Máte
otázku?

Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilina

Otázka: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach

Dobrý deň, rád by som sa poradil, pretože som úplne zúfalá. Pred rokom mi zomrela mamina, ktorá vlastnila polovicu nášho domu, zatiaľ čo druhú polovicu vlastnil jej otec. V dome sme bývali ja, môj brat, rodičia a starý otec, teda mamin otec. Po jej smrti sa jej polovica domu rozdelila medzi mňa, brata a otca tak, že otec dostal jednu štvrtinu a my s bratom jednu osminu. Nikto ma nepripravil ani neupozornil na dedičské konanie. Bolo mi to oznámené len pár dní pred jeho konaním, a príchod mi už len do finále, kde sa spísalo, kto čo vlastní. A to je všetko. Po maminej smrti som odišla z domu, pretože sa s otcom nedá vychádzať. Teraz bývam u priateľa, ale trvalé bydlisko stále mám tam. Chcela by som vedieť, mám pravo žiadať o vyplatenie od môjho otca? On sa totiž najprv ponúkol, a chcela by som vedieť, či sa mám prispôsobiť sume, ktorú on navrhol. Na konaní totiž jednoducho povedal sumu, ktorú hodnotí za dom a nikoho sa nepýtal. Samozrejme, tá suma bola smiešna, ale je spísaná v dokladoch, ktoré máme z konania. Moja otázka teda je, môžem žiadať viac alebo nie? Tá suma sa totiž nijako nepribližuje k sume, ktorú kedysi otec s mamou vyplatili maminmu bratovi za jeho štvrtku domu, ktorú potom prepísal na mamu. Tým pádom mama vlastnila polovicu domu, a nie štvrtinu. Táto suma bola 200 000 korún a od tej doby sa prerobil kúpeľňa, kuchyňa, schody, izby a je to obrovský 6-izbový dom s veľkým pozemkom. Môj otec však uviedol pri konaní, že hodnota domu je len 16 000 eur. Môžete mi poradiť, mám na niečo nárok alebo nie? A ešte jedna otázka, s otcom už nežijem, pracovala som pol roka v továrni a idem študovať na vysokú školu. Má voči mne ešte nejakú výživovú povinnosť? Mám len 23 rokov.

Odpoveď: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach

Dobrý deň,

k Vašej otázke je v prvom rade potrebné uviesť, že podľa Vami popísaného skutkového stavu ste podielovou spoluvlastníčkou predmetných nehnuteľností s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu 1/4.

To, že predmetné nehnuteľnosti boli predmetom dedičského konania po Vašej matke, v ktorom ste nadobudli (spolu)vlastnícke právo k daným nehnuteľnostiam nemá žiadny vplyv na to, že by ste boli akokoľvek obmedzená pri disponovaní s Vaším spoluvlastníckym podielom. Ste riadnou podielovou spoluvlastníčkou nehnuteľnosti a z tohto statusu Vám vyplývajú rôzne oprávnenia - máte právo voľne s Vaším podielom disponovať, užívať nehnuteľnosť vo veľkosti Vášho podielu a pod. Môžete teda predať svoj spoluvlastnícky podiel aj Vášmu otcovi, a to za kúpnu cenu, ktorú vy určíte a on ju bude akceptovať. To, aká hodnota nehnuteľnosti je uvedená v uznesení o dedičstve nemá žiadny vplyv na výšku kúpnej ceny, za ktorú môžete Váš spoluvlastnícky podiel previesť na otca. V dedičskom konaní sa totiž v minulosti v mnohých prípadoch uvádzala zámerne nižšia hodnota majetku dedičstva z dôvodu, že od výšky hodnoty dedičstva sa počítala odmena notára. Hodnota jednotlivých vecí patriacich do dedičstva uvedená v dedičskom konaní by bola Vo Vašom prípade rozhodujúca len vtedy, ak by sa dedičské konanie skončilo dohodou dedičov, priamo súčasťou ktorej by bolo, že za náhradu prenechávate svoj dedičský podiel inému dedičovi - Vášmu otcovi. Vo Vašom prípade ale nejde o takúto situáciu, keďže v dedičskom konaní ste riadne nadobudli svoj zákonný dedičský podiel k predmetným nehnuteľnostiam.

Na druhej strane je potrebné uviesť, že Váš otec nemá povinnosť na Váš návrh od Vás Váš spoluvlastnícky podiel kúpiť. Ak by Váš otec Váš návrh na predaj Vášho spoluvlastníckeho podielu neakceptoval a Vy by ste nechceli ďalej zotrvať v spoluvlastníckom vzťahu s ostatnými spoluvlastníkmi museli by ste podať na súd návrh na zrušenie podielového spoluvlastníctva súdom (§ 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Trápi vás "Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Plánujeme si vyplatiť spoluvlastníkov nášho domu. Aktuálne vlastníme polovicu domu a ak dom bude úplne náš, chceli by sme ho predať. Budeme musieť platiť daň alebo ho môžeme predať až po uplynutí piatich rokov? Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach

(odpoveď odoslaná: 18.03.2023)

Dobrý deň,
ak by ste ho predali drahšie, tak z rozdielu platíte dat a zdravotné odvody. Uvediem príklad :

Celý dom má hodnotu 100.000 eur, vy vyplatíte podiel za 50 tisíc eur. Potom celý dom predáte za 200.tisíc eur. Dve polovice sa budú posudzovať samostatne.

Jedna polovica (tá vaša) ak ste ju držali viac ako 5 rokov, neplatíte žiadnu daň a ani odvody.

Z druhej polovice (100 tisíc) bude výpočet taký, že vaše náklady na nadobudnutie boli 50 tisíc, teda daň a odvody budete platiť zo sumy 50 tisíc (daň je 19% a odvody 14 %, spolu 33%).

Preto sa Vám oplatí mať na zmluve s predávajúcimi co najvyššiu sumu.

Ešte doplním, ze ak by ste predali dom za 100tisic, tak neplatíte žiadnu daň a žiadne odvody, lebo daň a odvody sa platia iba z príjmu. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Spolu s otcom a sestrou sme zdedili dom po smrti našej matky. Otcovi aj sestre som ponúkal svoju 1/8, ale odmietli to s odôvodnením, že na to nemajú dostatok financií. Najprv sa uzavrela dohoda, že otec sa presťahuje k svojmu bratovi, potom k sestre, a teraz tvrdia, že otec prepíše svoju časť domu na toho, kto ho bude opatrovať. O to nemám záujem ani možnosti a taktiež nemám záujem o samotný dom. Môžem sa na súde domáhať vyplatenia mojej časti ostatnými spoluvlastníkmi, prípadne sa dožadovať predaja domu? Vopred ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach

(odpoveď odoslaná: 27.09.2022)

Dobrý deň, máte pravdu. Nikto nemôže nikoho nútiť zotrvávať v podielovom spoluvlastníctve proti svojej vôli. Predpokladám, že podiel už máte napísaný na svojom mene.

Pokiaľ by ste sa vec rozhodli riešiť súdnou cestou, a to podaním žaloby o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, v návrhu by ste mohli žiadať, aby bol dom buď prikázaný do vlastníctva niektorému z ostatných spoluvlastníkov, ak máte vedomosť o tom, že ho chce nadobudnúť do výlučného vlastníctva alebo žiadať, aby súd nariadil predaj nehnuteľnosti a výťažok rozdelil medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov.

Dobré by však bolo, najmä pokiaľ ide o náhradu trov súdneho konania, vedieť súdu preukázať, že ste sa so spoluvlastníkmi pokúšali najskôr na vyporiadaní podielového spoluvlastníctva dohodnúť, avšak vaša snaha sa ukázala ako márna. Takto by ste súdu odôvodnili, že skutočne nebolo inej cesty, než vec riešiť podaním žaloby. 

Súd by však ako prvé pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva skúmal, či nie je možné nehnuteľnosť, ktorá je predmetom vyporiadania rozdeliť. Pozemky sú v zásade deliteľné, pokiaľ ide o stavby, tu to nie vždy je možné. Vzhľadom na to, ak by mal súd za to, že rozdelenie neprichádza do úvahy, pristúpil by k druhému spôsobu vyporiadania, a to vyporiadanie prikázaním nehnuteľnosti niektorému alebo niektorým zo spoluvlastníkov do vlastníctva za náhradu. Až v prípade, ak by ani jeden zo spoluvlastníkov nemal o nehnuteľnosť záujem, pristúpil by k nariadeniu predaja nehnuteľnosti. 

Otec sa môže sam rozhodnúť ako bude nakladať so svojim podielom. Ak máte záujem o vyplatenie a už ten podiel máte napísaný na svojom mene, tak to súd na Váš návrh zruší a vyporiada.


Podotázka: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
v dedičskom konaní po smrti matky som sa zaviazala vyplatiť bratovi. Prosím Vás o radu, akou formou mám urobiť túto výplatu, keďže brat nemá zriadený účet a ani si ho neplánuje zriadiť. Chcem zabezpečiť, aby som v budúcnosti mala právoplatný doklad o tom, že peniaze skutočne dostal. Ďakujem za odpoveď. Ivana.

Odpoveď: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach

(odpoveď odoslaná: 14.01.2022)

Dobrý deň, ak brat nemá zriadený bankový účet, potom v zmysle ust. § 567 ods. 2 Obč. zákonníka je potrebné podiel na dedičstve v eurách zaslať poštovou poukážkou, kde súčasne uvediete číslo dedičského konania. Takto budete mať doklad o výplate podielu na dedičstve.

Citujeme ust. § 567 ods. 2 Obč. zákonníka :

"Peňažný dlh plnený prostredníctvom peňažného ústavu alebo prostredníctvom poštového podniku je splnený pripísaním sumy dlhu na účet veriteľa v peňažnom ústave alebo vyplatením sumy dlhu veriteľovi v hotovosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak alebo ak sa veriteľ a dlžník písomne nedohodnú inak."

Pre prípad, že by brat peniaze neprevzal, potom riešením je zloženie peňazí do notárskej úschovy v zmysle ust. § 68 zákona o notároch a notárskej činnosti.


Trápi vás "Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, momentálne prebieha dedičské konanie o dom po smrti nášho otca. My s mojou sestrou by sme chceli tento dom ponechať pre občasné využitie, vďaka emotionalnej väzbe naňho. Naša tretia sestra však požaduje vyplatenie jej podielu z plnej sumy ohodnotenej odhadcom a to s okamžitým podpisom zmluvy. Táto zmluva by nás zaviazala k vyplateniu jej podielu do maximálne 3 rokov, keďže ju v súčasnosti nevieme vyplatiť naraz. Tým by pre ňu zanikla akákoľvek zodpovednosť za nehnuteľnosť. Nesúhlasíme však s touto sumou, z toho dôvodu, že posledných 10 rokov sme sa o dom aj o otca starali iba my dve, pričom naša sestra neprejavovala žiadny záujem. Je možné požiadať o zníženie sumy na vyplatenie? A môže nás súd prinútiť ju vyplatiť, aj keď na to nemáme dostatok prostriedkov? Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach

(odpoveď odoslaná: 24.08.2021)

Dobrý deň,

vysporiadanie vlastníckych vzťahov k dotknutej nehnuteľnosti viete vyriešiť už v rámci dedičského konania, ktoré, ako ste uviedli, stále prebieha. Až vydaním uznesenia o dedičstve, na podklade ktorého sa vykoná zápis v katastri nehnuteľnosti, sa stávate (spoluvlastníkom) nehnuteľností. V konaní o dedičstve sa môžete dohodnúť aj tak, že predmetný dom si ponecháte dve dcéry v podielovom spoluvlastníctve a to buď s povinnosťou výplaty alebo bez nej. Pokiaľ Vaša tretia sestra podiel na dome nechce a žiada vyplatenie zo svojho podielu, potom príslušný súd, resp. notár bude vychádzať v prvom rade z hodnoty nehnuteľností, na ktorej sa ako dedičia dohodnete.

Ak sa na hodnote nebudete vedieť dohodnúť, notár bude vychádzať zo všeobecnej (tzv. trhovej) ceny nehnuteľností. Pokiaľ sa však nedohodnete na spôsobe vysporiadania tohto dedičstva, bude notár rozhodovať v súlade so zákonnou úpravou, podľa ktorej budete dediť všetky tri dcéry (za predpokladu, že ďalší dedičia nepripadajú do úvahy). Po právoplatnom skončení dedičského konania sa Vaša sestra môže, v prípade ak sa nedohodnete, domáhať na súde zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva. Zákon určuje pre súd záväzné poradie ako vysporiadať podielové spoluvlastníctvo, a preto bude najskôr súd skúmať, či neprichádza do úvahy rozdelenie veci (preto pokiaľ sa chcete vyhnúť vyplatenia jej podielu, odporúčam Vám trvať na rozdelení veci). Až v prípade ak tento spôsob by nebol možný, prikáže súd vec za primeranú náhradu spoluvlastníkom. Primeranú náhradu určí súd, spravidla vychádza zo znaleckého posudku o obvyklej cene veci, ako aj z informácii napr. realitných kancelárii či podkladov priamo od účastníkov. Primeranou náhradou je potom príslušný podiel všeobecnej ceny. Súd môže plnenie povoliť aj v splátkach. 

Starostlivosť o poručiteľa nemá vplyv na výšku sumy za vyplatenie podielu. 


Podotázka: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Počas našich životov nám rodičia darovali byt. V Liste vlastníctva sme uvedené ako polovičné vlastníčky, teda ja a moja sestra. Moja sestra, ešte počas života oboch našich rodičov, sa domáha vyplatenia jej polovice. Momentálne v byte žijem ja so svojou sedemročnou dcérou a našou mamou. Do nedávna s nami býval aj náš otec, ale v dôsledku vážnej choroby ho sestra vzala k sebe. Je u nej už približne dva týždne. Pri darovaní bytu sme sa ústne dohodli, že sa s bytom nebude obchodovať, nebude sa navzájom vyplácať, ani ho predávať, kým obaja rodičia nezomrú. Vecné bremeno nebolo zapísané, keďže sestra vytvárala na byt svoju hypotéku. Moja otázka znie: Môže odo mňa požadovať vyplatenie a ak áno, z akej hodnoty bytu? Pri darovaní bola cena bytu 80 000 eur, teraz má hodnotu minimálne 160 000 eur. Sestra do bytu neinvestovala a nič neplatila už 13 rokov. Ani tu už nemá žiadne právo užívania ani trvalý pobyt. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach

(odpoveď odoslaná: 15.06.2021)

Dobrý deň,

uviedli ste, že Vaši rodičia Vám a sestre darovali byt, takže byt je v podielovom spoluvlastníctve Vás a Vašej sestry v podiele 1/2. Tiež ste uviedli, že Vaša sestra žiada od Vás vyplatenie jej polovice, a že obaja Vaši rodičia žijú. Neuviedli ste na základe akého titulu žiada vyplatenie svojho podielu. Predpokladám, že chce zrušiť spoluvlastníctvo a vysporiadať sa. Ak sa totiž chcete stať Vy výlučnou vlastníčkou celého bytu, môžete sa ňou stať iba na základe zmluvy, či už odplatnej (kúpnej) alebo bezodplatnej (darovacej). Šlo by o zmluvu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva. Pri odplatnej zmluve je podstatnou náležitosťou uvedenie kúpnej ceny, ktorej výšku Občiansky zákonník nelimituje. Môžete si v zásade dohodnúť i cenu, ktorá nebude reflektovať aktuálnu trhovú hodnotu nehnuteľnosti. Treba však myslieť na to, aby dojednanie neodporovalo dobrým mravom. Ústna dohoda pri predaji bytu o tom, že sa s bytom nebude nakladať, nie je platná, pretože by ste sa vopred vzdali svojich vlastníckych práv, čo je priamo v rozpore s ust. § 574 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Sestra môže žiadať zrušiť spoluvlastníctvo a vysporiadať ho. Ak sa nedohodnete, tak aj súdne. Aj keď obaja rodičia žijú. Rodičia nemôžu hovoriť do toho, ako sa bude s nehnuteľnosťou nakladať, pretože už nie sú vlastníci.

Skúste sa so sestrou dohodnúť. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, spolu s manželkou vlastníme byt a chcel by som ešte za svojho života vyplatiť syna z prvého manželstva. Akým spôsobom to môžem urobiť?

Odpoveď: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach

(odpoveď odoslaná: 11.03.2021)

Dobrý deň,
to, čo chcete dosiahnuť nie je možné po právnej stránke spraviť. Kým totiž nevzniklo jeho dedičské právo, nemôžete ho z neho vyplatiť. Aj keby ste ho vyplatili na základe neplatnej dohody, žiadnym spôsobom to neovplyvní jeho dedičské právo v budúcnosti. Tzn. že by v budúcnosti aj tak dedil. Ak chcete dosiahnuť to, aby po Vás nededil, môžete ho buď vydediť alebo počas Vášho života previesť nehnuteľnosť na inú osobu, aby v prípade Vašej smrti táto nehnuteľnosť nebola predmetom dedenia.


Trápi vás "Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám možno jednoduchú otázku. Po smrti starých rodičov bola nehnuteľnosť rozdelená v dedičskom konaní na tretiny. Keďže moja mama v tom čase nemala kde bývať, dohodla sa ústne so súrodencami, že v dome môže zostať, kým môj brat nedovŕši 25 rokov. Teraz mama nadobudla finančné prostriedky a chce vyplatiť bratov ešte pred dvadsiatym piatym rokom môjho brata. Medzitým jeden z maminychr bratov zomrel, takže vypláca jeho dve deti. Otázka znie: Má ich vyplatiť zo sumy domu získanej z dedičského konania? Aj napriek ústnej dohode, že tu môžeme bývať do dvadsiatich piatich rokov brata, môžu od nás vymáhať ešte nejaké iné poplatky? Je potrebné kúpu od jedného z maminychr bratov vykonávať cez kúpno-predajnú zmluvu (respektíve prepis časti domu na mamu) uskutočnenú s právnikom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach

(odpoveď odoslaná: 03.08.2020)

Dobrý deň,
pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je potrebné vychádzať z aktuálnej trhovej hodnoty nehnuteľnosti. Samozrejme podieloví spoluvlastníci sa môžu dohodnúť na hodnote nehnuteľnosti aj bez prihliadnutia trhovej situácie. Kým sa vedia dohodnúť, zákonom nie sú obmedzovaní. Ak by sa dohodnúť nevedeli, zväčša jeden alebo aj obaja podieloví spoluvlastníci predkladajú znalecké posudky.

V prípade, že dohoda bola o bezplatnom užívaní nehnuteľnosti, tak by nemali pýtať žiadnu náhradu. Nakoľko však ide iba o ústnu dohodu a brat by sa rozhodol zažalovať ju, bola by Vaša mama v dôkaznej núdzi. Ústna dohoda by sa dala preukázať iba nepriamo.

Nakoľko sa jedná o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti, vyžaduje táto dohoda, resp. kúpna zmluva písomnú podobu. Môžete si ju spísať aj sami, avšak pre istotu a bezchybné vyhotovenie vždy odporúčame spísať takúto dohodu/zmluvu u advokáta.


Podotázka: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám otázku. Naši rodičia sa rozviedli. Otec sa presťahoval ku mne, zatiaľ čo mama ostala v rodinnom dome. Sme štyria súrodenci a otec dom prepísal na najmladšieho brata za predpokladu, že sa postará o mamu a ostatným vyplatí ich podiel. Po 18 rokoch však mamu umiestnil do domova pre seniorov a dom predal za 100 000 €. Investoval tam istú sumu a teraz tvrdí, že nemusí nikomu nič vyplácať, pretože sa stará o mamu a dom je jeho. Máme nárok na výplatu podielu?

Odpoveď: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach

(odpoveď odoslaná: 24.02.2020)

Dobrý deň prajem,

na presné posúdenie nároku by bolo potrebné vidieť zmluvu. Ak v nej bola uvedená povinnosť vyplatiť ich, no súrodenci neboli účastníkmi zmluvy, tak sumu nie je možné z ich strany vymáhať. Jedine darca by mohol odstúpiť od zmluvy (ak by to bolo dohodnuté). V dedičskom konaní je potom možné požadovať, aby sa podiel súrodenca, ktorý dostal od poručiteľa dar, započítal na jeho dedičský podiel, teda aby sa tento podiel znížil o hodnotu daru.  Pre bližšie posúdenie by bolo potrebné vidieť zmluvu.


Podotázka: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prajem. Po smrti mojej mamy nám ostal domček v hodnote približne 50 000. Polovicu vlastní ocko a druhá polovica išla do dedičského konania. Sme dvoje súrodenci, takže sa polovica domu podľa zákona delí na tri časti. Brat sa vzdal svojich 16,6 % v prospech očka a ocko sa svojej časti vzdal v môj prospech. Rozhodol sa tak na základe toho, že synovi kúpil byt a mne nedal nič. Môj brat je veľmi nespokojný s rozhodnutím a prestal s nami komunikovať. Moja otázka znie: Som povinná brata vyplatiť? Kedy a na akom základe vzniká táto povinnosť? Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach

(odpoveď odoslaná: 14.07.2019)

Dobrý deň, 
z otázky usudzujeme, že teraz ste podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti spolu s Vašim otcom. Brat sa vzdal svojho podielu na dedičstve v prospech otca a Váš otec vo Váš prospech.
Zrejme v dedičskom konaní došlo k započítaniu daru, ktorý dostal Váš brat za života Vašej matky na jeho dedičský podiel.
Neuvádzate v otázke, či podľa uznesenia o dedičstve ste boli Vy prípadne Váš otec zaviazaná k vyplateniu svojho brata z dôvodu, že sa svojho podielu vzdal.
Ak sa Váš brat vzdal svojho podielu na dedičstve bez povinnosti výplaty či už z Vašej strany alebo strany Vášho otca, nie ste povinná Vy ani Váš otec mu nič vyplácať.
 


Trápi vás "Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Môj otec je spoluvlastníkom polovice domu. Ako jeho dcéra by som si chcela odkúpiť druhú polovicu domu od jeho netere, ktorá je tiež spoluvlastníčkou. Problém je, že mi ju nechce predať a ak by aj súhlasila, žiada za ňu veľmi vysokú sumu. Už 13 rokov žije v zahraničí a o dom sa nestará. Dom sa nachádza na spoločnom dvore a má jedno súpisné číslo. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach

(odpoveď odoslaná: 26.06.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

1./ Najprv budeme citovať z ust. § 137 a nasl. Obč. zákonníka, ktoré sa týkajú podielového spoluvlastníctva :

 

 

(1) Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.

 

(2) Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké.

 

§ 139 :

 

(1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.

 

(2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.

 

(3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd.

 

§ 140 :

 

Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

 

§ 141 :

 

(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.

 

(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu."

 

2./ Z uvedeného vyplýva, že podielový spoluvlastník má nie len práva, ale aj povinnosti, a teda starať sa o nehnuteľnosť, nakoľko táto bez ohľadu na to, či sa užíva, alebo nie , potrebuje údržbu. 

3./ Na základe uvedeného odporúčame Vášmu otcovi, ktorý je podielovým spoluvlastníkom, aby vo veci kontaktoval spoluvlastníčku ohľadom potrebných opráv domu, vrátane ich konkretizovania a špecifikácie, vrátane predbežných nákladov . Nepíšete v otázke, kto znášal doterajšie náklady na bežnú údržbu domu, prípadne aj kto platil napr. daň z nehnuteľností, poistenie domu za celé obdobie 13 rokov, čo by tiež bolo dobré tiež vyporiadať.  Z otázky však pre nás vyplýva, že podielová spoluvlastníčka predmetné náklady nehradila. Súčasne Váš otec jej môže navrhnúť odkúpenie jej podielu za cenu, ktorú uvedie.

4./ V prípade, že sa nedohodnú, bude môcť podať návrh na súd na zrušenie podielového spoluvlastníctva podľa ust. §  Obč. zákonníka. Tu poukazujeme aj na ust. § 142, ktoré znie nasledovne : 

 

 

" (1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

 

(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.

 

(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."

 

5./ Vo veci návrhu na zrušenie podielového spoluvlastníctva odporúčame kontaktovať advokáta. Bolo by vhodné posúdiť aj titul nadobudnutia nehnuteľnosti otcovou neterou (dedenie, dar, kúpa a pod.).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.