Vymáhanie pohľadávok – vymáhanie dlhov od dlžníka

 

V prípade otázok k vymáhaniu pohľadávok nás kontaktujte: zdarma Kontaktný formulár.

Vymáhanie pohľadávok - príklad

Ako to bude vyzerať vymáhanie dlhu vo výške 1.000,- € súdnou cestou (ak bola dohodnutá tarifná odmena):

Ak dlžník pohľadávku na základe výzvy nezaplatí, budeme Vás zastupovať v súdnom konaní. V prípade úspechu vo veci Vám v tomto prípade pripadne celá žalovaná suma, teda 1.000,- €, uhradený súdny poplatok (60,- €) a navyše aj úroky z omeškania (cca 10% ročne), prípadne aj zmluvné pokuty, ak boli dohodnuté. Našej advokátskej kancelárii v Bratislave patria trovy právneho zastupovania podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z., v tomto prípade to bude suma 205,08 €.

Ak dlžník neuhradí svoj dlh ani na základe súdneho rozhodnutia, budeme Vás zastupovať v exekučnom konaní. V tomto prípade Vám pripadne celá istina 1.000,- €, uhradený súdny poplatok a úroky z omeškania, prípadne zmluvné pokuty. Advokát má nárok na predchádzajúcich 205,08 € a trovy exekučného konania.

Ak by došlo k dohode o podielovej odmene, budeme požadovať podiel z vymoženej sumy, pri sume 1000 eur je to 20 % (200 eur). V prípade, ak by sa dlh nevymohol a bola by dohodnutá podielová odmena, klient trovy vymáhania neplatí.
(späť na vymáhanie pohľadávok)