POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banská Bystrica

Otázka: Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu?

Dobrý deň. V lete mi boli odobraté vodičské oprávnenia a dostal som 14-mesačný zákaz jazdy a pokutu 450 eur. Pokutu som uhradil, avšak v novembri toho roku som kúpil auto a nemal som koho poprosiť, aby mi ho odviezol domov, tak som sa rozhodol ísť na riziko. Na parkovisku som však narazil do auta. Muž, ktorého auto som poškodil, zavolal políciu a dostal som podmienečný trest a dvojročný zákaz jazdy. Trest od policie mi už uplynul a v februári to budú dva roky od vynesenia súdneho rozhodnutia, pričom podmienečný trest mi už skončil. Budú mi vrátené vodičské oprávnenia vo februári? A kde by som mal podať žiadosť o jeho vrátenie? Ďakujem.

Odpoveď: Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu?

Dobrý deň. Žiadosť o vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu treba adresovať na Okresné riaditeľstvo PZ. K žiadosti je potrebné priložiť rozhodnutie z ktorého je zrejmé, aký trest ste dostali a na akú dobu. V zmysle § 91, ods. 6 Z.č. 8/2009 Zb. o cestnej premávke ,, Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je povinný po uplynutí zákazu činnosti podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2 písm. a) predmetného zákona; ak činnosť vedenia motorového vozidla držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu alebo sankcie nesmel vykonávať dva roky a viac, musí sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2 predmetného zákona.

Podľa vyššie uvedeného zákonného ustanovenia sa budete musieť pred vrátením vodičského preukazu podrobiť preskúšaniu odbornej a zdravotnej spôsobilosti. O tom Vás bude príslušný útvar policajného zboru informovať po podaní žiadosti.

 

Trápi vás "Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu? (Trestné právo)

Dobrý deň, uplynuli dva mesiace od mojej nehody, kedy som odišla z miesta činu. Alkohol nijako nezasahoval do situácie. Policajti mi však zobrali vodičský preukaz a povedali, že po dvoch mesiacoch si môžem zažiadať o jeho vrátenie. Do dnešného dňa mi však nič neprišlo, ani email, ani pošta. Mohli by ste mi prosím poradiť, kde si môžem zažiadať o vrátenie vodičského preukazu? Ďakujem.

Odpoveď: Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu?

(odpoveď odoslaná: 03.12.2020)

Dobrý deň,
ak Vám na mieste vzali vodičský preukaz, o zadržaní vodičského preukazu Vám bude doručené aj rozhodnutie, proti ktorému je možné podať odvolanie. Kým však nepominú dôvody, pre ktoré bol VP zadržaný, nebude Vám vydaný.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu? (Trestné právo)

Dobrý deň.
Môj brat prišiel o vodičský preukaz v novembri 2017 za jazdu pod vplyvom alkoholu. Následne mu bolo udelené 24-mesačné obdobie zákazu vedenia motorových vozidiel. Medzitým absolvoval protialkoholickú liečbu a momentálne pokračuje v ambulantnej liečbe.
Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako postupovať pri žiadosti o vrátenie vodičského preukazu?

Odpoveď: Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu?

(odpoveď odoslaná: 03.04.2020)

Dobrý deň, po uplynutí uloženého trestu, resp. sankcie a absolvovaní uložených povinností (podrobiť sa protialkoholickému liečenie) je možné príslušný Dopravný inšpektorát požiadať o vrátanie vodičského preukazu. Stačí o to požiadať a preukázať splnenie všetkých podmienok, t.j. jednak rozhodnutím preukázať uplynutie zákazu viesť motorové vozidlo a lekárskou správou alebo potvrdením preukázať absolvovanie liečenia. Následne mu bude vodičský preukaz vrátený. Podľa zákona o cestnej premávke môže byť na tento účel spracovaná osobitná formulárová žiadosť prístupná na príslušnom úrade. Vzhľadom na opatrenia v súvislosti s covid-19 Vám však odporúčame vopred sa informovať o možnosti osobnej návštevy a ďalšieho postupu.


Podotázka: Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu? (Trestné právo)

Dobrý deň. Rád by som sa poradil ohľadom vodičského preukazu. V septembri 2017 mi bol odobratý vodičský preukaz na 20 mesiacov kvôli dopravnej nehode, počas ktorej došlo k ublíženiu na zdraví. Tento zákaz mi určil súd. Mám poslať žiadosť o odpustenie polovice trestu na súd alebo na políciu? Môžem túto žiadosť poslať aj skôr, alebo až po uplynutí trestu? Zaujímal by ma tiež vzor takéhoto listu - či sa táto žiadosť píše podľa nejakého konkrétneho predpisu, presne doslovne. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu?

(odpoveď odoslaná: 14.05.2018)

Dobrý deň. O podmienečnom upustení od výkonu trestu zákazu činnosti rozhoduje súd, nie polícia. Žiadosť o podmienečné upustenie je preto potrebné adresovať na príslušný súd.

Nakoľko súd môže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti až po výkone polovice tohto trestu, je vhodné žiadosť podať až keď je táto podmienka splnená. V opačnom prípade, ak sa žiadosť podá predčasne, bude súdom zamietnutá.

Konkrétny zákonný vzor žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu trestu zákazu činnosti neexistuje. Do žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti je však vhodné uviesť napríklad to, že z Vašej strany išlo o jednorázové porušenie zákona, že ste sa podobného skutku nikdy nedopustili, že ste sa z doterajšieho výkonu trestu poučili a teda že výkon zvyšku trestu už nie je pre Vašu nápravu potrebný a pod.


Trápi vás "Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu? (Trestné právo)

Dobrý deň. Potreboval by som pomoc, konkrétne právne zastúpenie v oblasti odbornej právnej pomoci týkajúcej sa vodičských preukazov. Vec sa týka zadržania môjho vodičského preukazu. Dňa 21. 12. som dostal pokutu za prekročenie rýchlosti vo výške 100 eur. Hotovosť som pri sebe nemal, preto mi policajt zadržal vodičský preukaz a udelil mi 15-dňové povolenie na jazdu. Bohužiaľ, som pokutu neuhradil a začiatkom januára som cestoval do zahraničia. Dňa 4. 2. som sa vo večerných hodinách vrátil na Slovensko. Keď som šoféroval, zastavila ma hliadka na bežnú kontrolu. Keďže som nemohol predložiť vodičský preukaz, policajti spísali zápisnicu a poslali ju na dopravný inšpektorát. Dňa 16. 2. som prevzal rozhodnutie dopravného inšpektorátu o zadržaní môjho vodičského preukazu, a to kvôli nezaplateniu pokuty do 15 dní. Neskôr som bol predvolaný na dopravný inšpektorát, kde mi bol udelený zákaz činnosti na 12 mesiacov a pokuta 1000 eur kvôli jazde v čase zadržania vodičského preukazu. Chcel by som sa informovať, či zákaz vedenia motorového vozidla nadobudol oficiálnu účinnosť až pri prevzatí rozhodnutia o zadržaní vodičského preukazu z dopravného inšpektorátu, ktoré som prebral až po tom, ako ma zastavila hliadka. Ak by som mal akúkoľvek šancu uspieť, určite by som využil Vaše služby. Ďakujem.

Odpoveď: Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu?

(odpoveď odoslaná: 28.03.2018)

Dobrý deň, 

naša odpoveď je nasledovná :

1./ Podľa ust. § 70 a nasl. zákona o cestnej premávke bol postup polície správny /citujeme/ :

" (1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak

a) možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla, atď."

(4) Policajt bezodkladne vydá o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadržaní vodičského preukazu zašle vodičský preukaz orgánu PZ príslušnému podľa miesta, kde bol vodičský preukaz zadržaný. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky; povolenie platí len na území SR.

(7) Orgán PZ bez ďalšieho konania vydá do 15 dní odo dňa zadržania vodičského preukazu rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu. Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu zadržaného podľa odseku 1 písm. a) sa nevydáva, ak v lehote do 15 dní od zadržania vodičského preukazu už bolo právoplatne rozhodnuté o uložení trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorového vozidla alebo sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorového vozidla a príslušný orgán sa o tom dozvedel. Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu zadržaného podľa odseku 1 písm. b) až e) sa nevydáva."

 

 

2./ Vzhľadom na okolnosť, že ste nezaplatili pokutu 100 eur v lehote, bolo vydané rozhodnutie podľa § 22 ust. zákona o priestupkoch, kde je možnosť uloženia pokuty za predmetný priestupok od 300 € do 1300 € a zákaz vedenia motor. vozidla na dobu od jedného roku do piatich rokov.  Vo veci ste sa nepodali odpor. Podľa § 87 ods. 5 cit. zákona o priestupkoch platí, že rozkaz, proti ktorému nebol včas podaný odpor, má účinky právoplatného rozhodnutia.

 

3./ Možnosťou pre Vás teraz je v zmysle ust. § 14 zákona o priestupkoch požiadať po uplynutí polovice výkonu zákazu činnosti vedenia motor. vozidla o upustenie od výkonu zvyšku zákazu činnosti (citujeme) : 

ods. (3)"Od výkonu zvyšku zákazu činnosti možno po uplynutí polovice času výkonu tejto sankcie upustiť na základe žiadosti páchateľa. Na rozhodnutie o upustení alebo neupustení od výkonu zvyšku zákazu činnosti sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

ods. (4) Od výkonu zvyšku zákazu činnosti nemožno upustiť podľa odseku 3, ak ide o zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený páchateľovi priestupku, ktorému bol v predchádzajúcich desiatich rokoch uložený

a) trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo

b) zákaz činnosti viesť motorové vozidlo za priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. a), d), e) alebo písm. f)."(t.j. : odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky, vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu, ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu alkohol ešte nachádza v jeho organizme, ako vodič počas vedenia vozidla požije inú návykovú látku alebo vedie vozidlo v takom čase po jej požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu návyková látka ešte nachádza v jeho organizme)."

 

T.j. : Po uplynutí polovice trestu môžete požiadať o vrátenie VP. Predpokladáme, že v posledných 10 rokoch ste sa nedopustili priestupkov podľa ods. 4 /viď vyššie/.

 

 

 


Podotázka: Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Pred 13 rokmi mi bol odobratý vodičský preukaz a v karte vodiča je to stále zaznamenané. Dá sa to nejako vymazať, keďže sa to stalo už pred 13 rokmi? Ďakujem.

Odpoveď: Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu?

(odpoveď odoslaná: 03.09.2017)

Dobrý deň, v karte vodiča to budete mať stále. Obyčajne ak by ste spáchali ďalší priestupok, tak sa pozerajú na Vaše správanie 2 roky spätne.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kde požiadať o vrátenie vodičského preukazu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.