Máte
otázku?

Vrátia mi vodičský pred uplynutím polovice trestu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banská Bystrica

Otázka: Vrátia mi vodičský pred uplynutím polovice trestu?

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, či je možné požiadať o vrátenie vodičského preukazu aj skôr než po uplynutí polovice trestu. Už mám za sebou úspešne absolvované psychiatrické a psychologické vyšetrenie. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátia mi vodičský pred uplynutím polovice trestu?

Dobrý deň.

Vo Vašej otázke neuvádzate, či Vám bol trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo uložený v súvislosti so spáchaním priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch alebo v súvislosti so spáchaním trestného činu podľa zákona 300/2005 Z. z., Trestného zákona.

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

V súlade s § 14 ods. 1 zákona o priestupkoch platí, že zákaz činnosti možno uložiť len za priestupky uvedené v osobitnej časti tohto zákona alebo v inom zákone a na čas v nich ustanovený, najdlhšie na päť rokov, a ak ide o činnosť, ktorú páchateľ vykonáva v pracovnom alebo v inom obdobnom pomere alebo na ktorú treba povolenie alebo súhlas štátneho orgánu, a ak páchateľ spáchal priestupok touto činnosťou alebo v súvislosti s ňou.

Podľa § 14 ods. 2 zákona o priestupkoch sa do času zákazu činnosti sa započítava čas, po ktorý páchateľ na základe opatrenia orgánu štátnej správy vykonaného v súvislosti s prejednávaným priestupkom nesmel už túto činnosť vykonávať; nezapočítava sa však čas výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody.

Následne § 14 ods. 3 zákona o priestupkoch ustanovuje, že od výkonu zvyšku zákazu činnosti možno po uplynutí polovice času výkonu tejto sankcie upustiť na základe žiadosti páchateľa.

Preto v prípade ak požiadate o vrátenie vodičského preukazu pred uplynutím polovice času výkonu Vám uloženej sankcie, teda predčasne, Vaša žiadosť bude zamietnutá ako podaná predčasne. 

V tejto súvislosti ešte dopĺňame, že príslušný orgán nie je povinný Vám vodičský preukaz vrátiť ani po uplynutí polovice času výkonu sankcie.

Vodičský preukaz Vám bude vrátený iba v tom prípade, ak svojím správaním a konaním preukážete, že nie je potrebný výkon zvyšku trestu.

Zároveň upozorňujeme na § 14 ods. 4 zákona o priestupkoch, ktorý stanovuje, že od výkonu zvyšku zákazu činnosti nemožno upustiť podľa odseku 3, ak ide o zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený páchateľovi priestupku, ktorému bol v predchádzajúcich desiatich rokoch uložený

a) trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo

b) zákaz činnosti viesť motorové vozidlo za priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. a), d), e) alebo písm. f) zákona o priestupkoch.

 

Trest zákazu činnosti podľa Trestného zákona

V súlade s § 61 ods. 1 Trestného zákona trest zákazu činnosti spočíva v tom, že sa odsúdenému po dobu výkonu tohto trestu zakazuje výkon určitého zamestnania, povolania alebo funkcie alebo takej činnosti, na ktorú treba osobitné povolenie alebo ktorej podmienky výkonu upravuje osobitný predpis.

V zmysle § 61 ods 2 Trestného zákona môže súd uložiť trest zákazu činnosti na jeden rok až desať rokov, ak sa páchateľ dopustil trestného činu v súvislosti s touto činnosťou.

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

V súlade s § 69 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný.

Podľa § 69 ods. 2 Trestného zákona pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu; skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia o tomto upustení.

Výnimku z uvedeného ustanovuje ust. § 69 ods. 4 Trestného zákona, podľa ktorého súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený odsúdenému,

a) ktorému už bol takýto trest zákazu činnosti uložený v predchádzajúcich desiatich rokoch za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo

b) ktorý už bol v predchádzajúcich desiatich rokoch za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, ako je uvedený v písmene a), postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo.

Na základe vyššie uvedeného vyplýva, že pokiaľ nenastali okolnosti vylučujúce možnosť podmienečného upustenia od zvyšku výkonu trestu, rovnako, ako v prvom prípade, môžete o podmienečné upustenie požiadať až po uplynutí polovice trestu zákazu činnosti, inak bude Vaša žiadosť s najvyššou pravdepodobnosťou zamietnutá ako podaná predčasne. 

Podľa § 70 ods. 1 Trestného zákona platí, že ak odsúdený, u ktorého sa podmienečne upustilo od zvyšku trestu zákazu činnosti, viedol v skúšobnej dobe riadny život a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak rozhodne, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby, že zvyšok trestu vykoná.

§ 70 ods. 2 Trestného zákona stanovuje, že ak súd vyslovil, že sa odsúdený osvedčil, má sa za to, že trest bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o upustení od vykonania zvyšku trestu zákazu činnosti nadobudlo právoplatnosť a v súlade s § 70 ods. 3 sa rovnako má za to, že trest zákazu činnosti bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nadobudlo právoplatnosť, ak súd bez viny odsúdeného nenariadil do roka od uplynutia skúšobnej doby, že odsúdený zvyšok trestu vykoná.

Trápi vás "Vrátia mi vodičský pred uplynutím polovice trestu?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vrátia mi vodičský pred uplynutím polovice trestu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.