aby svokra mala polovicu domu, kým nezomrie a ja s manželom druhu polovicu domu, po svokrinej smrti by ostal celý dom nás. Svokra však chce, aby dom bol napísanú na ňu a môjho manžela, ale my tento dom spolu obývame, investovali sme doňho spoločne aj na jeho vyplatenie sme šli spoločne. Mám právo byt na liste vlastníctva teda aj ja? Ďakujem krásne za odpoveď.

Odpoveď: Dodatočné konanie o dedičstve

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.06.2018)

Dobrý deň, k Vašim jednotlivým otázkam uvádzame :

1./ Podľa ust. § 460 Obč. zákonníka dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa; dedí sa zo základe zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Vo Vami uvedenom prípade sa bude jednať o dedenie v prvej dedičskej skupine podľa ust. § 473 Obč. zákonníka, nakoľko smrti poručiteľa sa dožili deti poručiteľa a jeho manželka.

Za tohto právneho stavu by ste mohli byť dedičom a teda zúčastniť sa dedičského konania len ako závetný dedič, teda pokiaľ by svokor zanechal závet a ustanovil by Vás ako závetného dediča. Podľa ust. § 165 Civilného mimosporového poriadku "účastníkmi konania o dedičstve sú tí, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú poručiteľovými dedičmi." 

2./ Aj keď ste Vy ako manželia, syn poručiteľa a Vy ako jeho manželka, "vyplatili" dcéru poručiteľa za života poručiteľa ako /predpokladáme/ bezpodielového spoluvlastníka nehnuteľnosti, k prevodu nehnuteľnosti na tomto skutkovom základe nedošlo. Treba vedieť, že zmluvy, ktorých predmetom je nehnuteľnosť musia mať obligatórne písomnú formu a zákonom stanovené náležitosti. Z právneho hľadiska pokiaľ nehnuteľnosť nebola vo vlastníctve Vás a Vášho manžela, a nemali ste súhlas vlastníka nehnuteľnosti, investovali ste do cudzej nehnuteľnosti. Na strane dcéry poručiteľa za tohto stavu vzniklo bezdôvodné obohatenie podľa ust. § 451 Obč. zákonníka.

3./ Pokiaľ v dedičskom konaní nedôjde medzi dedičmi k dohode aj s prihliadnutím k už realizovanej platbe zo strany Vás a Vášho manžela, teda dcéra poručiteľa sa vzdá svojho podielu v prospech druhého dediča bez povinnosti výplaty, potom budete musieť žiadať od dcéry poručiteľa vydanie bezdôvodného obohatenia podľa ust. § 451 Obč. zákonníka. Predpokladáme, že máte doklad o prevode finančných prostriedkov prevodom na bankový účet prípadne poštovú poukážku. Manželovi odporúčame v dedičskom konaní uplatniť pohľadávku titulom vložených investícií do nehnuteľnosti.

Za tohto právneho stavu pokiaľ nebudete závetným dedičom, na základe uznesenia v dedičskom konaní nemôžete byť vedená na liste vlastníctva.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta za účelom vyporiadania vyplatenej sumy sestre Vášho manžela, ako aj vložených investícií do nehnuteľnosti, resp. následného usporiadania vlastníckych vzťahov podľa dohody.

K prevodu nahnuteľnosti  resp. k inému usporiadaniu vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti budete môcť následne pristúpiť po dedičskom konaní a zápise uznesenia o dedičstve do katastra nehnuteľností.


©
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dodatočné konanie o dedičstve" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku