'

Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilinský
Odpovedá: Advokát Žilina
Odpovedané dňa: 22. 3. 2017

Otázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako je to v takomto prípade: Som nemanželská dcéra. Otec žil v manželstve s inou ženou, s ktorou majú syna. Dom, ktorý si kúpil so ženou na hypotéku pozostalá žena stále spláca. Ja mám zo zákona nárok na 1/4 domu? Musím aj ja splácať túto hypotéku, alebo ma musí otcova žena so synom vyplatiť? Ako mám dosiahnuť, aby my vyplatili moju 1/4 domu? Mám sa dedičstva vzdať? Čo je pre mňa najlepšie riešenie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

Dobrý deň. 

V dedičskom konaní po Vašom otcovi sa bude zároveň vyporiadavať aj bezpodielové spoluvlastníctvom manželov a preto predmetom dedičstva bude len 1/2 domu, pretože 1/2 domu patrí manželke Vášho otca. 

Ak Váš otec nezanechal závet, tak po Vašom otcovi budú dediť zákonní dedičia, ktorými sú v prvej dedičskej skupine poručiteľove deti a manželka, a to každý z nich rovným dielom. Z uvedeného dôvodu predmet dedenia, t.j. 1/2 domu sa rozdelí na 3 časti medzi Vás, otcovho syn a jeho manželku. Váš dedičský podiel potom bude vo výške 1/6 domu. 

V dedičskom konaní majú dedičia právo uzatvoriť dohodu, na základe ktorej predmet dedenia zdedí len niektorý z dedičov, pričom tento dedič je povinný v lehote uvedenej v dohode vyplatiť ustupujúcich dedičov. Je len na dedičoch, či takúto dohodu uzatvoria alebo nie. Ak sa dedičia nedohodnú, tak notár ako súdny komisár musí postupovať podľa zákona a každému dedičovi prisúdi zákonom určený podiel. 

Dedič môže dedičstvo odmietnuť, pričom odmietnutie dedičstva musí uskutočniť buď ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu a to v lehote do jedného mesiaca odo dňa, keď sa o práve odmietnuť dedičstvo a o jeho následkoch dozvedel.

Pokiaľ ide o hypotéku, tak je potrebné platiť ju aj počas dedičského konania. Predpokladám, že manželka Vášho otca bola pri hypotéke spoludlžníkom a preto ju platí ona. Poskytnutý hypotekárny úver je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti pre prípad neplatenia úveru, kedy banka je oprávnená uplatniť záložné právo a nehnuteľnosť predať.  V prípade, že budete dedičom a neodmietnete dedičstvo, tak ako dedič zodpovedáte za poručiteľove dlhy, ktoré na Vás prešli jeho smrťou, do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Mama zdedila po svojej mame pozemky s povinnosťou vyplatiť ustupujúcich dedičov (ma ich menovite v uznesení z dedičského konania). No kým prišlo k predaju predmetných pozemkov, jeden z ustupujúcich zomrel. Ako ma mama zistiť kto sú jeho dediči? Koho teda vyplatiť? Po ustupujúcom zomrelom zostala jeho manželka a tri deti. Všetkým patrí podiel rovným dielom, či mame právo žiadať k nahliadnutiu ich dedičské konanie? Alebo sa treba obrátiť na nejakú úradnú osobu, ktorá nám oznámi, kto sú jeho dediči a v akom podiele?

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2019)

Dobrý deň, 

komu bol pridelený spis po ustupujúcom dedičovi - poručiteľovi môžete zistiť na stránke Ministerstva spravodlivosti SR a to v rozvrhu práce príslušného okresného súdu miesta trvalého bydliska poručiteľa v čase úmrtia a dátumu jeho úmrtia. 

Následne odporúčame kontaktovať písomne príslušného notára, že poručiteľ mal pohľadávku v predch. dedič. konaní, z ktorého mu mala byť vyplatená suma ako ustupujúcemu dedičovi.

Ak by vás následne kontaktovali dedičia poručiteľa musia vám predložiť právoplatné uznesenie z dedič. konania a až na tomto základe im môžete vyplatiť ich podiel najlepšie prevodom na bankový účet. Bude vecou dedičov ako sa dohodnú na výplate pohľadávky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadne vyplatenia súrodenca z rodičovského domu. Otec zomrel už veľmi dávno, dom je napísaný ešte stále na mamu a ja by som chcela prerobiť dom-ale predtým ešte vyplatiť brata. Mama má polovicu domu a my s bratom tu druhú polovicu. Ak by som prepísala dom na seba - prislúcha bratovi aj nejaká časť po mame - keď už dom bude môj? Aj, keď ju budem musieť dochovať? Alebo vyplatím len jeho časť ? Alebo je to o vzájomnej dohode? Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.10.2019)

Dobrý deň, 
pokiaľ chcete odkúpiť spoluvlastnícky podiel od brata, je treba uzatvoriť kúpnopredajnú zmluvu prípadne darovaciu zmluvu a stanete sa podiel. spoluvlastníkom v časti 1/2 k celku.
Otázka prevodu podielu vašej matky na vás je vecou dohody vás a vašej matky či sa bude jednať o darovaciu zmluvu alebo kúpnopredajnú zmluvu.  
Rovnako je na rozhodnutí vašej matky, či peniaze z prípadného predaja jej podielu vám daruje synovi alebo nie.
Ak mama daruje alebo predá svoj podiel na dome vám, jej syn, teda váš brat, z tohto dôvodu nemá právny nárok na vyplatenie peňazí z podielu vašej matky a vy nie ste povinná bratovi niečo vyplácať.

Je na slobodnom rozhodnutí vašej matky ako naloží so svojim majetkom, so svojim spoluvlastníckym podielom.

Poznamenávame, že nakoľko vo vašom prípade sa jedná o prevod (predaj alebo darovanie) vám ako dcére a teda v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka blízkej osobe, vaša mama pred prevodom nemusí svoj podiel na dome ponúknuť na predaj svojmu synovi.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som poradiť zomrela mamina a ostali sme šiesti a otec. Otec si chce ponechať všetko a nám ostáva 1/6. Mám právo si ju žiadať vyplatiť aj ostatní súrodenci?

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.10.2019)

Dobrý deň prajem,

ak máte na mysli, či môžete žiadať vyplatenie z podielu 1/6, tak v zásade môžete. V dedičskom konaní sa preferuje dohoda dedičov. Môžete sa dohodnúť aj tak, že otcovi pripadne všetko, no z Vašej 1/6 Vás vyplatí, teda neostanete podielovým spoluvlastníkom. Ak sa však nedohodnete, tak to môže skončiť tak, že budete tvoriť podielové spoluvlastníctvo, kde otec bude mať predpokladám väčšinu a Vy 1/6. V takom prípade sa môžete dohodnúť na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a ak by odmietol, tak môžete podať žalobu na súd, kde by ste žiadali, aby podiel pripadol otcovi a aby Vás vyplatil z 1/6. Nikoho nemožno nútiť, aby ostal v podielovom spoluvlastníctve.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ako postupovať, keď po dedičskom konaní nebola splnená doba vyplatenia spoludedičov. Po smrti deda sa jeho majetok delil medzi jeho dvoch synov a, keďže náš otec už nežije, medzi 3 vnučky. My tri sme dali splnomocnenie jednému z ujov, aby doriešil  dedičstvo s tým, že po nadobudnutí prostriedkov nás do 30 dni vyplatí. Už prešli vyše štyri mesiace a aj napriek tomu, že ujo si vyžiadal email a číslo účtu na vyplatenie dedičstva a potvrdil, že finančne prostriedky už obdržal do dnes nič nevyplatil. Ako je možné postupovať ďalej ? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.09.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

V záujme predídenia sporu odporúčame Vám, aby ste splnomocnenca vyzvali písomne, aby predložil doklad o tom, že dedičský podiel mu už bol vyplatený a potvrdil, že sumu na vyplatenie Vám už poslal na Vaše bankové účty, vrátane predloženia dokladov.

Pokiaľ v primeranej lehote napr. 3 dni neobdržíte žiadnu odpoveď vrátane predloženia dokladov, písomnou formou odvolajte splnomocnenia a žiadajte vyplatenie dedič. podielov priamo od dedičov, ktorý Vám mali vyplatiť vaše podiely na dedičstve.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať a poprosiť o Vašu radu.
Môj strýko zomrel a počas dedičského konania bola zistená hmotná suma jeho majetku cca 31000 €. 
Chcel by som sa spýtať ako postupovať pri vyplácaní dedičov, tak, aby to nebolo časom napadnuté, že som niekoho nevyplatil, a prípadne ten dotyčný nežiadal peniaze odo mňa znova. Pre príklad poviem, že jeden z dedičov ma požiadal, či by som mu jeho čiastku nemohol poslať na účet, ktorý ale ani nepatrí jemu. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.08.2019)

Dobrý deň,

ak je dedičské konanie skončené, treba dedičov, ktorým máte vyplatiť ich podiel na dedičstve vyzvať, aby Vám písomne oznámili písomne číslo svojho účtu, na ktorý máte poslať peniaze. Je to zodpovednosť osoby, ktorá Vám oznámi číslo účtu. 

Prípadne podiel na dedičstve, ktorý máte vyplatiť dedičovi môžete poslať poštovou poukážkou do vlastných rúk na adresu dediča.

Podľa ust. § 567 Obč. zákonníka platí 
"(1) Dlh sa plní na mieste určenom dohodou účastníkov. Ak nie je miesto plnenia takto určené, je ním bydlisko alebo sídlo dlžníka.
(2) Peňažný dlh plnený prostredníctvom peňažného ústavu alebo prostredníctvom poštového podniku je splnený pripísaním sumy dlhu na účet veriteľa v peňažnom ústave alebo vyplatením sumy dlhu veriteľovi v hotovosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak alebo ak sa veriteľ a dlžník písomne nedohodnú inak."

Ak by sa v jednotlivom prípade pre jedného dediča jednalo o sumu do 15 000 €, platbu je možné vykonať aj v hotovosti proti podpisu o prevzatí dlžnej sumy dedičom, z ktorého dokladu by vyplýval účel platby, osoba platcu a príjemcu, vrátane podpisov platcu a príjemcu.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, zaujímalo by ma aký je postup ak dedičovi nie je vyplatená časť vo výške podielu po predaji majetku ani o tom nebol informovaný. Zdedili sme umelecké diela, babka do vlastníctva s tým, že ak sa niečo predá ostatní dediči budú podľa výšky podielov vyplatení. Predaj podľa notárskej zápisnice zabezpečuje teta (babkina dcéra) a v prípade, že sa niečo predá má byť do 15 dni vyplatený dedičom podiel. Náhodou som pozerala stránku galérie kde boli také obrazy vydražené. Ako sa môžme s bratom domáhať vyplatenia časti tejto sumy? Ako postupovať ak sa podmienky z osvedčenia o dedičstve nedodržiavajú ? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2019)

Dobrý deň, 

ak z dedičského uznesenia vyplýva povinnosť dediča vyplatiť ostatným podiel na predanom majetku, ktorý bol predmetom dedenia, treba postupovať podľa uznesenia a vyzvať dediča, ktorý majetok speňažil, aby Vám vyplatil na Vás pripadajúci podiel v lehote podľa uznesenia o dedičstve.

V prípade, že k vyplateniu nedôjde, budete vec musieť odstúpiť na súd a vedieť súčasne preukázať, že k predaju zdedeného majetku došlo; dediča môžete upozorniť na trovy súdneho konania (súdny poplatok, odmena advokáta v súdnom konaní).

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, po smrti babky prebehlo u notára dedičské konanie a predmetom dedenia bol byt. Mal by sa dediť medzi viacerých dedičov. Dohoda bola, že sesternica predá byt a pošle na účet všetkým ich podiel. Nastal však problém, že byt sa predal a ona odmieta poslať peniaze. Ako mame postupovať? Podať trestne oznámenie? Prosím o radu ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2019)

Dobrý deň,

trestné oznámenie v danom prípade nie je namieste.

V predmetnom prípade je potrebné poznať konkrétne okolnosti rozhodnutia o dedičstve, ktorými sú podmienky vyplatenia podielov, ich výška a najmä dokedy mala sesternica splniť svoju povinnosť. 

Od uvedeného sa následne odvíja to, či máte nárok podať napríklad žalobu na splnenie povinnosti alebo či sa dá suma, ktorú vám nevyplatila vymáhať prostredníctvom exekúcie.

Pokiaľ bola podmienka vyplatenia podielu v určitej výške nastavená tak, že vám sesternica mala vyplatiť podiel do niekoľkých dní od predaja, najpravdepodobnejšou cestou by bola prostredníctvom civilného súdu a to žalobou o splnenie povinnosti vyplatiť váš podiel. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som spýtať môj otec zomrel a zanechal nám dlh celý život sa onas nestaral notárka tvrdí, že keď to odmietneme zaplatiť tak to padá na moje dieťa.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2019)

Dobrý deň,

áno, je to tak, pani notárka má pravdu. Pokiaľ máte dieťa, tak dedičstvo, ktoré vy odmietne sa automaticky presúva na vašich potomkov podľa Občianskeho zákonníka. 

Vzhľadom na Vašu obavu ohľadom toho, že ak dedičstvo odmietnete, nastúpia na Vaše „dedičské“ miesto Vaše deti (vnuci a vnučky poručiteľa) je potrebné ozrejmiť právnu úpravu reprezentácie v tzv. prvej dedičskej skupine.

Prvá skupina zákonných dedičov je upravená v ustanovení § 473 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého platí, že:

„(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. “

Druhý odsek citovaného zákonného ustanovenia upravuje princíp reprezentácie, ktorého podstata spočíva v tom, že dedičov môžu nadobudnúť aj potomkovia detí poručiteľa, teda poručiteľove vnuci či vnučky, a to za predpokladu, že z nejakého dôvodu nededia deti alebo dieťa poručiteľa.

Ak teda dieťa poručiteľa odmietne dedičstvo, vylučuje tým z dedenia iba seba, nie však svoje deti (vnukov poručiteľa).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Je prosím Vás možnosť aj žiadať vinohrad spať ? Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.07.2019)

Dobrý deň, zrejme v dedičskom konaní ste sa dohodli, že sesternica ako dedička zdedí vinohrad a Vám ako ustupujúcemu dedičovi bude vyplatená suma 16 000 €.

Ak je to tak, nemôžete žiadať teraz späť vinohrad, ale v prípade, že suma podľa uznesenia v dedičskom konaní nebude uhradená v lehote, budete môcť podať návrh na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti - vinohradu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás vo veci nesplnenia povinnosti vyplatiť ostatných dedičov. V roku 2017 prebehlo dedičské konanie po mojej babke (vinohrady v extraviláne). Dedičkou som bola ja a moja sesternica. V dedičskom konaní sa zaviazala moja sesternica mi vyplatiť sumu 16. 000, - EUR do stanovenej lehoty 3 roky (zapísané v osvedčení o DK). Lehota uplynie v marci v r. 2020 (osvedčenie o DK nadobudlo právoplatnosť v marci 2017). Keďže sa blíži dátum splnenia povinnosti, sesternica mi sumu odmieta vyplatiť naraz a ma zámer mi dlžnú sumu splácať po 200, - EUR mesačne, s čím ja jednoznačne nesúhlasím. Chcem Vás požiadať riešenie daného problému. Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.07.2019)

Dobrý deň,

ak v uznesení z dedič. konania je uvedené, že dedička Vás má vyplatiť v lehote do marca 2020, potom musíte počkať na uplynutie uvedenej lehoty.

Zámer sesternice o tom, že by Vám splácala dlžnú sumu po 200 € by musel byť potvrdený Vašou písomnou dohodou. Pre Vás je rozhodujúce uznesenie z dedičského konania, kde bola stanovená lehota splatnosti marec 2020.

Ak dlžná sume nebude uhradená, uplynutím splatnosti budete môcť podať návrh na exekučné konanie. Uznesenie z dedič. konania je exekučným titulom.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk