Máte
otázku?

Ako vyporiadať vlastníctvo k bytu po rozchode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitra

Otázka: Ako vyporiadať vlastníctvo k bytu po rozchode

Dobrý deň, rada by som sa opýtala: Spoločne s ex-partnerom vlastníme byt, kde sme bývali posledné štyri roky. Zatiaľ stále bývame spolu, pretože nevieme nájsť riešenie ohľadom našej spoločnej nehnuteľnosti. Na byt nemáme žiaden úver z banky, avšak moja časť je už plne splatená, plus mám doklad o úhrade prerábky a kompletneho zariadenia. Moja sestra požičala peniaze na jeho časť a on jej spláca. Má záložné právo na byt a všetko sme zaznamenali u notára. Zatial spolu zaplatil približne 8000 € z jeho polovice, ktorá je v sume 25000 €. Na liste vlastníctva sme obaja uvedení ako vlastníci. Predložil som mu návrh, že buď byt vyplatím ja, alebo on mne, avšak tento návrh neakceptuje. Nechce sa odsťahovať a chce tu naďalej bývať spoločne. Rada by som vedela, ako by som mohla túto situáciu riešiť a aká je pravdepodobnosť, že byt zostane v mojom vlastníctve. Ďakujem.

Odpoveď: Ako vyporiadať vlastníctvo k bytu po rozchode

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že s bývalým partnerom ste neboli manžela. Spoločný byt teda nie je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ale v podielovom spoluvlastníctve. Otázka sa teda týka zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva.

 

Všeobecne k podielovému spoluvlastníctvu

Právna úprava Občianskeho zákonníka (ustanovenia § 137 až 142) vychádza z vymedzenia podielového spoluvlastníctva ako spoluvlastníctva ideálneho, nakoľko výška spoluvlastníckeho podielu toho ktorého spoluvlastníka nezodpovedá konkrétnej reálnej časti spoločnej veci, ale miere, akou sa jednotliví spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.

Preto ak uvažujeme o spoluvlastníckom podiele, rozumie sa ním tzv. ideálny podiel, čo znamená, že spoluvlastník nie je výlučným vlastníkom určitej hmotnej časti spoločnej veci.

Podľa ustanovenia § 137 Občianskeho zákonníka platí, že: „(1) Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. (2) Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké.“

Z citovanej právnej normy vyplýva, že spoluvlastnícky podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.

 

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Podľa ustanovenia § 141 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že: „Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.

Z citovaného zákonného ustanovenia je zrejmé, že právna úprava umožňuje zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva dohodou, avšak vychádzajúc zo zadanej otázky, dohoda s Vašim bývalým partnerom zrejme nie je možná.

V rámci občianskoprávnych vzťahoch týkajúcich sa podielového spoluvlastníctva platí zásada, že nikoho nemožno nútiť, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve proti vlastnej vôli. Zákonodarca preto vytvoril priestor aj na to, aby sa mohlo podielové spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať súdnou cestou.

Podľa ustanovenia § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že: „Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.“

Citovaná norma teda predstavuje základný právny rámec, na základe ktorého je možné zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo súdnou cestou. V prípadnom súdnom konaní má však súd v zásade len tri možnosti, ako zrušiť a vyporaidať podielové spoluvlastníctvo, a to:

1/ reálnym rozdelením spoločnej veci,

2/ prikázaním veci jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za náhradu alebo

3/ predajom spoločnej veci a rozdelením výťažku.

Pre úplnosť je tiež nutné poznamenať, že pre súd je záväzné aj poradie jednotlivých spôsobov vyporiadania.

Z Vašej otázky vyplýva, že predmetom spoluvlastníctva je byt, a preto predpokladám, že tento byt nie je reálne deliteľný na dve samostatné a plnohodnotné bytové jednotky. V prípadnom súdnom konaní by sa preto primárne riešilo zrejme prikázanie veci jednému spoluvlastníkovi za náhradu.

V rámci konania o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva je jedným z kritérií, na ktoré súd prihliada, aj účelné využite veci. Pritom z Vašej otázky vyplýva, že Vy už máte spoluvlastnícky podiel splatený a spoločnú vec ste zhodnotili investíciou – prerábkou. Z uvedeného dôvodu sa domnievam, že aj toto sú okolnosti, na ktoré by v prípadnom súdnom konaní mal súd pri rozhodovaní prihliadať a vlastníctvo prikázať skôr Vám.

Za komplikáciu však možno považovať záložné právo, pretože záložné právo má vecnoprávny charakter a teda ak by ste aj v súdnom konaní uspeli, nadobudli by ste podiel, ktorý je zaťažený záložným právom.

Na druhej strane v zadanej otázke uvádzate, že oprávneným zo záložného práva je Vaša sestra, a preto sa domnievam, že by prípadné nadobudnutie zaťaženého spoluvlastníckeho podielu na byte nemusel byť až taký problém.

 

Záver

Záverom si dovoľujem uviesť, že hoci sa môžete zrušenia a vyporaidania podielového spoluvlastníctva domáhať súdnou cestou, ako vhodnejšie sa mi javí pokúsiť sa o dohodu s druhým podielovým spoluvlastníkom.

Súdne konania tohto typu sú totiž časovo aj finančne pomerne náročné, a preto vyriešenie veci mimosúdne by bolo ideálnejšie.

Skúste preto na bývalého partnera apelovať, že aj z jeho uhla pohľadu je vhodnejšie, ak sa na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k predmetnému bytu dohodnete. Z pohľadu oboch podielových spoluvlastníkov považujem za najrozumnejšie to, ak Vy sa stanete výlučným vlastníkom predmetného bytu a zároveň preberiete záväzok Vášho bývalého partnera na splácaní zabezpečeného dlhu a časť, ktorú už medzičasom zaplatil, mu nahradíte.

Pokiaľ však napriek všetkej Vašej snahe nebude možné dospieť k obojstranne akceptovateľnej dohode na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, zrejme Vám nezostane nič iné, než podať na príslušný súd žalobu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

Trápi vás "Ako vyporiadať vlastníctvo k bytu po rozchode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako vyporiadať vlastníctvo k bytu po rozchode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. S bývalým partnerom sme kúpili byt. Aktuálne som na materskej dovolenke a do tohto bytu som vložila 40 000 € hotovosti. On si na kúpu vzal úver a teraz nechce byt predať. Ja ho naopak chcem predať. Problém je, že hypotékou je založená aj moja časť a nemôžem teda využívať nehnuteľnosť, pretože sme podieloví vlastníci. Chcem sa opýtať, ako by prebiehalo vysporiadanie, pretože tú hotovosť by som chcela naspäť.

Odpoveď: Ako vyporiadať vlastníctvo k bytu po rozchode

(odpoveď odoslaná: 21.02.2022)

Dobrý deň,
presný postup by závisel od toho za akú kúpnu cenu ste kupovali túto nehnuteľnosť. Ak sa kúpil za 80.000,- €, pričom Vy dali 40.000,- € v hotovosti a on 40.000,- € úverom, pri predaji by ste mali kúpnu cenu riadne rozdeliť na polovice, s tým, že z jeho polovicu bude nutné vyplatiť jeho úver. O tú sumu dostane on z kúpnej ceny menej.

Ak má byt teraz hodnotu napríklad 120.000,- €, mal by Vám vyplatiť 60.000,- € za Váš podiel. Ak sa s ním nedá dohodnúť, môžete podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súdne rozhodnutie o tom, že je povinný vyplatiť Váš podiel bude musieť rešpektovať a bude Vám musieť vyplatiť súdom stanovenú primeranú náhradu za Váš podiel.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako vyporiadať vlastníctvo k bytu po rozchode (Spoluvlastníctvo)

Vedel som, že najlepšie by bolo riešiť to zmluvou. Len som nevedel, ako presne by mala byť formulovaná a čo by mala presne obsahovať. Koľko by stálo vypracovanie takého zmluvy?

Odpoveď: Ako vyporiadať vlastníctvo k bytu po rozchode

(odpoveď odoslaná: 23.04.2017)

Dobrý deň, odmena za vypracovanie zmluvy o prevode vlastníckeho práva závisí na konkrétnych okolnostiach a podmienkach zmluvy, druhu nehnuteľnosti... V prípade záujmu o vypracovanie zmluvy nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.


Podotázka: Ako vyporiadať vlastníctvo k bytu po rozchode (Spoluvlastníctvo)

Keď som bol mladý a nerozvážny, zadlžil som sa a čelil som aj exekúciám. Rovnako moja mama mala dlhy. Aby sme tieto dlhy splatili, bolo potrebné vziať si úver a zaistiť ho naším bytom. Jediný, kto bol vtedy schopný získať úver, bola moja sestra. Momentálne však nemôžeme uskutočniť prepis, keďže byt je založený v prospech banky. Mýlim sa v niečom?

Odpoveď: Ako vyporiadať vlastníctvo k bytu po rozchode

(odpoveď odoslaná: 05.04.2017)

Dobrý deň. Možnosť prevodu bytu v zásade nemusí byť vylúčená. Bolo by však potrebné posúdiť všetku relevantnú dokumentáciu.
Vec však môžete vyriešiť aj tak, že by ste so sestrou uzavreli zmluvu o prevode bytu, príp. jeho časti s odkladacou podmienkou naviazanou napr. na zrušenie záložného práva. Obligačné účinky zmluvy o prevode by tak nastali až po zrušení záložného práva a vecnoprávne po vykonaní vkladu do katastra nehnuteľností. 


Trápi vás "Ako vyporiadať vlastníctvo k bytu po rozchode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vyporiadať vlastníctvo k bytu po rozchode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebujem právnu radu ohľadom vlastníctva bytu. Momentálne je byt evidovaný na meno mojej sestry, pôvodne však patril našej mame a je založený v prospech banky. Plánujem si zobrať úver na to, aby sa byt odbremenil. Predtým, ako tak urobím, chcem sa však ochrániť a zabezpečiť, aby celý byt nezostal v držbe mojej sestry a ja neostal so záväzkami z úveru. Ako by som mal postupovať, aby som pred odbremením bytu mal istotu, že neprídeme o svoj podiel na byte, na ktorý mám nárok?

Odpoveď: Ako vyporiadať vlastníctvo k bytu po rozchode

(odpoveď odoslaná: 05.04.2017)

Dobrý deň. Z Vašej otázky nie je zrejmé, z akého dôvodu je v súčasnosti predmetný byt písaný na Vašu sestru. Každopádne, ak sa máte stať podielovým spoluvlastníkom predmetného bytu, je vhodné o tom spísať zmluvu. Vaša sestra by teda mala previesť časť bytu na Vás a až následne, keď budete podielovým spoluvlastníkom na byte, môžete pristúpiť k refinancovaniu.
 


Podotázka: Ako vyporiadať vlastníctvo k bytu po rozchode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj partner pred časom kúpil byt a zobral si na to hypotéku, ktorú momentálne spláca. Plánujeme začať spolu bývať a dohodli sme sa, že mu budem na účet posielať polovicu splátky. No chcem mať na byt také isté právo ako on a on s tým súhlasí. Čo je všetko potrebné urobiť, aby bol byt aj môj? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako vyporiadať vlastníctvo k bytu po rozchode

(odpoveď odoslaná: 22.01.2017)

Dobrý deň, na to, aby ste mali rovnaké právo na byt ako Váš partner je potrebné, aby ste sa stali podielovou spoluvlastníčkou nehnuteľnosti. Vo Vašom prípade sa tak môžete najľahšie stať, ak Vám Váš partner daruje spoluvlastnícky podiel 1/2 na vlastníckych právach k nehnuteľnosti. Vzhľadom na to, že je nehnuteľnosť zaťažená záložným právom banky, prevodom podielu 1/2 na vlastníckych právach nadobudnete spoluvlastnícky podiel zaťažený záložným právom banky. Vo väčšine prípadov sa pri takýchto situáciách (nehnuteľnosť zaťažená záložným právom) postupuje tak, že sa nadobúdateľ podielu 1/2 stane zároveň aj spoludlžníkom na hypotéke. S tým však musí súhlasiť i banka, ktorá však vzhľadom na posilnenie jej postavenia ako veriteľa tým často súhlasí. Vo Vašom prípade tak zostáva iba otázkou, či sa chcete stať aj spoludlžníčkou na hypotéke alebo len spolumajiteľkou nehnuteľnosti.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako vyporiadať vlastníctvo k bytu po rozchode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Žijeme v jednej domácnosti, no nie sme manželia a byt je na meno mojej priateľky, ako aj hypotéka. Mám na tejto adrese trvalý pobyt. Môže ma len tak z bytu vyhodiť alebo aké možnosti mám ohľadom bytu? Z jej výplaty sa všetko vyplácalo, zatiaľ čo z mojej sa žilo. Chcel by som vedieť, aké možnosti mám. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako vyporiadať vlastníctvo k bytu po rozchode

(odpoveď odoslaná: 10.01.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ je byt len vo vlastníctve Vašej priateľky, môže Vás "vyhodiť" z bytu. Trvalý pobyt má len evidenčný charakter a nezakladá vlastnícke právo voči nehnuteľnosti. Priateľka Vám teda môže zrušiť trvalý pobyt na obecnom úrade a vyzvať Vás, aby ste byt opustili. Ak odmietnete byt opustiť doborvoľne môže sa obrátiť na súd. Brániť sa môžete minimálne tak, že môžete od priateľky žiadať veci, ktoré sú Vaše. Ak sa rozhodne vysťahovať Vás, brániť jej nie je možné, nakoľko je vlastníkom veci a môže rozhodovať o tom, kto vec (byt) užíva.


Trápi vás "Ako vyporiadať vlastníctvo k bytu po rozchode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vyporiadať vlastníctvo k bytu po rozchode (Spoluvlastníctvo)

Prosím o radu týkajúcu sa môjho bytu, v ktorom momentálne žijem sama. Mám troje deti, jednému z nich som už darovala 4-izbový byt. Sama v súčasnosti obývam jeden a pol izbový byt a chcela by som sa poradiť, akým spôsobom postupovať, aby tento byt po mojej smrti zdedili moje zostávajúce dve deti. Mám priateľa, ktorý sa plánuje ku mne nasťahovať a nemá vlastný byt. Otázka teda je, ako postupovať, aby po mojej smrti mohol môj priateľ v byte naďalej bývať, avšak byt by patril len mojim dvom deťom. Zároveň by som chcela zabezpečiť, aby môj tretí syn nemal nárok na podiel z tohto bytu. Ešte chcem podotknúť, že s priateľom chceme žiť len ako nesezdaný pár. Ďakujem.

Odpoveď: Ako vyporiadať vlastníctvo k bytu po rozchode

(odpoveď odoslaná: 27.09.2016)

Dobrý deň, s vašim bytom môžete naložiť tak, že ho darujete svojim dvom deťom, ktorý ho nadobudnú do podielového spoluvlastníctva, pričom podiely oboch z nich budú rovnaké. Zároveň zriadite vecné bremeno spočívajúce v práve doživotné užívania v prospech Vás a Vášho druha. Právo užívať byt tak bude zachované až do smrti oboch z Vás. Predmetný byt už po vašej smrti nebude patriť do dedičstva, nakoľko v čase smrti nebudete jeho vlastníkom.  V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako vyporiadať vlastníctvo k bytu po rozchode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.