Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň, starý otec mi daroval 1/4 z rodinného domu. Po jeho smrti sme ostali v podielovom vlastníctve ja, moja mama a jej brat. V tom dome nebývam a ani neplánujem. Obýva ho môj krstný otec s jeho manželkou. Chcem zrušiť podielové spoluvlastníctvo, čiže sa nechať vyplatiť, no on sa vyhovára, že nikde nepracuje, že nemá z čoho. Prosím poradte mi, aký je nasledovný postup a či mám nejaké %, že mi vyplatí moju čiastku. Ďakujem

Odpoveď: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň

podielové spoluvlastníctvo sa zruší a vyporiada buď na základe dohody alebo na návrh niektorého spoluvlastníka ho zruší a vyporiada súd. Podľa § 142 ods. 1, 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. 2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.” Teda pokiaľ sa neviete dohodnúť, je potrebné podať návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva na súd a ten rozhodne jedným z horeuvedených spôsobov.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, na základe dedičského konania v roku 2007 sa stal manžel polovičným vlastníkom bytu. V roku 2008 sa byt predal, kde na kúpnej zmluve bol predávajúci on a jeho sestra. V kúpnej zmluve sa uviedol jeho účet na vyplatenie bytu. Následne čiastku pre sestru vybral priamo v banke a odovzdal ju sestre bez potvrdenia. Momentálne nám došla doporučené predžalobná výzva na vrátenie dlhu, ktorú sme jej už uhradili, ale bez dokladu. Viete mi poradiť, čo mám robiť  ? Existuje premlčacia doba ?

Odpoveď: Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku pre Vášho manžela uvádzame nasledovné :
Z otázky vyplýva, že platobným miestom uhradenia kúpnej ceny bol Váš bankový účet a sestre ste v hotovosti uhradili kúpnu cenu priamo v banke, o čom nemáte žiadny doklad.
Nepoznáme text Vašej zmluvy, ako ste boli dohodnutý so svojou sestrou o úhrade jej podielu na kúpnej cene podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu.
Teoreticky, keďže v otázke uvádzate, že podiel sestry na kúpnej cene ste uhradili bez dokladu priamo v banke, že prvým dňom po pripísaní kúpnej ceny na Váš účet vzniklo na Vašej strane bezdôvodné obohatenie. 

Z tejto skutkovej okolnosti je treba teoreticky vychádzať pri určení začiatku plynutia premlčacej doby podľa § 107 Občianskeho zákonníka /viď ďalej/, od kedy začala plynúť premlčacia doba na vydanie bezdôvodného obohatenia; alebo inakšie : Vaša sestra od uzatvorenia kúpnej zmluvy vedela, že má byť uhradená kúpna cena a teda mohla sa domáhať svojho práva na zaplatenie podielu na kúpnej cene.

Podľa ust. § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka platí :
"§ 451 :
(1) Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.
(2) Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.
§ 454 : Bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám.
§ 455 :
(1) Za bezdôvodné obohatenie sa nepovažuje, ak bolo prijaté plnenie premlčaného dlhu alebo dlhu neplatného len pre nedostatok formy.
(2) Takisto sa za bezdôvodné obohatenie nepovažuje prijatie plnenia z hry alebo stávky uzavretej medzi fyzickými osobami a vrátenie peňazí požičaných do hry alebo stávky; na súde sa však týchto plnení nemožno domáhať.
§ 456 : Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získal. Ak toho, na úkor koho sa získal, nemožno zistiť, musí sa vydať štátu."

Podľa ust. § 107 Občianskeho zákonníka platí :
(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.
(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo."

Nepoznáme text Vašej zmluvy do akej doby ste sa zaviazali k vyplateniu podielu na kúpnej cene Vašej sestre, ale nakoľko od uzatvorenia zmluvy uplynulo viac ako 10 rokov, je treba vzniesť námietku premlčania; poznamenávame, že v prípade uplatnenia nároku cestou súdu, súd by žalobu zamietol s poukázaním na ust. §  593 Občianskeho zákonníka :

"K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."

Požiadajte advokátsku kanceláriu o predloženie splnomocnenia v písomnej forme.

Následnú odpoveď na predžalobnú výzvu odporúčame konzultovať s advokátom.


 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku