Máte
otázku?

Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilina

Otázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako to je v nasledujúcom prípade: Som nemanželská dcéra. Môj otec žil v manželstve s inou ženou, s ktorou majú syna. Dom, ktorý kúpil so svojou manželkou na hypotéku, ešte stále spláca pozostalá žena. Mám zo zákona nárok na 1/4 tohto domu? Je na mne, aby som splácala túto hypotéku, alebo ma musí otcova manželka so synom vyplatiť? Ako mám postupovať, aby mi vyplatili moju 1/4 domu? Mám sa dedičstva vzdať? Čo by bola pre mňa najlepšia možnosť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

Dobrý deň. 

V dedičskom konaní po Vašom otcovi sa bude zároveň vyporiadavať aj bezpodielové spoluvlastníctvom manželov a preto predmetom dedičstva bude len 1/2 domu, pretože 1/2 domu patrí manželke Vášho otca. 

Ak Váš otec nezanechal závet, tak po Vašom otcovi budú dediť zákonní dedičia, ktorými sú v prvej dedičskej skupine poručiteľove deti a manželka, a to každý z nich rovným dielom. Z uvedeného dôvodu predmet dedenia, t.j. 1/2 domu sa rozdelí na 3 časti medzi Vás, otcovho syn a jeho manželku. Váš dedičský podiel potom bude vo výške 1/6 domu. 

V dedičskom konaní majú dedičia právo uzatvoriť dohodu, na základe ktorej predmet dedenia zdedí len niektorý z dedičov, pričom tento dedič je povinný v lehote uvedenej v dohode vyplatiť ustupujúcich dedičov. Je len na dedičoch, či takúto dohodu uzatvoria alebo nie. Ak sa dedičia nedohodnú, tak notár ako súdny komisár musí postupovať podľa zákona a každému dedičovi prisúdi zákonom určený podiel. 

Dedič môže dedičstvo odmietnuť, pričom odmietnutie dedičstva musí uskutočniť buď ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu a to v lehote do jedného mesiaca odo dňa, keď sa o práve odmietnuť dedičstvo a o jeho následkoch dozvedel.

Pokiaľ ide o hypotéku, tak je potrebné platiť ju aj počas dedičského konania. Predpokladám, že manželka Vášho otca bola pri hypotéke spoludlžníkom a preto ju platí ona. Poskytnutý hypotekárny úver je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti pre prípad neplatenia úveru, kedy banka je oprávnená uplatniť záložné právo a nehnuteľnosť predať.  V prípade, že budete dedičom a neodmietnete dedičstvo, tak ako dedič zodpovedáte za poručiteľove dlhy, ktoré na Vás prešli jeho smrťou, do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. 

Trápi vás "Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja mama mi darovala svoju polovicu domu pod podmienkou, že sa o ňu postarám. Táto skutočnosť je pre mojich súrodencov veľkým problémom. Každý z nás má z otcovho dedičstva 1/8 a rada by som ich vyplatila. No už ma informovali, že budú požadovať oveľa viac. Už som si nechala vypracovať odhad, koľko by patrilo každému z nich. Môžu si naozaj požadovať 20-tisíc, keď odhadovaná suma pre každého je 12-tisíc eur? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

(odpoveď odoslaná: 31.10.2023)

Dobrý deň, z vašej otázky vyplýva, že v prípade, že dôjde k darovaniu stanete sa väčšinou podielovou spoluvlastníčkou rodičovského domu, ktorý však následne chcete nadobudnúť do svojho výlučného vlastníctva. V takomto prípade platí, že ak už viac nechcete zotrvávať v podielovom spoluvlastníctve (PS) s vašimi súrodencami, môžete požiadať o zrušenie a vyporiadanie PS, nakoľko nikoho nemožno nútiť, aby proti svojej vôli vlastnil nehnuteľnosť spoločne s inými. 

Pokiaľ ide o cenu spoluvlastníckych podielov, na tejto by ste sa mali so spoluvlastníkmi dohodnúť. Ak sa Vám nimi navrhovaná suma bude zdať príliš vysoká a nehnuteľnosť nadhodnotená, potom sa viete obrátiť na súd, aby vo veci vyporiadania on rozhodol. Súd by vychádzal práve z hodnoty nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom. O uvedenom môžete informovať súrodencov s tým, že ak navrhujú vyššiu sumu než určil vami vybraný znalec, nech predložia znalecký posudok (ZP) vypracovaný nimi vybraným znalcom, následne môžete sumy napríklad aj spriemerovať, alebo trvať na svojom. A ak sa nebudú chcieť dohodnúť (nebudú chcieť nechať vypracovať ZP) mimosúdne, iba si budú bez dôkazov trvať na nimi odhadnutej cene spoluvlastníckeho podielu, potom môžete podať žalobu, pričom súrodencov upozornite, že náklady konania budú znášať oni, nakoľko oni zapríčinili vznik konania. 


Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, sme šiesti súrodenci. Po našej mame sme zdedili byt. Naša advokátka nám radila byt predať a peniaze medzi sebou rozdeliť. Avšak náš najmladší brat, ktorý v byte býva, s predajom nesúhlasí a tvrdí, že nás vyplatí. Už to trvá dva roky a stále sa nič nedeje. Môžete mi poradiť, ako postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

(odpoveď odoslaná: 25.10.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak je byt v podielovom spoluvlastníctve 6 súrodencov, riešením v súlade s ust. § 142 Občianskeho zákonníka je spísanie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctve, ktorej podstata znamená, že svoje podiely odpredáte bratovi, ktorý byt výlučne užíva.


Ak by ste sa na vyporiadaní podielového spoluvlastníctva nedohodli, potom budete musieť podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, čo znamená ako finančné náklady, tak aj časové straty, keďže spor môže trvať dlho. Na toto môžete brata upozorniť.


Vo veci spísania dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, ako aj na podanie návrhu na súd môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa pozostalosti po môjho manžela. Som jeho manželka a máme spolu jedno dieťa. Môj manžel však má aj jedno nemanželské dieťa - trojročnú dcéru. Môj manžel vlastnil byt, v ktorom sa momentálne nachádzame. Jeho hodnota od realitného makléra je uvedená na 100 000 eur. Mám otázku, či musím 1/3 z tejto sumy vyplatiť tomuto nemanželskému dieťaťu, a to aj v prípade, že nie je plnoleté. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

(odpoveď odoslaná: 26.07.2023)

Dobrý deň,  dieťa vášho nebohého manžela je tiež zákonným dedičom po manželovi ako otcovi dieťaťa v súlade s ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. (2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

 

Realitná kancelária môže síce uviesť svoj názor na hodnotu nehnuteľnosti, vo veci však odporúčam nechať vyhotoviť znalecký posudok súdnym znalcom. Bude vecou dohody všetkých dedičov, či maloletá nadobudne podiel na nehnuteľnosti, alebo jej podiel vyplatíte v eurách.

 


Trápi vás "Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku. Po mojom otcovi som zdedil 1/4 domu. Dedičské konanie prebehlo bez problémov. Avšak nastal problém, keď sme to chceli predať. Traja z nás súhlasíme s predajom, ale štvrtý dedič nie, a nepristúpil ani na to, že mu naše podiely predáme za cenu určenú znalcom. Robí to len z trucovitosti. Aké máme možnosti? Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

(odpoveď odoslaná: 28.05.2023)

Dobrý deň, možnosťou riešenia Vami uvedeného problému je ponúknuť na predaj podiely na nehnuteľnosti problémovému spoluvlastníkovi písomne s určením kúpnej ceny a to s tým, že ak s cenou nebude súhlasiť, ponúknete svoje podiely na predaj inej - cudzej osobe. Problémom v tomto prípade je to, či aj napriek tejto ponuke by sa Vám podarilo predať Vaše podiely cudzej osobe s tým, že na nehnuteľnosti budú dvaja podielový spoluvlastníci.

Druhou možnosťou je síce rovnaký postup ako uvádzame vyššie a to s tým že ak nebude súhlasiť s vyporiadaním podielového spoluvlastníctva, vo veci budete musieť podať návrh na súd v súlade s ust. § 142 Obč.zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

 

Možnosťou by možno bolo aj uvažovať aj o znížení kúpnej ceny v záujme vyporiadania podielového spoluvlastníctva.


Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, Počas života nášho otca, ktorý už je na odchode, som z jeho účtu ako spolu-disponent na jeho pokyn vybral približne 10 800 eur. Po otcovej smrti som zabezpečil kompletný pohreb, ktorý je doložený bločkami. Na účte zostalo približne 8 000 eur. Môj brat nemal absolútne záujem o otca v nemocnici. Tam bol 23 dní a úplne všetko som musel ja v nemocnici robiť. O smrti otca sa dozvedel až keď mu kondolovala teta zo zahraničia. Tak som sa rozhodol, že túto sumu rozdelím na tretiny a jemu chcem vyplatiť jednu tretinu kvôli jeho nezáujmu o otca v nemocnici a o zabezpečenie pohrebu a ďalších vecí súvisiacich s otcovou smrťou. Môj brat nesúhlasí s takýmto rozdelením peňazí a zrejme to chce riešiť súdnou cestou. Ako by som mal postupovať a aké sú jeho šance? Ďakujem, Karol.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

(odpoveď odoslaná: 20.11.2022)

Dobrý deň,  v otázke neuvádzate podstatnú vec a to či vo veci už je právoplatne skončené dedičské konanie.

Ak dedičské konanie ešte nebolo, Vám ako disponentovi bankového účtu zaniklo oprávnenie s bankovým účtom otca disponovať a teda vybrať peniaze a rozdeliť medzi dedičov. Až na podklade výsledkov dedič. konania je možné s účtom disponovať. Uvádzame, že predmetom dedenia bude len suma, ktorá bola na bankovom účte ku dňu úmrtia otca.

To, že sa Váš brat o otca nezaujímal, nestaral sa o neho v čase jeho pobytu v nemocnici, nezakladá Vaše väčšie nároky na dedičstvo po otcovi.

Pokiaľ ide o samotné zabezpečenie pohrebu a vecí s tým súvisiacich, predpokladáme, že obstarávateľom pohrebu ste boli Vy. Potom v súlade s ust.§ 470 Obč. zákonníka si primerané náklady spojené s pohrebom môžete uplatniť v dedičskom konaní. V zmysle ust. § 470 Obč. zákonníka dedičia zodpovedajú za dlhy poručiteľa a za primerané náklady spojené s pohrebom, z čoho vyplýva, že keďže zákonným dedičom bude aj Váš brat, aj on zodpovedá za primerané náklady spojené s pohrebom v rozsahu jeho podielu na dedičstve :

"Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."

Ak je dedičské konanie právoplatne skončené, je treba postupovať podľa príslušného rozhodnutia.

 


Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, Sme štyria súrodenci a po smrti našich rodičov sme zo zákona rovnakým dielom zdedili nehnuteľnosť, konkrétne byt. Každý z nás má svoje bývanie, takže nik netúži tento byt využívať na bývanie. Ja by som bol za predaj bytu, ale ostatní s týmto návrhom nesúhlasia, čím blokujú moje právo využívať svoj dedičský podiel. Nechcú mi ani vyplatiť alebo odkúpiť môj podiel. Ktoré možnosti mám, aby som sa dostal k svojmu podielu? Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

(odpoveď odoslaná: 15.10.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že riešenie v prípade nesúhlasu súrodencov ako podielových spoluvlastníkov bytu je podanie žaloby na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 ods. 1 Obč. zákonníka : "Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."   V otázke uvádzate, že nik zo spoluvlastníkov nechce byt užívať, majú svoje vlastné bývania a preto riešením nateraz by bolo dať byt do nájmu podľa ust. Obč. zákonníka alebo zákona o krátkodobom nájme bytu, čo by ste mohli urobiť aj vy na základe písomného splnomocnenia ostatných spoluvlastníkov bytu.
Trápi vás "Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať v prípade, keď moje dcéry zdedili po svojom otcovi peniaze. Tie má vyplatiť syn druhej manželky ku dňu 31. 10. 2022. Moje dcéry ma splnomocnili na všetky právne úkony ohľadom dedičstva. Druhá manželka mi v telefónickom rozhovore povedala, že peniaze nemá a nevyplatí ich v termíne určenom notárom. Pracujem v zahraničí a z turnusu sa vrátim až v novom roku. Môžem teda v januári požiadať exekútora o vymáhanie dlhu? Majetok je - dom, záhrady, lesný porast a poľnohospodárska pôda. Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

(odpoveď odoslaná: 14.10.2022)

Dobrý deň, ak zo samotného dedičského rozhodnutia vyplýva, že syn druhej manželky nebohého otca vašich dcér má vyplatiť vašim dcéram finančnú sumu v lehote do 31.10.2022, uvádzame, že ešte nenastala splatnosť dlhu a do omeškania sa syn druhej manželky dostane do omeškania až dňom 1.11.2022. Vy musíte komunikovať so synom a nie s druhou manželkou nebohého otca vašich dcér, lebo on je povinný vyplatiť finančnú sumu titulom vyporiadania dedičstva a nie jeho matka. Teraz môžete na základe dedičského rozhodnutia synovi druhej manželky ako otca vašich dcér oznámiť písomne číslo bankového účtu, na ktorý má poslať peniaze titulom vyplatenia dedičských podiel v prospech vašich dcér. K výzve pripojte aj kópiu splnomocnenia od vašich dcér. Ak k úhrade do 31.10.2022 nedôjde, po 31.10.2022 treba kontaktovať syna manželky a vyzvať ho k úhrade dlžnej sumy a to s tým, že ak k úhrade nedôjde, vec postúpite na vymáhanie súdnemu exekútorovi, keďže dedičské uznesenie je exekučným titulom a na jeho základe môžete podať návrh na vykonanie exekúcie, čím mu vzniknú ďalšie náklady spojené s exekučným konaním. V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som položila jednu otázku. Moja matka, ktorá má dve sestry, zdedila po svojom otcovi 1/6 domu, v ktorom predtým býval. Stalo sa to pred mnohými rokmi, ale nikdy nebola nijako vyplatená, rovnako ako jej sestra. Tretia sestra stále býva v tom dome. Pred mesiacom zomrela aj naša starká a nečakane prepísala svoju časť domu na vnuka darovacou zmluvou. O tejto situácii nikoho neinformovala, ale v tomto prípade to možno nebolo ani potrebné, vlastne ani neviem. Otázka je teda nasledovná: Stále je 1/6 domu po starkom nevysporiadané a jedna sestra stále žije v dome spolu so svojím synom (vnukom). Ako by sme mali postupovať pri získavaní toho podielu po starkom? Je ešte stále možné získať nejaký majetok alebo peniaze, keďže od toho ubehlo už toľko rokov? Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

(odpoveď odoslaná: 01.09.2022)

Dobrý deň, ak časť nehnuteľnosti nebola predmetom dedenia po úmrtí poručiteľa v dedičskom konaní, potom v súlade s ust. § 211 Civilného mimosporového poriadku je potrebné podať návrh na súd /citujeme/ :
"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Príslušným súdom, na ktorom je potrebné podať predmetný návrh je okresný súd, na ktorom bolo skončené dedičské konanie po poručiteľovi /starkom/, čovyplýva z ust. § 159 Civil. mimosporového poriadku. Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

V otázke tiež uvádzate, že dom je v podielovom spoluvlastníctve sestier vašej matky a preto v tomto smere je potrebné uvažovať nad vyporiadaním podielového spoluvlastníctva dohodou alebo podaním žaloby na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva. Ide o to, že sestra a jej syn, ktorí užívajú dom v celosti, užívajú aj podiel vašej matky a to bez nejakej finančnej náhrady, ktorá v podstate zodpovedá výške nájmu za obdobnú nehnuteľnosť. Vlastnícke právo vašej matky a jej sestry nie je premlčané.

Vo veci vyporiadania podiel. spoluvlastníctva odporúčam tiež kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, vlastním 1/5 podielu rodinného domu, ktorý som zdedil po otcovi, zatiaľ zvyšok vlastní moja matka. Môžem ju žiadať o vyplatenie? Mama má už 78 rokov a neviem, či nemieni darovať zvyšok domu môjmu bratovi.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

(odpoveď odoslaná: 24.08.2022)

Dobrý deň,
áno môžete žiadať od nej, aby Vás z Vášho podielu vyplatila. Prípadne, ak je na nehnuteľnosti vedený ako spoluvlastník aj Váš brat, môžete žiadať odkúpenie Vášho podielu aj od neho. Rovnako, ak je predpoklad, že mama chce darovať celý dom bratovi, môžete tento svoj 1/5 podiel rovno predať bratovi, ktorý po prípadnom darovaní od mamy sa stane následne výlučným vlastníkom nehnuteľnosti.


Trápi vás "Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu. V roku 2004 zomrel náš otec a ostala po ňom mama a štyri deti. Brat mal v tom čase už 18 rokov, ale vzdať sa svojho dedičstva v prospech mamy, aby ona bola jedinou vlastníčkou domu. My ostatní sme boli ešte maloletí. Až doteraz naša mama figuruje ako jediná vlastníčka domu. Teraz by náš brat chcel dom celý odkúpiť a nás ostatných vyplatiť z dedičstva v pomere, ktorý nám prináleží na základe dedičského konania. Máme medzi sebou a bratom spísať kúpnu zmluvu, aj keď nie sme vlastníci, iba dedičia s podielom 1:10 každý, alebo stačí iba potvrdenie o vyplatení dedičstva medzi nami, našou mamou a bratom, ktorý chce dom odkúpiť a sám si spíše kúpnu zmluvu s mamou? Ďakujem za radu a odpoveď.

Odpoveď: Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi

(odpoveď odoslaná: 27.06.2022)

Dobrý deň,
kúpnu zmluvu vie brať spísať iba s vlastníkom nehnuteľnosti, teda Vašou mamou. Iný ako vlastník nehnuteľnosti nevie nehnuteľnosť predať. Vyplatenie je možné vyriešiť viacerými spôsobmi. Z jeho pohľadu je po právnej stránke najistejšie podpísať kúpnu zmluvu s mamou, vyplatiť jej kúpnu cenu a následne nech mama rozdelí peniaze medzi Vami ostatnými deťmi. Ak by totiž peniaze dával priamo Vám, jednak by nemal uhradenú kúpnu cenu nehnuteľnosti v súlade s kúpnou zmluvou, ale zároveň by na plnenie, ktoré by Vám poskytol neexistoval právny dôvod (počas života poručiteľa nie je možné vyporiadať dedičstvo).V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyplatenie dedičského podielu ostatnými dedičmi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava