Máte
otázku?

Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Banská Bystrica

Otázka: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň, môj starý otec mi daroval 1/4 rodinného domu. Po jeho smrti sa vlastníkmi stali som ja, moja mama a jej brat. V tomto dome momentálne nebývam a ani to neplánujem. Obývajú ho môj krstný otec a jeho manželka. Chcel by som zrušiť podielové spoluvlastníctvo, respektíve sa nechať vyplatiť, avšak on tvrdí, že nemá ako, keďže nepracuje. Prosím o radu, aký by mal byť nasledujúci postup a aké sú moje šance, že mi vyplatia moju čiastku. Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň

podielové spoluvlastníctvo sa zruší a vyporiada buď na základe dohody alebo na návrh niektorého spoluvlastníka ho zruší a vyporiada súd. Podľa § 142 ods. 1, 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. 2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.” Teda pokiaľ sa neviete dohodnúť, je potrebné podať návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva na súd a ten rozhodne jedným z horeuvedených spôsobov.

 

Trápi vás "Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moja manželka zdela dom, v ktorom sme bývali 38 rokov. V súčasnosti sme sa dohodli na predaji tohto domu. Podľa informácií obsiahnutých v dedičskom konaní a v kúpnej zmluve je manželka vlastníčkou 5/6 domu a ja vlastníkom 1/6. Predaj nehnuteľnosti sa už uskutočnil, ale manželka odmieta vyplatiť mi moju časť, teda 1/6 z predajnej ceny. Ako mám v tejto situácii postupovať?

Odpoveď: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 14.05.2024)

Dobrý deň,
z Vašej otázky mi nieje celkom zrejmé, či je dom vo výlučnom vlastníctve Vašej manželky alebo v podielovom spoluvlastníctve, tak že Vy máte podiel o veľkosti 1/6 a manželka o veľkosti 5/6. Ak je vec v podielovom spoluvlastníctve, tak máte nárok na vyplatenie sumy, ktorá zodpovedá veľkosti Vášho podielu a túto môžete od manželky žiadať. Ak nebude súhlasiť s výplatou, tak potom sa môžete obrátiť na súd so žalobou.

Ak však bola vec zdedená a túto v celosti zdedila iba Vaša manželka, pričom následne na Vás podiel na dome nepreviedla žiadnym spôsobom, tak potom ide o výlučný majetok manželky a aj peniaze získané z predaja budú v jej výlučnom vlastníctve.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, na základe dedičského konania sa v roku 2007 môj manžel stal polovičným vlastníkom bytu. V roku 2008 bol byt predaný, pričom na kúpnej zmluve bol ako predajúci uvedený môj manžel a jeho sestra. Účet pre vyplatenie ceny bytu bol v kúpnej zmluve uvedený pod jeho menom. Následne manžel vybral sestričin podiel priamo v banke a odovzdal jej ho, avšak bez potvrdenia. Teraz nám doručili doporučenú predžalobnú výzvu na vrátenie dlhu, ktorý sme jej už vraj uhradili, ale nemáme o tom doklad. Mohli by ste mi poradiť, ako mám postupovať? Existuje niečo ako premlčacia lehota?

Odpoveď: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 16.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku pre Vášho manžela uvádzame nasledovné :
Z otázky vyplýva, že platobným miestom uhradenia kúpnej ceny bol Váš bankový účet a sestre ste v hotovosti uhradili kúpnu cenu priamo v banke, o čom nemáte žiadny doklad.
Nepoznáme text Vašej zmluvy, ako ste boli dohodnutý so svojou sestrou o úhrade jej podielu na kúpnej cene podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu.
Teoreticky, keďže v otázke uvádzate, že podiel sestry na kúpnej cene ste uhradili bez dokladu priamo v banke, že prvým dňom po pripísaní kúpnej ceny na Váš účet vzniklo na Vašej strane bezdôvodné obohatenie. 

Z tejto skutkovej okolnosti je treba teoreticky vychádzať pri určení začiatku plynutia premlčacej doby podľa § 107 Občianskeho zákonníka /viď ďalej/, od kedy začala plynúť premlčacia doba na vydanie bezdôvodného obohatenia; alebo inakšie : Vaša sestra od uzatvorenia kúpnej zmluvy vedela, že má byť uhradená kúpna cena a teda mohla sa domáhať svojho práva na zaplatenie podielu na kúpnej cene.

Podľa ust. § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka platí :
"§ 451 :
(1) Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.
(2) Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.
§ 454 : Bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám.
§ 455 :
(1) Za bezdôvodné obohatenie sa nepovažuje, ak bolo prijaté plnenie premlčaného dlhu alebo dlhu neplatného len pre nedostatok formy.
(2) Takisto sa za bezdôvodné obohatenie nepovažuje prijatie plnenia z hry alebo stávky uzavretej medzi fyzickými osobami a vrátenie peňazí požičaných do hry alebo stávky; na súde sa však týchto plnení nemožno domáhať.
§ 456 : Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získal. Ak toho, na úkor koho sa získal, nemožno zistiť, musí sa vydať štátu."

Podľa ust. § 107 Občianskeho zákonníka platí :
(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.
(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo."

Nepoznáme text Vašej zmluvy do akej doby ste sa zaviazali k vyplateniu podielu na kúpnej cene Vašej sestre, ale nakoľko od uzatvorenia zmluvy uplynulo viac ako 10 rokov, je treba vzniesť námietku premlčania; poznamenávame, že v prípade uplatnenia nároku cestou súdu, súd by žalobu zamietol s poukázaním na ust. §  593 Občianskeho zákonníka :

"K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."

Požiadajte advokátsku kanceláriu o predloženie splnomocnenia v písomnej forme.

Následnú odpoveď na predžalobnú výzvu odporúčame konzultovať s advokátom.


 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.