Máte
otázku?

Vymáhanie pohľadávok – platobný rozkaz

 

V prípade otázok k vymáhaniu pohľadávok nás kontaktujte: Kontaktný formulár.

Vymáhanie pohľadávok - platobný rozkaz

Platobný rozkaz

V prípade uplatnenia žaloby na zaplatenie finančnej čiastky, a to v akejkoľvek výške, podáva žalobca žalobu na súd a žiada v zjednodušenom konaní vydať platobný rozkaz.
Na vydanie platobného rozkazu je potrebné uhradiť súdny poplatok 6% (v upomínacom konaní 3 %) z hodnoty sporu, minimálne 16,50 €. V žalobe je potrebné popísať skutočnosti, ktorých sa žalobca domáha a dôvod vydanie platobného rozkazu. Ak súd uzná dôkazy, ktoré sú k žalobe predložené za dôveryhodné a dostatočné vydá v skrátenom konaní platobný rozkaz.
Platobný rozkaz je následne súdom doručený žalovanému, ktorý má lehotu 15 dní, aby si proti nemu podal odpor a uviedol skutočnosti, ktoré on považuje za dôležité a prečo žalobu neuznáva. Je však povinný, rovnako tak ako žalobca pri podaní žaloby, svoje tvrdenia podporiť dôkazmi.
Ak žalovaný odpor nepodá alebo ho podá oneskorene po 15 dňoch od doručenia, má platobný rozkaz účinky právoplatného rozsudku a môže slúžiť ako podklad (exekučný titul) na vykonanie exekúcie.

(späť na vymáhanie pohľadávok)
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.