Máte
otázku?

Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Banská Bystrica

Otázka: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň, starý otec mi daroval 1/4 z rodinného domu. Po jeho smrti sme ostali v podielovom vlastníctve ja, moja mama a jej brat. V tom dome nebývam a ani neplánujem. Obýva ho môj krstný otec s jeho manželkou. Chcem zrušiť podielové spoluvlastníctvo, čiže sa nechať vyplatiť, no on sa vyhovára, že nikde nepracuje, že nemá z čoho. Prosím poradte mi, aký je nasledovný postup a či mám nejaké %, že mi vyplatí moju čiastku. Ďakujem

Odpoveď: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň

podielové spoluvlastníctvo sa zruší a vyporiada buď na základe dohody alebo na návrh niektorého spoluvlastníka ho zruší a vyporiada súd. Podľa § 142 ods. 1, 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. 2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.” Teda pokiaľ sa neviete dohodnúť, je potrebné podať návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva na súd a ten rozhodne jedným z horeuvedených spôsobov.

 

Trápi vás "Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, na základe dedičského konania v roku 2007 sa stal manžel polovičným vlastníkom bytu. V roku 2008 sa byt predal, kde na kúpnej zmluve bol predávajúci on a jeho sestra. V kúpnej zmluve sa uviedol jeho účet na vyplatenie bytu. Následne čiastku pre sestru vybral priamo v banke a odovzdal ju sestre bez potvrdenia. Momentálne nám došla doporučené predžalobná výzva na vrátenie dlhu, ktorú sme jej už uhradili, ale bez dokladu. Viete mi poradiť, čo mám robiť  ? Existuje premlčacia doba ?

Odpoveď: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 16.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku pre Vášho manžela uvádzame nasledovné :
Z otázky vyplýva, že platobným miestom uhradenia kúpnej ceny bol Váš bankový účet a sestre ste v hotovosti uhradili kúpnu cenu priamo v banke, o čom nemáte žiadny doklad.
Nepoznáme text Vašej zmluvy, ako ste boli dohodnutý so svojou sestrou o úhrade jej podielu na kúpnej cene podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu.
Teoreticky, keďže v otázke uvádzate, že podiel sestry na kúpnej cene ste uhradili bez dokladu priamo v banke, že prvým dňom po pripísaní kúpnej ceny na Váš účet vzniklo na Vašej strane bezdôvodné obohatenie. 

Z tejto skutkovej okolnosti je treba teoreticky vychádzať pri určení začiatku plynutia premlčacej doby podľa § 107 Občianskeho zákonníka /viď ďalej/, od kedy začala plynúť premlčacia doba na vydanie bezdôvodného obohatenia; alebo inakšie : Vaša sestra od uzatvorenia kúpnej zmluvy vedela, že má byť uhradená kúpna cena a teda mohla sa domáhať svojho práva na zaplatenie podielu na kúpnej cene.

Podľa ust. § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka platí :
"§ 451 :
(1) Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.
(2) Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.
§ 454 : Bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám.
§ 455 :
(1) Za bezdôvodné obohatenie sa nepovažuje, ak bolo prijaté plnenie premlčaného dlhu alebo dlhu neplatného len pre nedostatok formy.
(2) Takisto sa za bezdôvodné obohatenie nepovažuje prijatie plnenia z hry alebo stávky uzavretej medzi fyzickými osobami a vrátenie peňazí požičaných do hry alebo stávky; na súde sa však týchto plnení nemožno domáhať.
§ 456 : Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získal. Ak toho, na úkor koho sa získal, nemožno zistiť, musí sa vydať štátu."

Podľa ust. § 107 Občianskeho zákonníka platí :
(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.
(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo."

Nepoznáme text Vašej zmluvy do akej doby ste sa zaviazali k vyplateniu podielu na kúpnej cene Vašej sestre, ale nakoľko od uzatvorenia zmluvy uplynulo viac ako 10 rokov, je treba vzniesť námietku premlčania; poznamenávame, že v prípade uplatnenia nároku cestou súdu, súd by žalobu zamietol s poukázaním na ust. §  593 Občianskeho zákonníka :

"K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."

Požiadajte advokátsku kanceláriu o predloženie splnomocnenia v písomnej forme.

Následnú odpoveď na predžalobnú výzvu odporúčame konzultovať s advokátom.


 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku