Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

dobrý deň, zdedila som polovicu bytu po nebohej tete druhú polovicu vlastní jej muž.  on v tom byte býva, ale nechce ma vyplatiť lebo nemá peniaze a ked som mu navrhla, aby sa byt predal povedal, že s tým nesúhlasí. čo môžem robiť? aké mám možnosti? Čo robiť, keď ma spoluvlastník nechce vyplatiť podiel?

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

Dobrý deň,

pokiaľ spoluvlastník nechce vyplatiť podiel na nehnuteľnosti, ktorý patrí Vám a ani nechce nehnuteľnosť predať, nezostane Vám nič iné, ako obrátiť sa na súd so žalobou o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

 

Odporúčam Vám však, aby ste pri vyporiadaní spoluvlastníctva postupovali tak, aby všetky náklady súdneho konania hradila protistrana (teda spoluvlastník, ktorý sa nechce vyporiadať).

 

Ako prvé je potrebné zaslať spoluvlastníkovi písomnú doporučenú vývzu na zrušenie a vyporiadanie podielového spolulvlastníctva. Vo výzve by ste mali uviesť, ako si predstavujete zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a navrhnúť sumu, za ktorú by ste chceli, aby Vám spoluvlastník vyplatil. Táto suma by mala byť konkrétna. 

Spoluvlastníkovi dajte 10 dní na vyjadrenie. Pokiaľ nebude reagovať, resp. nenavrhne Vám alternatívne riešenie, ktoré by ste akceptovali, nezostane Vám nič iné, ako vec riešiť súdnou cestou. Súd by spoluvlastníka, ktorý nechce vyplatiť podiel na nehnuteľnosti zaviazal na úhradu sumy vo výške trhovej ceny nehnuteľnosti (podielu)

 

S konaním o zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva Vám odporúčam obrátiť sa na advokáta vo svojom okolí, zabezpečíte tak, že konanie sa nebude zbytočne predlžovať a zároveň sa môžete dohodnúť, že náklady súdneho konania a zastupovanie sa budú požadovať od dlžníka. Zastupovanie Vás teda v konečnom dôsledku nemusí nič stáť. Dôležité je však začať správne hneď na začiatku s výzvou na vyporiadanie. Súd totiž pri náhrade trov súdneho konania skúma, čo ste požadovali od spoluvlastníka a či Váš nárok bol oprávnený. Pokiaľ by ste požadovali viac ako Vám patrí, potom by súd mohol rozhodnúť, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 

 

Advokát zároveň zároveň posúdi aj dôvody hodné osobitného zreteľa. 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý večer, prosím Vás s bývalou priateľkou sme kúpili dom, ona brala hypotéku na seba a ja som ručiteľ na tejto hypotéke. Dom vlastníme obaja ona polovicu a ja polovicu. Ona si našla priateľa, a tak som sa odsťahoval. Teraz mi chodia upomienky z banky, že ona hypotéku nespláca. Chcel som od nej, aby sa hypotéka aj dom prepísal na mňa a ja ho budem platiť a budem tam bývať, lenže vôbec sa s ňou nedá dohodnúť. Ona si chce dom nechať. Čo mám teraz robiť? Do domu ma nechce ani pustiť a nechce si ani nájsť iného ručiteľa na miesto mňa. Ja mám teraz z toho iba problémy a nikde mi nechcú dať žiadny iný úver. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2020)

Dobrý deň,
vo vzťahu k nehnuteľnosti je možné podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V rámci tejto žaloby môžete žiadať, aby súd prikázal nehnuteľnosť do jej výlučného vlastníctva a Vám vyplatila peňažnú náhradu za Váš podiel. Táto náhrada by sa určila vo výške 1/2 hodnoty nehnuteľnosti určenej na základe znaleckého posudku.

Vzhľadom na vysoké finančné a časové zaťaženie v týchto súdnych konaniach, odporúčame Vám skúsiť sa opätovne, aj prostredníctvom advokáta dohodnúť sa na zrušení podielového spoluvlastníctva mimosúdne.

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva Vám však nevyrieši problém s bankou. Ako ručiteľ totiž budete na tomto úvere uvedený kým nebude úver splatený alebo kým banka nebude súhlasiť s tým, že aby ste boli ako ručiteľ vymazaný. Na to však budete potrebovať aj súhlas bývalej partnerky a banka ju bude musieť posúdiť ako bonitnú pre taký úkon.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý večer, chcem sa Vás spýtať. Po rozvode som sa presťahovala do rodičovského bytu, byt vlastní 4/8 mama a po otcovi sme zdedili 4 súrodenci po 1/8. Vzhľadom na to, že je to jediné bývanie čo mám som chcela byt odkúpiť čiže vyplatiť všetkých, čo nikto nesúhlasil, ale poza môj chrbát predali svoje podieli synovcovi teda vlastní 7/8 a ja 1/8. Synovec podal žalobu, aby ma zbavil spoluvlastníctva. Moja otázka je, aké mám možnosti a čo mám spraviť, keď jediné bývanie je v tomto byte. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.02.2020)

Dobrý deň, v súdnom konaní budete musieť predkladať dôkazy podporujúce zistenie súdu, že byt má byť pridelený Vám a nie jemu. Ak totiž ide o jedinú možnosť ako zabezpečiť Vaše bývanie, prikázaním bytu do jeho vlastníctva by ste sa de facto stali bezdomovcom. Na druhej strane bude súd z Vášho pohľadu skúmať, že ak by prikázal byt do Vášho vlastníctva, či budete schopná druhého spoluvlastníka vyplatiť z jeho podielu. Súdy v týchto konaniach nie sú viazané žalobným návrhom v časti spôsobu vyporiadania podielového spoluvlastníctva, ale iba v časti zrušenia podielového spoluvlastníctva. Preto, ak aj znie žalobný návrh na to, aby Vás z podielu vyplatil on, konečné súdne rozhodnutie nemusí zodpovedať tomuto návrhu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň, pán advokát, mám taký problém, že spoluvlastník nechce predať svoj podiel patrí mu cca 1/5 potrebovala by som spísať tu výzvu na zrušenie podielového spoluvlastníctva, avšak on si papiere z pošty nepreberá a telefón nemá neviem ako mám pokračovať. Preto sa obraciam na Vás. Ďakujem Grancova

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.06.2019)

Dobrý deň,

k Vami položenej otázke treba uviesť, že spoluvlastníka nemôžete donútiť, aby Vám svoj spoluvlastnícky podiel predal ak to sám nechce. 

Ak máte záujem na odkúpení jeho podielu na nehnuteľnosti je treba mu zaslať cenovú ponuku za odkúpenie jeho podielu na nehnuteľnosti.

Podľa ust. § 141 Občianskeho zákonníka "spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná. Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu."

Ak Vašu zásielku nepreberá, odporúčame kontaktovať advokáta, aby výzvu za Vás zaslal on. 

Vo výzve je potrebné spoluvlastníkovi predložiť cenovú ponuku za jeho podiel dopor. listom.

V prípade, že na ponuku reagovať nebude odporúčame kontaktovať advokáta za účelom podania žaloby na súd v súlade s ust. § 142 Obč. zákonníka :
"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.
(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."

Môžete  nás kontaktovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som poradiť. Zdedili sme byt po rodičoch 5 súrodenci rovnakým dielom. Ale v byte ostal bývať brat, ktorý nás nechce vyplatiť. A 1 brat je vo väzení. Nechcú ani dať súhlas na predaj. Ako máme postupovať, aby sme získali svoje dedictvo. Ďakujem.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.03.2018)

Dobrý deň, bez ich súhlasu byť samozrejme nepredáte. Ak chcete vyplatiť z bytu a oni s tým nesúhlasia, potom Vám nezostane nič iné ako podať návrh na súd na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súd ich potom môže donútiť vás vyplatiť alebo nariadil predaj. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň, v roku 2001 po smrti mojej starej mamy sa moja mama vzdala dedičského podielu na dome v prospech mňa a môjho brata a získali sme podiel každý po 1/8. Môj bratranec a sesternica tiež zdedili rovnaký podiel a polovica ostala na matkinej sestre, ktorá v dome bývalá. Ta zomrela pred rokom a teraz sme zistili, že ona svoj podiel ešte v roku 2014 darovala môjmu bratrancovi, ktorý teraz vlastní 5/8. Bratranec sa tam hneď nasťahoval a od roku 2014 tam trvalo býva čo som tiež nevedel. Teraz som išiel za ním, že je už rok od kedy teta zomrela, a že by som chcel, aby mi vyplatil môj podiel z domu. On to jednoznačne odmietol, že na to nemá peniaze, napriek tomu celý dom prerába a investuje nemalé peniaze do neho. Ako mám postupovať, keď on si tam robí čo chce a nechce mi vyplatiť čo je moje. Ďakujem.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.06.2017)

Dobrý deň. Podľa toho, čo uvádzate ste podieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti. Nikoho nemožno nútiť, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve, pokiaľ sám nechce. Preto máte možnosť vyporiadať podielové spoluvlastníctvo a to buď dohodou alebo ak k dohode nedôjde súdnou cestou. Súd tiež uprednostňuje dohodu. Dohodnúť sa môžete aj prostredníctvom advokáta alebo mediátora. V rámci mimosúdneho riešenia sporu existuje viacero možností ako vyporiadať podielové spoluvlastníctvo. Odporúčam Vám preto navštíviť advokáta alebo mediátora. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň. V roku 2014 mi zomrel otec. Zdedila som 1/2 rodičovského domu a druhú polovicu má sestra.  Mama ma právo dožitia, ona sa vzdala v prospech nás dvoch dedičstva. Pri notárke sme cenu domu dali na minimum a dohoda ústna bola, že sestra ma vyplatí z normálnej hodnoty. Ona však už na toto slovo zabudla a chce mi dať len polovicu tej sumy v dedičskom konaní. Súhlasila som aj s tým, aj keď prídem o zhruba polovicu toho čo mi patrí. Teraz najnovšie sestra pýta odo mňa peniaze na výmaz ťarchy mojej mamy v katastri lebo jej nechcú s ťarchou dať nikde úver ja odmietam toto platiť a nakoniec už odmietam aj jej sumu 10000 € hodnota domu je cca 35000 €. Bez môjho dovolenia dom prerába a ešte tam býva jej priateľ bez môjho dovolenia. Aké mám možnosti vyplatenia, čo robiť? Nakoniec mi rozpráva, že sa mám do domu nasťahovať, že ona mi nebráni takže ma vyplácať nemusí, keďže tam vraj mám miesto, ale dom je dlhý a má tri spálne, z toho dve prechodné, v jednej býva mama prechodná je obývačka a v ďalšej sestra jej 3,5 ročný syn a jej priateľ. Takže šanca a bývanie ďalších osôb je nulová a ja mám svoj byt na Záhorí dom sa nachádza na strednom Slovensku. Ďakujem za každú radu.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.02.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ sa s Vašu sestrou nedá rozumne dohodnúť na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k predmetnému domu, môžete sa domáhať zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva súdnou cestou. Pri podielovom spoluvlastníctve totiž platí, že v zásade niekoho nemožno nútiť, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve.
V niektorých prípadoch sa stáva aj to, že až podanie žaloby na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva motivuje spoluvlastníkov k tomu, aby sa dokázali vyporiadať jednoduchším a hlavne lacnejším spôsobom – dohodou.
Pokiaľ ide o hodnotu predmetného domu, tak pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva by sa malo vychádzať z trhovej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobry den, vlastnim 8/14 podielu nehnutelnosti, ktoru chcem predat spolu so surodencami, ktori s predajom suhlasia a vlastnia 4/14 podielu. Je tu vsak este jeden spoluvlastnik, ktory vlastni 2/14 podielu nehnutelnosti a ten s predajom nesuhlasi. Ako najlepsie postupovat, ak chceme tohto spoluvlastnika presvedcit, aby i on predal svoju cast nehnutelnosti? Kupcu uz mame. Vopred velmi pekne dakujem za skoru odpoved!

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.09.2016)

Dobrý deň, Občiansky zákonník dáva pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva prednosť dohode podielových spoluvlastník. K dohode spoluvlastníci vždy dospejú na základe ich slobodnej vôle. Žiadnym právne povoleným spôsobom nemôžete tretieho spoluvlastníka donútiť, aby súhlasil s predajom nehnuteľnosti. V prípade ak sa spoluvlastníci nedokážu dohodnúť na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, je možné na súde podať žalobu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Takéto súdne konania však vo väčšine prípadov trvajú aj niekoľko rokov. Ďalšou možnosťou je, že záujemcovi predáte Vy a druhý spoluvlastník svoje podiely (treba si dať pozor na predkupné právo tretieho spoluvlastníka) a následne bude ako spoluvlastník žalovať zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva záujemca o kúpu nehnuteľnosti. Ide však o neštandardný postup a predpokladám, že by s takýmto postupom väčšina záujemcov o kúpu nehnuteľnosti nesúhlasila.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobry den. Chcem sa opytat. Babka mi darovacou zmluvou dala podiel z domu a pozemkov (polovicu t.j. 5/10). Ostatne ciastky maju jej deti. Chcu ma vyplatit, ale ja nesuhlasim. Prosim poradte mi, co mam spravit. Dakujem.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.06.2016)

Dobrý deň. V rámci podielového spoluvlastníctva sa možno pomerne často stretnúť s tým, že spoluvlastníci sa nevedia dohodnúť ohľadom spoločného hospodárenia s vecou alebo že nechcú zotrvať v podielovom spoluvlastníctve, ale nevedia sa dohodnúť na jeho vyporiadaní. V takých prípadoch sa dá len ťažko vyhnúť tomu, aby vec skončila na súde, ktorý autoritatívne rozhodne. V zásade platí, že nikoho nemožno nútiť zotrvať v podielovom spoluvlastníctve. Rovnako Vás však nemôžu ostatní spoluvlastníci prinútiť odpredať im Váš podiel. Ak teda nedôjde medzi spoluvlastníkmi k dohode, zrejme bude nesledovať súdne konanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Prosím Vás o informáciu: zdedil som 1/8 z bytu, čo mi zomrel otec. Chcem sa opýtať, akú sumu by som mal dostať od matky, ktorá nás chce vyplatiť: sumu skutočnej hodnoty bytu alebo sumu, ktorá bola určená pri dedení pre právničku. Ďakujem.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2016)

Dobrý deň. V obdobných prípadoch sa vychádza z trhovej hodnoty bytu. Túto je možné určiť znaleckým posudkom, prípadne aj iba odhadom realitnou kanceláriou. Vzhľadom na to, že Váš spoluvlastnícky podiel je 1/8, Vaša matka by Vás mala vyplatiť 1/8 z určenej trhovej hodnoty bytu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku