Máte
otázku?

Príklad vymáhania pohľadávky

 

V prípade otázok k vymáhaniu pohľadávok nás kontaktujte: Kontaktný formulár.

Vymáhanie pohľadávok - príklad

Ako to bude vyzerať vymáhanie dlhu vo výške 10.000,- € súdnou cestou (ak bola dohodnutá tarifná odmena a nie je dohodnuté inak):

Ak dlžník pohľadávku na základe výzvy nezaplatí, bude advokát klienta zastupovať v súdnom konaní. V prípade úspechu vo veci klientovi v tomto prípade pripadne celá žalovaná suma, teda 10.000,- €, uhradený súdny poplatok (600,- €, v prípade upomínacieho konania je súdny poplatok 300,- €) a navyše aj úroky z omeškania, prípadne aj zmluvné pokuty, ak boli dohodnuté. Advokátovi patria trovy právneho zastupovania podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z., v tomto prípade to bude suma 558,76 €.

Ak dlžník neuhradí svoj dlh ani na základe súdneho rozhodnutia, bude advokát zastupovať klienta v exekučnom konaní. V tomto prípade klientovi pripadne celá istina 10.000,- €, uhradený súdny poplatok a úroky z omeškania, prípadne zmluvné pokuty. Advokát má nárok na predchádzajúcich 558,76 € a trovy exekučného konania.


Ak by došlo k dohode o podielovej odmene, bude advokát požadovať podiel z vymoženej sumy, pri sume 10.000 eur je to 5-10 % (500-1000 eur). V prípade, ak by sa dlh nevymohol a bola by dohodnutá podielová odmena, klient trovy vymáhania neplatí.
(späť na vymáhanie pohľadávok)
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.