Máte
otázku?

Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banská Bystrica

Otázka: Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu?

Dobrý deň. Niekedy v lete my odobrali vp a dostal som 14 mesiacov zakaz a pokutu 450e. Pokuta zaplatena, ale v novembri toho roku kupil som auto a nemal ho kto odšoférovať domov siel som na riziko a na parkovisku som tukol auto. Chlap volal policajtov a dostal som podmienku a zakaz 2 roky. Uz mi ubehol trest od policajtov a vo februari to budu 2 roky od sudu podmienka mi uz padla. Vratia mi vodicak vo februari ? Kde si mam on poziadat. Dakujem.

Odpoveď: Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu?

Dobrý deň. Žiadosť o vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu treba adresovať na Okresné riaditeľstvo PZ. K žiadosti je potrebné priložiť rozhodnutie z ktorého je zrejmé, aký trest ste dostali a na akú dobu. V zmysle § 91, ods. 6 Z.č. 8/2009 Zb. o cestnej premávke ,, Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je povinný po uplynutí zákazu činnosti podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2 písm. a) predmetného zákona; ak činnosť vedenia motorového vozidla držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu alebo sankcie nesmel vykonávať dva roky a viac, musí sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2 predmetného zákona.

Podľa vyššie uvedeného zákonného ustanovenia sa budete musieť pred vrátením vodičského preukazu podrobiť preskúšaniu odbornej a zdravotnej spôsobilosti. O tom Vás bude príslušný útvar policajného zboru informovať po podaní žiadosti.

 

Trápi vás "Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu? (Trestné právo)

Dobrý deň, prešli 2 mesiace od mojej nehody a ušla som s miesta činu ale. Nebol prítomný alkohol. Zobrali mi vodičák a policajt hovoril, že po 2 mesiacoch si môžem on požiadať a doteraz mi nič neprišlo žiadny mail ani pošta. Chcem sa spýtať kde si môžem požiadať o vrátenie vodičáku. Ďakujem.

Odpoveď: Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu?

(odpoveď odoslaná: 03.12.2020)

Dobrý deň,
ak Vám na mieste vzali vodičský preukaz, o zadržaní vodičského preukazu Vám bude doručené aj rozhodnutie, proti ktorému je možné podať odvolanie. Kým však nepominú dôvody, pre ktoré bol VP zadržaný, nebude Vám vydaný.


Podotázka: Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu? (Trestné právo)

Dobrý deň.
Bratovi bol zadržaný vodičský preukaz v novembri 2017 za alkohol. Dostal 24 mesiacov zákaz vedenia motorových vozidiel. Medzitým absolvoval protialkoholické liečenie momentálne pokračuje v ambulantnej liečbe.
Ako ma postupovať pri vrátení vodičského preukazu.

Odpoveď: Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu?

(odpoveď odoslaná: 03.04.2020)

Dobrý deň, po uplynutí uloženého trestu, resp. sankcie a absolvovaní uložených povinností (podrobiť sa protialkoholickému liečenie) je možné príslušný Dopravný inšpektorát požiadať o vrátanie vodičského preukazu. Stačí o to požiadať a preukázať splnenie všetkých podmienok, t.j. jednak rozhodnutím preukázať uplynutie zákazu viesť motorové vozidlo a lekárskou správou alebo potvrdením preukázať absolvovanie liečenia. Následne mu bude vodičský preukaz vrátený. Podľa zákona o cestnej premávke môže byť na tento účel spracovaná osobitná formulárová žiadosť prístupná na príslušnom úrade. Vzhľadom na opatrenia v súvislosti s covid-19 Vám však odporúčame vopred sa informovať o možnosti osobnej návštevy a ďalšieho postupu.


Podotázka: Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu? (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa poradiť ohľadom vodičského preukazu. V septembri 2017 som mal odobratý vodičský preukaz na 20 mesiacov kvôli dopravnej nehode, kde bolo ublíženie na zdraví. Zákaz činnosti mi určil súd. Mám poslať žiadosť o odpustenie polovice trestu na súd, alebo políciu? A môžem to poslať aj skôr alebo až po uplynutí. A ešte by ma zaujímalo, či sa ta žiadosť píše podľa nejakého vzoru, presne doslovne. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu?

(odpoveď odoslaná: 14.05.2018)

Dobrý deň. O podmienečnom upustení od výkonu trestu zákazu činnosti rozhoduje súd, nie polícia. Žiadosť o podmienečné upustenie je preto potrebné adresovať na príslušný súd.

Nakoľko súd môže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti až po výkone polovice tohto trestu, je vhodné žiadosť podať až keď je táto podmienka splnená. V opačnom prípade, ak sa žiadosť podá predčasne, bude súdom zamietnutá.

Konkrétny zákonný vzor žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu trestu zákazu činnosti neexistuje. Do žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti je však vhodné uviesť napríklad to, že z Vašej strany išlo o jednorázové porušenie zákona, že ste sa podobného skutku nikdy nedopustili, že ste sa z doterajšieho výkonu trestu poučili a teda že výkon zvyšku trestu už nie je pre Vašu nápravu potrebný a pod.


Trápi vás "Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu? (Trestné právo)

Dobrý deň. Potreboval by som pomoc, respektíve právne zastúpenie v oblasti odbornej právnej pomoci týkajúcej sa vodičských preukazov. Vec sa týka zadržania môjho VP. : Dna 21. 12. Som dostal pokutu za prekročenie rýchlosti v sume 100, -e. Hotovosť som pri sebe nemal, čiže mi VP zadržal policajt a udelil 15 dňové povolenie na jazdu. Žiaľ medzi sviatkami som pokutu neuhradil a začiatkom januára som cestoval do zahraničia. Dna 04. 02 som sa vo večerných hodinách vrátil na Slovensko, šoféroval som a bol som zastavený hliadkou na bežnú kontrolu, VP som predložiť nevedel, tak policajti spísali zápisnicu a poslali to na dopr. Inšpektorát. Dna 16. 02 som prebral Rozhodnutie dopravného inšpektorátu o Zadržaní môjho VP - nakoľko nebola pokuta uhradená do 15 dni. Neskôr som bol predvolaný na dopr. Inšpektorát, kde mi bol udelený zákaz činnosti na 12 mesiacov a pokuta 1000, -e z dôvodu jazdy v čase zadržania VP. Chcel by som sa informovať, či zákaz vedenia motorového vozidla nenadobudla oficiálnu účinnosť až pri prevzatí Rozhodnutia o zadržaní VP z dopravného inšpektorátu -, ktoré som prebral až po tom ako som bol hliadkou zastavený. Ak by som mal akúkoľvek šancu uspieť, určite by využil Vaše služby. Ďakujem.

Odpoveď: Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu?

(odpoveď odoslaná: 28.03.2018)

Dobrý deň, 

naša odpoveď je nasledovná :

1./ Podľa ust. § 70 a nasl. zákona o cestnej premávke bol postup polície správny /citujeme/ :

" (1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak

a) možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla, atď."

(4) Policajt bezodkladne vydá o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadržaní vodičského preukazu zašle vodičský preukaz orgánu PZ príslušnému podľa miesta, kde bol vodičský preukaz zadržaný. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky; povolenie platí len na území SR.

(7) Orgán PZ bez ďalšieho konania vydá do 15 dní odo dňa zadržania vodičského preukazu rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu. Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu zadržaného podľa odseku 1 písm. a) sa nevydáva, ak v lehote do 15 dní od zadržania vodičského preukazu už bolo právoplatne rozhodnuté o uložení trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorového vozidla alebo sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorového vozidla a príslušný orgán sa o tom dozvedel. Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu zadržaného podľa odseku 1 písm. b) až e) sa nevydáva."

 

 

2./ Vzhľadom na okolnosť, že ste nezaplatili pokutu 100 eur v lehote, bolo vydané rozhodnutie podľa § 22 ust. zákona o priestupkoch, kde je možnosť uloženia pokuty za predmetný priestupok od 300 € do 1300 € a zákaz vedenia motor. vozidla na dobu od jedného roku do piatich rokov.  Vo veci ste sa nepodali odpor. Podľa § 87 ods. 5 cit. zákona o priestupkoch platí, že rozkaz, proti ktorému nebol včas podaný odpor, má účinky právoplatného rozhodnutia.

 

3./ Možnosťou pre Vás teraz je v zmysle ust. § 14 zákona o priestupkoch požiadať po uplynutí polovice výkonu zákazu činnosti vedenia motor. vozidla o upustenie od výkonu zvyšku zákazu činnosti (citujeme) : 

ods. (3)"Od výkonu zvyšku zákazu činnosti možno po uplynutí polovice času výkonu tejto sankcie upustiť na základe žiadosti páchateľa. Na rozhodnutie o upustení alebo neupustení od výkonu zvyšku zákazu činnosti sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

ods. (4) Od výkonu zvyšku zákazu činnosti nemožno upustiť podľa odseku 3, ak ide o zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený páchateľovi priestupku, ktorému bol v predchádzajúcich desiatich rokoch uložený

a) trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo

b) zákaz činnosti viesť motorové vozidlo za priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. a), d), e) alebo písm. f)."(t.j. : odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky, vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu, ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu alkohol ešte nachádza v jeho organizme, ako vodič počas vedenia vozidla požije inú návykovú látku alebo vedie vozidlo v takom čase po jej požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu návyková látka ešte nachádza v jeho organizme)."

 

T.j. : Po uplynutí polovice trestu môžete požiadať o vrátenie VP. Predpokladáme, že v posledných 10 rokoch ste sa nedopustili priestupkov podľa ods. 4 /viď vyššie/.

 

 

 


Podotázka: Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať mal som odobratý VP pred 13 rokmi a v karte vodiča to mám stále zaznamenané dá sa to nejako vymazať, keď sa to stalo pred 13 rokmi ďakujem.

Odpoveď: Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu?

(odpoveď odoslaná: 03.09.2017)

Dobrý deň, v karte vodiča to budete mať stále. Obyčajne ak by ste spáchali ďalší priestupok, tak sa pozerajú na Vaše správanie 2 roky spätne.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku