Máte
otázku?

Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

dobrý deň, zdedila som polovicu bytu po nebohej tete druhú polovicu vlastní jej muž.  on v tom byte býva, ale nechce ma vyplatiť lebo nemá peniaze a ked som mu navrhla, aby sa byt predal povedal, že s tým nesúhlasí. čo môžem robiť? aké mám možnosti? Čo robiť, keď ma spoluvlastník nechce vyplatiť podiel?

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

Dobrý deň,

pokiaľ spoluvlastník nechce vyplatiť podiel na nehnuteľnosti, ktorý patrí Vám a ani nechce nehnuteľnosť predať, nezostane Vám nič iné, ako obrátiť sa na súd so žalobou o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

 

Odporúčam Vám však, aby ste pri vyporiadaní spoluvlastníctva postupovali tak, aby všetky náklady súdneho konania hradila protistrana (teda spoluvlastník, ktorý sa nechce vyporiadať).

 

Ako prvé je potrebné zaslať spoluvlastníkovi písomnú doporučenú vývzu na zrušenie a vyporiadanie podielového spolulvlastníctva. Vo výzve by ste mali uviesť, ako si predstavujete zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a navrhnúť sumu, za ktorú by ste chceli, aby Vám spoluvlastník vyplatil. Táto suma by mala byť konkrétna. 

Spoluvlastníkovi dajte 10 dní na vyjadrenie. Pokiaľ nebude reagovať, resp. nenavrhne Vám alternatívne riešenie, ktoré by ste akceptovali, nezostane Vám nič iné, ako vec riešiť súdnou cestou. Súd by spoluvlastníka, ktorý nechce vyplatiť podiel na nehnuteľnosti zaviazal na úhradu sumy vo výške trhovej ceny nehnuteľnosti (podielu)

 

S konaním o zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva Vám odporúčam obrátiť sa na advokáta.  Zabezpečíte tak, že konanie sa nebude zbytočne predlžovať a zároveň sa môžete dohodnúť, že náklady súdneho konania a zastupovanie sa budú požadovať od dlžníka. Zastupovanie Vás teda v konečnom dôsledku nemusí nič stáť. Dôležité je však začať správne hneď na začiatku s výzvou na vyporiadanie. Súd totiž pri náhrade trov súdneho konania skúma, čo ste požadovali od spoluvlastníka a či Váš nárok bol oprávnený. Pokiaľ by ste požadovali viac ako Vám patrí, potom by súd mohol rozhodnúť, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 

 

Advokát zároveň zároveň posúdi aj dôvody hodné osobitného zreteľa. 

 

Trápi vás "Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku čo robiť, keďže vlastním dom spolu s bývalou manželkou a boli sme dohodnutí ústne, že ma vyplatí na splátky s tým, že prvú časť mala vyplatiť do konca augusta a teraz nechce ani komunikovať. Ďakujem. Z.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 08.09.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že dom patril do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré zaniklo rozvodom manželstva. V otázke nepíšete kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva.
V otázke uvádzate, že ste sa s manželkou ústne dohodli, že vám vyplatí váš podiel na dome, pričom prvá splátka mala byť uhradená do konca augusta 2022. Uvádzame, že v tomto prípade ústna dohoda neobstojí, keďže podľa ust. § 149a/ Obč. zákonníka platí, že dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov musia mať písomnú formu a účinnosť nadobúdajú vkladom do katastra nehnuteľností.

Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam kontaktovať advokáta na spísanie dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov v prípade, že právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva neuplynuli  3 roky, prípadne na podanie návrhu na súd, kde podmienkou podania návrhu na súdne vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je rovnako lehota do 3 rokov od rozvodu. V otázke neuvádzate kto v nehnuteľnosti býva, kto je jeho výlučným užívateľom, keďže aj túto oblasť je možné riešiť a finančne vyporiadať.

Uvádzame, že ak od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva uplynuli 3 a viac rokov, dom je v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov, čo je tiež možné vyporiadať buď dohodou alebo podaním návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň,
po smrti otca sme s bratom zdedili polovicu rodičovského domu. Druhá polovica zostala vo vlastníctve našej matky. Po smrti matky v roku 2018 sme zdedili aj túto jej polovicu. To znamená, že dnes sme vlastníkmi, každý 1/2 rodičovského domu. S bratom sa nevieme dohodnúť na predaji domu, nie len na cene a na predaji ako takom. Ja som v zlej finančnej situácii, a preto by som uvítal predaj. Ponúkol som mu odkúpenie mojej časti, ale ani s tým nesúhlasí. Dom chátra a aj jeho aké také udržiavanie nás stojí pre mňa veľa. Pre mňa je neúnosne takéto udržiavanie domu. Som za predaj alebo odkúpenie mojej časti bratom za primeranú cenu ponúkanú realitnou kanceláriou. Keďže dohoda nie je možná, obraciam sa na Vás, pretože si neviem rady. Magdaléna

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 26.05.2022)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate, či v predmetnom dome, ktorého ste spoluvlastníčklu či žuje váš brat aleby vy, prípadne dom nie je obývaný.
Riešenie vami uvedenej situácie je možné tak ako aj uvádzate v otázke, a to dohodou, že brat odkúpu váš podiel, prípadne dom predáte a kúpnu cenu si rozdelíte.

Ak brat s uvedeným riešením nesúhlasí, potom riešením je len podanie návrhu na súd o zrušenie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.
(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."
 
Ako vyplýva z uvedeného zákonného ustanovenia, vec súd môže riešiť aj tak, že nariadi predaj nehnuteľnosti a výťažok sa rozdelí podľa podielov, čo však stojí čas a súdne trovy spojené so súdnym konaním.
Nepoznáme okolnosti prípadu, ale vec je možné riešiť nateraz aj tak, že dom dáte do nájmu, čo by tiež bolo riešenie aspoň na dobu určitú. Podstatné pre posúdenie a riešenie veci je aj to, či v celom dome býva napr. brat, vtedy by vám ako podiel. spoluvlastníčke mal platiť nájom.
Odporúčam konzultovať vec s advokátom.
 

 


Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať ako mám postupovať ak by som chcel predať svoj podiel z bytu, ktorý nevyuživam už 12 rokov, ale býva v ňom bývalá manželka. Predpokladám, že ho nebude chcieť predať. Milan

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 31.01.2022)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že k rozvodu došlo pred 12 rokmi, keďže v otázke neuvádzate dátum rozvodu a ďalej predpokladáme, že byt bol v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Ak ste po rozvode majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nevyporiadali dohodou v lehote do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, prípadne ste ani nepodali návrh na súd na vyporiadanie BSM v rovnakej lehote do 3 rokov od rozvodu, potom v zmysle ust § 149 ods. 4 Obč. zákonníka platí, že byt je v podielovom spoluvlastníctva manželov v rovnakom pomere k celku. Vy ako aj manželka ste podielovými spoluvlastníkmi bytu v podiele 1/2 k celku.

Ak manželka nechce byt predať a vyporiadať podiel. spoluvlastníctvo, potom riešením je vyzvať ju na odkúpenie Vášho podielu na byte a ak s uvedneým návrhom nebude súhlasiť, podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva. Možnosťou nateraz bez ohľadu napodaný návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva je žiadať od manželky, aby Vám platila nájomné za užívanie Vášho podielu na byte a to aj spätne max. len za tri roky v zmysle ust. Obč. zákonníka.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta. Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kancel


Trápi vás "Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň,
Mame viac generačný dom 4 byty + dvor, záhrada, garáž. Všetko vlastní moja mamina až na jeden byt, ktorý je 1/2 písaná na švagrinú a druhá 1/2 patrí mamine. 30 rokov sa o nič nezaujímala, neplatila dane, neprispievala na kúrenie, ktoré je spoločne ani cent na nič. Teraz chce, aby sme ju vyplatili. Mame za to, že by ona mala platiť nám. Bola by som Vám veľmi vďačná ak by ste mi poradili ako v tejto veci postupovať. Ďakujem Eva.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 03.10.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade má naozaj právo na to, aby ste ju z hodnoty 1/2 predmetného bytu vyplatili. Tento nárok jej nezaniká v dôsledku neužívania alebo neudržiavania nehnuteľnosti. Jedine čo môžete voči nej spraviť je uplatniť si nároky z titulu podielového spoluvlastníctva. T.j. ak daň z tento byt platila mama, má nárok na 1/2 nákladov. Ak platila nevyhnutnú opravu bytu, má nárok na 1/2 nákladov...


Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý večer, prosím Vás s bývalou priateľkou sme kúpili dom, ona brala hypotéku na seba a ja som ručiteľ na tejto hypotéke. Dom vlastníme obaja ona polovicu a ja polovicu. Ona si našla priateľa, a tak som sa odsťahoval. Teraz mi chodia upomienky z banky, že ona hypotéku nespláca. Chcel som od nej, aby sa hypotéka aj dom prepísal na mňa a ja ho budem platiť a budem tam bývať, lenže vôbec sa s ňou nedá dohodnúť. Ona si chce dom nechať. Čo mám teraz robiť? Do domu ma nechce ani pustiť a nechce si ani nájsť iného ručiteľa na miesto mňa. Ja mám teraz z toho iba problémy a nikde mi nechcú dať žiadny iný úver. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 02.07.2020)

Dobrý deň,
vo vzťahu k nehnuteľnosti je možné podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V rámci tejto žaloby môžete žiadať, aby súd prikázal nehnuteľnosť do jej výlučného vlastníctva a Vám vyplatila peňažnú náhradu za Váš podiel. Táto náhrada by sa určila vo výške 1/2 hodnoty nehnuteľnosti určenej na základe znaleckého posudku.

Vzhľadom na vysoké finančné a časové zaťaženie v týchto súdnych konaniach, odporúčame Vám skúsiť sa opätovne, aj prostredníctvom advokáta dohodnúť sa na zrušení podielového spoluvlastníctva mimosúdne.

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva Vám však nevyrieši problém s bankou. Ako ručiteľ totiž budete na tomto úvere uvedený kým nebude úver splatený alebo kým banka nebude súhlasiť s tým, že aby ste boli ako ručiteľ vymazaný. Na to však budete potrebovať aj súhlas bývalej partnerky a banka ju bude musieť posúdiť ako bonitnú pre taký úkon.


Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý večer, chcem sa Vás spýtať. Po rozvode som sa presťahovala do rodičovského bytu, byt vlastní 4/8 mama a po otcovi sme zdedili 4 súrodenci po 1/8. Vzhľadom na to, že je to jediné bývanie čo mám som chcela byt odkúpiť čiže vyplatiť všetkých, čo nikto nesúhlasil, ale poza môj chrbát predali svoje podieli synovcovi teda vlastní 7/8 a ja 1/8. Synovec podal žalobu, aby ma zbavil spoluvlastníctva. Moja otázka je, aké mám možnosti a čo mám spraviť, keď jediné bývanie je v tomto byte. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 17.02.2020)

Dobrý deň, v súdnom konaní budete musieť predkladať dôkazy podporujúce zistenie súdu, že byt má byť pridelený Vám a nie jemu. Ak totiž ide o jedinú možnosť ako zabezpečiť Vaše bývanie, prikázaním bytu do jeho vlastníctva by ste sa de facto stali bezdomovcom. Na druhej strane bude súd z Vášho pohľadu skúmať, že ak by prikázal byt do Vášho vlastníctva, či budete schopná druhého spoluvlastníka vyplatiť z jeho podielu. Súdy v týchto konaniach nie sú viazané žalobným návrhom v časti spôsobu vyporiadania podielového spoluvlastníctva, ale iba v časti zrušenia podielového spoluvlastníctva. Preto, ak aj znie žalobný návrh na to, aby Vás z podielu vyplatil on, konečné súdne rozhodnutie nemusí zodpovedať tomuto návrhu.


Trápi vás "Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň, pán advokát, mám taký problém, že spoluvlastník nechce predať svoj podiel patrí mu cca 1/5 potrebovala by som spísať tu výzvu na zrušenie podielového spoluvlastníctva, avšak on si papiere z pošty nepreberá a telefón nemá neviem ako mám pokračovať. Preto sa obraciam na Vás. Ďakujem Grancova

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 17.06.2019)

Dobrý deň,

k Vami položenej otázke treba uviesť, že spoluvlastníka nemôžete donútiť, aby Vám svoj spoluvlastnícky podiel predal ak to sám nechce. 

Ak máte záujem na odkúpení jeho podielu na nehnuteľnosti je treba mu zaslať cenovú ponuku za odkúpenie jeho podielu na nehnuteľnosti.

Podľa ust. § 141 Občianskeho zákonníka "spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná. Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu."

Ak Vašu zásielku nepreberá, odporúčame kontaktovať advokáta, aby výzvu za Vás zaslal on. 

Vo výzve je potrebné spoluvlastníkovi predložiť cenovú ponuku za jeho podiel dopor. listom.

V prípade, že na ponuku reagovať nebude odporúčame kontaktovať advokáta za účelom podania žaloby na súd v súlade s ust. § 142 Obč. zákonníka :
"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.
(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."

Môžete  nás kontaktovať.


Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som poradiť. Zdedili sme byt po rodičoch 5 súrodenci rovnakým dielom. Ale v byte ostal bývať brat, ktorý nás nechce vyplatiť. A 1 brat je vo väzení. Nechcú ani dať súhlas na predaj. Ako máme postupovať, aby sme získali svoje dedictvo. Ďakujem.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 24.03.2018)

Dobrý deň, bez ich súhlasu byť samozrejme nepredáte. Ak chcete vyplatiť z bytu a oni s tým nesúhlasia, potom Vám nezostane nič iné ako podať návrh na súd na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súd ich potom môže donútiť vás vyplatiť alebo nariadil predaj. 


Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň, v roku 2001 po smrti mojej starej mamy sa moja mama vzdala dedičského podielu na dome v prospech mňa a môjho brata a získali sme podiel každý po 1/8. Môj bratranec a sesternica tiež zdedili rovnaký podiel a polovica ostala na matkinej sestre, ktorá v dome bývalá. Ta zomrela pred rokom a teraz sme zistili, že ona svoj podiel ešte v roku 2014 darovala môjmu bratrancovi, ktorý teraz vlastní 5/8. Bratranec sa tam hneď nasťahoval a od roku 2014 tam trvalo býva čo som tiež nevedel. Teraz som išiel za ním, že je už rok od kedy teta zomrela, a že by som chcel, aby mi vyplatil môj podiel z domu. On to jednoznačne odmietol, že na to nemá peniaze, napriek tomu celý dom prerába a investuje nemalé peniaze do neho. Ako mám postupovať, keď on si tam robí čo chce a nechce mi vyplatiť čo je moje. Ďakujem.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 24.06.2017)

Dobrý deň. Podľa toho, čo uvádzate ste podieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti. Nikoho nemožno nútiť, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve, pokiaľ sám nechce. Preto máte možnosť vyporiadať podielové spoluvlastníctvo a to buď dohodou alebo ak k dohode nedôjde súdnou cestou. Súd tiež uprednostňuje dohodu. Dohodnúť sa môžete aj prostredníctvom advokáta alebo mediátora. V rámci mimosúdneho riešenia sporu existuje viacero možností ako vyporiadať podielové spoluvlastníctvo. Odporúčam Vám preto navštíviť advokáta alebo mediátora. 


Trápi vás "Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý večer. Môj otec zomrel v roku 2015. Mamka už v roku 2003. Mal nemanželskú dcéru, ktorej je aj zapísaný v jej rodnom liste ako otec. Matka tejto nevlastnej dcéry ma zlú povesť a my súrodenci mame pochyby o tom, že je naša biologická sestra. Mame ju vyplatiť z bytu po otcovi. Minulý týždeň bola predvolaná na súd, aby sa vyjadrila k návrhu, ktorý sme dali my súrodenci, aby sa jej vyplatilo do 5 rokoch od rozhodnutia súdu. Nesúhlasím s tým. Nemáme finančne prostriedky a mame pochybnosti s tým, či to nevyplatime cudziemu človeku. Keď príde rozhodnutie zo súdu da sa odvolať do 15 dni. Mohli by sme? Čo by sa dalo v tejto veci robiť? Chcela by som zhodnosť našej a jej DNA. Otec nám ešte počas života povedal, že dá spraviť DNA, ale nestihol pre chorobu. V deň jeho smrti som bola na súde a chcela som, aby otcovi zobrali vzorku na DNA a tam mi povedali, že sa to nedá, že súd háji zaujmy maloletej, ma ešte len 15. To isté nám povedala právnicka, ktorú nám pridelil súd. Som zúfalá, prosím o radu. 

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 23.05.2017)

Dobrý deň, v zmysle zákona o rodine môže byť otcovstvo určené aj k dieťaťu, ktoré nie je biologickým potomkom muža, ktorý sa k otcovstvu prihlási. Predpokladám, že Vášmu nebohému otcovi bolo otcovstvo určené na základe súhlasného vyhlásenia. Podľa § 91 ods. 1 zákona o rodine, za otca sa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov. Zaprieť otcovstvo v takom prípade (okrem otca), môže matka dieťaťa a samotné dieťa. Je však zrejmé, že zapretie otcovstva nebude v záujme Vašej nevlastnej sestry. V takom prípade sa sestra ako potomok poručiteľa (otca) bude považovať za spôsobilého dediča so všetkými z toho vyplývajúcimi právami ale i povinnosťami. 


Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Potrebujem radu ohľadne domu. Kúpili sme dom, pricom 30 000 sme vyplatili v hotovosti na účet a so zvysnymi 40 000 máme vyplatiť hypotéku na dome. Problém je taký, ze dom je stále písaný na firmu, od ktorej sme ho kúpili. Hypotéka je na súkromnú osobu, ktorá zobrala hypotéku a po 3 mesiacoch prepísala dom na firmu bez súhlasu banky. My v tom dome bývame od septembra a vybavujeme úver, aby sme mohli vyplatiť ich hypotéku ale firma nám povedala, že zajtra dáva firmu do krachu a dom nám neprepise. Prosím Vás poraďte mi, čo máme urobiť, sme pár s 3-mi deťmi a je to naše jediné bývanie.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 09.05.2017)

Dobrý, pri zmluvách o prevodoch nehnuteľností spravidla platí, že zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho, sa môže domáhať ktorákoľvek zmluvná strana, teda aj kupujúci. Ak kataster nehnuteľnosti zapísal vlastnícke právo k domu z fyzickej osoby na firmu, možno sa domnievať, že tak spraví aj vo Vašom prípade. Nehnuteľnosť však nadobudnete aj so záložným právom, ktoré zabezpečuje hypotekárny úver fyzickej osoby ako povinného. Otázka jeho vyrovnania a následného výmazu záložného práva (ťarchy) je potom už vec dohody s dotyčnou osobou ako dlžníkom resp. s bankou. Vzhľadom na nesplnenie povinností predávajúceho (firmy) z kúpnej zmluvy, máte taktiež právo od kúpnej zmluvy odstúpiť s nárokom na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny. Keďže existuje reálny predpoklad likvidácie firmy, vymáhanie vrátenia kúpnej ceny môže byť značne problematické.


Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Manželka chce podať návrh na rozvod. Mame tri dospelé deti, ktoré ostali pri nej. Ja ich nemám, kde ubytovať. V prípade rozvodu bude ma musieť vyplatiť z domu alebo mi nájsť náhradné bývanie, aj keď sme neboli vlastníkmi domu a nemali sme ani dohodu na uzivanie? Dom patri svokrovcom a žili sme tam spolu 23 rokov. Mame tam aj trvalé bývanie. Dakujem.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 15.03.2017)

Dobrý deň, v konaní o rozvod manželstva sa nevysporiadajú vlastnícke vzťahy k majetku nadobudnutému za jeho trvania. Na vysporiadanie spoločného majetku, ktorý tvorí súčasť bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), je potrebné iniciovať samostatné súdne konanie, a to až po rozvode manželstva za predpokladu, že nedôjde k dohode. Rodinný dom však nebude patriť do BSM, nakoľko vlastnícky patrí do spoločného majetku Vašich svokrovcov. Z uvedeného dôvodu preto nemôžete od manželky požadovať žiadne majetkové nároky resp. uplatňovať iné práva, ktoré sa vzťahujú k vlastníctvu tejto nehnuteľnosti.


Trápi vás "Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň. V roku 2014 mi zomrel otec. Zdedila som 1/2 rodičovského domu a druhú polovicu má sestra.  Mama ma právo dožitia, ona sa vzdala v prospech nás dvoch dedičstva. Pri notárke sme cenu domu dali na minimum a dohoda ústna bola, že sestra ma vyplatí z normálnej hodnoty. Ona však už na toto slovo zabudla a chce mi dať len polovicu tej sumy v dedičskom konaní. Súhlasila som aj s tým, aj keď prídem o zhruba polovicu toho čo mi patrí. Teraz najnovšie sestra pýta odo mňa peniaze na výmaz ťarchy mojej mamy v katastri lebo jej nechcú s ťarchou dať nikde úver ja odmietam toto platiť a nakoniec už odmietam aj jej sumu 10000 € hodnota domu je cca 35000 €. Bez môjho dovolenia dom prerába a ešte tam býva jej priateľ bez môjho dovolenia. Aké mám možnosti vyplatenia, čo robiť? Nakoniec mi rozpráva, že sa mám do domu nasťahovať, že ona mi nebráni takže ma vyplácať nemusí, keďže tam vraj mám miesto, ale dom je dlhý a má tri spálne, z toho dve prechodné, v jednej býva mama prechodná je obývačka a v ďalšej sestra jej 3,5 ročný syn a jej priateľ. Takže šanca a bývanie ďalších osôb je nulová a ja mám svoj byt na Záhorí dom sa nachádza na strednom Slovensku. Ďakujem za každú radu.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 14.02.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ sa s Vašu sestrou nedá rozumne dohodnúť na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k predmetnému domu, môžete sa domáhať zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva súdnou cestou. Pri podielovom spoluvlastníctve totiž platí, že v zásade niekoho nemožno nútiť, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve.
V niektorých prípadoch sa stáva aj to, že až podanie žaloby na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva motivuje spoluvlastníkov k tomu, aby sa dokázali vyporiadať jednoduchším a hlavne lacnejším spôsobom – dohodou.
Pokiaľ ide o hodnotu predmetného domu, tak pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva by sa malo vychádzať z trhovej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti.


Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň, vlastním 1/2 domu a priateľ druhu. Mám 2 maloleté deti. Môže má priateľ vyplatiť a poslať preč aj keď s tým nesúhlasím? Úver je na neho. Ja platím ešte jeden úver, ktorý tiež išiel na dom a platím tiež všetky náklady na bývanie. Mám 2 maloleté deti. Môže súdne zrušiť spoluvlastníctvo, vyplatiť ma a poslať preč aj s deťmi? Ja nesúhlasím, aby dom zostal jemu. Ja som sa tu dosť fyzicky narobila s úpravou dvora a prácami na dome. Ako sa môžem brániť alebo, čo môžem urobiť? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 04.02.2017)

Dobrý deň, ak chcete bývať v dome aj s deťmi a peniaze z vyplatenia by Vám stačili na kúpu adekvátneho bývania, potom môže on na súde uspieť, ak by ste sa nedohodli.

Ak však máte malé deti a situácia by sa pre Vás výrazne zhoršila, môžete to využiť, súd vtedy nemusí zrušit a vysporiadat spoluvlastníctvo do času kým budú deti staršie. 

Druhá možnosť je, že ak máte z čoho ho vyplatiť, potom by súd zveril dom Vám a zaviazal by Vás na vyplatenie priateľa.


Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň. Rozvedený som už jeden rok a o rozvod som podal ja kvôli manželkinej nevere. Zostal som bývať v našom spoločnom byte spolu so synom, ktorý je plnolety a na ktorý je hypotéka cca 80000 eur, ktorú už 2 roky platím sám (predtým sme ju platili 4 roky spolu) cena bytu je aktuálne cca 120 000 eur a hypotéka sa má platiť ešte 19 rokov. Moja ex si medzičasom kúpila na hypotéku druhý byt a býva tam spolu s našou dcérou, ktorá má 15r. Ale trvalé bydlisko si nechala na našej spoločnej adrese. Chcem sa opýtať, aké mám možnosti, aby mi byt reálne zostal a aké by malo byť vyrovnanie respektíve vyplatenie mojej ex. Samozrejme by som najradšej neplatil nič z dôvodu, že mi sama pred rozvodom navrhovala, že mi necháva byt a deti a ona odchádza s čím som súhlasil aj keď len ústne... po určitom čase keď ju okolie odsúdilo za to, čo spravila si dcéru zobrala k sebe a odvtedy neverím na najekú dohodu. Za vašu odpoveď resp.radu vám vopred ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 21.01.2017)

Dobrý deň, ústna dohoda o vysporiadani majetku je neplatná a preto sa jej nemôžete domáhať. 

Súd by postupoval tak, že by určil hodnotu bytu, hodnotu hypoteky, započítal by polovicu splátok, ktoré ste zaplatili po rozvode a rozdiel by vydelil 2, tak by sa určila suma, ktorú mate zaplatiť na vyrovnanie podielov.


Trápi vás "Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Prosím o radu ako postupovať pri zmene majiteľa domu môjho otca. Bývame v rodinnom dome, ktorý otec dostal darom od súrodencov (bez vyplácania), po smrti starého oca, ktorý nezanechal nijakú závet. Chcela by som zmeniť majiteľa nehnuteľnosti, je potrebné vyplatiť otcových súrodencov z nehnuteľnosti? Ďakujem za poradenie.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 19.01.2017)

Dobrý deň,

ak je Váš otec výlučným vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti, ktorú nadobudol darovaním, je oprávnený s ňou voľne disponovať - predávať, darovať, zaťažovať a pod.

V prípade, že je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nie je právny dôvod, aby pri prevode nehnuteľností vyplácal svojich súrodencov, od ktorých nadobudol nehnuteľnosť.

Ak by bol len podielovým spoluvlastníkom, mohol by voľne disponovať len so svojím spoluvlastníckym podielom, pričom tento podiel by musel najskôr ponúknuť na predaj ostatným spoluvlastníkom.


Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

DOBRÝ DEŇ. NAPÍŠEM LEN V SKRATKE A PROSÍM VÁS O ODPOVEĎ. ZDEDILA SOM BYT PO RODIČOCH, ALE ŽIAĽ ZADĹŽENÝ, TERAZ VERITELIA ŽIADAJU ODO MŇA VYPLATIŤ POHĽADÁVKY, ČO JE POCHOPITEĽNE, ALE JA SOM PO SMRTI OTCA ZOSTALA BEZ PRÁCE, OPATROVALA SOM HO. MÁM ZÁUJEM VŠETKO SPLÁCAŤ, ALE V RÁMCI MOJICH MOŽNOSTÍ. NECHCEM PRÍSŤ O BYT. MOJA MAMA MÁ PRÁVO NA BEZPLATNÉ DOŽIVOTNÉ BÝVANIE A UŽÍVANIE NEHNUTEĽNOSTI. ZÚFALO VÁS PROSÍM PORADTE MI, ČI SA TO DÁ NEJAKO ROZUMNE VYRIEŠIŤ. UŽ NEVIEM AKO ĎALEJ. VERITELIA MA BOMBARDUJÚ Z KAŽDEJ STRANY. KAŽDÁ RADA MI NESMIERNE POMÔŽE. ĎAKUJEM. PEKNÝ DEŇ.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 29.09.2016)

Dobrý deň

vo Vašej situácii by bolo najlepšie sa s veriteľmi dohodnúť na splátkových kalendároch podľa vašich možností, preto pokúste sa kontaktovať s každým z nich a dojednať si podmienky. V ostatnom prípade môžu pohľadávky od Vás exekučne vymáhať. 


Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobry den, vlastnim 8/14 podielu nehnutelnosti, ktoru chcem predat spolu so surodencami, ktori s predajom suhlasia a vlastnia 4/14 podielu. Je tu vsak este jeden spoluvlastnik, ktory vlastni 2/14 podielu nehnutelnosti a ten s predajom nesuhlasi. Ako najlepsie postupovat, ak chceme tohto spoluvlastnika presvedcit, aby i on predal svoju cast nehnutelnosti? Kupcu uz mame. Vopred velmi pekne dakujem za skoru odpoved!

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 23.09.2016)

Dobrý deň, Občiansky zákonník dáva pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva prednosť dohode podielových spoluvlastník. K dohode spoluvlastníci vždy dospejú na základe ich slobodnej vôle. Žiadnym právne povoleným spôsobom nemôžete tretieho spoluvlastníka donútiť, aby súhlasil s predajom nehnuteľnosti. V prípade ak sa spoluvlastníci nedokážu dohodnúť na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, je možné na súde podať žalobu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Takéto súdne konania však vo väčšine prípadov trvajú aj niekoľko rokov. Ďalšou možnosťou je, že záujemcovi predáte Vy a druhý spoluvlastník svoje podiely (treba si dať pozor na predkupné právo tretieho spoluvlastníka) a následne bude ako spoluvlastník žalovať zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva záujemca o kúpu nehnuteľnosti. Ide však o neštandardný postup a predpokladám, že by s takýmto postupom väčšina záujemcov o kúpu nehnuteľnosti nesúhlasila.


Trápi vás "Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobry den chcela by som sa opytat co sa tyka BSM po rozvode spolocne dlhy za manzelstva predpokladam ze idu na polovicu ?.. majetok za manzelstva nemame ziadny teda okrem bytu co mal manzel pred uzavretim manzelstva kde som investovala financne prostriedky do rekonstrukcie uz za manzelstva a nasledne byt prepisal na svoju matku ..ktora ma odhlasila s trvaleho pobytu aj deti a byt predala s tim ze s bytu som nevidela ani cent..a zariadenie ktore som do bytu kupila ona uziva dodnes ..otazka znie ako by som mohla vyriesit tuto situaciu ? Chcela by som vyplatenie casti s bytu ako vyporiadanie BSM manzelov po rozvode . Mam na to pravny narok ?

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 20.08.2016)

Dobrý deň,

pri vyporiadaní BSM sa berú do úvahy aj spoločné záväzky z manželstva, teda aj dlhy. Pokiaľ ide o to, že ste investovali financie na jeho výlučný majetok, podľa § 150 OZ majú manželia nárok na to, aby im bolo nahradené to, čo zo spoločného majetku vynaložili na výlučný majetok druhého manžela a zároveň právo, aby im bolo nahradené to, čo sa z výlučného majetku vynaložilo na spoločný majetok. Pri vyporiadaní BSM, si teda môžete uplatniť nárok na tieto investície. Budete ich ale musieť preukázať.


Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobry den. Chcem sa opytat. Babka mi darovacou zmluvou dala podiel z domu a pozemkov (polovicu t.j. 5/10). Ostatne ciastky maju jej deti. Chcu ma vyplatit, ale ja nesuhlasim. Prosim poradte mi, co mam spravit. Dakujem.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 27.06.2016)

Dobrý deň. V rámci podielového spoluvlastníctva sa možno pomerne často stretnúť s tým, že spoluvlastníci sa nevedia dohodnúť ohľadom spoločného hospodárenia s vecou alebo že nechcú zotrvať v podielovom spoluvlastníctve, ale nevedia sa dohodnúť na jeho vyporiadaní. V takých prípadoch sa dá len ťažko vyhnúť tomu, aby vec skončila na súde, ktorý autoritatívne rozhodne. V zásade platí, že nikoho nemožno nútiť zotrvať v podielovom spoluvlastníctve. Rovnako Vás však nemôžu ostatní spoluvlastníci prinútiť odpredať im Váš podiel. Ak teda nedôjde medzi spoluvlastníkmi k dohode, zrejme bude nesledovať súdne konanie.


Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň. Pred dvoma rokmi som zdedil po matkinom otcovi rodinný dom s pozemkom a dva iné pozemky. Dedo mi ich podpísal darovacou zmluvou pri plnom vedomí.Teraz ma kontaktoval mamin brat že do troch rokov od pozostalosti som povinný ho vyplatiť z podielu po dedovej manželke. naozaj je to tak? Za odpoved vopred Dakujem.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 10.05.2016)

Dobrý deň,
ak ste daný rodinný dom s pozemkom a dva iné pozemky nadobudli do vlastníckeho práva darovacou zmluvou od Vášho deda nie ste povinný vyplatiť maminho brata z podielu po dedovej manželke. Vlastník predmetných nehnuteľností má právo disponovať so svojím majetkom. Ak v čase podpisu darovacej zmluvy Váš dedo bol spôsobilým na právne úkony nemožno namietať ani absolútnu neplatnosť právneho úkonu t.j. darovacej zmluvy. Avšak je potrebné zaoberať sa otázkou či predmetné nehnuteľnosti boli vo výlučnom vlastníctve Vášho deda v čase keď Vám ich daroval. Na bližšie posúdenie Vašej právnej otázky by som potrebovala vedieť či v čase darovania bol Váš dedo výlučným vlastníkom, kedy zomrela manželka Vášho deda, či prebehlo dedičské konanie. V prípade, že Váš dedo bol výlučným vlastníkom predmetných nehnuteľností a v čase uzavretia darovacej zmluvy mal plnú spôsobilosť na právne úkony darovaciu zmluvu nemožno napadnúť a nie ste povinný maminho brata vyplatiť z podielu po dedovej manželke. Dané nehnuteľnosti ste nezdedili ale získali darovaním na základe darovacej zmluvy od Vášho deda počas jeho života. Právna úprava darovacej zmluvy je upravená v § 628 až 630 Občianskeho zákonníka. Avšak, ak Váš dedo nebol v čase darovania výlučným vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti mamin brat môže namietať neplatnosť právneho úkonu (darovacej zmluvy).


Trápi vás "Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň, môj priateľ je dlžný sumu VŠZP vo výške +-1900 €, podľa splátkového kalendára chcú od nás zaplatiť 40% a zbytok do 6 mesiacov. Ako máme prosím v tomto prípade postupovať, keď nie je možné z našej strany ich takto vyplatiť? Je to možné riešiť súdnou cestou? Navrhovala som im 30 - 50 € mesačne, no nesúhlasia. Druhú polovicu sumy (+-1800 €) nám dali už na exekúciu, s nimi som sa dohodla, že im budeme posielať 50 € mesačne, no bola to len slovná dohoda, lebo nami navrhovaný splátkový kalendár VŠZP neschválila. Je zamestnaný na polovičný úväzok, má školopovinné dieťa. Viete mi prosím poradiť, ako postupovať, dá sa s tým vôbec niečo robiť? Vopred ďakujem za informáciu, s priateľským pozdravom

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 26.04.2016)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch je jedinou možnosťou požiadať veriteľa (VŠZP), najlepšie písomnou formou o umožnenie splnenie Vášho dlhu formou splátkového kalendára. K takejto forme splnenia dlhu je však potrebná vôľa oboch zúčastnených strán. Nie je totiž možné jednostranne veriteľovi nanútiť splátkový kalendár, ak s ním nesúhlasí. Odporúčam Vám kontaktovať VŠZP opätovne písomne, pričom v liste uveďte, že dlžník (Váš priateľ) chce svoj dlh čo najskôr splniť, ale z objektívnych dôvodov nie je schopný dodržať nimi navrhnutý spôsob splatenia. Uveďte, že je zamestnaný len na polovičný úväzok, že sa snaží nájsť si ďalšie zamestnanie, že sa stará doma o maloleté dieťa... Z listu musí byť zrejmé, že naozaj Váš priateľ nie je schopný splatiť predmetný dlh tak, ako navrhla VŠZP. Avšak tak, ako som už uviedol vyššie, záleží výlučne na VŠZP, či na splátkový kalendár pristúpi a bude s ním súhlasiť. Neexistuje žiadna možnosť (ani súdna), aby ste mu splátkový kalendár nanútili.


Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Prosím Vás o informáciu: zdedil som 1/8 z bytu, čo mi zomrel otec. Chcem sa opýtať, akú sumu by som mal dostať od matky, ktorá nás chce vyplatiť: sumu skutočnej hodnoty bytu alebo sumu, ktorá bola určená pri dedení pre právničku. Ďakujem.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 14.03.2016)

Dobrý deň. V obdobných prípadoch sa vychádza z trhovej hodnoty bytu. Túto je možné určiť znaleckým posudkom, prípadne aj iba odhadom realitnou kanceláriou. Vzhľadom na to, že Váš spoluvlastnícky podiel je 1/8, Vaša matka by Vás mala vyplatiť 1/8 z určenej trhovej hodnoty bytu.


Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobry den, chcem sa opytat ako by bolo vhodne sformulovat zmluvu o povinnosti vyplatit surodencov z rodicovskeho domu. Situacia je taka, ze sestra so snubencom chcu ostat byvat v rodicovskom dome, ale postupne planuju investovat do prerobenia domu. Rodicia chcu, aby sme sa vopred dohodli na sume vyplatenia, pretoze prerabky v dome celkovo zvysia hodnotu. Sme traja surodenci s tym, ze rodicia povedali, ze suma 30 000 Eur kazdemu by bola vhodna s tym, ze sestra rodicov doopatruje. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 13.03.2016)

Dobrý deň, vo Vašom prípade by bol najvhodnejší nasledovný postup. 1/ rodičia by mali darovať nehnuteľnosť všetkým trom deťom a zároveň v darovacej zmluve dohodnúť tzv. vecné bremeno doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti. Následne by sa traja súrodenci stali podielovými spoluvlastníkmi domu v podiele 1/3. 2/ Podieloví spoluvlastníci by následne uzatvorili dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva s tým, že Vaša sestra by Vám dvom vyplatila určitú sumu, ktorá by bola v dohode uvedená. V darovacej zmluve totiž nie je možné upravovať majetkové príkazy, a preto by bol z Vášho pohľadu vyššie uvedený postup najvhodnejší.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku