Máte
otázku?

Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilina

Otázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako to je v nasledujúcom prípade: Som nemanželská dcéra. Môj otec žil v manželstve s inou ženou, s ktorou majú syna. Dom, ktorý kúpil so svojou manželkou na hypotéku, ešte stále spláca pozostalá žena. Mám zo zákona nárok na 1/4 tohto domu? Je na mne, aby som splácala túto hypotéku, alebo ma musí otcova manželka so synom vyplatiť? Ako mám postupovať, aby mi vyplatili moju 1/4 domu? Mám sa dedičstva vzdať? Čo by bola pre mňa najlepšia možnosť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

Dobrý deň. 

V dedičskom konaní po Vašom otcovi sa bude zároveň vyporiadavať aj bezpodielové spoluvlastníctvom manželov a preto predmetom dedičstva bude len 1/2 domu, pretože 1/2 domu patrí manželke Vášho otca. 

Ak Váš otec nezanechal závet, tak po Vašom otcovi budú dediť zákonní dedičia, ktorými sú v prvej dedičskej skupine poručiteľove deti a manželka, a to každý z nich rovným dielom. Z uvedeného dôvodu predmet dedenia, t.j. 1/2 domu sa rozdelí na 3 časti medzi Vás, otcovho syn a jeho manželku. Váš dedičský podiel potom bude vo výške 1/6 domu. 

V dedičskom konaní majú dedičia právo uzatvoriť dohodu, na základe ktorej predmet dedenia zdedí len niektorý z dedičov, pričom tento dedič je povinný v lehote uvedenej v dohode vyplatiť ustupujúcich dedičov. Je len na dedičoch, či takúto dohodu uzatvoria alebo nie. Ak sa dedičia nedohodnú, tak notár ako súdny komisár musí postupovať podľa zákona a každému dedičovi prisúdi zákonom určený podiel. 

Dedič môže dedičstvo odmietnuť, pričom odmietnutie dedičstva musí uskutočniť buď ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu a to v lehote do jedného mesiaca odo dňa, keď sa o práve odmietnuť dedičstvo a o jeho následkoch dozvedel.

Pokiaľ ide o hypotéku, tak je potrebné platiť ju aj počas dedičského konania. Predpokladám, že manželka Vášho otca bola pri hypotéke spoludlžníkom a preto ju platí ona. Poskytnutý hypotekárny úver je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti pre prípad neplatenia úveru, kedy banka je oprávnená uplatniť záložné právo a nehnuteľnosť predať.  V prípade, že budete dedičom a neodmietnete dedičstvo, tak ako dedič zodpovedáte za poručiteľove dlhy, ktoré na Vás prešli jeho smrťou, do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. 

Trápi vás "Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o informácie týkajúce sa vyplatenia dedičského podielu ostatnými dedičmi. Som dcéra môjho zosnulého otca z prvého manželstva. Otec bol do svojej smrti v druhom manželstve, v ktorom mal jednu dcéru, moju nevlastnú sestru. Po otcovom neočakávanom úmrtí bez závetu, po ňom zostalo dedičstvo v podobe bytu, finančných prostriedkov na jeho účte a auta, ako mi informovala moja sestra. Sestra mi navrhla, aby som sa vzdala časti môjho dedičského podielu z bytu v jej prospech. Rada by som vedela, či je možné postúpiť jej len podiel z bytu, konkrétne 1/6 z jeho hodnoty podľa znaleckého posudku, a uzavrieť dohodu, ktorá by obsahovala určenú čiastku a termín splatnosti, v rámci ktorého by mi sestra tento podiel vyplatila. Zároveň by ma zaujímalo, či zostanem dedičom a účastníkom dedičského konania, a teda či mi bude tiež vyplatená príslušná časť z otcovho účtu a z predaja auta. Rovnako by som sa rada informovala o možnostech a časovaní uzavretia takejto dohody – či už na predbežnom konaní alebo počas dedičského konania. Po podpise dohody by ma zaujímalo, či je potrebné zúčastniť sa aj ďalších konaní. Vzhľadom na blížiaci sa termín predbežného dedičského konania, ktoré je naplánované na tento pondelok, 29. 4., by som bola veľmi vďačná za rýchlu odpoveď. Ďakujem Vám vopred za Vašu odbornú pomoc. S pozdravom, [Vaše meno]

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

(odpoveď odoslaná: 30.04.2024)

Dobrý deň,

v súlade so slovenským právom, je možné uzatvoriť dohodu o vzdaní sa dedičského podielu alebo o jeho postúpení inej osobe. V prípade, že chcete postúpiť svoj dedičský podiel z bytu Vašej nevlastnej sestre, je potrebné, aby bola táto dohoda správne formulovaná a mala formu, ktorá je právne uznateľná. Dohoda by mala obsahovať presné informácie o tom, akú časť dedičstva postupujete, aká je hodnota tejto časti dedičstva, prípadne ako a kedy bude tento podiel vyplatený. V podstate pôjde o prevod vlastníctva po jeho potvrdení notárom.

V prípade, že sa jedná o výmenu dedičských podielov alebo ich postúpenie, je dôležité mať na pamäti, že akákoľvek zmena v dedičstve by mala byť náležite zdokumentovaná a prijatá súdom v priebehu dedičského konania. 

Zostanete dedičom pre ostatné časti dedičstva ako napríklad peniaze na otcovom účte a auto, avšak je dôležité, že akákoľvek dohoda o časti dedičstva neovplyvňuje Vaše práva ako dediča k ostatným častiam dedičstva, pokiaľ nie je v dohode špecifikované inak. Je potrebné sa dohodnúť komplexne k všetkým častiam dedičstva. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, som dieťaťom z mimomanželského vzťahu. Môj otec bol zapísaný v mojom rodnom liste a platil mi alimenty až do môjho 22. roku. Mal ženu a ďalšie dve deti. Nedávno som sa dozvedel, že otec zomrel pred štyrmi rokmi. Na dedičské konanie ma nikto neupozornil, a mám pocit, že ma úmyselne zatajili. V katastri miesto toho figuruje súdne rozhodnutie, podľa ktorého bol byt prevedený na jeho dvoch synov, pričom ich matka má doživotné právo bývania. Chcel by som vedieť, či mám aj ja nárok na podiel dedičstva.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

(odpoveď odoslaná: 17.04.2024)

Dobrý deň,

ak ste nededili, potom sa mohlo stať aj to, že vás váš otec vydedil. Na to však, aby bolo vydedenie platné sa vyžaduje, aby bolo urobené v písomnej forme a aby existoval niektorý zo zákonných dôvodov vydedenia. Uvedené je možné zistiť na notárskom úrade, na ktorom sa dedičské konanie po vašom otcovi viedlo. Ak by ste neboli vydedený, potom platí, že sa  Vám malo dostať min. 1/2 vášho zákonného podielu (za predpokladu zanechania závetu, v ktorom by Vás poručiteľ opomenul). Ak poručiteľ nezanechal závet, tak sa vám mal dostať ako jeho potomkovi zákonný dedičský podiel, t. j. 1/4 dedičstva.  

V zmysle ust. § 485 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že "Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča."

O vydanie dedičstva od nepravého dediča je možné žiadať v trojročnej premlčacej dobe, ak by bola žaloba podaná po jej uplynutí, hrozí, že súd žalobu zamietne v prípade vznesenia námietky premlčania zo strany žalovaných. Premlčanie v tomto prípade plynie odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve. Preto, ak ešte neuplynuli tri roky od právoplatného skončenia dedičsta po vašom otcovi a súčasne ste neboli vydedený, potom by bolo namieste podať žalobu o vydanie dedičstva proti všetkým dedičom. 


Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, v dedičskom konaní som zdedila po mojej mame jednu dvanástinu majetku. Rada by som vás poprosila o radu, ako by som mohla získať svoj podiel majetku, keďže mi súrodenci odmietajú vyplatiť moju časť. Neviem, akým spôsobom by som mala postupovať. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

(odpoveď odoslaná: 08.04.2024)

Dobrý deň, ak ste zdedili majetok a vaši súrodenci vás odmietajú vyplatiť, existuje niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť. Na začiatku je dôležité vedieť, že dedičia môžu uzavrieť dohodu, ktorou sa medzi sebou vyporiadajú dedičstvo.

V prípade, že dohoda medzi dedičmi nie je možná, máte možnosť riešiť to cez súdne vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súd určí spôsob vyporiadania, či už predajom sporného majetku a rozdelením výnosu alebo pridelením konkrétnych častí majetku jednotlivým spoluvlastníkom v súlade so zákonom a ich podielmi na majetku.


Ak by ste chceli s tým pomôcť, pomôžeme Vám. 


Trápi vás "Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, som jednou zo troch sestier, ktoré zdedili rodičovský dom. Ako najmladšia som sa vydala a presťahovala do zahraničia, čo spôsobilo, že sa u mojich sestier vytvorila závisť. Obe sestry presvedčili našu matku, ktorá je už vo vyššom veku, aby mi v závete nechala žiadny majetok, a tak mám podiel na dome iba po zosnulom otcovi. Pokúšala som sa riešiť situáciu tak, že by mi sestry vyplatili môj podiel, ale moje pokusy zlyhávajú, pretože odmietajú so mnou na túto tému komunikovať. Chcela by som vedieť, ako ich môžem prinútiť k odkúpeniu môjho podielu. Predať dom nechcú, a navyše v ňom momentálne býva dcéra jednej z mojich sestier so svojím priateľom. Navrhovala som sestrám možnosť platby na splátky, ale neakceptujú žiadne riešenie a na moje návrhy nereagujú. "Nech sa ti neozýva!" - to je ich reakcia. Ďakujem vám pekne za pomoc.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

(odpoveď odoslaná: 28.03.2024)

Dobrý deň, v prípade, že sestry odmietajú s Vami komunikovať a nie sú ochotné odkúpiť Váš podiel, máte podľa slovenského práva niekoľko možností. Ak sú vaše sestry spoluvlastníčkami a napriek Vašim pokusom nechcú váš podiel odkúpiť, môžete sa obrátiť na súd s návrhom na vysporiadanie spoluvlastníctva. Tento postup môže zahŕňať aj návrh na predaj nehnuteľnosti a následné rozdelenie výťažku medzi spoluvlastníkmi podľa ich podielov. V prípade, že by došlo k predaju nehnuteľnosti tretím osobám, máte ako spoluvlastník predkupné právo, čo znamená, že máte prednosť pred inými záujemcami o kúpu.


Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, sme štyri sestry, ktoré sme zdedili byt po našich rodičoch. Dedičské konanie už prebehlo a každá z nás má nárok na jednu štvrtinu bytu. Jedna z mojich sestier sa však spolu s manželom, ktorý je dlhodobo bez zamestnania, do bytu nasťahovala a odmieta ho opustiť. Jej finančná situácia je natoľko zlá, že by pravdepodobne nedokázala získať úver ani od nebankovej spoločnosti, a preto nemá prostriedky na vysporiadanie sa s nami, ostatnými sestrami. Navyše odmieta, aby bol byt predaný. Máme obavy, že v dôsledku ich bytia v dome vzniknú dlhy, za ktoré by sme museli zaplatiť všetky štyri sestry. Rovnako by som chcela zdôrazniť, že tri z nás majú záujem predmetný byt predať. Mohli by ste nám, prosím, poradiť, aké kroky by sme mali podniknúť? Ďakujeme.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

(odpoveď odoslaná: 27.01.2024)

Dobrý deň,

v situácii, kde spoluvlastníctvo nehnuteľnosti vedie k sporu medzi dedičmi, slovenské právo ponúka niekoľko možností. Keďže dedičské konanie už prebehlo a byt je rozdelený medzi vás štyri rovnakými dielmi, hlavnou otázkou je, ako riešiť situáciu, keď jeden zo spoluvlastníkov bráni využívaniu nehnuteľnosti v súlade s predstavami ostatných.

Prvým krokom by mohlo byť pokúsiť sa o dosiahnutie dohody mimosúdne, ktorá by umožnila jednej sestre užívať byt za určitých podmienok, napríklad za dohodnuté nájomné, ktoré by bolo rozdelené medzi ostatné sestry, alebo iné vysporiadanie. To je prvá možnosť.

 

Ak sa dohoda nedosiahne, existuje právna cesta prostredníctvom súdu, ktorou sa môžete uchýliť k žiadosti o predaj nehnuteľnosti a následné delenie výnosu. Podľa slovenského Občianskeho zákonníka § 142 a nasl. je možné požiadať súd o nariadenie predaja nehnuteľnosti. Súd pri rozhodovaní zohľadňuje nielen právne aspekty, ale aj osobné a ekonomické pomery spoluvlastníkov.

 

Dôležité je, že ak by vaša sestra a jej manžel narobili v byte dlhy (napríklad neplatením účtov za energie), v zásade by za tieto dlhy zodpovedali všetci spoluvlastníci, ak by nebolo možné dlhy priradiť konkrétnemu spoluvlastníkovi. Preto je dôležité adresovať túto situáciu čo najskôr, aby ste predišli potenciálnym finančným stratám.

Zhrnutie: Pokúste sa najprv o mimosúdne vyriešenie situácie. Ak to nie je možné, môžeme Vám pomôcť situáciu vyriešiť. Čím dlhšie ju tam necháte, tým to bude ťažšie ju odtiaľ dostať.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, už približne 13 rokov žijem so svojou partnerkou, ale nikdy sme neuzavreli manželstvo. Pred štyrmi rokmi som na svoje meno vzal hypotéku, takže všetky dokumenty sú napísané na mňa a samozrejme, že spolu bývame. Partnerka si dokonca zmenila adresu v jej dokladoch na našu spoločnú. Spoločne sme kúpili byt financovaný práve tou hypotékou, pričom na byte je zriadené záložné právo. Teraz žijeme v tomto novom byte a spolu sme priviedli na svet aj dieťa. Napriek tomu si stále nevymenili obrúčky. Zaujíma ma, akú máme právnu situáciu, pokiaľ by sa mi, nech sa Pán Boh chráni, niečo stalo. Byt je poistený v prípade úmrtia, a to na vyplatenie zostatku dlhu banke, ale nehovoriac o tom, že táto situácia vôbec nenastane, neviem, či by boli platné nejaké dedičské práva, ktoré by zabezpečili, že moja partnerka a dieťa nezostanú bez domova.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

(odpoveď odoslaná: 10.01.2024)

Dobrý deň,

ak je byt evidovaný výlučne na vás, potom by bol v celom rozsahu predmetom dedičstva po vás. V takomto prípade by však tento byt zdedilo vaše dieťa za predpokladu, že by ste nezanechali závet a teda by sa dedilo podľa zákona. Vaša partnerka by byt nededila, nakoľko podľa zákona podľa prvej dedičskej skupiny dedí manželka a deti poručiteľa. Nakoľko by nebola Vašou manželkou, nededila by po Vás. Dedilo by iba vaše spoločné dieťa. 


Trápi vás "Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, po smrti manželky môj syn v dedičskom konaní zdedil polovicu nehnuteľnosti spolu so svojimi tromi synmi. Dvaja z nich, ktorí boli v čase dedenia už plnoletí, sa vzdali dedičstva po matke v prospech svojho otca. Tretí syn, ktorý vtedy ešte nebol plnoletý, teraz ako dospelý nesúhlasí s predajom domu. Napriek tomu, že už v dome nežije a býva u svojej priateľky, odmieta súhlasiť s predajom. Môj syn sa z ekonomických dôvodov nemôže stať udržiavaním domu a chce ho predať. Ako by sme mali postupovať, ak jeho syn používa svoj nesúhlas ako prostriedok vydierania?

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

(odpoveď odoslaná: 18.12.2023)

Dobrý deň,

z toho, čo uvádzate vyplýva, že rodinný dom je toho času v spoluvlastníctve vášho syna a vášho vnuka. V takomto prípade, ak váš syn chce dom predať, čo vlastne znamená zrušenie podielového spoluvlastníctva a de facto jeho vyporiadanie, potom platí, že na tomto sa musí so spoluvlastníkom (so svojím synom a vašim vnukom) dohodnúť.

Ak váš vnuk s predajom nesúhlasí, potom váš syn môže podať návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva na súd. Súd je pri vyporiadaní viazaný poradím zákonných spôsobov vyporiadania. Najprv musí skúmať, či je nehnuteľnosť deliteľná. Nakoľko sa jedná o rodinný dom, tento nebude deliteľný. Ak by nebol, potom by súd mohol spoluvlastníctvo vyporiadať tak, že by dom prikázal do vlastníctva jednému z nich za náhradu. Ak by ho chcel vnuk, musel by svojho otca vyplatiť. Ak by však dom nechcel, až potom by súd mohol nariadiť predaj domu s tým, že výťažok z predaja by sa rozdelil medzi  spoluvlastníkov podľa veľkosti ich podielov. Takýto je zákonný postup. 

Odporúčame vášmu synovi, aby svojho syna upozornil na jeho ďalšie kroky, a síce, že ak nebude chcieť vyporiadať spoluvlastníctvo mimosúdnou cestou, bude vec riešiť súdnou cestou, podaním žaloby. Čo ale bude mať za následok vznik trov konania, čiže oveľa vyššie náklady než by tomu bolo, ak by vec dokázali vyriešiť mimosúdne. Ak by ste s tým potrebovali pomôcť, ozvite sa, pomôžeme Vám. Bez súhlasu každého jedného spoluvlastníka nie je možné predať celú nehnuteľnosť.


Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja mama mi darovala svoju polovicu domu pod podmienkou, že sa o ňu postarám. Táto skutočnosť je pre mojich súrodencov veľkým problémom. Každý z nás má z otcovho dedičstva 1/8 a rada by som ich vyplatila. No už ma informovali, že budú požadovať oveľa viac. Už som si nechala vypracovať odhad, koľko by patrilo každému z nich. Môžu si naozaj požadovať 20-tisíc, keď odhadovaná suma pre každého je 12-tisíc eur? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

(odpoveď odoslaná: 31.10.2023)

Dobrý deň, z vašej otázky vyplýva, že v prípade, že dôjde k darovaniu stanete sa väčšinou podielovou spoluvlastníčkou rodičovského domu, ktorý však následne chcete nadobudnúť do svojho výlučného vlastníctva. V takomto prípade platí, že ak už viac nechcete zotrvávať v podielovom spoluvlastníctve (PS) s vašimi súrodencami, môžete požiadať o zrušenie a vyporiadanie PS, nakoľko nikoho nemožno nútiť, aby proti svojej vôli vlastnil nehnuteľnosť spoločne s inými. 

Pokiaľ ide o cenu spoluvlastníckych podielov, na tejto by ste sa mali so spoluvlastníkmi dohodnúť. Ak sa Vám nimi navrhovaná suma bude zdať príliš vysoká a nehnuteľnosť nadhodnotená, potom sa viete obrátiť na súd, aby vo veci vyporiadania on rozhodol. Súd by vychádzal práve z hodnoty nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom. O uvedenom môžete informovať súrodencov s tým, že ak navrhujú vyššiu sumu než určil vami vybraný znalec, nech predložia znalecký posudok (ZP) vypracovaný nimi vybraným znalcom, následne môžete sumy napríklad aj spriemerovať, alebo trvať na svojom. A ak sa nebudú chcieť dohodnúť (nebudú chcieť nechať vypracovať ZP) mimosúdne, iba si budú bez dôkazov trvať na nimi odhadnutej cene spoluvlastníckeho podielu, potom môžete podať žalobu, pričom súrodencov upozornite, že náklady konania budú znášať oni, nakoľko oni zapríčinili vznik konania. 


Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, sme šiesti súrodenci. Po našej mame sme zdedili byt. Naša advokátka nám radila byt predať a peniaze medzi sebou rozdeliť. Avšak náš najmladší brat, ktorý v byte býva, s predajom nesúhlasí a tvrdí, že nás vyplatí. Už to trvá dva roky a stále sa nič nedeje. Môžete mi poradiť, ako postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

(odpoveď odoslaná: 25.10.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak je byt v podielovom spoluvlastníctve 6 súrodencov, riešením v súlade s ust. § 142 Občianskeho zákonníka je spísanie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctve, ktorej podstata znamená, že svoje podiely odpredáte bratovi, ktorý byt výlučne užíva.


Ak by ste sa na vyporiadaní podielového spoluvlastníctva nedohodli, potom budete musieť podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, čo znamená ako finančné náklady, tak aj časové straty, keďže spor môže trvať dlho. Na toto môžete brata upozorniť.


Vo veci spísania dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, ako aj na podanie návrhu na súd môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa pozostalosti po môjho manžela. Som jeho manželka a máme spolu jedno dieťa. Môj manžel však má aj jedno nemanželské dieťa - trojročnú dcéru. Môj manžel vlastnil byt, v ktorom sa momentálne nachádzame. Jeho hodnota od realitného makléra je uvedená na 100 000 eur. Mám otázku, či musím 1/3 z tejto sumy vyplatiť tomuto nemanželskému dieťaťu, a to aj v prípade, že nie je plnoleté. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

(odpoveď odoslaná: 26.07.2023)

Dobrý deň,  dieťa vášho nebohého manžela je tiež zákonným dedičom po manželovi ako otcovi dieťaťa v súlade s ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. (2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

 

Realitná kancelária môže síce uviesť svoj názor na hodnotu nehnuteľnosti, vo veci však odporúčam nechať vyhotoviť znalecký posudok súdnym znalcom. Bude vecou dohody všetkých dedičov, či maloletá nadobudne podiel na nehnuteľnosti, alebo jej podiel vyplatíte v eurách.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.